03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18HAZİRAN1996SALI FEN ip 3 a T ¥• F,=? ŞEKL 1 ŞEKt 2 DikdOftgen şeMındekı homojen levta F kuvvetının eikısınde şektt-l dekı gfbı dengededlr Levtadan x ve y parçaön çıKarılıp şekıw dekı gıBı asıldığında F, kuv- vetnim etkt&nde dengede kai yor Buna göre F, kuvvetı kaç F dır? A) 1 B) 1 C) 1 D) | E) | e£ Araçttr sekidekı konumda ıken I araç a ıvmesı ıle yavaşjamaya başlaHğı anda II araç ta a ıvmesl te o* yOnünde harekete geçryor Aıaçlar L noktasında karşılaştıklannda huUrı esıt ve V büyUkiugunde olduğuna gore aldaUan yol- ların 4 oranı kaç olur? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 6) 2 Surürmesız sıs- temde m ve 2m kUtlell c sımlef şek»- deto konumdan ser- best bıırakılryor K cısminaı hızı yerden nc kadar yukarıda sıfır otur?<xr J2m A) h B) | h C) | h O) 2h E) 3n Kınan* *m$ Sürturanesc yatay duzlende bulurıan bn as- _ ^ mm Idnetik Konum enen,ı-«onum graltgl şeküdekı gttadr Hangi bokjeterdt cterm etkl eden kuvvet «e ctt- min hızı aynı yonHMUr? A) Yarıızl O) Yamızü 8) 1 ve III E) II ve IV C) lllvelV --•5 I II t' Şakidakı karalar aztJetbr l Cwm t hızı «a II asım de Oleşenten t ve 71 olan l , hızı ıle aynı anda se- MdakigjUalılıyorlar L dskn aaHMafcı yorungeyı ızleyerek yere cMftugU anda U. daan hangı noktada bukınur? A) 1 K< X h 8)2 k 2?' 0 Yer A) 3 , - r , •l 8)4 0 ^ •y h C)3 M C)6 ,=2mgh — D) 4 E) 5 K ve L noktalamdan V va 21 htzlan ıte yatay olarak aMan csmler M noktasın- da yere dusuyortar OL yUkseklığı h olduguna göre KL yüksekliği kaç h olur? D) 8 E) 9 ^\ ^ ) -1 - . II. - III - ŞeMMeM sıslemler surtünmestz olup I şekMe asım serbest bırakılırken II ve 111 şekierde csrmer btiun- duklar konumdan 2mgh kmetık enens le fırtatıhyoftar Cısvnlerden hangllen düsey konumdaki çember- sel yorungelen duşmeden donebttırier7 A) YakMZI D) Yalntz III 9) Ivell E) I. II ve 111 C) I ve III Çukuı ayna / ¥ F 2f I DuzW ayna M Odak uzaidığı f olan çukur ayna ıle dozlem ayna arasındata uzak- hk 2f kadardır Şekıldekı I tştnının çukur aynadan ıkmcı defa yantana» asa- ğKtokı sekıMerden hangısı gıbı ohff? A) ü)f *>/ • > / E) .-- i— Kınlma mdKi n, otan saydaın ortamdakı n: ve n, kınlma «xfslı mercekierde 1 ışını şekıktekı gıt» kırılıyor Buna gore kınlma ımfıslerının btiyuklük sırataması aşağıdaluterden hangıstdıı? A) n,>(u>nj D) n;>n,>n, B) E) n,>n,>n; C) n,=n,>n, 10. 2R 4R 3 R İ Şetddekı devrede K-L rnktaian arasın- dakı potansryel farkı ISvolttur Buna göre K-M noktalan arasın- dakı potansıyet farkı kaç vo« otur? A) 36 B) 40 C) 58 11. Şetaldekı tondan- satarterm yuMeD q,, DevredeM K anah- I q, azalır II q,sıfıro<ur C, ycrgıtanndan hang«len doğrudur? A) Yahızl D) II ve III B) 1 ve II E) I, H ve III C) Yalnız II s -\A\ı Şektktek) devrede R=6£2 luk direncın uçianndato potansı- yelfark18volttur Buna gore üreteç- ten geçen ı akmn kaf amperdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 13. Sayfa dCKIerTunde bu- lunan •flle'defi ı akım- ları şekffdekı yonlerde geçmektedır Duzlem uzennde bu- lunan K, L ve M rvok- Ularındakı manyetık ataniann bUyDkluk sıraUması aşağıda- kılerden hangısıdır? A) D) B) B,>Bl>B. E) B»>Bl>B, 16 -g ® B manyetık alara dık olarak gıren q,. q2 ve S % yOkKj parçacıkjar şetaldekı yorungelen iztyor Parçacıklardan han- 3 gden pozıtlf yUklU- dur? C) Yalnız q, Şeloldekı sotemde m küllelı »q ytMU parça- ok s«ftwst bırakıfıyor S B duzgOn manyedk alanna geçen parçacık r yançaptı hareket yaptyor r yançafMiın buyumesi ı^ın, I Vgerfcmı II d aralığı III B magnebk alanı niceliklerlnden hangllerl arttırılmalKjır? A) Yalnul DJ Ivelll B) I ve II E, I. llvelll 16 B © C) Yalnız II B , 0 - I - L > -II- O L O -III ŞeMI-l de KL çubuğu 0 noktasından geçen sayfa dJzlemıne dık eksen etraıtnda dOndamlüyor Dıgerlen ıse şekjüefdekı yotıterde / mzı ıte hareket ettır*ya Hangı hareketlenie KL (ubuklannm uçlarımta m- dlksiyon e.m.k oluşur? (OLOK) A) Ya«i2l 0) Ivell 8) Ivelll E) llvelll C) Yslnolll Lamba ŞekMekı devre re- zonarts frekansında otuc x =ı, dır A$ağıdakılerden hangısınde devre- dekı lamba en par- Uk yanar? A) K anahtarı açık. L kapalı B) K anahları kapalı L açık C) İW» de kapalı D) Ikıadeaçık E) Iknı de kapalı ıken frekansı artımiak 11. 1 , - > Gergjn b* ıpte okqturuian ^kıldeld atmatarın yayıkna hızbrı 1 1, ve 1, dor HızUnnm boyıuitugu ıçın ajagtdakllertJen hangist dogrudur? E.)l,=\'7>l,0)Vt,»l, 19. Şeloldakı dalça legenınde dem ortamda okjstunı- lan penyodık dogrusal su dsJ- gaları ara kesıt yuzeyne d* doğruftuda yayılıyor Dalgatar sk) ortama geçtıklermde, I Yayılna dogrultutan II Yayılma hızları III Penyotları ntceMklennden tıanglterl degîstr? A) Yatıcl 0) II ve III B) I /ell E) I llvelll C) Yalnız II S, Şetaldekı S ve S, kaynakları ozde? olııp aynı fazda çalişlıklacpnda K. ıkıncı dakja kalarıoın merkez doğrusur-a ozakujı » oiuyor KaynaMar armnoakı faz farkı p oldugunda K, çcg« merkez doğrusunun * ı uzagında okışuyor Bun* göre p laz t»Kı kaçtn? A) ^ 21. C) | o,ı E) V- Şetaldekı K kaynagından çıkan ,. daiga boylu ifik kut- lanılarak v oung *e Kırınrm deneylen yapılıyor Young deneytndeki P, noktao 3 Aydmkk saçak okJuguna güre, Kırınım deney<ndefcl P, noktasında hangı saçak oluşur? A) 1 AydınMc C) 2 Aydınlık E) 3 Karartık B) 1 Karanlık D! 2 Karanlık *•* - 4BO0A" Kalınlıgı d kınlma n- dısı 1 2 olan ınce bır ssydam zar. sekddekı gıt» havadakı dakja boyu 4300 A' olan rşıkia aydıniatıldığında P noklasından bekan bır gOzıemcı zarın vuzeyın aydınlık gürOyor Buna gore, aşağıüakı nrtata K, L, M noktalann- dan baJun goztefncılerden hangılefi zann yUzeyınt aydınrıkgofur? 3d 4* V * V ' r, = 480CA° C) ı-amızıi -ı- A) 0) llvelll -III- B) ıvell E) YatriE III 23 Km«*aneni x y ve z fototal lam- balanndan aokrjen eteKtrontarın maxmum kınetik enerfi-frekans tons graTıgı şektdekı gıbklr Bu metalere avnı renk ısıklar gonder*erel< elektron'ar sokuuyor SokUlen elektronlann saçıkna hızlanran buyukldk- lerl ıçın asağıdakllerden hangısı dogrudur? A) D) B) £) C) 24 T emö halde butunan br hıdrojen alomuna foton gondenlerek alomun üyarılrnaS! saglaniyor Buna gore atomdafcı elektronun mceiklerjr>den hangısı aztlır? A) Kıneok enerjts B) Potansıyel enensı C) Toplam enentsı D) Açısai momentumu E) Yorüngeyarıçapı 26. lyonlaşma enen» 3 87 eV otan temd hatdekı sezyum atomura •. daiga boyunda foton gondentıyor ve atom- dan 0 13 eV kmetlk enerjk elektron dısarıya fırtıyor Buna gore fotonunun dalga boyu kaç A* dur? (hc=12400eVA*) A) 2400 D) 6400 B) 3100 E) 7200 C) 4800 Şekıl 1 2 ve 3 le gOrüten kaplarda eşıl sıcakkkta X Y ve Z an sıvıları ,-ardır Sıvılaraı buhar Oasınçları ma- nometreterdekı gtnaır Bu sıvılar ıçın, I Taneakteı arası çetom kuvvelj wı bOyUk oton X br II Ynm normal kaynama noktası Z nımonden bOyuk- lur III Z X len daha uçucuour yargılarmdan hangılcn dogrudur? A) Yabuzl 0) Ivelll B; Yalrezll E) I llvelll C) Yalntz III Penyodîk cetvetdekı yerten yukanda belırrJlen ele mender tçin a$agıdakHerdert hangısi yanlııtır? A) x ve Y rm kımyasal azeHıMen benzerdr B) G t>tr geçış elenenfldır C) Y mn atom numarası 37 dır D) Z ve M p btogundadır E) M ; ve Z nm etektron sayıları aymdır 28 Radyoaktrf bozunma turlenyte ıtgilı: I Alfa (a) ıstması notron sayismı 2 azaltır II 8eta ıp ) bazunması, atom numarasını 1 azaltv III Pozıtron ((i' j bazunması kütle numarasını degıstr mez IV Elektron vakalanması notron sayısmı 1 arttmr ıladtlerırKlen hangılen dogrudur? A) Ivell D) I III ve IV B) II «e IV E) II III ve IV C) I llvelll 23 SoygızlarlçJn, I Yogun fazda Van der Waab çekım kuvveHen ıçe- nrter II Atom hacmleri arttıkça kaynama noMalan doser III Oda koşutannda tek alomlu gaz halııdednier iiadelerınden hangılen dogrudur? A) Yalnız I D) Ivelll B) Yamızll E) I. H ve «I C) Yainızllf 30. Kapalı br kapta oda sıcaktıjınba kuttelen eşt H,_ He. C. gazlarından dusmuş bır kartşım bulunmaktadtr Bu kaptakı gazlar ıçın, I Ortalama kınetk eneraien ayrndr II He nm rayılma hızı O, nmkmden bdyOMur III Kısmı basnc enboyt* otan H, dır yargıianndan dogru otanlann tumu asagıdakller- den hangumdedır? (H-1 He=4. 0=16) C)A) Yalnız I B) Yalruz II D) Ivelll E) l.ltveM 31 KN0,an9udaçozanmelepkımesı. KNOj,^. •«! -. K(*luM . - N O j ^ . KNO,Un. I 2S'Cdesafıu II 2S"C de 1 M * KCI sulu çOzeAsJ III SCTCdesafsu srvıUrmdakı çözUnortUkleri gısmde dogru karsttastnkntdr? A) ıu>ı>ıı B) m>Ntı o ı=ııı>ıı D) ıı>ııı>ı E) ı>ıı>ın 32. Afagıda bazı bteşioenn otuşma entalpılen vertnrçtr -20 H,O, -56 Buru göre, M,4 küokaiori m etde etmek ıçin kaç mol CjH^ yaMmMır? A) 0 1 B) 0 ^ C) 0 4 D) 0 5 E) S 33. Kımyasal btr teptumede katalizor kuHamlması aşağıdakllerderı hangMnl deatsllrmez? A) Aktıfieşme enet)isını B) Hızsabıtını C) Tepkıme hızıni 0) Teptame ertelpBinı E) Esık enerjıstnı asan laneelk sayısını tepktmesı betrtı Mr sıcatdıkta dengededır Bu si(temin sıcaklıgı yUkselttUrse, asağıdaluler- den nangısı gefçeklesır? A) Denge saga kayar B) XY2gazınındenş>nartar C) Denge saMnm degen kuçuKlr D) XY gazının ktsrm basıncı azahr E) Topöm gaz mol sayısı azalr 36. t scakHJında Mg(OH), ran sudald çozanurUga 1 10-* mol/ltdr Aynı «cakkkU Mo^OM), nm 0,01 M Uk NaOH çözettısmdekı çozunurluğU kaç moMt dir? A) 4 1 0 * B) 1 10-» C) 410 10 D) 1 10-" E) 1 10-" 36 25"C de, sulu bır çözettı içfcı aşağıdaki ıfadderden hangısı vanlıslır? A) [HT=1 Mse pH=Odır B) pOH=3ıse [H>1 10" Md» C) lHT=(OH)ıse pOH*7d«- D) |H>1 10'Mee pOH>7* E) İOH \>{W] se pH<7 dır 37 HX ve YOH MeşSdennrı sukj çozedilennde %100 lyonlaşlıkiarı bJm-nektedff 1 10"! M lık HX çozefta üe, 2 10' M lıK YOH çozeltısı eş* hacımterde kanşünlıyor Kanşım içm, I Elektrkakımınnletır n pH 4eğ«ı 7 öen bOyUMOı m pOH0egen2dr yargılarmdan lıang*en dogrudur? A) Yalnızl D) II ve III B) I ve II E) I. llvelll C) Ivelll 38. 2 4 redoks tepkımesı ıte «gHi aşagKükı ıfadelerden hangısı vanlısor? A) Br, yokseltgendır B) DenMemdekı X BrO3 dır C) 1 mol Br 6 mol eteMron vermışt* D) 1roolMnO4 3 mol elektron atmtştır E) MnO4 dekı Mn ndırgenmışıır 38 Eiv» -e-»Fe-; +2e 0 44 0u -> Cu*! *2e -0.34 Aa -• Ag**e -0 80 Standart yukuttgenme 9erılmierı bıündlgıne gore, I Cu AgNOj sulu çozelttsı ıle tepkıme vermez It Fe-Cu p*nm standar! genlmı 0 78 vofltur III Fe-' +2Ag-» Fe+2Ag lepMmesı kendüiflmden ger çeklesır yargıUnndan hangılen dogrudur? A) Yalnız I D) Ivell B) Yalnız II E) I llvelll C) Yalnız III 40 Aşagıdafcı Uleşıklerden hangnnki adı yantıs Tnştır? Btestk AJl A) Metadımetlbenzen B) C) D) E) CH, •ifi — CH; H v sCHj H,C/C=C \CH, 3 ı ı ı H H H H,C-C-CH, SMopropan 2 m * l 2büten H: \ 3pentadıen 2brom 2mebJbolar CH, 41 MotekWformal0CrH^2 olan aç* zmortı br hKkoiar- bonun molekül kutlesı 26 dır Bu madde ıçın aşagıdakılerden hangm vantıaüf? (C-12,H=1) A) MotekOI yapısında 3 tane o bagı vardır B) Apolar br molekukMr C) C atorrtan ap! NbnHesmesı yapmıstır D) Yogun fazda Van der Waats bagtan ıçerr E) Geometnsı dognısaldır 42 Aşagıdakılerm hangıskıde venlen b«e«ıt çıt» Wr- bınnın Izomen deOIMr? V I T I A) CHj-Hİ-Ç-CH, ve CKj-Ç-Ç-ÇH, H CI CI C a cı B) CHj-C ^CH-CHj v» CH, HjC-tH, C) CH, O) H,C-C=C-H ve H: C = C = CHj E) H|C-CH,-CH,-OH ve H J C - O - C H J C H , 43. H I CH,-C=OCH,-CH,-OH X Y Yukandakı X. Y, Z maddeleri tçln, I Z yOkseltgendıgınde Y okısur II X irx»rçenagınde Y duşur III XveZ Na maalı ıle H. gazi otufkıv yargılarından hangitan dogrmlur? OH CHj-C=O Z A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I. II ve III 44. CH, OH büesigı, I Wurtzsertezı II Mg *e H, gazı olustjrma III NaOH He nöturtesme lepkımelennden hangıtenn v«rtr? A) Yalnız I 0) 6) Yttoell E) II ve !ll C) I ve II 45 AsağıdaM rjonujttn olayUnndan hangrsınt bakı- Urak hucrentn olotrol otduğu keanüıle soylene- bÜK? A) Protem^arranoasU B) ATP •* ADP > P C) G*oz •* CO, • H,0 O) Yafl" yaj asıdı • glserol E) NOkteo» •* RNA 4«. Mkının kok. govde ve yaprak gibi larklıtasmış kısımlannda, I CO kutarnmı II Salgı yapılması III Gltar kuiarumı IV Terleme olaylanndan hangüen ortaktır? A) Ivell 0) Yalne III B) Ivelll E) Yalnız IV C) llvelV 47 Mayoz bolunme sırasında gerçekles«n asağıdakl olaylardan hangıa. okısan hucratertn ntceMainl değıştjnr? A) Krossmg over B) Homokjg kromozomların aynlması C) Organel eştenmesı D) Ka/deş kromoUUenn ayrılması E) DNA nm eslenmesı 4*. Açâgıoakı olaylardan tungıtı, organk Mlefildadn enerjıye donUşturUldUgU reaksiyonUrdı M I atnaz? (k) NA0P «n H*terttutması B) Provık asıt okjşması C) ATPsenlezı 0) Gakozun aktıtlefmesl E) ATP kuüanılması 4». A«ağHlakı otaylarm hangtemin sonucunda mty- dana gelen yavnı alasından f«Uı Ur kaktsal özet- lık tasır? A) Kunısogandandusantazesogan B) Br yapraktan ureUeıı Afnka menekfesı C) Vrşne agacına asılanarak yehşbnler loraz D) Palates yumrusundan üretien laze paate» E) Kı»u lasutveden oreöten taze fasulye S0. Canlı hucrelerde gerçeWe«tınlen tum re»ksıyon- Knn « U k ozefcgı asa&dakitanfcn hangiıtdlr? A) OkSrsrkularırnası 8) Eneoron serosst turakılması C) Ereom denetknnde gerçekleçmesı D) Besın üreSmesı E) Su kuianılmas. 51 Sağlıklı bır ınsanda «jagtdakı durumtardan han- gısmde kandakı ghkoz ve amtno as* miktarı g j viikstk duzeydedır? A) Botorektan kalt* oonerken B) Ka^rten akagere gderken C) Karaogerdenkalbedonerken D) Incebagırsaktan karacıgere ojderken E) Kalpten bobrege grierken 52 Kosntaya başlayan bir ınsanda asagıdakı durımv lardan hangteı» olarak gerçeklesır? A) Soluk alıp vermenın hızlannıası B) Kas faalyetieıınn hızlanması C) Kalp atışlanmn hefanması D) Isının artması E! DoBSOTiın fdanrnası 53 Damarı çıçeksız Mtkiteıde aşagıdakı yapıUrdan hangısme rasBanmaz? A) Odunbonian B) Eprietmo C) Stoma D) Parankma dokusu E' YashalkaJan 54. Aşagıdakılerden hangısı tnr solunurn otayıckr? A) Protemienn parçatanmas1 B, Oks^enrt akcıgerden kılcal damartara geçmesı C) Nşastanın disakkantlere yıkılması D) Orgaok Mesıkienn ATP ye donuşmea E Dısakkartlenn glıkoza parçalanması 55 SeslerısıUırken. I Kulak zannın Mreşmesı II Sesiem daiıza ıletlmesı III Korlı organımn tıtreşmesJ olaylar hangı sıraya gore gerçeUe«ır? A) I-II-III 0) II III 1 B) I-III-II E) III - II -1 C) II -1 - III 56. Kalp Mslan ve soluk alma ışlevinın yönetikftğı merkez aşağıdaküerden hangısıdır? A) Beyınkabıgu B) Omunkk C) Omunlıksoganı 0} Beymak E) Orlabeyın 57. Riboeomda senteztenecek Oç ayn protamm beltı boUmlen ıçın verlen şıfreier şunterdır I GAT-AGS II UGS - AGS III SAU-AGA Bu şrfrelerden hangılerınde meydana gdecek bozukluklar kahtsaldır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız M E) II ve III C) Yatoz III &t. ince bağırsaktan emlen gtkoz, I Karacığer toplar It Anatopler III Kap toplar damarlanndan hangt «vaya gflm geçerek kalbe ulaşır? A) I II III D) !l III \ B) I-111-11 E) i« -1 - n I ll-l-'ll 53. vucuda giren antljenlefin. I NUkleott c*z*şJen II Beslenme sek*en III Eneqı uretım seklDen özeHıklennden hangierMn farktı olrrua onlara karsı üretllen antikorUrın tarktı okntmvn temel nedenıdir? A) Yalraz I B) Yamız II C) Yalnız Hl D) II ve III E) I. II ve III «0. Onlktparmafcbagırsağında •ftKMnrmn gerçek- le^nesliçai; I. Sekretn hormonu lı Gattm hormonu III Safra IV Parimas&auyu ı kangieri gerekJk*? A) I • II - III B) I - III - IV C) II - III - IV 61. AsagıdakHerden hangU, poputoyonlardaki ge- netık dengenın ve gen frekjnriannm bozutmasına Molacrnaz? A) Batfın lenotiplenn kendı aratannda çaprazlanması B) Cekmik gerttenn b» araya gekkgmde OkJuruca oknası C) Fartdı genonp çaprazıanmasının engellervnesı O) çevresel tattonene gerterln l?leyışlnln deOtşmes E) Kromozomlannda aynlmama dımıs game«lenn twtefme*ı 62. I rv Rr XX R XY RR XX r XY Nuıı«ııaf»wı btreylerden hmgllerirHn btrtesmetl *e olu»an d»i btreylenn rwp*l kadnHHe hctorozı- gototur? A) t-ll 0) ı-rv B) II - III E) III -IV C) II - IV MATEMATIK 1 ı : b < O * lal-2 lbı-la*W ıfadennm »onucu atagıdakilenten rungisidir ? A; a B) -b C) -2b D) 3b E)2a-b 2. (02)".10*.(0 5 ) " çarpnvmn sonucu kaç b«sa- makh txr sayıdır? A) 24 B) 23 C) 22 0) 21 E) 20 3 ~1 = ~y i }'64 >M n kaçnr? t - A) 2 B) 3 C) 4 O) 5 E) 6 4, a b c pozrtıf gerçel sayılar b A) '4 D<-C - c ıse b kaçtw? C) \ D) 2 E) 3 4 "4 S 0s x s60 ıse x ın kaç tamsayı degert ıçln j lla- desl de tamsayı olur? 2x A) 9 B) 10 C) 11 D)12 E) 13 6 36 yaşındafcı br annenm ıkı çocugunun yaskvı toptamı 12 dir Kaç yıl sonra arm«nin yası çocuklannm yastan toplanvnın 2 kaundan 3 eksik olur? A) 2 B,3 C)4 D)5 E)6 7 A kenbnden B kentne aynı anda hareket eden ıkı araçtan bmnrı hızı dıgennden saatte 50 km fazladır Yavsş gıden aractn B y* vans sarasl hıztı gıden aracın B ye vanş saresmm 3 katı otduguna gore ytvaf gtden aracm hızı saaae kaç km dir? A) 26 B)30 C)35 0 ) 4 0 E) 50 ( 3<r sat»cı edndekı malın %2S ra %20 klıla. kaları kısmnı %40 Kâra satarak toplam 1 m«vo<i 400 bm »ra narediyor Malın ak; ffyatı kaç iradn? A) 2m«yon 0) 3.5 frtlyon 2, B)25rnlyon E)4n*yon C)3m»yon 9. |ıtuzolanA»reiktuzlusuyiaiü Uız olan 4A Brelik tuzlu su karrştırılryor KarısandakJ tuz oram yüzde kaçbr? A) 16 B) 20 C) 28 D) M E) 32 10. Br adam parasmm 2 üno %60 tan. katanmı %40 tan faıze vererek 5 ayda 5 5 mtfyon ıra faız aldıgına gore, adarmn bankaya yabrdıgı para kaç mtyon hradar? A) 12 B)18 C)24 0 ) 3 0 E)33 11. "•,'**; *1 Uadesınjn sadeteynit btçkn aşağı- dakıterdcn hangındir? A ) x ^ B ) x ^ C ) i ^ 12 A ve B aynı evrensel kamenın ıkı at kflmesıdr s<AVB)=9 oMuğuna gore (BIA) kıknesı kaç eteman- lıdır? A)9 B)8 C)7 D)6 E)5 13. -3x*2=1 (Mod 7) denklemmı sağlayan en kOçUk x dogal sayısı kaçtır? A) 2 B)3 C)4 0 ) 5 E)6 14. r-2mx*1:^=0 denMermnde x2 , .x; =Sm ıse m ınn pozirıt değennedır? A) i B)5 C)6 D)7 E)B 15. P(x)-x'trru»1 pahnorrKJ x-1 ıte bOIOndügande bOUm Q(x) kaian 4 tur Q(x) pohnomu x-2 ıle bolunUrse kalan kaç olur? A) 30 B) 33 C) 35 0) 38 E) 40 16. tee,4*—j-- =tog,x ıse x ın değen nedlr? A) 12 8) 36 C) 64 D) 81 E) 100 17 fMij^-nnK-fe paraboU y=x-3 dognjsıına koordlnaDar ststemının III bolgesınde teğel olduguna göre m kaçtır? A) -5 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 18 f(x+a)«x+f(x-a) dır. l(2a>=3a olduguna flöre 1(0) nedir? A) Ş B) ^ C)3a O)2a E)a 19. Br torbada eşıt sayıda mavı, kjrmca, sarı top vardır Rastgele alınan 3 topun Uçunun de aynı renkte otma ^ ıse torbada kaç tane mavı top vardu? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 20. ( x ; 4 ) ' açılanında sabtt terhn nedir? A) 80 B) 75 C) 60 D) 45 £) 15 21 ŞeMde |AD| = |AE| ve 2x-y=80 okjuguna göre, mBED kaç derecedr? A) 30 B) 35 C) 40 0) 45 E) 50 22 A # \ l\B F Şeküdekı ABC oçgenınde, _ _ ^ C T a r a l 1 DEFB dort gennn alanı 24 cm: oidugunagore ASC Uçgentnm alanı kaç an1 dir? A) 130 D) 145 / B B) 135 C) 140 E) 150 \ Şeklde ADlBC. \ IAD|=|DC| \ ^ mBAD>«71 dlr r^ 7 ~ ••*. «I«DO> M^, 3 ° bHdh? A)6;6 B)18 C ) 9 , T 0 ) 9 E) 24 24. ABCD kare FKiOC ve (AE| = tED|=9 br ıse taralı aian kaç br1 d»? A) 56 B) 60 C) 68 D) 70 E) 72 25 ABCD eskcnar dsrt- gm, |CB| açıonay, |AB|-12 br ve ICHUIAH] otduguna gore |AC| kaçbr dir? A) 12 ;T B) 16,7 D) 18,T E) 20 28. ŞeMldekı A3C0 yamuğunda (ACI^-BCdır |AC|>|CB|=8cm C) 18 cm se A(ABC0) A A) 38 27 B) 40 C) 44 D) 55 E) 66 E F C A B C 0 mnde (KD| ve (KC| sıraeıyta EKAvaFKB •çılarmıo açnrtay- landır |DC| -14 M okjuguna gora,A K B EFK Uçoenmin çevre«ı kaç br dir? A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 28 Şekılde [ADI = |BD| = |DE| A oidugunagore nxOEC) kaç derecedtr? A) 120 B)128 C)135 D) 144 E) 155 Şekddekı 0 merkezlı çom- berde ABCD karedır mEC=30 B ve|EDI*4cmBe ç«mb«on yançap) kaç cm dir? C) 4 0) E) 2 30. x i *y i *kx-6y*25*Q çemben x ekscmne tege»tee,k nm pozıtrf degen kaçtır? A) 3 B)5 C)8 0) 10 E)13 31 (m*3)x«2y-3m+1=O dogruUrmm kesısım nok- Usının 2x-y«4=o dogrusuni olan uzaklığı kaç bf dır? 32 A) 2 ,5 0)6/5 /f * V. ~? W0,2) \ . / Bt4 0> B)3,5 E)6,5" K(xy) f /1 C)4,f5 AB1BK, A(0.2) B<4 0), K(x.y) ve IBKI-10 br olduguna gore. y kaçtır? A)4,r 5 B)2,5 C ) | 0) ,^5 E ) 6 33 Şetaldekı 0 merkezlı E kurede [AB] çaplı dare dozlemı ıte [CD] çaplı daıre düzlemı barbınne paraleidr [CD] çaplı dannin A alanı 1 6R cm 3 ve |PE|«2 cm olduguna gore, kurenm hacm kaç cm1 tur? A) ~— B) - C) - 34. (1-Cos2y)=Sin2yCotx Be x n nin değerl ne olabiiır? 4 3 2 3 6 JS. ,=5= se < ^ | + ^ | 1 ) 5 ^ ıfadesinln degerl kaçtr? A) , 7 B)1 C ) , î D)-,'? E)-,'? 36. A={2 e C |ı + 2i| = Izi) kUme*Wn karmafik duz- lemdeki gosterlmi hanglsıdlr? 1A C) 0) 0 V -1 ^ A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle