26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 HA2İRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Seçimlerde üçüncü gelen Aleksandr Lebed'i yanına alan adayın, ikinci tııru alması kesin gibi Rusya'da iş ittifaldara kaldı• Başkanlık seçimlerinde oylann yüzde 98'i sayıldı. Yeltsinyüzde 34.82, Zyuganov ise yüzde 32.13 oranında oy aldı. Yüzde 14.71 oy oranıyla emekli general Aleksandr Lebed anahtar durumda. HAKA> AKSAY MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanlığı seçimlen temmuz ayi başında yapılacak ikinci turoylamaylatamamlanacak. Devlet Başkanı BorisYeltsin' m v e Rus\ a Komünıst Partisi (RKPl lıden Zyuganov'un katılaca- ğı ikinci turda. sonucu. önceki günkü oyla- mada öteki 8 adayı desteklemiş olan seç- menlerbelirleyecek.Bunlararasındaenbü- yük rolü. seçimlenn üçüncüsü General Aleksandr Lebed'ın seçmenlennin oynaya- cağı sanılıyor. Son veriler Diin yapılan açıklamalarda, seçmenlerin yüzde 98'lik bolümünün oylannın sayıldı- gı, Yeltsin'in oy oranının yüzde 34.82. Zyu- ganov'un oy oranının ise yüzde 32.13 oldu- gu bıldirildi. Lebed'ın oranı yaklaşık yüz- de 14.71. Daha sonra reformcu ekonomıst Grigoriy YavBnski ve aşın sağcı lider Vla- dimir Jirinmski gelıyor: Sırasıyla. yüzde 7.5 ve 6. Aralarında eski So\yet liden Mi- hail Gorbaçm 'un da bulunduğu ötekı beş adayın oylan son derece düşük Kesin so- nuçlar bugün almacak. ikinci tur seçimle- rin ne zaman yapılacagının yann belırlen- mesı bekleniyor. Yasalara göre ıkıncı tur se- çimlerin, ılk nırun resmi sonuçlannın açık- lanmasmdan sonra en geç ıkı hafta ıçınde yapılması gerekiyor Daha önceden 7 tem- muzda düzenlenebilecegı söylenen ikinci tur seçimlerin 3 temmuza alınması olasılı- gı tartışılıyor. Çünkü Yeltsin. oylamanın hafta sonu yerine hafta ıçi yapılması duru- Oy sayımı sürerken Zyuganm 'un arayı kapamaya başladığı göriildü. Ancak iki aday da yeterli oyıı sağlayamadı. munda daha fazla oy alacagını hesaplıyor. Seçim sonuçlan. Rusya seçmenini kaba- ca üç eşıt bölüme ayırdı: Iktidan destekle- yenler. komünıst muhalefet yandaşlan \e oyunu ötekı adaylara verenler. İkinci turda sonucu. ötekı 8 adayı destekleyenler ile oy kullanmayan seçmenlerbelirleyecek. Özel- likledeLebed'ın. Yavlinski'ninveJırino\s- kı'nin oylan büyıik önem taşıyor. Seçim sonuçlarından en fazla mutlu olan lider. mıllıyetçi General Lebedoldu. Lebed. "Bir >ıl önce ordudan aynldıgmı. bugün ise Rıma'nın üçüncü siyasal lideri olduğunu " söyledı. Geniş kesımlerce. Rusya'dakı suç şebekeleriyle. yolsuzluklarla ve etnik tehli- kelerle en iyi mücadele edebilecek liderola- rak görülen Lebed bu konularda "hernen çahşmavabaşlaınakistetfğMiraçıkladı. Söz konusu sorunlarla uğraşmak için Lebed'in. Yeltsin'le mi, yoksa Zyuganov'la mı anla- şacağı bellı değil. Ancak Moskova kulisle- rinden sızan söylentiiere göre, Yeltsin. iç ve dış politikada sol söylemı sıkça kullanan generali yanına çekmek ıçın yenı bır resmi makam oluşturmayı planlıyor: Bunun, ulu- sal sa\unma \e gü\enlikten sorumlu "dev- Irt seknrteriiğT olarak ıfade edılebileceğı öne sürülüyor Lebed'in hemen çalışmaya başlamak is- tedığini, bunun için de iktidar içınde yer al- ması gerektiğını belirtmesı, ibrenın Yelt- sın'denyanaolduğunu göstenyor. Lebed'in, çeşitli gruplann desteğiyle gelen Zyuganov yerine tek adam durumundaki Yeltsın'in ca- zip tekliflerinı kabul etmesinın daha büyük bır olasılık olduğu belirtilıyor. Lebed'in sözcüsü. yaptığı açıklamada. "Lebed'in so- la >anaşacağını sanmıyorum. Komünist nomenklatura hakkında çok olumsuz düşünceleri \ar " diyerek. Yeltsin-Lebed ıttıfakı olasılıgının daha yüksek olduğunu ıfade ettı Genellikle antikomünistlerden oluşan Yavlınskı seçmenlerinın Zyuga- nov 'udestekleme olasılığı yok denecek ka- dar az. Son zamanlarda ıktidarla işbırliği olanaklannı yoklayan Jirinovskı'nin seç- men kitlesınin ise. ıktıdara oldukça soğuk baktığı bılınıyor. Yeltsin'den ittifak girişimi Yeltsin, ikinci tura yönelik ilk ittifak gi- rışimıni de dün yaptı. Boris Yetsin, seçim- lerden üçüncülükle çıkan Alexander Le- bed ile Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yaptığı bilirildi. Görüşmeden sonra ya- pılan açıklamada. "Yeltsin'in, Lebed ile seçim ittifakı konusunu görüştüğü" be- lırtıldı, ancak aynntılı açıklama yapılma- dı.Yeltsin, seçimden dördüncülükle çıkan Grigon Yavlinski ile de görüşecek. Yav- linski'ye yakın kaynaklar, "ikinci turda Yeltsin'i destekleme kararı alabilecek- lerini" belirtiyorlar. Bu arada Yeltsin, "Seçimlerin ikinci turunda katılımın yüksek olmasının kendi yararına olacağını" düşünerek, bu turun, "hafta arasında", Çarşamba günü yapılması için çalışma başlattı. Başbakan Viktor Çernomırdin, dün ği açıklamada, Yeltsin'in, bu konuda bugün Parlamento'ya bir yasa tasansı sunacağı- nı söyledi. Âncak, muhalefetin ağırlıkta olduğu Parlamento'nun, Yeltsin'in tale- bıni reddetmesi olasılığı güçlü görünüyor. Varolan yasalar ise seçimin Pazar günü yapılmasını öngörüyor. SEÇİM SONRASI Pazarbk giicü olan kazanır HAKAN AKSAY MOSKÖVA - Başkanlık se- çimlerinin birinci turu, Dev let Başkanı Boris Yeltsin'e de. Rusya Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganm'a da zafer getırmedı. Buaçıdan 16Hazı- ran seçımleri kesin sonuç üret- memiş oldu. Ama ilk tur oyla- madan çıkarılabılecek bazı önemlı sonuçlar var: • En önemlı sonuçlardan bın, seçımlenn sükûnet içınde yapılmasıydı. Böylelikle son beş yılda dördüncü seçiminı yapan Rusva. demokrasi yo- lunda önemli bir adım atrnış oldu. Komünist lider Zyuga- nov, "16 haziranda ciddi bir hik saptamadıklannT söyle- yerek iktidann büyük yolsuz- luklaryapabileceğini düşünen seçmenlenni yatıştırdı. Buor- tam, ikinci tur seçimlerde de sürerse. ülke sıyasal ıstıkrar yolunda önemli bir aşama kaydetmış olacak. • 12 HaziranlWrde oyla- nnın yüzde 58'inı dönemin muhalif lıden Yeltsin'e veren Rusya halkı bugün de muha- lif çizgide. Henüz kesinleşe- tneyen sonuçlara göre, 106 milyon seçmenden yaklaşık 25 milyonu iktidar lehine oy kullandı. Üstelık bunların önemli bolümünün. başta Yav linski olmak üzere öteki re- formcu lıderlere sempati duy- duğu, ancak son aylarda ikti- dann başarıyla uyguladıöı "Ya Yeltsin va da komünist diktatörlüğe dönüş" propa- gandasının etkisi altında kal- dığı bılınıyor. • Komünistler yavaş da ol- sa güçlenmeye devam ediyor. 1993 parlamento seçimlerinde yüzde 13,1995 parlamento se- çimlerinde ise yüzde 22 oy alan Rusya Komünist Partisi. müttefiklennin de destegiy le. seçmenlerin üçte bırının oyu- nu aldı. Ancak tepki oylannın önemli bölümü. komünistler dışındaki adaylara. öncelikle de Lebed'e yöneldı. • Seçımlenn en önemlı so- nuçlarından bın, bir yıl önce ordudan aynlan General Le- bed'in rahat bır üçüncülük el- de etmesiydi. Hem komünist- lere hem de bugünkü ıktıdara karşı çıkan Lebed'ın ıç ve dış politikada millıyetçı ve sol sloganlar kullandığı bılınıyor. Lebed. genış kesımlerce, her şeyden önce suç şebekeleny- le ve etnik tehlıkelerle en ıvı mücadele edebilecek lider ola- rak görülüyor • Başkent Moskova başta olmak üzere büyük kentlerle küçük kentler ve kırsal alan arasındaki siyasal tercıh av rı- mı giderek büyüyor. Mosko- va"da Yeltsin oylann vaklaşık üçte ıkisinı alırken Zvuganov fazla varlık gösteremedi. Pek çok taşra kentınde ve kırsal alanda ise durum tam tersi. Seçimlerde vakJaşık \ üzde 15 oy alan emekli general Lebed "Benim zamanım da gefecck" dedi. Anahtar adam LebedDış Haberler Senisi - Pazar günü yapılan Rusya seçım- lennde >ürpnz bır atakla üçüncü sıraya y ükselen emekli ge- neral .Aleksandr Lebed. temmuz başındakı ikinci tur seçım- lenn anahtar adamı halıne geldı. Oylann yaklaşık yüzde 15'ını alan Lebed seçim -»onrasında yapılan bir röportajda ~Ben birinci olmak için doğmuşum. Ancak benim zamanım henüz gelmedi" şeklınde konuştu. Her ne kadar Yeltsin'in reform yanlısı kampanyalannı destekler görünse de 46 vaşındakı Lebed başkanlık seçim- lennın ıkıncı turunda kımden yana olacağına daır kanşık mesajlar gönderıyor. Lebed Çeçen dırenişcilere karşı Yelt- sin'in sürdürdügü 18 aylık savaşı eleştırırken, gözlemcıler ise onun artık popülarıtesını kaybeden General PavelGrac- he>'ın yerine 'deal bır Savunma Bakanı olabıleceğını ılen sürüyorlar. Lebed" ı destekleyenler, reformlardan soğuyan- lardan, eskı SSCB'nın dağılmasından sonra Rusya sınırla- rı dışında yaşay an 25 milyon Rus'un haklannı korumayı sa- vunan aşın mıllıyetçılere kadar uzanan genış bır yelpaze- nın içınde yer alıyorlar. Lebed'ınönemlibırözellığıdeŞılıeskı lıden dıktatörPi- nochet hayranı olması. Ba>arılı bır ekonomık yapılanmayı ınsan haklannın üstüne çıkarmayı yeğleyen darbeci gene- ral Augusto Pinochet'ye duyduğu hayranlığı gizlemeyen Lebed seçımlerden sonra televızyonda yaptığı bır konuş- mada -Refornılann izlenmesi ve ülkede düzenin sağJanma- sıeşgüdümlüolarakgerçekleşmeUdir" şeklınde düşüncele- rını açıkladı. Neredeyse duyulamayacak kadar kısık sesle konuşan emekli generalin yıldızı SSCB'den aynlan Molda- vaCumhunyetı'ndekı 14.orduyakomutanlıkettiğıdönem- de parladı. 1991 yılında SSCB'nin dagılmasını durdurma savaşı veren Yeltsin'in yanındayer alan Lebed Sovyetler'in Afganıstan ışgalı sırasında Graçe\ 'ın yanında yer aldı. ABD'den 2. tura mesaj WASHINGTON (AA)- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott, seçimlerden sonra Rusya'nın ekonomik reformlardan sapması durumunda, bu ülkeyi uluslararası finans kurumlarından alacağı yardımlar konusunda desteklemeyeceklerini söyledi. Para,reformiçin Talbott, ABC telev izyonuna yaptığı açıklamada. ABD'nin liderliğini yaptığı uluslarası finans kurumlannın Rusya'ya yaptığı desteğin. ancak Rusya'nın şu andakı ekonomi politıkasına devam etmesi halınde geçerliliğini koruyacagını belirtti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı StrobeTalbott, komünist aday Gennadi Zyuganov'un seçimlen kazanması durumunda. ekonominın devletleştirilmesinden ve Sovyetler Birliği'nin tekrar kurulmaya çalışılmasından kaygı duyduklannı söyledi. Rusya, Dünya Bankası ve Uluslarası Para Fonu'ndan (IMF) yardım alıyor. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Aypımcılık Çağımızda uluslararası çatışmaların en önemli nedenlerinden biri "ayrımcılık" olarak ortaya çıkı- yor. Aynmcılık, bir devletın ya da toplumun bazı üye- lerinın ötekilere sağlanan belli hak ya da ayrıcalık- lardan yoksun bırakılması şeklınde tanımlanabilir. Böylece ayrımcılık; ırk, etnik köken ya da dın gibi nedenlerle belirti bır grubun tercıh edılmesı, dığer gruplann ise şu veya bu şekılde dışlanması anla- mına geliyor. BM Anayasası'nın 1. maddesının 3. paragrafı, örgütün amaçlarından bırınin "ınsan hakları ve te- mel özgüriüklenn herkes için ırk, cinsiyet, dil ya da din farkı gözetilmeksizın gelıştirılmesi" olduğu- nu belirtir. Nazi Almanyası'nda 5 milyon Yahudf nin öldü- rüldüğü tarihin en büyük soykırımı ile doruğuna ulaşan ayrımcılık, ne yazık ki insan hakları ve azın- lık haklarına ilişkın tüm anlaşma ve bıldırgelere kar- şın yeryüzünün bırçok bölgesınde yoğun bıçımde devam ediyor. Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, "Çatışmaların Kay- nağı Olarak Ayrımcılık" adlı kitabında günümüzde çeşitli ülkelerde uygulanan ayrımcılığı, sorunun ta- rihsel kökenlerıne inerek aynntılı biçimde ırdeliyor. • • • Prof. Ataöv'ün ilginç tezlerinden biri, Batılıların her fırsatta aynmcılıkla suçladığı Türklerın, aslın- da kendilerinın ayrımcılık ve "imha"politikasının kurbanı oldukları. Nitekim 1821 'de ılk Yunan ayak- lanmasından sonra "Balkanlar'ın en batı ucundan Kınm, Kafkasya ve Orta Asya 'ya uzanan, çoğun- luğunu Türklenn oluşturduğu kesıntisiz, büyük Is- lam dünyası yok edilmiştir." Prof. Ataöv, Yunan ayaklanmasıyla bırlıkte, Türk- ler'in bilinçli olarak "yok edılmeye" başlandığını, birçoğunun öldürüldüğünü ya da göçe zorlandı- ğını belirterek şöyle dıyor: "Yunan örneğını taklit eden bazı öteki Hıhstiyan Balkan topluluklan, bu- lundukları yerlerde çoğunluğu oluşturabılmek için bugün Boşnaklara uygulanan 'etnik temızlıgi 1 , Türklere ve ötekı Müslümanlara daha geçen yüz- yılda uygulamışlardı. Üstelik bu yok etme uygu- laması 'ulusal kurtuluş' yaftası altında yapıldı. Ay- nı siyaseti sadece Yunanlılar, Bulgarlar ve Sırplar izlemekle kalmadı. Ruslar da Kırım ve Kafkas- ya 'da Türkı halklar başta olmak üzere Müslüman halklara benzerı ayrımcılığı ve şiddet yöntemleri- ni uyguladı." Todor Jıvkov döneminde Bulgar hükümetinin 1984- 1985 yıllannda Türk azınlığın adlarını zorla değiştirmesi, ayrımcılığın yenı bir örneğinı oluştu- ruyordu. • • • Türkiye aleyhine Avrupa'da her fırsatta faaliyet- te bulunan Yunanıstan da Batı Trakya'dakı 130 bin nüfuslu Türk azınlığa uyguladığı polıtikalarla ayrım- cılığın somut örneğini vermektedır. 1913 tarıhli Istanbul Antlaşması'yla Bulgarıs- tan'a bırakılan Batı Trakya'yı, Yunanistan 1. Dün- ya Savaşı'nda yenik düşen Bulgaristan'dan Sevr Antlaşması'yla (1920) aldı. Prof. Ataöv, o tarihte Batı Trakya'dakı Türklerin nüfusunun, Batı Trakya Yunanlılarının yaklaşık dört katı olduğuna dikkati çekiyor. 1923'ten bu yana Yunan hükümetlerinin baskı politikalarından ötürü Batı Trakya'dan ana- yurda göçler sonucunda, günümüzde Batı Trak- yalı Türkler, bölgede azınlık durumuna düşmüştür. Atina'nın ayrımcı politikası uyannca 1985'te "Türk" sözcüğü yasaklanmış, Turk sözcuğünü kullan- makta ısrar eden Dr. Sadık Ahmet ve Ismail Şe- ref'in bazı hakları ellerinden alınmış, Türk kıtapla- n Batı Trakya'ya sokulmamış, Türk okullannda öğ- retmen olarak Türkçe bilgılerı zayıf bazı Pomaklar istihdam edilmiştir. 1955 tarıhli Yunan Yurttaşlık Yasası'nın 19. maddesine göre ise kısa bir süre için ülkeden aynlan bazı Türklenn, yurttaşlıkları iptal edilmektedır. Evet aynmcılık, azınlıklara kötü muamele Amerı- ka kıtasından Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya kadar dünyamızın birçok bölgesin- de kendisini gösteren bir olgu. Ayrımcılığın en teh- likelı yanlanndan bin de ayrımcı uygulamanın kur- banı olan toplumların ayrılıkçılığa kaymaları. Bu olgu ise ülkelerin parçalanması, uluslararası top- lumun kaosa yuvarlanması anlamına gelıyor. Aynmcılık. ulusal ve uluslararası duzeyde ciddi biçimde mücadele edilmesi gereken bir çarpıklık. ÇINAR KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo: 1978 350 Davacı Hazine tarafın- dan davalılar Azo Tüfenk ve müştereklen aleyhine Çınar ılçesı Çınar Kö\ü Küfrımevkıındekaın 102. 100. 101. 104. 106 no'lu parseller hakkında nıah- kememıze açılan kadastro tespıtıne itıraz davasının yapılan açık duruşması sı- rasında venlen ara karan uyannca: Davalılardan ölü oldu- ğu anlaşılan Bışar Akın mırasçısı Bışar ve Kezi- ban'dan olma 1965 do- ğumlu Den ılçesı Düztaş Köyü'nden Hatun Akın adına dahilı dava dılekçe- sinin teblığıne ilişkın çı- kanlan tebligat parçasının iade edılmış olduğu. zabı- ta marıfetiyle yapılan araştırma sonucu adresı- nin tespıt edilemenıesı ne- deniyle adı geçen adına dahilı dava dılekçesinın ılanen teblığıne karar ve- rilmekle mahkememızin duruşma günü olan 167.1996 günü duruşma- ya gelmenız veya kendı- nızı temsılen bır vekıl temsil ettirmenız. aksı tak- dirde duruşmaya yokluğu- nuzda devam edileceğı ve karar verıleceğı dahilı da- va dılekçesinın teblıği ye- rine geçerli olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 90261 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı orsanizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tati! proğ- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Mitet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-1O gece yatak+Kahvaltı + Akşam yemeği + Gcziler+Ozel geccler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 D M (KDVihif) Telefonla Aynntılı bilgi ve broşür isteyiniz. BODRUM/TURGLJTREISTE DEN2KENARI EKIN Sosyal HizmetlerTic. Ltd. Şti. Tel: O.256.518 36 2O-512 43 38 0.256.646 10 8 0 - 646 19 16 Özel Plaj, Yarı Olımpık HavuZ. Restoran. Market. Bar^ar. MoDlelı Denız Manzaralı. Mutfakve Mını Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL. ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 KOZAKLI ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas.No: 1995 2?2 Davacı Döndü Tüt'ekçı vekılı av ukat MehmetÇakırta- rafından davalı Aytaç Tüfekçi aleyhine açılan bo^anma davasındatümaraştırmalararağmendavalı Aytaç Tüfek- çi'nın adresının bulanamadığı, dava dılekçesı ile duruş- ma gününübıldirirdavetıyenın teblığ edılememesı nede- nıyle davalının duruşmanın bırakıldığı 11 ."'.1996 günü- ne kadar tüm delıllerını ıbraz etmesi ve duruşmada hazır buiunmabi. aksı halde yargılanıanın yokluğunda yapılıp karar verıleceğı ılanen teblığ olunur. Ba^ın: 90160 ELAZIĞ 1. ASLİYi: HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo: 1995 395 Davacı Saıt Kılıç tarafından Kuat Gii/el ve 15 arkadaşı alevhıne ıkame edılen geçıt hak- kı tesisı davasının mahkememızde vapılıp bıtınlen açık dunışmalan sonunda: Davalı Fuat Güzel hakkındakı da\anm reddıne. dığer dahilı da\alılar hakkındaki davanın kabulü Elazığ Merkez Hınsor Köyü. ada 33. parsel 59 sayıh susuz tarla lehine komşu, ada 33. parsel 6 ve 7 sayıh tarlalarda 7 4 1995 günlii k3da>tro teknısyenı Oktay \ural raporunda gösterıldiği >ekılde geçıt (mürur) hakkı tesısıne. 6 parselden geçen 498 metrekarelık kısım ıçın 19.252 680.-TL ırtıfak hakkı bedelinin RecepGürel mırasçılarına. 7 parselde tesısolu- nan 102 metrekarelık geçıt hakkı bedelı olan 3.943.120.- TL'nın Fehmı Arslan mirasçılan- na davacı tarafından yatınldığında ödenmesıne. parsel 6 v e7 sav ılı ta^ınmazlardakı geçıt hak- kı olarak belırtılen 49H \e 102 metrekarelık kısımlann davacı lehine geçıt hakkı olarak tes- cılıne 7.5.19%gün ve 1996 369savılı kararla karar verıldığınden dahıli davalı Iknme Ispır Llazığ Yenı Mahalle Beyzade Sokak No. 15 A'daki adresinde bulunamadığından işbu kara- rı yayınılandığı tarıhten ıtıbaren 15 gün ıçerısınde temyız edılnıedığı takdırde Ikrime Ispir şönüden kesınleşeceğı hususu ilanen teblığ olunur Basın- 898% PAZARCIKASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1995 1018 Davacı Azız Çavaş vekili tarafından davalı Chnsta Erika Çavaş aleyhine açılan boşan- maddvasının yapılan yargılaması sırasında: Pazarcık ılçesi Şallıuşağı köyünde ıkâmet et- tıgı bıldınlen. ancak dava dılekçesı teblığ edilemeyıp adresı tespıt edılemeyen davalı Christa Enka Çavaş'a ılan yoluyla tebligat yapılmasına karar verılmı* olmakla adı geçen davalının. duruşmanın bırakıldığı 27.6.1996 tanh saat 9'da mahkememızde hazır bulun- ması veyakendısını bır vekılle temsil ettırmesı.aksi takdırde yokluğunda karar venleceğı dava dılekçesı teblığ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 93211 BODRUMda bir TATİL CENNETİ TATİL KOYU KONUM Bodmm-Milas Karayolu üzerinde, Bodrum şehır merkezıne 4 Km , Bodrum Hava Alanına 20 Km., Dalaman ve Adnan Menderes Hava Alanlanna 210 Km. uzakhkta, bınnci sınıf bır tatil köyü. TESİS Denize sıfır konumlu yeşil bır doğada yer alan tesısımizde anımasyon, TV odası, çocuklar için ayrılmış bölümü ile bir yüzme havuzu, 3 adet bar, çamaşır yıkama hızmetı, çocuklar ıçın oyun odası ve oyun alanları, 3 adet tenıs kortu, basketbol ve voleybol sahalan, masa tenısı bılardo. aletlı jımnastık imkanları. su sporları, dıskotek ve amfitıyatro va 200 kışilik toplantı saionu mevcuttur. ODALAR 9 dubleks ve 10 connection room olmak üzere toplam 160 oda Bütün odalarda duş wc. klima, uluslararası görûşmelere de açık otomatik telefon sıstemı ve müzık yayını mevcuttur SERVİS Sabah kahvaltıları ve akşam yemeklennın açık bûfe olarak sunulduğu Restauranf ımız, öğlen tercihinıze göre bol seçeneklı Pool Bar'ımız ve ıçkılerınızı keyifle yudumlayacağınız eşşız manzarası ile Teras Bar'ımız sızlen ağırlamaya hazırdır FİYATLARIMIZ iki kişilik odalarda yarım pansıyon kışı başına günlük KDV dahıl 3,100,000 TL sıdır REZERVASYONLARINIZ İÇİN : ORA TATİL KÖYÜ Bodrum Tel (0252) 367 15 00 (15 hat) Istanbul Tel. (0212) 227 33 47-43 Fax. (0252)3671516 Fax (0212)2278314
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle