27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 HA2İRAN 1996 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER Tekerin Özelleştirilmesi ve Tütünün Geleceği IVIAHİRGÜRBCZ Odası Başkam H ukumetlerce "ekonomı- nin gereği" tanımlama- sıvla alınan kımı kararla- nn doğrudan yoneldık- len amaçlar dısında orta- \a çikan dola\lı sonuç- lannın ba^langıçta gozetılmedtgı ve onemsenmedigı ulkemızde stkı,a rastla- nanbıru>gulamaturudur Ovsa bınncıl hedefler one çıkanlarak gerı,ekles,tınlen bırçok duzenleme ba^ka alan \e kesım- lerde de çok onemlı etkı ve sonuçlar va- ratabılmektedır Bu turden bır etkıleşımın gozetılme- >en onemsenmeyen vanını va da mağ- durunu da çoğu kez tanm kesimı olu^tur- maktadır Sanayıle^me stratejılennden para polıtıkalanna kadar bırçok makro nıtelıklı karar hıç haketmedığı \e neden olmadıgı halde tarımı da>enı veçoksa- >ıdasorunlakarşıkarşı\abırakabılmek- tedır Gunumuze kadar daha çok "varlıksa- Oşı" boyutuyla one çıkan ozelleştırme su- recınde de tanrn kesımını etkıleyen olumsuz sonuçlar orta\a çıkmi^tır So- run "oncelikle ve valnı/ca zaraıiı olduk- ları belirtilen KİT vaıiıklaruun de\ ri" bı- çımınde gundeme geldıgınden lanm ke- sımı \e kırsal toplum bazında. ba^ka ne tur sonuçlar varatılatağı kımsenın der- dı ya da ka>gısı olmamıştır Bır olçude kırsal toplumun demokratık etkınlığının vetersızlığıne de bağlı bıçımde ortava çı- kan SEK \e EBK ozelle^me olumsuz- luklan ka>gımız odur kı. gundeme getı- nlmekte bulunan Tekel ozelleşmesınde de olasi «orunmektedır Eskı TMMOB Zııaat Muhemhslen Tekel'm ozelleştınlmesının gerekhlı- 5ı de zamanlaması da hıç ku^kusuz tar- tışılabılır Ne \ar kı sıgara fabnkalan ozelınde > apılabılecek bo\ le bır tartışma. Tekel leılısj<ılıtanmaı,ısından kanımız- ca çok daha onemlı \e gereklıdır Gelı- !sen dı^ koşullar \e parlamento arıtmetı- ğı açısından bu ozelleştırmenın onlene- me> eceğı anlaşıl sa bıle -kı ov, le gorunu- vor- hıç değise tutun tarımına \onelecek olunisuzluklann gıderılmesının \ollan aranmalı tartıvlmalıvebulunmalıdır Bu tanısmalarda ılgılı tum kesımlerın de- mokratık katılımlan saglanmalı ulusal uretımı one çıkaran bır yakla^ım gelıştı- rılmelıdır thracatın \e sıgara uretımının gerek du\ dugu nıtelıklı (kalıtelı) yerlı tu- tun uretımı. kesınlıkle tasfıye edılmeme- lıdır Çunku gereğınden çok sıyasallaşmi!} olmasına karşın. tutun bugun de "karşı- laştırmah üsnınluğe" sahıp olduğumuz stratejık bır uretım alanını oluş.turmakta- dır Dunya tuketım eğılımlerının değış- mesıne karşın, oryantal (şark tıpı) tutun ureten rakıp ulkelerın uretım sorunlan yuzunden bu nıtel ık gelecekte de dev am etmeyeadaydır Yanmmılyardolarayak- laşan pa\ı ıle ıhracatın da onemlı bır ka- lemını tutun oluşturmaktadır Nereden bakılırsa bakılsın, tutun uç rrulyon ınsa- nın ya da yarım mılyonu aş.kın kırsal aı- lenın bınncıl geçım kavnagıdır OzeUeştirme ve olası sorunlar... Bıze gore Tekel'e yonelık ozelleştırme yaklaşımlan, kısaca tanımlanmaya çalı- şıldıgı gıbı ekonomık \e toplums>al rolu bu olçude onemiı olan tutunun gelecegı nı oncelikle kapsamalıdır ı\edılıkle gundeme getırmehdtr Bu amaçla çok sa- \ ıda çozumlev ıcı doğrultuv u uretmek de tartı^mav a açmak da mumkundur ve ge- reklıdır Boylesı bır tartışma platformu- nun doğru. uygulanabılır ve yararlı so- nuçlar uretmesinınönko^uluısekanımız- ca sonuçla ılgılı tum keMtn ve çıkar grup- larının demokratık katılımcılıklannı sağ- layabılmektır Sıgara fabrıkalarımızın uretım kapa- sıtelenvle -ıç tuketım \e ıhraç projeksı- vonlarının ılı^kısı nasildır bu ılı^kı eskı fabrıkalarda teknolojı venıle^mesını ge- reklı kılmakta mıdır voksa yenı fabnka- lar geîeksinıme \eterl\ mıdır1 Gumruk bırlığının ılgılı hukmu ıkı yıl sonra vu- rurluğe gırınce ve ozel fabnkalann te- kellen kalkınca Turk tutununun payında ne gelış,meler olacaktır0 \vrupa Bırlığı nezdınde bu amaçla bır erteleme gırısı- mı gerekır mı. mumkun mudur1 Ozelle^- me bır sure sonra verlı tutun uretımını tasfıye eder mı"1 Uretım kotasının kaldınlmasıvla, de- \ am edecegı belirtilen dev let desteğı bağ- da>ır mı' Kalıtelı tutun uretımı kotayı gerektırmez mı1 Devletın ıhracatta tuc- carla yanşmasının zorluğu ve ozelle^mış fabnkalann kendı ıhtı> açlannı doğrudan uretıcıden sağlamaları hususlan tutun alan devletın rolunun gıderek tasfıye ol- ması sonucunu yaratmaz mı' Oryantal tutun özellıklennı sıgaraya vansıtan ye- nı teknolojıler gelışırıse tutunculuğumu- zunçıkı^yollannelerolabılır'Ozelleşe- cek fabrıkalara tutün konusunda araştır- ma ve ıslah gorev ı venlmelı mı' Ozelleş- tırmede "altın hisse" turunden kamu hak- ları kullanılmalı mı1 Tutun uretıcı orgut- len ve çahşanlann alıcı olarak surece ka- tılmaları ve bunlara oncelık tanımak mumkun değıl mı"1 Sağlıklı sonuç ıçın bıze gore degını- len bu sorunlar değınılmeven baş,kalan zaman geçırmeden enıne boyuna tartı- sılmalıdır Çozumleme vaklaşımlan "tekbmutluekonomikseçme" v a da ~tek bo> utlu toplumsal kav gı onceliği" verı ne tum sorunlan vanıtlavabılen.tumboyut- ları ka\ravabılen bır butunluge donuv melıdır Tütünün geleceği için Ulke yaranna bır çozume katkısı ola- bılırdu^uncesıvle kımı somut doğrultu- lan zaman geçırmeden tartışmaya açmak gereklıdır • Kanımızca ulkemızde uretılen or- yantal (^ark tıpı) tutunlere ıç ve dıs, pı- vasanın gereksınımı devam ermektedır ObakımdanTurkıvCnitelikliolmakko- şuluvla" yerlı tutun uretımını surdurme- hdır Bu gereklılık. kıraç arazıde nıtelık- lı tutun yetıştıren ve o ekolojılerde baş- ka tur bır uretım yapmak olanağı da bu- iunmayan uretıcı kesımleraçısından, ay- nca toplumsal zorunluluktur Belirtilen nedenlerle, kıraçta yetıştmlen kalıtelı tu- tune her zaman pazar bulunacağı gerçe- ğı de gozetılerek, uretım yalnızca bu doğ- rultuda ozendınlmelı ve yönlendınlme- lıdir • Üretımınyonlendınlmesı.verımlılı- gı ve guvencesı, uretım sonrasının orga- nızasyonuyla doğrudan bağlanlıtıdır Adına ~Tutıin Tarım Satış Kooperatifle- rT de "uretici biriikleri" de dense ure- tıcı orgutluluğu kesınlıkle gerçekleştınl- melı vesıstemeegemenkılınmalıdır Bu orgutlenme, devletın kostekleyıcı degıl. vesayet kullanmaksızırr desteklevıcı ol- duğu bır v aklaşımla gerçekleştınlmehdır • Tutun rekabet koşullarının geçerlı olacağı ortamlardapazarlanmalıdır Esa- sen bun\elen za\ ıf olan uretıcıler bu pa- zarlarda örgutlen aratılığıvla bulunma- lıdır Son tahlılde borsa nıtelığı kazana- cak olan pazar altvapıları ıçın devletın katkısı ve vonlendınulıgı geçerlı olma- lıdır Uretıcı orgutu pazarlanamavan urunlerın degerlendırılmesınde sorum- luluk vuklenmelıdır • Vadelı ışlem borsalan aracılığıyla, fabnka ve ıhracatçılarla ılı^kı kurabılen uretıcılerın uretımlerını nıtel ve nıcel doğrultularda \onlendirmelen sağlana- bılmelıdır Bır anlamda "sözleşmeli ure- tim modelTne donu^ecek bu ılı^kı bıçı- mı ıle uretımın dogrultusu behrlenebıle- cektır Uretım kotası devletınguduleme- sıvle degıl uretıcı-!>anavıcı-tuccar eko- nomık ılışkiMyle ortava çıkabıletektır • Devletınsıstemdekırolü "alt\apıla- rın kurulması. vönlendirme. denetim, kredi sağlama ve ekonomik bunvcleri za- >ıf ureticilere gerekirse doğrudan \ar- dım" ışlevlenvlesınırlı olmalıdır Tanm ve Kovışlerı Bakanlığı sıstem butunlu- ğu yakla^ımı ıçınde, bu konularda odev- lı kılınmalıdır • Bu mekanızmalann tumunu kavra- > acak, gerçekçı v e kapsamlı bır yasal du- zenleme Tekel ın ozelleîjtırılmesı sure- cıvle eijzamanlı olarak gerçekleştınlme- lıdır Tutun ozelınde va^amageçırılebılecek bovlesıbırsıstematıgın "tanmda üretim jonlendirmesi" ve "kırsal toplumunde- mokratik katılımı" dogrultulan bakımın- dan da oğretıcı bır ornek olabılecegı du^unulmektedır Ormanlanmızdaki Çeşitlilik... Doç. Dr. YÜCEL ÇAĞLAR T urkıve ornıan agau turlerı ve orman vapıları vonunden son derece varsıl bırçeşıtlılığe sahıptır Sozgelımı.Tur- kıve ormanlarındı beşı çam.dordu goknar uçuservı vedısı ardıç yırmı ıkısı soğut onuakçaağaç.\ırmı>eva- kını me^e dordu hu> ıkısı kavın olmak uzere vuz ellıye vakın agaç turu dogal olarak vetı^ebılıvor L stelık bu turlenn pek çogu da > alnızca Turkıye de vetışebılıyor Başkabırsovleyışle Turkıve "ende- miği.'* Bu bır yana Turkı>e ormanlan tur yaş ta- bdkaltlık vb >onlerden son derece ozgun >apısal ozellıklere sahıptır Inanılamavacak denlı az savı- labılecek v ukseklık ve uzaklıklarda onaya çıkan bu doğal değışkenlıkler olağanustu bır ı>ans sayılmalı bızlerıçın Nevarkı çoğunlukavırdındadegılızbu varsillığın O\lekı ağaç ve orman tutkunu >urttaş,- lanmızın >anı sira ormancı dostlanmızın bıle ço- gunlugu hala bu gerçegı goremı>or Goremedığı ıçın de bır yandan bu vdrsıllıgımızın ba^ına gelen- lenn ve bır vandan da bu surece doğrudan ve do- laylı katkılannın vetenncebılıncındeolamıvor Bu nedenle sankı goru^ ve evlem bırlığı vapılmakta- dır bu \arsıllığın da vok cdılmesi ıçın Ormanlar doğru algılanremor: Yeterınce tanın- madığında herhangı bırvarlıgın korunabılmesı bır yana venmlı olarak üjletılebılmesının olanaksız ol- duğu î.on derece yalın bırgerçeklıktır Ovledır. ama nedense ormanlan doğru algılamamakta dırenılıyor sankı Sayısı ekolojık koşullara bağlı olarak 5 000- 50 000 arasında değıştıgı one surulen oğeden olu- ı>an ve tum oğelen arasında doğrudan ya da dola>- lı olarak çeşıtlı duzeylerde etkıle^ım bulunan son derece karma^ık. canlı sıstemlerdır ormanlar Dıv sal her turlu oluşurqddn etkılenebılen bu sıstemle- nn doğru olarak algılanabılmesı. gerçekte kulturel, bas,ka bır so> leyı^le du^unme gelenegı, becensı so- rundur Du^unme becensı veterınce gelı>kın olma- dığında sıstem ozellığı ta^ıv an varlıkldrın tum ozel- lıklerı\le. eksıksız ve doğru kavrdnabılmesı ola- naksız. en azından rastlantısaldır Soyutlama, boyut- lulandırma ılı^kılendırme, tanhsellendırmevb be- cenler vetennce gelı^medığınde ne denlı ıçtenlık- lı olunursaolunsun bıryerlerdeeksık ve veyayan- lı^lığın ortava çıkması, neredeyse kaçınılmazdır Turkıve'deormanlannçoğunlukladoğnialgınanıa- masının temelınde du>unmebecensindekıeksıkJjV.- len aramak gerekır Nanlış ustune vanlış: Ormanlann doğru algılan- maması. doğal olarak ne denlı ıçtenlıklı olunursa olunsun.vanlı^lıklanbırbakımakaçınılmazlaştırı- yor 1982 \nayasası'nın 169 ve 170 maddelerı ıle 6831 sayıh Orman Nasası'vla 4122 sayılı "Milli Ağaçiandırma ve Erozyon Kontrolu SefcrrK'rlik" 2924 savılı "Orman Kovulerinin Kalkınmalannın Destektenmesi*' 2634sd>ılı u TurizmiTeşvik" 1402 sa>ıh -Kadastro" 2873 sayılı "Milli Parklar" ve daha bır çok v asal duzenlemey le > apılan dkıl almaz yanlı^lıklar da bu kaçınılmazlığın bır sonucudur Oyle kı. Turkıye. ovle uzun boylu arastırmaya da gerek vok bu turden vanlı>lıklarnedenıylehızlaor- mansizla^ıvor Daha ılgıncı ulkemızı çolleşmek- ten kurtarmak. bu amaçjd dd ağaçlandırma yapmak tutkusuvla yanıp tutuşan yurtta^lanmıza oyle yan- lı.-jlıklar vaptırtılıyor kı ofkelenmemek gerçekten de olanaksız İ^te Orman Bakanlığı nın ağaçlandır- ma kampany alan "ozeP ağaçlandırmaları vav gın- laştırma çabalan ısjte Istanbul Buyuk Şehır Bele- dıyesı nın fıdan sdtı> uygulaması. ışte "Ağaç Bav- ramlan..." Turkıye, bu turden olumsuzluklann gıderek art- masına kar^ın. 21 Mart"ı her >ıl "Dun>aOrman- cdıkGunu" olarak kutluvor. Gerçekten de huzun ve- rıcı bırkomıklılcbu Oncakaynağa, ıçtenlıklı çaba- va ve çok daha öncmlısı zamana yazık oluvor Ne^pdmalı? Llusal duzevdekı vasal duzenleme- lerı, sozgelımı anavasajı \e vasaları kımı ardıl amaçlara uygun olarak tasadama. y apma ve yorum- lama olanağı var Ama, uluslararası duzlemde ba- ğıtlanan sozleşmeler soz konusu olduğunda boyle- sı bır olanak yok Sozgelımı Turkıve 1992 vılın- da Rıo'da toplanan ~Çe\re >e Kalkınma Koferan- srndan sonra hazırlanan "Rio Deklaras>onu" "Gundem 21" ve "Orman ilkelerTnı kabul ctmı^ ve "BiyolojikÇeşitlilikSozleşmesi"'nı ımzalamıstır Aynca, 1993 v ılında Helsınkı de bakanlar duzeyın- de vapılan "\\rupa Ormanlannı Koruma Konfe- ransı'"nda alınan kararlar Turkıve taratından da be- nımsenmı^tır Hıçolmazsa "elegunekarşısozunun eri"gorunumu vermek ıçın bu belgelerın getırdığı vukumluluklenngereğı vapılmalıdır Orneğın Hel- sınkı'de vapılan toplantıda orman varlıklarının >o- netımı ıçın >u ılke benımsenmiijtır "Ormanlann, bholojik çeşitliliğin, verimliliğin, gençleşme gucunun, canlüığuiın korunması; vereL. ulkesel \v kuresel dum lerdeormanlardan beklenen ekolojik, ekonomik ve toplumsal işlevten \erine ge- tirebilecek >e oteki ekosistemlere zarar \erme\ecek biçimde\e\oğunluktaişletilmesr zorunludur Tur- kıye ormancılıgının bu ılke doğrultusunda venıden duzenlenmesı gerekmektedır Başka bır sov le\ ışle ulkemızdekı hızlı ormansızlaşmanın önlenebılme- sı ıçın Turkıve ormancılığı, tum kavramları, teknık- len kurum ve kurulu^larıylayenıden duzenlenme- hdır Bu doğrultuda bır amaçla değerlendırılmedı- ğınde "Dünya Ormancılık Gunü"nu kutlamak, de- yı^ yenndeyse. "rraji komik" bır tutumdur ve de "abesle iştiga!"dır TARTIŞMA Tartışmanın Sayısız Yararları. 3Nısanl9%gunlu Cumhunvet gazetesinın \azıvet sutununda çıkan "Bız Cumhunvet okurlan niçin bır ara>a gelıvoruz'''" baslıklı vazıda ılgmı, onerıleı bulunmaktadır Hepsıne butun ıçtenlıgımle kdtılıvorum î)zelhkle b hartı ıle gosterılen bolumdekı du^unce uzennde onemle durmak ıstıvorum (b) bolumunde a\nen ^unlar vazılmaktadır "b) Guncel ola\ laıia ılgilı haber \e \avmlann burada goruş alışvenşı vapılarak irdelenmesı >e daha ivı anlaşılması sağlanabılir." Toplantılarda sozlu olarak lg vapılrnasını isteven bu oner\vı çok daha tazla geniîletmekte savısız \ ararljrın bulundugu kesındır Bu onenvı nasıl genı^letebılınz' Cumhunvet okudannın tamamını bır salona toplama>a \e gunlercc konu^ınalannı saglamaya olanak bulunmddığından vapılmaM gereken ı> vazılı tartışmalar açmaktır Tartışılmavan bır konunun ıv ı anla^ılamavacdğı ve kısa zamanda unutulacağı kesındır Ilen ulkelenn okullannda butun konular tartı^ılarak ogretılmektedır bızde ise ezberletılmektedır \sıl olan oğren(.m\n bılımsel konulan oğrenmeM n.ıne sındırmesı ve vaşamı bovunca da uvgulamasıdır EŞıtımını tamamlavan bır oğrencının va^amında ve dunya goru^unde onemlı savılabılecek gelı>meler olmamı^sa eğıtım pek vararlı olmamı^ demektır \\m gunku Cumhunvet ın ıkıncı savfasinda Prot Dr Erdoğan Soral ın va\ ınıladıgı •*Türkne"veÇağ \tlatan Feisefe-\\" ba^lıklı \azıda dvdınlanınızın katalanna \erle^tırılınesı gereken hem de ıvıce verleijtırılmesı gereken çok onemlı tıkırler bulunmaktadır Orneğın "28 \ralık 1983 gecesı uvgulamava konulan 28 savılı kararla Turkıve've çag atlatan feisefe benımsenmıştir" denılmektedır ve bu felsefenın eleştınsı vapılmaktadır Bueleştınler vavımlandığı gunden baijlanarak tartı^ılabılmelıdır Topluma çag atlatan bır telsetenın tartı^ılmadan benımsenmesı ve uygulanmasi hos gorulebılecek bır olay degıldır Bugun dahı bu tartı^malann genışçapta vapılmayıp da dar çerçeve ıçınde vapılınca ulkemız ıçın avdınlatıcıhğı sınırlı kalmaktadır Bov le olunca da 28 savılı kararı alanlar hakkında adaletlı hukumler venlememekte \e ınsanlanmız. ozellıkle gereğınce avdın olmayanlanmız vanlış kanılara saplanmaktadırlar Aynı düşuncelerle Cumhunvet gazetesıne yazdığım makalelenn bır kısmının >ayımlanmadığını görerek uzüluvorunı Makalelen duzenleven Sayın Sami Karaören e makalemın nıçm yayımlanmadıgım sordum "Göndenlen her yazı>ı vayımlamak olanağı vok. Günde ellı vazı ^lıvor. Avnca ılkelenmıze uvmayan vazüan vavımlanmatnakta Iskenderpaşa Mah Meydan Cad No 6 Trabzon Tel (0 462) 326 67 45 - 326 67 46 Faks (0 462) 322 33 60 haklıvız-Güncelve niteliklilennı seçıvoruz. basmava ga>Tet edıvorum, fakat bırçoğunu stçmiş olduğumuz halde. >er vokluğu nedeni ile basamı\oruz. çok ûzulüyorum." Son bır goruşmemızde şovle bır onende bulundum "Haftada üc kez ek dergı çıkanyorsunuz, bır de okuvucu vazdan ıçin bır ek dergi çıkartılırsa nasıl olur?" Onenm Sa>ın Karaören ın çok hoşuna gıttı ve bu onenyı gazetenın ya\ ın kuruluna goturdüğunu soyledı Henuz bır sonuç yok Sayın Cumhunjet okurlan şımdı sızlere seslenıyorum Yapacagınız toplantılarda boyle bır ek dergının çıkanlmasının vararlı olup olmavacağmı tartı^ınız Varacağınız sonucu da gazeteye bıldınnız Çoğunluk u>gun bulursa bu dergı çıkanlabılır Duşuncelennın vavımlandığını ve tartışma konusu olduğunu goren okurlar gazeteye daha çok bağlanır Ilen ulkelerde çok >apılan vazılı tartışmalan. bız deyapmalı>ız Ancak bovlelıkle konulann daha dennlığine ıner ve daha ıvı anlamış oluruz Lzunca bır sure once eskı bır oğrencım elınde gazetede vavımlanmtş bır vazım olarak geldı ve "Bu vaonızın bazı kısımlarına takıldım ve stzınlc tartışmak ıçın geldiırT dedı Kendısme çok te^ekkur ettım ve "Demek kı vazıvı okumuşsun. ûzennde du^ünmuşsun, kendınce kesın bır karara \armışsın ve tartışmak ıçın de gelmışsın. Bu kadannı vapan çok azdır Bu az kışıkrden bın olduğun ıçın. tekrâr tekrar teşekkur edıvBrum. \azıvı beğenmen şart degildir. Kışısel duşuncenı tarafsız olarak bıldırmen, bence çok onemlıdır. Keşke bu duşüncenı. avnı gazeteve vazabılsevdın. O zaman senın gıbı duşünen daha birçok kımse de vararianırdı ve çok ıvi olurdu" dedım Bugun de avnı duşuncedevım vazılı tartı^malar vapmalıyız olaylann dennlıklenne j ınmelıvız buna dlı^malıvız Prof. Dr. Tahsin Tokmanoğlu PENCERE Konuşmalar... Telefonda ara sıra ya sen karşındakıyle konuşur- ken araya bırılen gırer ya da numarayı çevırdığınde başka bır konuşmanın ortasına duşersın, bu gıbı du- rumlarda atışmaların oluşması doğaldır - Bayım, aradan çekılır mısın goruyorsun kı bayan- la konuşuyoruz - Sen neden telefonu kapatmıyorsun9 - Allah Allah, çık aradan yahu - Yahu, babandır' Bırbınnı tanımayan kışıler hırslanıp telefonda bır- bırlerıne verıp verıştırırler Ya da kımılerı karışan hat- larda konuşmalan dınlemekten tat alırlar Pekı telefonda nasıl konuşulur? • Genellıkle ıkı tur konuşma var Bırıncısı kısa, kesın, ekonomik - Mah yukledın mf> - Tamam Yarın elınde -Oldu Tık Telefon kapanır Kımılerı ıse şaşılası bıçımde lafı uzatır; daldan da- la seker - Dun ne yaptııT? - Çamaşır vardı Sonra gorumceme gıttım Grıp- ten yatıyormuş Sagolsun, kendısme bakmayı hıç bılmez Yardımcısı da yok Ortalıgı bıraz derledım, topladım Lafaramızdabecerıksızdır Bınhlamurkay- nattım O ıçerken baktım buzdolabı bomboş Çor- bapışıreyım dedım ortalıktamtakır Sonra evdene- yı tutsan elınde kalıyor Neme lazım kendımı soka- ğa attım Mahınur'a bıraz ugradım Onun da başın- da kavak yellen esıyor Kocası yıne başını alıp gttmış, bızımkının elınde gunun o saatınde konyak, pıkaba plağı koymuş ( Lakırdı uzayıp gıder ne zaman noktalanacagı bı-, lınmez Gevezelık parayla mı9 • Sanatçılar gazetecıler yazartar arasında da unlu gevezeler az degıldır Bunlarla dostluk ozverı ıster Geveze aralıksız konuştuğu ıçın ne soyledığtnı unu- tan ve durmadan yıneleyen adamdır çogu zaman bır olayı degışık bıçımlerde anlatır uydurur, zamanla uy- durduklannın gerçeklıgıne ınantr karşısındakını de ınandırmayaçalışır susmak bılmez dınlemez ceva- hır yumurtluyorum samr karşısındakı konuşmaya yeltenırse yuzu kararır mutsuzlaşır, soze hemen gı- reyım dıye fırsat kollar Konuşma ısteğının kosnuk dalgalannda mantıgını yıtırdıgınden başı kıçı bırbırı- ne karışan çagnşımlarda yuvarlanır gıder • Gevezeyle konuşmak dıyalog ıçerığı taşımaz çun- ku adamın kendısı bır monologdur Kımı zaman kahvehane fılozofunun konferansına, kımı zaman boş kafalı polıtıkacının kof soylevıne kı- mı zaman bunaklaşmış bır dâhının çeşıttemelenne donuşen monolog bıttıgınde sonuç, sıfıra sıfır elde var sıfırdır • Cumhunyetın kuruculanndan Ismet Paşa sıyasal yaşamda çok konuşmazdı Sıyasal yaşamın kaynaşmalarında herkes gek gek geğınrken Paşa yandaşlannın sabrını taşıracak bır suskunluğa burunurdu Ulkede ve dunyada onemlı sanılan bır dızı olay yaşanırken bırtakım adamlar or- talıkta bar bar bağınrken kursulerde ve mangallar- da kul bırakmazken "inönü acaba ne duşunuyor, ne soyleyecek?" dıye bır merak uyanırdı Paşa susardı Ve eşref saatı geldığınde zamanlama yerıne otur- duğunda ağırbaşlı devlet adamı kımlıgıyle, ıçerıklı ve dengelı bır konuşma yapardı Yarım yuzyıl boyunca Inonu'nun saygınhğını korumasında bu yontemının çok etkılı ve onemlı olduğunu duşunuyorum Bır devlet adamına yakışan da budur ' • Pekı, bugunku polıtıkacılar nasıl konuşuyortar^ Konuşmanın da bır kıymet-ı harbıyesı kalmadı' bohçacı kadınların lafları bunların soyledıklennden daha ınandırıcıdır HOCAAHMETYESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Gençler1 Turk dunyasına açılan bır kapı olarak Ahmet Yesevı Unıversıtesı Sosyal Bılımler En- stıtusu Sızı, hem lısansustu çalışma yapmaya hem de bır Turk Lehçesını oğrenmeye çağırıyor Ustelık burslu olarak Eğer hukuk ekonomı ışletme Turk dılı ve ede- bıyatı, tarıh, ılahıyat sosyolojı ve ıletışım alanlannda yuksek lısans yapmak ıstıyorsanız bıze başvurun Burslu oğrencıler Ahmet Yesevı Unıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtusu nde sozleşmelı araştırma gorevlısı olarak ıstıhdam edılecek ve lısansustu pro- gramlan başarıyla tamamladıklarında bu unıversıt- ede oğretım elemanı olarak gorevlendınleceklerdır Lısansustu programlara TC uyruklular başvura- bılır Oğretım dılı Turkıye Turkçesıdır Eğıtım-oğretım Ankara da yapılacaktır ARANAN ŞARTLAR VE İSTENILEN BELGELER 4 yıllık fakulte veya yuksekokul mezunu olmak Lısans-Yuksekokul dıplomasının aslı veya noter- den tasdıklı orneğı Lısans not dokumu (Transkrıpt) Resmı onaylı nufus cuzdanı orneğı (Enstrtuden temın edılır) 2 (ıkı) adet vesıkalık fotoğraf Adayların ıstenılen belgelerle bırlıkte 20-25 Tem- muz 1996 tarıhlerı arasında sınava gırecegı program ve yabancı dılı belırten başvuru formunu doldurarak, Sosyal Bılımler Enstıtusu ne şahsen muracaat et- melerı gerekmektedır Sınav tanhlen Yuksek Lısans Bılım Sınavı 06 081996 Saat 10 00 Mulakatı 07 08 1996 Saat 10 00 Yabancı Dıl Sınavı 08 08 1996 Saat 10 00 Kesin kayrt tanhlen: 12 08 1996-14 08 1996 NOT: Sınavı kazanan erkek oğrencılerın askerlık şubesınden "Askerlıkle ılışıksız belgesı' getırmelerı gerekmektedır Adres: Taşkent Cad 10 Sok No 30 Bahçelıevler/ANKARA Tel: 215 22 06 (3 hat) Fax:215 22 09 Basın 93134 SATILIK DAÎRE Akatlar, Zeytınoğlu Caddesı uzennde 2 oda, 1 salon, 110 m apartman daıresı sahıbınden satılıktır Mür.: 268 76 97
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle