25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 1996 CUMA 10 DIŞ HABERLER 21 Arap ülkesi, yeni İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı ortak bir tavır belirlemeye çalışacak Kahire, Arap zirvesme hazır Birlesmis Milletler Suriye Türkiye gerilim yaratıyor' KAHİRE(AA)-Suriye. Tiirkıvevi vine iki ülke sınınna asker yığarak gerilim yaratmakla suçladı \e meseleyi Arapzırvesinde gündeme getinleceğıni bıldirdi. Sunye Dısjşleri Bakanı Faruk el Şara. Cumartesi günü vapılacak Arap zirvesı için geldiği Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada. zinenin, tsrail'de iktidara yeni gelen sağcı hükümetle ilgili konulan ele alacağını. ancak bununla bırlıkte. diger meselelerin de görüşüleceğini söyledı. Şara. "Bu meselelerin başında, Türkije'nin, sınınna asker yığması \e Surive'nin kuzeyinde Türk yetkililerin varattıkları kasdi gerilim gelecek. Şu anda hala Arap topraklarını elinde tutan bir devletle anlaşmalar yapıldı. Bunun, Türk-Arap ilişkileri açısından iyi olmadığını düşünihoruz. Bu, bölgeji gerilim odağı haline döniiştiirinor." dedi. İsrail basını 'MısırPKK'yi gözardı ediyor' A\KARA(Cumhuriyet Bürosu)- İsrail basını. Türkiye- İsrail arasinda 23 şubat günü imzalanan askeri eğitim anlaşmasına Mısır ın karşı çıkma.M konusunu işlerken. Kahire vönetiminin Şam \e Ankara arasında "süregelen PKK gerilimini gözden kaçırdığını" bıldirdi.Israil'in Ha'aretz gazetesinde vayımlanan biryorumda. Mısır'ın iki ülke arasındaki anlaşmaya karşı çıkmasınm nedenlerinden en önemli olanının askeri kaygılardan kdvnaklandıöı vureulandı. • Zirveye katılacak ülkelerin dışişleri bakanlan, sonuç bildirisi için çalışmaya başladı. Suriye, ABD'yi sonuç bildirisinin yumuşatılması için Arap liderlerine baskı yapmakla suçluyor Dış Haberler Servisi - Arap li- derlerin İsrail'deki yeni yönetime karşı ortak bir strateji belirlemek amacıyla gerçekleştirecekleri zır- ve yann Mısır'ın başkenti Kahi- re'de başlıyor. Bu zine ile 21 Arap lider 6 yıldan sonra ilk kez bir araya gelmiş olacaklar. Zirv e- nin gündemindeki en önemli ko- nu Netanyahuhükümetinin Orta- dogu barış süreci politikasına karşı Arap dünyasının ortak bir ta\ır belirleyebilmesi. Bu amaç- la Arap dışişleri bakanları diin Kahire'de bir araya gelipönçalış- malara başladılar. Mısır Dışişle- ri Bakanlığı binasında bir iş ye- meğinde bir araya gelen bakanlar hafta sonuna kadarzirvenin giin- demini tartışarak liderlerine so- nuç bildirgesine ilişkin önenler- de bulunacaklar. lsrail'de önceki gün Şimon Pe- res'den görevi devralan sağcı Lı- kud Partisi lideri Başbakan Ben- yamin Netanyahu'nun bağımsız ra önemli tarihler18 Nisan 1994 Lübnan'la lOKastm 1994 Irak Hk kez resmi olarak Kuveyt'i tanıdığtnt açıkladı 10Ağustos 1990 Arap liderler Irak'ın Kuveyt'i işgalini kınadıiar. SUUDİ ARABİSTAN 111 Şubat 1996 Ürdün Kralı Huseyin 5 yıl sonra ılk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. -0 26Haziran 199S Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e bir suıkast gırışimı ikı ülke arasındaki ilişkiterı gergtnteştirdi. SUDAN .400 km. 13Eylül1993 ! Arap Birliğı. Ozerk Filistin I devletı kurulması için A Israıl-Filistın arasında ( I yapılan anlaşmaya destek verdiğini açıkladı. İsrail-Urdün 26Eylül1994 FKÖ ye Sunye İsrail-Ürdün banş anlaşmasını eteştirditer. bir Fılıstın dc\ letının kurulmasi- na izın vermeyeceğiz şeklındekı açıklaması ve Ortadoğu barışına ilişkin israil politikaları Araplar arasındaki zaten yüksek olan tan- Mvonuiyicearttırmişve ortak bir ta\ır belirleme ihtiyacını ön pla- na çıkarmıştı. Haziran ayı başında Suriye'nin başkenti Şam'da Mısır. Suriye ve Suudı Arabıstun liderlcrı bir ara- ya gelerek Arap Zirvesinin top- lanması konusunu kararlaştmnış- lardı. Zirveye Arap liderler için- de yalnızca Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ııı davct edil- medıği bıldirili>or. Arap liderler son olarak 6 yıl önce Irak'ın I W() aöustosunda Kuveytı işgalınden birkaç gün sonra Kahire'de zırve toplantisi yapmışlardı. Gemi şeklinde masa Arap liderlerin zirvesine hazır- lanan konferans masası hayli il- ginç mesajlar veriyor."*GüvenM bir limana götürücek" şeklinde tanımlanan masa gemi görünü- münde. Yeşil ağaç masa 15 met- re uzunlueunda ve ortasında Is- lam dünyasının-simgesi olan bü- yük bir yıldız bulunuyor. Zirve için yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. 50 bin görevli olası bir tehlike için her an hazı- rolda beklerken konferans salo- nunun giriş çıkışlarına bomba ko- nusundaeğitimli köpeklerin yer- leştirildiği belirtiliyor. Liderlerin toplanacaklan konferans salonu- nun tamamlanması için toplam 150 kişinin çalıştığı kaydedilir- ken liderlerin oturuş sıralarının kıdeme göremi yoksa alfabetik sıralamavagöre mi olacağının so- run olduğu ve henüz karara bağ- lanmadığı bildirildi. Suriye ABD'yi suçluyor Öte yandan Sunye de ABD'yi Arap zirvesini etkilemeye çalış- makla suçladı. iktidardaki Baas partisinin yayın organı El-Baas gazetesi. Kahirezirvesine katılan liderlere çeşitli baskılar uygula- narak kendi ülke bütünlüklerine zararverebilecek tehlikelere kar- ŞJ birleşip ortak vegüçlü bir tavır beiirlenmesinın engellendiğini iddiaetti. El-Baas gazetesi, ABD yönetiminin Netanyahu'ya des- tek vererek Ortadoğu banşına gölge düşürdüğünü ileri sürdü. Bu arada BM Genel Sekreteri Butros Gali Irak hariç tüm Arap ülkelerinin katılımıyla gerçekleş- tirilecek Arap zırvesinın toplan- masının bilebaşlı başına bir ba- şarı olduğunu belirtti. Netanyahu hükümetinin ilk icraatı, Suriye'yle ateşkes görüşmelerini sürdürmek oldu Sıııiye-Israil görüşmeleri sürüyorDış Haberler Senisi- İsrail ve Suriyeli diplomatların önceki gün \Vashingtonda ABD, Fransa ve Lübnanlı temsilcilerle bir araya gelerek Lübnan'da imzalanacak ateşkes anlaşması ile ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi. AFP'den alınan bilgiye göre toplantıya ABD'nin Ortadoğu'daki özel temsilcisi DennisRoss'unbaşkanlıkettiği kaydedil- dı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nic- holas Burns gazetecilere yaptığı açıkla- mada. toplantının şimdilik israil seçimle- ri öncesinde göriişmelerin bırakıldıgı yer- den devam etmesi amacıy la yapıldığını ve konunun yalnızca kaba hatlarıy la ele alın- dığını belirtti. Burns, Israil'in yeni başba- kanı Benvamin Netanyahu hükümetinin görüşmeleri engellevecek düzeyde yeni istekleröne sürmediğini ve İşçi Partisi hü- kümeti zamanında anlaşmaya vanlan ko- nulan yeniden gözden geçirme talebinde de bulunmadığını ıfade etti. Göriişmele- rin. ateşkes anlaşmasının imzalanması sü- recini gözlemlemek üzere oluşturulan iz- leme konıitesınin görevleri üzerinde yo- gunlaştığını açıklavan Burns. sonuçlann ülke yönetimlerineaktarılacağını bıldirdi. Temsilcilerin önümüzdeki hafta içinde görüşmelere devam edecegi. fakat henüz bununla ilgili belirlı birtarih saptanama- dıgı kaydedildi. Bilindiği üzere ABD Dı- şişleri Bakanı Christopher. yeni hüküme- tin kurulmasının ardından ilk kez salı gü- nü Israil'i ziyaret edecek. Dolayısıyla Washington'da önceki gün tekrar başlayan ateşkes görüşmelerinde ülkelerini temsil eden Ross ve İsrail Bü- yükelçisi İtamar Rabinoviç'de Christop- her'ııı zıyaretı dolayısıyla Kudüs'te bulu- nacaklar. Söz konusu göriişmelerin başlamasına nisan avında bölgede gerçekleştirilen bir dizi sınır ötesi saldırının ardından. ABD Dışişleri Bakanı WarrenChristopher öna- yak olmuştu. EI Halil sorunu \'eni başbakan Netanyahu'nun Dışişle- ri Bakanı David Levi ve Savunma Bakanı İzak Mordeçay ile toplanarak Batı Şe- ria'dekı el Halil kentinden çekilme konu- sunu görüştüğü bildirildi. AFP'nin yaban- cı kaynaklardan aldığı bilgiye göre Ne- tanyahu'nun bu girişimi bir anlamda Fi- listin banş sürecini devam ettireceği yo- lunda verdiği >özlerde duracagını göster- mek olarak deöerlendinlivor. Öte yandan yeni hükümetin ilk icraatı olarak Filistinlilere. Israil hapishanelerin- de bulunan akrabalannı ziyaret etme ya- sagını kaldırdığı açıklandı. HAMAS ateşkes önerdi Islami terörörgütü HAMAS'ın dün Ne- tanyahu"> a koşullu ateşkes teklifettiği bil- dirildi. HAMAS'ın askeri kanadı Izzeldin el Kassam tugaylanndan yapılan açıkla- mada. Israil'in kendisine İcoyduğu yaptı- rımlan kaldırması halinde örgütün de sal- dırılarını durduracagı ifade edildi. HA- M AS Israil'den örgüte mensup tutuklula- n serbest bırakmasını ve dört avdan beri kapalı tutulan Batı Şerıa v e Gazze sınırla- rını açmasını istiyor. İsrail hükümetinin söz konusu çağrıya henüz cevap vermedi- ği bildirildi. Gali yeniden görev istiyor • ABD'nin, önümüzdeki aralık ayında 5 yıllık görev süresi dolacak olan Butros Gali'nin bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmasına karşı çıktığı bildiriliyor Dış Haberler Servisi- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Butros Gali'nin, aynı göreve yeniden aday olduğu bildirildi. AFP'den alınan bilgiye göre BM Genel Sekreteri Sözcüsü Ahmet Fevzi önceki gün Nevv York'daki BM merkezinde yaptığı açıklamada Gali'nin yeniden genel sekreter adav ı olma> ı kararlaştırdığını belirtti. ABD'nin. 31 aralıkta 5 yıllık görev süresi dolan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'nin yeniden bu göreve seçilmesini istemediği kaydedildi. ABD yönetimi adına açıklama yapan bir yetkili. Başkan Bill Clinton'ın. Gali'nin görev i süresince BM'de verdiği hizmetlerle ilgili kuşkuları bulunduğunu ve dünya liderlerinden Gali'nin göre\i bırakması için baskı vapmalarını istediğini belirtti. Yetkili \Vashington yönetiminin BM Genel Sekreterliği için tekrar "aday olan Gali'yi desteklemeyecegini ve BM içinde reform hareketlerini hızlandırabilecek bir adaydan yana tavır alacağını ifade etti. ABD yönetiminin bu konudaki tavrından Ingiltere. Kanada. Mısır. Fransa. Almanya. Japonya \e Rusya'nın haberdar edildıği kaydedildi. ABD yönetiminin. karannı hiçbir şekilde değıştırmeyeceğinı açıkladığı ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gali'yi desteklememeleri konusunda talepte bufimduğu belirtildi. 15 üyesi bulunan Güvenlik Konsevi'nde Ingiltere. Çin. Fransa. Rusya ve ABD veto yetkisıne sahipler. BM Genel Sekreterliği seçimlerinde anahtar rol oynayacak ülkelerden Fransa. Rusya ve Çin'in Gali'deıı yanaoy kullanacaklan, Ingiltere'nin ise ABD ile birlikte hareket edeceği belirtildi. Genel Sekreterliğe veniden adaylığını koyan Gali'nin ise dün yayımlanan The New Nbrk Times gazetesine bir açıklama yaparak ABD'nin karannı değiştirmesini umduğunu fakat adaylıktan çekilmeyeceğinı açıkladığı bildirildi. Clinton geçen perşembe. Irlanda Dev let Başkanı Mar> Robinson'un Genel Sekreterlik için uygun olabileceğini ima etmişti. Olası adaylar arasında Gana'daki BM banş gücü operasyonlannı yöneten Kofl Annan. Norveç Başbakanı Gro Harlem Bmndtland v e Japonya"dekı BM mülteciler yüksek ; •;* temsilcisi Sadako Ogata'nın bulunduğu bildirildi Muharrem Kalıpçı. 45 yaşında, çocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle kör. İran'ın Ankara Büyükelçisi Bageri ülkesinin ümidini dile getirdi 4 İsrail'le ittifakı bozun' I E». Siz Onu Görmezden Gelmeyin Onu oyunlarımıza almadık. Ona okuma imkanı veremedik. Ona bîr iş bulamadık. Onu hep görmezden geldik. O. ülkemizdeki 700.000 qörme özürlüden biri. Bu 700.000 insanın yalnızca 3.000 i eğitim görebildi: ancak birkaç yüzüne kalıcı bir iş imkanı sağlanabildi. Oysa biraz destekle her şey cok farklı olabılirdi...Altı Nokta Körler Derneği tarafından halen yaptırılmakta olan Eğitim ve Kultur Merkezi'yle yüzbinlerin yaşamında yenî bir sayfa acılacak. Bu bina. matbaası. kütüphanesi ve stüdyolarıyla tamamlandığında gerçek bir kultur ve eğitim merkezine dönüşecek: yüzbinlerce görme özürlünün ışığı olacak. ANKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu) - iran'ın Ankara Büyükelçisi MuhammetRj- za Bageri. Türkiye ve İsrail arasında imzalanan askeri eğitim işbirliği anlaşması- nın iptal edileceği umudun- da olduğunu belirterek "Tiirkive'deki Miislüman- lar da bu anlaşmay a karşı çı- karlar \« İsrail'in Ğ AP'ta fa- aliyet göstermesine izin ver- mezler umudundayız" dedi. Bageri, önceki akşam In- giltere'nin ulusal günü ne- deniyle düzenlenen resepsi- •yonda gazetecilerin sorula- nnı yanıtlarken tran Cum- hurbaşkanı Haşimi Rafsan- eani'nin mayıs ayında Türk- menistan'ın başkenti Aşka- bad'da görüştüğü Cumhur- başkanı Sülcyman Demt- rel'in. Türkiye ve İsrail ara- sında imzalanan askeri eği- tim işbirligi anlaşması ko- • Iran'ın Ankara'daki Büyükelçisi Muhammet Rıza Bageri "Umarım Türkiye ve israil arasındaki askeri işbirliği anlaşması iptal edilir. Türkiye"deki Müslümanlar bu anlaşmaya karşı çıkacaklar umudundayız. Iran Cumhurbaşkanı Rafsancani, Demirel'in anlaşmaya ilişkin verdiği bilgilerden ise tatmin olmadı" dedi. nusunda yaptığı açıklama- lardan tatmin olmadığını söyledi. Bageri. Israil'in Müslü- man dünyasını bölmeye ça- lıştığını savunurken Türki- ye ile ihtilaflı ülke Yunanis- tan'ın. Suriye ve Ermenis- tan ile yaptığı askeri eğitim işbirliği anlaşmalannı eleş- tirmekten kaçındı. Iran Bü- yükelçisi. Yunanistan'ın Müslüman Suriye ile askeri ittifakının somutlaşmadıgı- nı savunarak Türkiye ve îs- rail arasındaki anlaşmanın. İsrail uçaklannın Türk se- malannı kullanması gibi so- mut içerik kazandığını söy- ledi. Bageri. Suriye ve ülke- si arasında bir askeri işbirli- ği anlaşması imzalanacağı yolundaki haberlerin sorul- ması üzerine de "Bizim Su- riye ile zaten çok yakın bir stratejik işbirliğimiz\ar" di- ye konuştu. Lçlü toplantıyı İsrail önlüyor Iran Büyükelçisi Bage- ri've söre Türkive'deki hü- Altı Nokta Körler Derneği BANKA HESAP NO: Zıraat Bankası Ankara Beşevler Şb. 6001 Pamukbank Ankara Merkez Şb. 22460017 Hakbank Ankara Merkez Sb. 51835420 BİLGİ ve BAĞIŞLARINIZ İÇİN: I ^u üara ücreteiz yayntayan 0 900 350 1350 I %^*^ne KARDAK KRİZtNDE YEDEK PARÇALAR BtTMtŞ Atina savaşa hazır değil MURAT İLE.M ATİNA -Türkiye'ye kaışı savaş tehditleri savuran Yunanlılann. daha Kardak krizi sırasında silahlı kuvvetlerindekt yedek parça stoklarının bittiği öğrenildi...Yunanistan'daki hükümet yetkililerinin, Türkiye'ye karşı iç polirika amaçiı savaş tehditleri sürerken Yunan Silahiı Kuvvetleri'ndeki stoklann daha savaş olmadan tiikendigi ortaya çıkti. Yunanistan Savunma Bakanı Yerasimos ArseıiB''in Türkiye ile güç dengelerinin korunması için yeni silah aiımlan konusunda hükümete baskılannın sürdüğü bir dönemde ortaya çıkan yedek parça skandalı, devlet ve hükümet yetkilileri arasında şok yarartı. Elefterotipia gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan silahlanma müdürlüklerinin masalannda bekleyen "silahtanma progrann" halen savunma ve dış ilişkiler komisyonu tarafından onaylanmadı. Savunma Bakanlığı'ndaki konu ile ilgili görevli müdürler ise, söz konusu programın bir an önce onaylanıp haya geçirilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Kardak krizi sırasında yedek parça stoklannın tükendiğini ve parça bulunmastnda büyûk zorluk çektiklerini belirten aynı çevreler silah ahmından önce yedek parça için gerekli mali fonlann aynlmasını istiyorlar. Türkiye'ye karşı savaş tehditleri savuran Yunanistan'daki hükümet yetkilileri, asnn silah siparişi içinde anlaşmaya varma çabasındalar. Yunan ekonomisine büyûk yük getirecek olan yaklaşık I trilyoniuk siJah siparişi konusunda bir açıklama yapan Savunma Bakanı Arsenis, yeni silah alımının devlet borcunu ve bütçe açığını arttiracak olmasına ragmen gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Temmuz ayında açıklanacak olan Yunanistan'ın yeni silahlanma programına göre en fazla yatınm hava kuvvetleri ile hava savunma sistemlertne yapıfacak. Atina"daki askeri diplomatik çevreler, Yunanistan'ın özellikle hava kuvvetlerindeki değişik uçak tiplherine dikkat çekerek söz konusu uçaklann elektronik sistemlerinin eski model olmasından kaynaklanan yedek parça sıkıntısının daha alarm durumundaki uçuşiarda ortaya çıkmasınm normal olduğunu belirtiyorlar.Aynı çevreler. hükümetin iç politikaya dönük sert dış polirika izlemesi yüzünden silahlı kuvvetlerindeki yıpranma sürecinin hızlandığını vurguluyorlar. kümet belırsızlığı ve İsra- il'in engellemeleri yüzün- den Irak'ın toprak bütünlü- ğünün tevit edildiği üçlü toplantılar bir türlü yapıla- mıyor. Türkiye. İran ve Suriye arasında Kuzey Irakta ayn bir dev let kurulmasının ön- lenmesı ve Irak'ın toprak bütünlüğünün teyit edildiği dışişleri bakanlan düzeyin- deki üçlü göriişmelerin so- nuncusu geçen yıl eylül ayında İran'ın İsfahan ken- tınde yapılmıştı. Üçlü top- lantıların bu kez Türkiye'de vapılması planlanıyor. Lçlü toplantıların yapıl- ması için kısa süre önce Tür- kiye'ye talepte bulundukla- nnı belirten Bageri. progra- mın neden gerçekleşemedi- ğine ilişkin bir soru üzerine "Hükümet krizi bir nede- niyse diğeri de İsrail'in en- gellemesidir. İsrail bu konu- da Türkiye'ye baskı vapa- ma/. ama toplantiları engel- lemek için hile kanştırabi- lir" dedi. Israil'in gözünü Fırat su- lanna diktiğini sav unan Bü- yükelçi Bagen. Türkiye"de- ki Müslümanların Israil'in Güneydoğu Anadolu Proje- si'ne (GAP) katılmasına izin vermeyecekleri umu- dunda olduğunu söyledi. is- rail GAP kapsamında böl- gede çeşitli tanmsal projele- re katılıyor. 'Halk basına güvenmiyor' Türkiye'de İran ve diplo- matlanna yönelik suçlama- larve fotoğraflann kendile- rine ulaşmadan başında ya- yımlanmasını da eleştiren Bageri. şu göriişleri dile ge- tirdi: "Örneğin Dışişleri Bakan- lığı'ndan bir görüşme son- rası çıkarken gazeteler ya da televizyonlar "Bagen'nin çantasında Iran'a yönelik suçlamalan ıçeren belgeler var" diye yaznorlar. Oysa ben sözü edilen belge ve bil- gileri, varsa eğer. bana ulaş- madan gazetelerde göriiyo- rum."İran'da halkın basını- na güven duyduğunu da sa- vunan Bageri. Türkiye'de ise halkın basınına güven- mediöini ileri sürdü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle