26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S>CYFA CUMHURİYET 18HAZİRAN1996SAU 10 DIŞ HABERLER Yemen'de sel: 1150lü Yenen de hafta sonunda mevdana gelen su ba'kınlannda, en az 115 k.ış öldu Yemen haber ajaisınin bıldırdıgıne goıe ulLenın orta kesimlerındekı Şab\a boyesını etkıle>en şıdîetlı yağışlannyol açtğı sellerde 350 e\ yıkJdı 3 kopru uçtu, 33 eleunk dıreğı devnldı Boızede \aklasik600 bınkışı mahsur kaldı Bınlerce donum ekılı ararının sular altında kalJığı bolgede. çok bu\uk maddı zarar nıe^ dana geldıgı kaydedıldı life' dergisinin Müslümanlardan ÖZPÜ YORK(\A)- <\BD"nın en bu>uk>a>ın organlanndan Life dergısı son sayısinda yayımladıgı bır reklamdan oturu Muslumanlardan ozur dılemek zorunda kaldı Dergıde yeralan bır C oca-C ola reklamında. Mekke">e yuzunu donup ıbadet edeıı bır Muslumanın "gerçeğı" buldugu bdırtıîdıkten sonra gerçeğın Coca- Cola oldugu ıma edılmekteydı Islamı Işler Uluval konseyı tarafından yapılan açıklamada, Konsevın "Tanrı nın yerıne Coca-Cola >ı koyan" dergıyı protesto crtığı bunun uzenne Lıfe ın Muslumanlardan ozur dılemek zorunda kaldığı belırtıldı Rum başvurusu Strasbourg'da • STR^SBOIRG (4A)- Kıbris Rum K.esımı'nın. Turkıye aleylıındekı yaptığı ı>ıka>et başvurunun, 28 hazıran tanhınde ele alınacağı bıldınldı Avrupa Insan Hakları Komsıyonu nda yapılacak duruşmada, Rum kesımı \eTurk hukumetının a\ukatlan dınlenecek \e daha sonrakı bır tanhte Komısyon başvurunun ıncelenmeye alınıp alınnıaması konusundakı coru^unu açıklavacak ÎCıbııs Rum Kesımı. 1994 > ılıııda vaptığı şıkayet başv urusunda 1974 Barış Harekatı \e sonrasındakı gelışmelerle ılgılı olarak Turkıye ale\hıne sureklı tekrarladıgı ıddıalan gundeme getırmıştı Israil ile tatbikat yok • \\K\RA (Cumhurivet Burosu) - Dışışlerı Bakanlıgı Sozcu Yardımcısi Elçı Nurettın nurkan. Turkıye'nın Israıl ıle vaptığı asken ışbırlığı \e eğıtım anlaşmaMnın ortak bır asken tatbıkatı ongormedığını soyledı Dışişlen Bakanlıgı Sozcü Yardımcısi Elçı Nurkan. dun duzenledıgı basın toplantısında, bır »oru uzerınc. anlaşma kapsamında Israıl gemılennın Turk îımanlannı zıyaret etmesinın >er aldığını bıldırdı Petrosyan Ermenıstan Dev iet Başkanı Le\on Ter Petrosyan ıkı gunluk resmı bır zıyaret ıçın dun Atına yageldı Berabennde Ermenıstan Dışışlerı. Savunma ve Kdinu Duzenı ıle Turızm \e Tıcaret bakanlan olduğu halde Atına">a gelen Petrosyan. Cumhurbaşkanı Kostıs Stetanopulos'u zı\aret ettı ve Başbakan Kostas Sımıtıs ıle bır "Dostluk \e Işbtrlıgı ^nlaşması ' ımzaladı İnsan etinden şiş kebap • \LMATI (AA)- Kazikıstan'da guvenlık guçlerınce yapılan bır opcrasvon sırasmda. bır cına» et şebekesının, oldurduklerı ınsanlann etmden şiş kebap ' yaptıkları ortaya çıktı Dev iet soruşturma komıtesinden yapılan açıklamava gore cına>etlen Almatı'da işleven şebeke uyelerı yakalandı. ancak kurbanlann kımlıklerının tespıtı ıçın çalışmalar suruvor İsrairin yeni liderinin hükümet programı, Suriye ve Filistin'e savaş ilanı gibi Netanyahu'ram hedefi 'Büyük IsraiP• Hukümet programında Akdenız'den Ürdün'e 'Büyük Israıl' savunuluyor, Golan Tepelerrnın gerı verılmeyeceğı vurgulanıyor. Surıye'ye göre bu bır savaş ılanı. KUDlS(-\FP)-tsraıide Lıkud lıderı Bemamin \e- tanyahu nunbaşbakanlıgın- dakı >enı sagu koalısyonun programı. Araplarla barış goruşmelen konusunda sert- lıkyanlisınıtelıge->ahıp ^e- nı hukumet programı ayrıea "Bu>ukİsrail"ın kurulmasi- nı ongoruyor Program Su- nye'nın sert tepkısıneyol aç- tı Netanvahu'nun H mad- delık programı pazar akşa- mı Israıl Parlamentosu'nun (Knesset) Sekreterlığı'ne gondenldı Programın gırış bolumuşovle "Hükümetimiz,Ya- hudi halkının 'Eretz İsraıl'i kur- nıavahakkıolduğunainanıvor" İs- raıl\atanıanlamına gelen Eretz İs- raiL dını \e tarıhı bır kavram Sı- yasal gozlemcıler hukumet progra- mında yer alan Eretz Israıl deyı- mının Akdenız den Urdun'e kadar olan toprakları, yanı Batı !>ena'yı kapsadığını belırtıyorlar Hukumet programında. Batı Şe- na"da yenı yerleşım bolgelerının kurulmasina davam edıleceği, Fı- lıstınlılenn baSımsiz dev İet kur- Netanyahu, koalisyon kurabilmek için köktendinci Yahudi partilerine ödiin verdi. malarının kabul edılemeyeceğı. ^anıalan ıçın bırduzenlemegetıre- Kudus un israıl'ın baskentı olarak cektır kalacagı\eGolanTepelen'nın Su- • Hukumet bagımsız Fılıstın nye'ye gen venlmeveceğı vurgu- lanıyor Gozlemcıler. hukumet progra- mının surpnz olmadığını, Netan- yahu'nun seçım kampanyası sıra- sında açıkladığı göru^lere uygun olduğunu ıfade edıyorlar Hukumet programının onemlı maddelerı şoyle • Hukumetımız. Fılıstınlılenn ozerk yonetım altında ozgurce ya- de\letının kurulmasına karsıdır • Yahudi yerleşım bınmlen ku- rulması polıtıkalanna devanı edı- lecektır • Hukumet, gereklı gorduğunde terore karsı orduyu kullanacaktır • Kudus. bırle^ık ve bolunmez olarak İsraıl'ın başkentıdır ve oy- le kalacaktır • Golan Tepelen. İsraıl'ın gu- venlığı \e su kaynaklan açısından ya^amsal oneme sahıptır • Suriye ıle ancak Golan'ın is- raıl egemenlığınde kalması koşu- lu ıle anlaşma yapılabılır Suriye'nin sert tepkisi Benjamın Netanyahu'nun huku- met programı. Suriye nın sert tep- kısıne yol açtı Sunye hukumetının resmı yayın organı Teşrin'de çıkan yorumda soyle denıldı "Eger Netanyahu, hukumet programındaki madde- leri u\gulama\a kalkışırsa bu, ba- rış surecinin sonu anlamına gelir. Bölgede >eni sa\aşlann ve şiddetin volu açılır. Çunku Araplar haklanndan vazgeç- mevecektir.~ Sumelı vetkılıler Şam'ın Golan Tepelen'nın gen ve- nlmesı konusunda sonuna kadar israredeceğını vegerı- lemeveceğını belırtıyorlar Bırvetkılı -Suriveaçısından İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi, Ortadoğu barışı- nın anahtandır" >eklınde ko- nuştu Sunye ıle İsraıl arasındakı bariş görüşmelerınde 4 yıldır Golan Tepelen konusunda bır anlasma sağlanamadı Mart ayında. HAMAS tara- fından Kudus \e Te! \\ ı\ *de duzenlenen ıntıhar saldınla- rından sonra Şimon Peneshu- kumetı barış gorusmelennı kesmıstı Bıı aradd Vetanvahu nun hukumetınde. asırı sagcı kı- demlı sivasetçılerden \riel Şaron un bavındıriık bakanı olacağı bıldınldı Anel Şaron un sozcusu Şia Se- gal, Reuter e yaptıgı açıklamada, bırkaç vıl once de Bayındırhk ve Iskân Bakanlıgı gorevınde bulu- nan -\riel Şaron unyenı hukumet- te bavındıriık bakanlıgını kabul et- tığını Netanvahu nun hukumet programında temel ılkelerden bın- nı olusturan "Vahudi verteşim bi- rimlerini genişletme ve kalkındır- ma sivasetini. GazzeŞeridL Batı Şe- ria ve Golan lepekfri'ni de kapsa- yarak şckilde uvgula>'acağııtı r> bıl- dırdı Skandallar Cünton'ı yıpraüyor• Baskanlık seçımlenne S ay kala Baskan Clınton'ın evlılık disi ılıskılerı ve \Yhıte\vater skandalının ardından Cumhurıvetçıler, bu kez de Bevaz Saray'ın çoğu Cumhurıvetçı olan 300"den tazla kışının gızlı dosyalanni FBI'dan ıstemesını one çıkarıyorlar Dış HaberlerServisi-Dunyanın super gucu ABDde ba^kanlık seçınılerme 5 ay kala Demokratlar ın lıderı başkan Bill Clınton ın uzenndekı kara bulutlar da gıderek vogunlasıvor Karızmatık lı- der Clınton ve esının uzav ıp gıden skan- dallar listesıne. ontekı gun agırlıgı C um- hunyetçılerın oluşturduğu senato komı- tesının hazırladıgı NV hıtewater raporun- da Hillarv Clınton'ın sert bır dılle suç- lanmasınıneklenmesınındeortalıgı ıvı- ce bulandırdığı belırtılıyor Bavan Clın- ton'm skandal belgelerını vok ettıgıne ılışkın ıddıalar ıçeren rapor Cumhurı- vetçılenn ehne venı bır seçım kozu ve- nrken son kamuovu voklamaları Dole kar^ısında 20 puanlık farkla onde olan Clınton'ın son haftalarda 6 puanlık bır düşuş aosterdığını ortaya ko>uvor 1W2 vılında"ıktıdara gelen Bıll Clın- ton'ın başkanlığıoncesındeva^adıgıev- lılık dışı ılı^kılennın onava konması ıle skandallardızısının ılk halkasi başlamış oldu Daha sonra esj Hillarv Clınton ın VVhıtevvater emlak skandalındakı rolu ortavaçıkanldı Fırsattan ıstıfade eden Cumhurıvetçı- ler Clınton'u ıvıce >ıpratmak amacıvla bu kez de FB1 ve Bevaz Sarav bağlantı- sının uzenne ly ıce gıtmeve basladılar Bıiındıgı uzere Aralık 1993 ve Şubat 1994 vılları arasında ^00'den fazla kışı- nın ozel dos) alannın Bev az Saray tara- fından FBI'dan ıstetıldığıortav a çıkmiş- n Dosyalann çoğu ıseCumhurıvetçıle- rın ılerı gelenlen hakkında son derece özelbılgılenıçenvordu Ciınton'ıntavın ertığı FBI Başkanı LouisFreehcumagu- nu "BevazSarav'ıntalebininhiçbirhak- lı gerekçesinin olamavacağı" volunda açıklamada bulundu Bevaz Saray'ın kendısını ve FBI yı kurban seçtığını soy- leven Freeh by tur bır ıstege bır daha as- laızın vermeveceklennıdesozlenneek- ledı Bevaz Sarav ise FBI olavını "bıı- rokratik bir valnışlık" olarak degerlen- dınvor Yeni Zelanda9 da volkanpaniği\eni Zelanda'da, bir vanardağ dun sabah veniden faalivete geçti. "New Zeland" radvosu, adanın en vuksek dağı konumundaki Mount Ruapehu'nun 5 bin metre vuksege çıkan dumanlar puskurtmeve başladığım haber verdi. Dağın kuzevdoğusundan vukselen dumanlar. ulkenin turizm merkezleri Turangi. Taupo ve Rotorua da panığe vol açarken 4 havaalanı da ulaşıma kapatıldı. Avnı vanardağ. geçen vıl da bır ara faalivete geçmiş. bu yuzden hava traFıği felç olmuş. havaalanlan kapatılmıştı. Rakip Kürt gruplar kan döktü Kuzey Irak'ta çatışma: 7 ölü A\KAR.A-ERBİL(AA) - Kuzey Irak ta rakıp Kurt gruplar arasında meydana gelen çatişmalarda en az 7 kışının olduğu 17 kışının de varalandığı bıldınldı Hastane kavnakları Irak Kurdıstan Demokratık Partısı (IKDP) ıle Spılık bolgesi aşıretı Surçı uyele- nnın sıyası oluşumu Irak Kurdıstan Muhafazakar Partısı (IKMP) arasında mevdana geldığı belırtılen çatışmalarda. ılk belırle- melere gore 7 kışının oldu- gu ve 17 kışının de yara- landıgını belırttıler Lıderlıgını Mesut Bar- zani'nın vaptığı IKDPtara fından dun vavımlanan bır bıldınde ıse kuçukbırsıya- sı oluşum olduöu belırtılen IKMPcasusluk bolgeyol- lanna mayın doşemek ve duşmanlıklan korukle- mekle suçlandı Catışma- da olenler arasında IKMP nın lıderlıgını ya- panÖmerSurçi nınkarde- şı HusevinSurçi'nındebu- lunduğu behrtıldı Surçı aşıretınden bır başka yet- kılı NejatSurçide. aşıretın koyu olan Kalakın'ın IKDP uyelerı tarafından vakılıp vıkıldıgını. kadın ve çocuklann olduruldu- ğunu ıddıa ettı Kuzev Irak'ta faalıyet gosteren Celal Talabani lı- derlığındekı Irak Kurdıs- tan Yurtseverler Bırlığı (IKYB) ıse bolgede mey- dana gelen çatışmalan dık- katle ızlıvor IKYB'nın Ankara Temsılcısı Şazad Saib IKDP ıle Surçı aşıre- tı arasında bır suredır so- runlarbulunduğunu soyle- dı Surçıler'ın bolgesının bır sure IKDP güçlennce kuşatıldıgını v e tehdıt edıl- dıöını belınen Saıb, -IKDP'liler, bolgeve hâkim olmak ıstıvorlar. Karsıla- nnda da kendılenne muha- lefet eden, başkaldıran hiç- bir guç ve oluşum bulun- masını istemivorlar" dedı NEW YORK TİMES 'İsrail'in en önemli ittifakı' NE\V VORk (AA) - The Neu York Tımes gaze- tesınde > av ımlanan bır y a- zıda, Israıl ınsondonemde yapmış oldugu en onemlı stratejık ittifakı, Turkı>e ıle gerçekleştırdıgı belırtıl- dı The New York Tımes ga- zetesınde Thomas Fried- man ımzasıv la vay ımlanan "Turk Lokumu" adlı ma- kalede "Ortadoğu*da ne- ler oluyor" sorusu sorula- rak. "Turkive ile İsrail'in, Cavdos krizi ortak duşmanları olan Su- rive ile İran-srili Islami aşı- rılara karşı birleşrikleri" belırtıldı Yazar. "Israil'in bu voldan kendi vakın çev- resinde banşı sağladıktan sonra, uzakçevrevi oluştu- ran Libva, İran ve Irak'a vonelebileceği" goruşunu sav undu Vazıda. "İsrairin kurduğu en onemli strate- jikilışkinin Mısırvada l'r- dun'le değil, ku/evde Tur- kive ile oluştıırulduğu" kavdedıldı Simitis de tehdit kervanına katıldı MURAT tLEM ATİNA - \ unanıstan Baş- bakan ı KostasSimiti&,Gavdos Adası ndan Turkıve'ye haka- ret ve tehdıt y agdırdı Sımıtıs, adavı zıyaretınde vaptığı konuşmada " l lusal egemenliğimizi tartışnıak iste- venlere silahlarımı/la cevap verip, onlan acı bir şekilde piş- man edeceğiz" dedı Kostas Sımıtıs. oncekı gun geldıgı Gırıt te yaptıgı temas- lardan sonra öavdos Ada- sı'ndakı vaklasık uç vuz kışı- yekonuştu Yunan bayraklan ıle donatılmiş adada Turkı- ve'ye karşı ılk defa olarak sert tonda hakaret ve tehdıt vagdı- ran Sımıtıs Lozanda adalar ıle ılgılı statunun açık olarak belırtıldığıne dıkkat çektı ve "Soz konusu antlasmanın ye- niden gozden geçiriimesini is- temek anornıaldir" şeklınde konuştu Lozan çerçevesınde Egedekı statunun de net \e açık olduğunu soy ley en Sımı- tıs "Kaldı ki uluslararası di- ğer anlaşmalar ıle Ege konusu sağlam zemine oturtulmuş- hır"ıfadesinıkullandı Ulusal egemenlıklennı sonuna kadar >a\unacaklanm bır kere daha belırten 'ı unanıstan Başbaka- nı "Bu savunmayı silahlan- mızla ('nlesine yapacağız ki egemenİigimize veltenenler çok acı bir şekilde pişman ola- caklardır. Onlara v ıllarca unu- tamayacaklan bır ders \ere- ceğiz" dedı Sımıtıs, Turki- ve yı kastederek ıstemlerı olan herhangı bır ulkenin uluslararası mahkemeler ıle kuruluşlara başvurma hakkı olduğunu da belırttı Geçen hafta NATO toplantılan sıra- sinda Gavdos Adası "nın sta- tusunu gundeme getıren Yuz- başı Huseyin Çiftçi şahsında Turk Sılahlı Kuvvetlen'nede hakaret eden Sımıtıs "Bu kendinı bilmez komutanın açıklamalannı cıddıye alrnak zor ve anlaşılması guçtur" dedı Lübnan'da patlama KONUK YAZAR / Prof. Dr. FARUK ŞEN SAVDA(AA)- Guney Lubnandakı Ayn E) Hılve Fılıstın multecı kampında dun sabah meydana gelen patlamada 6 Fılıstınlı oldu. 16 kışı de yaralandı Pat- lamanın. Fılıstın Kurtuluş Orgutu'ne(FKO) baglı El Fetıh grubunun bır uvesı olan, patlayıcı uzmanı Bın- başı Nebil Hattab'ın ev ın- de meydana geldıgı belır- tıldı Hattdb'ınıkıkatlıevı- nın tamamen yıkıldığı çev redekı ıkı ev ın de hasar gorduğu patlama sesının kılometrelerce uzaktan du- yuldugu bıldınldı llkyar- dım ekıplennın enkaz kal- dırma çalışmalannı sur- durduklennı kaydeden ye- rel vetkılıler şu ana kadar enkaz altından çıkanlan cesetler arasında Hattab ve eşınınkının bulunup bulun- madıgının henuz bılınme- dığını soyledıler Patlama- nın sebebı hakkında henuz kesın bır bılgı bulunma- makla bırlıkte. kaza sonu- cu olmuş olabıleceğı ıhtı- malı de sjozardı edılmıvor Yunanistan'ın Dış Politikasının Anlaşılmaz HafifliğiYunanıstan anlaşılmaz bır şekilde, Turkıye ıle hasım olmayı ıç ve dış politikasının eksenıne yer- leştırmış bır ulkedır Var olmayan bır Turk tehdıdı ıle Yunan sıyası partılerı çağdışı mıllıyetçı' duy- guları kaşımaya ve oy almaya çalışıriar Aynı şe- kilde uluslararası alanda da Yunanıstan, yıne var olmayan bır Turk tehdıdı masalı ıle dığer devlet- lerı kendı çıkarian doğrultusunda yanına çekme- ye çalışır Turkıye ıle muttefik bır devlet olarak ıçınde bulunduğu IMATO'da hep bunu yapmaya çalışrn'ştf Şımd' aynı stratej1 >'e Avrjpa Bırl'ğ1 n1 Turkıye'ye karşı yonlendırmeye çalışmakta ve bu- nu en uç noktalara kadar goturmeyı denemekte- dır Bu polrtıka başanlı olabılır 011^ Bu sorunun cevabını Yunanistan'ın geçen gun- lerde gerçekleştırdıgı ust duzey Almanya sefen- nın hıkâyesı ıle bulmaya çalışalım Mıllı takımın Avrupa Kupası ndakı maçlan, HA- BITAT toplantılan ve Turkıye dekı ıç polıtık gelış- meler Turkıye'nın gundemınden dış polıtıkayı ta- mamıyla uzaklaştırdı Buna karşılık, 10-13 Hazı- ran 1996 tanhlerı arasında Yunanıstan Cumhur- başkanı Stefanopulos ve Dışışlerı Bakanı Pan- galos. Federal Almanya ya resmı bır zıyaret yap- tılar Uç gunluk resmı zıyaretın ılk gununde Ro- man Herzog ıle goruşen Stefanopulos ve Pan- galos, salı gunu onemlı gorusmelennı Federal Başbakan Kohl ve Dışışlerı Bakanı Kınkel ıle ger- çekleştırdıler Yukanda da belırttığımız gıbı Yu- nanıstan dış polıtıka konusunda atakyaparsa en fazla hangı soruyu one çıkanr" sorusunu sormak bıle gereksız Alman yetkılılerle yaptıkları goruş- melenn en onemlı maddesını de Turkıye oluştu- ruyordu Stefanopulos ve Pangalos, ozellıkle Tur- kıye nın kendılen ıçın bır tehdıt oluşturduğunu ve bu tehdıde karşı Avrupa Bırlığı'nın Yunanıstan ıle tam dayanışma halınde olmadığını ve Yunanlıla- ra yeten kadar destek venlmedığını dıle getırdı- (er Ana hatlanyla Yunanlılar, "Bız Avrupa Bırlı- ğı nın bır parçasıyız dıştan bırduşman bıze sal- dın hazıhıkları ıçınde, sız bızı daha fazla koruma- lısınız, bızımle ozdeşleşmelısınız" mesajını Bonn'da buyuk olçude vermeye çalıştılar Fakat bu serzenışler bu defa Bonn'da tam anlamıyla gen teptı Mayıs ayında Mesut Yılmaz ıle 2 5 sa- atlık bır goaışme yapan Helmut Kohl Turkıye'ın gundemınde pek çok konunun bulunduğunu ve Yunanıstan maddesının Turi^ıye'nın gundemınde onemlı bır yer tutmadığını gayet açık bır dılle Yu- nan Cumhurbaşkanı na anlattı • • • Goruşmenın Yunanıstan ıçın husranla sonuç- lanan en onemlı bolumunu ıse Klaus Kınkel'ın Pangalos ıle yaptığı bolum oluşturdu Dışışlen Bakanlıgı yapmaya başladığı gunden bugune Yu- nanıstan ın serzenışlennden ve Avrupa Bırlığı'nı bloke eden polıtıkasından buyuk olçude bıkan Hans Dıetnch Genchergıbı Grıkofıl bıryapı ıçın- de de olmayan objektıf akılcı bır dış polıtıka yu- rutme konusunuda başanlı bır savaş veren Kla- us Kınkel, Yunanıstan Dışışlen Bakanı'nm yakın- malarına bır karşı atakla cevap verdi Kınkel Yu- nanıstan ın başta Turkıye ıle Avrupa Bırlığı ara- sındakı gumruk bırlığıne yonelık bloka] politikası- nın dışında. Arnavutluk ve Makedonya ya karşı takındığı tavırların da artık Avrupa Bırlığı'nın sab- nnı taşırdığını buyuk bır açık kalplılıkle anlattı Bu- gune kadar bırçok değışık Turk Dışışlerı Bakanı ıle konuşan Klaus Kınkel artık Turk dış polıtıka- sını tam anlamıyla kavramış bulunuyor Turk dış politikasının Yunanıstan a karşı banşçı sorunla rın karşılıklı goruşmelerle çozulmesıne yonelık akılcı bır polıtıka olduğunu kavrayan Klaus Kın- kel bu nedenle Pctngalos'a hakıkaten sert çıkış- larda bulundu Toplantılardan sonra Yunan heye- tınde Almanya'ya yonelık kırgmlık buyuk olçule- re varmış bulunuyordu Heyettekı uzmanlar ve Yunan gazetecıler Almanlan tamamıyla Turkı- ye ye yakın bır polıtıka ızlemekle suçlama dere- cesıne geldıler Bu konuda Almanya dakı Turk kıtlesmın de etkılı olduğunu Almanya'dakı ıkıncı buyuk halk kıtlesını oluşturan Turklenn, Alman dış polıtıkasını da belırlı olçude etkılemeye baş- ladıklannı dıle getırdıler Yaklaşımlan ne olursa ol- su n Yunanlılar bu defa Bonn'dan hakıkaten bu- yuk bır husran ıle ayrıldılar Dış polıtıkasını yuzde 90 Turkıye'ye, yuzde 10 oranında da Arnavutluk ve Makedonya'yı dışlama konusuna ayıran Yuna- nıstan bu polıtıkasını devam ettırdığı takdırde Almanya'dan sonra, ingıltere Fransa ve Ital- ya dan da aynı cevabı alacaklannın bılıncıne uma- nz yavaş yavaş varacaktır Ozellıkle Yunanistan'ın "şahınler' takımını oluşturan Dışışlen Bakanı Pan- galos ve grubu artık daha akılcı bır polıtıka ıçıne gırmenın gereklılığı konusunda şapkalannı onle- rıne koyup duşunme noktasına gelmış bulunuyor- lar Yunan heyetındekı rasyonel akılcı duşunen uzmanlar da, Yunanistan'ın bu konulan her sefe- rınde dıle getırıp her sefennde ters cevaplar al- masının Yunanıstan'a buyuk olçude puan kay- bettırdığının bılıncındeler Klaus Kınkel, goruşme- de ıkıncı Maastncht goruşmelen bıttıkten sonra, Kıbns ta akılcı gelışmeler olmadığı takdırde Al- manya nın Guney Kıbns ın tam uyelığıne kolay kolay, "evef" demeyeceğını de gayet açık bır şe- kilde Yunanlılara ılettı Atına nın Bonn çıkarması bu sefer başanlı geçmedı Stefanopulos ve Pan- galos bugun bundan sonrakı goruşmelere daha akılcı bır şekilde gelme karan alarak çantalannı koltuklarının altına alıp Yunanıstan'a dondüler • • • Yunanıstan ın zaman zaman kısa vadelı so- nuçlar alabıldığı ama bır genel polıtık çızgı ola- rak dığer Batılı devletlerı de bıktıran Turkıye duş- manlığı temelıne oturmuş dış polıtıka çızgısı artık yavaş yavaş bu ulkenin, bır ulke ıçın çok onemlı olan ınandıncılığını tehdıt eder hale gelmış bulu- nuyor Ama ıç polıtıkada bugunku koşullann ge- reklerıne hıç uygun olmayan bır "mıllıyetçılıkle" oy olma ıç kamuoyunu yonlendırme alışkanlığının oldukça kokleşmış olduğu Yunanıstan Turkıye'yı bır "hasım olarak değıl bır "hısım" olarak gor- menın daha yararlı olacağını kavrayabılır mı, bu- nu anlamak kolay değıl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle