30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 HA2İRAN 1996 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 I Baştarafı '. Sayfada 21. Afa^NlaM cUnKKm hmgntntt baran s4z. ctlm- lenfrı dtrtayt hlmiecı dnrunundadır? A) A * Bey, zavaA Mıyv. çoajfctennır etne batayor 6) fcnanın M t bMe (an zamarıında oraoa otacağım C) BOyte b<- Konuyu kvnseye sara da. açıKlaya-nafn 0) ÇJçegn. $j mor açamnj boe armaflari ett E) t^ler yvunda. hem de tam anlamıyla vdunda 22. i t » a - ' - ' " a n çı»« tcıcuUeıĞtn rungru fıem yapım hem çafcrn tkl armşlır? A) Evten-»r yvıındato ı»l g a i ytkrywt«r 3) Dağlanra bahar geirmş rrıerntehetmrt. C) Sugunierde çok smaık oUuğunjzu duydum 0) Göztenndöo duruıuk nsant çarpı>w E) SCHi aOzürmzü ma: hırsı bûrtlmüş 2}. Benm y » rK™y« rjealadığım ^tarde Mlnyayı ılnfllfaııiMİı <nu ymdm UçmlerKtrmek ÇCK OnetrHı ve onurfuMr(K>ytn Bu c a M > Içln n«frd«HHrd«n Mngltmln Myton- mesı doğru ofcnaz? A) Yap<cat«5*b«arnledır B; EK T>l kutalılmamış)» C; Y«*ni2 bcr bejtoç «ı*»n>lmıştıı D) 5*1*1 lamaması kulanırnışrjr E) Kuraiıveolumlubrcaroledr 24. Ata$xWu curtfeterin hangninde Untan (I) d«ğifIk Aj &enır bOyOk adan (!) otecs$nı rrertts t*yor B) Sattor br daha yertnaerı lak-ra' C) ç a t x * rıer yerı arıyınl O) Arnan oray* ylKfaşmayın! £) Hey1 Hepntf de orada mısımz'? 25. Slra sana gelnce { ) (J Evct ^) şmdı her şeyl anlat- man n tan sırası ( ) ( ) der demez herkesteta şaşkıntığı Bu cumledekl ( ) iş»ret« yertere a»a£da*llerrJen İMngısJ uruı/la geıınlmeMr? *) ooooou 6)000000 2(. AfajKlakl curteterin hangiunde "ae" nln n z m A) Bıraz da para venp gonderdık zavallıyı B) Kjtaplarda r«r aradrjını OMmaaın 6ta C) Bu dünya da krn BteMerne kavuşmu; tal D) Çocüt da sorunda artne beoasıne kavu$aD#rJ E) Sofcakta s«m her çağtranır arkBSJndar gtfmtme- 27. A««4Klakı cımlelerin hangttinde •enrn yanhfı A) Smfoan çHuva g u g«e gddft onjnb B) Hıv» «r* sojJshjta.soju«an den dona y«dı C) Bafarılnn Dafarılı bır ogranc!!* geçmn^t 0) Sana anbtıcak 1>ç tx feyım yok Mnm E) Ben Pansehef: THy-yle uçarım 28 Afafıdaki c u n M o m hangısınde bır anlatın bozuktuğu vardır? A) Gnu sıze get.receğtrn b v a ^lanaMranız B) Istese. dJn'/ayı parmagırnn ucın]a oynalıı C) Ooğru da soytese. artıK Kimse rarvnaz ona O) Sabınarı «oeta oırajjnoa <jr5<«* setvnia;»- lardı E) Kendtırte henpUftrayi t» jonrau yaza o » m«çtım 29. Aş*ğıdaki cümKlertn hangMnde yanbf Mzctık seçin nnfantyle okıvmıt bb anlaam booıUutu »amr? A) Anmern saçton •Jaımıf. sankl lyK» yışanmıstı B) O I M I çod Ma ama başarılı o»nacl>}ını Uıyorduk C) lOapter bBt brçok yenc yaçanlı anr»San «tefk» D) hssta çccıjflanr* 0 gtn başında ısbyordu Ej 13 D c * 1S75 plmda danyaya ^etmışti 30. Duiiluk. cjrniede gereKslz sazcuğur Af*ğıdakı cumkHcrden hang^sı duru dcdlklır? A) Ay^e'nr butbn yaşamı yanıkjı ara dcKjdur B) Bana U2un 112un geçnaş analarından sffi alt C) Ayta Hannı. saâobuı. h » g n a n m ı a kar>*- y " C) HlçDaniP adirıı t>tmes« de evt ç^cMe dauydu E} Salı Kaıadenuln tx dafi hCyMide yoşryn 31. Çevreriedofla arasırda bozulan dengemn clmM ¥« dahe puzel oktuğv Kaaar daha ) yapmak kaçımlma; txr ça^dav^ görevidk* Bu cumledeki anlatım bozuklugu atajıttakılerden hangttıyte gKterileblltr? A; \f sazcüğuröBr sonra •çtvreyT Mîcuğu s«ın- B} 'ıle* sâzcuğu y«rme *w' sâzcuğu petırttrek c; Ikre. "dana' sû/oıûd eumtoder Mııara- D) 'jorev«*r" yettıe -Mevıdlr" getırlletı* £) 'kadaı- ytnrte -gtbT jetMterek 32. Af^KlaM cllmMerin hangisinde a n M m bozuk- luflu vankr? Aj Topıurmı » f a n ı j m ı topluınu topluni' yapar »- rnMltadr B) Kazatodan r»' gun onlarca k^ının OMogo br C) PronKeycd Kampanyvian gazatoeri «sıl ışlevtorrv D) Kimse boyie bv ukade yasamanm sorunilutıj0jnu ycnne gcttmtyı «fUrmlyonar E) Yabancı patenttarte otomodv sanayinızt^ ^tçbOınt 33. Ataç ın asd TurKça çı^ınncj Cıavan»^! gormek ıçm onur çevmlennı bfonek otojmak gere^ Bu cun*deki antatm bozuklujunun benun a*a0Ktakıter<fen han^sndc vardır? A) v ann Siz t»e betiryorum kort^acaktanm /ar B) Bu Işı mutMa v> kaanMıle Ufannatyız C) Bu bır sak» ç v ^ û » t ı saKsıçıça^ı de0idr D) Ahmet, b*yocdu ne oyun oynamayı ne yaharmayı E) Çacı* wxt arneatne yınulduSunu sûyledı 3*. Har t»mız «ıunfcı lyı anöşanıyorduk Bu currOddü anKtın buuklujunun nedcnl aşjğıdakıl»n»«ı hangisMlr? A) Tamarra yank* B) Mantık yanl>şlığı C) Yar*«.»aB**teç«» D) Tlirr*çyar*»ı E) ZamreaMigı 35 Ajagtdakı curr«Xerd«ı hangisı bel»ı*m« cıiml» udlr? A) Ç<* se««ım 0 a*xm> y | t o » c e ocak ayınaa B) Roman ınsar» d w * m « « ı e ariatan W lürdur C) Ayîe'rnı saçı Leylanır saçındar. daha kı» »e dshakızıldır D) Yü?u rtasöJjttan sdrarmış. pûztonmn fff) kaçfrw?lı E) Ahmel son kez aynaya baktı. yuzunu ûufu?luıavı ve usulca koltuğa çCWC 3». Yaşlılık yaşı ılertemış kmseıefm bedorael ve ruhsal durumnnr» «rten addır Yaşötıkta Bhr hayaOnda bc- « m dc^meler omr Bu donemoe ycnı durumlars uyma da güçteşJ Bennertıezc4k »**» yakmma çatx* ofketenme, taıruntu 9B1 durunör da oröya çıkab* Gençlk rıacraları çc&ı arran b*nça«ının turmjnü kar>2r vefcrrçeş« tekd kurar rukandakı paragraffa -yaşlıhtf konusunu açıkla- mak ıçm aşagıdaki yoüardan hanglsı kullanı»™}- w? •^A) Om*teme B) TKKmlama < C ) KarşKaşHnna D) Benzetme "* P Tan* gosterme 37. Şıim orla ha»oj «ya KOtusu ıçın kuratar. ustahkiar b« âiçu oiaMr Ama lyist yokseği harikjlaOesı akiin kuratennı aşar Onjı guzöjğtnt tam ve sağlam c^arak oerenier, ar şanşeğn ıfthşamır* benzer bır parfc gor- mekle kabrlar Bü>U( ş« murıake^ıerıöı {aKü yurutme •j«s. usörrtama; tatrmn elmez allak buHau ed« Parçada asJ vmgulanmak lslen»n aşa^ıdakıler- den hangisıdir? A) lyı ş»r, ûnceden bMrtenrmş tHrtakım Kuratara Oöre yralmaz B) Aklm Kuraltennı ûlçu atan 1yı şır yoktur C) Bt şim iyı olup olmadıgını muhaKHMtrazı de kul- lanarak anbyabiınz Dı lyı ş«r oejanüslu olayten konu alar. ?rt» E; AMm mralanna uslal!$a dayanarak lyı ş « yazıtamaz 38. Şaınn buyOk çoğunnjfla seslenmeyı d « w » » p « iyı t»r şey dej*ir çoJ«J 2am*" B" <P saoahnı alça«- madan başaraMrse ayr» anda yulo«efcriır de sanatını Bu parvadan çıkanlaDHtok ttfim yargı afa^da- küerden furgmdif? A) C^çe* ça« buyük çoju-ılujui arlayamadıS) ş«r. tef yazar B) Hem tuyok ço9ur*jja setenycr nem de •araürnn dûzeymı düşJrtnuyorsa o.lyışaırtır Cl lyı şa» Mmak ıçm boyl* çogumuğa «eslenmek g D) B« şar.i sanatjn EİçjKmadan ÜOyLk sestenmeeı ctertaksizdır E; Yakıız iyı ?a«*r Düyuk çogunruja toşarst* 39. N€den ^aşaması gerekrığı Korusuntja bır tasarını c4- mavar rsan ya^anak ısMnnyeceMır « estında onun ' yaplı^ yaşarfnr sjıdürmekîen çok kencmı ^ıkıma suruMemek ottoMır Bu paragrafU «î! ntatılmak M « ı « i afigıdakJter- den ftangisıdlr? A) Inaan yaşarmnsn arnacı surekiı tasanmlar ^apmalı- tır B) >«m.n»anH»ypç C) YHıma suruM«nn»k »temıyorsak yafama nedenı yaralmalıyız. 0) Yasatna Bttflı »aşamjyı sflrdurm» kjın t*ç de gereMı deS** E) Yasama bıçın^yk» ^aşarr» ısteö» afasında onerrlı 40. Işk-reeHK »r fetseıe alcım. »r Usanm Bura gore »ıce ışte» »ardr gen» »orra 9e» rm« buna «ora, dogadakı neaneleıvi bıçımlerı urtarırı *».• lenn yamılır OoğadaM iesr*«nn nedeıı Syte oktuk. tannı ^*v»nrc bakarak ar4ayaC*nz açıUayaUlnz. Ve eğer lasarıırcıyanız tasarlayacagıu yapay nesne- terc ı?k»vltnr»n gereKSrmedıJı ışlevlenyle b»Jd»?ma- fln nıtet*le-« OzBBder vermemelısnc Bu p«rçada ajajıdakilerm hangmndtn sOl edllmem«stir7 A) DoJaOakı her nesnenm öçımı ı^levtyıe açı<lana- bıtr B; B> nesneran ıslevn bâmr/orsarm. Sçran de anlayamazaımz C'ı Tasarımolaı naıneon bk>mn ışkrı*» uydurma- kdır D) IşKvm bçımden once jektgm s»ırw™ı< sanat fa(- aefesme aykındır E) T m r 1 w n nanelme ı^evEel otmayan bıç*™el aynntıtof kalnıak gerekudk 41. Kdhııe'mn «*j şehnnde doğdum ben. Her yazadıgın demıgrcle br ydreye. nsanara, bır «toale karçı duyu- lan bır çeşt tudojnkjk oMuğunu zıhnımcle canjsndi- rabtbyorum. 3u semoer benkn her şeyım, santa tek yaçam yokttsım Yar» deneyinlermın oay yennn burada oluşu çok dogal -Uçiik. dac wka£ım haKMndı yazarken duyrjuğum kacar iyı issetmemşvnrjr ken- dOTv başka zaman Pangrafn şjd bomısu afagıdakilerden hangı- »dir? A) Yazar v« yaşddlğı yer B) Yazan)Cın dennkSnde yalan tutkunkjKar C) Yazarın kLÇUk dunyas D) Yazar ve dosflunan E) Yazarık leve» 42. Sayuz e$lkmn yOnef^ın ortaya çıkması nedenryte bu- gun sanal onamı okjtjkça karı^ık. ama 1920-19301arır zengn, coşkutü yaratKilık dolu gunterını anMnealıı ccJu Vepyem sanafsal kauamiara susamış ortam buna ragmen asırlar boyunca oljşmcş kûKyr mırasıoı ce s*ıp aîam yor Paragrafta özeltıkte İUertnde durulan A) GUnümUz sanat ortamınm karmakarışık oklugu B) Sans-.la sureölSaı esas otouöu Cj i9;cni3C1a-.r sanalsa «arabulık açısmdan dar.a zengın C4CJÇÜ 0) Bugtnfct sarar crtamının geçm^ten dana zengfcı oldugu E) v enı sa-ıalsal kavrarmara ner 2amar «ıy»ç cuyulacağı 43. 8en de ya sevdljlni segerKigtn kjtapto ıçın yazanrn ya da "kotu yszılar* ıçm Gerçekter "Vfltü" yazılar yntr «Raplaf uzerme yazı yazmantn yararına nap ınanmışımdır Bırtakım sorunlar 0 yazıktf 0 kKapter dote>ı3ryte yemoen tanıştlabılır Benı ık^endırmeyen >azılar k'ap» -vasar yazılar "vasar Utaplardır Parçadan ç*anlabllac*k »n doflru yırgı afaglda. kHerden Iv»ngı5kl»? A} Vasst yap tar ıçm yazı yazmak gerekscdır 3) Eleşttrmenter yalrız çok £Mğ«rılen yapıOar ıçm yazar C) Elesarmenler yarız çok kotu yapıtlar ıçn yazı yazar 0) Amaç ysılan yai.ıar araa)ı#yta tartakıffl loruniarı tartışmaktır E) !yı yapıtlar ıçr yazınak kotu yeanar ıçm yazmak kaüar ya-Brtı değklır 44. I Y«r dartjı v« sıcaklık yuî(jr<)er. nerMevüe'-« us te yalbOınuz içaı çok zamar aklı bu li Htrta» uyuyor gt> gartroyordu !l I Blam'm yatbgı lanfta da kıpırtı yoktu ^V Yme de lomseyı uyandımttoan bttfarmm V Oece oMusunu antoyncaya kadar bHaç aMt MMedım VI OtcKamce uykL tLUnundan srynUm rukandakı numaralannrt cumlderin brr paragral oftjfliiracak üiçtmd» dizMal as«OıdakJlard«n han- A) II - H- fV -I - V- V! B) v-n-m-vı-ı-ıv O vı-ıı-ı«-rv-v-ı D) 1 tıı-v-ıı-rv-vı E) IV • VI • 1 • V - II • III ** Eger yarv br M t t * çıMcatoa bu, ancak ıçhde yaaadıjımız uygariıgın tame* br donuaom gaçnn*- sJnden hemen sonra otacaMır Bu uyvart'ğın tum ızfe- rm Ea^ryan ama ondan da otede or yerde konurrrfanen 0 uyganık keno*! klası^ını berabertnde gadrecektır Oysa artık yerl oır uyçarlık koMmak soz konusu Parçaya gOn **iflıd»klleniw hangui ttri A) Her uygBrlık br oncelo uyga'tıjın eteflrn laajr B) Her uygartgtn kenctne ozgü ktanO 1 «n*r C) Artık ktaaidır çagı kaparvniftır D) Gdacek uypartıCın UmCı bır onottdnötn dah» ıy olacakur EJ Br uygartnt MHO nr oonusomaı yern br uygafflga ydaçar 44. Tuntçsmn evrsnl v« «vrmın ıçnd* )«fayan raanı sorgulayabaecek kadar genş bır kuttr Mktn> yoktur 3u sorun aaırnadıkçı her adımda yanı <• < M * oddl nr ledkoın» baagosMKek. deC dOnOKurttnler .aîanar gurKln gerçeMk]mı dahı lUHyaırnna. a>4>- mayan DT engal oarak KaMcaMır Bu radartMlt Tum- ^e ş*nr evrenaei okna» pek otanaMl gaovnuyor Parçada «sağıdakierın hangranden soz tdılme- A) Turkçt msanı umnoyle alg^layaMecek binkım- den yoksundur B) TOrkçe'yle aorüşUt'JT't* yaprna olanagı yoktur C) Turk s*iran evrensel ornası asla oönaklı deJMr D) Tûrkçe bu yapısıyıa gunun gerçeldıginı anlamaya olanak lan manıaktadır E) Turkçe evrende ckjp Meracri antamakta yetersz- dır 47. Nerede umut va-sa crada rt»an varoV Umulsuzhjk MrndUr -Tamam Mtl qte artık tar-ısm, bır daAa ol- mayac» tamam" dyenere bakmaym. Neyıms tanam olar? Insanır var oldugu yeroe mçbr sey tamem dBfiri Nerede nsar varsa eksıskK var Insan dunyesı blr bt- merraşlı^ler dünyasıdır Tarnarr" dV*" kenoini bıtir- T»eşar Insanlar bıter. nsan sürer Inaan stirecektr SaslıJ loprak «1 okjukça Parçadan. aşagıdaki yargılardan lungtsl cıkan- larnaz? A) Insan jmutsuz yaşayamaz B) Insân eKsac bır variıktır C) insan tamamlamaya çabalayan varlılctır Z) Insanlık soneuza kadar SJrecaKbr E) lıısan ancak tamamladı^nda 1ar olatoar 48. GOzlemcı hemen gaaermr Ononoett oöytan gorup mceler Ona 'oiayıarır fatcgra/çısı' desek yendr; onur çoder» upatıp dogayı gostenr şı guol dofiayı dnle- nek orur sâytediklennı kaleme amaMr Ama br kere o(gu clenıp de ryıce gczJendı rm, düşünc« bedrr. yargı rçe karsu dene^cı de oay yorumlamak ıçr ortaya çıkar Parcaya gore, aşagıdakı yargiardan lungBine vanıamaz? Aj Goztemö 9öz)«»lerw-.ı oldugu gOl kâg<aa geçırt B; Gozlemcı olçulan tzteyf) gozleyerek düşunceler gelıştnr yargilara vanr C) Gozlemct aogarm dlUnden iyı antoyan ve bunları saptayar Mşıdr 0) Gozleına, dojayı gozlemelde karnaz. gozled*leT- rte *çwn ycrurrriar da ürettr t j Gozlem onunla ılgıiı bıftaiom duşunc«lere yargı- la^a ve yonma /ol açar 49. Şaon butun ogretılcre açık ctmas gerexır. loplumMm ve ;arıh de oanıl oi-nak ozere Şa>r yazdıgı zaman bu b«lgılen ço^ farklı bıçımde kulanır Sıîr. ne toplumeal br lasvır-dr. ne de tnr tarh'-ır 0 varlıgın dennlıgnn ötesınde oerçeğm katanlığm. oıtaya çıkarar tarhı avö<nlatan şımşekl'r Her zaman yem &r alana dojru. Parçadan ŞJr ve şllrle Ikjli olarak aşagıdajulerden tıangi5iw ulaalamaz? A; Şasr var aiandan ya-aranarak gdecege yonear B) Şaar bılırne vefeteefe/e kapalı olrnamalrdır C) Şar v9 şıır zamanır ve gerçegın dışındadır O) Şıır bi'beftmteme veyalanhsel b r balge deûttrj-jr E) Şar bügıyı dajer ınsanlar gîb kulanamaz 50. Şr Uaplarım or. dtje loplandı Bunca yıl sonra fcrra uçunca tBSrJaınüa da b» dzenn br sozclljun yenrtı oe^ışlıremeo.m Ift utabımdan oçuncu beskıda yalrıız bır dıze atiım Duzyazı kıraplairna geance DM ve anıatrn akışma göre parçanın »onuna aşağıdaluierden hangki getirlknelldir? A) Oniann feına baskı^rını iemen hemen yemden yazdtm B) Onları «grştıme» sanıldığı kadar kolay ornadı C) Onlara Hyamaami ve Mçbff degış*lik yapmadım D) Onları bczarak fir bıçırnnoc yenlden yazdm £) Senım oBukça çc* dffiyazı ktabım vardır Mryor 51. (l)9erı bugun Balı şan Türk şırl d^e bır ayırıma karş*- yım (li)Gr!ti<çe de buna uzak duruyorum (HOŞur artık dunyanın hflr yennde blrder yazılıyor brden okınuyor (IV,Bvttin ryr şaner de kocü şarler de briılde tf kotu değenendınfmekte yargılannakta geclkmryor <V)Hîç- b.r feym naal »zlısı saMıa kalmadıysa. şnrrn de kal- marntşor Parçada aijj anlmlmak utenen kaç nunaralı cOm- lede sakkdır ? A) I B) 'I C) III 0) IV E) V 52 Melfı Cevoet Anoay Tukçer* abur ooyuk deneme- clerı Nuruaah Alaç ya Oa Sabanattın Eyubogkı 310 söyiey^ oze*lıkl»nr« ozal br ön#m vermryor Ya da âafati Bırsei gjbı kendme ozgCIJgu hemen be#re-t bır Jsfcjp aranışına gırnvyor Oerteme onun ıçn br duşjnce ıçı Ele aldıgı konu>\ı >rdellyor sonj^ra bogu- luyor Bu yonüyle Nerml Uygura daha yalun Ya™ b» soru listası Parçaya göre afağtiaYıterdmn hangrsl yanlı» olur? A; Nuruları Aöç, scyleyış guzeHSne Oner veren f r denetnccıdır 6) Saiâh Bırse) kenrjne ozgo br telup aranısı çındeoır C) NenrtUygur.yaztarırasorubrlagelışlinyor D) M e * Sevdet Andsy. denemeternı dflşdnce JSttr* kunjyor E) Metıh Cevd»t Anday nasıl se»1ediğını h.ç one-nse- mederı ıçerığı ortiya kcyjyor 53 Esfcı sınr Tanamal'tan sonra ustunce en çc* durulan ve eleşsnlen tara'ı. kuşkusuz ha/al duıyasdıı Şan- mcrcç tnrdenM» bır bolun naUvie gorulen ve 0 kadar zevk değışAlıgtrıe rağmer asırlarca devam eden bu hazır hayaller çok renki bır dd yaratmrş; r Fakat daha dıkkate dejer iarafı soyut » » l ı t» 9iızellı^n belı br şekıöe Ovuımea, Tatta bellı br aş« tarzını bıze vermestdr Pvçatfa o;;llıkle ustlinde durulan aşağKİakiler- den hangKioSr? A) Eskj şarm tçengırıdek. ve bıçımındela basmakalıpiılt 8} Yuzyıftar ıçınde şarlerrıın zevklerınm deg$rnesi C) Esfcı şıınn degşen ztvMe br*!e çok renkt bt M varatmasr 0! Eskı Şılrm soyu; guzeilMen ve aş*ı başaryö or. Eaya kcyrrıası E) Eskj ş.rr degrşmeyen hayalen degıfen br dıte ortaya fcoyması 54 (i)lçımde ele tjtuıar br acı varni^ g a oekjı oara (ıl)Bu acı sarkı Kiskıvrak bağlamı^Cı elımı kokjmii. umarsız b rakm ştı ben (IllıUzLn çoi; LZUT ve sar&Kı mucadeielerden sorva yorgun djş«rek kojuklardan bme pes:ıl ojta serMım (IV)Otasıl,K>a bu. obvnakta oen yen kşılığmıi k«kunç beürUenydl (VJfUukta » « kjmHI stz ,atarken yem alımdan kavdıgı çevrem- deM butün resnelenn tnr heyelan g>t» ustume gekMı ıztenırnne kapddım Yukandald cumlal*rden hangısı dıjeriemK gore dalu ke»in Nr yargı ifemKMedir? A) ! B) II C) III D) IV El V 55. Kjtapianmrn sayısır kaça çritarabıllrım bırnrvorum Saglığımı hesaba katrnayacal' rjJursam bu. braz da oKurtartma oar>ı Şımdaerde okuyucular *g: göstenror- lar. ama or jun '£)• yazar artık yeter'' derlers« oen ne vapanm'? Bu parça asjfjıdjlu torulardan lunçisme yerHrrı; bır varat oUtmır? A) Sağiığni2 daha kaç kıtap yazmays erve'f^' B; Daha kaç kltap yazablleceglnıa dufunuyrjrsjnız^ C) OkuyucularhaHkıiapyazrnanızııstıyorlarrrıı? 0) Sece çok ülap yaanan gerenk mmr' E) ş»no)y» kadar kaç kıtap yazdınız' K. Ben mum afeunde pervan» gıbı hep aynı odakta vazdm şınenn Ev ve her gunkli yaşamalar Topkj- mun v« vnkantennır bana bagışladığı dar dortBende gazleTn her açtıkça karfımda buyok fehnn orta-Iakır sırıf ev, arie « çevrelennı bulöurr B«nım bugune ka- dar varmak atHıgıni gerçcMer hlçar zamar bu sırraiarın otesınde olrarjı Ejyabr ve /aşanMaı bende temel esas, çakrrjek nMıgınde daraıddar Parçada tat. fllrten konuHinda afagıdakllerden rıangtnn» aXiinnwnntır? AJ Esas olarak esya>ar ve yasantıkar ozenne yazdıgına B) Sırırtarnn bat bt hatc tabtkadmr ev ve aık? yasanlı&ıvla çevnl cıduguna C) HepbUidıkonuianyazmayaçslıslıgına D) Bırden çok artarr* ve yert yeme ciuran sozojk- «rle yazmya çahst>gır» E) Varmak «tertgı oerçegn kendı yasantı ve çevre- sindın çok otaaırde ornaotjıra 57. oamız. gurtok vatBiimmn ner arunoa her degqk ortamda Oeg"}* şekHlerde kularıılır Arraç nsanlann anasmoıdır başka br dıyısle amaşnazl.Mar an aza ndumektr 0 * kutanırlan vapugı.'iuz yar*sler. yanlı; anarroan.tarojrtıkiara.ha«a dûşrmrikaM yd açar Bu yartqty kBe lsta)rn ançttrtndi yapdna yartışı penşarmek gıbı daha terflaHI bır ymltşa dDsuKlr Bu yıaoar topluma yonaik yaymttrda dat ayn br ozen Pmpt». •dfT» tam 0>ara> ifagıdalulerdnı han- 0mKt9 OatBDHBa^SBK' A) r>lvınlışlarıkırml«»wnlaoriuclardogrunır B) Dil yartttlan bu toprungn en le-nel «rjnu durumundaci' C) KJUB ılabtm araç»ında dıle daha bir onem 0) D*n arnao ınsanur arasında br uyuşma sagla- maktır. * EJ r», onauz otaınayacagımız, srjrefcl basvurdugu- muz br araçlır 58. A*afl>dafc»enn hanglilndt yankz Strvd-i Funun edebıyalçsan sralarrfnslır? A) Tevllk Fkret - Censp Şahabettr . Halıt Zr/a - ManrMRauf 8) Tevffc f leel • Ahmel Hasım - Haat 2ya Nam k Korm C) Arımet Hasım - Cenap Şanabettm - Mehrnet Raul - Ziy»Gaalp D] Ctnap Şahtbettın - Şemadtr Sarm - TevSk Fıknl- Svnşıstazade Seza £) Hamık Ktmal - Zıya Pata • Ştnası - Şemseltn Satn 5S. ÇoojMuk güniemzde sıan de mahale artadaslann z var vnıycı wrnem Manallede benım ço« sevdlğrn arkadaşörım vartı Şrhdı de onlardan bınr» rastiaSm rm çımden geie gele sevtNyorum Bu parça asayıaakı yazı turterınden M*nglslnden ahnms otıbılır? A) Makate B) Eleştn C) Dantra D) Anı E) Sovteş' 60. Aftgidaki esiestirmeterüen hangısı vanlıstır? A) Namık <emal - Cezm B) HaMZıya-FerdıveŞürekası C) Ahrnet Mttıat - Kuçük Şeyter D) Ahnet Haşm • Gurabanam-'Laklakar E) Zıya Paşa - Ş"« ve Inşa ( 1 . AşağMlaUlerden hangısi Reatzmm bir üzelıgı deaMir? Aj Sanaiçı yansi2 davrarmaa yap*na oş*gını kat- roamalıdır BJ Bıçm ve dl mükemmeı omalı. sanat sanat çm yapılmalıriır C) Slen*al, Batzac Flaubert onerr» »ms*;«ennderv D) FeSefıleme*ndepojtMzm vardr E) KlasBizme lepkı oerak ortaya çıkmıştır S2. ijstom asimm getve gotytlzO ŞaK<atm-' yaçruym Huptr Sugun gofece* 'laim yok Bu deelerde ozzn kuslann otmesırı kendrıce br neoene bagörfnşlır Asagıdakjerın hangısmle bcyle bır uııai vardır? A) Otum bır kez çalar kaprları Dogumdan onces aklmden sonrası yatar B) Gûı aparrîe doğdu Bır anıdan kaianıarı duyurmak ıçm ounyaya C) Yunrugb gogsu ve alur rjasryta FJe güzekjır ayakta cınd* ırean D) Urmt bır Jdifnrjır Br yanı mulaka gtBel E) Sen sevmek felseredr kusursuz Imanrjır kcrkuncsabırtı 63, Asagıdakdenn hançısmae nazın turterf komı brma gore dizirnistır? A) Marv Kasde. Gazel, Naat, Ta* ama B\ TendM Bend Agıt. GüzelerK Sone. tanı C) Turku Mesnew Cestar, Sagu Vbn 0) Koçaklama GUzeteme, Hıcvıye Mersrye "rergı t) aş&ma ı/arsagı Rj»aı Kasıde Vusammat S4. AsagrJakılerden hangıa Tanzmat Edeblyatının A) Nazım bnmı oeyıt ctranja brlıMe DUtuı güzet^n savunmuşlardır B) C* t » * a donemoe suslıl ve sanatlı. kına donemde 15e Mrf» ySndır C) Nazım bıcm' bmncı donemoe Drvan edebryatı. ıkjıcı dorıemde ıse Batı «debi'fab ağr Udıdır D) Bnna *naTKfe tapunsal, kına donemde ıse bı- reysel konuar ofldedır E) Edebryat turterınden bıroogL bu donemde eoebt- yatımızda görOkjr S6 Ojrencıler pak çok yapıtı gonoılu obıak değa zoruniu oıaralı OKLr Vıcmr Huooyı. Resal Nun'yı Balzacı Goethe'yı, Mehmel Raufu •anımalan çogunJuM» ögret- menn odev verrnesiyle geçekleşr AsagHİikjlerrJen hangitl bu parçada adı geçen ünalçıurdar. herhangı bınnın yapıtı deoıMır? AJ Noterdam de ?ans B) Yaprak Dokumü C/ UadameBmary D) Eyttl E; Gem; //erttıerti Acıları H Cevap anahtarı yarın ÇACDAŞ DERSHANESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Saraybosna'da "kutlanan" yıldönümleri arasında şunlar da var: - Ben de kolumu tam iki yıl önce pazaryerinde bı- rakmıştım... "Kutlayalım o zaman!.." Acı, yaşam biçimine dönüşünce, kayıp da "kutla- nan" şeylerden oluyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in iki günlük resmi bir ziyareti için Bosna-Hersek topraklarında- yız... ilk gün gözlemlerimiz, kuş bakışı ve dost bakışı... Saraybosna'da yaşayan bir-iki dostun bize aktar- dığı gözlemler... Sordum: - Son bir ay içinde Saraybosna'da yaşananlardan ilk aklına gelen ne? "Piknik"... - Nerede? "Cephede..." Gülerek devam etti: "Saraybosna'ya 45 dakika uzaklıkta 840 rakımlı bir tepe var. Zuc tepesi. Savaş sırasında oraya gün- de 8-10 bin havan topu düşüyordu. 15 gün önce orada bir piknik düzenlendi... Herkes hücum etti. Tam yüz bin kişiydik... izzetbegoviç geldi. Komu- tanlar geldi. Kolu, bacağı kopuk olanlara araçlı kişi- 'er yardım etti. Akordeonlar çalındı, dans edildi... Hava çok sı- caktı, ama bu kimseyi yolundan alıkoyamazdı. 165 kişiyi güneş çarptı..." Kaldırım sınır olunca... Zuc tepesi artık hep piknik için olsa... Bu herkesin gönülden isteği, ama barışın kalıcı ol- mayacağı endişesi hâlâ sürüyor. Boşnak, Sırp ve Hırvatların bir arada yaşadığı Sa- raybosna'da, zaman zaman meydana gelen olaylar, bu endişeleri daha da arttırıyor. Saraybosna'nın banliyölerinden Dobrinya-4'te bir cadde... Adı Shakespeare... Burada yürümek o ka- dar kolay değil. Çünkü caddenin kaldınmı, sınır... Bu- rada çok sık olay meydana geldiğini, kimi Sırpların yoldan geçenleri taşa tuttuğunu söylüyorlar. Savaşın kalıcı izlerini taşıyanların başında ise ço- cuklar geliyor. Birinci sorun, içe kapanıklık... Pek çok semtte, çocuklar için eğitim merkezleri ku- rulmuş... Büyüklerde de ani tavır degişikliği... Birden ağla- ma, durup dururken bağırma... Başlangıçta tedirgin olmuşlar. Sonra bununla ba- şetmenin yolunun da doğal karşılamak olduğunu dü- şünmüşler... Saraybosna'da doğal yaşam tüm zorluklara kar- şın, savaştaki direncin verdiği özgüvenle normal sey- rini sürdürürken polrtik hava sürekli değişiyor. Çün- kü, politik havanın "doğallığı" yok... Kasım ayında imzalanan Dayton Anlaşması'nın ya- şama geçmesi ve kalıcılaşması genel dilek... Savaş suçuna selam, koltuğa devam... Her şey bir yana, üç yıl süren savaş boyunca 250 bin kişinın yaşamını yitirmesinin baş sorumluları ara- sında yer alan Sırp lider Radovan Karadziç ve as- keri lider Ratko Mladiç'ın hâlâ görevlerinin başında olması, lyimser olmayı güçleştiriyor. Karadziç ve Mladiç, Birleşmiş Milletler'ce (BM) sa- vaş suçlusu ilan edilmişti. Dayton Anlaşması'na gö- re de Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milose- viç'in bu iki savaş suçlusunu görevden alması gere- kiyordu. Bosna-Hersek'te önümüzdeki dönemin en önem- li heyecanı ise eylül ayında seçimlerin yapılacak ol- ması. Üçlü başkanlık divanı ve ulusal parlamentonun üyeleri belli olacak. Bu koşullarda seçimlerin "erken" olacağını düşü- nenler de var. Ancak ertelenme olasılığı zayıf... Ne- den mi? Çünkü kasımda, ABD'de başkanlık seçimi var. Clinton a seçim öncesi uluslararası "başarılar" ge- 'ekiyor. Bosna'daseçimlerertelenirse, Ergun Balcı'nın 11 nazirandaki yazısında vurguladığı gibi Israil'den son- •a Bosna'da da ABD politikasının "başarısızlığı" bu jlke seçmenini etkileyecek... Aman ABD seçmenine bir şey olmasın... Bosna- Hersek'te barış daha sonra olsa da olur. Geçen cuma günü Bosna- Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan-Karadağ Federasyonu arasında Floran- sa'da bır anlaşma imzalandı. Anlaşmanın başlığı şu: "Eskı Yugoslavya topraklannda çarpışan taraflann yapacaklan silah sınırlaması ve indirim miktarı." Aynı coğrafyayı paylaşan uluslar, şimdi aynı coğ- rafyayı birbirlerine karşı cephe olarak kullanıyorlar. Ve uzun görüşmelerden sonra savaşmak için ne kadar silah bulundurabilecekleri konusunda bir "anlaşma" yapıyorlar. Saraybosna'dan ilk izlenimler bunlar... Barış pırıl- tıları görmeyi o kadar çok istiyorum ki... Ankara'dan Şam'a: Terörü destekleme • Baştarafı I. Sayfada ni bir gelişme değiî. Suriye. ya> ınlarını giiçlendirmek için bazı girişimlerde bulu- nuyor. Türkiye de kendi >a- > ınlan için gerekli önlemİieri alacaktır" di\e konuştu. Başında son zamanlarda çıkan haberlerde. her iki ül- kenin sınırlannaaskeri >ığı- nak yaptıklan. Türkiye'nin PKK teröristlerine karşı sı- cak takipyaparak bu ülke sı- nırından 5-10 kilometre de- rinlikte operas>on gerçek- leştırdiği bildirilmişti. Askeri kaynaklar da Tür- kive'nin Suri\e sınırına as- ker \ ığdığı yolundaki haber- leri doğrulamadjlar. Kay- naklar. Suriye'nin, Türkiye sınınna yığınak yaptığına ilişkin haberlerin anımsatıl- ma.sı iizenne de "Bu. Suri- ye'nin kendi iç işidir. Biz kim- se) e karşı düşmanlık besle- miyoruz" dediler. Suri\e ile gerilim sürer- ken. Doğu Akdeniz'in ulus- lararası sulannda süren "De- nizkurdu-2/96"' tatbikatının nıane\ ra alanının genişletil- mesi. "Şam'a gözdağı" ola- rak değerlendirildı. Surive'nin. Türkive sını- nna askeri yığınak yaptığı yolundaki haberlere karşın. Suriyeli >etkililer \e resmi basını sessiz kalmayı tercih ediyor. Suriye resmi basını. bugün valnızca, Arap Birli- 2i >etkılilerinden Suriyeli Muvaffak EI-AUafın Is'rail ile Türkiye ara^ındaki aske- ri anlaşmayı eleştiren sözle- rine yer verirken Arap Birli- ği'nin. Türkiye-Suri>e sını- nndaki durum ile ilgili ola- rak "endişelerini" yorumsuz \ e sakin bir üslupla yayımla- dı. Muvaffak EI-Alİaf. Arap Birligi "nin merkezi fvahi- re"de gazetecilerin sorulan- nı yanıtlarken "Bölücii terör örgiitü teröristlerine karşı yürütülen operas>onlar çer- çevesinde, Türki>e'nin Suri- ye'ye askeri müdahale ihti- nıali bulunup bulunmadığr volundaki bir soru üzerine. "Türkiye bu tarz bir şe\ yap- ma>ı düşiinüyorsa. bu çok vahinı bir durum olacaktır" demişti. DemirePden üçüncü uyarı Mt'STAFA BALBAY ANICARA / SARAYBOS- NA - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. sa\aşın sürdü- ğü sırada girişimlerde bulun- masına karşın gü\enlik ne- denleriyle giremediği Saray- bosna'ya gitti. Demirel. uçakta gazetecilerin sorulan- nı yanıtlarken hükümet kur- makla göre\lendirdiği RP Genel başkanı Necmettin Er- bakan'ın koalisyon arayışla- rı sırasında dış politıka ala- nındaki mesajlanyla. üçüncü kez rejim uyansında bulun- du. Türkiye"de devlet düze- yinde belirlenen dış politika- nın hükümetler tarafından değiştirilemeyeceğini savu- nan Demirel, "Bu çizgj kolay kola> değişecek bir çizgi değil- dir. Isterlcrse bunu değiştir- me\e kalkarlar. ama de\ letin biitün işlerini allak bullak edecek birrevolution(de\- rim)olurbu"dedı. Bosna-Herşek Cumhur- başkanı Alia Izzetbegoiç'in resmi konuğu olarak Bosna- Hersek'e giden Demirel. Uluslararası Barışı Koruma Gücü'nün (IFOR) bölgedeki görevini sürdürmesı gerekti- ğini belirtirken, dunyanın zorlamaçözümleri reddetme- sini istedi. Demirel, dün Sa- raybosna'ya giderken uçakta gazetecilerin iç politıkaya ilişkin sorularınıdayanıtladı. Demirel. Eskişehir'de yaptıgı konuşmanın. RP'li koalisyon seçeneklerıne karşı darbe imasında bulunan eski Ge- nelkurmay Başkanı, DYPKi- lis Milleûekili Doğan Gü- reş'e yanıt da ıçerdigine iliş- kin değerlendirmey i reddetti. Gazetecilerin, sözlerınde, kendi aradıklarını bulup çı- karmakgıbi bıreğilım içinde olduklarını söyleyen Demi- rel. "Kimseye ee>ap \erivor değilim" dedı. Demirel. şun- lan sövledi: "Ben, Türki- ye'nin bir kurallar ülkesi ol- duğunu süvledim. Kural ne- dir? Hükümetisfifa erriğindc. yerine 45 gün içinde yenisi ku- rulur. Bunu hatırlatıyorum. Manşet oluyor, iyi mi?' Şö\ le yaparım. bö\ le yapanın" de- dim diye... Bunu ben demivo- runı, anayasa diyor. Konu, ya zihinlerde istenildiği gibi otur- muş değil ya da böylegösteril- mesinde liaber açısından ya- rar görülüyor. Kendimi anla- tamıyorum. Anlattığımı zan- nediyorum, ertesi gün bakı- yorum; ya bu ben değilim, ya da bunu ben söy lemedim." Türkıve'de, kurallar içinde "kantann topuzunun yerin- de kalması" ıçın çabaladıgı- na dıkkat çeken Demirel. ~L Ikededemokratik rejim ve ona inanç \arsa. her gün ' Ha bu rejim sallanıyor. ha geli- >or gidiyor'denilmemesi ge- rekir" görüşünü dile getirdi. Demirel, kişinin bir bayram- lık bir de günlük elbisesi ola- cagını kavdederek, Türki- ye de demokrasinin her gün giyilen elbise olduğunu söv- ledi. Cumhurbaşkanı, "Tür- kiye'nin bir tek elbisesi var, bay ramda.seyranda giyilecek başka elbisesi yok" diyerek. laik. demokratik rejım karşı- tı akımlardan duyulan kay- gıyla, darbe söşlentilerine karşı mesaj verdi. 'Bosna için 8 milvar dolar gerek' Demirel \e tzzetbegov iç. baş başa % e heyetlerarası gö- rüşmelerin ardından ortak bır basın toplantısı düzenle- dıler. Demirel, Bosna'nın venıden imarı için 5-8 nıil- \ar dolara gereksınim oldu- ğunu belirterek "Dünya bir aray a geiip bu parayı buray a koyar" dedi. Demirel. Tür- kiye'nin BoMia'ya 80 mil- \on dolarlık Eximbank kre- disi verdiğini belirtti. Çekiç Giiç'e geçici uzatma Türk Kalp Vakfı Muayene, Teşhis, Tedavi TeL: (0,212) 212 07 07 • Baştarafı 1. Sayfada Muhalefetteyken Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta Kün dev leti kurulmasına yardım- cı olduğu yolunda kuşkular taşıdığını belirten Başbakan Mesut Yılmaz. mart ayında TBMM'de Çekiç Güç'ün görev süresinin 3 ay daha uzatılması görüşülürken ABD. Türkiye. Ingiltere ve Fransa'nın katılımıyla oluş- turulan uluslararası gücün mevcut koşullarda süresinin uzatılmasını bir daha talep etmeyeceğini bıldirmişti. Ancak. gü\eno\laması ve olağanüstü hal ile birlikte Çekiç Güç'ün süresinin uza- tılmasına ilişkin oylamayı da iptal eden Ana\a>a Mah- kemesi'nin gerekçeli kara- nnın yayımlanma aşaması- na gelmesi üzerine öncekı gün toplanan MGK. Çekiç Güç'ün süresinin uzatılma- sı yönünde tavsiye karan al- dı. Temmuz sonuna kadar süre Çekiç Güç'ün yapısının değişmesi \e Türkive'de kalma koşullarınm yeniden belirlenerek bazı gü\ence- ler \erilmesine ilişkin te- maslannı sürdüren hükü- met. bu görüşmelerın \ akla- şık 1 ay sonra sonuçlanaca- ğı varsayımıyiaTBMM'den temmuz ayı sonuna kadar süre uzatma isteminde bu- lunmaya karar verdi. Bu doğrultuda hazırlanan Baş- bakanlık tezkeresı. dün TBMM'ye gönderildi. Tez- kerede şöyle dendi: "Çekiç Güç'ün görev sü- resinin u/atılnıasına ilişkin karann Anay asa Mahkeme- si'nde açılan dava sonucun- da iptal edilmesi haiinde hu- kuki boşluğa neden olma- mak. Pro\ide Comtbrt M" harekârındaki müttefikleri- mizle yapılmakta olan gö- rüşmelerin sonuçlandırıla- bilmesi için gerekli olan za- man ihrJyacının karşılana- bilmesi amacına y önelik ola- rak çokuluslu gücün görev süresinin TBJVIM karartari- hinden başlamak üzere 31/7/1996 tarihine kadar uzatılmasına. çokuluslu gü- cün yapısı. gücebağlı yaban- cı ülke silahlı ku\ vetleri per- sonelinin ülkemizde tabi ola- caklanstatününtayini, Tür- kiye'nin güce katkısı \e bu gücün amaçlaruia uygun bi- çimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kuru- lu'nun yetkili kılınması için anayasanın 92. madddesine göre izin verilmesini arz ede- rim." Demirel. Saraybosna'ya giderken uçakta Çekiç Güç'ün Türkiye'deki görev süresıne ilişkin gazetecile- rin brr sorusu üzerine. MGK'nın, uluslararası gü- cün "partnerleriyle" ilgili görüşmelenn bıtmeMnı bek- lemek amacıvla temmuz avının sonuna kadar görev süresinin uzatılmasını öner- diğini vurguladı. Ecevit üımlı Başbakan Mesut Yıl- maz'ın ardından Irak'ın An- kara Büyükelçisı Mijver el Tıkriti ve ABD'nin Ankara Büyükelçisı Mark Gross- man ile dün görüşen DSP Genel Başkanı Bülent Ece- »it, "Anayasa Mahkeme- si'nin kararının yayımlan- nıası durumunda ortaya çı- kacak hukuki ve sivasi boş- luknedeniyle Başbakan'ın 1 ay uzatılması istemini anla- yışla karşılıyorum. Bu süre içinde ABD ile görüşmelerın tamamlanmasına da olanak sağlanabilir. Bir aylık süre uzatımı kaçınılmaz olabilir" dedı. Ecevıt, bölgedeki hiç- bir tarafa "huzur getirme- yen" Huzur Harekâtı konu- sunda ABD'nin tavrında. kaygılarını giderecek bırde- «ışiklik eönnedıSinı sövle- di. DSP lideri. Çekiç Güçüi) starüsüyle ilgili ola- rak hazırlanan deklaras>on taslağı ile ilgili olarak da kaygılan olduğunu. bu tas- lakta üslup degişikliği ve I- rak'ın bölünmüşlüğü konu- sundaki duvarlılığın ifade edileceği bazı eklemeler >a- pılmasının zomnlu olduğu- nu belirtti. ABD'nin Ankara Büyü- kelçisi Marc Grossman da Çekiç Güç'ün göre\ süresi- nin uzatılmaması durumun- da nasıl bir tavır sergileye- ceklerının sorulması üzeri- ne. "Buna ilişkin şimdiden bir yorum yapnıam müm- kün değil. Benim göre\ im sa- dece Türk hükümeti ile yap- tığını görüşmeleri Ece\it'e rapor vermekti. Sadece gö- revimi yerinegetirdim" dedi. DSP'nin bugün yapılacak grup toplantısında. Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması oy lamasına katıl- mama karan alınması bekle- nivor. OylamayaRPveCHP millcrsekillerinin tam kad- ro olarak katılıp 'hayır' oyu kullanmaları durumunda 207 ret oyuna ulaşılabiliyor. İktidar partileri ANAP ve D^ı P'nın mılletvekillerinin toplam oyları ise 260'a ula- şıvor. Bu nedenle DSP mil- letv ekillerının o\ lamaya ka- tılmamalan durumunda Çe- kiç Güç'ün Türkiye'deki gö- rev süresinin temmuz a> ı so- nuna kadar uzatılması iste- minin TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul edilmesi bekle- ni\or. OLA1TARIN ARDINDAKJ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada su oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demi- re/'in, "Çekiç Güç'ün al- undan \ılun çıktı " sözleri, hafızalardakiyerini koru- yor! •Çekiç Giiç'e karşı çı- kanların altını çizdikleri noktalar şövle özetlenebi- lir: - Güç geldikteıı sonra, Türkiye 'de PKK 'ninfaali- yetleri biiyiik urtış göster- di. Çekiç Güç görevlileri- nin PKK 'yeyardım malze- mesi attığı, yaralı PKKTt- leri kaçırıp tedavi ettiği id- diaları ortaya çıkınca ka- muoyunun tepkisi de arttı. - Çekiç Güç, KuzeyIrak- U Kürtlerin seçimlerini gerçekleştirmesini, parla- mento ve hükümetlerini kurmalarmı sağladı. Bağ- datyönetiıninin tecrit edil- diği bölgede Kürt ordusu kurulacağı da ilan edilin- ce, öncelikle Türkiye'nin toprak bütünlüğünü teh- dit edecek bir bağımsız Kürt devletinin temelleri- nin atıldığı görüşleri ö'nemli dayanaklara ka- vuştu. - Çekiç Güç 'üıı komuta yapısı, Türk komutanlarm bilgisi dışında uçuşların yapılmasına olanak sağla- dı. Bu durum, Güç'ün, Kuzey Irak 'takifaaliyetle- rinden Türk yetkililerinin haberi olmadığı gb'rüşünü güçlendirdi. Türkiye 'nin, Çekiç Güç'ün Zaho'daki karargûhınm Silopi 'ye alınması istemi, ABD ta- rafından bugiine değin kabul edilmedi. Çekiç Güç, TBMM'de temsil edilen partilerin, muhalefetteyken genellik- le karşı çıkmalarınu kar- şın, iktidara gelincegö'rüş değiştirdikleri en somut dış politika konulurından biri oldu! TBMM'de, bu- gün yine tartışmalı bir oy- lamava neden olacak Çe- kiç Güç, dış politikayt ka- muoyıı desteğiyle yürüt- menin önemini de vurgu- luyorl • • • ÖHAL'de • Baştarafı 1. Sayfada Güneydoğulu ınıllervekille- ri. bugün TBMM Genel Ku- rıılu'nda vapılacak ovlama öncesınde sıkıntıyadüştüler. CHP ve RPıiın "ret". ANAP'lı Güneydoğu kö- kenlı milletvekillerinin ka- tılmama eğiliminde olduğu OHAL ov lamasının sonucu- nu. DSP ov lan belirleyecek. DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit. konuv la ilgili so- rular üzerine. "Hukuki bo£ luk olabilir. Gerekli olan y asa da henüz Meclis'e gelmedi" degerlendırmesini vaparak Çekiç Güç'te olduğu gibi oy- lamava girmeme tavrını ko- ru>acaklan mesajını verdi. TBMM'ye dün gönderilen hükümet tezkeresinde. "Ana- yasa Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda iptaledilme- si haiinde hukuki boşluğa ne- den oluıımaması. olağanüstü halin kaldınlması haiinde ih- tiy aç duy ulacak idari \e yasal düzenlemelerin henüz ta- mamlanamamış bulunması nedeniyleOHAL'in Batman, Bingöl. Bitlis. Diyarbakır, Hakkâri, Mardin. Siirt, Şır- nak. Tunceli \e Van illerinde 18/5/1996günü saat 17.00'den geçerii olmak üzere 18/10/19%günü saat 17.00'ye kadar uzatılması" istendı. A\AP Diyarbakır Millet- vekılı Sebgetullah Seydaoğ- lu. Başbakan Mesut Vıl- maz'ın bundan önceki oyla- mada. "son kez" kaydıyla uzatma istemini TBMM'ye getirdiğıne dıkkat çekerek "Biz seçmeninuze. olağanüs- tü hali kaldıracağınıızı. yeri- ne demokratik bir düzenleme getireceğimizi söyledik. Bu, bi/i bölgede büyük sıkjnbya sokuyor" görüşünü dile ge- tırdı. DSP katılmama eğiliminde OHAL'le ilgili olarak 17 martta vapılan son oylama- da. "çekimser'" kaldıklan için oylamanın Anayasa Mahke- Ine^i'nce iptal edılmebine ne- den olan DSP'lilerin. bugün yaptlacak oy lamaya "katıl- mama" eğiliminde olduğu öğrenıldı. Daha önce. "son kez"olacağı gerekçesiyle hü- kümete "dolayh destek" ve- ren DSP nin. bugün vapıla- cak o>lamaya da "hukuki boşlukdoğacağı" gerekçesiy- le katılmayaca&ı ıtade edildi. DSP ile bazı ANAPveDYP milletvekillerinin oylamaya katılmaması durumunda RP (158) ve CHP (44) milletve- killerinin oylan. ıstemın red- dedilme^i ıçın \eterh olınu- yor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle