25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18HAZİRAN1996SALI 12 DIZIYAZI £*1 Bosna-Hersek te vaşananlaı . ^k ğyl ğ3/ §fy ğ K: 4 \ıl bonmca dıım a \ e Tıtrk **-*W* Ww^J kannıovımu meşgulettı Buradakı savaş hakkında çok şe\ uızılıp çızıldı Gazeteler, televızvonlar \üzbın/erce ınsanın \a hcnaîmı ka\bettığım \a da saUıt kaldığını. \aptıklan bınlerce haberle dııma\a du\ ıtrdular Bırkaç a\ once vapılan Dayton Anlaşması ndan sonıa Bosna-Hersek 'te banş ortamı hakım oldıı Bosna. artık dünvanın gündemınde değıl Pekı Bosnada her se\ bıtiı mı? Banş bıı ulke\e geı çekten geldı mı 9 Bıı \ azımn kâğıda geçınlme nedenı, mıllnetçı bıı bakış açısı veya fıitürıst bır \aklasım değıl. Savaşı Yaşayan Bosna SVATÖZYAPRAK 1 Bugıın uluslararası çevrelerde konusulan se\ leı; kahcı banş ıçm gerekenın yapılmaması halınde Bosna-Hersek'te \ enıden savaşın başla\ abıleceğı \ olıtnda Sa^ aş \ enıden başlarsa, nıye başladığı, oncekı sa\aşın neden başlamış olduğıı ve sonuçlarımn neler olduğıt gıbı bılgılen ortaya ko\mak ıstedık. Ancak bunuyaparken, bır otonte olduğtımıız ıddıasında değılız Yapılan ış sadece 10 kıısıır yılı aşan gazetecılık deneyımımıze davanarak \aptığımız gözlemlerın, kâgtda dökülmesıdır Bıı y azıda aktanlanlarla, ınsanların hafızasımn tazelenmesı sonucu, bır başka savaş felaketı y aşanmadan gehsmelen yönlendırmek mümkiin olursa, buna kalkı sağlamış olmaktan mııtluluk dmarız Artık dünyada savaşların olmaması, çocukların ölmemesı dıleğı ıle Kazananı olmayan savaşeş kdtlı bır apartman Bınamn (.ephesınde yuzlerce mermının bıraktığı kuçuk çukurlar Bırkaç lane de roket uabet etmış. ama sağlam bına L'çuncu kat Kuçuk pencereden sarı bır îşik dışarıya yansıyor Ha\a kararmak uzere Burası mutfak 45-5(1 yaşlarında bır kadın sıluetı Sulann aktığı dakıkalar Bulaşık yıkıyor Kadın sarışın mı. esmer mı. uzun >a da kısa mı7 Onemlı değıl Dalgın Bırden pencere camından kuçuk bır parça duşuyor Du\arda "dıp" dıye bır ses Bulaşik yıkavan kadın once pencereye sonra duvara bakıvor Sakın Ellennı sabunlu sudan çıkanp kuruluyor Vandakı oturma odasına doğru ağır bıraz tedırgın yuruyor Penceresi battanıye ıle perdelenmiş odanın kapısmda durup kanepede ıkı hattalık bır gazete oku\an kocasına bakıvor Odavaşıvor Sonra bulaşığı vıkamavadonuvor "Sniper (keskin nişancı) gorevini vapamamıştır." Bu. y aşanmış bır hıkaye 4 vıl suren savaş boyunca yaşanan bınlerce hıkâyeden sadece bırı Butun savaşlarda yaşanmaM muhtemel hıkâvelerden Ama snıperler her zaman ba^arısız değıllerdı Kımı zaman bır kadın. bazen bırçotuk hedefoluyordu nisancı kurşunlarına Bu nedenledır kı bugun ınsanlar gezıntıye veya ahşverışe çıktıklannda bıîe hızlı hızlı vuruyorlar Otomobıllen şehırıçı suratınden daha hızlı kullanıvorlar Banş ımzalanan Dayton Anlaşması ndan sonra Bosna- Hersek e gelen NATO'va bağlı uluslararası askerı guç (1FOR = lmplementatıon Forces) ıle sağlanmış durumda -\nıa gorecelı bır banş olduğu kendını çok fazla bellı edıyor Insanlar sokaklara çıkmı^lar Gulu\orlar eğlenıvorlar Ancak bıraz dıkkatlı baklığınızda herkesın yuzunde "meraklT bır huzursuzluk Federasyon karşıtları Herkesın katasında aynı soru var Federasyon nere\e kadar devam edecek 1 Davton Aniaşmasr'na gore 1 vıl sure verılen IFOR. gorevını tamamlayıp gıttığınde bans kalıcı olacak mı 9 Doğrusu bu sorulann yanıtlarını henuz kımse. ama hıç kımse bılmıyor Ancak bazı noktalardan hareketle bırtakım tahmınlerde bulunmak mumkun gıbı 1992 yılında başlayan savaşin nedenlen bugun hala yerlı yerınde duruyor Orneğın bolgede bır Hırvatistan de\letı \ar bırde Bosna-Hersek Federasyonu ıçınde kalan Hırvatlar Hır\atların arasindan bır çızgı ıle sinır geçınlerek ayrılmiş Federasyon Hırvatları Mostar'da yoğunla^mış durumda Bunlar Hırvatistan de\letıne katılmak ıstıyorlar Bu nedenle de federasyona karşı bır tutum ıçındeler CK le kı Mostar'dakı Bosna-Hersek Federasvonu yazan tabelalardakı "Bosna" kelımesını karalı\orlar Mostar'da savaşın başladığı ılk gunlerde çok kan akmış Sovlenenlere gore çatı^maiarın başladığı ılk gece. 5 bıne yakın Musluman Hır\atlar \e Sırplar taratından katledılnıış Şu anda Mostar'da Muslumanlar ve Hırvatlar kentın ıkı vanına toplanarak bır kutuplasma mevdana getıımış durumda Havadakı elektrık elle tutulacak kadar voğun Tabu Mostar ın Musluman bolumunun bır harabeve donmus olduğunu soy lemek artık buyuk onem tasimıvor Ote \andan savaşın "saldırgan tarafı", yanı Sırplar amaçlarının hıçbırıne ulasabılmış değıller Sırplar Bosna-Hersek'ın kuzevbatı \e doğu bolgelennde yoğunla^mis durumdaydılar Amaçlanan bu Sırplann Sırbıstan a bağlanmasıydı Aynca Saraybosna. Gorajde Pale ve Mostar uzennden denıze aolan bır kondor açmak ıstıvorlardı Bu nedenle çatışnlaların en tazla yoğunlaştığı bolgeler buralar oldu Ancak gelınen noktada Sırplar ne Bosna-Hersek'te savaş süresınce savunmasız kadın ve çocuklar, Sırp keskin nişancılar (sniper) tarafından katledildi. Camilerde kes- kin nişancılara hedef olmamak için müezzinler, ezanı avludaki bir taşın üzerinde okuyorlardı. Bu uygulama hâlâ sürüyordu (sağda). denıze açılan topraklan ne strateıık bolgelerı alabıldıler ne de amaçladıkları "smkınmr gerçekleştırebıldıler Lstelık tum dünvanın onunde "savaş suclusu" olarak duruvorlar Savaştan en buyuk varayı alan Musluman Boşnaklar ın ıse haklan gasp edılmış durumda ^anı sonuç olarak dort yıl suren savaşın zararedenı çok ama kazananı vok gıbı Ancak savaş »ebeplen 4 y ıl oncekı verlerınde duruyor NATO'ya bağlı uluslararası askerı gucun bır gun gıtmesıvle savaşın yenıden ba^layabıleceğını soyleyebılmek ıçın kahın olmava gerek vok Nıtekım Davton AnlaşmaM'nın ımzalannıasinda onemlı rol oynayan ABD dıplomasisının venı uluslararası "starT Richard Holbrooke. bır Amenkan televızvonuna verdığı demeçte ABD kuvvetlerının Bosna'da Alıa izzetbegoviç savısının azaltılmasına karşın uzun yıllar kalacağını ıma eden bır soylemde bulundu Bu bıle Bosna-Hersek'tekı dengelerın ne kadar hassas konumda olduğunu göstermeye yeterlı 270 bın kışının hayatırtı kaybettığı, I mılvon 200 bın kışının yaşadıkları yerden goç etmek zorunda kalarak multecı durumuna duştuğu savaştan sonra eğer kalıcı bır banş tesıs edılmeden uluslararası asken guç Bosna-Hersek'ten çekılırveçatişmalar \ enıden başlarsa, bu Buyukelçı Şükm Tufan'ın deyışıyle "dümanın en pahalı ateşkesi" olur ^ ^_ Yönetimde farklı sesler Bosna-Hersek'ın en zorgunlennde uv umlu bır çalışma yuruten Cumhurbaşkanı Alia İzzetbego\iç ıle eskı Basbakan Haris Slad/ic'ın yollan banş donemınde ayrılmış bulunuyor Ulke vonetımıne yakın kaynaklar. bunun olumsuz bır gelışme olmadığını. halkın savaşta bastırılabılen ısteklennın. barışta avnı kolavlıkla karşılanamadığını. ınsanlann. ış, aş sağlık hızmeılerı ıstedıklerını, bunlara verılecek vanıtlann da farklılıklar taşıyabıleceğını kavdederek İzzetbegoviç'ın ve Sladzıc ın bu nedenle avnldıklarını belırtıvorlar Ayrıca ulke yonetımınde va^anan bır başka handıkap ıse Bosna-Hersek sivıl otontelerının sinırlı yetkıye sahıp olmalan ve bırçok konuda karar verme vetkisinın uluslararası askerı guç. Dunya Bankasi ve \vrupa Bıriığı Komısvonu gıbı uluslararası kuruluşlann elınde bulunması Ulkeyonetıcılennde. gelecek parasal vardımlar nedenıvle AB ulkelenne yonelık bır *tema>ıır gozlemek mumkun Ancak Bosna- Hersek'ı vıllarca kana boğan savaşın çıkmasında. daha sonra da savaşın durdurulmasında "sınıfta kalan" o AB ulkelerı değıl mıydı' Herhalde Bosnalı yonetıcıler bu konuyu gozden kaçırmıyorlar \e hesaplannı ona gore yapıvorlardır Bosna'daki Iran etkisi Iran savaş sırasında Turkıye ıle bırlıkte Bosnalı Muslumanlara en fazla yardımı yapan ulke (Tabu bu arada otekı dunya ulkelennden yapılan gıda ve ılaç yardımlarını da unutmamak gerekır) Konuştuğumuz ınsanlar. Bosnalıların. Haris Sladziç Boşnak ordusunun silahlanmasında Iran ve Suudi Arabistan'ın yaptığı yardımlar şükranla anılıyor. kendılenne yardım edenlen asla unutmadıklannı. unutmayacaklannı. bu nedenle iran'ı da hep şükranla anacaklannı söyluyorlar Ama bundan fazlası olur mu' Uzennde duşunulmesi gereken bır konu bu Aslındadın. burada farklı açılardan bakılarak değerlendırılmesı gereken bır konu Bosna-Hersek'ın bağımsızlığını ılan ertığı donemde Cumhurbaşkanı Alia Izzetbegmiç'ın "İslami" soylemlerde bulunması Batı kamuoyunda "şüphe" uyandırırken Sırplar bunu ~A\rupa'nın göbeğinde koktendinci İslam devletine izin \crilemez" propagandasına donuşturmek istedılerse de dunyadan bekledıklerı reaksivonu alamadılar Bu bır bakış açısı Bır başka bakış açısı da acaba dın olgusu bu kadar kuvvetlı olnıasavdı bu kadar ımkânsızlıklar ıçınde bu kadar "mahkûm'" oynanan bır savaş o\unundan yok olmadan çıkılabılır mıydı' Çunku dın. zor donemlerde toplum bıreylennı bır arada tutmak ıçın bır "harç"gorevını yerıne getırebılıvor Işte İzzetbegoviç bu harcı kullanarak Bosnalı Muslumanlann savaşta dağılmalannı yok olmalannı bır anlamda onlemiş oldu Izzetbegovıç'e vakın çevreler onun bır İslam entelektuelı olduğunu. çokulııslu bır dev let vonetımını benımsedığını ve bugune kadar yaptıklarının da ıncelenmesı gerektığını dıle getırıyorlar Iran ın Bosna dakı etkısıne gelınce Sokaklarda başı kapalı bayanlar gormek mumkun (ama kara çarşaf değıl) Ancak şu noktalarçıplak gozle gorulebıhvor Bosna-Hersek'ın bugune kadar Avrupa'nın gobeğınde olduğu sovlenegeldı Ancak bunun sadece coğratya açısından olmadığını ınsanlarının da "\\rupalT olduğunu • soylemek mumkun Bunu halkın gıyım tarzından davranışlarından algılayabılıvorsunuz Her turlu yokluğa karşın temızgıyımlı. bakımlı bavanlar tıraşlı erkekler ınsana "Bu halk mı birkaç av once,yıllar süren bir savaştan çıktı" sorusunu sorduruyor Ayrıca tabıı kı kadın erkek ılışkılennın son derece modern bırçızgıde olduğunu soy lemey e gerek yok Savaş donemınde Iran ın ve Suudı Arabıstan ın yaptıklan "ceşitli" yardımlar Bosna halkında bu ulkelere karşı bır sempatı doğurmuş durumda Bu sempatınm ^u ankı barı^ surecınde de varlığını arttırdığı ılen suruluyor Orneğın Iran ın Saraybosna'da açtığı bır kultur merkezı mevcut Boylece savaşta yapılan sılah yardımlarından sonra Iran. "kulturel yardımlarını da (!)" Bosna dan esirgemıyor Sonuç olarak Bosna- Hersek'ın bır koktendinci islam devletı olma ıhtımalı son derece az gorunuvor Yarın: Seçimler ve ekonomik durum ÇALIŞANLARIN SORL1ARI / SORUNLARI ŞÎP\L ' 1 ay erken emeklilik başvurusunda bulımdum' SORİ: 1970-1972 yılları arasında askerlik gore- \ine gittim. Âskerliğin bitiminden sonra. 1 Ocak 197^ tarihinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladım. Askerlik borçlanması vaptım \c sigorta başlangıcım askerlik sü- resi kadar geri\egitti. Ocak 1996'daasker- likle birlikte 25 \ ıllık sigortalı surcmin dol- duğu ve çok kısa bır surenin dışında. çalış- malanmın tumunun sigorta primlerini ode- mişolduğum inancı ileişimden ay rıldım \e emeklilik baş\ urumu \aptim. Lfak birhe- sap hatası yapmışım. Birav erken terhisot- duğumu unutmıış \e I ay erken başv uruda bulunmuşum. Kısa bir sure once emeklilik başvuruma cevap geldi. 25 sigortalılık yılı Şubat 19%'da dolu\ormuş. Veniden baş- vurudd bulunmam ıstenivordu. B(ivlece3 ay iık kay ba uğradım. Bu sorunumun bir çıkış yolu yok mudur? (E.Ö.) YAJNIT: 506 sayılı Sos\al Sıgortalar Yasası'nın 00 maddesınde "Vaşlılık aylığından vararlanma şartlan"belırlenmıştır Bubelırlemede vaşlılık av- lıgı alabılmek ıçın sıgorîalının "Kadın ıse 50, er- kek ise 55 y aşını doldurmamış olmakla beraber, ka- dın ise 20, erkek ise 25 vıldan beri sigortalı bulun- ması >e en az 5.000 gun Malulluk. vaşlılık ve olunı sigortaları prinıi ode- miş olması şarttır." Bunun vanı sua "sigortalınınçalıştığıiştenaynl- ması ve yazılı istckıc bulunması" koşullan da ara- nır Dığer koşulları yerıne getırıp sigortalılık suresi- nın dolmasına bır ay ya da bır gun kalan bır sıgoı- talının yaşlılık aylığı başvurusu nasıl değerlendın- lecektır' Bu sorununyanıtı \argıtav'caona\lanan Anka- ra 3 ls Mahkemesı karan ıle venlmıştır (*) "(...)6.8.1973 tarihindeçalıştığı işyerinden ay- rılan da\acının 28.9.1973 tarihinde ve \aşlılıka\lığı tahsısı ıçin davalı .S.S. Kurumu'na haş> urduğu, an- cak 506 sayılı yasanın 60/A-b maddc ve tıkralarına gore başvurulan tarihte (yalnızca) 25 vıllık sigorta- lılık suresınin henuz doldurulmaması ve bu surenin 28.10.1973 tarihinde dolması nedenine dayanılarak bu ilk dilekçenin ışleme tabi tutulmadığı \e yeniden dilekçeverilmt'sininbeklenildığive4.4.1974 tarihin- de davacının yeniden verdiği dilckçesi iizerine de 1.5.1974'ten itiriaren yaşlılık aylığı bağlandığı (Ku- rumun 30 Mart 1976 gunlu yazılanna ekli olarak gonderileıı ışlemlı evrakından) anlaşılmaktadır ve hususlarda uyuşma/lıkdavoktur. Davacının, yaş- lılık aylığı tahsisi içın başvıırduğu 28.9.1973 tarihli dilekçesi ile başv urduğu tarihte 25 y ıllık sigortalılık suresinin geçmemiş olması (tahsis için diğer şartlar mevcutolduğuna gore) bu şartın gerçekleştiği tarih- ten itibaren ve S.S. Kurumu'nca bu dilekçeye gore ışlem yapılmamış olmasının vasal davanagı yoktur. Davacının 25 y ıllık sigortalılık suresini 28.10.1973 ta- rihinde doldurduğu nazara alınarak bu tarihi takip eden aybaşı olan 1.11.1973'ten itibaren davalı ku- rumca davalıya vaşlılık aylığı bağlanması gerekir (...)(Ankara 3. İş Slah., 12.5.1976 T« 750 E.,990 K.)" Bu karar Vırgıtay 10 Hukuk Daıresi nın 20 1 19^ 7 gunlu 48S^ csas ve 193 sayılı karan ıle onanmıştır >argıtavVa onavlanaıı Ankara 3 Iş Mahkeme- sı nın bu karan \oruma yer bııakmayaeak kadar açıktır (*) Kaynak Mustafa Çenberci, Sosyal Sıgorta- lar Kanuııu Şerhı. l^1 '' sayta 1167 ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Anlamlı Bir İleti Sabahattın Ali'nın yıllarca mektuplaştığı arkadaşı, "Ikı gozum Ayşe "sı Ayşe llhan, Kırklareh'nde her yıl du- zenlenen "Sabahattın Alı Gunlen'ne bırıletıyle katılır Bu, anmalann başından berı boyledır Ayşe llhan bu yıl da ıletısını benımle yolladı lletıyı ben okudum Uzun uzun alkışlandım1 Ayşe llhan'ın, "Sabahattın'ınAnısına"baş- lığını koyduğu ıletısı şoyle "Inanamıyorum, 48 yıl geçmış aradan Amacanavar- ca ölduruluşu unutulabılıyor mu9 Istırancalar bağışla- nıyorona, çeşıtlı çevrelerden ınsanlartoplanıyororalar- da olum yıldonumu nedenıyle acı tatlı anılar. ovguler sıralanıyorkaç yıldır, hepsı avuntu Aslında 'tesellı kâr etmıyori' 'Içerım ateş doludur,/ Mayısta gonlum delıdır' demış Mayıslarda onu anmamak olanağı var mfi Kıraz ağaç- ları bembeyaz donanırken leylak kokulan havayı sarar- ken demet demet leylaklar kopmuyor mu yureğımız- den> Ganplığınden soz eder Sabahattın Gayn ganp değıl Ancak yıne de adıyla bırlıkte garıplıgı duşmuyor mu ak- lımıza9 Oennlerden bakan, dennlerı goren gozlerı nasıl yıtıp gıdergozlenmızden1 'Yer ustunde çektıklennı' dağ- lara, ruzgâriara katıp şıırlere aktaran Sabahattın 'ın adı Istırancalaha ozdeşleştırılse de acımız dınmez! Uğradı- ğı ıhanetler, kısa omrû boyunca rahat yuzu gormeyışı, bır servının çağnsına sığınışı nasıl unutulur? 'Yanıma duşer kollarım,/ Gorunmez olur yıllarım,/En sevgılı emellerım /Onume olu serılır1 ' dedırtmedıler mı ona'' Gençlığıyle çelışen bırsabn vardı, Sınop Hapıshane- sı'nden seslenırken 'Dışarda delı dalgalar/Senı bu ses- ler oyalar' dıyordu Romatızma olmalı, her yanım ağn- yor, eskıden boyle bır ılletım yoktu dıyerek hapıslığı sı- neye çekışı yureklenmızı paralamıyor mu7 Baskılardan bunalmıştı sonunda, bır dergıde çıkan ya- zısında 'Kese doldurmadık makam peşınde koşma- dık,. ne affedılmez suçmuş meğer, nerdeyse yoldan geçerken mıde uşaklan arkamızdan bağıracaklar 'Go- ruyor musunuz şu haını ılle de namuslu kalmak ıstıyor ve ahengımızı bozuyor •' 1933'te, af lafı çıkalı çok heyecanlı olduğunu, hıçbır yerde on dakıka sureklı oturamadığını yazıyordu bır mektubunda Çıkabılecek mıyım yarabbı1 Vaktın daha çabuk geçeceğını bılsem delı olmaya bıle razıyım' dı- yordu Pertev Naili Boratav daha otuzlu yıllarda onun ıçın 'Ben bu oğlan (ona sevgı ıle delı oglan derdı) kadar ıl- hamı (esın) gur kışıye rastlamadım demıştı Zekâsını, ıl- hamını, sanatını toplumuna adayan adamı yaşatırlar mı? Çunku yaşasaydı hâlâ aşılması zor ne 'Kuyucaklı Yu- suflar uretecektı Yeşıl sevdığı renk Mayısın koyu yeşıl dallanndan en guzel, en gorkemlılennı uzatıyorum anısına'" • • • 22 Hazıran 1993 gunku "Ankara Notlan"nm başlığını "Kurumuş Kan Çıçeklen " koymuşum. Bır bolumu ozet- le şoyle ' Sabahattın Alı, 24 Kasım 1947'de Alı Baba' ga- zetesınde şunları yazmış 'Meğer ne buyuk gunah ışlemışız Çalmadan, çırpma- dan bıze ekmeğımızı verenlen aç, bızı gıydırenlerı don- suz bırakmadan yaşamak ıstemek, bu kadar guç bu ka- dar mıhnetlı, hatta bu kadar tehlıkelı mı''' Erdoğan Kantürer'/n arabasıyla çıkıyoruz Sabahat- tın Alı dağlarına 'Istıranca Dağları nın adı artık 'Saba- hattın Alı Dağları' Sabahattın'ın oldurulduğuyere, ora- dakı doğal kocaman taşın ustune, kızı Filiz Ali, Saba- hattın Ali'nın şu dızelerını yazdırmış 'Başım dag, saç- lanm kardır/Benım meskenım dağlardır' Oraya varırken 'Sabahattın Alı Çeşmesı'ncten geçtık. O dağ yolunun adı da 'Sabahattn Alı Yolu 1 Her yıl Sai- bahattın Alı adına duzenlenen pıknık, bu yollardan ge- çılerek Sabahattın Alı Çeşmesı 'nın başında yapılıyor Amttaşın çevresınde, alabıldıgıne dağ çıçeklen var Bır çıçek çok değışık Erdogan Kanturer bunlara 'Saba- hattın Alı lalelerı' dıyor 'Kurumuş Kan Çıçeklen 1 Kuru- muş kan rengınde ( ) Erdoğan Kanturer, Sabahattın Alı yolunda, Ruhi Su'nun bırkasetını koyuyorarabanın teybıne ( ) Yağ- mursıcım gıbı yağıyor Erdoğan Kanturer le Sazara ko- yune, oradanBeypınar'a Uskup'egeçıyoruz Uskup'te Sabahattın Ali'nın olusunu ılk gorenlerden Hüseyin Başçoban'/a, Şükrü Görür'te konuşuyoruz Huseyın Başçoban, Sabahattın Ali'nın olusunun başında ezan okumuş 'O bır şehıttı' dıyor 'Şehıtlerkokmaz 1 ' Saba- hattın'ın ayaklannı tılkıler tırmalamış 1 86 yaşmdakı Hu- seyın Başçoban 'yemış demıyor, 'tırmalamış' dıyor Sabahattın Ali'nın olusu başında, ezan okumadan on- ce bağırmış - Eyyy kurtlar. kuşlar, ağaçlar, yapraklar 1 Bılmış olun ben bu garıbın ezanını okuyorum buraya da gomuyo- rum 1 " • • • Bu yılkı Sabahattın Alı gunlerı, geçen yıllarda olduğu gıbı canlı geçtı Ancak bu canlılığı çabalarıyla ıkı-uç kı- şı sağlıyordu denebılır Erdoğan Kanturer ıle Ünal Baş- kur Bın. Koy- Koop Kırklarelı Bırlığı Başkanı oburu kı- tapçı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Başkanı Yardımcıları, kollayanları var elbet Gülperi Ceylan'ı, daha pek çok Cumhurıyet okurunu, Sabahattın Alı dos- tunu unutamam Sabahattın Alı nın eşı Aliye Ali kızı Fılız Alı sanatçı Zelıha Berksoy, Mehmet Başaran, Bırsen Başaran, Filız Başaran, Faruk Şuyun, Oner Yağcı, Gurol Er- gin, Tiırkan Saylan, Ismaıl Gulgeç, Hılday Gulgeç, Nedım Şahhuseyınoğlu, Ahmet Aşıcı, Kemal Daysal oradaydılar Ilk gun, Server Tanilli nın Strasbourg'dan yolladığı ıle- tısı deokundu Çokalkıştopladı Okurlardan Tülay Us- tündağ benı dalından kıraz yemeye kaçırdı Ben de kaç- tım 1 BITLMACA SED AT \ASA^ A V SOLDAN S\ĞA: 1/ Venıçen orautu kurulmadan once Osmanlı devletın- demuvazzafsüva- n askerlenneven- 3 Ien ad 2/ Kapı ve . pencere olarak kullanılmak uzere 5 duvarda bırakılan boşluk Olumce- ° zasi 3/Hıçbırure- 7 tıcı çahsmada bu- lunmadan, valnız- 8 ca mulkunun gelı- g ny le geçınen kım- se 4/Lıflempveçuvalya- pımında kullanılan bır bıt- kı Mustahkem yer En- der. sevrek 5/ Gelır Ikı borunun bırbınne bırlestı- 3 nldığı yer 6/ Lnlu bır Ro- 4 ma ımparatoru iskamBıl- dekoz 7/Sarançtabırtaş Bır >a da ıkı mılımlık plı " 8/' 'Fena değıl orneğınde 7 oidugu gıbı bilini.li hatıt- 8 semeye dayanan soz sana- g tı Bır vuzey olçusu bın- mı 9/ Bır tıvatro yapıtının sahneye konmasi \LK-ARIDAN ASAĞIVA: 1/ Iktisatta turdeş bır butune eklenen son bırıme venlen ad 2/Bırsavı Insanın var olabılmesı ıçı doğavı degıstınnesı ve doğav 1 değıştınrken kendını de değıştennesı surecı 3/Bır keler ruru Boru sesı 4/'tunan abecesınde bır hart Bır mekanı orten kemerlı yapı 5/ lapon lırık dramı Denızcı- lıkte "temiz.duzgun.derlitoplu" atılammda kullanılan soz- cuk 6/ Sıv ılan olçmede kullanılan bırım 7/lcraat Elçılık ya da konsolosluklarda çalışan koruma memuru 8/ Disi deve Adalet 9/\ahudılerden Hırıstıyanlar'adageçen ve ayınlerde okunan şıır ya da şarkı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle