26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER DSP'nin örtülü ödenek soruşturmasının ertelenmesi önerisine ANAP'tan olumlu yanıt DYP'de erteleme telaşı Cüreş olayı Darbe imasma tepkiV TBMMBaşkanvekili Uluç Gürkan: •"Kınama cezası verilmesini önereceğim." DSP lideri Ecevit: "Güreş'in üslubu rahatsız etti." RP lideri Erbakan: "Basının iftirası." ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- RP'lı koalisyon oluşumlanna karşı "*4*lü koalisyon " isteyen eski Genelkurmay Başkanı ve DYP Kilıs Milletvekili Doğan Güreş'in darbe olabıleceginı ıma eden sözlerine TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan. "Yaptınmı yok, ama başkanlık oiarak bir kınama cezası verilmesini isteyeceğiırr sözleriyle tepki gösterdi. DYP'li birbakan. Güreş'in ordunun bir sözcüsü olabileceğinı belirterek "Haberimiz olmadan muhtıra yiyoruz" değerlendirmesini vaptı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Güreş'in üsiubundan çok rahatsız olduğunu belirtirken RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. "Sayın Güreş, "Darbe olur' demez. Bu, gazetelerin iftiralandır" görüşünü savundu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu. kımsenin tek başına demokratık \e laık düzenı savunmava kalkamayacağını belirterek Güreş'in 'fikir cimnastiği yaptığını" öne sürdü. • L BA'nın haberine göre Meclıs BaşkanlıgYna vekâlet eden Uluç Gürkan. ^Güreş'e. şu sözlerle tepki gösterdi "Meclis Başkanvekili oiarak Meclis Başkanı'na vekâlet eden yetkilerimle konuşuyorum. 1 Saym Güreş, parlamentonun iradesinin üstünde bir irade iması ve parlamentoya yönelik tehditkâr ta\ n nedeniyle uyanlmalıdır. Yaptınmı yok. ama başkanlık oiarak bir kınama cezası verilmesini isteyeceğiııı. Sayın Güreş tarihimi/in karanlık C Tarihinıizin aydınlık sayfalarına baksın. 23 Nisan 1920"de Atatürk bu Meclis'i askeri darbelerle feshedilsin dive değil, askeri >önü ağır basan bağımsızhk savaşını da yönetsin di>e kurmuştur. Doğan Güreş tarih bilgilerini yeniden yoklasın." DSP lideri Bülent Ecevit de. merkez partilenne. "Tarihte de böyle anlaşamadılar ve ne olduğu bilinivor. Sonra zamanı kaçırdık diye ağlamasınlar" sözleriyle uyanda bulunan Dogan Güreş'e tepki gösterdi. Ecevit. gazetecilerin sorulan üzenne. "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklanıalan yapıCL Fakat Sayın Doğan Güreş'in son günlerde verdiği demeçleri çok yadırgıvoruın. Sayın Güreş'in iyi niyetinden ve çözüm aradığından şüphem yoktur. Ancak, kullandığı üslup beni çok rahatsız ediyor" dedı. 'Muhtıra viyoruz' Adının kullanılmasını - ıstemeyen DYP'li bir bakan, Doğan Güreş'in açıklamalanndan darbe olabilecegınin algılandığını ^belirterek "Asker kökenli 'jolduğu için belki de sözcü. Muhhra yiyoruz. haberimiz yok. Çünkü kendi bildiğini konuşacak bir adam değil. Kurmav adam. Genelkurmay Başkanlığı yapmış adam. Paşa kalkıp da, ' Biraz konuş' denilmeden, kendine göre - konuşmaz. Çünkü uzun süre > konuşmamıstı. Meclis. en . güçlü dönemini yaşıyor, . < herkes çıkıp bir şev ler . sövleyebiliyor. eskisi gibi değil. •. Siyaset yürüyor. buna rağmen bazı çirkinlikler de yürüyör." DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat , Kıratlıoglu da. Güreş'in darbe ımalannı kastederek Lşunlan sövledi: Doğan . .Güreş'i darbelerle bir arava . koymak vanhştır. Ama fikirlerini ifade ediyor. fikir cimnastiği yapıyor." RP Genel Başkan Yardımcısı .Musa Demirci. "Sayın Güreş. 'geçmişinde ordumuzun en üst kademelerinde görev vapmış değeıii bir insandır. Kendisi demokrasiye saygılı ve sadık bir insandır. Bö">le ' değerleDdiriyoruz" demekle ' yetındı. DYP Genel Başkan • Yardımcısı ISecmettin ' Cevheri. "Güreş Paşa Tanhe bakın' dediyse "Türkıye'nin ''tarihinde sadece darbeler yok -'ki. Aynlıklar. gaynlıkiar ülkeye düşrüğü zaman daıma • zarar gördügü pek çok örnek .var Onlara bakın' demek " ister" değerlendirmesini yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -D\ P Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'ı hedef alan ve TBMM'de bugün ele almması kararlaştınlan örtülü ödenekie ilgili soruşrurma önergesınin RP-DYP koalisyon pazarlığı nedeniyle redde- dilebileeeğini gören DSP'liler. görüşmelerın gelecek haftaya ertelenmesi için girişimde bu- lundular. DSP Grup Başkanvekili Hüsamet- tin Özkan'ın ilettıgı isteme, DYP dışındaki bütün partiler olumlu yanıt verdı. Bugün ya- pılması öngörülen önülü ödenek önergesi \e Başbakan Mesut Vılmaz'ı hedef alan 3 soruş- turma önergesiyle ilgili görüşmelerin 25 ha- ziran salı gününe ertelenmesi bekleniyor. DYP lideri Çiller. hükümeti kurmakla gö- rev lendirilen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Ia yaptığı görüşmede, bugün yapıl- ması planlanan örtülü ödenek görüşmelerıni göz önüne alarak yanıt ver- me tarihini 20 hazirana erte- ledı. Ancak. Çiller'ın hükü- met pazarlıklardan yararlana- rak 4. Meclis soruşturniasın- dan kurtulma planı, DSPen- geline çarptı. DSP Grup Baş- kanvekilı Hüsamettin Ozkan. dün tüm grup başkam ekille- riyle görüşmeler yaparak so- ruşturma önergelerinin haf- taya ertelenmesini istedi. Öz- kan, önerilerine DYP dışın- daki partilenn "evefdedıği- nı belirterek -Yann (bugün) Meclis'in gündemi çok yük- lü. Önergelerin 25 haziranda ele aiınmasını istedik. zama- nımızvar"dedi. Özkan. erteleme önensıni bugün TBMM Danışma Ku- rulu'nagetirecek. Burada uz- laşılamazsa önerinin DYP dışındaki tüm grupların öne- nsi oiarak TBMM Genel Ku- rulu'nun oyuna sunulup ka- bul edılebılecegı bıldirıldı. Erteleme kararının "Çiller'i kurtaran parti" konumuna düşmekten rahatsız olan RP'yi de rahatlatacağma dik- kat çekıldi. DSP'nıngırişımi.DYP'de telaş yarartı. DYP Grup Baş- kanvekıh SafTet Ankan Be- dük, "Önergelerin biran ön- ce görüşülmesini istivoruz. Meclis bir an ev>el bu öner- gelerden kurtulmair dıye- rek önenye karşı çıktı. DSPmilletvekilleriningi- rişıminden önce, RP millet- vekillerinin bugün yapılma- sı planlanan görüşmelerde oylama\a katılıp "ha\ır" diyerek Çiller'i ör- tülü ödenek soruşturmasından kurtarması bek- leniyordu. Verdikleri önergelerle Çiller hak- kında 3 Meclis soruşrurması açılmasını sağ- layan ve örtülü ödenekie ilgili iddiaları ilk gündeme getiren partı olan RP'nın. DYP ile birkoalis\on hükümeti olasılığını dikkate ala- rak bu konuda kesin ta\ ır koymaktan kaçın- ması dikkat çekti. Çiller'in, hükümet konusun- daki yanıtını perşembe günü RP'ye iletecegi- ni bildirmesi. siyasi kulıslerde "Çiller, RP'nin örtülü ödenek önergesi ile ilgili tavnnı görmek için zaman kazanmak istiyor" yorumlanna neden olurken RP'nın net bir tav ır ortaya ko- yamaması bu göruşlen güçlendirdi. RP lideri Erbakan. dün Başkanlık Dı\anı top- lantısımn ardından yaptığı açıklamada. partı- li milletvekillerinın. örtülü ödenek konusun- da v icdanlarına göre hareket edeceklerini söy- ledi. Erbakan. "On defa sordunuz. biz de söy- ledik. BunJar grup karan ile olmaz. Onun için bu meselelerde parti oiarak göriişüp hareket edilmez" derken RP'liler. örtülü ödenek ko- nusunda. "bilgi \e belgelere" bakacaklarını söylediler. RP Genel Başkan Yardımcısı Ah- met Tekdal, "Eğer bir suçlama varsa üstüne gidilecektir. Somut bir yolsuzluk ortaya çıkar- sa parlamento gereğini vapar. Biz de tavnmn a ona göre belirteriz" demekle vetüıdı.RP ge- nel başkan yardımcılanndan .Musa Demirci. Meclis soruşturmalan konusunda grup kara- rı alınamadıâını belirterek "Milletvekilleriıniz vıcdanlannagörekararverecek"dedi. RP Ge- nel Başkan Yardımcisı Oğuzhan Asiltürkde "Önemli olan. hükümet. Dola>ısı\la millet\e- kili arkadaşlanmız nasıl isterse övle hareket ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART VAL.İ.JM eder" diye konuştu. Çiller hakkındaki önerge\ e. DSP ve CHP'nin ) anı sıra ANAP da olumlu oy kullanmaya ha- zırlannordu. ANAP Genel Başkan Yardımcı- sı tlkerTuncav örtülü ödenek konusunun ka- muovu vıcdanında aydınlığa kavuşturulması gerektığini söyledi. Çiller'in bu konuda ikna edıcı açıklamalaryapması gerektığini ka\de- den Tunca>. "ÇUlersalıtelaşıiçiiHİe" dedi. Çil- ler'in bu soruşturmadan kurtulmak için RP ile ışbırlıği \apma\a çalıştığını ileri süren Tun- ca\, bu konuyu ilk gündeme getiren parti olan RP'nin tutumunun. kamuoyuna vereceği me- saj açısından çok önemli olduğunu sö_\ ledi. RP'nin, örtülü ödenek konusunda \an çizme egiliminde olduğunu savunan Tuncav. ANAP oiarak önergenın kabulü yönünde oy kullana- caklarını bıldirdı. DYP'nin, Yılmaz hakkında verdiği \e DSP'nin girişımin- den önce bugün ele alınması planlanan Çay-Kur. Emlak Ban- ka»ı vemalvarhğına ılişkın so- ruşturma önergelenne DYP ve CHP'nin "kabuT oyu verme- si. DSP ve RP'nin "hayır" oyu kullanması beklenıvor. 'V'ıl- maz'ın da hakkındaki önerge- lere "evet*. ANAP grubunun ise "ha>ır" di\eceği bıldirildi. ANAP Genel Sekreten Yaşar Ervılmaz. "Genel başkammız. kendisi hakkındaki önergelere olumlu ov kullanacağjnı açıkla- dı. Ancak, biz önergeleri ciddi bulmuyoruz. Bu nedenle des- teklemeyecegK" dedı. DSP'nin Yılmaz'ı hedefalan soruşturma önergelerine "ha- yır" oyu verebilecegi bildiril- dı DSP Genel başkanı Bülent Ecevit. gazetecilerin bu konu- daki sorularına. "Arkadaşlar. oönergeteri inceliyor. Soruştur- ma konusunda sivasetle adale- ti birbirine kanşünnama karar- lılığındayız. Bu davranışımız yanlış anlaşıtsa da kararhbğımı- a sürdürecegiz" dedı. DSP grubu, Erbakan hak- kında verilen Meclis soruştur- ma önergesi istemme de "ada- letle sivasetin birbirine karıştı- nlmaması" gerektığini belır- terek karşıçıkmıştı. Ecevit.so- ruşturma önergesinde Erba- kan'ın serveti için söz konusu edilen bazı noktalann ceza hu- kuku açısından zamanaşımına uğradığına işaret ermiş, ancak RP lideri hakkında Meclis araş- tırması açılabileceğini açık- lamıştı. Hükümet kurma arayışındaki RP, dün ANAP ve DYP ile ayrı ayrı görüştü Refah, kapdarı zorhıyorDÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - Hükümet kurma arayışında- ki RP. başbakanlığı almak için "ordu" kozu- nu kullanmaya çalışan DYP'ye karşı. ANAP'la da pazarlık masasına oturdu. RP'liler. dün DYP \e ANAP'lılaria ayrı ayrı bir araya gel- diler. RP'liler. ANAP'lilaraDYP'\e 4'lü ve 2'li koalisvonönerisındebulunduklannı. Nec- mettin Erbakan'ın başbakanlığını ise tartış- maya açmadıklannı söylediler. Bakanlıkla- nn 13 artı 10-10 şeklinde paylaşılmasını gün- deme getirdiklerini bildiren RP'liler. Erba- kan'ın^iesutYdmazve Tansu Çiller'in de hü- kümette görev almasını ıstediğini aktardılar. Erbakan'ın, perşembe günü Çiller ile yapa- cağı görüşmeden sonuç alamaması durumun- da cuma günü ikıncı kez Yılmaz'la bir araya geleceğı ve koalisyonu oluşruramazsa Köşk'e çıkarak görev ı lade edeceği bildirildi. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın. göre\ i iade etmeden önce. ANAP ve DYP'nın kapısını biraz daha zorlamak istediği bildinl- di. Dönüşümlü başbakanlık modeliyle ilk dö- nemi almak isteyen Tansu Çiller. RP'nin öne- risi olan. "eşit yetkiye sahip güçlendirilmiş başbakan yardımcıuğınr da vasal güvence- ye almaya çalışıyor. D\r P ile pazarlıklan sürdüren RP'liler. dün ANAP'lılaria da masaya oturdu. Görüşme- den önce topianan ANAP Başkanlık Dıvanı toplantısında ise RP'nin bu girişimi. 'pazar- hk kızıştırma" oiarak nitelendirildi. ANAP Genel Başkan \'ardımcısı İlkerTuncav."RP'li- ler, DYP'lilerle yaptıklan temaslar hakkında bize bilgi vereceklerini sövlediler. Biz de ken- dilerini dinleyeceğiz. Biz, pazarlık kraştırmak gibi ov unlara alet olmayız. Biz > önümüzü çiz- dik" dedı 10'arbakanlık ANAP ve RP'h kurmavların TBMM'de yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmesin- de RP'liler. ANAP'lılara DYP ıte yaptıklan temaslar hakkında bilgi aktardılar. DYP ile v ap- tıklan görüşmelerde Erbakan'ın başbakanlı- ğını tartışmaya açmadıklannı kaydeden RP'li- ler, 4'lü ve 2'lı koalisyon önerisınde bulun- duklannı söylediler. RP'lıler. Erbakan'ın. ken- dileriyle bi'rlikte DYP. ANAP ve BBP'nin ıçınde \er alacağı 4'lü koalisyonda Çiller ve Yılmaz'ın da başbakan yardımcısı oiarak gö- rev almasını istediğini kaydettiler. Bakanhk- lann 13'ünün kendilerinde. 10'unun DYP. 10'unun da ANAP'ta kalmasını gündeme ge- tirdıklenni bildiren RP'liler, DYP'lılerin bu- na yanıtını perşembe günü vereceğini anım- sattılar. ANAP'hlar ise buna "Önce DYPya- nıünı versin. Daha sonra biz de gerekirse vet- kili kurullanmızı da toplayarak kararınıızı belirteriz" dediler. Görüşmede. ANAP'lı ba- zı yöneticilerin D\P ile yaptıklan görüşme- lerde soruşturma önergelerinin gündeme ge- lıp geimediğinı sorması üzerine RP'liler. ke- sinlikle bövle bir pazarlığın söz konusu ya- pılmadığinı söylediler. RP lideri Necmettin Erbakan'm, DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'le perşembe günü ya- pacağı görüşmenın ardından cuma günü de Me- sut Yılmaz'la bir ara>a geleceğı bildirildi. Er- bakan' ın bu görüşmede Mesut Yılmaz'a, Çil- ler'in yanıtına göre. gerekirse 4'lü koalisyon- dan vazgeçerek 2'li bir koalisyon önerebile- ceği öğrenildi. Erbakan'ın. yakın çevresıne. '"Perşembe günü Tansu Hanım'dan olumlu bir vanıt ala- mazsam daha sonra Mesut Bev 'le son bir kez daha görüşürüm. Başbakanlığımdan ödün vcrmem. Vetkileri artünlmış başbakan \ardım- cüığım kabul edeıierse bu iş olur. Eğer sonuç alamazsam cuma günü Köşk'e çıkar, görevi iadeederim" dedıği öğrenildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri. Sanayi v e Ticaret Bakanı Yalım Erez ile RP Genel Başkan Yardımcısı NecatiÇelik de dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Çe- lik, görüşme talebinın Cevhen'den geldiğini söyledi. Cevheri deyenı bırgelişme olmadı- ğını belirterek "Görüşmemiz, önceki görüş- meterin devamı niteliğindedir" dedi. RP'nin DYP'nın görüşlerını benımsemesı durumun- da bu parti ile koalisyon kurabılecekierini kaydeden Ce\herı, DYP'nın RP ile bir ko- alisyon yapması durumunda partilennden bir kopma olup olmayacağma ilişkin bir soruya da "Havır. kopma beklemiyorum. Yani ko- parsa kopsun anlamında da sov lemivorum. Bi- zim düşüncelerimiz bu. yolumuz bu" dedı Hakkındaki Meclis soruşturmalanndan kur- tulmak ıçın RP ile koalisyon kurmaya hazır- lanan Tansu Çiller. perşembe günü verecegi yanıttan önce D\ r P grubu ve Genel Idare Ku- rul u' na gıdecek. Yaşar Dedelek. Tevfik Diker, Refaiddin Şahin. Köksal Toptan. Cavit Çağ- lar ve Mehmet Batalh'nın vanı sıra kamu- o>unda adı geçmeyen bazı GİK üyelerı de toplantıda RP ile koalısyona karşı katı tutum- larını sürdürmeve hazırlanıyorlar. GlK'ten. RP ile hükümet kurabilmek için yetki alma- yı planlavan Çiller'in. kurma>lan aracılığıy- İa da RP'yi dönüşümlü başbakanlık modeli- ne ve ilk dönemin kendisıne verılmesine ra- zı etmeye çalıştığı bildirildi. Erken seçime gitmek v eya RP ile koalisyon kurmaktan baş- ka çıkış yolu olmadığını belirten Çiller'in, Erbakan'ın önerisi olan eşit yetkiye sahip güç- lendirilmiş başbakan yardımcılığını kabul edebileceğı kaydedildı. RP ile koalisyon görüşmelerinı sürdürürken 4'lü koalisvon modelinı de sav unan Çiller'in. dün DSP hderı Bülent Ecevit ve CHP lideri Deniz Baykal ile yapılması beklenen görüş- melen gerçekle^medi. Baykal, Çiller'ın ken- disıni telefonla aramadığını \e rande\ u talep edilmedtğini belirtirken Ecev it. 3 gün önce Çil- ler ile telefonla görüştüğünü söyledi. Ecev it. **3 gün önce görüştüm. Sa\ın Yılmaz'ın MKYK'den sonra \aptığı açıklamalar üzeri- ne Çiller. aravıp bunlann doğru olup olmadı- ğını sordu. Ben de bir vanlış anlama olduğu- nu ve tüm önerileri yetkili kurullannuza gö- türeceğimi sövledim" dedi. NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Türkiye nereye doğru sürük- leniyor, daha doğrusu sürüklen- mek istiyor? "Ne olacakbu Türkiye 'nin ha- li?" sorusu son günlerde yeni- den gündemimizin baş köşesi- ne gelip oturdu. Önce gazetelerin manşetleri- ne eski Genelkurmay Başkanı, yeni millervekili Doğan Güreş'in uyarıları yansıtıldı. Özellikle bir medya grubunun ısrarla öne çı- kardığı eski komutan, ANAYOL olmazsa askeri darbe günde- me gelir tehditleriyle dikkat çe- kiyor. Demokratik bir ülkede olsa, bu açıklamayı yapan kişi hemen hesap vermeye çağnlır. Çünkü eski komutan, yeni komutan- larla görüştüğünü ve eğer on- ların dedıği olmazsa müdahale edecekleri mesajını veriyor. Emekli paşanın iddiasına göre; Türkiye'de istedikleri olmazsa müdahale etmeye niyetli asker- ler bulunuyor. Bu sözler kamuoyuna yansı- dıktan sonra normal demokra- tik sürecin işlemesi gerekmez ANAYOL mu, Askeri Darbe mi? mi? Nedir bu süreç? Önce mü- dahaleye niyetli askerlerin kim olduğu Güreş'e sorulur. Anaya- sal parlamenter sistemi silah zoruyla ortadan kaldırmaya ni- yetli kişilersaptanırveyargı me- kanizmaları işlemeye başlar. • • • Bizde böyle olmuyor, ya ne oluyor? Bazıları bu tehdidi içsel- leştirerek, siyasi yaşama yön vermeye çalışıyorlar. Burada te- mel sorun, bir milletvekilinin si- yasi partileri askeri darbe ileteh- dit ederek siyasi yaşama müda- hale etmesi. Kimse buna bir tep- ki göstermiyor. Burada insanı isyan ettirecek birtevekkül, bir boyun eğme söz konusu. Sis- temin kurumları, tevekkül için- de askerlerin mühahale edebi- leceklerini kabul etmiş, içsel- leştirmiş durumdalar. Acı olan bu. Siyasi parti liderlerinin, Baş- bakan'ın. Cumhurbaşkanı'nın, Meclis Başkam'nın, gazetecile- rin bu tür açıklamaiarı duyduk- lan an harekete geçmeleri ge- rekmez miydi? Kimmiş bakalım askeri darbe yapmaya kalkanlar, bunun he- sabını sorarız diyerek onurları- nı korumaları şart değil miydi? Yapamıyoriar. Kimsede tık yok. Neden acaba? Neden siyasiler parlamenter sistemi korumak için gereken cesareti ve atılgan- lığı gösteremeyip, birbirlerini as- kerlerle tehdit ediyorlar? işte Türkiye'nin sorunu bu. Çünkü Türkiye'deki siyaset adamları demokrat degil. Çünkü onlar bir askeri dar- benin belirlediği yasal çerçeve içinde siyaset yapıyorlar. 1982'de cuntanın yaptığı ana- yasayı değiştirmeyip, koruyan onlar. Eski Genelkurmay başkanla- rının. polis müdürlerinin atama ile milletvekili olduğu bir sıste- min siyasetçileri. olsa olsa bu ka- dar olur. Askeri müdahalenin açıktan tartışıldığı. kimsenin bundan bir rahatsızlık duymadığı, siyasete kanın bulaştığı ve bu kan üze- rinden yeniden ticaret ve siya- set yapıldığı bir dönemde yaşı- yoruz. Merkez sağ adı verilen, pratikte uç sağın kontrol ettiği iki parti birleşemezlerse asker- ler gelecekmiş. Son manzara bu. ••• Peki iki parti birleşse ne olur? Türkiye'nin bugünkü yaşadığı buhrana çare mi bulurlar? Akan kanı mı durdururlar? Soyguna. rüşvete, talana karşı bir siyasi tablo mu ortaya çıkarırlar? Son 12 yıldır Türkıye'yı bu ıkı merkez sağ partinin birisi bıra- kıp diğeri yönetiyor. Türkiye'yi onlar bu hale getirdiler. İki sıfı- rın toplamından başka bir sayı çıkabilir mi? Anlaşıldığı kada- rıyla bu iki partinin birisine ka- derini bağlayanlar, telaş içinde askerlerin devreye girmesini bekliyorlar. Kendi çıkarları uğru- na Türkiye'yi daha da vahim komploların içinesürüklüyorlar. Sistem, son yıllarda iyice çık- maz içine girdi. Iki askeri darbey- le aşırı ölçüde despotikleşen si- yasi yapı, artık bu böyle yürü- mez diyen çeşitli kesimlerie gir- diği hesaplaşma içinde kan ve darbe dışında bir çıkar yol bu- lamıyor. Ama çaresi yok. Türkiye, Kürt realitesini gerçekten tanıyarak, Alevi kimliğine toplumsal ya- şam içinde hak ettiği yeri vere- rek, siyasi islamı Türkiye ger- çekliği içinde bir yere oturtarak bir demokrasi adımı atmak zo- runda. Emekçıleri sendikasızlaştıra- rak, hak isteyenlerin üzenne si- lahla yürüyerek, insanları so- kaklardan kaçırarak işkence eden, kaybeden bir sistemin da- ha fazla yürümeyeceğini gör- mek gerekiyor. Askeri darbe yapsan ne olur, ANAYOL kursan ne olur. Askeri darbeyi savunanlar da bu partilerden çıkmıyor mu? POLTIİKA GU1NLUGU HİKMET ÇETİNKAYA IÇok Yaşa, Güreş Paşa Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Do- ğan Güreş'in iki gündür yaptığı açıklamaiarı ilgiyle iz- liyorum. DYP Kilis Milletvekili olan Güreş Paşa, siyasi parti liderlerine "Dörtparti koalisyon kurmalı" mesajını ver- dikten sonra ekliyor: "Sonra ağlamayın!.." Emekli Orgeneral, çiçeği burnunda milletvekili Do- ğan Güreş'in, RP'nin DYP ile hükümet ortaklığı kur- masına işin başından beri karşı çıktığı zaten biliniyor- du. Koyu bir Tansu Çiller hayranı olan emekli paşa- mız şimdilerde 'aynı duygusallık' içinde midir bilmi- yoruz, ama yine de liderlerine sımsıkı sarılıp uyarıda bulunuyor: "RP'yi dışlayın, ANAP, CHP ve DSP'yle ortaklık kurun..." Refah Partisi de diğer partiler gibi anayasanın gü- vencesinde bir siyasal oluşum. RP bugün Meclis'te en fazla milletvekiline sahip. Biz baştan beri Necmettin Erbakan'ın başbakan- lığında bir RP-ANAP, RP-DYP hatta RP-DYP-ANAP hükümet ortaklığının ülkeye yararlı olacağına inanı- yoruz. Nedeni de gayet açık: Necip milletimiz Han- ya'yı Konya'yı vakit geçirmeden mutlaka öğrenme- lidir... • • • Doğan Güreş Paşa'nın, "RPgelirse irtica gelir" dü- şüncesınde olmadığını sanıyoruz. Çünkü, paşamızın Genelkurmay Başkanlığı dönemindekı açıklamaları- nı unutmadık. İki yıl önce Sayın Güreş şöyle diyordu: "Fatih'te. Yeşildirek'te çembersakallı, yeşil sarık- lı, şalvarlı adamlar dolaşıyor; polisler, savcılar bunla- rı yakalamıyor..." Paşamız böyle konuşurken, çember sakallıları, ye- şil sarıklıları koruyup kollayan, k tarikat şeyhleri'ni ku- caklayan Tansu Hanım'ın yanında buldu kendisini. Ar- dından Kilıs'ten aday oldu bizim sevimli 'Atatürkçü' paşamız. Bugün ise bir başka şeyi söylemek istiyor Güreş: "RP ile ortaklık kurarsak ordu müdahale eder!" Elbet bunu açık açık belirtmıyor, ama söylemek is- tediği bu... Sen çok yaşa Güreş Paşa! Sayın paşamızın. 'şeriatçı ve ırkçı'\ar\n Milli Eği- tim'den başlayarak poliste. orduda nasıl örgütlendi- ğinden haberi yok mu? Elbet var. Sayın paşamız, bir tarikatşeyhinin orduda nasıl örgütlendiğini, hatta Tan- su Çiller'in 'tarikat şeyhi' için devreye girdiğini bilmi- yor mu? Elbet biliyor. Sayın paşamız, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde asker lojmanlarından RP'ye, MHP'ye, BBP'ye ne kadar oy çıktığını duymadı mı? Elbet duydu. Ayrıca. ıl ve ilçe seçim kurulları, sonuç- ları. isteyen her Türk yurttaşına verir. O zaman asker, polis niye karşı çıksın RP'ye ya da MHP ve BBP'ye? • • • Emekli Orgeneral Doğan Güreş'e şu günlerde emek- li cuntacı Kenan Evren'in 'Söylev ve Demeçleri'n\ oku- masını salık verırim. Ben okuyorum ve gerçekten çok yararlanıyorum. Okurlarımın da yararlanması için ba- zı bölümlerini köşeme alıyorum: - Ben arada sırada bazı vatandaşlarımı ikna ede- bilmek için ayet okuyorum. Bunu da bazı yazarları- mız tenkit ediyorlar, Cumhurbaşkanı ayet okur mu di- ye... Sanki Kuranı Kerim okumak günahmış gibi, la- ikliğe aykın imiş gibi. Ben o vatandaşımı inandırmak için yapıyorum. Bakın, diyorum.. Allah'ın gönderdi- ği ayet böyle söylüyor. Kimse senin üzerinde baskı kuramaz diyor. Ben Peygamberimizi bile benim söy- lediklerimı size duyursun diye, size iletsın diye gön- derdim diyor. İşte ben bu ayeti okuduğum zaman ba- na karşı çıkıyorlar. Laikliğe ayk/ndır diye. - Tevhıd-i Tedrisat Kanunu'nu kaldırdılar diyorlar bizim için. Yani okullarımıza din ve ahlak kültürü der- si koyduk diye, bize çatıyorlar. Biz okullanmıza dın dersi koymadık, din ve ahlak kültürü dedik. Yani din kültürü alacak çocuk, dinler nasıl dünyaya gelmış, na- sıl başlamış, nasıl tekâmül etmiş ve diğer dinler ne- lerdir? Müslümanlık nedir? Bunları öğrenecek ve din hakkında bilgi sahibi olacak. Dinsiz bir millet olur mu vatandaşlanm? Atatürk'ü dinsiz diye tanıtmaya ça- lışırlar. Halbukı Atatürk de bir konuşmasının bir ye- rinde şöyle demiştir: "Dinsiz millet olmaz, dinlerin en mütekâmili. enaklayatkınıda Müslümanlık dinidir. Bu- nu çocuklanmıza öğretecek yer okuldur." - Laikliğin dinsizlik demek olmadığını muhtelif ve- silelerle dile getirmiştim. Okullanmıza mecburi din der- si koymakla laikliğe aykın davranmış olmayız. Atatürk de "Dini cehlin elinden alıp ehlin eline vermek gere- kir" demiş ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkarmış- tır. Fakat okullarımızda din bilgisi ehil kimseler tara- fından verilmediğınden, çocuklarımız ya hiç din ter- biyesialamamış veya cahillerin elinde kalmıştır. Bu- nun içindir ki okullanmıza din dersi koyacağız. Cuntacı Kenan Evren'in Erzurum. Elazığ. Konya vb. konuşmaları unutulup gitti. Cuntacı Evren Pa- şa'nın tarikat şeyhlerini, şıhlarını nasıl kolladığı, Mus- tafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurumları neden kapadığı da unutulup gitti... Kenan Paşa, 1980'li yıllarda 'şeriatçı-ırkçı' örgüt- lenmeye göz yummadı mı? Yumdu. O zaman Doğan Güreş Paşa, neden gözdağı veriyor, "Sonra ağlama- yın" diyor siyasi parti liderlerine? Tansu Hanım'ı kur- tarmak için. Yağma yok! Tansu Hanım, Erbakan Hoca'yla ortak- lık kurmalıdır, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal 'dört- lü hükümet' tuzağına düşmemelidir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya '" Planet.com. TR Baykal nikâh şahidi tstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal. partİMnin Bolu İl Başkanı Haşim Llusoy'un kızının düğününde nikâh şa- hitliği vaptı. Kuruçeşme Di- van Oteli'nde yapılan dü- ğün törenine, yağmura kar- şın çok savıda kişi katıldı. Ulusoy'un kızı Bernaıle Koç Holding Denetleme Kuru- lu'nda eörevlı Necdet Tü- fekçioğlu'nun oğlu Erkan'ın hayatlarını bırleştirdiği tö- rende. Ulusoy'un şahıtlıâı- ni CHP lideri Deniz Baykal. Tüfekçioğlu'nun şahitlığıni ise SunaKıraçyaptı. Düğü- ne CHP milletvekilleri ,\lgan Hacaloğlu, \fehmetSevigen. Ali Topuz. Ahmet Güryüz Ketenci, işadamı Mustafa Koç, ressam Bedri Bavkanı ile çok sayıda kişi katıldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle