25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA 37 z*-z* (5-4ı)+a-bF0 denklemınm b«r koku ı se a+to kjçtır? A)10 B)6 C)2 D) -4 E) -8 38 A»(-1 2 7) ve B=(2 »-3 y+2) vektorlen verityor Â//B otması Içln x»y ne ofcnaMır? A)-17 B)-15 C)-14 D)17 E) 15 C Şetfde ABCD * ya muk, |AO|»3 6 |AB|-4 ve |BC| = 6 bmmdr B BÖ BC skalerçarpı- mluçtr? A) 16 B) 18 C)2D D) 22 E) 24 40 i > I koşulunu saglayan kaç une x tamsayı değenvaıdr? A) 5 B) 4 41 f(x)= k = l A) 1 B) 1 C) 3 D) 2 E) 1 I r r 1 (3)=1 ıse n kaçör? C) 2 D) 4 E) 5 42. Br antmetik dzıde beşıncı tenm 8 onbmncı terrnı 26 ıse sekızıncı tenm kaçtır? A) 12 B) 13 C)16 0)17 E)18 43 £ 1,-2)" toptammın degen nedir? k - 1 A ) - l B) i C) 1 D ) - l E) 1 44 fR-.R x > 2 mx-6 » s 2 surekfi ne m kaçtır? A) 3 B)4 C)5 fonkslyonu x*2de 0)6 ŞeMMe gnflgi verilec fonksıyon afagıdakı lerden lungtakHr? A)l(x)=2xlx*1l C) r<x)=)i>ıx il D)f(X)=-»*l1-Kİ ** -_£«*_fcnitWndeg*rikac1ır? x -» ! Cosx - Sm2x ^ " ^ ^ A)2 l-'f E)2/2 47 K*)"x !+ « ır! ' t to< fontwyor*jnuı eksfremum noktatarnın apstslart srasıyta 1 ve ^ oöuguna gore l-b nin degerl kaçtır? A)-3 B)-2 C)-1 D)0 E)t 4» j i,4 ( x-2) 2 x)dx Integralinin degert kaç 0 A) ı 1 B)2«-3 C)«3 D)R-2 E)2*1 2 1 A) 2 C)0 M. D) 2 E)-1 Şetokfeta r fonksıyo- nunun a ve b apsıst tegetlen paraleldr 61 52 lıran degen nedfe? C) a*b D) a b E) ± D - 4 efMğini sagljyan x degerl nedir? B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 matmtnde x tamsayıdır A) 0 B) 1 x 1 4 1 2 3 3 2 1 A) 7 [ 2 3 İ3 x A matrısmin etemanlannın umsayı otması Içın x yertne gelebılecek uygun değerterln toplarm kaç ohır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 SOSYAL BILCILER 1 I Federal sıstemle yonetıldlef II Tanhle ı!k meden yasayı yapti-ar III Ot^eMittanhyazıcılığınınCncusaotcktef Yukanda bazı özeHden verilen uygartıK afağıda ktlerden hangısıdır? A) M » 0) Bab* B) Roma E) Hıtıt C) Sumer 2. Asagıdakılerden hangısı Hun TıkMennm yol afbğı Kavımier Gocünün sonuçian arasında ver almaı? A) AvrupadaJeodal (yerel) yaıenmlerrıolusrnas B) A/rupa da Hınstryanlık dmnm rnzla yayıtma* C) Roma Imparatoriugunun parçaksnması D) AvrupaoaTürkdevleliennınkurulrnası E) Batı Roma Imparatorlugurtun yıkırnası 3 Asağıdaki olaytarın hangtsmm gerçeklesmış ot ması Kuratn Kenm ın çoğattilfnasını lofunlu hale geOrmiştir? A) Iran ın frth B) Mu&iLnanör arastnda ütar aynhktannın çıkmasj C) Kerbela üay\ D) Istern ırnparatoriuğiiida ıl leşrtatının kuuknası E) Devamlı ortugâhtann kurUması 4 Afağıdakllerden lungist, Tav«f-< MUIUk devletle- rınden btri JedıMır7 A) EndJlüs Emev*n B) TotunoğuHan C) BOveytıoğullan D) Ihşıtler E) Samanoğunan 5 AşağHbıkılerden hangısı, KarahartıUnn Gazne lılenn ve SelçukluUnn ortjk özelliklennden biri deaildif? A) 'slan dmlnı bemmsemış olcnatan B) YOoetıct »ınrfm TUrk o*nası C) Resm m olarak Türkçew kutenmaörı O) Bır süre aynı donemde ya^arıış ottnatan E ı Topraktann rakümdar alesmm odak malı omnası 6 AfağKlakNefden hangısa, Anadokı S d ç u k U a n n m YUksekne DenemliKte ctmtmtbr? A) llk Türk donanmasınr kurulrrası B) Antatya S « ı p ve Aönya nın fethed«me» C) Artukoğulları Beytğmn Harpul kokınun ortadan kakjınlması L>) Babayıtef ısyanfntn çıkması E) Haream%ania(1a Yassıçemer Savaşının ıf«p*n»sı 7 Haçk Sefedertnın afağıdakl nedenleniKlen harvglsı *Buyuk Cojrafya Keşıfcfl'mn d« nedenlefl arasmda yer aln? A) Papa m Kd»«wı y«tkı atanml genıştetme steğı B) 8ızanslılanri Oğuz TOrHerine karşı Avrupadan yardım ıstemesı C) Bazı derebeytefi ıle senyOftarai yara ycrier ete geçirme arzutan D) Avrupalılann doğunun zengınlıklerndefi yararian- rnak ıstenielen E) FransadakıKulntankatmmçafrşmsları « YıMmm Bcyazıt'ın oğırilanndan hangisi, Fetret Devnmlcn sonra (1402 1413) saltanatı ele geçır rrak amacıyla wmd«n sattanat kavgannı bajlal- B) Mustafa Çelebl O) A) I MeHmel C) Saieyman ÇeHta E) 9 AfağıdakHerden hangısl II Murat dûnttnmde mey dana gelen olaylardan bın değjkjv? AJ Edme Zegedn Anüaşmast 8; Vama Savaşı C TürkJerm Baltenlafa kean oiaeak yerteşmes D II Ko$cva Savaş< Ej Rumel BeyierbeyüSının kuniması 10 Aşagıdakılerden luııgısı Osmanlıiarda mefkezl otortevı guçleodırmek amacıyla yapılmışar? Aj Isahat Fermanı B> Kanümamen A» Osman C) Kanur-ı Esası D) Tanznna' Fermanı E) Sened- Ittıiak 11 A$«ğKtaknefden hangı« yeniçen askedermm »zrihMenmien bın degıldtı? A) Hacı Betoaş-ı Velı yı v okvak Mrier B) Acemı oğlanıar ocajından seçtlen savaşçı askenenlif C) Aylıktan difiMerder alınan vergılerdM- Menr D) Ûç ayda br uHife adıyla maaş alırtar E) Emeklı otana kadar evtanmezter tıcareOe ujraşa- mazlaf 12 Osmanlı Impafatorluğunun 'OoğıT ve 'Balı'da (Bal kar arda) en aenıs s«Tir1ara ulaşmasını sax)Urywı antla^ınalar aşa^KjakHertefi lunglslnde doğnı olarak verilmı;tır? A) 1533 Istsnûui Kasr ı Ş m B) vasva/ Ahmel Paça C) Zltvalorok Nasuh Paşa O) FerhatPaşa Bucaş E) Hoün Sera< 13 Osmanlıöfda X VIII yuzyıla kadaf padışahöf genel olarak ordumjn başında sefere çiKartardı Bu yüiyıldaıı rttıaren padi^ahlar tcfere ç*ma dılar onlunun başında » f e r t çıkan ŞOQ Osmanlı padifahı afağKtakılerden hanguldlr? A) II Mustafa D) IV MeftmeJ B) I Osmar E) IH Marvnel C) IV Murat 14 I SCKat topçuları ocagını kmdu II Ulûle sl m satımını yasaMadı III Padtşal-1 AböıUharrnrm emnyO «Jam «IML IV HumOafBcı ve Itjımcı ocaMannı «fah ettı Yukanda bazı ozetllklen v»nl«n devlet adamı a«ağıdakHerden hangıstdır? A) Humbaracı AMmet Pasa 8) HaM Hanat Pa^a C) Koca Ragtp Paşa D) BarondoTot E) Heknnojlu A» paşa 15 Osmank Devteti ajağıdakı antlatmalardan hangisi ıl* son clela Karadeniz deki UstUnMJgUnü Ruslara kabul tttırrmsfir? A) Yas D) KakHSulUnı B) Prut C) Belgrat E) Hûnkâr Iskelea 16 Asagıdaklenler hanglsl Franuz İMUallntn neden tenmten Mrt deMk*? A) KnH* rejmımn sdlpdadı B) Meşnıl! Kra«ık Meö» yonetBnjnm bastost C) Fransız aydınlarıntn etlosJ D) IngMereveAmerüıanınedan E) Ekonomık zoftukk» ve «rgtferin ağıfiıjı 17 IngHtere asagjdakı antlaşmalardan haogısı ıle ekonoınık alanda Osmanltlardan onemll ImUvazlar eMe etmlştlf? A) 1740Kap4ülasyonlaTi B) Pans Andaşması C) Mondros Ateskes Antlasnnsı D) Sew Antiaşmaa E) BaKa Lnanı Andasması 11 Fransu IhtUalı sonunda evrensel OzelRı gflsteren asagıdakı ıl»e*rden hangısı Turk Ukısal Kurtultif hareketlnl doflrudan etkılemıştır? A) Miftyetçlık 0) B) InsanhaMarı E) OzgOnVJk C) EsMık 1» I OUnya Savasında rtiılak ve ılıUf orduteraa) savasbgı asagıdakı cephelerden hangısı, savaşın uzamasma neden oknuştur? A) KafKas (Dojii) cephea B) Batıda Ffansız cephest C) Çanakkale oephesı D) 3akçya cephes, E) » Erzurum Kongresınde alman asagıdakı karartar- dan hangısı kongresimn bır meclıs ozellığı laşıdı gıntn gostergestdır? A) Ku«H VSIıyeyı ve Jusa ıradeyı egcmen kıknak esasbr B) Manda ve hırHye katwl edtemez C) Ulusal sınırlar ıçnde vatan b» ofltorelür parçate- rıamaz 0) tstentod HUkametı bOtJnlüga koruvamazsa geçıcı tKikOmet kLnJacak, bu hülHlııeti Temsd Heyelı seçecekör E) Medısn Mebusan loftonarak hukumef çalışma- 'arın. deneüm al 21 Sıvas Kongrestnce seçHen ve bır hukumet gıbı gorev yapan Temsil Heyetı'nn gdrev ve yetkılerı ajagıdakılerden hangnj ıle şona ermıştır-' A) Amasya protokoKl 8) TBMMnın açılması C) Usak ı Wı« nm lanı D) MecSsH Meousan m açırnası E) Teşkfel Esasrye Kanununun Kabui edHmesl 22 Aşağıdakllenn hangtsınde ulusal egemenHkten sozed*nemstır"' A) ErzurLm Ko.no/esrtde B) TesMiat ı Esasıye Kanununda C) Amasya Genelgesınde D) Mısak ı um karartannda E) TBMM kararlarında 23 TBMM HOkumelı asağKİalu gdısmelerden hangisi sonunda sıyasi danda basan* otamarrnstır? A) ı Inonü Muhareoesı 6) BuyukTaarruz C) KütahyB-Eskışeriır Muhaebete. D) Sakarya Meydan M^harebesı E) Kars (Ermenı) Savaşı 24 Lozan Barif gorUsmektnne katılan asajıdakı dev leOerden hangısı, Osmanh borçlan nedeıuyle TBMM ye karsı d«t>a lazla dvenis gostennistir? A) IngıRere •) Kalya B) Fransa E) Rusya C) ABO 2S 23 Msan I K f d e TBMWnm acAnası 1 Kastn 1922desaHanahnkaMınknası AMtUrk'Un asagıda verilen hangı ılketı Ile dogrudan ıkj«ıdlr? A) Egemenlik B) Mlıyetçılık C) Laıklık 0) 8agımsıziık E) Devletçılıl' 2S 'llım ayle b» şevdr k ondan uzak kalan yakar mah- veder' Ataturkün yukarıdaM soıu asagıdaMterden han- gısı ıle doarudan ıkjİKUr? A) LaikJık B) Devtetçıl* C) Egemenlik D) Infcılapçılık E) Cumhunyetçik 27 Askenık cagıran basladıgı 18 y«| "» muvazzaflık donemnın basltdıgı 20 yas arasındakı dönem afağıdakılerden hangtsk*? A) YaMlmlOUk D) Tebda B) Yedekfk E) Yoklama C) Bakay» 28 XX yuzyılda nwydana geien savaslar cephe gereınde kalan hakın çok bUyuk zararlar gûrrne&ne yol açnrşlı- 8u zararları en aza Indlrmek ıçin kurulan les*ılal asagtdaklerden hangısıdır? A) B) C) D) E) 29 90° SMlSevunma Mm GOvenik <UOJ(U Mıllı Sanjnma Bakanlıgı Kızılay Asken savunma Balı mendyenınde 9ı Hazvan tarihmde saat 16 30 ıken 90* Oogu merMyeraide tarih ve yerel saal ne oiur? A) B) C) 0) E) Tanh 8 Haztran 9Hazıran 10 Hazıran 8 Hazıran lOHazıran Yerel saat 03 30 1930 03 30 1530 21 X 50 Asağıdakılerden hangısı Ttirkıyenın rnatemaUJı konumunun sonuçlanndan bın deattdif? A) Mevsımlenn betrgm olarak yaşanması B) Kıi2eyı ıle guneyı arasında 7-6 deıecelık sıcaklık farkı bulunması C) Iç AnaOokJ da ormar yettştrmer»n 9Uç olması D) Erzurum'un yerel saatnln brrWden ten olması E) Yıl tçırvde oislmlenn golge boylarının sılır olmaması 31 Aşagıdakılerden hangısı, GUneş ışmlannm ekva- tora dtk geldığı gunlerde gozlenebjlen olaylardan bırı değridjr? A) Gece ve gOndüz suretemn eştlenmesı 3) Ekvatorda yaflış mıMarının artması C) YarımkOrelerde bahar mevsımlefinln baslaması D) Kuzey kutup daıresınde 24 saal günduz yaşan- ması E) Aydınlanma çembennın kutjp noktalarındar geç mesı 32 AşaâKla belifienen olçeklere gore çızilen TUrfcıye hanlalarından hangısı, duvarda daha az yer kapUr? A) 1/250000 B) 1/500 000 C) 1/1 000000 D) 1/2500000 E) 1/5000000 33 Gerçek alant 468 krrr 1 otan b* gol, olçegı t'«00 000 otan harttada kaç cm' olarak goslerlkr? A) 6 B) 13 C) 28 D) 39 E) 78 . 34 Yukandakl haritada numaralandınlrras yerlertlen hanglslnde yazlar yağjslı kıstar kurak geçer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 YukandMg DOnya ocak ayı ındırgenmıs mtem hantası ıncelendigindı «n dOsOk sıcaklıkların kuzey yanm- kurede en vOK«ek sıcakiıkiann Ise guney /anmkorede yer aldıgı gorutur Bu durum asagıdakllerden hangıstyle açtkta- nabilir? A) v ar mkomeröekı nem orartarının (arkfı olmasıvla B) DUnyanınşeklwıyuvarlakolmasıyla C) Farklı mevsımlenn yasanmasıyla D) Kara ve denızienn üagılışıyta E; Okysnus akıntılarının etkısıyle M . YOteettısı 2740 m ofan br yerde sıcaldıK 2.5'C olarak olçulmustur Burası dcnız sevıyeslnde olsaydk sıcaklığı kaç sanbgrat derece ohırdu? A) 7 2 B) 9 5 C) 11 2 0) 137 E) 162 37 havadakı nem oranının doyma noktasına Jasması yagışın başlamasma yol açar Buna gore aşagKlakl durumlardan hangisınde yagıs otusumu beklenemez? A) Havanın yamaçlarda yükselerek soğurnas B) Nemlı havanın denızden kara>a dogru esmesı C) Havanın ısınarak yokselmesı D) Sıcak hava ıle soguk havanın karsılaşması E) Havanın alçalarak ısınması 38 Aşagıdakılerderı hangisınde btr arada venlen rıizgartar kara ve denızier arasmdakı ısınma farkına bagh olarak olusmuştur? A) Lodos Fön B) Karayel Keşışleme C) Aleeter 8atı Rıegârian D) Bora Hamsr E} Musonlar MeReTiler 39 Dogal bctkı ortüsü bozkır olan bır yorede, asagıdaki tanm UrUnlennden hangısınm yetltltrıl- mesı güçleşır? A) Mercımek D) Şekerpancan B) Turunçgıl E) Bugday C) Avçıçegı M) Pamuk dokuma sanaynnn hammaddesını olusturan bır tanm urûnüdur Buna gore aşagıdaikı bolge*ennn;d«ı hangisınde pamuklu dokuma sanaynm gelışbgı sftvlene rnez? A) OoguAnadolu D) Ege B) Mamara E) Karadeniz Akderaz 41 Ulkemude halı ve kıhm dokumacıkğı ıle tanınan yorelenmız, asagıdakllerden hanglslnde b» arada veriknıstır? A) Aksu Dalaman Çaycuma Hopa Ayancık 3) çanakkale Babaeskı BozoyOk Sılıfke C) Guleman Eymır Çankın Emet tsparta D) Uşafc GOfdes Maas Kula Bunvan E) Ereğlı Karabük, Sılopı Erga™ Bıiec* 42 Asagıdakllerden hangiti. ufcermzde ula«ım ağının, uzunhjk ve ndeJık yönunden yetennce gelısmems olmasında encok etkılıdlr? A) Iktm çeşKUıgınır yaşanması B) EMı-dıkıiı aianlanrı dagılışı C) v erşew0etmın dagliK ve engeoel olması D) Dogal bMo omJsünon çeş*ıbk gostermesı E) Yeterlı tşgUcürıun bulunmaması 43 Asagıdakllerden hangıa Doflu Karadentz BoJUmO- ne an ozHHkierden birı deflıldır? A) Her mevsım yagışlann gonjrnesl B) Yertesmelenn dagınık oknası C) Gunesienme sü/esının az olması D) Küçukbaş rayvaııcılığın yaygın olması E) Nüfus yogunlugunun Türkrye ortalamasının UstUn- de olması 44 AşağıdaMlerden hangısı IHkemude dernz suyun- dan tuz eMe edllen yerlerden btridır? A) IzmırSelfUk B) Mersm-SılrıVe C) Zonguktek-Çatalagzı 0) bjnr-Çamallı E) Mugb-Fethrye 46 Afağıdakılerden hangisınde Ur elektrtk sanlra limiz burada kuüanılmavan ener)ı kaynagı ıle bır lıkte verıhraştir? A) Hırtanlı Suguca B) SarayKoy Jeotermal enerjı C; Hamıtabat Dogalgaz D) Yatagan Sugücü E) Afş.n Eltastan Uiyıt 48 Yukandakı sekılde olusumu gostenten kıyı npl asagıdakllerden hangmd*? A) Halç B) Delta C) Flyord 0) Oaftnaçya E; VVatt 47 Dtş kuvveder tofafından aşmdırılsrak tas nan matze- metenn denıztefde geüerde veva çukur alaniarda çokelerek tarkmesı sonuctı lortuı tasJar olusur Buna gore asagıdakıterden nangtsınjn olusuniu Ue lorhılasma arasmda bır MlşJıı voktur? A) ünyt C) Tebesir Bj Granıl D) Kafcer E) Mercar kalken 48 Asagıdakıterden hangisınde btr yer sekh, otusu munda etkılı olmavan kuvvetle bhiMde verılmlstır? A) Fyord Buzuüat B) Hahç Geigıl C) Manlarkaya Ruzgar D) Oella Akmu E) Falez AKarsu 49 Asa^ıdakı seklde ar verde depremm eflu alanlan gostenliTiştır Buna gore numaralandırılmıs yerlerden hanoısın de depremln etUsMn en az olacagı söyteneb* ? A) B) II C) 81 D) IV E) V 50 Asağıdakl şehirterden hangisınde yaz aylarmda meydana gelen nüfus arnşı dıgerlermden farklı bır nedene baghdtr? A) Mugla B) Antarya C) Izmr D) Aoana E) Balıkesır 51 Okudugu romanı h»; begenmeyen Alı yakın arkadaşı nın ayn lomandan ovgüyte ssz etmeler' ve ona romana •şkın fikrmı sormatarı Ozenne gerçek duşüncesn soylemeyıp çok oegenAfl.™ soyter Bu kisfnın davranıştnı ptıkotojirun uzmankk alan- larmdan hangm ınceler? A 1 Gekşım psıkolcitsı B) Okul psıkolcfsı C) Danışmanlık psıkcJofSi O) Deneysel ps*oxj)i E) Sosyal psıkolot 52 Hermao Hessee gore 'Uyanık Msı «kHnm ve ttnonln yardmıya kendnl kendı varlıgırun en dem koşee- rtnde saklı akıl dısı guçlem duyumlannı duygıiannı ıçgüdulennl ve guçsuzlulciennl lafir • Yazann bu antabmanda p«ikolo)lnın hangı yön- lemmden bahsedıknekledir? A) BıyograTı B) Içe bakış L) Gorusme 0) Stetamatık gozlem E) Pakanaiız 53 Arkadas nın dogum gono partMne gıden utangaf br ıJetışırr kumak ıçr ıçM Içmek süyor fakat partoen sonra araba kulanacag ıçın kaza yapma oiasıiığırtt düşUnerek kararsız Kalıyor Bu kısmm ıçınde butundugu psıkotoflk dururmı asagıdakllerden hangı» açıklar? A; Farkı gudülenn etMsı alında çatısra yasamak tadır B) Oavranışının nedemn atda uygun hale gebrmek ledr C) Ikı okımkı gudOnun eUosı alında kaımıstır D) Aşın uyanana sortucu dengesı bozuUnustur E) GergMBra hafinetmek ıçın uyurn mekanznıaiafina basvurmustur $4 Br ncbelp askerln gece karamıgınaa uzaktakı agacı düşman olarak aıgılaması ıilûzyona {yan !samava) Tarafiann gazetede Once.ıkte takımı «e *gıi haben tark etmesı algıda seçıatıge omektır Buna gore asagıdakllerden hangisi bu ikl akjılama olayoın ortak ojell^idır? A) :ıg cekcı uyarı ıtara sahıp olması B) Uyaoaarın oldugunoan fark* şeMde algıianırası C) Uyaneılarm her bıreyde aynı şetokle algıönrnası D) Kîsteel azeUMerden kaynaklanmas E) Akjı yanılmalan olmas 55 "Bigısavarsız Mgısayar prograrnlarmı ögrenmek mu-nkun degıUır' dıyen bır kisj ogrenmede asagı dakıierden hangısjnm oerekhlıgını vurgulamak- tadır? A; GUdLlenrıenın B) Pekıştırecın C) Kaygının D) Uygularnanın E) Olgunlasmanın 56 Gjnde ıto pake sıgara <^n tnr kışı sıgaranm saglıga zararlı oktuğvnu çimemesı gereKtıgını soyleyen arka daşına "Oium Allahır erm sıgara ıçmısım ıçme- mısım fark etTiez jaM) gelınce nasıl olsa tıepmız «e- cege'dryor Btı kışınm kullandtgı savunma mekanuması asagıdakllerden hangısıdır? A) Yansıtrra B Mantıga burunme C) v 0n degıştıme D* 3aslırrna E) Karsıt tepkı 57 Br araşırtnac rekJam fflmterren hr kenttek tokebc davranıslarını nasıl etkıledön oörerrtıek aroacı ıle hazıriadıgı soru formunu befırtı yentemlerte seçbgı «i'tetern üzermde uygulamışl Bu arjstırmacı soru formunu asagıda.kı hangı yon- tem kullanarak uygulamıştır? A; Omeklem alma B) Monograrl C) Sosyometrı D) Anket E) Panel 58 Bır Ogrelmer gocev yaptığı oku-ur TiJdurü olurKa Oğret-Ten arkadsşlaryla *ştasnı okul ıçnde esksı gıa surdüremez Yen konunu oereg bazen katı « olonter davranmak zorunĞa ka«f Bu parçada anlalılan durumu asagıdakllerden hangısı en ryı açıklar? A) Karum onu tşgal eder bıreyır ozeüıMerden bagımsızd r B) Konum ont ^gal edeM «srye haklar ve soaımlu- luKlar yukler p C) Konum ayn anda pek çok kısı tarafından ışgal ecUebılır D) "oplumdakı her •jooLnun br rokl vardır E) areylen ayrı anda pek çok tonumu olabılir $9 Dünyaöa çok az ırtsan savas sledıgı tialde savaslar çıkmak'adır Bu durum toplumsal olaylann hangı ozelkğm vurgulamaktadır? A) Zaman •ç nde degrşrMge ugrama B) Toplu hakte yaşayan msanlar arasında ortaya ç kma C) Fertıradesmdenbağnsz olarak gaçekleşme D) Toplumdar topljna (arklıiık göste-me E) Ncel olarak rfadeedftne SO Enreklenn av pesınde koscugi: kaoınfa'in bıtkı meyve topbytp çocukarını teMkelerden korudugu avc hk ve toplayıcılk dorermnoe anaerkıl ane toprağa yerteşme ıle ariıkie uretrnm tarıma !3r mır da ınsan gucü-ve dayandıgı tookıralarda gerai (büyük) aıle tar ma malo naların gtrmesı ve sanayileşme le brtkte çekjrdek (iMdem aöe tıpı ortaya çıkmıştr Bu paragraftan asagıdakı genellemelerden hangi- sıne utaşılabaır? A) Cografi koşLİlar gnjplar n yapısını larklılaştınr B) Aıie yapısı degışakçe lophımsa yapı da degışır C) Aıle lopkımdan topJuma 'artt I* goslen D) Ekonomık laalıyetler aıle yapısını elKJIer E) Topkmsaı yapı ıçınde en onerr* grup aıledır 61 Btr sepet uzüm Uzüm olarak yemlırse tuketm malı sırne ya da şarap ekJe etmek ıçırı njllanl rsa urettn malf olur Buna gore bır malın Uretım malı olarak nrtelendınl mesi aşaÇMjatnterden hangtsine bagkdır? A) Dogada hazır buiurmasına B Emek ve çaoa karşjl ğı ekie edimesne C Deg^ım Oegerme satnp olmasına D) Ihlıyacı dolayl olarak gKterrnesme E Dogaoa çok tulunmasına 62 Çagdaş devlel ycnetımınûe yasama yeUası pariamen- toda vOrutme yetlası hckümeee vargı -se bagımsız markemelerde ioplanmışîır Yetkilehn ayn ayn kururriarda toplanmasının te_ mel oerekcesl asagıdakılerderı hangısidir? A) YonelKiennkeySkarartaralmasınıOnıeme 3) Kışı v iak ve ozgürlokjennı govencs aiUna ama C Devlet yonet alerınm azenndak! sorumlulugu ha«- letme D Kurumktr arasındakı koordınaayonu saglama E Devlet N^noe ışbommunu saglama «3 Felsele bııgiennır dogrulugunur veya yanlışlıamın araştınlması soruşturulması soz konusu deglkfr Bu bııgıler sorvjçlan bakımınoan kesın bır doğruluk deger laşımaz ÇJnkU felsMt M^Mri MrrHem sonuçlannda tHdugu »bı yasakn uaaırayı amaçlayarı bilgter degioV Burada feıseff brlglnln hangı özelUgı vurguJanmıj ıır? A) Eteştırelolmas 6. Bırikımlı otarak ılenemesı C \ Duzenn ve ssterr* oknası Cı Subjekbl olması E) Varsayımsal olması «4 D ıaomatızme gore "Insanın ışme yaravan ve (ayda saglayan >ıer sey qercektır Gerçcgın (doğru bOg>rın) îiçülü ınsantara sağladıgı 'aydadır' Yufcandakı gorus bttgı kurarmnın hangı ozelligı He ılqılıoV' A; Bılgmndegen B) Bdgr.ın sınırtarı C) Bdgınn kaynagı D) Dogru bdgınn ımkansızlıjı E) Büglnrı mahıyetı 65 "E/renm ana maddesı nednT sorusuna Triales "su" Anaıomenes "ha/a" Heraktallos 'ateş' Demoknlos ıse "a om" derrnşrjr Burada (eteefenm hangı ozelhğı vurgulanmrstır? A) Tutarsız ve çeışkılı yargılara rer venTemesı B) Sorulardan çok yanıttanr ligınç olmas C) Açıklamalar n oznel bır nıtelık taşırrusı D) Duzeilı ve stste^ılı otması E) Duşünme nayal gucu ve sezgrye dayalı olması 66 Deney youyla elde edferı bıigier ancak gerçeğı verr Fetsefe metatizıkten kurtulnalı tniımle ıç ıçe oimalKlr Deney ve gazieme dayanmayan n*pu bHgmır gerçek degenyoktur Bu paragrafta dıle geUrllen gore 5 asagıdakılerden hangi aknva arttır? A) Mant kçı ampnzm B) Materyalızm Cj Pozıt^ızm D) Rasyonalzm E) Sensualızm 67 Sokrates e gore ınsanın rnutluluja ulaşması ıçın once kendnı bâmesı gerekır Bunun -çn de ırrsan uyumlu ve lyı oavrarvışlara sarnp olmalıdır Bjgı roanlan dogru devranıslaıa tatg.sızi* ıse yanlışıkara gotürur Erdem ıle bdgı ayn şeyd* Erdeml otmak Tittlu dmaktır Sokrates ın bu gorlışu lelselenm hangı dlstpMılyle ılgıkdır? A) Eslet* B) Eprsteınoıoıı C Meıafejk Dı E * E) Omok>)i S8 Ben haktan br parçaym' diverek Tanrı rie insanm Ozdeş oldugunu soyleyen HalUcj Mansur*un bu gorlitU hangı lelsefi akıma gııeı > A) Mulezıle B) Tasav\uf C) Keörr D) Eşarye E) Tefs) 69 "Sıgara saglıga zararli(lır" (p) bır onermedır "Sıgara çmt' bır önerme degıldır Buna gore bır cumlenın onerme darak nitelen- dırılmesı Içln aşagKlakılerden hangısıne sahrp ol- masıgarakır? A) Bıroer fazla öıme B) Bır mcdeyicıye C) Ekleme D) Br dogrukık degerlne E) Degışneze 70 Ikı kav-amdan her bn dıgemn batun bıreylennı kap- sarsa bu kavramiar arasında "eşıtfck" varaır Buna gore aşağıdakılerden hangisınde verMen kavramlar arasında esnii* vardır? A; Kıyas Çıkarım BF Tenm Onefme C) Onerme - Comle D) Analojı Tunoengelım El Yargıcumlesı Onerme 71 Bahar oelırse çıçekle'açar (p-»q) ÇıçeMer açarsa çevre güzel kokar ıq -> r) Oyieyseçıçekleraçafsab3.argelır q-.pi Bu nalalı kıyasta a$ağıdakı kuraltardan hangısıne jvuknamıstır? A) Sonuç oncüllenn zayılına Oaglıdif B) Her krrasta buyuk küçuk ve orta tenm bulunna- lıdır C) Ikı tıkel ancütöen sonuç çıkmaz D) Orta tenm sonuçta geçmez E Oncuilerden bın dumsuzsa sonuç durrtsuz jlur 72. p _ q ıle - p onermeterımn bırlıkte bıtarlı oknatarı ıçm a$ağıdakilerden hangisi gereklldir? A) Tüm yorumlamalarında aynı dogrjluk degennı alması B) En az bırer yorumlamalannın dogru olması C ~um yorumlamatar nın dbgrj olmas D En az bırer yonjmlamaların n yanlış olrrası E) Sonucun degwnın dcğnj olması TÜRKCE 1 3abasının gotoesınden hıçbır zanaı çıitarrad Altı çizib sozun bu cumleye kattığı anlam aşagıda- kılerın hangisınde de vardır? A; BOyte t» konjda kımseden yajdım tsleyemem B Yaşl adam veksul çocuğu korumasına aldı C) Omur boyu ^rdııra oagiı otarak yasadı D) Sokakta yaşayanlar gıtgıde çogalıyor Ej O da sonunda çok ıs edıgı arabasına ksvuştu 2. (l)En onemı ûzeilığı ıse ozgur bı duşunoe adamı d ması 'll)Onun gozjnde ta-t şılamayacak hıçbf goruş hçbr ınanç yok (III) Düşunusunde bılmsell* guçlı, br maritK tıemen joze çarpıyor IvOBa mantık, kım kez onu alıp en ınanılmaz en uç en ayKın noktalara gOuroyor (/)Özgı)r düsunce atomı olması o™ gCiter^çılık'en ve açgoziuiukten al koyuyor Yukandakı numaralanmış cUmleierden hangisi oburienyle çelışır durumdadır 7 Al I B) II C II D) IV E) V 3 Melh Cevdet Arday dereme »azıiarnda okurlarını nasıl soyledığryle oeğil kend sıne baâl yor Bu cumledekı noktalı yerlere asagıdakllerden hangısı getınknelıdır? A InTie soyledıöıyte 8 renkJı dıtyıe Cj aykın goruşterıyle D) soyleşı havasıyta E) ne soytetügıyle 4 Asagıdakı cumleierde geçen gonuT le ıl9>H deyım- lerden hangısı "kuşkulandırmak" anlamında kullanıl- mıştır? A) A/şe nın Bu tavırlarını gooJI buland rıcı buldu B Bıklığım kadanyla Kimseyle gonuı bag oimadı C) Aslıida toksur gOnjlgezdın>3rsun şte D) Kardestra knnış onun gonlünj almaya gıttı t ; Durup durup btr gonul dartığındsi soz ederdı 5 ()Be bırbırmc pe« az okuyoruz (I) Begendildenmızı ya da öegenmedlldenrnızı açıMarken çekıngenltk duyu- yoruz (lll)Bır romanc yı rjegenen br romarn. VB bır saın begenoigını soyleyen bır şaıre rastlamat< ne kadar zordur (IV)Ancak edebıyal ıncelemeMrindekı canıııık bence u-nut vencıdır (VIEIestırmemern çogu elesor mentğı mesiek edmmıs kısıier dejıl Yukandakl numaratanrmş cumfeterln hangisınde bır •»umsuzltA' yoktur? A) I B) II C) I I 3) \\ E) V 6 azde bıı yazara karşı takınılan en olumsuz tavır onu gonıezMaen gömeknr Bu yargıdan çıkan sonuç asagtdakilerden hangısı dr? «) Bızoe eiestın yapaDnecek künuıKj kjşner yoktur 6) Gormezdei geimerek yazara onemlı oimadığı cu/umsatılır C) ÇunkJ baz yazaiann yazdıktarnın anlaşılrrası çok zordur D) Oysa kaltlet bır yazar kımse gormezıkien gele- mez E) BOyiece bırçok kalıtcHı yazar /ok olup g<ler 7 Kıtabınn çok satmasına ya da odûi alrrasına sevın medıgrıı soyleyen yazar n ıçtenlıgınden K jşku duyanm Bu cumie anlamca aşağKiakiterden hangisıyle çehsır? A) Kımılen sevncmı açıkça ortsya koyarKmı kmHerı bunu yadsır B) Her yazar Dunlardan az ya da çok rnşnutluk duyar C) Odul almak stemeyen od(Je katılmasın okun- masını ıstemeyer yayımtarTasın oyieyse C) Krnı yazartar boylece koay anlaşılif ornaktan duy dukları hoşnutsuzlugu ortaya koyanar E) Elbette buniara sevınmek her yazar ıçn geçem dmayabılır 8 "Seo bu oyküyj ante'ınca yuzu kızarCı' cumlesınoekl altı çızılı soz hem geçek hem meca; aruamını • duşjnocmr Asagıdakı cumleierde geçen deyımlerden hangısı bu ozellığe başka bır omektır? A) Sınavlarda her yıl mıiyorlaıca genç ler ookuyor B) Onu gorurce kafam n tası attı C) O sorjyu çozmek çuı ben de kafa panattım C) Kazanamadıgımı anlaymca başıma kaynar sular dokuldu E) Bunu ona scralım onun kulagı dellrtır 9 (l)Roman yaşama bır şeyler tfdeyerek onu dönuşHır mek ıçın yazılır (ıi)BüiUr ramaneılar gerçeklıgı kendı- terme gore yeruden yaratırtar lll)Rorrancının yasama yaptıgı bu eklemeier romanın ozgLrHügunu olustutur (IV)ÇOnkU her romancı varattıgı bu yenı gerçeküge tul kulannı ısteklem katar (V)Bır romanın sagiamlığı se • 9enel bu gereksınımı ne denlı eksıksız dıle geDrrJgrne baglıdır Bu parçadakı numaralanmıs cumlelerden hangısı, •Roman gerçeg degıl kurjuarrnıs yenı bır gerçeğı ortaya koyar" yargılarıyla ilgılı degiMiT? A) I E) I 0) III D) IV E) V 10 GtlkJn dıker» var drye yenneceg<re dıkenm goHer açmas rm sevnmelisın Bu curraede anlatılmak ıstemn asagıdakilerden hangısıdîr? A) Amcam her zaman zarar n Tetesınder donersen kardır der B) Yalan soytemek t»r ınsai. kuraracaksa yalan soyienm C) En olumsuz olanda bne oiumiu br yan odugunu duşunurdu D) En guzd en kusursuz yap<tta bJe aksayar t>r yen btiurdu E) Abarmaya bayıtedı yı olsun kotıj osun ner şeyı abartırdı 11 Asagıdakı cumlelenn hangısjnde olasıl*" söz konusudur? M Çahsmaıarıns başlayan Akademımn yer» uyeten- nm yakınöa seçılece? soytemyor B) Otuz yıl Doyunca bır daha Ananyaya ayak basmavacakiır Cı Son yirmı r lır egıtım ve kJHür alanındakı gorunoso hıç oe okımlu degıldır D) Her yıl olcîuğu çıta bu r ıl da konuşmanıın son bolümunu leteefe ya/ınlanna ay racağım E Dunyaca tanınmış bu vabarc crolesûrterden ulkemıze de geleole- oldu 12 Asağıdakı cumlelenn hangisınde eylemden etküe- nen vurguianmıştır? A) ArabasJnı son hıza çal l*öra dogru surdU B) Onu slzın evde yatnız bır k ö gordüm C) Annesı çok zor kosuilarda ÇağıTı büyütuyor D) Sonunoa butun olup bıtenlen Çag I da ogrenecek E) Geçen yaz butur aıle Ankara ya taş nmıştı 13 Asagıdakı cUmMerden hangisimn nesnesi yan u n a bır sozcukten yapıknıstır? A) GeceH patlamayı nepmc ıscw n'> B) Aflzındakı çtkletı şaköla şaKlala konuşurdu C) Br yton lıslamas r«pımızı yenmızoer sıçrallı 0) Suyun sır It sına hep brlkte \ostuk E) Rutün aüe korltunç >r çatırt yfa uyanrpış 14 Asagıdakı cumielerden hangısınm yuklemı özne yUklem Hislusı balumından öburlerindea (arklıdır? A) O garıp ezgryı ısıbnce tnr sue bakışıık B) Yıte'ca nerkes kendı Jfcusu çm sa\aş!ı C) Yarıız DU konuda dega brçok konuda çat eıvortz D) Her gün b&yle dag gıbı adamarla gureşıvorurr E A-abanın sarnbmı gcrtlnce her t»n öt yoie kaçışt 15 Asagıdakı cUmteierden hanglsinde nıtelerne sılatı durum bıldınnektedır? A) Alı Bey eski arabasını tarae vermış 6/ Yıne krlı gorrüegını gıvrmşsın C) Onlar su sarı bmada 3turu yonar D) Herkesm onun gıbı jçgen bır vucudj yok E) Kımlıgnı hep oekeünın sd ceoınde taş rdı 16 Edfgen çatılı eytemlenn oznesı "sozde ozn«' drye aolandınlır Asagıdakı cumlelenn hangisınde buna bır ornek A) Araba tam ydun ortasmda terkedrlmış B) Bançeyebırkamyorîtoprakbaşatıldı C) Çocuk anresı tarafından can-j aVusuna bı-3kılmış 0) Btrden ustünuze (tUırırn gıo< alıfci E) Çekmecedekı paraların snr bolamu parr alanmış 17 Aşağıdakı cumlelerın hangısjnde yan cumlecık, temel cümlenın 'zamar arJernn' zari tumlecı dunı- mundadır? A) O gün sana her şeyı anlaimayı bsar! yordum B) Ankara ya /annca dogru kardesme gıdecegırn C) Ancax dısjplınb çalışarak sınav. kazarabılırsın D) Böyle konuşmak sana hnç vakışrrıyoı E) Kardesmı tan yıp da sev-neyen va" m * 18 Küçuk yaştan ben yansnalara katılan genç adan bu y da Avmpa da »snş bf^ıcı biırmeyi bAşa dı Bu cumlenın ogeierı aşagıdakHenn hangısınde sırasryla verıhMŞtır'' * Ozne zarl lumlecı dolayl tümteç betı-ııı nesne yüklem B Zarf tümle' ozn» dolavi lum«ç bdır* lı ncsne yukieT CI özne betrtıl ^esne zarf tjfılec oola,l tümtec yüMem C) BeJırt lı nesne ozne dolarfl tumıeç zarf tumkxı yüklem Eı Dolaylı tumte-; za-1 tümtea ozne belırtılı nesne yüklem 19 3elırtılı ad 'amlanaların n arasına başka sozcukler greMır Araya gren soz-dk sıfalsa tamlama karna tamlama aömı at Asagıdakı cümielerın hangisınde buna bır brnek vardır? A Yavaş gıden araba »apuruna ^tışmei zor oimadı B) Soguk ıslak bır akşamustu sarka 3*c C) Soğuk kftabını sıcak foynuna saldamaya çaitşıyordu D) Dunyanın en şınn çocuğu sensn E Kuşun kafesınm al ında yosunlar b tmıştı 20 Asagıdakı cümielenn hangisınde ıvelik zamtrı almış bır sozcuk yoktur? A) Böyle bır sözı- .al tz kardeş ^ sûyie/ebılır B) Buçeşmel'insenr degi h&kesr malı C) Bahçelennde kocanan bır yılan yakalam şlar C) Bu evtn bızım oldugunu srze Kım soyiedı? E) Defterler kıtabı şuraya kcyup çıkıp g*tı SORULARIN DEVAMI 19. SAYFADA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle