26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyel İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya>ın Yönetnıenı Orhan Erinç 9 Genel Yavın Koordınatoru Hiknıet Çetinka>a • Yazıışlerı Mudurlerı Ibrahim Yıldı/ (Sorumlu), DinçTavanç # Haber Merkezı Müduru llakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser Dii Haberler t.rgun Balcı • Utıhb.mtt Cengi^ > 11dırını # Ekonomı Biilent kı/anîık • kııltur Handan Senköken # Spor \bdülkadir Yücelman • Makaleler Saıııi Karaören • Düzeltme Abdullah \ azıcı • Foto«raf Erdoğan Köseoğlu •Bılgı-Belge Edibe 6uğra# Yun Haberlen MehnTet Fafaç Na>ınkurulu Orhan Eriırç, Okta> Kurtböke Hikmet Çetinka) a. Şükran Soner, ErgunBakı.DinçTa>aırç. İbrahim Vıldız. Orhan Bursalı. Musrafa Batba\. llakan kara. \nkaraTemsılcısı VlustafaBalba> • Haber Muduru Doğan Akın Ataturk BuKan No 125. Kat 4. Bakjnlıklar-Ankara Tel 4195020 (7 hat). Faks. 419502"' • İzmır TeniMİciM Serdar Kızık. H Zı>a Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 44191 F # Adana Tenriilcısı Çetin Yiğenoğlu. InonuCd U 9 S N o l Kat 1. Tel 3522550. Faks 35225" 7 O Muessese Muduru Erol Erkut 9 Koordınator Ahmet korulsan 9 Muhasebe Bülent \. ener 0 idare Hüse\in Gûrer 9 Uletme Önder Çelik • Bılgı-Ulem Nail İnal • BılgisayarSıstem Müriivet Çiler MEDVA C: • Yonelım Kurulu Başkam - Genel Mudûr Cûlbin Erduran # Roordınator Reha lşıtman # Genel Mudur Yardımcısı Mine *kdağ Tel 514 1)1 53 - 5134$80-5138460-61.Faks 5118466 V a}imlııtan \e Basan: Venı Oun Haber AunM. Basın \e Y3\ıncılık A S TuriıcağıCad 3941 Cagjloğlu 34354 Ut PK 246 Kıanhu) Tel <0 212) 512 05 05 ı2<> haıı FaV- .ıı 2', 2. J ı 18HAZİRAN 1996 İiTLsak. 3.24 Güneş: 5.25 Öğle: 13 12 Ikındı. 17 10 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.37 ABD'de sinema pazarı daraldı • \E\VYORK(AA)- ABD'de sinema. video ve televızyon filmleri pazarının giderek daralması yanında sektördekı arz fazlası. özellikle çızgi film senlenyle ünlü Walt Disney şırketini de üretimıni azaltmaya ıtiyor. The Nevv York Times gazetesinin haberine göre, Vv'alt Disney şirketi yıllık sinema filmi üretimıni yan yanya azaltacak. kıdemli şırket p>ersonelinin sayısını da kısacak. Zakkum yine gündemde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık Bakanı YıldırımAktuna. Dr. Zıya Özel tarafından zakkum bitkismden elde edilen ve kansere iyi geldiğı öne surülen NO ekstresınin patentinın yurtdışında bir fırmaya satılmastnın. bu maddenin ilaç olduğu anlamına gelmeyeceğini bıldirdi.Türk Farmakolojı Derneği Genel Sekreterı Prof. Dr. Mehmet Melli de yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Bıtkilerden çok çeşitli ılaçlar elde edılebılir fakat bıtkılerin. etken maddelen elde edilmeden, kaynatılarak veya yapraklan yenilerek kullanılması kesinlikle bılimsel değildir." 'Güneş enerjisi mekruh' • (SÜRT (Cumhuriyet) - Yerel yayın yapan Selam TV'de ekrana çıkan bir cami imamı. güneş enerjisiyle ısıtılan suyiın •mekruh' olduğnu. bu suyla aptes alınamayacağını ileri sürdü. Dınsel yayınlann Siırt Müftülüğü'nün hazırladığı yerel Selam televizyonunda haftanın birkaç günü ekrana gelen müftü vecami imamlan. izleyicılerle canlı baglantılar kurarak 'tele- ferva' veriyorlar. Programda ızleyıcilerin sorulannı yanıtlayan Merkez Summaka Camisi İmamı Abdurrahım Baskın. güneş enerjisi istemı yöntemıyle ısıtılan suyun "mekruh' olduğunu \e bu suyla aptes alınamayacagını söyledi. Haydanpaşa'ya cihaz bağışı • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Sanycr Rotary Kulübü. Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisı Bölümü'ne 450 milyon lira değerinde "elektrokoter" cihazı bağışladı. Yeni alınan cihaz sayesinde bölümün 650 ameliyatiık ek bir kapasiteye ka\ uştuğunu belirten kulüp yetkililen. ameliyat sıralannın da azalacağını söylediler. Cihazın teslım töreni, yann 11.30'dayapılacak. İnsan kaynakları semineri • İstanbul Haber Servisi - Prometheus"nin insan kaynakları yönetıcileri için düzenlediği 'İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı'na Giriş" semineri tamamlandı. 11-14 haziran tanhlennde Polat Renaissance Hotel'de yapılan seminerde, yönetim ve insan kay nakları, insan kaynaklannın planlanması, eleman seçme ve yerleştirme. eğıtım ve^gelıştırme. kanyer planlama gıbi konular işlendı. THY'den ek sefer • İstanbul Haber Servisi - Türk Ha\a Yollan, dün yaptığı yazılı açıklamada, 26 mayıs tarihinde haftada bir seferle açtlan Biskek hattının. rağbet görmesi üzenne haftada iki sefere çıkanldığını bildırdi. Buna göre. 2 temmuz-26 ekim tarihleri arasında salı günleri de Biskek seferi yapılacak. Kitap fuarı açıldı • KOCAELİ (Cumhuriyet) - İzmit Saraybahçe Belediyesi'nce düzenlenen 2. kitap fuan. feshedılen SHP'nın eski Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal jnönü tarafından açıldı. İnonü. fuarda "Anılanm", Gülsün Bilgehan da "Mevhıbe" adlı kitabını imzaladı. Saraybahçe Belediyesı 2. Kitap Fuan. 25 hazirana kadar açık kalacak. 7.4 şiddetinde bir sarsıntıda Istanbul'da 177 bin bina bütünüyle yıkılacak, 70 binin üzerinde insan ölecek Urkütücü bir deprem senaryosu•Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma EnstitüsiTyle İstanbul İl Bayındırhk Müdürlüğü'nün hazırladıklan raporlara dayanarak oluşturulan senaryoda, tstanbul'da asıl tehlikenin deprem sonrasında doğacak kazalardan kaynaklanacağı vurgulandı. DEVRİM SEVİMAY 2. dereceden deprem bol - gesı olan Istanbul'da, olası 7 şiddetındeki bir depremın. Türkiye'de en fazla can kay- bına ve hasara yol açan doğal afet olacağı belirtildi. Böy le- si bir depremden çıkan Istan- bul'un onanmı ıçin bütçenin bile zorlanacağı vurgulanarak asıl tehlikenin deprem sonrasın- da doğacak kazalardan kay naklanacağı \ urgu- landı. Her an bir deprem olabılır korkusunun ya- şandığı istanbul içın çesitli kuruluşlann yaptık- ları araştırmalara göre tstanbul'da y üzv ılda bir 7.4 şiddetinde bir deprem olasılığı yüzde 64 cı- vannda bulunuyor. Kuruluşlann vaptıklan bir başka araştırma ıse 'deprem senaryosu' üzerin- de yoğunlaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'v le İstanbul İl Ba- yındırhk Müdürlüğü'nün hazırladıklan rapor- lara göre olası bir 7.4 şiddetındeki depremden sonra lstanbul'da şöyle bir manzaranın görül- KARADENİZ İSTANBUL'UN DEPREM RİSKİHARİTASI 'Ev alırken kontrol edin' î de r ecede nsktı bötgeler ' derecede rısklı bötgeter I 3 derecede nsUı bolgeler Şcker Sıgurta laratıınian hazırlanan nsk hahlası. BÜ. Kandilli Rasathanesi. TliBİTAK. İstan- bul BüyükşehırBekdıyesı AfetIslen Böliinıü, fGDAŞ. TEK. Kanıvollan GenelMiidürlüğü. DSİ. DlE. Meteoroloji Genel Miidürlüğü ve İl Afet Iflen \fiıdürlıigü nün venlenyle oluştunıldu. Özellikle deprem yüzdesinin çok yüksek olduğu yerleşim bölgelerınde yapılan konutların. mutlaka projelerine uygun bir şekilde inşa edilmesi gerektiği vurgulanarak tstanbul'un bu açıdan riskı yüksek bir kent olduğu belirtildi. Konutlann depreme dayanıklı yapılıp yapılmamalarının sonuçta bir "ahlak sorunu" olduğu öne sürülerek bu sorunun tüm dünyada ancak sigorta şırketlerı aracılığıyla otokontrol yöntemiyle çözülebilecegi kaydedildı. Şeker Sigorta Genel Müdürü Yurdal Sert, olası bir deprem ıçın bir *risk haritası' oluşturarak lstanbul'un tüm sokaklanndakı rısk oranını hesapladıklarını \e binalann sigortasını bu plana göre yapacaklannı belirtti. Bu projenın sigortacılık sektöründekı prım hesaplamalarına bilimsel bir standardizasyon getireceğini \urgulayan Şeker Sigorta Genel Müdürü Yurdal Sert. "Uzmanlar aslında sadece İstanbul'un değil. Türkiye'inin yüzde95'nin riskaltında olduğunu kaydediyorlar" dedi. Genel Müdür Sert. oturacagı konutun depreme dayanıksız yapıldığını öğrenen bir yurttaşın, o evde oturmak ıstemeyeceğıni ve bunun ınşaatı yapan muteahhıtler üzennde doğru ve dayanıklı bina yapma yönünde bir yaptınm gücü oluşturabileceğini söyledi yangın sayısr. 436, doktor ba- şına düşecek hasta sayısı: 14. İstanbul nüfusunun ve ye- nı yapılan konut sayısının güncelleştırılmesi sonucun- da ise tüm rakamların büyü- yeceğı ve ortaya çıkan tablo- nun gerçekten korkunç bo- yutlarda olacağı bıldınhyor. İlk 6 saat çok zor mesı beklenıvor: Bina hasarlan: lstanbul'un Avcılar. Küçük- çekmece. Bakırköy. Bağcılar. Bahçelıev ler. Zev- tınburnu. Fatıh. Kadıköy. Maltepe. Kartal ve Pendik ılçelerıyle Adalar'da çok katlı veya or- ta yükseklıktekı binalann yüzde 50'sinın; Bay- rampaşa. Ey üp. Beyoğiu. Beşıktaş. Üsküdar ve Ümraniye bölgelerinde yüzde 20'sinin: Sanyer \e Beykoz'da ıse yüzde 9'ununyıkılacağı söy- lenebılır. Can kaybı ve yaralanmalar: Senaryo depre- mı sonucunda bırincı gruptakı ilçelerde can kaybı yüzde 0.6. ıkinci gruptaki ilçelerde yüz- de 0.2. üçüncü gruptakıler ıçın yüzde 0.3 ola- rak tahmın edılivor. Köprü hasarlan: Senaryo depremde E-5 oto- yolundakı \ iyadük, alt ve üst geçıtlerde yüzde 5-20 oranında hasarolabileceğı düşünülüyor. Bu- na göre E-5 otoyolunun tamamen kapanması söz konusu. TEM otoyolunun ise olası bir deprem- de yüzde 2-10 oranında hasar görerek geçici bir süre devre dışı kalabıleceği belirtiliyor. Boğaz Köprüsü ve Fatıh Köprüsü'nün hasar görmese bıle ulaşıma kapanacağı bıldınliyor. Doğalgaz, içtne suyu ve atıksu şebekeleri: lstanbul'da kurulu her üç şebekeden doğalgaz şebekesinde her bir kilometre başına 2 hasar nok- tası. ıçme suyu ve atık su şebekesınde ise 4 ve 8 hasar noktası meydana gelebılır. Haliç böl- gesınde de ani su baskmlart görülebılır. lstanbul'un güney ınde yer alan bölgelerdeki elektrik dağıtım ve trafo merkezlerınde yüzde 30 habar beklemyor. Ambarlı Termik Santrah'nın senaryo depremi sonrasında büyük hasar göre- rek devre dışı kalabıleceği ön görülüyor. Sonuç olarak ""^'lükbırdepremden sonra lstanbul'un büyük bir bölümünün elektrıksız kalacağı bil- dmliyor. tstanbul nüfusunun yaklaşık 8 milyon oldu- ğu düşünülerek yapılan araştırmadan bazı ra- kamlar ıse şöyle: Yıkıkağırhasarlı bina: 176bın979. ortaha- sarlı bina: 332 bın 353, hafif hasarlı bina : 383 bin 404; can kaybı 73 bin 617. yaralı: 20 bin 851. açıkta kalan: 2 milyon 292 bin. toplam il Bay ındırlık ve Iskân Mü- dürü lsmaü Hakkı Celayir. istanbul'un Türkıye'nin bir özetı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu "'Öyie boyut- ta sorunlar ya^anır ki İstan- bul'dabir deprem olması Tür- kjy e'nin en onemK sorunu ha- line gelir. Örneğin firarlar, yağmalamalar mev dana gelir. Hazine gibi bir şehir burası. Bir sürü kuyumcu, hanka, ta- rihi yer var. Topkapı Sara- yı'nı, Dolmabahçe Sarayı'nı düşünün bir kere. Aynca çok geniş alan üzerine kurulu \e iki yakaya dağılmış bir kentte deprem sonrasmdaki yaraulara, yan- gınlara ulaşnıak da çok zor olacaktır." 1. Hakkı Celayir. tüm dünyada yapılan araş- tırmalara göre deprem sonrasında. kişılerın en az 5-6 saat yalnız kaldıklannı ve gerektığınde kendi kendıîerine müdahale etmek zorunda ola- caklarını belirtıyor. Celayir. bu nedenle yurt- taşlann evlerinde mutlaka ilkyardım çantası. yangın söndürme aletı ve alet çantası olması ge- rektığını söyledi Celayir, "AncakbakınTürk ailelerine, hemen hemen çogunda hiçbir yar- dım aleti yoktur. Hem depremden çok korkup hem de hiçbir önlem almamak doğrusu dünyanın her yerinde görülmeyecek bir durum" dedi. Boğalar^ ABD'yi ayağa kaldırdıCH1CAGO (Cumhuriyet) - \'e Amerıkan Basketbol Lıgı NBA'da şampıyonun adı bellı oldu: Chıcago Bulls. 7 maçlık final sensınde Seattle Superso- nics'ı 4. kez yenmeyi başaran 'boğalar' 4-2'lık üsıünlükle mutlu sona ulaşırlarken kırdık- lan rekorlarla adlannı NBA ta- nhıne altın harflerle yazdırdı- lar. Doğu Grubu'nu bırincı bıtır- dıkten sonra Batı Grubu birin- cisı Seattle Supersoics karşı- sında finallere fırtına gibi gi- ren Chicago Bulls. ilk maçı zorlanmadan kazanınca bas- ketbol otoriteleri Seattle ken- tindekı 4. maçta "işin'bıteceği- ni sav lav ıp. şampıyonu ılan et- tiler. Ancak beklenen gerçek- leşmeyecektı. Durum önce 3- 1, ardından 3-2 olunca gözler bu kez Chicago'dakı 6 rande- vuya çevrıldı. Ve Phil Jack- son'ın öğrencilen. seyirci avan- tajını değerlendirıp sahadan 87-75 galip avnlınca Ameri- kan Profesyonel Basketbol Lı- gi NBA. Chicago Bulls'un za- fen ile noktalandı. Maçın bıti- miyie birlikte sarmaş dolaş olan basketbolc ülere tribünlerdekı bınlerce seyırcı de katıldı. Za- ferde 22 sayı ve 9 ribaundla baş rol oynayan Michael Jor- dan. P sav ı atıp 8 ribaund alan Scottie Pippen ve 19 ribaundalıp NBA finalınin en fazla riba- und kazanan oyuncusu unvanı- nı elde eden Dennis Rodman. şampiyonluk maçının topunu kapmak ıçin adeta bırbırleriy- le yanşettı. Salondakı basketbol şölenı şampıyonlukla bittikten sonra bu kez Chicago sokaklannda gösterilerbaşladı. Gencı. yaş- lısı. bınlerce Bulls taraftan so- kakların altmı üstüne getınr- ken alınan güvenlık onlemle- rine karşın alkol duvarını aşıp olay çıkaranlara: ara sokaklar- dakı dükkânlan yagmalamaya çalışanlara da rastlandı. DEPREME KARŞI NE YAPILMALI? Onlem alın, sakinolun Seattle Supersonics karşısındafinalstrisinin4. galibiy ctıni alaraK şam- piyonluğa ulaşan 'Chicago Boğalan'nın kupa sevinci göriilmeve de- ğerdi (yanda). Sahadaki sevinç önce tribünlere. ardından Chicago so- kaklanna taştı (en üstte) ve polisin aldığı tüm önlemiere karşın, sarhoş taraftariarın taşkınlıklan önlenemedi. Bu taşkınhklarda zarar gören bir mağazasahibinepoüsyardımaoMu(üstte). (Fotoğraflar. RELTERS) Cenevre'de nükleer denemelerin yasaklanması görüşmelerinin son gününde ilginç gelişme ABD'den yeraltında nükleer deneme WSLFbaşkanıCabassa"Clin- ton'a bir mektup göndererek nükleer deneme kararından vazgeçmelerini Lstedik" dedi. GÜRHAN L'ÇKAN STOCKHOLM - Nükleer sılahla- nn yayılmasmı. denenmesini önle- mek \e bu konuda dünya kamuoyu- nu uyarmak ıçın kuruimuş olan ve çalışmalarını bağımsız olarak vurü- ten Amenkan örgütü VVestern States Legal Foundation'ın başkanı Jacqu- elineCabasso.Cumhuriyefe bir açık- lama y aparak ülkesinm bugün büyük bir yeraltı nükleer sılah denemesı y a- pacağmı açıkladı. Deneme ıçın bugü- nün seçılmesinın ılgınç y anı. Cenev- re'de nükleer silah denemelerının ya- saklanmasiyla ılgılı olarak ocak aym- dabaşlayan konferansın son günü ol- ması. ' Nükleer silahların yapımını, ko- nınmasını ve denenmesini önlemek ıçin oluşturulan ve Greenpeace dahıl birçok ülkedekı çev re örgütleriy le ış- birliğı yapan \\'SLF'nin başkanı Jac- queline Cabasso şöyle konuştu. - ABD. 1996 yılında Enerji Bakan- lığı'mn doğrudan doğru VVashıng- ton'dan aldığı dırektıfe göre yeraltın- da iki nükleer deneme vapacak. Bun- lardan ılki, Cene\re"dekı Compre- henshe Test Ban Treaty (CTBT) ad- lı v e nükleer silah denemelerinin dur- durulması amacıyla yapılmakta olan konferans dizisinin son günü olan 18 haziranda gerçekleşecek. Tanesi 20 milyon dolara çıkacak olan bu dene- meler için hükümet "subcriticar de- neme diyor. Yani patlama. zmcırleme birnükleer reaksiyona yol açmayacak. Ancak 50-100 pound güçte v e içın- de plutonyum-239 gibi özel nükleer malzemeler de olan patlayıcı kulla- nılacak. Nevada'dakı bu tür denemeler ıçın özel olarak hazırlanmı^ olan Nevada Test Site'da. yeryüzünün 980 feet al- tında yapılacak patlayış. resmı açık- lamaya göre "eskimeye yüz tutmuş nükleer malzemelerin -yani plutony u- mun- dinamik durumuv la ilgili bilgi- leri arttırmak ve nükleer denemelere ne denli hazır olduğunun anlaşılma- sı için Nevada'daki deneme tesisinin bakımımyapmakiçur vapılacak. Şu anda dünya kamuov u bu tasanmdan oldukça habersiz. Bu bakımdan hal- ka gerçeklerin duyurulması v e bu de- nemeye. geçen yıl Fransa'nın yaptı- ğı nükleer denemelere olduğu gıbi tepkı gösterilmesı çok önemli. Jacqueline Cabasso. Başkan Clin- ton'a 13 mayısta bir mektup gönde- rerek, bu konudaki kararın. aynen ge- çen yıl Fransa'nın yaptığı gibi açık- çakamuoyunaduyurulması gerektı- ğını belirttıklerini de söyledi. Aynı mektupta, ABD'nın bir an önce Rus- ya ıle iki ülkenın nükleer silah bırı- kimınınazaltılması ıçin karşılıklı gö- rüşmelere başlaması isteği de yer alı- vor. ABD'ye sorıüar Uluslararası bırtoplantı ıçin Stock- holm'e gelmış olan Jacqueline Cabas- so ıle yaptığımız görüşme sırasında, her biri birer futbol sahası genişli- ğinde iki laboratuvarda -The Law- rance Li>ermore National Labora- tory v e The Los Alamos National La- boratory-bilim adamlarının. bılgısa- y arda sav aş oy unları oynayan çocuk- İar gıbi nükleer bomba denemeleri tasarladıklarını da dile getirerek şöy - le konuştu: - ABD bu denemeyı. ölçülebilir nükleer etkısi olmayacağı gerekçe- siyle nükleer sılah denemesi şeklın- de göstermek istemivor. Yerin altın- da plutonyum patlatılırsa. bu nasıl olur da nükleer patlama olmaz? Bir başka ülke bunu y apsa Washington sessiz kalır mıydı? Bu düpedüz bir pat- lamadır. Geçen yıl ABD, u Nuclear Non-Proliferation" -nükleer silahla- n yaymama- anlaşmasının 6. parag- rafını imzaladı. Nükleer sılahsızlan- marun belirli bir zaman ıçınde gerçek- leştırılmesını ıstemek. herkesin hak- kı. Biz de Başkan Clinton'a yazdığı- mız mektupta bunu anımsattık. Ls- telık 1997 için de 4 deneme daha ta- sarlanmış, karara bağlanmış durum- da. Jacqueline Cabasso. bugün yapıla- cak denemenın. Cenevre'deki CTBT görüşmelerine olumsuz etkıde bulun- masmdan da kaygılandığını dile ge- tirdi. Clkesinin. bu saldırgan tutu- muyla nükleer sılah merakîısı başka ülkelere de göz kırpmış olacağını söy- leyen Cabasso, dünya kamuoyunun kararlı ve kitlesel bir tepkisinden baş- ka hiçbir ginşiminın. bilgisayar ba- şında savaş oy unları -"war games"- oynayanları durduramayacağı görü- şünde. Depreme karşı. deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında olmak üzere çeşıtli önlemler almak gerekıyor Depremden önce alınması gereken önlemler şöyle - Depremin gün içinde olabileceğı düşünülerek en az üç günlük ihtivaçlannızı karşılavın. - Evinızde, işyerinızde. arabanızda mutlaka el feneri, mum, pil, kibrit, gaz maskesi. kısa dalga radyo, ilk yardım çantası, yangın söndürme aletı bulundurun. - Depremin gece meydana gelebueceğini düşünerek, vatagınızı peneerenin önünden ve yukandan eşyalann dökülobileceği yerden uzak tııtun. - Bınada deprem sırasinda tehlıke yaratabilecek kazan. av ize, dolap, raf gibi eşyalan duvara sıkıca monte edin. - Binadan acilen çıkış yollan üzerinde eşya bulundurmavm, - Asansör kapılannın yanına deprem veya yangın esnasında kesinlikle kullanılmayacağını beîirten işaretler koyun - Binanın su. doğalgaz vanalanve elektrik panellerinin bulunduğu krokileri göriilebilecek yeriere asın. Deprem sırasında - Eğerbina ıçındeysenız bulunduğunuz yerde kalın Pencere. raf ve benzen ağır eşyalardan uzak durmayaçalışın. Masanın altına geçerek, yüzünüzü ve başınızı koruyun. Bu şekilde en az 60 saniye kalın Elektrik ve doğalgaz tesısatını kapatın. Gaz kokusu duyarsanız sakın ateşyakmayın. - Eğer bina dışındavsanız. diğer binalardan, enerji hatlanndan ve ağaçlardan uzaklaşarak açık bir alana gidin. kaçış sırasında. kontrollü olun. - Araba kullanıyorsanız, köprü, kav şak v e yüksek binalardan uzaklaşarak arabanın ıçınde kalın. - Deprem sırasında dağlık bir bölgedeyseniz yamaçlarda, taş ve kaya düşecek yerlerde durnıavın. - Denız kenanndaysanız kıyıdan uzaklaşarak daha yüksek yeriere gidin Depremden sonra - Bulunduğunuz yapıyı soğukkanlıhkla terk edin. Asansörii kullanmadan daha önce tespit edilen toplanma alanına gidin. - ıkinci bir sallantıya karşı hazırlıklı olun. - Yangına karşı mücadelede ve ilk yardım sağlanmasında ortak hareket edin. - Telefonu acıl durumlar dışında en az bir saat süreyle meşgul etmeyin. - Evde olnıadığınız zaman komşulanmda evc gözcülük edilecek bir sistem oluşturun. - Bina zarar görmemışse. içeri girmek ıçın en az bir saat beklevın.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle