03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Orta karar, eskice bir Carlos Saura filmi seyircisini anyor Faşizme karşı omıız omuza, Ay Carmela Carmela..•Son Istanbul fılm festıvalınde bu yıl. değışık bır deneme muzıklı. zev klı bır roportaj fılmı nıtelığınde- kı, kamerasını bu kez flamenko ola- yına yonelttığı 'Flamenco'suyla be- ğenılen tanınmıs lspan\ol sınema ustası Carlos Saura'nın 6-7yıllıkes- kıcebırçalışması bınncıvtzvon ve- nı fılme rastlanmayan bu sıcak hazı- ran haftasının bıncık dışe dokunur fılmıydı 'A\, Carmela". Sadece Ortakoy'dekı guzelım Fe- nye Sınemasrnda gostenlen ve adı- nı da tıpkı Almanlann LiliMarleen'ı gıbı. ıç sa\aşta butun cumhurıyetçı- lenn en se\dıgı şarki olan. malum populer anonım lspanvol ezgısınden alan 'A>, Carmela'da 50-60 yıl on- cesının vırmıncı yuzyılı dennleme- sıne etkıleyen en buyuk olaylardan Ispanya ıç savaşına bakıyor Carlos Saura bır kez daha Tıpkı ay nı konu- yu ıkı farklı cephesınden ele alıp ış- leyenve 1995-96 mevsimınınençok beğenılen on fılmınden bın seçılen. Ken Loach'un 'UlkeveOzgurluk'uy- le y ıne bu yılkı festıvalımızde goste- nlen. Fransızyapımı 'Fiesta'gıbıbe- yazperdede Ispanya ıç sa\aşı>la he- saplaşmava gınşen fılmler kervanı- na dahıl edebıleceğımız ne >azık kı topu topu uç kışıvle seyrettığımız *A> Carmela', son tahlılde çok başarıîı ve onemlı bır tılm değılse de buvuk ölçude yaz me\sımınden kaynakla- nan bo>lesı ılgısızlığı de pek hak etmı- yor dogrusu Frankoculara yardım eden Nazılerın bır anlamda Ikıncı Dunya Savaşı'nın provasını vaptığı 3-4 vıllıgına butun ts- panya'yı acı>a kana ateşe boğan ıç sa- vaş donemını tum sorunlan ve sonuçla- nyla filmlennde zaman zaman zaten ko- nu edınen Franko donemının ezasını cefasını baskısını \e kapalı Ispanyol aı- le yapısını. olumsuz v, anlanv la deşıp kı- mı tabulara el atarak sureklı toplumsal sıyasal \eruhbılımselbıratmosferıvan- sıtan oykuleranlatan Carlos Saura. eskı panltısını, >ev kını \e coskusunu son do- nemde biraz vıtırmış olsa da çagdaş Is- panyol sınemasının onde gelen ustala- nndandır kuşkusuz Fotoğratçılığın ardından ressam aga- bevının ıteklemesıylegırdıgı Madnd Sı- nema Enstıtusu nden 1957"de mezun olup 1959 da sansurle takışacak ılk fıl- mı 'LosGolfos'u gerçekleştırerek dıkka- tı çeken ulke toplum, bırey sorunlannın yedırıldığı yoğun baskı \e sansurden Yonetmen Carlos Saura Senaryo Rafael Azcona. C Saura. Sanchıs Sınıstra'nın tıyatro eserınden ' Kamera Jose Luıs Alcaıne Muzık Alejandro Masso / Oyuncular Carmen Maura, Andres Pajares, Gabıno Dıego, Maunzıo DeRazza. Jose Sancho, Edward Zantara, Mano DeConda 1989 Ispanya (Umut Sanat Urunlerı). Ortakoy Fenye Sınemasrnda sıslı bırgecede yollannı kaybederek an- sızın Alman uçaklan ve sılahlanyla do- natılmış. fasjst Italyan yardımlanyla des- teklenmış, duzenlı bırorduya sahıp Fran- koculann elıne duşuyorlar Ha>atta kalabılmek uğruna saf degış- tırmek artık kaçınılmazdır Ve ağzı laf yapan sunucu. tenor. yellenme taklıtle- nyle askerlen gulmekten kınp geçıren adı şovmen. kıskanç kuçukadam. sahne- de melek,) atakta şeytan. papaz çıkacak- ken komedyen olmuş. eyyamcı Paulı- no"yla, saf, ıçten. şarkıcı. dansçı. geç- kınce muzıkhol > ıldızı karısı Carmela ve ganban dılsız genç Gustavo, Frankocu askerler tarafından apar topar kurşuna dızılmekten son anda kurtuluyorlar. fa- şıst dayanışması adına Cumhunyetçıle- nn kokünu kazımak ıçın Frankoculara katılmış, tıyatro tutkunu bır İtalyan su- bayı (Maurino De Razza) sayesınde ' tnan, Haat etsavaş!' kaynaklanan çagrışım ve gondermelere baş \ uran karmaşık uslubu> la aydın ısı varatıcı vonetmen fılmlerı vapan Saura eskı sınema gunlerınde gosterılmış olan sınemavla muzığı \e dansı buluşturan 'Carmen' (1983) 'Bodas de Sangre - Kanlı DuğuıT (1981) Deprisa Deprisa - Çabuk Çabuk'( 1980) gıbı fılmlerıvle bızde de epe> unlenmıstı vaktıvle Bunuel'in mirasçısı 'Av' (196^) 'Peppermint Frappe' (1967). "Anna ve Kurtlar' (1972) "Ku- zen Angelica' (I9 7 4) •F.lisaAida Mia'(19""7) gıbı ılk donem fılmlerıvle Bunuel ustanın mirasçısı nıtelemesıne layık gorulen (bu arada çogu fılmınde başrol \ereceğı ve 1979'daavnlacagı Ge- raldineChapîin le ev lenerek bav uk Şar- lo va danıat da olan) Saura. genelde Franko donemının ıç savaş felaketının ve degışen ispanva'nın sorunlarına. ko- şullanna uvum sağlama>a çabalayan ın- sanların oykulerını anlatan lılmlerıvle Venedık Cannes Berlın benzerı. en onemlı uluslararası fesmallenn odulle- rını sureklı toplayan en tanınmış Ispan- vol vonetmenı konumuna enştı Pedro Almodovar ontesı Ispanya sınemasının en eozde ve demırbas varatıcısı olagel- dı f990 lara kadar Ne var kı Franko nun olumunden (1975) sonra vumuşavarak sona eren baskı > ıllanndan. sansur bov unduruğun- dan kurtulmanın pek varamadığı ıfade O7gurluğune \e demokrasıve kav uşan ul- kesinde gıderek karmaşık uslubunu va- lınlaştırarak belgesele vakın duran ger- çekçi ovkulere vonelen Saura dakı bır çeşıt tıkanma)i ve duraklamavı sergılı- yor nıcedır 1992 vjpımı 'Dıspara' gıbı basansızlıkları da kapsayan muzıkle ha- sır nesır son donem fılmlerı lspanvol sı- nemasının eskı tutek \erınılı ve dene- vımlı senaryo yazarlarından \onetme- nın bırlıkte çok çalıştıgı emektar sena- rıst Rafael Azcona vla bır tıvatro ese- mıdenuvarladıgıbu 1989-90 vapımı *A\ Carmela'da Carlos Saura sınemasinda- kı ırtıtaka>bınıorneklıyor Cumhurıvet- 3MMSUNGU ÇAPAN çılerın taratında saf tutan. 1938'ın Ara- gon cephesındekı askerlen eglendırmek ve moral vermekle gorevlı artız Carme- la yla (Carmen Maura). osurukçu şov- men Paulıno (Andres Pajares) \e sahne- deherderdedev a yardımtılan. dılsız de- lıkanlı Gustavo dan (Gabino Diego) olu- san kuçuk bır muzıkhol grubunun can derdı oykusunu anlatıyor Saura 'A\ Car- mela'da Coşkulu Garcia Lorca ya da Antonio Machado sıırlen okunan de\nmcı dm- letılerle populer ^\v Carmela şarkısı ve muzıklı. danslı baldır bacak muzıkhol (>oksa çadır tıyatrosu mu demelı') gos- tenlen ara^ında gıdıp gelen. beylık v? kıytınkşovlannııcraedeede.dekor-kos- tumlerın yuklendıgı. dokulen. benzınsız kamvonetlenvle tehlıkelı savaşatmosfe- rı>le kuşatılmış cephedekı, haylı yıpra- tıcı turnelennı hep aç karnına. kuru ek- meğe talım ederek uşüyerek ve uyuya- cak bır do^ek bıle bulamadan surdur- mekten gına getmp Valencıa'ya donme- ve karar veren uç kahramanımız. soguk. Hayatta kalabılmek ugruna yagcılık ve yalakalık etmeyı mecburen kabulle- nerek bu operasever Italyanın duzenle- dıgı. omuzlan kalabalık asken zevatla büyuk başlann da ızleyecegı bır moral gecesışovunusahnelı>orlarısterıstemez kahramanlanmız Bızımkılere dayatılan "Inan. itaat et. savaş!' zıhnıyetını hemen benımseyıp mıdesını doldurmaya bakan. bencıl \e vagcı aktor Paulıno'dan çok daha karak- terlı çıkıyor aybaşı halıne karşın gerçek bır kralıçe gıbı sahne alan Carmelacık surpnz fınalde Sıkı basjayan. ama gıderek sarkan bır tempoda seyreden bu trajıkomık f ılmde Almodovartarzı. kımı eglendıncı şakla- banlıklarla. kendı aydın ve cıddı çızgısı arasındasıkışmışkalmı^ızlenımı venyor Saura Ahlak. karakter sorunsalı ve kara mı- zahla sanp sarmalanmış film. çokluk ha- vada kalıyor belh belırsız Olan bıtenın trajedısı kımı vodvılımsısekanslarado- nü^urken ortaya kabare tıyatrosu gıbı bır Saura filmı çıkıyor. çok etkıleyıcı ve do- yurucu olamayan l^ının ehlı kameraman JoseLuis Alca- ine'ıngoruntuledıgı Almodovar ıngoz- de yıldızı Carmen Maura >la ılk kez seyrettığımız Andres Pajares ınsurukle- dığı 'Ay Carmela' bellegımızdekı Ispan- ya ıç savaşı dekorunda geçen fılmlenn tortusuna kalıcı tatlar pek eklemese de sonuçta yıne de Saura nın elınden çıkma rahatlıkla tuketılen. Ispanyol-Italyan or- tak yapımı bırsevırlık sayılabılır 1996 MTV sinema ödiillerî verildikultur Servisi- Geçen cumartesıyı pazara baglavan gece gunumuzun unlu muzık klıp ve gençlık kanalı tarafından bu \ıl beşıncı kez duzenlenen ve ^ıttıkçe aelenekselleşen MTV "nın 1996"Sınema"Odullerı Oscar gecesını aratma>an torenlerle yavınlandı NumberOne TV 'de Sonuçları butun dunjadakı MT\ ızlevıcılerınce belırlenerek alış.ılmıs, degerlendırme ve odullendırme >akiai>ımlanna venı seçenekler oluşturacak tarzda. en ıvı opuşme.en ıyı kotu adam \b gıbı yenı >enı dallarda duzenlenen ve Burbank- Calıfornıa'dakı VValt Dısney studyolanndan naklen vayımlanan MTV Sınema Odullen nın bu yılkı galıplen şoyle sıralandı En ıyı fılm-Seven Vedı En ıyı erkek ovuncu- Jım Carrev (\ce Ventura \Vhen NatureCalls Budala Dedektıf Afrıka'da) En ıyı kadın oyuncu- Alıcıa Sılverstone (Clueless Fırlama Kızlar) Her dalda gostenlen 5 adav la bırlıkte 1996'nın MTV Sınema Odullen"nı kazananlann aynntılı lıstesı şoyle • En ıyı fılm Se>en Yedı Apollo 13. Braveheart Cesur \ urek Clueless Fırlama Kızlar, Dangerous Minds Sakıncalı Duşunceler • En ıyı erkek oyuncu Jim Carrej (\ce Nature \V hen Nature Calls Budala Dedektıf Afnkada) MelGibson (Braveheart) Tom Hanks (Apollo 13) BradPitt(12 Monkevs 12 Maymun) Denzel VVashington (Cnmson Tıde Denızde Isyan) • En ıvı kadın o>uncu Alicia Siherstone( CI ueless) Sandra BullocM^ hıle \ou Were Sleepıng Sen UvTirken) Michelle En ivi film oduliınu kazanan David Fincher'in 'Se\en-Yedi'sinde Morgan Freeman'la birlikte uv unılu bir ikili oluşturarak ov unculuk veteneklerini de ortava kovan Brad Pitt MTV 'de en vakışıklı aktor seçi- lirken, Hollywood'un \eni genç kız idolu Alicia Sihers- tone da C lueless'la en ivi kadın ovuncu oldu. Pfeiffert Dangerous Mınds Sakıncalı Dusunceler) Susan Sarandon (Dead Man \Valkıng Olum \olunda) Sharon Stone(Casıno) • En vakışıklı erkek ovuncu Brad Pitt Antonio Banderas. Mel Gibson, \al KJlmer. Keanu Reeves • En guzel kadın ovuncu Alicia Silverstone Sandra Bullock. Mcole Kidman. UK'mi Moore, Michelle Pfeıffer • En çok umut \eren yenı vetenek George Cloone\ (From Dusk Tıll Da\\ n) Sean Patnck Flaner\ (Povvder) l\atasha Henstridge(Specıes Tehlıkelı Tur) Lela Rochon (\\aıtıng To E\hale BırOh Desenı) CİîrisTucker (Frıda>) •En ıv ı kotu adam Ke\in Spacev (Seven) JimCarre>(Batman Forever) Tommy Lee Jones(Batman Forever). Joe Pesci(Casıno) JohnTravolta (Broken Arrovv KınkOk) • En ıv ı tılm muzığı Sittin' Dp in M\ Roomı Brandv VVaıtıng To Exhale) Gangsta*sParadise(Coolıo Dangerous Minds), Exhale-ShoopShoop(Whıtney Houston VVaıtıng To Exhale). Kiss From A RosefSeal Batman Forever). Hold Me.Thrill Me, Kiss Me, KiU Me(L 2 Batman Forever) • En ıyı komedı oyuncusu Jim Carre> (Ace Ventura When Nature Calls) Chris Farle> (Tommy Boy) Adam Sendler(Happy Gılmore) Alicia Silverstone (Clueless), Chris Tucker (Fnday) • En ıyı Ikılı Chris Farle> \e David Spade (Tommy Boy Martın Lawrence ve Wıll Smıth(Bad BoysÇılgın ikılı) lce Cube ve Chris Tucker (Fnday) Brad Pitt ve Morgan Freeman (Seven) Tom Hanks ve Tim Allen (Toy Story, seselenyle) • En ıyı opuşme sahnesı Natasha Henstridge- Anthony Guidera (Specıes) Jim Carrev- Sophie Okonedo (Ace Ventura \Vhen The Nature Calls). Antonio Banderas- Salma Hayek (Desperado) VVinonaRvder- Dermot Mulronej (Hovv To Make An Amencan Quılt Yorgan Hıkayesı), Keanu Reeves- Aitana Sanchez- Gijon( A Walk ın The Clouds BulutlannOtesı) • En ıyı aksıyon sahnesı Braveheart (Iskoçlann Ingılızlen yendıgı ılk savaş sahnesı) Bad Boys. Broken Arrovv Dıe Hard wıth a Vengeance Zor Olum 3 •En ıyı kav ga sahnesı Happy Gilmore (Adam Sandler-Bob Barker) Broken Arro>\ (John Travolta-Chnstıan Slater) Goldeneye (Pıerce Brosnan- Famke Janssen), RumMe in the Bronx Tehlıkenın Içınde (Jackıe Chan ve otekıler) N B N R hanet Rüzgârı Yonetmenlıgını Andrew Lane'ın ustlendığı fılmde başrollen Theresa Russel, Adam Bald\vin, Megan Gallagher, Barrv Primuspaylaşıyor Şırketı tarafından Mıamı'ye bır seyahate gonderılen bezgın Thomas (A Baldwın) orada cazıbelı Jackıe (T Russel) ıle karşılaşırve kendısını vahşıce heyecanlı bıraşkın ıçınde bulur Evlılığı kotu gıden, ışı tehlıkeye gıren Thomas'ın kansının bır cınayete kurban gıtmesının ardından gelışen olaylar sonucu Jackıe cına>eti ı^ledığını ıtırafeder\e karşılıgında Thomas dan kendı kocasını oldurmesını ıster Kışılğını kaybetmış olan Thomas karşı çıkar ancak Jackıe bu konuda son derece ısrarlıdır Thomas'ın hayatı her ne kadar kontrolunden çıkmış olsa da cınaşetı ışlemeye yanaşmamaktadır Ta kı vıkılmis. ve ıstenk Jackıe bırlıkte olabılmelerının tek yolunun kocasının ortadan kalkması oldugunu soyleyene dek Mazeppa -Atlar. I824'te attan duşerek olece'v olan romanhk ressam Thedore Gerıcault'nun butun ilgisini çekmektedir. Genç ressam, Olvmpique Sirki'nin sahibi usta binici Franconi'nin vardımıvla butun sanatsal kalıplardan sıv rılınca. bu asil havvan. eserkrinin odağına donuşur Franconi'nin genç ve guzel binici kızının baştan çıkarıcılığı bile ressamı koşan atların gızenııni çozmekten ve resımlerını vapmava çalışmaktan alıko\ama/. (.erıcault. kendıni saplantısına ivice kaptırırken Franconi'nin at sevgisu atların gunluk vaşamdaki işlevlerini tehdit eden endustrıjel gclışmelere karşı bir savaşıma donuşur* Mazeppa ıomantık akım ressamlarından Gerıcault'nun B\ron'ın bır şıırınden esınlenerek yaptıgı en unlu tablonun ısmıdır Efsane>e gore at. olmek uzere olan Mazeppa">ı kurtarmıştır 1984"te yedı hırslı erkek ve bırkaç attan oluşan bır tür atlı kabare sayılacak Le Theatre Zıngaro'vu kuranlar arasında veralan 1957 doğumlu, kendı kendıni yetıştırmış. tanınmış Fransız tıvatrocu Bartabas'ın, vazıp yoneterek başrolunu de ustlendığı ılk fılmı 'Mazeppa' gorsellığın ve muzıgın agır bastığı az dıvaloglu, farklı bır deneme Ozellıkle 2 yıl once Istanbul Fılm Festıvalı'nde gosterıldığınde bu fılmı es geçen sınemaseverlenn. bu kez kcsınlıkle kaçırmaması gereken 'Mazzepa', bızce bugun vızyona gıren venı fılmlenn en ılgıncı kuşkusuz Sadece Beyoğlu Alkazar Sıneması'nda Bızden duvurması Gölde Bir Ay H.E. Bates'ın romanından John Frvin'ın bevazperdeve uvar- ladığı fılmde Vanessa Redgrave, Lma Thurman, Alida Valli. Ed- ward Fo\ \ e Alessandro Gassman başrollerde Mıss Bentlev (V Redgrave), babasının olumunun ardından çocuklugunda her vaz geldıklerı Como Golu'ne tatıle gelır Otelın sahıbı Sıgnora Fascı- olı(Alıda Vallı) tarafından mutlu- luklakarşılanan Mıss Bentlev ba- zı eskı tanıdıklara da rastlar \al- nız başına seyahat eden Bınbaşı VVılshavs 'ungelmesıyle ıçınde gu- zel duygular uyanan Mıss Bent- ley'ın. duygularını gostermeye hazırlandığı sırada arava Mıss Be- amount un (U Thurman) gırme- siyle her şev altust olur Bentley Wılshaw"u kazanmak umıdıyle genç ve vakışıklı ftalyan Vıttono ıle flort etmeye başlar KEDI GOZU VECDİ SAYAR Mavi Mavi Bugun çok kısa bır yazı yazı yazmak ıstıyorum (MusaAğacık HABITATII nın son basın toplantısın- da "HABITAT ta kısa konuşma kurslan da duzenle- dınız mı" dıye sordu ya')Yazıdan çok bır çagn olacak bu "Masmavı" bır çagrı Sanatımıza sanatçılarımı- za kufurler yağdıran bır polıtıkacıya karşı sesını yuk- selten sanatçı dostlara bır onerım var Sayın bakanın deyışıyle "mamaları kesılen sıne- macıların orgutlerı b,r toplantı yapmışlar geçen gun Çeşıtlı protesto yontemlerı tartışılmış Duydugum ka- darı ıle hepsı de fazlasıyla ahşılmış etkınlıgını yıtırmış yontemler Bır yaratıcılık kısırlığı var bu konuda da an- layacağınız Bu ortamda Internet aracılıgı ıle bır "sanal mıtıng ' gerçekleştırmeyı tasarlayıp elektnk kesıntısı sant- ral kılıtlenmesı gıbı teknıkarıza lararagmen budu- şuncelerını gerçekleştıre, dostların çabası kutlama- ya değmez mı' Şımdı dıyeceksınız kı bu yontem Amerıkan ıcadı degıl mı? Olsun "llım Çın 'de de olsa gıdıp bulun ' deme- mışler mıydı' 7 işte Amerıkan ıcadı bır yontem daha Clınton un Internet e sansur getıren yasasını protesto etmek ıçın oluşturulan ve AIDS kampanyasının kırmızı kur- delelerınden ılham alan mavi kurdele kampanyası Neden olmasın? Tum kedılerın mavi kurdelelerını kuşanıp ekranla- ra çıktığını duşunun bır Sozumuz, sanat ortamlarını bır dırenış ortamı ola- rak goren kedılere Duşunce ve anlatım ozgurlugumuzu savunmak adına, tıyatroları, sınemaları, galerılerı konser salonlarını doldurmaya var mısmız 7 Yakalarımızda mavi kurdelelerle ÇASOD'un yeni yönetimi işbaşmda Kultur Servısı - (. .ıgdas Sınema O\unculaıı Dernegı (ÇASOD) bırbjsmtoplan- tiMduzenle\erek senı \one- tım kuıulunu bdsına tjnıt- tı (, ASOD un \en\ vonetım kurulunda Nur Surer. C an Kolukısa. Erdo^an Akdu- man.Dılaverl \anik. Tomns Ogu«r, Merdem Sağcı, Er- dınç Akta$, Levent İnanır \ e Cengu Sezicı ver alıvor Ç ASOD uvelerı toplantı- da Turkıse nın zor bır do- nem geçırdığını \c bıı do- nemde de se\gı \e davanı$- mava çok ıhtıvatımız oldu- gunu belırttıleı \onetimku- rulu da bu amavla dernek uvelerınden Halıl Lrgun e 'Bocek' Tomrıs Oğıuer e 'Genlla' Tunca N onder e 'Çozulmeler" Alı Surme- li ve 'Sokaktakı Adam" Can Kolukısa \d Duş Ger- çek Bır de Sinema' \ e Men- deres Samancılar a'Soğuk Geceler" lilinli.iinds.ki b wa- rılaıından dolj\ı bıuı oılul veıdı Dernek baskanı Nıır Sıırcr toplantıda \enı vonetıın kıı- rulunun aslmda tskı \one lınıden farklı bır anuunın olmadıgını belııterek de\- raldıkkırı vetkıv k deınegın kurulusvılıoljn 1992 de be- lırlenmis ılkeler domultu- sunda mucadcleleı ını siırdu- receklerını sovleclı Suıeı avrita Tıırk sineın isıııın a^ıl tıcılık soruıılan. kıırumlaş- ma sorunlan \c urutim ıliş- kılerının savdamlaştırılma- sı" oldugunu luiııl Jttı Tııp- lantıvakatılan dernek uvele- rı deheı sı\asal ıktıdarınso- runı-sLizea kendı kultur polı- tıkalarına ters dusen sanat eseıleıını vaviklaınasını kı- nasarak kalıcı \e ç ıgda> bıı kultur polıtıkasınm geıeklı- lımnı vuıuuladılar Rlm-Yön'den 'Beyazperde Kararmasın' Kultur Servısı- Geçen hafta kultur Bakanı Agâh Oktav Guner ın sanatçı orgutlerıne vonelık tavrını bır basın toplantısıv la elestıren Fılm-\ on (Fılm \ onetınenlerı Dernegı) konuvu venıden değerlendıımek \e kamuovunım dıkkatını çeknıek uzere yenı bır toplantı daha duzenlıvor Bugun saat 10 30da Fılm-\ onde gerçcklestınleı.ek toplantının ardından çok vakında bulunan bır tılm setıne gıdılerek sanatçılarla bırlıkte olunaıak La Rochelle Fılm Festivali'nde 'Ömer Kavur'a Saygı' Kultur Servisi-28 hazırjn - 8 temmuz tanhlerı arasında gerçekleştırılecek olan Fransa nın en savgın fılm festnallennden bın olan La Rochelle 24 Uluslaraıası Fılm Festıvalı nde degiMk etkınlıklenn yanı sıra Omer kavur a Savgı çerçe\esınde altı tılm gostenlecek >atık Emme Yustıt ıle kenan "Anaşun Otelı Gete ^ol^.ulugu Gızlı\uz ve "Buluşma adlı tılmlenn gostenmlennc Omer kavur da katılacak Nurcan Çağlar'ın Amerika sengileri - Kultur Servisi- Nurcan Çaglar vapıtlarım 20-26 mavis tarıhlen arasında Ne\\ \ork Shırlev Fıtennaıı Gallen de sergıledı Bugune dek pekçok karma sergıve katılan ve sekız Kisisel sergısı olan sanatçının Amenkadakı ıkıncı sergısı ise San Jose San hrancısco Bıngham Gallerv de 7 hazıranda açıldı (, ağiar vapıtlarım 7 temmuza dek Amenkalı sanaNeverleıııı beâenısıne sunacak BLGLN 24. LLLSLARARASI ISTANBl L Ml ZIK FESTİVALİ kapsamında saat 19 00daSalvatore Accardove BrunoCannino'nun vıvolonsel-pıvano konserı ver alıvor Sanatçılar Beethoven. Brahms. Debussv ve Svmanovski'den c-erler sunacaklar AKSANAT kultur etkınlıklen kapsamında bugun saat 12 30da laserdiM.ten Dvorak\eSaintSaens"ın (,ello Konçertosu ızlenebılır E\ RENSEL KLLTIR MERKEZI ctkınhkLn kapsamında bugun saat 19 00 da CharlıeChaplin'ın 'Şehir Işıklan'adlı tılmı ızlenebılır ENKA \ AKFI kultur etkınlıklen kapsamında bugun saat 21 |5 te Sadı Gulv,elık Spor Sıtesı ndeCengiz Ozek'ın yonettığı 'Dunvavı Sev. Neşili Koru* adlı golge tıyatrosu veralıyor ESENY URT BELEDİV ESİ kultur Etkmleıı kapsamındakı III Amator Tıvatro Şenlığı nde bugun saat 18 00 de Baglarçeşnıe Amfı Tıvatro da Tıvatro Merdıven ın "SavaşOjunu" adlı ovunu ızlenebılır Avnı >erde saat 21 00 de ive Tıvatro kardelen ııı 'Duşumdekı Sevgi Canavara Mahkûm' adlı ovunu ser alıvor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle