26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yapar! " 71. YISAYI25821/ Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tı)m ;ubelenlwz ve yurtdıjı temsılcılıklerımız sM|^|;ın hızmetınızdedir fJMLAK BANKASI R (KDVıçınde) KURUCUSU- YUNUS MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IUDİR HUDİ (Î945-7997J 17IMZİINIMM8MZARTBİ DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTLERİMİZ • TV'DE SİNEMA Peklneller, önce Istanbul sonra İzmir'de • 75. Sayfada Morrison'a, Stone yorumu • 77. Sayfada GÖÇ KUŞATMASI İzmir, büyük bir köye dönüşüyor • Arka Sayfada FATİHTERİM , .' 'Başarı Türk antrenörle gelir' MSpor'da • ÖZELEMEKLİÜK Devlet finanse ediyor 1 8 . Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, parti liderlerinin 22 temmuza kadar uzlaşmalarını istedi HükümetikuranmPemirel'denseçim hükümeti uyarısı Eskişehir'deçiller'inadayı kazandı Hükûmet kurmanın bir takvimi olduğunu vebutakviminişlediğini anımsatan Cum- hurbaşkanı Demirel, halka niye parçalı bir Meclis çıkardığının sorulamayacağını, ku- ral varsa bunun neticesine de katlanılaca- ğını belirtti. Türkiye'de yanlış ya da anor- mal bir şey bulunmadığinı ifade .eden Cumhurbaşkanı, kuralın işlediğine işaret etti. Demirel, "Neredebiterbukural. 45 gü- nûn sonunda biter. 22 temmuza kadar ba- kanm; uzlaşma meydana getirmelennı, hûkûmet cıkarmalannı isterim. Böylecebe- ni hükûmet kurup ülkeyi seçıme götürmek mecburiyetinde bırakmamış olurlar. Bun- dan memnun olurum Sekızinciyi bana kurdurtmazlarsa memnun olurum. Ben bu işleri daha evvel yaptım, yedi kez hükûmet kurdum" dedi. • 5. Sayfada Temmuz ayında yapılacak DYP büyük kongresıne yönelık Genel Başkan Tansu Çıller ile muhalifler arasında süren müca- dele, Eskışehır il kongresıne de yansıdi. Tansu Çiller, devlet bakanlan Ufuk Söyle- mez ve Ömer Barutçu ile kurmaylannı ya- nına alarak Eskişehir'e geldi. Çiller ve ge- nel merkez yönetıcileri, kongrede birlik mesajlan verdı. Çiller, konuşmasında Baş- bakan Mesut Yılmaz'ı Haçlı ordusu komu- tanına benzettı ve Yılmaz'ın bir daha baş- bakanlık makamına gelmemek üzere gide- ceğını söyledı. Yılmaz'ı başbakan yapmak- lahataettiklerinı belırten Çiller, "Bir daha asla devletı emanet etmeyız" dedı. Kong- reyi, Çillerin desteklediği aday Halıs Barlas kazanarak DYP Eskışehir İl Başkanı oldu. • 5. Sayfada RP'den çiller'e örtülü ödenek desteği Başkent, hükûmet görüşmelen ve pazarlı- ğın yoğun olacağı bir hafta yaşayacak. Ya- nn örtülü ödenek oylaması yapılacak. Tan- su Çiller, bugün Bülent Ecevit, yann da Deniz Baykal ile dörtlü koalisyonu görüşe- cek, perşembe günü de Erbakan'a son sö- zünü söyleyecek. Erbakan, Çıller'in 20 ha- ziranda vereceği yanıtı beklerken; görüşme ve pazarlık trafiğı de bu sürede yoğunlaşa- cak. ANAP, seçım kozunu ortaya koyarken DYP ile RP, TBMM Genel Kurulu'nda ya- nn ele alınacak olan örtülü ödenek soruş- turma önergesi oylamasında işbirliğine ha- zırlanıyor. RP'li Recai Kutan önergeyedes- tek olmak ıçın kanıt bekleyeceklerini vur- gulayarak "Ortada sadece ıddialar var. Kimsenın Yüce Di- van'a gitmesinı istemeyiz" dedı. B 5. Sayfada MGK: Çekiç Güç süresi uzatılsınDemirel'in başkanlığında toplandı Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Adana'da konuşlu Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması konusunda hükümete tavsiye karannda bulundu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanhğında dün gece toplanan MGK, 10 ilde sürdürülen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasmın da uzatılması yönünde görüş bildirdi. Uluslararası gücün görev süresi, en son mart ayında uzatılmıştı. • 16. Sayfada Mesut Yılmaz, DSP lideriyle görüştü MGK toplantısından önce Bülent Ecevit'e bılgi veren Mesut Yılmaz, Anayasa Mahkemesi'nin Çekiç Güç ve olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin Meclis oylamasının iptaliyle ilgili karann yayımlanmasından sonra hukuki boşluk doğmaması ıçin bugün hazırlayacaklan tezkereyi yann TBMM'ye getireceklerini bildirdi. Ecevit ise, salı günü bu konuda bir karar alacaklannı söyledi. • 16. Sayfada ÖYS'YE DOĞRU Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Sınavı 'na iyi hazırianıp, sorulan kavramak ve yanıt vermek çok önemlL. Ancak tercih sıralamasını yapmak da bir o kadar önemlL Dün verdiğimiz rehberlik bölümünden sonra bugün de üniversitelerin son üçyüda hangi taban puanla öğrenci aldığını gösteren listelerde karşüaştırma yapma imkânı bulacaksınız. Bu sıralama, sizin seçtiğiniz programların, aynı tür puanla öğrenci alan diğer programlar içindeki yeriniy giriş güçlüğünü görmenizi sağlayacaktır. • 12. Sayfada SINAV -1 Büyük sınav öncesi kendinizi smama olanağu Türkçe, sosyal, matematik, fen bilimleri veyabancı dilde özenle seçilmiş sorularla eksikliklerinizi giderme imkânu Yann Cumhuriyet'te YARGITAY CEZA GENEL KURULU BAŞKANI 'Yasağın sorrır açık hava lıapLslıaııesr• Başkan Mehmet Uygun, her eylemin ceza yaptınmına bağlandığı bir ülkede hürriyetler, mülkiyetler, güven, huzur, esenlik ve insanca yaşama hak ve özgürlüklerinin tehdit altında olacağını belirterek o ülkenin, "açık hava hapishanesine" döneceğini söyledi. GAZİANTEP(AA)-Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Meta- met U>gun, her şeyın yasaklandığı, her eylemin ceza yaptınmına bağlandığı ülkede hürriyetler, mülkiyetler, güven, huzur, esenlik ve insanca yaşama hak ve koşullannın tehdit altında bulunacağı, bu nedenle o ülkenin, "insanlık onuru ve çağdaşlıkla bağdaşmayan açık hava hapishanesi" gibi olacağını söyledi. Ortaköy 44 aydın gözaltına alındı • Siyasi tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde başlattıklan açlık grevleri sürerken lstanbul'da açlık grevlerine sanatçı desteği etkinliğinde polis zor kullanarak, aralannda şair Suna Aras, Grup Yorum ve Grup Kazılırmak üyelerinin de bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı. • 4. Sayfada Uygun, cezada eylem ve yap- tınm açık ve kesin olarak düzen- lenmemişse o eylemı ahlakın dışlaması, dinlenn yasaklaması, toplumun karşı çıkması, bütün kurumlann olumsuz bakması ve tepki göstermesının, ceza huku- ku açısından hiçbir şeyı değıştir- meyeceğını belirtti Uygun, "Sa- dece tophım sancıtanır, çalkala- nır, depremler olur. dengeler bo- zulur \e düzen yerinc karmaşa, kargaşa yaşanır" dedı. Türk Ceza Kanunu'nda za- man zaman yapılan anı, hazırlık- sız ve lokal değişikliklerle yasa bütünlüğü içınde önemlı uyurn^ suzluk ve yasanın genel esprisi- ne ters düşen tutarsızlıklar, mad- deler arasındaki ahenk ve bağ- lanrıyı koparan açmazlann sık sık ortaya çıktığını ıfade eden Uygun, bu durumun, yasa değı- şıklığı yapılırken gereklı özenın gösterilmemesi, kapsamlı birba- kış açısı seçılmemesınden kay- naklandığını kaydetti. R u s y a ' d a diiğütn t e m m u z a y ı n d a ç ö z ü l e c e k Yeltsin ve Zyuganov 2. turda• Rusya halkı yazgısını oyladı, son beş yılda uygulanan liberal reformlara verdiği notu seçim sandıklanna attı. Kesin sonuçlann bugün belli olması bekleniyor. Dün yapılan Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerine katılım düşüktü. • Seçmenin yansından fazlası Boris Yeltsin'i ve Gennadiy Zyuganov'u destekledi. Öteki 8 aday açık farkla elenirken sol eğilimli milliyetçi general Aleksandr Lebed ilk verilere göre üçüncü sıraya yerleşti. • Rusya lideri, muhtemelen temmuz ayının ilk haftasında yapılacak ikinci tur seçimlerde belirlenecek. Yeltsin ve Zyuganov, ikinci tur için Lebed, Jirinovski ve Yavlinski ile pazarlığa oturacak. Lebed ve Jirinovski'nin seçmen kitlesinin iktidara soğuk bakması Zyuganov'a şans veriyor. MMN AKSJirH haberf • 10. Sayfada Iki Ucu Kirli Çomak • Yeltsin ıktıdar olduğundan bu yana, Rusya'daki gelışmeleri anlamak isteyenler için bir denklem oluşturuldu. Buna göre Rusya'da sürecı piyasa ekonomisı yanlısı "reformıstler" ve eskiye dönmek isteyen "komünistler" arasındaki mücadele belirliyor... BtGİt YUCOĞLirm yaZM • 9. Sayfada Rusva'da 100 mirvonun üzerinde seçmen dün sandık başına gitti. Seçimlere kaolma oranının yüzde 65'lerde seyretmesi, Yeltsin cephesini telaşlandırdı. (Fotoğraf: REUTER) Savaşı Yaşayan Bosna• Bosna'da savaş gerçekten ' bitti mi? Imzalanan Dayton Anlaşması'ndan sonra bu ülkeye banş geldi mi? Mostar'ın iki yanında Müslümanlar ve Hırvatlar, kutuplaşmış durumdalar. Sırplar ise ne amaçladıklan yerleri alabildiler ne de istedikleri soykınmı gerçekleştirebildiler. Üstelik savaş suçlusu durumuna düştüler. Savaşta en büyük yarayı alan Boşnaklann haklan gasp edilmiş durumda. Kısaca, 4 yıl süren savaşın galibi yok, ama kaybedeni çok. 8UAT ÖZTOPMK'n yaa d c » yann Cumhuriyefte Suriye'deki patlamalar sürüyor • Suriye, İsrail'e karşı Hizbullah'ı, Türkiye'ye karşı PKK'yi desteklerken Müslüman Kardeşler örgütü Sunye'de rejımi sarsıyor. Suriye'nin, Türk sınırına zırhlı birlikler kaydınp Türkmenleri ülke genelinde tutuklamaya devam ettiği bildirildi. H 6. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Rusya SeçimlerL... Rusya'da devlet başkanlığı seçimi için 107 milyon seç- men, sandık başınagitti. önü- müzdeki dörtyıl Rusya 'yt yö- netecek devlet başkanının adı, sadece Rusya açısından değil, tüm dünya için önem taşıyor. Batılı ülkelerin tavnnı de- ğerlendirmek gerekirse tek eümleyle şunu söyleyebiliriz: - Tarafsı: bir bıçimde Yelt- sin 'i destekliyorlar Seçimler, Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov'la hâlâ devletbaşkanlığınıyürü- ten Boris Yeltsin arasında ge- çecek. Bu iki lider dışındaki iddi- alı isimler, sol eğilimli Gene- ral Aleksander Lebed, aşırı sağcı Vladimir Jirinovski, li- beralekonom'ıstGngorıy Yav- linski. Sürpriz birgelişme olmazsa adaylann seçilmek için gerek- li olan yüzde 50 oyu ilk turda almaları olanaklı görünmü- yor. Görünen o ki; ikinci tur, "komünistler ve antı-komu- nistler " seçeneğine indirge- necek. Gerek Yeltsin gerekse Zyu- ganov, daha sandık başına gitmeden zaferilan ettiler. Bu durum, hangi tarafkazanırsa kazansın, Rusya 'nın iç işleri- nin bir siire daha çalkantılı geçeceğini gösteriyor. Devlet başkanlığı seçimi, Rusya 'nın iç işidir. Ne var ki; bütün dünya, bu seçimleri Rusya 'nın iç işi olmaktan çı- karıp liberalizmin zaferi ha- vasına döndürmek çabasında. 1990larda sosyalistyöne- timler çöktüğünde, Batı bay- ram etmiştu Komünist paıti- ler, artık bir daha gelmemek üzere tarihin çöplüğüne itil- mişti. Ne var ki, Doğu Avrupa ve Rusya 'da beklenen olmadu Komünistpartiler, ülkekoşul- larını da dikkate alarak yeni- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Yarının çağdaş bankacıları VakıfBank'ta buluşuyor... Gelin, 21. Yüzyıl Bankacıhğı'nda yerinizi almak için Ankara ve İstanbui'da yapılacak sınavlara siz de katılın; Müfettiş Yardımcısı olarak görevinize hemen başlayın. Son başvuru tarihi 17.7.1996'dır. Ayrın- M tılı bilgi ;ubelerimizde! POLtS AĞIR YARALI Tansu Çiller'in korumasına saldın • DYP lideri Çiller'in Yeniköy'deki yalısının önünde bulunan ekip otosuna gerçekleştınlen saldından sonra, olayı DHKC üstlendi. DHKC, saldmnın polıse değil, yalıya yönelik olduğunu ve cezaevlerindeki açlık grevini desteklemek için yapıldığını açıkladı. • Saldında ağır yaralanan Şükrü Gûner'in hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Yetkililer, saldırganlann eşkâllerinin tespit edildığinı belirterek faillenn en kısa zamanda yakalanacağını söylediler. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Siyaset Rallisi... Siyasette çok kavşaklı btr haftaya giriliyor. Bütün yollar kesişıyor. Bakalım, nereye çıkacak? Herkes herkesle temasta... Bu temasların, şekliyle içeriğı, amacıyla görüntüsü bir- birine uymuyor, ama artık iş zıvanadan çıkh... Bugünkü görüşme trafiğine bakınca, nasıl bir tanımla- ma yapmalı diye düşündüm. Sanınm en uygunu şu: - Siyaset rallisi... Olağanüstü hız, ani dönüşler, arada bir taklalar, hızlı sap- malar, virajı erken dönüp yer kapmalar, çamura saplanın- ca ilk bulduğuna sarılmalar... Bu benzetme için öncelikle, otomobil sporuyla ilgılenen- lerden özür dileyelim. Onlannki, birınci olmaya, kazanma- ya yönelik kurallara uygun bir spor heyecanı... M Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle