27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'i7 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 KanalD 00.30 'Alkışlar' TV Servisi - Serap Ak- so\ un sunduğu "Alkış- lar"da sınema ve resımde sansür konusu ışlenıyor "IV. Murat" oyunundan ılgınç sahnelenn ve "Is- tanbııl Kanatlarımın Al- tında" fılmı hakkında ya- pılan spekülasyonlann yer aldığı programda. ayrıca Ay şegül Aldinç'ın son klıp çalışması ve set görüntüle- rı, dünyaca unlü pı\anıst Idil Biret' ın Y edıkule Zın- danlan'nda verdığı konser. Montreal Caz Balesı'nın göstensı, "Karanhk Su- lar" fılmının yonetmenı Kutlu Ataman ıle yapılan söyleşı ekrana gelıyor CINE5 18.25 'Sinema Günlüğü' TV Servisi - Gamze Saygı'nın sunduğu "Sine- ma Günluğu"nde "12 Maymun" ve "Serçe" filmlennden goruntuler yer alıyor "Mevsimin En lyi Filmleri"nde, geçen bır y ıl boyunca sınemalarda gös- ienme gıren fılmler sınema yazarian tarafından değer- lendınlıyor. Programda son olarak, Türk-ltalyan-lspan- yol yapımı olan "Ha- mam" fılmının setınden goruntuler var atv 23.40 'Operasyon' TV Servisi - "Operas- yon"da, TBMM Yolsuz- luklan Araştırma Komısyo- nu Başkanı Halit Duman- kaya hakkındakı ıddıalan yanıtlayacak Geçen hafta yayımlanan "Dumankaya Dosya- sı"yla ılgılı açıklamalarda bulunacak olan Dumanka- ya'nın ardından gorevı Ana- dolu'nun koylenne hızmet göturmek ve tanmı gelıştir- mek olan bır genel müdür- lükte oynanan oyunlar ekra- na gelecek Ardından tstan- bul Unıversıtesı Su Ürunle- n Mühendıslığı Fakultesı ıle ılgılı olarak "Yassıada'da korulan milyarhk tesisler neden kaderine terk edil- di" sorusuna yanıt arana- cak Programı Salih Gün- gör sunuyor The Doors, '60 kuşağının başını alıp gitmek kadar, yıkma hakkının da olduğunu görmüştü Morrfeon'a, Stone yonımu TV 23 45 The Doors - The Doors / Yonetmerr Oliver Stone / Oyuncular Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan, Kevin Dillon, Frank VVhaley, Bill Idol, Dennıs Burkley, Josh Evans, Michael Madsen/1991 ABD yapımı, 135 dakıka SEVİİS OKYAY Bazı eleştırmenlere gore Oliver Stone "The Doors" filmıyle 1960"lar Amenka- sı'nı otopsı masasına yatıra- rak teşnh etmeyı sürdurmuş Oysa bence. Oliver Stone bu filmle farkına varmadan bır ruh doktoru koltuğuna otu- ruyor Oradan da gene ken- dısmın tark etmedığı bır teş- hısle kalkıyor "The Doors", gerçek bır Salieri - Mozart ıkılemı Ancak bu sefer Salıen, Mo- zart'a hayran olduğunu ıddıa edıyor "The Doors". yara- tıcılığı vasat cıvannda gezı- nen, ısyanı ıse sadece bır konformıstın kendısıne vaat edılenı bulamamasından kaynaklanan Stone'un, onun yaratıcılık duzeyınden enşı- lemeyecek kadar yukanda olan Jim Morrison'ı kendı Filmin birinci bölümü görsel ve işitsel vonden daha ivivken. Oliver Stone, ikin- ci bölümde Morrison'un büvüsünü \e kişiliğini elden kaçırıvor. duzeyıne çekme çabasını yansıtıyor Ya da mesele sa- dece Stone'un zekâ derecesı- nın, "şiir" yaratışınaeşıt bır hızla kendını mahvetme luk- sunden yararlanan Morrı- son'u kavramaya yetmeme- sınden ıbaret The Doors'un donemın- dekı dığer topluluklardan farkı (Erdir Zat'ın çok doğ- ru saptamasıyla), "60'lara çehresini veren büyük kü- çiik biıtıin topluluklar. hastalıklı bir çağın bedeli- ni odeyip onu mleştırmek için çığırtkanlık yapar- ken.. hedonİ7m v e şiddetin. başkaldırı vc kaosun çağrı- sına kulak veren, bunlara korkusuzca kucak açan bir tavır" ıçınde olmasıydı 'The Doors' ve ozellıkle Momson, donemın tehlıke- sının sadece kurulu duzen- den kaçmaktan kaynaklan- madığını "içeride" de var olduğunu anlamıştı Mom- son. bu kuşağm başını alıp gıtme kadar yıkmd hakkına da sahıp olduğunu gormuştu "Hayır, gitmiyorum, bu- rada kalıyor ve yıkıyo- rum." 'The Doors'un ust duzey- dekı kılıdının bır şıtresı \ar- dı Şaır VVilliam Blake'ın "algı kapıları" Bldke, unı- versıtedc sınemd okurken ta- nışan Jım Morrıson ve gru- bun klavycciM Ray Manza- rek'ın ortak merdklannddn bınvdı Brecht-VV eill şarkı- ları. Jack Kerouac romanla- n \e Antonın Artaud nun vahşet tıvatrosuyla bırlıkte 'The Doors' oncelıkle bır tokdttı 'İçselleştirilmişoto- riteyesavrulmuş' bırtokat Stone'un fılmı. 1966da Kalıfornıya'da başlıyor Momson, plajlarda serserı- lık ve zamparalık edıyor uyuşturucu kullanıyor ve şı- ıryazıyor Sonra da sınıfar- kadaşı ve kozmık ruhdaşı (sonra pragmatık şahıs) Ray Manzarek ıle bırlıkte UCLA FılmOkulu'ndanatılıyor Ikı muzısyenlebırleşıpThc Do- ors dıye bır "garaj grubu" kuruyorlar, Momson şıırle- nnı şarkıldştırarak soyleme- ye başlıvor Fılmın bırıncı bolumu ve gorsel-ış tsel ola- rak makul bır seyahat ikıncı bolumde ıse Stone olayları butun aynntılan ıle ve doğru olarak verme adına, Mornson'un buyusunu ve kışılığını elden kaçırıyor Ya da onun Mornson'u dd bun- dan ıbaret Arzusu hılafına "kahraman" olmuş bu "anti-kahraman" gençle- nn sevgılısı ve kendı kendı- nın ınfazcısı bu nıhılıst Sto- ne'un paletınden tek renklı olardk çıkıyor Ndrsıst. se- vımsız Onunkddennebelkı de sonunddn bıhaber bır na- ıtlıklegıtmesı bıleelden kaç- mış Val Kılmer'a rdgnıen Perran Kutman ve Erdal Ozyağcılar 'Şehnaz Tango'nun oyuncuları. Muhsin'in bahanesi başka T \ s . ervisi M P e "/ n T K u t m T Erdal . öz - ^» yağcılar ve Macıde Tanır gıbı oyuntuldnn l d y ğ g başrollennı paylaştığı dızıde, Muhsm, kızlann gıdışını bdhane ederek gecelen sık sık Şehnaz'da kalmaya basJar Bu arada Bıllur, Muhsın ıle Şehnaz'ın bırleşmelennı onle- mek ıçın elınden gelenı yapmaktadır Şehnaz, maddı sıkıntı ıçındeyken Hamıyet ona bır teklıfte bu^ımur Şehnaz'ın Zıya'dan yardım almasını onlemek ıçın para bulmaya çalışan Muhsın'rn ıçındekı kumarhırsı ycmden canlanmıştır (Interstar, 22.00). Sade ve de savsız ngz KanalD 12 00 Bir Demet Menekşe - Yonetmen Zeki Ökten / Oyuncular Kartal Tıbet, Hale Soygazı, Lale Belkıs, MuallaSurer,/1973, Er Fılm yapımı TLRHANGÜRKAN Yoksul butıkçı kızla. zen- gın fabnkdtorun engellerle sarsılan aşk oykusu Zeki Okten ın 1973te Selim lleri'nın ovkusunden sıne- malaştırdığı "Bir Demet Menekşe", zengın erkek- yoksul kız motıfinın sınıt- Idnnı değı>tırmek ıçın ver- dıklen onurlu savaştmı yan- sıtıyor Duru. akıcı rahat dnlatı- mıyla llen'nınduyguluşıır- sel dunyasını olçulu bıçım- de yansıtan oy ku. bıldık aşk filmlenndekı abartılmış sahnelerden, mantıksızlık- lardan anndınlmı^, bır ma- sal ıncelığıyle duz bır olay çızgısındegelışıyor Gerek- sız konuşmalardan uzak tu- tulmuş buyüklu kuçuklu tum kısjler doğal ya>amla- nndd ndsıl olmalan gerekı- yorsa oyle davranıyorlar Sade, savsız ama duyarlı. sevımlı, kuçuk sınemd ya- pjtlanna guzel bır ömek CINE 5'ın, 'resmı yayın' vızesıne ulaşmadan, bınncı lıg maçlannın yayın hakkına sahıp olması, Ust Kurul'da incelenmeye alındı. HÜLVAKAR4BAĞLI • RTUK. kanallann tahsısı \e lısans ışlemı öncesınde, 'şıfreli' TV, CINE 5'ın durumunu 'futbol maçlannın ya>ın tekelı' yonunden tartışmaya açtı. 'Şifreli yayın tekeli'ne tepki ANKARA - Radyo ve Televızyon Lst Kurulu (RTUK.). ozelTV kuruluş- larının yayınlannı yasal ze- mıne oturtacak kanal tdhsıs ve lısans ışlemı öncesınde şıfreli kanal CINE 5'ın du- rumunu "fulbol maçlan- nın yayın tekeli" yonun- den tartışmaya açtı RTUK'un CINE 5'ın yayın tekelını kamu yayıncılıgı anlayışı, hukuksal boyut \e ızlenme olçutlerıyle masa- ya yatırması dıkkat çektı RTUK yonetımını kuruluş- lara lısans guvencesı ver- mekle suçlayan DSP Anka ra Mılletvekılı Lluç Gür- kan, "Geçici dıizenleme- de, Ust Kurtıl paralı yayı- na ı/in veremez. ClSıE 5'in lisans alacağını kurul nereden biliyor" dedı Gurkan, ayrıcalıklı konuma getırtılen CINE 5'e kanal tahsısı yapılmanıası ıçın ya- yıncı kuruluşldrın RTUK'e bdşvurmalannı onerdı Tu- ketıcı Haklan Demeğı Ge- nel Başkanı Turhan Çakar da Ust Kurul'dan maçlann 'The Doors'tan sonra 'Rock Dünyasr Müzik ağuiıkh fîbrder atv 02 25 Rock Dünyası -The Declıne of VVestem Cıvılızatıon The Metal Years / Yonetmen Penelope Spheeris / 1988 ABD, 93 dk TV Servisi - Bu gece "The Doors" hayran ları Shovv TV'dekı fılmı ızle- dıkten sonra bu kez atv "de- kı "Rock Dunyası" ıle muzığe doyacaklar Herıkı film de daha once ekrana gelmıştı "Rock Dünyası" belgeselının vonetmenı Pe- nelope Spheeris daha on- ce yonettığı "Batı Lygar- lığının Çökuşu" adını taşı- yan belgeselde. 1970'lıyıl- lar sonunda Los Ange- les'takı punk rock sahnesı- nı sunuyordu Spheeris. "The Metal V ears"ta ıse kamerasını bu kez heavy metalın çeşıtlı ısımlennın önüne verleştır- mış Yenı olanı da var. "star" sayılanıda Aeros- mith (Steven Tyler), Alice Cooper, Kiss, Motorhead, Ozzy Osbourne, Chris Holmes, Poison. Lizz\ O//v Osbourne 'Rock Dunyası'ndatanıtılacak. Bordcn. Faster Pussycat, Seduce, Odin. London. Megadeth, Joe Perry, Ge- ne Simmons. Paul Stan- ley, Estrelita Ydnı havlı etkıleyıcı bır koleksıvon Penelope Spheeris bu belgeselınde de. tıpkı ılkın- dcolduğugıbı, "konu" su- nu olusturan kışılen vargı- lamadan elc almavı başar- mış Belgeselde tanıtılanlar- dan bırı de Osbourne Gu- nahı-sevabıyla uvuşturucu ıçkı ve maço seksızmın ne mene bır şey olduğunun so- mut orneğınt aliüjturuvor şıfreden çıkarılması konu- sundd çozum draması ge- rektıgını bıldırdı CINE •» ın "resmi ya- >ın" \ı/esıne kdvuşmaddn 1996-97 futbol sezonunda bınncı lıgkarşılaşmalarının vayın haklarına sahıp olma- sı Ust Kurul da ıncelenme- ve alındı DSP Ankara Mıl- letvekılı Uluç Gurkan kd- nal tahsısı ontesınde Ust Kuml'un sorumlu ddvran- ması gerektığını belırttı "Hiçbir kuruluşa miıkte- sep hak tanınama/" dı- yen Gurkan. RTL K yone- tımının CINE S m anlaş- malarınag07 vuman bırtu- tum ıçınde olduğuna ışaret ederek sunları soyledı "Bağlı hulunduğu >a- sa\ı yorunılavan \c ıhlal eden bir l st Kurul var. Vurttaş bir yıl para odc- di dıyelim; CINE § lısans alnıa/sa nc olacak? 1 uke- tıcınin hakkını kım koru- yacak? Radyo veTeleviz- yon V asası yayın ıznı ver- diği kurulu^ların i/in ta- rihinden ıtıbaren en gcç iki yıl sonunda lurkiyc genelinın \ uzde 70'ine ya- yınlannı ulaştırma zo- runlulugu gctirıyor. Cl- N( 5'in buyukumluluğü- nu yerine getirdıgini kim iddıa edehilir." İnsan haklarına aykırı Tuketıtı Hdkları Derne- ğı Gencl Bdşkanı Turhan Çakar da tutbol karşılaşmd- larını yavın tekelıne alan CINL5 ıngostcrdığı butu- tumld ınsan hdkldrı ıle tu- ketıcınınevrensel hakldnna dvkırı harekct cttıgını soy- ledı Futbol Fcderosyonu ıle RTUK'un onlem alma- masi durumunda gelecek sezondakı tum maç vayın- lannın CINE 5'ten verıle- cegmı anımsatan Cakar "Bunun sorumluları ara- sında futhol kulupleri ile yalnızca çıkarından baş- ka bir şey duşünmeyen CINE 5 yayın sahipleri vardır" dedı KENT HABERLERI Egtim-Sen genel kurulu • Istanbul Haber Servisi - Eğıtım-Sen 4 No'lu Şube Genel Kurulu sonucunda yonetım kumluna Cengız Uzuner, Cevahır Altunkaya, Hüseyın Zenk, Dağıstan Bırtek, Huseyın Sumruk. Veysel Genç ve Nevruz Guneysel seçıldı Oncekı gun Gazıosmanpaşa Beledıye Salonu'nda yapılan genel kurula 175 delege katıldı Istanbulda cinayetler • tstanbul Haber Servisi -Uskudar Eskı Toptaşı Caddesı uzenndekı Gozde Su lstasyonu'nda meydana gelen olayda, çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesıyle Uğur Kadıkoylu (23) yaşamını yıtınrken 4 kışı de çeşıtlı yerlennden yaralandılar Sanyer'de meydana gelen ıkı ayn olayda Esma Yılmaz (17), eşı tarafindan kurşunlanarak oldürülurken Zıya Kıraç, Huseyın Kıraç'ı bıçaklayarak oldurdü Kumkapı'da ıse devnye gezen polıs ekıplen, bufe sahıbı Halıl Gûrsel'ı (34) boğazı kesılmış olarak buldular Emınönu Sahıl Kennedy Caddesı Kafkas Çay Bahçesı'nın yanında ıse sırtından ve goğsunden bırçok bıçak darbesı alarak olduğu belırlenen ve uzennde kımlığı bulunmayan 25 yaşlanndakı bır gencin cesedı bulundu Adalar'a saglık kartı • tstanbul Haber Servisi - Adalar Beledıyesı'nce kurulan Adalara Hızmet Vakfı, Buyükada'da "Emergency Servıse Card" uygulaması başlattı 24 saat hızmet verecek Alarm Merkezı'nde tanıtımı yapılan kart ıle acıl sağlık problemlen karşısında en kısa surede kara ve hava ambulanslanyla hastanelere nakıl yapılabılecek Sezonluk olarak 4 ay sureyle geçerlı olacak servıs kartı, bır kışıye 4 mılyon, aılelere ıse 8 mılyon lıra karsılığında venlecek ÖzÜpHJIepin acıh günii • İstanbul Haber Servisi - Bedensel Ozurlulerlc Dayanışma Derneğı'nce sakatlar arasından seçılen yılın babası ve Sakatlar Spor Kulubu Başkanı Erdem Göksel ıçın dun yapılmak ıstenen odul törenının, Göksel'm 3 yaşındakı kızının ölumü ıle yasa boğulduğu belırtıldı Demek Başkanı Kemal Demırel, yaptığı yazılı açıklamada, Erdem Göksel'm Babalar Günü'nde ve yılın babası odülunü alacağı gûn kızını kaybetmesının, butun ozurluler ıçın acı olduğunu belırttı Pompalı tüfek kazası • Istanbul Haber Servisi -Halkalı Polıs Lojmanlan E-6 Blok'ta oturan polıs memuru Alı Ozmen, yenı satın aldığı pompalı tufeğın kazayla ateş alması sonucu, eşı ve kızını yaraladı Tufekten çıkan saçmalann ısabet ettığı eşı Hulya ve 5 yaşındakı kızı Kubra, Istanbul Unıversıtesı Tıp Fakultesı Hastanesf nde tcdavı altına alındı Yetkılıler, Kubra Ozmen'm sağlık durumunun cıddıyetını koruduğunu bı ldırdı Tren kazası: 1 ölü • İstanbul Haber Servisi -Haydarpaşa'ya seyır halınde olan banlıyo trenı, Kızıltoprak Tren Istasyonu'na yaklaşık 150 metre mesafede, uzennden kımlık çıkmayan 60 yaşlanndakı bır kadına çarparak olümune neden oldu Çamçeşme Mahallesı Aydınlı • Caddesı 29 numaralı apartmanın sahıbı Cevat , Sanısoğlu, en ust katta çalışırken elektnk tellenne dokunarak ağır yaralandı Kartal Devlet Hastanesı'ne kaldınlmak ıstenen Sanısoğlu, yolda hayatını kaybettı Yeniden gündeme gelen tarihi köprü için önümüzdeki aylarda karar verilecek Esld Galata Köprüsü taşınacakİstanbul Haber Servisi - Eskı Galata Koprusu'nun Ay- vansaray'dakı vennden taşı- nacağı ya da olduğu verde bı- rakılarak kazıklı kopruve do- nuşturuleceğıbıldınldı tstan bul Buyukşehır Beledıyesı ta rafından yurutulen Halıç p ro jesı'nın bır adımı olarak gun- deme gelen eskı Galata Kop- rusü hakkındd onumuzdekı aylarda bır karar venleceğı belırtıldı İstanbul Büvukşehır Bele- dıyesı Çevre Koruma Daıre Başkanı Mustafa Ö/türk l a r ı n ı koprünün uzerınde durduğu dubala- nnın genışolması ve Halıç'ın çamu- runa saplanarak yuzemez hale gelme- sı nedenıyle su sirkulasyonunu engel- ledığını soyledı Beledıvc olarak es- kı Galata Koprusu'nü Ayvansaray'da ıstemedıklerını savunan Ozturk, "Galata Koprüsü'nûn Haliç'te durması için oncelikle Haliç'in ça- murunun tam olarak temizlenme- koprunun Haliç'te çamur birikmesine neden olduğu belırtıldı. si gerek. Dubalar çamura saplana- rak suvun akışını engelliyor. Bu şekliyle koprü, sürekli masraf de- mek" dedı Eskı Galata Koprusu'nun nostaljık bır değen bulunduğunu be lırten Ozturk bu değennın mutlaka korunması gerektığını soyledı Öz- türk."Köprualtı sefalan"nı gunu- muzde de v aşatacak dukkânlann açıl- masını ve koprünün ınsanlara daha ıvı hızmet verebılecek yenı bır yere taşınmasını ıstedıklerını soyledı Karayollan Genel Mudurluğu'nun yapımı tamamlanmayan yenı Galata Koprusu'nun amırı ınşaat vuksek muhendısı Sancar Özalp da kopru- nun kesmlıkle Ayvansaray 'dan tasın- ması gerektığını savunarak nostaljık havdsının korunmdsı >artıyla koprü- nün Istınye'vegoturulebıleceğını be- lırttı Koprunun zamanında Ayvansaray'a taşınmasını eleştıren Ozalp şoylekonuş- tu "Bu uygulama, Haliç'in Ejup'ten sonraki vukarı ke- siminin hızla dolmasına ne- den olmuş ve bu kesimi öl- durmuştür. Aynca burada böyle bir koprüve de ihtiyaç v oktur. Daha y eni Japonlar, Haliç Koprusu'nü genişlet- tiler. Yaya yolunun da va- pıldığı kopru, Galata'dan 50 metre uzakta bir yerde. N ani yayaların geçişi için böyle bir hatayı devam et- tirmenin anlamı yok." Ozalp. dubalı olan Galata Köpru- su'nun kazıklı yapılarak yenılenme- sı duşuncesıne ıse "Bu bir kazık yaklaşık 60-70 metredir. Buraya 80-100 arasında bir sayıda kazık çakmak gerek. Metresi kabaca 1500 dolardan hesaplanırsa bu iş bir sürû emek, milyonlarca da lira demek" sozlenyle karşı çıktı İnsanlık Vakfı Başkanı Özgen 'Canlı cansız her şey sevgiyle korunmalı' Istanbul Haber Servisi - İnsanlık Vakfı Başkanı Prot Dr Mahmut İhsan Özgen, canlı cansız her şev ın sevgiy- le ve ozenle korunması ge- rektığını soyledı İnsanlık v akh nın kurulu- şunun 3 yıldonumunde va- kıf genel merkezmde vapılan toplantıda konu^n v akıf baş- kanı Prof Dr Mahmut İhsan Ozgen insanlık tanhı ve in- sanlık telsefesıne değınerek evrende en vuce varlığın ın- san olduğunu. tanhın ınsan- la başladığını yazıldığını ancak ınsanı değerlere ozen gostenlmesıy le de ınsanhğın gelışeceğını ve vuceleceğını soyledı Prof Ozgen. "Hayatın kaynağı sevgiye dayanır. Canlı cansız her şevin, or- manların, denızlerın, evle- rin ve tüm tarihi değerlerin sevgiyle ve ozenle korun- ması gerekir" dedı Terorun uluslararası bo- vutlanna ve ılıskılerıne de değınen Prot Ozgen, Turkı- ye dekı terorun ve sıddetın çok buvuk tahnbatı olduğu- nu teronstleregondenlensı lahldnnbırorduvudonatabı- lecek mıktara ulaştıgını vur- guladı Savaşın, terorun ve »ıddet eylemlennın ınsanın vaşaına \e huzur hakkını or- tadan kaldırdığını ınsanlığın ozbenlığıne karşı hareket ol- duğunu ınsanın dusunce ve fıkırlerının gelışmesını en- gelledığını savunan Ozgen, tum gonüllü kuruluslann ın- sanlığa sahıp çıkmasını ıste- dı Prof Ozgen daha sonra ozetle bunlan sovledı "Gönüllu kuruluşlarca kurulan vakıfların amacı ve hedefi ne olursa olsun, \a- kıfiarın esas görevı; insanın yukseltilmesı ve y uceltilme- sini sağlamak amacıyla in- sanlık ıçın çalışmak. ınsanı ve tüm ınsani değerleri bi- lınçle korumaktır. Bilım adamlarının duşunce ve fi- kırlennı açıklamasına kar- şı olan, demokrası ve insan- lık dışı her turlu harekete, planlı iftira ve oyunlara karşı uyanık olunması ve insanlığın ö/.üne kasteden teröre karşı çıkarak bera- berlık ıçınde hareket edıl- mesi. en onemli şarttır." GEREKLI TELEFONLAR Bılınmeyen Numaralar 118 Yangın Ihbar: 110 Polıs Imdat- 155 Jandarma: 156 Zabıta Mudurluğu 153 ALOİSKİ Arıza 185 • SAĞLIK Hızır Acıl: 112 Sağlık Mudurluğu: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0 216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0 216 345 46 80 ŞışhEtfal: 0-212 231 22 09 Taksım llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Goztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nobetçı Amıriiğı: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY Iç Hatlar 0-212 663 63 00 DışHatlar 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0 212 663 63 63 • DDY Sırfcecı Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR ŞehırHatlan: 0-212 244 42 33 DenızYollan: 0 212 244 02 07 DenizOtobüsü. 0-216 362 04 44 • T E K Elektnk Anza- 186 Beyoğlu 0 212 237 23 50 Kadıkoy (Aktaş): 0 216 384 29 59 SefakoyrO 212 551 15 74 SanyerO-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırkoy: 0 212 547 12 81 • Mezarlıklar Mudurluğu: (Zıncırlıkuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmını Oğrenme. 0 212 663 0796 Meteorolojı Bölge Mudurluğu: 0 216 355 23 05 ^Enfeksiyon hastahkları çok kolay tedavi edilir' Liselilerinpilav günü heyecanı Kabataş Lisesi'nin geleneksel "pilav günü", eski mezunların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kalabalık bir törenle yapıldı. Lisenin bahçesinde dün du/.enlenen törende konuşan Okul Müdürü Korel Haksun, Türkiye'yi uvgun saflara taşıyacak gençleri yetiştirdiklerini söyledi. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Cahit Kocaömer, Kabataş'ta okumaktan duvduğu mutluluğu dile getirdi. I örende. bir süre önce hlzmete açtlan Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Sabancı Kültör Sitesinin yapımında yardımcı olan Hacı Sabancı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan ve fstanbul Defterdarlığı'na birer teşekkür plaketi verildi. Lisenin modern ritmik dans grubunun da gösteriler vaptığı günde, davetlilere geleneksel pilav ve ayran ikram edildi. (Fotbğraf SAADET USLU) İstanbul Haber Servisi - Sakatlıklara, olumlere hatta salgınlara yol açabılen enfek- sıyon hastalıklannın basıt on- lemler alındığında kolav te- davı edılebıldığı vurgulandı Turk Enfeksıyon Vaktı Mu- duru Ayşıl Mutver. "İshal, tetanos, yılancık, su çıçeğı gibi hastalıklar; ıvi bir eği- tim, hıjyen, aşı gibı basit y öntemlerle önlenebiliy or'' dedı Bakten, vırus, mantar \e parazıt gıbı mıkroplann vol açtığı enfeksıvon hastalıklan gereklı onlemler alındığında çok kolay tedav ı edılebıîıyor Hastalıklardan korunmada en onemli faktorun. enfeksıyo- nun bulaşma yollannın bılın- mesı ve bu konudakı eğitim olduğunu belırten Ayşıl Mut ver "aile ve okul, eğitimde en bnemli temel taşlan" de dı Mutver. enteksıyondan korunma \e tedavi konusun- daşu bılgılen verdı "Yaşadığımız ortamla- rın hijyen koşullarına uv- gun olması ile hastalıklan büyük olçude önlemek mümkündur. Koruyucu önlem olarak aşılanmak da onemlıdir. Hastalıklar mık- roplarla oluştuğu ıçın nere- dey se hepsı antıbıy otıklerle tedavi edılır. Ne/le, soğuk algınlığı gibi virüslerın oluşturduklarının ıse teda- vısi yoktur. kendılığınden iyileşırler. Bovle hastalık- larda tedavınin temelı, ıstı- rahat ve ıvi beslenmedir." Enteksiyon hastalığının gorulmedığı bır ulke olmadı- ğını da kavdeden Mutver "\menka'da gnrulen bazı mantar hastalıklarına Tur- kive'de hıc rasilannıa/. Ko- leranın beşığı, Hındıstan ve Bangladeş'tır. Ancak, her gun milyonlarca insan, bu enfeksıyoniarı ulkeden ül- keye taşımaktadır'' dıv e ko- nuştu Ateşlı hastalıklaryada bulaşıcı hastalıklar dıye de anılan enleksıvonun bazılan "AIDS, ebola, sarılık, ku- duz. anjın. sınuzit, sistit. is- hal, tetanos, zaturree. şark çıbanı, kızamık, kı/anıık- çık, yılancık. su çıçeğı. ba- ğırsaksolucanı./ona.uçuk, beyın ıltıhabı, pamukçuk, sıtma, bronşıt. grıp, ne/le. çocuk feicı. menenjıt. kaba- kulak" olarak Mralanıvor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle