26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABITAT-IFNIN ARDINDAN HABITAT-II'yi gerçekleştiren Toplu Konut Idaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz: Ulıısal HABITAT konferansıIstanbul HaberServısı- BM tarafmdan duzenlenen H ABlTAT-2Konteransi nınor- ganızasyonunu başarıvla gerçekleştiren Toplu konut tdaresı(TOKİ) Başkanı \ıgıt Guloksuz en geç bır\ ıl ıçınde "Llusal HA- BITAT Konferansı"nın vapılmasinı \e bu konîeransa "verel FUBITATLAR" ıle gı- dılmesi gerektıgını sovledı 3 Hazıran 1996 gunu restnı olarak baş layan \egeçern.umanesı sonaeren vuzvı- lın son buvuk zırvesı BM Insan Verleşım- len Konreransi HABİTAT-II ıçın dun The Marmara Otelı nde bırdegerlendırme top- lantısı \apıldı Toplantı\a konteransa ev *>ahıplıgı \dpanTurkı\e nın organızasvon- dan başarnla çıkmasını sağlavan TOKt Başkanı V iğıt Guloksuz başta olmak uze- re Dışışlerı Bakanlığı H ABİTAT-II koor- dınatoru Buvukelçı Iğurtan Akıncı. ls- tanbul \alı vardımcısı Erol Yalçın, H ABI- TAT-2 Proıe koordınasvon Bınmı Dırekto- ru Gurel Tuzun. Tanıtım \e Halkla ilışkı- leı konsorsıvumu yonetıcisi İNazar Bu- \um. Farıh Vaktı Genel Sekreterı Orhan Sılier, STk Sekretervası dırektoru !>ule \\- taç, H ABİTAT-2 kultur \e Sanat Etkınlık- lerı koordınjtoru \ecdi Sayar. L luslarara si Tıcaret Fuarı temsılcisi A|i Bulut katıl- dı Gurel Tuzun'un \onettigi toplantıda Yı gıt Guloksuz HABlTAT-ll nın ardından gundeme "Bundan sonra ne olacak" soru- sunungeldıgını >o\ledı Engeç bır \ ıl ıçın- HABlTAT-ll'ye kayıtlı kişi sayısı 15 bin 778 olarak açıklandı Konferansı 4 bin basın mensubu izledi Habıtat-2 ye I7l ulkeden 3 bin 638 delege, 211 parla- menter, 627 yerel vonetımler temsılcısı, 83 BM temsılcısı, 144 hukumetler arası kuru- luş temsılcısı, bm 500 akre- dıte srvü toplum kuruluijun- dan 2 bm 523 temsılcı katıl- dı Konferansı 3 bin 893 yer- lı ve yabancı bas.ın mensubu ızkdı Konferans boyunca 318 BM gorevhsı ve 4 bin 341 yereigorevlı hızmetver- dı Boylecekonferansa kayıt- lı kış,ı sayısı 15 bm 778'e u- laşü STK forumunu da 600 yerlı, bm 800 yabancı olmak uzere toplam 2 bm 400 STK'den2bın5OO'uyerh, 5 bm 800'ü yabancı olmak üzere toplam 8 bin 300 tem- sılcı katıldı Son 3 gûnde ger- çekleşen üst duzey bolume ıse 7 dev let başkanı, 3 başkan yardımcısı. 6 başbakan. 2 başbakan yardımcısı, 1 baş- bakan \ekılı ve 150'ye yakın bakan katıldı de yerel HABİTAT agıdılmesı gerektığını uygulama\a hemen başlanabıleceğını vur- gulavan Güloksuz "Lvlem planınıhemen başlatmak mumkun. Bunun ıçın anayasa ve vasa değişıklıklenne gitmek lazun"dedı Ortaklıklann oncmının u\gulamada daha ı\ı ortava çıkacagını belırten Guloksuz Konterans Genel kurulu nda de\ let \e hu- kumet başkanlan ıle resmı delegasvonun kabul ettıgı son metmde knz boy utuna ula- şan \e mucadele edılmesı gerektıgı \ urgu- lanan sorunlan şovle sıraladı "Ozellikle geiışmış ulkelerdekı urerim ve tukehm kalıplannın surdunılemezliğı. sur- durulemez nufus değışımlen, evsıztik. ar- tan voksulluk, ışsı/lık. sosval dıslanma. aile- nın bozulması. vetersız ka\ naklar, te.nel alt- vapı ve hızmedenn eksıklıgı, vetersız plan- lama. artan guvensızlık \e şiddet. çevresel bozulma, afetler." konut \e ınsan yerleşımlen sorunlarının ağırlaşmasının gerektırdığı acıltvet nede- nıvlebırarayageldıklennınmetındevurgu- iandıgını belırten Guloksuz, de\ letlenn uy- gulamada ınsanı temel alacaklarını taahhut ettıklerını soyledı Guloksuz tarafından açıklanan v e konfe- ransa katılan ulkeler tarafından ımzalanan ve taahhut edılen dığer maddelerın bır kis- mı şovle "Yoksullukveavnmcüıgnokede- ccklcnnL tum ınsan haklan \e temel ozgur- lııklen savunup koruvacaklannı. temel ih- tivaclann karşılanmasını sağlavacaklannı, kadınlann polıtik. ekonomık ve sos\al ha- \ata etkin \e eşıt katılımını sağlavacaklan- nı, gençlerin etkın katılımını sağlavacakla- nnı. ozuriulere tam enşebılırlık sağlavacak- lannu cınsel eşıdik sağlayacaklannı. tarihi \e kulturel değeıieri koruvacak- larını. yapabilır kılma strateji, ortaklık ve katılım ılkelerını taahutlerı gerçekleş- tırmek için en demokratik ve etkın >ak- laşım olarak seçtıklerinı, verel vonetım- lerı kendılerıne en \akın \e temel ortak olarak gorduklerını. demokratik \ercl \onetim \edesentralızas\onu teşukede- ceklerıni, \erel \onctımlenn malı ve ku- rumsal kapasıtelerıni geliştireceklerinı, şefTaflık, hesap verme ve ihtıvaçları kar- şılamanın kamunun temel gorevlerı ol- duğunu. parlamenterler. ozel sektor. işci sendikaları ve SIMI toplum orgutlerı ile ışbırliklerinı artıracaklannı. siv il toplum orgutlerinin ozerklığıne savgı duyacak- larını. geleceğe, herkesın guvenlı bır vuvası- nın olduğu >e onur. sağlık. guven, mut- luluk ve umıt ıçınde vaşadığı bır dunya umuduyla baktıklarını beyan etmışler- dırr konteransın ana resmı belgesı olanU HA- BİTATGundemrnın.sonıkıyılda HABİ- TAT-II Hazırlık Komıtesı toplantıları \e Gayrıresmı \azım Grubu çalışmalarında hazırlanmışvelstanbul'da 1 Komıtevebu- nun ıkı Çalışma Grubu'nda mûzakere edı- lerek sonuçlandırıldığını anlatan V ıgıt Gu- loksuz belgenın "giriş. amaç ve ılkeler. ta- ahhuder, kuresel ev lem ptanı" adlı dort ana bolumden mevdana geldığını soyledı Bu konteransın anahtarkelımesının "ortaldık" oldugunu belırten Guloksuz "İlk kez bu konferansta beiediy« başkanlanna soz hak- kı verildi''dedı Yığıt Guloksuz aynu top- lantının başanlı geçmesınde katkılan bulu- nan herkese ısımlerı tek tek sayarak teşek- kurettı Ba^ta Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel'e mınnettar olduklarını belırten Guloksuz "Cumhurbaşkanı işinarkasında durmasavdı bu iş zorolurdu*'goruşune \er \erdı "Kırmızıcekedikr''olarak daadlan- dınlan tercuman gençler ıçın butun katı- lımcılardantesekkuraldıklarınıvurgulavan Guloksuz, gençlere ozvenlı çalışmalann- dan dolayı tesekkur ettı H4BIT4T YORUMU ^Dolayısıyla, umutluyuz../ OKTAY EKİNCİ Şımdı artık sıra geldı H\- BITAT-llde \erılen sozlerın tutulup tutulama\acağına Gerçı gerek Kuresel Ev lem Planı. gerekse de İstanbul Deklarasvonu tam "ozlendıgı şekıkJe" çıkamadı Garıbım Lvuncu Dunva gelı^mıs ul- kelerın \ıne bazı **vuvarlak sozlenvle" vetınmek zorunda kaldı Ne \ar kı \ınc de HA BIT\T-II belgelerı ya^anan bırçok sorunu gıderebılecek onemlı "sozler" ıçemor Bu sozlenn \enne getırılmesin- dekı temel gu\ ence\ ı de artık sadece "devletlerinıhıçbırza- man u\madıkları)taahhutlen- ne degıl hukumetdisi kuru- lusların "katılım ve denetımı- ne" bırakıyoı Açıkçası. eger bızım STK'lenmız de bu \ onde kol- lan daha bır kararlılıkla sıvar- larsa kentleşmeyle ıigılı bır- çok vanlıştan artık donulme- ;>ı ıçın onemlı adımlaratılabı- hr Dılersenız. HAB1TAT-I1 sonrasındakı bu \enı surecı \ıne HABITAT belsjelerıne bakarak ornegın îstanbul Deklaras\onu ndanbolumleı seçerek tanımla\alım Soz gelımı ""herkese veter- li bir konut saglamak". dekla- ras\onun daha ılk maddesın- de \eı alı\or Demek kı bun- dan sonra de\letın ozellıkle "konut kredisı" polıttkasını ~avda bır maaş tutarında" taksıt ode\ebılen \arlıklı ko- operatıt u\elerıne sore degıl odeme guçlerı kısıtlı olan "gerçek evsızlere" gore belır- lemesı gereknor Bunun ıçın de "denetkvıcı \e yonlendırı- cı ortak 1 " olarak omegın konut kooperatıflerının "H-\BITAT- H'yı ızlemesı'" onem kazanı- yor Yıne soz gelımı deklaras- yonun 4 maddesinde sırala- nan oncelıkle çozumlenmesı gereken sorunlar arasinda **plansızbk"da \ar Turkne ıçın ışte bu da çok onemlı \e plansızlık vıllardırhep ulkevı \e kentlerı \agmala\anlann ışıne \an\or Demek kı bun- dan sonra HABITAT ta \erı- len "soz" geıeglnce ustelık "ev sahıbr olarak bu avmaz- lıgı artık bırakaı.ağız \lerke- zı \c verel \onetımlerı "plan- lamadisıplinine*'çekmek n,ın de bu kez basta meslek odala- n olmak uzere kente du\arlı tum !iTk lerHABITArdos- \ ılarını ellerınden bırakma- \acaklar Istanbul Deklarasyonu nun bırdelU maddesı var kı bır tarıh \e doğa muzesı olan ui- kemız ıçın "vaşamsal"" deger ta^ıvor "Tanhı, kulturel, mı- man. doğal. dinı vt> hnsel one- mı olan >erleşmelerde binala- nn. anıtlann. açık alanların korunması. bakımı ve resto- rasvonunu teşvık edeceğız" denılen made sankı Tuıkı- yedekı son zamanlarda olanı bıtenı dıkkate alarak kaleme alınmış Bu~sozden" sonra da hıç \akıt vıtırmeden orneğın Kultur Bakanbğı nın şu son aldığı "korumavı ranta kur- baneden" ılke kaıarlarını he- men ıptal etmek gerekı\or Ote vandan Kent 7ir\esı nı başarnla duzenle>en Toplu Konut Idaresi'nın de artık ta- nhı e\lerımızın lestorasvonu iı,ın kredı \ermeve ba^laması kaçınılmaz olu\or Flbette bunlar ıçın de \ıne dınarlı si- \ ıl toplum guçlennın etkın bır "H \BITAT kampaması' sur- durmelerı Istanbul Deklaras- \onu nun da "ruhunu" olu^- turuvor Dılersenız dığer orneklen daha genış bır zamana bıraka- lım Son olarak deklarasvonu- dakı "davanışma kulrumnu" \urgulamak îsterım Buna gerçekten her donemden daha fazla gereksinmemız var Şu tek kutuplu \ e v agma\ a dava- lı "kureselleşmeve" karşı da- yanışma ıçınde olmak zorun- dasız lstersenızbunada"bız- ler" soz verelim ve boylece "Habitat vonımlanmızı" Ça nakkalelı STK lerın Taşkış- la \a tasıdıklan kısa \e özlu so%lemlerı\le noktavalım "Dolayısıvla. umuHuvuz.." Darisi 2016Mİının HABI- TAT çılanna HABITAT'ın bitişi de görkemli oldu Sivil Toplum Kuruluşlan Fonımu'nun yapıldığı İTL Taşkışla binası H ABIT\T-II ile diınya sahnesine çıktı. Asyalısı, Afrikalısı. Amerikahsı. Avrupalısı. 6 mihar dunvalının temsilcileri Taşkışla'dan gelip ge^ti. Gelenler butun dumava birer mesaj verme uğraşı verdi. Çalışmadan vorgun duşenler çinıenlerin uzerine uzanı- verdi. 6 miKar dunvalının temsilcileri için hi/met veren ve onlann zortuk çekmemesi ıçın orveriy lc çabşan tercuman gençler vardı ki Turkive'nîn goğsunu kabarttı. "KırniLfl cekeüilcr" olarak da adlandınlan gençler, ozverili çalışmalamla butun delegelerin ve temsilcilerin kalplerinde ver ettiler. Onlar. iyi bir ev sahipliğı için sakatlanmay ı bile goze aldı. HABITAT1I KENT Z I R V E S ı ""«1 ! u t» SU OKTM EKİNCİ, MEHMET DEMİRk\YA, MELTEM FIRATLI, OZLEM Y LZ.\K, AZEMARŞAN.OZGLR ILISOV,DE\RİM SE\İ\HY KONFERANSIN SONUÇLARI HABITAT GÜNDEMİ^ ADI ALTINDA İMZAL4NDI Herkese konut hakkı taninmahHABITAT II konteransı nın sonuçlarını ıçeren "Habıtat Gundemı" voğun tartı^malardan sonra luma gecebinı cumartesı sabahına bağlavan saat- lerde onaylandı ABD delegasyonu ıle kuba \e Arap ulkelerı arasinda yasanan gergınlık belgenın umulandan dahageç tamamlanmasına yol açtı Da- ha çok siy ası bır ıçenk taşıyan bu gergınlık nokta- ları dı^ında. delegasy onlar hıçbıravrımgozetmek- sızın herkesın "konut hakkına" sahıp oldugu ko- nusunda uzlaşmaya \ardılar HABITAT Gundemı nde yer alan hedeflen ha yatageçırmekıçın de soz veren de\ letler vıne is- tanbul Konferansı sonucunda hazırlanan "Kuresel Evlem Planı"nın ha\ ata geçınlmesınde butun dun- \adakı kavnaklann daha adıl bır dağılımının >art oldugu konusunda goruş bırlığıne vardılar Komıte I ın uzennde uğrastıgı belgede son an- davaşananpuruzlennba^ında "tek taraflı ekono- mik onlemler'"ın kalkınmakta olan ulkelerın eko- nomılerı uzennde vıkıcı bıretkı gosterdığı ^eklın- dekı ıtade yer alıvordu ABD delegasvonu Ame- rıka nın kuba \au\guladıgı ambargoyu ımaeden bu Lumlenın metınden çıkanlmasinı ısterken ak- sı takdırde henı istanbul Deklarasvonu na hem de HABITAT Gundemı ne "hayır" dıvecegı tehdı- dınde bulundu Sorun toplantının artık cumartesı sabahına sarkmasını dıkkate alan \e tum bır met- nın onaylanmasını bloke etmek îstemeyen Ku- ba nın tek taraflı tav ızı ıle çozuldu Bır bas.ka ger- gınlık noktası da "ışgalaltındaki"topraklaragon- deıme \apan \e Israıl'ı hedef alan cumlelerden ka\naklandı ABD delegasvonu "Ortadogu'dakı polihk gelışmelen" dıkkate alarak ıigılı cumlelere ıtırazederken G" lerın dedestekledığı Arap ulke- lerı son ana kadar kendı ıfadelennın metınde ver alması konusunda ısrarlı davrandı Sorun ıkı tara- fın saatOO "SO'da karşılıklı tavızlervermesıvleço- zumlendı H AB1TAT Gundemı ıle ıigılı bır başka sorun da kadınlaruı "doğurganlık hakkı" (kurtaj) ıle ılgılıydı Bu konuda geleneksel bır ıtırazı olan Vatıkan ve İran, ıigılı 96 maddeye çekınce koy- makla vetındıler Bu sıvası punızlerın dışında hu- kumetler H AB1TAT Gundemı çerçe\esinde, etnık koken ulusal koken unsivet \as ırk aıle duru- mu \b gıbı farklılıklar gozetılmeksizın herkesın "konutedınme hakkını" tanıyor "Kuresel Eylem Planı" nın uvgulanmasi ıçın kaynakların daha adıl dağılımını ongoren HAB1- TATGundemı nde yenıkaynaklaraıhtıvaç duyul- duğu \ urgulanırken dış borçlann duı^urulmesınde uluslararasıçaba gerektıgı vurgulanıvor Metınde fınansman sorununa çozum getırılmesınde kav- naklann nerelere ay nlacağı konusunda G7 Ter ba:>- ta olmak uzere ozellıkle sanavıle^mış ulkelenn \e tüm dunva ulkelerının hükumetlerının oncelıkle- nnı gozden geçırmelen de ıstenısor "Ortaklık" kavramının altını çızen HABITAT Gundemı nde başta kadın ve çocuklar olmak uze- re yaşhlar HIV \irusu taşıvan ve\a AİDS olan- lar, voksullar gıbı toplumun daha tazla gereksinı- me ıhtıyaç duyan kesımlerınedaha fazla ağırlıkve- rılırken ınsan verleşımlennde cınsıvet e^ıtlığının altı çızılıvor ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Yorgun Savaşçılar Karadenız kıyıcığında kuçuk bır ılçenın denızın uze- rındekı unlu bır lokantasında oğlen yemeğı yıyoruz Ye- dıklerımız çoğunlukla ot' agırlıklı yoresel yemekler Bu arada mevsımın en "yakışanı barbunya balığını da ıh- mal etmıyoruz elbette Hava beklenmedık kadar sıcak ve Dogu Karadenız e ozgu o bunaltıcı rutubet de etkısını surduruyor Masanın çevresınde 8-10 kışıyız ve konu elbette Turkıye ve A/e- reye gıdıyoruz?" Masanın çevresındekı ınsanlar çoğunlukla o ılımızde- kı SHP ve CHP nın ıl ve değışık ılçelerınde sorumluluk ta- şımış ve taşımakta olan arkadaşlar Gençlık yıllanndan be- rı bır buyuk kavganın parçası olarak yorelenndekı sıya- sal mucadelenın ıçınde olmuşlar ve kımı zaman baş don- durucu başarılann mutluluğunu kımı zaman ağır yenılgı- lerın acılarını tatmışlar Kımı zaman ağır bedeller odemış ınsanlar bunlar Ara- larında mahpushanelenn acısını yaşayanları da var sıya- sal mucadelelerı uğruna elındekı avucundakını tuketenı de Ve şımdı de aynı kavganın ıçınde çırpınırken bıraz yalnızlıklarının bıraz yorgunluklarının bıraz da tukenme korkusunun sıkıntılarını dıle getırıyortar Yaşadıklan ve sıyaset yaptıkları ılde 1980 oncesınde CHP 1980 sonrasında SHP ve CHP hep varolmuş Ama son seçımlerde neredeyse ortadan sılmmış Seçımler on- cesınde Acaba CHP ulke barajinı aşabılır mı" endışesı- nı yaşarken, kendı ıllerınde bolge barajının altında kalmış- lar "Uzenmızdekı bu olu toprağını kaldırabılmek ıçın neya- pabılınz" sorusunun yanrtını arıyorlar Bır kısmı kendıle- rını suçluyor bır kısmı ust yonetımlen suçluvor bır kısmı halkı suçluyor Ve elbette ortak olarak ve (bence) haklı ola- rak suçladıklan yer "kıtleıletışımaraçlan" ve bunlan yon- lendıren "egemen guç Gerek yazılı basının gerek tele- vızyonlann ınsanlarımızıtekyonlubılgılendırdıklerıveet- kıledıklennı duşunuyorlar Bu muazzam guçle nasıl ba- şedebıleceklerını bılemıyorlar Genel merkezlerını bu ko- nuda daha aktıf ve duyarlı olmamakla suçluyortar Son bırkaç yıl ıçınde boyle sofralarda çok yemek ye- dım ve yoldaş ve yandaş olduğumuz kendı kuşağımın lıder konum ve ozellığını taşyan ınsanlarının dert, sıkıntı ve umutsuzluklarının ağırlaştırdığı havanın zehrını çok te- neffus ettım Bınbır umutla seçılen ust yonetımlerın ıha- net ve sorumsuzluğunun kahrettığı bıriıkte yola çıktıkla- n kımı arkadaşlannm saf değıştırmesmın çıldırttığı guven- dıklerı dağlara kar yağarken çaresızlık gırdaplarında bo- ğulmanın bır olçude çokerttığı bu gıbı arkadaşlar hep bır "çıkış yolu" arıyorlar Aslında bu ışın çıkış yolunu da bılıyorlar Ama bır kıs- mı artık kuşkuya duşmuş Acaba bıldıklenmızyanlış ınan- dıklanmız boş şeyler mı sorusu takılıyor kafalanna "Tum bır ınsanlık tanhı boyunca surdurulen mucadelelerı aca- ba yanlış mı okuduk yanlış mı anladık dıye duşunuyor- lar Hem kendılenyle tartışıyorlar hem bırıbırlerıyle tartı- şıyorlar Kendılenyle tartıştıklan zaman bu tartışma bır ıç çokuntuye neden oluyor Bırbırlerıyle tartıştıklan zaman da bırbırlennı kınyoriar gucendırıyorlar Oysa kı zaman tartışma zamanı değıl Bırbırtennı kıracak lukslerı de yok O kadar az kaldılar kı 12 Eylul yonetımı bır buldozer gıbı ustumuzden geçın- ce ve bugun sol ve sosyaldemokrat partılerın omurgası- nı oluşturabılecek (o gunun) gençlennı msafsız bır bıçım- de ezınce hem 'sağ 'ın onu açıldı ve hem de bugunun sol partılennın 'ara lıder' kadrosu çok onemlı olçude tor- pulendı Bır kısmı korktu bır kısmı psıkolo]ik oiarak çok- tu ve (en zayıf olan) bır kısmı da saf değıştırdı satıldı" Ve Turkıye de yıllardan berı ayakta kalmanın" ve orgut- lerını ayakta tutmanın kavgasını yapan ve agır faturalan- nı odeyen bır avuç ınsan artiK çok yoruldu O gun de bunlara benzer soru ve sorunlar geldı çoktu soframıza Konuştuk tartıştık Bırbırımızı yureklendırme- ye, umutlandırmaya çalıştık 12 Eylul sonrasında ortaya çıkan boşluğun dolmaya başladığını, gençlerımızın yetış- mekte oldugunu dıle getırdık Bu gençlen faşıst ve dıncı propagandalardan kurtarmak ıçın neler yapılabıleceğını tartıştık CHP ust yonetımı "tabandan' bır şeyler beklıyor Ta- banda bır hareket başlasa en ust kademelere kadar can- lılık başlayacak Taban ıse genel merkezden esecek bır rozgârı" beklıyor Tabanla ust yonetım arasına sıkışmış bulunan 'yerel lıder" ve onculer'öe yıllardır ayakta ka- labılmenın mucadelesıyle yorgun ve bıtkın durumdalar Ordu'nun Perşembe kazasında "Vona lı Ce/a/"ın lo- kantasında, yanımda ve karşımda oturan arkadaşlara baktım Çoğu benden genç bırkısmınınsaçlarıağarmış bır kısmı saçlarını dokmuş ınsan ve lıder olmanın zorlu sınavlarından başanyla geçmış ınsanlardı Çocuklarına mutlu ve huzurlu bır Turkıye bırakrıanın ınsanın ınsanı somurmedığı bır duzenın emeğın ve durustluğun muca- delesını surduruyorlardı Ama yorgundular kırgındılar Ruhlarını karartan sıkıntıları ne denlı aydınlatabıldığımı onlara ne derecede umut verebıldığımı bılemıyorum A- ma tumunun yorgunluk ve sıkıntıları benım de omuzla- nma çoktu O yemeğı ızleyen çok coşkulu ve genış katı- lımlı toplantı bıle, bu yorgunluga ılaç olamadı Bır gun sonra uyandığımda uzenmden kamyon geç- mış gıbıydı Tokat Turhai ve Samsun da yapacağım soy leşılerı maalesef erteledım Oralardakı arkadaşlardan ozurdılıyorum Umanm temmuzun son haftasındaotop- lantıları yapabılecegız Vurgunculuğun soygunculuğun şenatçılığın bolucu- luğun ve vurdumduymazcılığın egemen kılınmak ısten- dığı Turkıyemızde bu ınsanları bır avuç yorgun savaş- çı' olarak goruyorum Yorgun, fakat umutlu, ınançlı ve ınatçı TEVlSİLCİLERtN GÖRÜŞLERİ Banş kültürü için aktif rol H ABlTAT-ll Resmı konferansı nda ılk bo- lumunu dun va\ ımladıgımız hukumet \e grup temsılcılennın otunımlarda bıldırdıklen gorus- lennı \emıeve buaun de de\am edı\oruz H\BIT\T-II Genel Sekreten V\alh V D w 197 6da\apılan HAB1TAT-I den bu \ana dun- v ada onemlı degışımler v aşanmasına karş.ın ın- san verlesımlen konusunda hıçbır ılerlenıe kav - dedılmemıştır Her \erde ^ehırler turemeve başladı Bırçok gelısmekte olan ulkede kentsel verle^ım açısından durum gıderek kotuleşmek- te Insan verleşımlennın çozum getırılmemı> sorunlan voksul \e zengın arasında kuresel bır bolunmeve neden olacak bo\ uttadır Daha faz- la ınsanın voksullaşması venı dunya duzenı ıçınde baskın bır unsur olacaktır Ekvator N^riesım Bakanı Francisco \lbor- noz De\let barınma hakkını garantı etmelıdır Ozel sektore verel \onetımlere STk lere \e toplumsal gruplara daha tazla sorumluluk \e- nlmelı \erel ulusal \e uluslararasi bazda bıl- gı alışven^ı sağianmalıdır İngUtere- John Gununer: kentlenn \enıden yaratılması hukumetler ı^çevrelen sanavıku ruluşlan gonulluorgut!er\eha!km ışbırhğp - le mumkundur HABİTAT-1I ınsanlara lavık onlann degennı bılen kentlenn nasıl varatıla- caöı konusunda vol aostermelıdır \BD-Henrv Cıseros: H ABlTAf-Il saglıklı surudurulebılır kentsel verleşım bınmlerının varatılmasi konusunu uluslararası çerçe\ede ırdeleven onemlı bır sureçtır Geleceğın şekıl lendınlmesınde ortak degerlenn belırlenmesı ve hedeflenn payla^ılması en saglıklı yoldur L lusal hukumetler verel aktorlerın çabalarını ve buldukları çozumlen destekleınelıdır kanada- Dıane Maıieau' kadınlann vetkı aşamasına dahıl edılmelen gençlıgın \e semt sakınlennın sorunlannın kuresel eylem planın- da ver alması sevındıncıdır \erel ve bolgesel hukumetler kanada nın\erle$ımbırımlennın ^ekıllendırılmesmde anahtar rol oynamaktadır kanada ıçın halklann ı^bırlıgı oncelıklıdır Brezüva-G. HolandoCavalcantı: konterans- ta herkes ıçın barınak hakkmın onavlanmasi çok se\ ındırıcı Brezılva kentleşme polıtıkasi- nıntemelını adem-ımerkezıyetçılık entegras- von toplumsal katılım \e hakkanıvet gıbı ılke- ler oluşturur kasnaktemınıne ılı^kın kararlar verel yonetımlere, grup temsılcılenne kaymış- tır Lrdun- \. Al Majalı: L Ikedekı buyuk nüfus artısına v e goç sorunlanna rağmen aılelenn ço- gunauygunbırbannaksağlandı Lrdun doğal kavnaklann pavlaşılmasılonusunda bolgesel i!> bıriıgını arzuluvor Filıstin- M. Adbel Hanud Fılıstın 2000 yı- hna kadar her \ıl 200 bin venı konut ıhtıyacı- nı karsılamak ıçın uluslararası yardıma gerek- sınım duy maktadır Ekonomık kalkınma. ban- sın saglanmaM ıçın elzemdır Gazze Şendı nde ısgucunun \xızde 65 nı etkıleyen ı^sızlık en onemlı sorunlanmızdan bırıdır Llkelennedo- necek olan Fıhstmlılenn haklan, 3 5 mılyon aoçmenın sorunlan çozume kavuşturulmah fsraıl verlesımlen durdurulmalıdır HABITAT- II sadece barı^ın olduğu bır ortamda ba^anlı olabılır Lluslararası Goç Kuruluşu (İOM) adına Pe- ter Schatzer: Lluslararası goç son 2S vıldayuzde 50den tazla artmıştır \ebu bırkaç ulkenın nufus ar- tı^ının 1 4 nun uzennde bırorana karşılıkgel- mektedır Daha çok şehır kasabaveulke vol- layıcı alıcı vegeçışnoktaları olarak dogrudan etkılenmektedır IOM verel \e ulusal huku- metlere goç hareketlen ıle mucadele edılme- sınde vardınuı olacaktıı HABITAT-il'den kimler geldi, kimler geçti Afganıstan Başkan Nekıli Shah Ah- med-zai, ABD Sehırcılık \e iskan Baka- nı Henrv Cıseros Angola Dışışlen Ba- kanı \enancio de Moura, Arna\ utluk De\ let Başkanı Dr Slı Bensha. Aviısnır- ya Çevre Bakanı Marrin Bartensteın. Bahrev n Dev let Bakanı Jawad Salım Al Arayed. Bangladeş Konut Işleri ve Şe- hırcilik Bakanı llasınur Rahnıan. Bar- bados Imar ve Llastırma Bakanı Geor- ge Payne, Belçika Dev let Sekreten Ro- ginald Momels, Bırkıne Faso Alt Yapı \ e Sehırcılık Bakanı JosephKabore Birle- şik Arap Emirliklen İmar İskân Baka- nı Rakad Bm Salem Bin Hamad Bin. Bolıv y a Sosy al Gelışme Bakanı Freddv Teodov ıch Örtız Brezih a Cumhurbaş- kanı Temsilcisi G. Holanda Cavakantı. Bulganstan Başbakan \ardımcısı Dontcho Konaktchıe\ BulgaristanDev- let Bakanı Zholvu Zhalev, Burundı Baş- bakanı Antoıne Nduvvavo Cezayır FLA- BITAT-il Koordinatoru Kamel Hâkımı. Cıbutı Başbakanı Barkat Gourad Hame- dou ÇinHalkCumhunyetiDevletKon- sevı Başkan Yardımcısı Zou Jahua. Da- nımarka Imar İskan Bakanı Ole Lovıg Sımonsen Ekvator Şehircılık Bakanı Francisco Albomoz, El SaKadoı Sehır- cılık Bakan \ardımcısı Hans Jose Bode uıg Endonezva Devlet Bakanı Akbar Tandjung, hrmenistan Başbakanı H Sagratyan Estonya Ekonomi bakanı \ndres Lipstok, Fıjı Çevre Bakanı Ra tu O\ını Bakını Fildışı Kıyısı Dışışlen Bakanı Amara Essy, Fılıpınler Konuk Komısyonu Temsılcısı Dıonısıo C de la Serna Fılistin Konut Bakanı Maruan Abdel Hanud. Fınlandıva Çe\re Baka nı Pekka Haa\ ısto Gambıva Verel Vo- netım \c Arazi Bakanı Vankuba Touray. Gana Yerel Hukumetı Başkanı kwamo- na Ahwol Gana- \kra Beledıve Başka- nı Nat Nuno AmarttifM». Gıne HAB1- TAT-I1 koordinatoru JeanTraore Gıne- Blaasu Başbakanı Manuel Sahırnıno da Costa. Guatemala Konut Bakanı R Go- ubaud Solorzano Gunev \frika Toplu Konut Bakanı Sankie Daily Mthenıbı- Nkondo, Hırvatıstan Başkan \ardimci- si Dr Jure Radıc Hindistan Çalışma Ba- kanı K.S. Sharma, Hollanda Çe\ re Ba- kanı D K J Tommel tran Konut Baka- nı Abbas Akhondı, Irlanda Çe\ re Baka- nı Brendan Ho\\lın İngiltere Çevre Ba- kanı John Gummer, fspanya Tanıtım ikıncı Sekreterı \ ıctor Calvo-Sotello tsraıl Dev let Başkanı Ezer \\eizman. İs- \eç içışlerı Bakanı Jorgen Andersson tsviçre Kaımı Bakanı PeterGurtner. Ja- maıka Çevre ve Konut Bakanı Easton Douglas Japonya Dev let Bakanı Kazu- miSuzukı. kanada Dev let Bakanı Dıane Marleau Katar Verel V onetım Bakanı Alı Bin Saad Al-Kuwan, katar Yerel Yö- netım Bakanı Sheık Ahmed Bin Hamad Althanı Kenya Cumhurbaşkanı Danıcı Toroitıcha Arap, Kıbrıs Rum kesımı Içişlen Bakanı Dınos Mıchaelıdes Kır- gızıstan Başbakanı \pa« DJ Djumagu- lov. kolombıya Çevre Bakanı Dr Jose \ ıcante Kongo Şehircılik ve Planlama Bakanı Julien Bıkou.Kore Imar ve L la;? tırma Bakanı Choo kyung-Suk Kosta Rika İnsan Veıieşımlen Bakanı Edgar ArreyeCordero, Kuveyt Konut ve Sehır Bakanı Habıb J Havat Kuba Devlet Başkanı Fidel Castro, Lesato Dev let Ba- kanı P Mosısılı Luksemburg Verleşım Bakanı Femand Boden. \lacanstan Içiş- len Bakanı Pal kara MakedonvaCum- huriveti Çev re Bakanı Jorgo Sundov skı. Maldıv Adaları Cumhurıvetı Çevre Ba- kanı Ismaıl Shafeeu Malezva Verel V o- netım Bakanı Dr. Ting Chev* Fen. Mal- ta konut Idaresi Bakanı Censu Ga- lea Meksıka Sosyal Gelişme Sekreterı Carlos Rojas. Moldova Başbakan Var- dımcisiValentınCunev Mozambikka- mu Işlennden Sorumlu Bakanı Rober- toCosnev \\ hıte,Namıbva Verel \ one- tım Bakanı Dr Lıbertlıne Amathıla Ni- jerya \ltVapıve Şehircılik Bakanı Che- rif Chako. Nıjerya Çalışma Bakanı Al- jahı Abdullahı Adamu NorveçVerelYo- netim Bakanı Gunnar Berge, Pakıstan Başbakanı Benazır Butto Panama Ko- nut Idaresi Başkanı F Sanchez Carde- nas,Paraguav HABİTAT-II Genel Koor- dinatoru Julıo Cesar Hamuv Polonva Devlet Başkanı Aleksander K\\asnie«s- ki, Romanva Devlet Başkanı lon Mes- cu RuandalmarveÇevTeBakanıChar- les Ntakjrutkina, Rusva İmar İskan Ba- kanı Efim \ ladımırovıch Basın Sene- gal Llaşım Bakanı Landıng Sane, Sıar- ra Leone $ehır Planlaması Bakanı Ab- dul Rahman kamera SlovenyaÇevreve Planlama Bakanı Dr. Pavel Ğantar. So- lomon Adaları B\l Daımı Temsılcısı Rex S Horoı Sudan Başkan Vardımcı- sıGeneral \lzubeır M Salih,Swazıland konut İdaresı Başkanı John CarmiLha- el Tacıkıstan Çevre Bakanı Bahovadin \. Zuhurdınov, Tanzanya Cumhurbaş- kanı Dr OmarıAlıJuma TaylandTem- silcısiSurapongPOsayanond,Tunus \er- leşım Bakanı Alı Chaouch Lganda Cumhurbaşkanı Yovven Kaguta \Iuse- venı, Lkravna Başkan Yardımcısı \o- lodvmyr Handogıv Urdun Konut Ba- kanı \bdelhadi \l Vlajali. \anuatu Ça- lışma Bakanı Charlıe \ako Venezuella Şehırcilik Bakanı Francisco Gonzalez. Zambıya Yerel \ onetım Bakanı Bennıe H VV Mvvınge MEMURA ZAM PAZARLIĞI "•Yüzde 30'dan fazlası ek bütçe gerektirir9 AMCARA (Cumhuriyet Burosu) - Malıve Bakanlı- ğfnın memur maaşlarına temmuz avında yapılacak artışta zam oranının vuzde 30'un uzenne çıkması du rumunda butçe odenekle- nnın uzennde harcama ya pılmast gerekecegını bıl- dırdıklen oğrenıldı Bakan- lığtn vuzde 30 zam ıçın ge- reken 100 trılyon lıralık kaynağm dığer kalemler- den personel odeneğıne ak- tarılmasına olanak bulun- duğunu kaydettığı bu ora- nın uzenndekı artış ıçın ek bütçe aktanmı gerekeceğı uyansında bulundugu bıl- dınldı Başbakan Mesut V ıl- maz ın memur maaşlanna temmuz avında yuzde 30 un uzenne zam verıl mesı ıçın çalışma yapılma- si tdlımatı uzenne kaynak aravışına gıren Malıye Ba- kanlığı nın "V uzde 30'un uzerine zam. ek butçe ge- rektirir" vanıtını verdıkle- rı oğrenıldı Malıve Bakanlıgı \etki- lılerı nisan ayında çıkan 19%vılı Butçe Yasası nda personel kaleını ıçın ayrı- lan odeneğın valnızca y uz- de 20 oranında zamma ola- nak tanıdıgını bıldırdıler Yapılan çalışmalar s.onu cunda dıger kalemlerden vapılacak 100 tııhon lıralık transterle zam oranının > uzde 30 a çıkanlabıldığı- nı anlatan burokratlaı "Bu- nun uzerindeki artış için ek butçe gerekır" dedıler \İaaş zammının siyası ıstıkrarsızlık donemıne gel mesı nedenıvle yuzde 40'a kadar çıkanlmakistendığı- nı belırten burokratlar "Eğer vuzde 30"un uzenn- de zam verilirse bu. bugun- ku butçe rakamlarından karşılanamaz. Ancak ek butçe çıkanlarak. borçlanı- larak finanseedilebilir" de- dıler Malıve Bakanlığı'nın memur maaşlanna vapıla- ^ak zam konusunda butçe odeneklerının olanak ver- dıgı oranları Başbakan V ıl- maz a bıldırdıgı oğrenıldı \etkıhler "Biz teknik bilgiy i vcrdik. Karar siy asi- lerin" degerlendırmesını vaptılar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle