25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI TURKI Istanbul Y 23 Sinop Y 19 Adana 34 Edime PB 26 Samsun 22 Mersin 27 Çanakkale B 24 Trabzon Y 26 Diyarbakır B 38 Kocaeli Izmır Y 21 Giresun Y 24 Şanlıurfa 38 B 29 Ankara B 23 Mardın 34 Manısa B 2 6 Konya B 27 Siirt 36 Aydın Denizli B 3 2 Eskişehir Y 23 Hakkâri B 20 B 29 Sıvas 26 Van B 26 Zonguldak Y 15 Antalya A 27 Kars B 26 Yurdun kuzey kesimle- n çok bulutiu, Marma- ra'nın doğusu, Karade- nız ıle Iç ve Doğu Ana- dolu'nun kuzeyı sağa- nak ve gokgurüliulu sağanak yağışlı otekı yerter parçalı ve az btı- lutlu geçecek. Havası- caklığı azalacak. Rüz- gâr kuzey ve batı yön- lerden orta kuvvette yurdun batı kesımlenn- de kuvvetlı olacak Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brtiksel B B B B B B Y B 2b 28 27 23 23 34 21 24 Atına Milano 27 Oslo 17 Helsinkı B 18 Stockholm Y 17 Belgrad B 23 Viyana B 22 Bonn B 25 Budapeşte B 23 Münih B 24 — \ •j > !0Ğ^3! m 4«*Zj^/ i ^ x »Berlın ^ « ^ Ka*iıre» • Moskova Annara ? i , V Taşkent •Tahran ^ O Moskova 14 Aşkabat B 32 Almatı 27 Taşkent B 31 Bakü B 24 Bişkek 26 Tiflis 22 Kahire B 31 Şam 33 Parçalı bulutlu i Selı Bulutlu L Çok bulutlu • • G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Ama Ankara'daki siyaset rallisinde kural yok... "Po- litikaa tuttuğunu öper" ömeği, anlık dunjma göre ha- reket ediliyor. Trafiği anlatalım, uzun söze gerek olmadığı ortaya çıkacak... Görüşme enflasyonu Bugün, ANAP'lılarla RP'liler görüşüyor. Bu biline- ni. El altından da RP'lilerte DYPTıler teması sürdürü- yor. Bugün ve yarın Çiller; Ecevit ve Baykal'la görü- şecek. Yartn, DSP'nin Çiller'in örtülü ödenek harcamala- n konusunda verdiği Meclis soruşturması TBMM'de görüşülecek. Yarın, Mesut Yılmaz'la ilgili olarak DYP tarafından verilen üç Meclis soruşturması daha gündeme ge- lecek. DYP'nin önergelerine göre Yılmaz, Çay-Kur'u zarara uğrattı, Civangate'ten sorumlu ve malvarhğı tartışmalı... Sözün kısası, hükümet görüşmeleriyle yolsuzluk görüşmeleri iç içe girdi. Erbakan ve Çiller'in, Yılmaz başbakanlığındaki hükümeti eleştirirken ortak bir söylemleri vardı: "Bu hükümet gitmeli, yerine derhal güçlü bir hü- kümet gelmelidir." Hükümet düştü, görev Erbakan'da... Maşallah, ne hocanın acelesi var, ne bacının... Hoca, en çok iki günde yapabileceği "liderterte görüşme" turiannı beş güne yaydı. Çiller de Erba- kan'a yanıtı tam attı gün sonra vereceğini söyledi. Postu iyi serdiler... Altı gün düşünecek... Bacımız haklı, o kadar bü- yük bir kılıf hazıriaması gerekiyor ki anca dikilır... Bir de hazır top ayağına gelmişken araya örtülü ödenek soruşturmasını da niye sıkıştırmasın ki... Hoca, yann Çiller'e bir selam gönderebilir: "Efendim bu örtülü ödenek adı üzerinde, örtülü. Bizden önceki muhterem milletvekilleri bu ödene- ğin örtülü olduğunu yasaya bağlamışlar. Şimdi bi- zim bu yasaya rağmen örtülü ödeneğj tartışmaya aç- mamızın yasal bir dayanağı yoktur. önce yasayı de- ğiştirelim. Bu ödeneğin adını, "örtüsüz ödenek" ya- palım. Ondan sonra yapılacak harcamalan araştıra- biliriz..." Mercümek le ilgili olarak da DYP'ye şöyle bir jest yakışır: "Refah Partimiz, Siyasi Partiler Yasası 'na göre ku- rulmuş bir organdır. Tüzelkişiliği vardır. Süleyman Mercümek adlı bir kişi hakkında yolsuzluk iddialan varsa, bağımsız yüce yargı onunla ilgilenir. Zaten il- gilenmektedir. Bu, TBMM'nin işi değildir..." DYP'lilerte RP'liler bu görüşte birleşince, soruştur- ma komisyonları da "nah" çalışır. Çok ruhlu Erbakan... Erbakan, "çokkişilikli" olduğunu göstermişti. Şim- di de "çok ruhlu" olduğunu kanrtlıyor. Gün ne günü? Merkez sağı avlama günü... O za- man nereden vurmalı? 46 ruhundan... Hoca aynen öyle yaptı. Partisinin başkanlık diva- nında o ruhu da kaptı: "Parti olarak hedefimiz, 1946 ruhudur. O ruh RP'de vardır.." Islam ruhu, ümmet ruhu, milli ruh, 46ruhu... Bu RP de ruh gibi parti... RP'de bugün ANAP'la temas ön planda. Bir gaze- teci soruyor: "ANAP'la temasa girişmeniz. DYP ile hükümet kurma olasılığınızın azaldığını mı gösteriyor." Erbakan, "Tam tersi" deyip devam ediyor: "DYP ile çok mesafe aldık. Bunlan ANAP'a anla- tacağız..." Müşteri kızıştırmak diye buna denir... Çiller'in ise hafta sonu mönüsünde yine Yılmaz vardı. Tansu Hanım, Yılmaz için şunu söyledi: "O haçlı sefeheri komutanını bir daha gelmemek üzere gönderdik..." Türkiye'de gelenektir... Her olumsuzlukta bir "dış mihrak" aranır. Anlaşılıyor ki dış mihraklar içimizde... Baksanıza, Erbakan seçim öncesi Rize'de öteki par- tiler için "Ermeni" dedi. Çiller, Yılmaz için "Haçlı"ö\- yor... Bu tabloda elbette Cumhurbaşkanı'na da yer var. Demirel, Eskişehir'de genel görünümü yorumladı: "Hem rejim, hem devlet işleyecektir. Bu rejimin alı- cısı satıcısı yok, kendisi var..." Rejim var da acaba rejimi dikkate alan var mı, o belli değil... Bütün siyasiler, kendi kendilerine hükümetçilik oy- narken gözlerden kaçan bir nokta var... ABD, Çekiç Güç'ün uzaması için en çok kime baskı yapıyor? Ne hükümete, ne Meclis'e... Genelkurmay'a... «•» Vağmurlu Kariı Sulukar Gok gürüttüB Avrasya feribotunu kaçıran 9 sanık, îstanbul DGM'de yargılanmaya başlıyor OLAYLARIJV Sanıklar çelişküi ifade veriyorHÜLYATOPCIJ Avrasya feribotunu kaçıran 9 ki- şinin yargılanmasına 19 haziranda Istanbul DGM'de başlanacak. DGM savcısı tarafından hazırla- nan iddianamede sanıklann eyle- mini şeriatçı İBDA.C örgütünün desteklediğine dikkat çekiliyor ve sanıklann ifadelerindeki çelişki- ler vurgulanıyor. 16 Ocak 1996"da Trabzon'dan Sochi'ye gitmekte olan Avrasya feribotunu kaçıran 9 kişi, 5 ayn suçtan yargı önüne çıkacak. Mu- hatnmed F.min Tokcan, Tuncer Özcan, Sedat Temiz, Erdinç Tekir. Ertan Coşkun, Ceyhan Molla- mehmetoğlu. Roki Citsba, Rama- zan Zubarayev v e Vlskhan Abdur- rahmanov, terör örgütü oluştur- mak, deniz ulaşım aracını gitmek- te olduğu yerden zorla başka bir yere götürmek. patlayıcı madde i- mal etmek ve taşımak suçlanndan İstanbul DGM'de; memura silahlı mukavemette bulunmak ve silah- lı olarak kişi hürriyetini tehdit et- mek suçlanndan da Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılana- caklar. İstanbul DGM Savcısı tarafın- dan hazırlanan iddianamede sa- nıklann 17ocaktaÜrdünlübiryol- cuya yeşil bez üzerine siyalı, Arap- ça olarak Bismillahirrahmanira- him yazdırdıklan ortaya çıktı. Sa- nıklann daha sonra hazırladıklan bu bezi Türkiye, Çeçenistan ve Kafkas Konfederasyonubayrakla- n ile birlikte gemi direğine astık- lan kaydedildi. Sanıklardan Ertan Coşkun'un 12 Eylül öncesinde Dev-Genç üyesi olmak, 1995 yı- lında ise uyuşturucu bulundurmak suçundan yargılandığı belirtiliyor. İddianamenin çelişkiler bölü- münde ise sanıklardan Muham- med Emin Tokcan' ın Sedat Te- miz'esilahlan Erdinç Tekir'lebir- likte Düzce'den aldığını söyleme- sine karşın bu sanıklann bunu ya- lanladığına dikkat çekiliyor. Sa- nıklann çelişkili ifadelerdebulun- duğu bir diğer konu ise eylem sı- rasında kullanılan bombalar. tddi- anamede fitil takılan \e etrafları koli bantlan ile sanlarak bomba süsü verilen objelerin bazı sanık- lar tarafından teneke kola kutula- n, bazılan tarafından ise cam ka- vanoz olarak nitelendirildiğine dikkat çekiliyor. Sa\cı, sanıklardan Ramazan Zubarayev'in Tuncer Özcan'ı 662 11 00 numaralı telefondan aradı- ğını söylemesine karşın bu telefo- nun belirtilen adresle ilgisi olma- dığını kaydediyor. İddianamede. aynca sanık Tok- can"ın. üç arkadaşı ile birlikte 15 ocakta Trabzon'a vardıklannı ve aynı gün Düzce"dekı Tuncer Öz- can'a telefon ederek Trabzon'a ça- ğırdığını söylediği belirtilerek -AncakCeyhan Mollamehmetoğ- lu, Tuncer Öw.an'ın kendisine 14 ocak pazar günü telefon ettiğini ve pazartesi günü buluştuklannı söy- lüyor"deniliyor. Savcının dikkat çektiği bir dı- ğer nokta ise sanıklann gerçekleş- tirdiği eylemde yaptıklan işaretle- rin İBDA/C örgütünün işareti ile aynı olması. İBDA.C örgütüne üye olmak suçundan İstanbul DGM'de yargılanan bazı kişilerin feribot eylemini sahiplenerek duruşma sı- rasında. "Avrasyalar bizim ola- cak", "Zalim devleti vıkacağız el- bet, Türkiye laiklere mczar ola- cak" sloganlan attıklan vurgulanı- yor. 84 sayfalık iddianamede Çeçen- lerin tarihine de önemli yer aynlı- yor. Tarih boyunca Rus-Çeçen, Osmanlı-Çeçen ilişkilerini irdele- yen savcı, Çeçen-Rus savaşına da değiniyor. Dokuz sanığın TMY"- nin 7. (örgüt oluşturmak), TCK.'- nin 384. (deniz ulaşım aracını git- mekte olduğu yerden başka bir ye- re götürmek). 179. (Silahlı olarak milli maksatlan için diğer kimse- leri gayrimeşru surette kişi hürri- yetinden yoksun kılmak). 264. (Bomba taşımak. bomba bulun- durmak) ve 258. (Memura muka- vemet) maddelerinden cezalandı- nlmalan isteniyor. MISIR 42Türk 22yddır cezaevinde unutuldu Istanbul Haber Servisi - Uyuşturucu kaçakçılığı suç- lamasıyla 1974 yılından bu yana Mısır cezaevlerinde tu- tulan 42 Türk, 1986 yılında imzalanan anlaşmanın onay- lanmasmın unutulması nede- niyle Türkıye'ye gelemıyor. Mısır cezaevlerindeki 42 Türk hükümlü adına Başba- kan Mesut Yılmaz'a 25 Ma- yıs 1996 tarihinde bir mektup yazan Zeynel Abidin Aslan- yürek. Başbakan Yılmaz'ın Dışişlen Bakanı olduğu 1986 yılında imzaladığı bir anlaş- mayı ânımsattı. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında 8 Ekim 1986 tarihinde imzala- nan hükümlülerin transferi- ne ilişkin sözleşme. 17 Nisan 1987 tanh ve "KKVM- KOMD-MlSlR-anM29- 2041 sayılı'" yazısıyla Bakan- lar Kurulu'na sunulmuştu. Bakanlar Kurulu, 24 Tem- muz 1987 tarihli toplantısın- da bu sözleşmenın 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı yasa- ya göre onaylanması için ka- rar aldı. Ancak bu karar. ara- dan geçen dokuz yıla karşın uygulanmadı ve Türkiye ile Mısır arasında hükümlülerin iadesi sözleşmesi yürürlüğe giremedi. Yılmaz'a, Mısır'm "Elka- nater Cezae*i''nden mektup yazan Zeynel Abidin Aslan- yürek, sözleşmenin yürürlü- ğe girmemesinin kendileri üzerindeki sonuçlannı şöyle anlattı: **Söz konusu olan bu antaşma, zat-ı âlinizin bakan- hğı döncminde imzalanmıştı. Lakln maalesef şimdiye ka- dar gerçekleştirilmemiştir. Bu antaşmanın gerçekleştiril- memesi nedeniyle Mısır ceza- evleri dahilinde yaşama şart- lanmız çok zor koşullar altın- da olmuştur. Bundan dolayı 5 Türk arkadaşımı/ cezaevin- devefat etmiştir. Bu anlaşma- nın şimdiye kadar gerçekleş- memes'u bizlerin ve Türki- ye'de bulunan ailelerimizin de yûreklerini yakmıştır.'' 15-16 Haziran Işci Direnişi'nin yıldönümü panelî Suriye'deki paüamalar sürüyor CHP'nin düzenledigi panelde. l ürkise i^i sınıfı tarihimleki en nnenıli e\lemlerden biri oian 1S-16 haziran direnişe tartışıkh. (Fotofraf: HÜLYA TOPCU) * Işçisınıfinın huklı başkakhnsı tstanbul Haber Servisi -15-16 Haziran Işçi Direnişi'nin 26. yıldönümü nedeniyie düzenlenen panelde, direnişin işçi sınıfinın haklı bir başkaldınsı olduğu vurgulandı. CHP tstanbul tl tşçi Kurulu, 15-16 Ha- ziran Işçi Direnişi nedeniyle bir panel dü- zenledi. Panele CHP tstanbul Milletvekili Algan 1 lacaloğlu. eski DİSK. Genel Başka- nı Kemal Nebioğlu, Gıda-tş Genel Başka- nı Mehmet Mıhlacı. CHP İl Kadın Kurulu Sekreteri Filiz \>daj ile CHP tl tşçi Kuru- lu Başkanı Ali Demir konuşmacı olarak ka- tıldı. Tarihte toplumlan etkileyen dönü- şümlerin bazı dayanaklan olduguna dikkat çeken Hacaloğlu, bunlardan birincisinin köklü düşünsel birikimier, ikincisinin ise bilinç ve kararlılık olduğunu belirtti. Bu ikisinin kesıştiği noktada toplumun ciddi atılimlar yaptığını söyleyen Hacaloğlu. "26 yıl önce emckçilerin DİSK'in öndeıii- ğindc ortaya koyduğu eyletn, işçi sınıfinın sonraki v ıllarda şekillenınesüıe önemli kat- kılar saglayan soylubir direniştir" diye ko- nuştu. Türkiye'de bugün iç banşın kanadı- ğım, sistemtn enflasyonu körüklediğini be- lirten Hacaloğlu, halkın parlamentoya gü- venmediğini kaydetti. İstanbul'dadüzenle- nen HAB1TAT-11 Konferansf nın konut hakkını savunduğunu söyleyen Hacaloğlu, şöyle konuştu: w Bu konfcransı düzenler- ken 1000-1500 köy ya da me/rası hoşalül- mış insanlar gölgede kaldı. Kentlerin va- roşlannda daracık gecekondularda yaşa- yan milyonlarea insanın sorunu, kaldınm- lara harcanan milyariarca liranın yanında unutuldu. 1 " CHP'nin, özvcrilcrinc karşı koalisyon döneminde siyasetini parlamentoya ve top- luma taşıyamadığını vurgulayan Hacaloğ- lu, solun Türkiye'yi yönetme konusunda kendi inancını hükümete taşıyabildiği oranda başanlı olduğunu belirtti. Bugün verilecek sendikal mücadelenin etkili olabilmesi için işçilerin ve sendika- cılann tek bir siyasi partide toplanması ge- rektiğini söyleyen Kemal Nebioğlu ise ba- zı siyasi partileri eleştirdi. RP'nin biraya- ğının halkta, bir ayağının ise camide oldu- ğunu belirten Nebioğlu, bu partiyi, geç- mişte TİP'in ba2i sloganlannı karikatûri- ze ederek kullanmakla suçladı. 15-16 Ha- ziran direnişi öncesinde DtSK'in tüm yö- neticilerinin siyasi parti liderleriyle görüş- tüğünü, daha sonra ise bir araya geldiğint söyleyen Nebioğlu, "Bötün kapdann yû- zünıuze kapandtğım. devletin getirmek is- tediği 141 ve 142. maddeierin anayasaya ay- kın olduğunu konuştuk. Din.-nişin ikinci günündeprmokasjon olmasaydı.yasavı bir mitingle protesto etmcyi düşünüyorduk. Yasa Meclisten geçti, ama protestomuzun haklılığı yasamn iptaHyle ortaya çıkb" de- di. 15-16 Haziran direnişinin işçi sınıfinın bilinçli örgütlülüğünün alanlara taşınması anlamına geldiğini söyleyen FDiz Aydaş, işçilerin o dönemde sergiledikleri karar- ltlığın bugûn olmadiğinı savundu. NUSAYBİN(AA)-Suri- ye'de mayıs ayından bu ya- na Baas Partisi rejimini, çc- şitli bombalama eylemle- riyle sarsmaya başlayan Müslüman Kardeşler örgü- tünün. Türk sınınna yakın yerleşim merkezlerinde de eylemlere başladıği bildi- rildi. Başkent Şam ile Halep ve Lazkiye kentlerinin ya- nı sıra son bir hafta içinde Türk sınınna yakın il ve il- çelerde sık sık patlamalar meydana geldiği öğrenildi. Suriye'ye sınır ticareti için giden Türkler ile Türk sınınndaki ilçelere gelen Suriyeli esnaf. patlamalann arkasında Müslüman Kar- deşler örgütünün bulundu- ğunu, ancak Suriye yönetı- minin bunu bildiği halde sorumlu olarak Türkmen- leri gösterip ülke genelinde tutuklamalan sürdürdüğü- nüsöylediler. İki ülkeesna- fi, Türk sının yakınındaki ilçelerde son iki gündeki patlamalann özellikle ak- şam saatlerinde meydana geldiğini. bu olaylarda can kaybı olup olmadığının ög- renilemediğini de belirtti- ler. Suriye'den gelen esnaf. mayıs ayından bu yana özellikle patlamalann ülke genelinde başlamasıyla bir- likte Baas yönetiminin sı- nır ticaretine sıkı denetim- ler getirdiğini, çok az sayı- da kişiye ticaret için izin verdiğini, Türkiye'den yal- nızca çimento götüren kamyonlara geçiş önceliği tanıdığını anlattılar. Suriye'de, sınır ticaretine getırilen sık\ denetim ve sı- nırlamalar nedeniyle başta çay. kahve. yumurta, piliç ve bazı hazırgiyim eşyala- nnın fıyatlannın iki katına kadar yükseldiği ifade edi- liyor. Esnaf, HafizEsat yö- netiminin. ülke genelindekı terör hareketleri karşısında sarsılmaya başladığını dile getirirken "Surije, İsrail'e karşı Hizbullah örgütüne, Türkiyeye karşı da PKK örgütüne destek verdi. On- lara her türiü yardımı yap- tı veyapmaya dcvam ediyor. Şimdi Müslüman Kardeş- ferörgütü karşısında sarsıl- maya başladı. Teröre destek veren Baas yönetimi, şimdi akıtbğı kanda boğulacak" ifadesini kullandılar. Daha önce, Türk tarafın- daki ilçelerde bulunan ve Suriye'deki ilçelerin sınır kapılarına giderek küçük çapta ticaret yapan esnafa Suriye yönetiminin hiç ses çıkarmadığı, bombalama olaylan ile birlikte izin ve- rilen her esnafın arkasına en az iki El Mahabarat (Su- riye Ishihbarat Örgütü) aja- nı kattığı da bildirildi. Bu arada. bombalama olaylannın başlamasıyla birlikte ülke genelinde Türkmenleri tutuklamaya devam eden Suriye'nin, Türk sınınna zırhlı birlik- lerkaydırdığı bildirildi. Su- riye'den dönen görgü tanık- lan. Türk sınınndaki ilçe ve bazı stratejik yerleşim bi- rimlerine zırhlı birlikler yerleştirildiğıni. Türk tara- fından bakılınca veya gidi- lince bu zırhlı araçlann ka- muflajlar nedeniyle fark edilemediğini, ancak Tür- kiye'ye geliş istikametinde zırhlı araçlann görüldüğü- nü söylediler. iran'da yayımlanan Teh- ran Times gazetesi. "Türki- ye-Suriye sınınndan geten yokulann,Türkiye tarafin- da silah sesleri duyduklan- nısöylediklerini'' iddia etti. Iran Dışişleri Bakanlı- ğı'na yakınlığı ile bilinen gazetenin Türkiye'nin Su- riye politikası, Siyonist reji- me (İsrail) hizmet ediyor" başlığı ile yayımladığı dün- kü başyazısında, "Türki- ye'nin, şubat a\ında Tel A- viv ile bir askeri anlaşma imzalamasından bu yana İsrail'in mûttefîki haline geWiği T ' ileri sürüldü. Bu arada Suriye'nin Tah- ran Büyükelçisi Ahmet el Hasan. ülkesiyle Iran'ın. Türkiye-tsrail askeri işbirli- ği anlaşmasına karşı koor- dinasyon içinde hareket et- menin yollannı ara§tırdığı- nı açıkladı. Köşk'ten, teflişe gölgeye itiraz Çiller*m koruınasıııa salcbrı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man DemireL Başbakanlık Tef- tiş Kurulu'nun Başbakanlık Müsteşarlığı'na bağlanması giri- şimine karşı çıktı. Demirel'in bu yöndeki isteğinin bir mektupla Başbakan MesutYılmaz'a iletil- diğı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Danışma- nı Sedat Yıkuz, Başbakanlık Tef- tiş Kurulu müfettişlerinin siyasi baskı altında kaldığını belirterek bağımsız bir kurula gereksinim olduğunu vurguladı. Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Müdürlüğü döneminde u Görevi ihmal ve suiistimar sa- vıyla yargılanan Yıldız, Elektrik T.A.Ş. ile Kayseri ve Civan Elektrik A.Ş.'nin mutabakat ve mahsuplaşma işlemlerinin yapıl- ması nedeniyle "Devleti milyar- iarca lira zarara uğrattığı, göre- \ i ihmal ve suüstimal ettiği gerek- çesiyle" kendisine karşı açılan davanın devam ettiğini anımsa- tarak konuya ilişkin raporu ha- zırlayan Başbakanlık müfettişle- rine siyasi baskı yapıldığmı öne sürdü. Yıldız, şunlan söyledi: "Müfettiş raporu tamamen ta- raflı yapılmıştır. Aktaş'ta olan mukaveleleri imzalavaa. talimat veren bakan ve milletvekUleri ra- porda yer almadı ve mahkemeye gitmemişlerdir. Bizim dönemimi- ze ait olmayan olaylar, benim dö- nemimde olmuş gibi mahkeme- ye gjttik. Teftiş raporu tamamen taraflı olarak yapddı ve Başba- kanhk'ça hiç düşünülmeden "Gitsinlermahkemede uğraşsın- lar' diye mahkemeye intikal etti- rildi."' Eski TEK Genel Müdürü Yıl- dız. Türkiye'de bir "teftiş terö- rü" olduğunu öne sürerek şu gö- rüşleri savundu: "MaalesefTür- kiye'de bir teftiş terörii var. Bun- lar bazı siyasi talimatlaıia da yön- lendirilebiliyor. Sayıştay'da oldu- ğu gibi tarafsı/ denetleme kuru- lu olmalı. Müfettiş de\ let memu- rudur, terfisi söz konusu. Bu bü- tün müfertişler için söz konusu diyemeyiz." Dönemin Başbakam DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller tarafın- dan 8 Eylül 1994'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda, TEK genel müdürleri Birkan Erdal ve Sedat Yıldız'ın Aktaş Elektrik T.A.Ş. ile Kayseri ve Civan Elektrik A.Ş.'nin mutabakat ve mahsup- laşma işlemlerini yaparak dev- leti milyariarca lira zarara uğrat- tıklan öne sürülmüstü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığf nın Başba- kanlık Müsteşarlığf na bağlan- ması ginşimine karşı çıktığı öğ- renildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı'ndan ûstdüzey bıryetki- li. Cumhurbaşkanı Demirel'in kurulun Başbakanlık Müsteşar- lığı'na bağlanmaması ısteğini Başbakan Mesut Yılmaz'a bir mektupla bildirdiğini söyledi. Enerji Yapı Yol-Sen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Faydalı da devleti milyariarca lira zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanan Birkan Erdal'ın Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanmasını eleş- tirerek "Yolsuzluklara karşın bü- rokratlar yargılanmak yerine ödüllendiriliyor. Daha üst ma- kamlara getiriliyor. Bu da yetmi- yormuş 0bi bu yolsuzluklan in- celeyen kurul, bu birime baglan- mak isteniyor" diye konuştu. DİKKAT! Ancak EĞtTÎM'e yüksek bütçe ayıran uluslar EKONOMİK KALKINMA'yı başarmışlardır. Cahiller topluluğu, ekonomik kalkınmayı ASLA BAŞARAMAZ! ÇYDD Umutlannızı Fidan Dikerek Yeşertin ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Türk Kalp Vaktı Muayene, Teşhis, Tedavi Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 6835 İstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in. Yeniköy'deki yalısının önünde bekleyen resmi ekip otosuna uzun namlulu-silahlarla saldın düzenleyen üç kişi. birpolis me- murunu agır yaraladı. Saldınyı üstlenen yasadışı Devrimci Halk KurtuluşCephesi (DHKC), "sal- dınnın polise değil,yalıya yönelik olduğunu >e cezaevlerindeki tu- tuklulara saMıran iktidan uyar- mak ve açlık grevlerini destekle- mek için yapridığını" açıkladı. Ciller'in Yeniköy'deki yalısı- nın önünde bekleyen "Sanyer Ekipler Amirliği"ne ait 34~ A 88170 plakalı polis aracına, ön- ceki gece saat 03.30 sıralannda 34 TBT 06 plakalı taksiden yay- lım ateşi açıldı. Güvenlik güçle- rinin de karşılık verdiği kısa sü- ren çatışma sonucunda polis me- muru Şükrii Güner, başına ve ko- luna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Güner. Şişli Etfal Has- tanesı Beyin Cerrahi Yoğun Ba- kım Ünitesi'ne alınırken hayati tehlıkeyi atlatamadığı belırtildi. Hastane yetkilileri. polis memu- runun solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek "Omuriliğine sapla- nan kurşun yüzünden kol ve ba- caklannı hareketettiremiyor. Ko- lundaki yara önemli değil, ancak omuriliğindeki kurşun yarası ne- deniv le ölümle pençeleşiyor. Omuriliğindeki kurşunu çıkar- mak için herhangi bir ameliyata gerek görmedik"1 dediler. Saldır- ganlann kullandıklan ticari oto- mobil. Bağlar'da terk edilmiş olarak bulundu. Polisler. takside yaptıklan aramada, sürücü Sal- man Aldemir'i elleri. ayaklan ve ağzı bağlı olarak bagajda yaralı buldular. Kolundan hafif şekilde yaralı olan taksi sürücüsü, Tak- sim Hastanesi'nde tedavi altma alındı. Saldırganlann Aksaray'daara- basına bindiklerini ve bir süre sonra silah tehdidiyle elini, kolu- nu bağlayarak kendisini bagaja kilitlediklerini söyleyen taksi sü- rücüsü Aldemir'in, çatışma sıra- sında bagaja isabet eden kurşun- la kolundan yaralandığı bildiril- di. Yetkililer, 3 saldırganındaeş- kâlinin belirlendiğini belirterek "Saldınnın polise mi, yoksa yau- ya mı yönelik olduğunu saptama- ya çalışıyoruz. Soruşturmaya başiandı. En kısa zamanda failie- ri yakalayacağız" dedi ler. Dün akşam üzeri gazetelere faks çe- ken DHKC ise olayı üstlendi ve cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için saldınyı ger- çekleştirdiklerini bildirdi. Çüler'den mesaj DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. yaralı polis mcmuru Şük- rü Güner'e. eşine ve babasına bir mesaj göndererek "Emniyet teş- kilabmızın güzide mensuplanna yönelik bu saldınlar, terör müca- delesindeki karariılığımızı daha da arttıracaktır. Rejim ve toplum düşmanian, yüce devletimizin kurucusu Atatürk'ün sizlere emanet ettiği hak ve sorumluluk ideali içerisinde boğulup gidecek- tir. Bu inançla acil şifalar diliyor ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. Bu arada İçişleri Bakanı Olkü Güney ve Istanbul Emniyet Mü- dürü Kemal Yazıcıoğlu, yaralı po- lis memuru Şükrü Güner'in teda- vi edildiği hastaneye gelerek yet- kililerden bilgi aldı. ARDEVDAKI GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada den yapılandılar ve tarih sahnesinden silinmedikJe- rini kamtladılar. Kimi ülkede sosyalist, ki- mindesosyaldemokrat, ki- minde de yine komünist parti olarakyeniden örgüt- lenen bu partilerin silin- memesinin altında yatan gerçek, Yeni Dünya Düze- ni'nin ve liberalizmin in- sanların gereksinimlerine yanıt verememesidir. Sosyalist yönetimlerin çöküşünü bütün dünya, "uluslararası haber tekel- lerinin "süzgecinden ge- çen haber ve görüntülerle izledL O dönemde dünya- yayansüılan, bu ülke halk- larının neredeyse tüntü- nün sistemden nefret etti- ğiydL Bunda gerçek payı yok değildi. Ancakyansıtı- lanında "gerçekçî" olma- dığı, bugün bir kez daha ortaya çıkıyor. Doğu Avrupa ülkelerin- de olduğu gibi, Rusya se- çimlerinde de komünist partilerin iddialı olması- nın gösterdiği bir gerçek de şudur: Sosyal devlet kavramı güncelliğini koruyor. • •• tlkokul sonu DPYve bursluluk sınavı yapddı ANKARA (AA)-tlkokul sonu Devlet Parasız Yatılılık (DPY) ve Bursluluk Sınavı 79 il merkezi ile Lefkoşa, Cidde, Medine, Riyad ve Trablus'ta yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ta- rafından gerçekleştirilen ve 120 dakika süren sınavda öğrencilere 30 Türkçe, 30 matematik, 20 fen, 15 sosyal grubu ve 5 din kültürü ve ah- lak bilgisi olmak üzere top- lam 100 soru yöneltildi. 200 bin 282 öğrencinin başvurduğu sınavda başanlı olan adaylar, tercih durum- lanna göre çeşitli illerde bu- lunan 279 imam-hatip Hsesi, 144 genel lise, 12 kız mes- lek lisesi. 2 endüstri meslek lisesi ve 21 ortaokulayerleş- tirilerek pansiyonlu ve burs- lu eğitim görecek. Sınav sonuçlannin, ağustos ayının ilk haftasında açıklanacagı bildirildi. Operasyon 28 PKKTi öldürüldü DtYARBAKIR (Cumhu- riyet Bürosu) - Kuzey Irak sı- nır bölgesınde PKK'ye yö- nelik operasyonlar sürüyor. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi, kuzey Irak sınır bölgesinde, dün del 6 PKK'li öldürüldü. Aynca Van, Şırnak ve Mar- din'deki çatışmalarda ise 12 PKK'li öldürüldü, 2 PKK'li yakalandı. Olağanüstü Hal Bölge Va- liliği'nden yapılan açıklama- ya göre öldürülen 16 PKK'liyle birlikte bölgede dört gündür sürdürülen ope- rasyonlarda öldürülen P- KK'li sayısı 163'e yükseldi. Çatışmalarda bir köy koru- cusu da şehit oldu. Van'ın Başkale ilçesi Erenler Jandarma Karakolu yakınlannda, Iran'dan Türki- ye'ye giriş yapmak isteyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada al- tı, Şırnak kırsalında dört, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı'ndaki operas- yonlarda da iki olmak üzere toplam 12 terörist öldürüldü. Şımak'taki operasyonlarda i- ki terörist de yakalandı. Bu arada. Bagok Dağfndaki operasyonlar sonrası yapılan arazi aramalannda, sığınak- lara gizlenmiş 9 uzun namlu- lu silah. 46 mayın. çok mik- tarda mermi ile örgütsel do- küman ve 6 ton gıda madde- si bulundu. Sıvas'ın Divriği ilçesine bağlı Çayözü Köyü'nü dün akşam saatlerinde basan bir grup PKK'li, Kemal Yer- likaya adlı kişinin evini yaktı. PKK'li olduğu öne sürülen Yerlikaya'yı da öldüren teröristler, olay yerinden kaçtılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle