26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18HAZİRAN1996SALI HABERLER Eski TKB yöneticilepi yargılanıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kalkmma Bankası'nın eski genel müdürü Niyazi Eroğlu'nun da aralannda bulunduğu 19 üst düzey yöneticisinin "kamuoyuna duyurulmayan Uşak Seramik AŞ'nin sermaye arttınm karannın ardından. şırketin hısse senetlerini alarak gelir elde ettikleri" gerekçesiyle yargılanmalanna başlandı. Ankara 19. AsliyeCeza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasmda mahkeme yargıcı, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle SPK'yi davaya müdahil olarak kabul ederek duruşmayı erteledi. Yalçın Küçük'e beraat • ANKARA (AA)- Kaysen DGM. kapatılan Halkın Emek Partisi'nin (HEP)düzenlediğibir toplantıda konuşurken "bölücülük propagandası" yaptıgı gerekçesiyle yargılanan yazar Yalçın Küçük'ün beraatini kararlaştırdı. İranlı samklar • İstanbul Haber Senisi - lran rejimt karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Fransa sorumlusu Zehra Radjabi ile aynı örgütün Direniş Komitesi üyesi Alı Panah Moradi'nin öldürülmesi olayına kanştığı bildirilen Iranlı sanık Reza Berzeger Mzssoumi'nin yargılanmasına dün devam edildi. tstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya. tutuksuz yargılanan Abdülhamit Çelik kattlmadı. ANAPUçe kongreleri • İstanbul Haber Senisi - Anavatan Partisi'nin tstanbul ilçe kongrelerinde toplam 26 ılçe başkanı belli oldu. ANAP'tan yapılan yazilı açıklamaya göre. ilçe başkanlannın isimleri şöyle: Adalar. Coşkun Özden, Avcılar: Hasan Bayram. Bahçeliev ler: Ahmet Özdemir. Beşiktaş. Hasan Kurdoğlu, Beyoğlu: Ali Çakıroğlu, Büyükçekmece: Nazmi Yazıc\. Çatalca: tsmail Ip, Eminönü: Bahri Oral. Eyüp: Necati Latıfoğlu, Güngören: Idris Akyüz, Kadıköy. ŞerefEkşi. Rartal: Davut Tosun, Pendik. Remzi Çakıroğlu. Sanyer: Osman Biberoğlu. Sultanbeyli: Süleyman Çelik, Şile: Rahmi Keser, Tuzla: Salim Gürsöy. Ümraniye: Suat Yazıcı. Üsküdar: Kenan Ekşi, Esenler: Ömer Kazancı. Kâğıthane: Ahmet Keskın. Küçükçekmece: Muhıttin Taşkın, Şişli: Yiğit Ikiz. Bayrampaşa: Aydın Balık, Maltepe: Çaner Karaağaç, Bağcılar: İlyas Yılmaz. CHP'nin yardım kampanyası • İstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul İl Kadın Kurulu"nun ÇHP ilçe örgütlerinin katkılanyla Hakkâri Yüksekova'nın yoksul halkı için başlattığı yardım kampanyası sonuçlandı. ÇiHep'den yaralı memura yardım • İstanbul Haber Senisi - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. Yeniköy'deki yalısı önünde görevliyken silahlı kişilerin saldınsı sonucu yaralanan polis memuru Şükrü Güner'e bir ev satın alacak. Koç-DYP kavgası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Karakuyu'nun Koç Holding'e yönelik "Teneke mallarla yıllarca milleti sömürdüler" sözleriyle başlayan tartışma Meclis'e taşındı. ANAP Arn in Millervekili Süleyman Hatınoğlu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez in yanıtlaması istemı\le verdiğı soru önergesinde, "kastedilen mallann" açıklanmasını istedi. Ankara'daki eylemde, cezaevlerindeki olaylara karşı hükümetin duyarsızlığı protesto edildi i GUNDUZ GOZUYLE 'Hakh çıgbldarı duyun'Haber Merkezi - Çezae\ lerinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara. baskılara son verilmesi. antıdemok- ratiky asa v e kurumlann ortadan kal- dırılması ve Eskişehir Cezaevi'nin kapatılması ıstemiyle cezaev lerinde sürdürülen açlık grev leri ıkınci a> ı- nı dolduruyor. Açlık grevlenne des- tek eylemlenni sürdüren demokratik kıtle örgütlen ile tutuklu ve hüküm- lü yakınlan. 6 mayıs genelgesinin mimarı Adalet Bakanı .Mehmet Ağar'ı bır kez daha ıstifaya çağırdı. Cezaev lerinde 56. gününe giren açlık grevlerini desteklemek ama- cıyla Ankara Demokrası Platfor- mu"nca 1 hafta önce başlatılan imza kampanvası. dün sonaerdı. Aralann- da tutuklu \e hükümlü yakınlan ile demokratik kitle örgütlen temsilci- leri \ e üyelerinin de bulunduğu yak- laşık bin kişilik bir grup dün Yüksel Caddesi'nde toplanarak. hükümetin cezaevlerine yönelik duyarsızlığını protesto ettı. İHD Ankara Şube Baş- kanı Naciye Erkol. y aptığı konuşma- da "Yaşanan sorunlar karşısındadu- varsızlıklanyla, sağırlıklan \e kör- İükleriyle ünienen ülkemiz yönetici- lerine bir kez daha ulaşabilmek, ço- cuklannuzuı çtğlıklannı onlara duyu- rabilmek için buradayız" dedı. İHD Genel Başkanı Akın Birdal da top- lanan imzaların daha önce oldugu gibı ılgisizce karşılanacağını bildik- Terini. ancak demokratik yollan zor- lamaktan vazgeçmeyeceklerini söy- ledi. Adalet Bakanı Ağar'ı ıstifayaça- ğıran Birdal. şöyle devam etti: "Biz imzalan Ağar'ın kendisine değil kuruma sunacağız. Ağar'ı taıu- mıyoruz. Ardında işkenceler. faili meçhuller, kayıplar bırakan birinin dinden adaletistemiyonız. Ağar'ın is- rifa ermesini ya da görc\den alınma- sını istiyoruz. 6 Mayıs genelgesinin kaldınlmasını istiyoruz. Eskişehirta- butluğunun kapaolmasını istiyoruz. Cezae\ lerindt açlık grevinde bulu- nanlann tedav ilerinin yapılmasını is- nyoruz." "Baskılar bizi yıldıramaz". "Zin- danlar boşalsın. tutsaklara özgür- lük". "kahrolsun faşistdiktatörlük". "Zam. zulüm. işkence. işte faşızm". "Analann öfkesi katilleri boğacak*. "Faşist Ağaristifa'* ve "Katil Ağaris- tifa" sloganlannın atıldığı evlemde, polis yo- ğun güvenlik önlemleri aldı. Birdal'ın konuştnasının ardından aralann- da Özgürlük v e Dayanışma Partisi Genel Baş- kan Yardımcısı Yıkfarun Kayave Akın Birdal'ın da bulunduğu bir heyet. dılekçeyi Adalet Ba- kanlığı Özel Kalem Müdürü"ne teslim ettı. Pir Sultan Abdal Kültür Demeği Genel Yö- netim Kurulu da cezaev lerindeki açlık grev - lerini desteklemek amacıyla bugün 1 günlük açlık grevi başlatacağını açıkladı. Tutuklu v e hükümlülenn eylemine İstanbul Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneğı (ÇHD) İstanbul Şubesf nden de destek geldi. lstan- Tutuklu ve hükümlü yakınlan ile demokratik kitle örgütlen temsilcileri dün ^ üksel Caddesi'nde toplanarak. hükümetin cezaevlerineyönelikduyarsıziığını protesto ettiler. (Fotoğraf: TARIK. TINAZA^'l bul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan. dün >aptığı yazılı açıklamada "İstifaetmişbirhü- kümet genelgesinde direnmemelidir" dcdi. Açlık grevlerinın tehlikelı bir noktav a gelme- sine karşın yetkililerin takındığı tav rın "deh- şet verici" olduğunu ifade cdcn Kazan, dev- letın ola>ı sadece izlemekle yetindiğini. hat- ta yaptığı bazı açıklamalarla. "yanguukörük- leyerekgrevleritahrik veteşvikettiğini" ^av un- dû. PEN Yazarları Demeği Başkanı Şükran Kurdakul ı!e genel sekreterı Alpay Kahaca- ü,\aptıklan ortak açıklamada. cezaev lerınde- kı açhk grev lerinin kamu v ıcdanmı zedeledı- ğıni bıldirdiler ve sorunılulan. çagdaş infaz hukukunun gereklerini yerıııe getırmeye çağır- dılar. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şu- besi'ne üye avukatlar da protebto amacıvla DGM'dekı duruşmalaragınneyeceklennı açık- ladılar. Açıklamayı oku>an ^ube bas.kanı !Mus- tafa l'çdere, ANAP-DYP koalisvon hüküme- tinde eski emniyet müdürü Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanı yapılınasının bilinçli birtercih olduğunu söyledi. Adalet Bakanlıgı'nın 6-S-10 mayıs tarihlı genelgelerı ile istanbul ve lzmir DGM tara- fından tutuklanan sanıklann il dışındaki ce- zaevlerine gönderildiğini anımsa- tan Üçdere, yine bu genelgeler ile insan yaşamına uygun olma- dığı gerekçesiyle kapatılan Eski- şehir Özel Tip Cezaes i'nin de ve- niden açıldıgını vurguladı. 'DirenişçiTutsaklartaDayanış- ma Komitesi', Ümraniye 1 Mayıs Mahallesı Pır Sultan Âbdal Der- neğı'nde ikı günlük açlık erevi- ne başladı. CHP İstanbul iflnsan Haklan Komisyonuadına yapılan açıklamada da açlık grevlerine destek veren sanatçıların gözal- tma alınması kınandı. lzmir İHD veHADEPKonak ilçe bınalannda açlık grevinde bulunan bir grup tutuklu yakını ise dün Ankara'ya gıttı. Aileler. eylemlerini İHD Genel Merke- zi'nde sürdüreceklenni. buarada Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve siv ası parti yöneticılerıy le görüş- me)i planladıklarını açıkladılar. Adana'da Emek Partiii il bina- • sında bır grup tutuklu v e hüküm- lü yakını ile sosyalist basın tem- silcisinin yanı sıra HADEP ıl bi- nasında da aılelenn destek amaç- lı açlık grevi evlemi devam edi- yor. Eylem dönüşümlü olarak sür- dürülüvor. Malatya HADEP ıl bınasında tutuklu ve hükümlü yakınlannın beşer günlük dönüşümlü açlık grevi de sürüyor. Eyleme yakla- şık 30 kişi katılıyor. Refah Parti- si tarafından düzenlenen 15 gün süreli kermesin gelirinin de tutuk- lu ve hükümlülere gönderileceğı- ni belirtildi. Sondurum Gaziantep Cezaev i'nde ölüm IUCU ve sürekli açlık grevi şek- ı ındeki eylemler. dönüşümlü sür- dürülmeye başlandı. Diyarbakır Cezaevi'nden Gaziantep'e nakle- dilen ve ölüm orucu eylemi ya- pan 19 kişi. sürekli açlık grevi vapan 50 kişi. eylemlerini diğer tutuklu ve hükümlülerle birlikte dönüşümlü açlık grev ine dönüş- türdüler. Bu arada Buca, Bergama Özel Tip ve Aydın E Tipi Cezaev i'nde 27 gündür açlık grevi yapan ey- lemcilerin tüm gırişımlere karşın doktor kont- rolünü reddettıklerinı belirten yetkililer. bu yüzden cezaev lennde sağlık öniemlerinin art- tırıldığını söylediler. Batman E Tipi Cezaev i'nde de açlık grev i sıraMnda bazı tutuklu ve hükümlülerin fena- la'ştığı. ancak doktor istemediklert belirtildi. Malatv a Cezaev ı'ndeaçlık grevi sırasında ba- zı tutuklu ve hükümlülerin durumunun ağır- laştığı belirtilırken Başsavcılık ise hayatı teh- likesi olan eylemci bulunmadığını bildirdi. Cezaev inde geçen hafta kâğıtlan tutuşturarak kendinı yakmaya kalkışan Erdal Coşkun"un sağlık durumunun iyı olduğu kaydedildı. CHP milletvekilinden Ağar'a açık mekrup: Devletle pazarlık edilmez tutumunu bırakın Karakaş: Devlet mtikamcı olmazANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) -CHP tstanbul Millenekilı Ercan Karakaş. Adalet Bakanı Mehmet Ağar'a vaptığı açık çağrıda, cezaevlerindeki açlık grevlerivle ilgili olarak "Demokratik hukuk devleti, 'kısasa kısas' gibi intikamcı bir yaklaşım içinde olamaz" dedi. Karakaş. açlık grevlerinin hızla ölüm noktasına yaklaştığını belirterek Ağar'dan "Devletle pazarlık edilmez gibi anlamsız tutumlan" bırakmasını istedi. CHP Aydın Millenekıli M. Fatih Atay'da Başbakan Mesut Yıunaz'a. cezae\ lerini protesto eylemlerindeki gözaltılan anımsatarak "Emniyet güçlerinin bu uygulamalan demokrasiyi baltalanuyor mu"di\e sordu. Ercan karakaş. Ağar'a yaptığı çağnda. cezaev indekı \ urttaşlann da dışandakiler gibi devletin koruması altında olduğunu vurgula\arak şu görüşlere \er verdr. -Üİkemizde cezaevterinin çok yönlü yetersİ7İik içerisinde olduğu \e bu durumun vıllardır düzeltilcmediği bilinen bir gerçektir. Hal böylevken. "Cezaevlerinde >orun voktur'. Devletle pazarhk edilmez'. 'Mahkûm ve tutukluların talepte bulunma hakkı yoktur' gibi 'kutsal deNİet" anlayışına dayanan anlamsız tavırlannızı anlamak mümkün değildir. Demokratik hukuk devleti. 'kısasa kı^as' gibi intikamcı bir yaklaşım içinde olamaz, dışandakilerin olduğu gibi, içerideki yurttaşlarının da sesine kulak verir. Bu yakl-aşımdan tsraria kaçındığınu için cezaevlerindeki açlık gres leri hızla ölüm noktasına yaklaşmaktadır. Sorumlu insanlann göreNİ. sorunu böy lesine onanlmaz noktalara gelmeden çözmektir." K.arakaş. Ağar'ı. katkı sunmaya hazır olan çeşitli illerin baro başkan ve NÖneticilertni de dev re\e sokarak gerekenı yapmaya çağırdı Karakaş. "Bunu yapamıyorsanız, yerinizi "Cezaev leri olmasaydı Adalet Bakanlığını ne ivi vönetirdim" mantığına sahip olmayan birisine bırakmanız çok yerinde bir karar olacaktır" dedi. Başbakan Yılmaz'tn vanıtlaması istemivle CHP Avdın Milletvekili Atav tarafından TBMM Ba^kanlığı'na sunulan soru önergesinde cezaev lerindeki açlık grev lerinin hükümlü yakınlan ve duvarlı vatandaşlar tarafından destek gördüğü anımsatılarak "Ne var ki bu duyaıiı insanlar. polis copu ve gözaltina alınma muamelesi ile karşı karşıya kalmıştır" denıldı. Atav. öneruesınde aözaltılara geniş bir kitlenin maruz kaldığını belirtilerek "Polisin aşağı yukan herkesi suçlu gördüğü bu davranışının sorumlulannın bulunması gerekirken üstüne üstlük bir de savunmaya geçmesinin geçerli nedeni \ar mıdır" dive sordu. Batılı ülkelerde insanlann sokağa çıkıp eylem yapmasının demokraiinin göstergesi olarak kabul edildiğini söyleyen Atay. "Emniyet güçlerinin bu uygulamalan demokrasiyi baltalamıyor mu?" dedi. Atav. dığer sorulannı da şöyle sıraladı: "Polisin nasıl davranacagını belirieyen men.'iler. bu durumda sorumluları niçin tespit etmiyor? Sorumlular tespit ediliniş ise haklarında ne gibi işlem yapılmıştır? Anayasa güvencesi altında bir kanun açıkça çiğnenirken sorumlular bu güveni nereden ve nasıl alıvoriar?" ÜZYAZII ORHAN BİRGİT Kilis Milletvekili Sayın Doğan Güreş, bir süreden beri ya par- lamento kulısındeki söyleşilerin- de ya da seçim bölgesinden dev- let ajansı aracılığı ile verdiği de- meçlerinde, ülkenın içinde bulun- duğu sorunlar hakkında göruş ve düşüncelerini açıklıyor. Gerçi 24 Aralık seçimleri ile oluşan yeni dönemin üzerinden altı ay geçti ve bu altı ay içinde birçok değerii milletvekilimiz gi- bi Sayın Güreş de ilk birleşimde- ki yemın töreninin zorunluğu dı- şında ne Meclis kürsüsünü ne de liderinden fırsat bulup grup ge- nel kurulu kürsüsünü onurlan- dırdı. Ama o kamuoyunu. hiç de- ğilse diğer birçok arkadaşı gibi. ülke ve rejim sorunları ile ilgili görüşlerinden yoksun bırakma- mak için, kulis muhabbetlerini medyaya taşırarak bir ayncalık gösteriyor. Paşanın bu ayncalıklt demeç- leri, yanlış hatırlamıyorsam, ön- ce, Silahlı Kuvvetlerimizın bu- günkü komutanları ile haftalık yemeklerinde dile.getirilenleri, dışarıya nakletmekle başladı. Böylelikle kamuoyumuz.-bugün- kü Genelkurmay Başkanf nın da kuvvet komutanlannın da, Refah Partili bir koalisyona sıcak bak- madıklannı öğrendiler. Bu konudaki duyumların bir sürprizolmadığını söylemeliyim. Güreş Paşa'nın Baklası... Silahlı Kuvvetler'in yeni ve eski üyelerinin Erbakan'lı, Fehim Adak'lı, Şevket Kazan'lı hele Şevket Yılmaz'lı bir politikacı ekibinin kulaklarını çınlatırken, bu ülkenin sağduyu sahibi birçok evladı gibi düşündüklerini bilme- yen yok gibidir. Bunu bilmek de doğaldır. Nasıl, sanayicilerin aklı başın- da olanlan, bu saydığım isimle- rin ülke sanayıine hayalden baş- ka bir şey getirmeyeceğınin bi- lincindeyse, nasıl Türk kadını, daha önceki gün Der Spiegel isimlı Alman dergısıne verdiği demeçle, nüfusumuzun buyük çoğunluğunun kadınlann polıti- kadagörev almasını ıstemediğı- ni anketle saptadığını söyleyen. sonra da bir kadın politıkacının lideri olduğu partiyle koalisyon yapmak için ona methiyeler dü- zen Erbakan'ın gerçek yüzünü biliyorlarsa, ülkenin esaslı ve kök- lü bir kesiminin temsilcilerinin de bu konularda düşünceleri olma- sı ve bunu zaman zaman dile getirmeleri doğaldır. Doğal ol- mayan, Genelkurmay'ın eski ve emekli başkanının, bu tür ko- nuşmaların kamuoyuna nakli sı- rasında, zaman zaman kendısi- ni -belki istemeden de olsa- do- ğal bir ordu sözcüsü gibi tak- dim edecek ya da o anlamda yorumlara yol açacak bir konu- ma sokmasıdır. Gene doğal ol- mayan, bu konuşmalar arasın- da gene Kilis Milletvekilinin, çağ- dışı modellere çağrı yapacak bir üslubu seçmesidir. Açıkçası, yö- netime el koyma çağrışımların- dan söz açmasıdır. Hem seçılmış bır parlamentonun üyesi olmak ve bu niteliği ile dokunulmazlık taşımak; hem de 12 Eylül once- sinin özlemlerini gündeme getir- mek. bir milletvekili için olduğu kadar, onu bünyesinde taşıyan TBMM'nin tüzelkişıliği için de yadsınacak birtutumdur. Bu ba- kımdan, TBMM'nin bugünkü bir- leşimınde bır milletvekilinin, Ki- lis Milletvekili Doğan Güreş'in sözlerinı açıklığa kavuşturacak gündem dışı bir konuşma yapa- rak Başbakan'ı kürsüye çağır- masını bekliyorum. Milletvekili- nin milletvekiline soru sorması içtüzük uyarınca olanak dışı bu- lunduğu için hiç değilse Doğan Paşa da bu fırsatı, sataşma yo- lu ile kullanıp ve kulıs muhabbet- lerinin doğru yanını. Meclis tuta- naklarına geçırerek. seçilmiş bir üye olarak darbe düşüncelerini besleyenler varsa. onlara karşı çı- kar. demokratik güçleri de göre- ve çağırır. Ama ben, aslında Sa- yın Doğan Güreş'in demeçleri- nin asıl amacını da çözdüğümü sanıyorum. Bana kalırsa eski Ge- nelkurmay Başkanı, ülkenin dört yanını çeviren komşularının bize karşı tutumundan, ekonomik ko- şullardan, gümrük bırliğı. özelleş- tırme gibı konulardan söz aça- rak aslında bugünkü durumdan bir "ulusalanlaşma" hükümeti ile düze çıkılabileceğıni duşünüyor. Bu hükümetin. ılk anda merkez sağ ve merkez solun dört partı- sinin bır araya gelişi ile oluşaca- ğını söylüyor Ama dünkü Cum- huriyet'te yer alan demecinde daha da ileri giderek Refah hak- kında da olumlu düşüncelerini saklamıyor. "RPseçimlegelmış- tir. Yüzde 21 oy almıştır. Bunla- nn içinde fikirbakımından beğen- diğim insanlar da var. Ama $im- diye kadaranayasanın bazı mad- delerine karşı düşünceleri de var. Bana ters gelen düşüncele- ri var"tümcesi, DYP, ANAP, CHP, DSP'lı bır modele, sıkışırsa Re- fah Partısi'ni de ekleyebileceği- nin kanıtı değıl midir? Emekli generalin boylesme ge- niş bir hükümet modeli için ge- nel başkanlar üzerinde anlaşıla- mazsa, dışarıdan bir başbakan düşüncesi yeni değildir. Ama ye- ni olanı bulmak için gene gaze- tenizden şu tümceleri büyüteç al- tında yorumlamalıyız: "istiyorlarsa, liderlerin hepsiy- le görüşmeye hazırım. Daha ge- niş, teferruatlı şeyler yapabili- rim. Bu benim görevım. Hizip- lik, muhaliflik bana göre şeyler değil. Benim kendi kişiliğim, ken- di görüşüm var... Genel Başkan, beni bu şekil- de takdır ediyor ve karşılıklı gö- rüşüyoruz." Işte size. yeni bir hükümet mo- delı için yeni bir ayna. Ve bu ay- nada boyu posu ile hayli çarpı- cı bir başbakan adayı. Doğaldır ki, tevazuu, şimdilik kendi adını kendisi tarafından önerilmeye. el vermiyor. Eh. lide- rinin de takdir ettiği. hatta paşay- la zaman zaman heyecanlandı- rıcı konuşmalar yaptığı bilindi- ğıne göre, Çiller cephesinden de "neden olmasın?" Demokratikleşme yolunda az gidip uz giden, ama bir arpa bo- yu yol alamayan bir ülke için, çok da kötü sayılır mı paşanın giz- li önerısi? Tel .(0212)655 98 71 Faks:(0212)655 68 10 MELİH CEVDET ANDAY Doğa ve Sanat Oscar Wilde, Paris'e bır gelişinde dostu A. Gi- de'e: -Izlenimci ressamlardan sonra Seine nehhnin ren- gi değişti, demiş. Nasıl olur! izlenimci ressamlar, diyelim Claude Mo- net, bu akarsuya boya dökmedi ya! Şu söz de Oscar VVilde'indir: "Doğa, sanatı taklit ediyor." Ikisi bir kapıya çıkar. Ilk okuyuşta şaşırtıcı, dahası inanılmaz da gelse doğrudur bence bu sözler. Biz sanatçı yaratıcılığımızla vurdumduymaz, başı- na buyruk doğayı etkıleyecek değiliz elbet, sanat, ancak bizim doğaya bakışımızı etkiler. Oysa insanoğlu doğaya hep sanat gözlüğü ile bak- mıştır, doğayı olduğu gibi görememiştır hiç. Göremez de insan. Bu açıdan bakıldığında, belki hayvanlar gerçeğe biz- den daha yakındırlar. İnsanoğlu doğadan kopmuş olan yaratıktır, çevre- sini görebilmek için onun yoruma gereksemesi var- dır. Işte bu yorumu sanat gerçekleştirir. Ressam nasıl görüyorsa biz de öyle görüruz. Otobüsle güneydeki köyümüze giderken Milas'a ya- kın Bafa gölüne merakla baktım, ama göremedim. Çün- kü benden önce bir ressamımız bakıp yorumlama- mıştı bu gölü. Nasıl görebitirdim? Uzaklara gitmeğe ne gerek, bunca lyi ressamımız varken Boğaziçi'nin rengi hiç degişmedi. Kabahat ressamımızda mı, yoksa bizim resme ba- kışımızda mı? Ben ikinci nedenin daha doğru olduğunu sanıyo- rum. Resim sergilerimizin dolup taşması ne sevindirici- dir! Ama bu sergilerde gördüğümüz resimlere nasıl bakıyoruz? Bana göre. "Benzemiş mi benzememiş mi?" diye bakıyoruz. Ressamm yorumunu aramıyoruz. Bunu bir türlü öğrenemedik. Yalnız resım alanında mı? Bunca iyı romancımız var- ken, sokaklarda roman kahramanlarımızla nıçin kar- şı laşmıyoruz? Bir Fransız edebiyat eleştirmeni, bir zamanlar şöy- le yazmıştı: "Her an sokağın bihnde Goriot Baba 'yla karşıla- şacağımı düşünürüm." Peki, hangi sokakta bizim Goriot babalarımızla, bi- zim Alyoşalarımızla, bizim Madame Bovary'lerimızle karşılaşacağız? Roman kahramanlarımız yoksa birbirimizi (kendi- mizi) nasıl tanıyoruz? Romancılarımızın fazla gerçekçi olmalarından mı, yoksa roman okumayı daha öğrenemediğimizden mi? Bu iki açıyı bır arada ele almamız gerektiğini sant- yorum. Roman bizim yaşam modelimız olmalıdır. İnsanoğlu ancak sanatla varabilir doğanın ve yaşamın büincine. Başbakan Mesut Yılmaz 'Hesabmı veremeyen siyaset yapmasın' AHMET ŞEFİK ÖMERŞAN TR\BZON/RİZE-Baş bakan Mesut Yılmaz. ülke- >e hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştık- larını belirterek "Bizhesa- bunızı verdik,geüyonız. He- sabını \eremeyenler, siyaset yapmasın" dedı. \"ılmaz. çay budama paralannın ta- mamının bu avın sonuna kadar ödeneceöını açıkla- dı. Yılmaz. dün Trabzon. Rı- ze ve Hopa'da çeşitli ince- lemelerde bulundu. halka hitap etti. Rize'de. Cumhu- riyet Caddesi üzerinde top- lanan vatanda^lara hitap eden Yılmaz, belediye baş- kanlığını ANAP'ın kazan- masindan dolayı halka teşe- kür etti. ^'ılmaz. ça> buda- ma paralannın da bu ayın so- nuna kadar tamamen öde- neceğini. Çaykur işçilen- nin ücretlerinin çarşamba gününe kadar verileceğini bildirirken Rizelilere ürün bedellerinin bugünden itiba- ren ödenmeye başlandığı müjdesini de verdi. ^ılmaz. daha sonra Ho- pa'ya giderek burada dü- zenlenen açık hava toplan- tısındadakonuştu. Adver- meden Tansu Çiller'i eleş- tiren ANAP liden. ülkeye hizmet etmek için gece gün- düz demeden çalıştıklannı belirterek "Biz hesabımızı verdik, geliyoruz. Hesabını \eremeyenler, siyaset yap- masın. Ne zaman isterlerse hesap \eririz. Biz hizmet pe- şindeyiz. Amerika'da otel. han almak peşinde değiliz. Siz bize destek olduğunuz. gü\endiğinLz sürece kalkuv ma hamlesini daha da ileri- yegötüreeeğiz'* dıye konuş- "tu. RPden DYP'ye 'Başbakanlıktan ödün vermeyiz' ANK.\R\ (Cumhuriyet Bürosu)-RP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan AsU- türk. koalisyon pazarlıkla- nnda Genel Başkan Nec- mettin Erbakan'ın başba- kanlığından ödün verilme- yeceğini sövledi. Oğuzhan Asiltürk. dönü- şümTü ba^bakanlık için. "Keşke bu model hiç söz ko- nusu yapılmasaydı. Şartlar bunun yarariı olmadığını gösterdi" değerlendirmeM- ni yaptı. Asiltürk. dün toplanan RP Başkanlık Divanı'nın ardından > aptığı açıklama- da. Türkiye'nin içinde bu- lunduğu sorunlara çözüm üretecek bir hükümet arav ı- *ını sürdürdüklerini belir- tirken ANAP ve DYP ile hükümet kurabileceklerjni kaydettı. Asiltürk. dönü- şümlü başbakanlık mode- lini eleştırerek şunlan söv- ledi- "Dünyada koalisyon or- taklığı nasıl yapılıyorsa biz de öyle yapanz. Dönüşüm- lü başbakanlık konusunda çok kötü bir uygulama ya- pıldı. Keşke bu model hiç dile getirilip söz konusu ya- pılmasaydı. Bugünkü şart- lar, bu modelin yarariı ol- madığını gösterdi. Bundan sonra kesin olarak bunun ortadan kaldırılnıası lazun vc bunda kararhy ız. Bu yüz- den de kimse dönüşümlü başbakanlığı zikretmiyor." Asiltürk: Kararlıvız Başbakanlık konusunu müzakereye açmayacakla- nnı belirten Asiltürk, **Bu konudaki tavnmızı değiş- tirmemekte karartıviz" de- di. Asiltürk. Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel'in "Bana 8. hükümeti kurdurt- mayın" içerikli sözlerinın anımsatılması üzerine, "Sa- yın DemireL, 'RP'nin hükü- met kurma çahşmalarına yardımcı olun' diyor. Hü- kümet kuracağım diye bize tarafbirşey söylemişoiuyor. Kendilerine tesekkür ede- rim* diye konuştu. Asiltürk. "RP'nin, ANAP ile DYP arasındaki pazariı- ğı kızıştırdığı" biçimindekı vorumların anımsatılması üzerine de ~Bu konuda hiç- bir şey söylemeyeceğim" dedi. '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle