25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 HA2İRAN 1996 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER 107 milyon seçmenin bulunduğu Rusya'da dün yapılan seçimlerde katılım yüzde 60 civannda gerçekleşti Düğüm temmuzda çözülecek HAKANAKSAY MOSKOVA- Rusya Devlet Başkanlı- ğı seçimlerinın ilk turu kesin sonuç ver- medi. Başkan Boris Yeltsin ve Rusya K.o- münist Partisi lıderı Gennadiy Zyuganov, ıkincı tura çıktı. Bu iki lider, oylann yak- laşık üçte ikisini alırken geriye kalan se- kiz adaya fark attı. Ikinci tur seçimlerin, muhtemelen temmuzun ilk haftası için- de yapılmas\ bekleniyor. Seçimlerin en önemli sonuçlanndan biri, sol egilimli milliyetçi General Alek- sandr Lebed in üçüncü olmasıydı. Le- bed'in, Zyuganov'un ve özellikle de Via- dimir Jirinovski nın ve sağcı ekonomıst Grigoriy Vavlinski'nin oylan, ilk sayım- lara göre yüzde 10 *u aşamadı. lkinci turda bu üç lıdenn seçmenleri belirleyıcı olacak. Yavlinski yandaşlan- nın Yeltsin'e yönelecegi sanılıyor. Le- bed'i ve Jirinovski'yi destekleyen kitle- nin iktidara soğuk baktığı biliniyor An- cak her şey, ikincı tur öncesi pazarlıkla- nn sonuçlanna bağlı olacak. Başbakan- lık koltuğu da olası pazarlık konulan ara- sında. • Seçime katılımın düşük olması, komünistler gibi disiplinli bir seçmen kitlesi bulunmayan Yeltsin cephesini telaşlandırdı. Başbakan Çernomırdin, seçimlerin ortasında bir açıklama yaparak, halkı sandık başına çağırdı. Rusya'da anketler bir kez daha yanıl- dı ve seçimlere katılım, beklendiği gibi yüzde 75 değil, yüzde 60 cıvannda ger- çekleştı. Bu durum. "ilk turda güvenli birzafer" bekleyen Yeltsin'ı yanılttı. Oy- lamaya gitmeyen kıtlenin önemli bölü- münün komünizme karşı olduğu sanılı- yor. Büyük kentlerde Yeltsin ağır basar- ken taşrada, özellikle de kırsal alanda Zyuganov üstün geldi. Oy verme ışlemi, ülkenin uzak doğu bölgesınde saat farkı nedeniyle diğer böl- gelerden saatler önce başladı. tlk oyun atıldığı Çuçotka bölgesinde katılımın yüzde 45 dolayında olduğu bildirildı. 106.4 milyon seçmenin bulunduğu Rus- ya'da. seçimlere katılımın yüzde 60"lar- da seyretmesi, Yeltsin cephesini telaşlan- dırdı Katılımın düşük olması, Komünist Partisi gibi disiplinli taraftarlara sahip ol- mayan Yeltsin cephesini endışelendirdi. Başbakan Viktor Çernomırdin, seçim sandıklannın kapanmasına bırkaç saat kala bir açıklama yaparak. halkı oy kul- lanmaya çağırdı. Itar-Tass ajansına bir açıklama yapan Çernomırdin, düşük katılımın kendisını endişelendirdiğini belırıerek seçmenlere hıtaben, "Geleceğinizi televizyon karşt- sında bir fazla saatc ya Daçalannıza (kır evlerine)tahviletmeyin" dedi. Yeltsin'in Devlet Başkanı seçiidiği 1991 seçimie- rinde katılım. yüzde 74 olmuştu. Yeltsin keyifli başladı Başkanlık seçimı için dün sabah oy kullanan Yeltsin, gazetecilere hem ken- di zaferinden hem de Rusya mıllı takımı- nın Almanya karşısındaki zaferinden emın olduğunu söyledı. Gazetecılenn "Komünistler zafer ka- zabiür mi" şeklındekı sorulanna. "Bu imkânsu" diye karşılık \eren Yeltsin, gün boyunca bazı seçim merkezlerini zi- yaret ettikten sonra maçı seyredeceğini belirtti. Komünist cephenin güçlü başkan ada- yı Gennady Zyuganov, oyunu kullandık- tan sonra gazetecilere yaptığı açıklama- da.* Büyük bir destek alacağımı/a, zafer kazanacağımıza eminim. Ancak her ko- şulda >ine de kazanan taraf «Uen biziz. Çünkü Devlet Başkanı Boris Yeltsin, bi- zim seçim programımızj bir süredir uy- gulamaya haşladı" dedi. Zyuganov, tek başına Komünist Parti- si'nin değil, bu partinin de içinde oldu- ğu Halkın Yurtsever Güçleri'nin adayı olduğunu vurgulayarak, bu ittifakı, ikin- cı turdan önce daha da genişletmek iste- diklenni, * üçüncü güç" olarak adlandı- nlan adaylan da yanlanna çekmek için çaba harcayacaklannı söyledı. Grigori Yavlinski, Aleksandr Lebed ve Svyatos- lav Fyodorov, "Üçüncü Güç'" adaylan SEÇtM tZLENİMLERİ Moskova ayn telden çalıyor HAKANAKSAY MOSKOVA-Sağcı seçmen pek nazlı. Komünistler gıbı "çekkdisipünir değil. Güneş çıkarsa hafta sonunu kent dı- şındaki daçasında geçinr, san- dık başına gitmez... Bu düşünceler içinde kaç gündür afakanlar basmıştı Kremlın sakınlerinı... Boris Yeltsin'in öncekı gün Rus Ortodoks Kılısesı lıden II. Aleksv'le yaptığı görü^me- den sonra ne olduysa oldu. gü- neş kayboldu; ama dün öğle saatlerinde yağmur bastırmaz mı! Eee, "demokrat" seçmen bu, "kml" değil ki. Bakarsm yağmurdan korkar evde otu- rur... Bu kez de yağmur bulutlan sardı Kremlın'in kulelerını... "Yeter ki komünizm karşıtı seçmen sandık başına gitsiıT diye düşünüyordu Mosko- va'nın en etkili ve yetkıli kişi- leri. Moskova Belediye Baş- kanı Yuriy Lujkov, son anda bir hamle daha yapmıştı: 16 hazıranda kamu ulaşım araçla- n bedavaydı. Dün başkentte yalnızca devlet başkanlığı se- çimleri değil, belediye başkan- lığı seçimleri de vardı. Luj- kov kazanacağından emindi: kendisi için değil, caddeleri süsleyen afışlerde birlıkte poz verdikleri Yeltsin için bir şey- ler yapmak istıyordu. Her ne kadar bugünlerde yüzlerce yabancı gazetecı par- lak Rusya ızlenımlennı aktar- mak ıçm en fazla başkenti ter- cıh ediyorsa da beq böyle se- çim günlennde Moskova'da olmaktan sıkıntı duyuyorum. Çünkü son yıllarda Rusya Fe- derasyonu ıkı ülkeden oluşu- yor gıbı: Birıncısı, başkent "Moskova Cumhuriyeti"; ikincisi, genye kalan Rusya. Rusya zenginlerinın ve ülke- deki para hacminin yüzde 80' ı Moskova'da. (Genye kalanla- rın yansı da Petersburg'da) Yoksul Rusya, kızgın Rusva. iktidara tepkı duyan Rusya taşrada. Bunların önemli bö- lümü, özellikle köylüler ve emeklıler, komünist lıder Gen- nadiy Zyuganov'dan yana. Dün gezdığim sandıklarda bu ınsanlar aztnlıktaydı. Baş- kent halkı. "piyasa reformlan- nı". dahadoğrusu son yıllarda kazandığı ekonomık fırsatlan ve konuşma, seyahat, gınşım- cilık özgürlüklerını savunu- yordu. Üstelik böyle düşünen- ler arasında öteki sağcı başkan adaylannı, örneğın. Grigoriy Yavlinski'yı beğenenler bıle oyunu "zorunlu olarak" Yelt- sin'e veriyordu. Bellı kı ıktıda- nn son aylarda başanyla yü- rüttüğü "Ya Yeltsin, ya komü- nist diktatörlük" propaganda- sı sonuç vremıştı. Zyuganov yandaşı seçmen- ler, sandık başmda daha sessız ve kızgın görünüyordu. Acaba asık yüzlerinde "rövanşpsiko- lojisT mi yazılıydı'.' Yoksa se- çim sonrası olası bir gergınlı- ğe hazırlığın bir yansıması mıydı bu? Yeltsin, oyunu kullanırken zaferinden emin olduğunu bir kez daha vurguluyordu. Günü- nü torunuyla oynayarak gece- sinı ise Rusya-Almanya maçı- nı ızleyerek geçırmeyı düşün- düğünü söylüyordu. Seçim ha- berlerinin aynntılan onu pek ilgılendırmıyor gıbıydi. Dü- şündüm de son beş yıl içinde dördüncü seçımmı yaşıyordu Rusya. Sovyetler Bırlığı Ko- münist Partisı'nin gösterdığı adaylarm "yüzde99.9oyta" se- çildiği maskaralıklardan sonra günahıyla sevabıyla ilk de- mokratık seçim denemeleny- di bunlar. Rusya, bırden fazla politikayı temsıl eden adayla- n tartışmaya, oylamaya aîışı- yordu. Rusya De> let Başkanı Boris Yeltsin, sandık başında yaptığı açıklamada komünisrJerin başkanlık seçimlerini kazan- masının söz konusu olmadıgını öne sürerken komünist başkan adayı Gennady Zyuganov ikinci tur için ittifak arayışlarına ginnişti bile. (Fotoğraflar: REUTER) Çeçenistan'da kan döküldü Çeçen direnişçilerin karşı çıkmasına karşm yerel seçimler yapılırken bir Rus mayın temizleme birliğine düzenlenen saldında bir Çeçen öldü, 5 Rus askeri yaralandı. Dts Haberler Servisi - Rusya'da başkanlık seçimleri için oy verme işlemi devam ederken Çeçcnistan'da da direnışçilenn seçim yapılmaması konusunda Rusya'yla anlaşmış olmalanna karşın yerel seçimler yapıldı. Ancak seçim gününde silahlar susmadı. Çeçen direnişçıler, dün başkent Grojni'nin kuzeybatısındakı Rus ma>ın temizleme bırliklenne saldırdılar. Saldında 5 Rus asken yaralanırken bir Çeçen savaşçı da hayatını kaybettı. Direnişçiler, Çeçenistan'ın Rusya destekli parlamentosu için yapılan seçimlere ortamın uygun olmaması nedeniyle başından beri karşı çıkıyorlardı. Rusya güdümlü Çeçen hükümetı ıse 10 hazıranda Moskova ile Çeçen direnişçiler arasında ımzalanan ve Rus birlikleri Çeçenıstan'dan tamamen çekılene kadar seçim yapılmayacağını şarta baglayan anlas,maya karşı çıkmak için halkı sandık başına çağırdılar. Çeçenistân'da cuma günü başlayan yerel seçimler dün akşama kadar sürdü. olarak tanımlanıyorlar. Demokrasi geleneği olmayan Rus- ya'da komünistler, iktidann seçimi ka- zanmak için heryola başvurmasından çe- kiniyor. Zyuganov taraftarlan, sandık başlannda nöbet tutarak, seçimlere hile kanşmasını önlemeye çalıştılar. Görevli- ler, seçim hileleri kadar, sandık başında yapılan son dakika propagandalannı da önlemeye çalıştılar. İlk sonuçlar Uzakdoğu'daki Vladivostok bölgesin- den alınan. resmı olmayan ilk sonuçlara göre Yeltsin. oyların yüzde 29.57'sini aldı. Zyuganov, yüzde 24.5 ile ikinci, emekli General Aleksandr Lebed ise 19.25 ile üçüncü oldu. Çukotka Yanmadası'nda da Yeltsin, yüzde 46 ile büyük bir başan gösterdi. Magadan'da da Yeltsin yüzde 37.62, Lebed yüzde 24, Zyuganov ise yüzde 16 oranında oy aldılar. Oylann henüz yüzde 44'ünün sayildıği Yakut Cumhunyeti'nde de Yeltsin, yüzde 48 ile önde gidiyor. Kuril Adalan, Irkut- sk bölgesi, Sahalın Adalan gibi, Rusya'nın uzakdoğusunda- kı diğer bölgelerinde de res- mi olmayan ilk sonuçlara göre Yeltsin önde gidiyor. Ankara'da Yeltsin çıktı Rusya Federasyonu Dev- let Başkanlığı seçimleri için Rusya'nın Ankara Büyükel- çiliği'nde yapılan oylama sonuçlan belli oldu. Rusya Büyükelçiliği yetkililerin- den alınan bilgiye göre, yak- laşık 340 Rus vatandaşının oy kullandığı sandıktan, Devlet Başkanı BorisYeltsin yüzde 49 oy oranıyla birin- ci çıktı. Alesander l.ebed, oyların yüzde 15'ını alırken Yelt- sin'e rakip olarak gösterilen komünist aday Genadi Zu- gano\, oylann yüzde 14.5'ini elde etti. Grigori Yavlinski ise oylann yüzde 12'sıni aldı. Diğer adaylann oy oranlan çok düşük olur- ken aşın milliyetçi aday Vla- dimir Jirinovski'ye Anka- ra'dan sadece 8 oy çıktı. Merkez Seçim Komisyo- nu'nun ilk turun kesin so- nuçlannı en geç bir ay için- de açıklaması zorunluluğu bulunuyor. Kesin resmi sonuçlann açıklanmasından sonraki iki hafta içinde de ikinci turun yapılması gerekiyor. Ancak ilk turda oylann sayıiması büyük olasılıkla daha önce tamamlanacak ve muhteme- len 7 Temmuz veya izleyen pazar günü ikinci tur yapıla- bilecek. Bomba ihban Bu arada salı günü Mos- kova metrosunda meydana gelen patlamamn ardından, dün de metroda patlayıcı bu- lunduğu yolunda bir ihbar geldı. İhbar üzerine polis, Yelt- sın'in ikametgâhınm bulun- duğu Krilatskoye ıstasyonu- nu kapatarak köpeklerle pat- layıci araması yaptı. Arama- da patlayıcı bulunup bulun- madığı hakkında açıklama yapılmadı. Yeltsin, dün sa- bah aynı bölgede oyunu kul- landı. TURN] SEMIH GUNVER "Düşlerimdeki İstanbul" Birden sıcak Ankara'yı bağnna bastı. Bir anda bu- nalıyorsunuz. Güneşten gölgeye geçince serinliğe kavuşuyorsunuz. Siyasi hava da rrtmını yavaşlattı. Necmettin Er- bakan. dalgın gözleri, geniş tebessümü, babacan ve yumuşak hali ile kendisine oıtak aramaya başla- dı. Dünü unutmuş, taklitçi ve rantiyecilerin, kırk yıl- lık dostları ımiş gibi boyunlarına sarılıyor. Müşterile- ri kolay lokma değil. Kendilerini gram gram satıyor- lar. Sol partilerden Refah'a hayır yok. ANAP'ın ağzı sütten yanmış, vitesi küçültmüş, topu Çiller'e atmış, fakat, Erbakan'ın yüzüne de kapıyı çat diye kapa- mamış. Çiller'in de işi zor. Partisinin bölünmemesi- neçalışıyor. Gerekirse Erbakan'a hazmı kolay olma- yan ortaklık şartlarını kabul ettirmeyi deneyecek. Refah dıştnda dörtlü koalısyon hükümeti kurmanın olanaksızlığını kendisi de peşinen biliyor. Erbakan'a kendisini en pahalıya satmanın yollannı araştınyor. Belki de bu hafta görevin kendisine verilmesini bek- liyor. Bu nedenle, ek destek olur, sempati toplanm umu- du ile Hırvatistan-Türkiye futbol maçı için, DYP'li bir işadamının özel uçağı ile Londra'nın yolunu tuttu. Maçın beklenilmeyen sonucuna hepimiz üzüldük. Fatih Terim'in taktiğinin son bölümüne akıl erdire- medık. Beraberlikle yetınmeyi kabul etmeden ma- çın bitimine beş dakika kala gol atabilme umudu ile bütün takımı rakıp kalenin önüne topla ve Hırvat oyuncuyu uzun bir pasla kalecımizle karşı karşıya bı- raktır ve sonra da gol olunca üzüntüden ne yapa- cağını bileme. Bu arada da Alpay'ı, karşı oyuncu- yu, kırmızı kart pahasına olsun "Nıye yere yıkmıyor- sun?" diye eleştir. Bu sonuca üzülenlerin başında heıtıalde Sayın Çiller geliyordur. Umduğu "şovu" yapamamış ve tribünlerdeki mevcudiyeti TV'de bi- le akis bulamamıştır. Kendisine kim bu aklı verdiy- se, eski Başbakan'a pek ileri görüşlü bir yardımcı olamamıştır. Bundan birkaç sene önce de, 2000 yı- lı olimpiyatlannı istanbul'a aldırtmayı ancak Çiller başanr diye cesur ve güzel siyasetçimizi Monte Car- lo'ya yollamamışlar mıydı? tçimde yorgunluk ve bezginlik, cildimde 30 dere- ce hararet kendimi Daver Darende'nin resim ser- gisine attım. Daver Darende başarıh bir diplomat, hassas, için- de fırtınalar esen bir ressam ve iyi bir yazar. Neden- se, Dışişleri memurlan içinden çok degerii ressam- lar yetişiyor. Bu olasılıkla disiplinli, sert kaideleri bu- lunan bir meslegin tekdüze hayatından kurtulmak için genç diplomatların yeğlediklerı bir kaçış yolu. Darende 1982 yılından beri Türkiye içinde ve dış ül- kelerde başanlı sergiler düzenlemiş. Gençlik yıllan- nın IstanbuFuna kopmaz bağlarla sadık kalmış, öz- lemlerini fırçası ile ifade etmiş. Canlı renkleri seviyor, istanbul'u ışıklar içinde, güneş altında ve aydınlık olarak yaşamış. Bu defaki sergisi "Düşlerimdeki Is- tanbul". Kırmızı birtramvay, pırıl pınl bir oyuncak gi- bi tablolarının leitmotivini teşkil ediyor. Istiklal cad- desinin hareketli ve konuşkan kalabalığı tramvayın etrafını çeviımiş. Bu kalabalığın tablolarda sesini du- yar gibi oluyorsunuz. Sonra, mavi suları ile Boğaz var. Boğaz'ın sularını çizip geçen motorlar, birbirle- ri ile yarışan yunusları anımsatıyor. Istanbul'un ca- milerini ve minareleri, adanmış yanan mum dizileri halinde izliyorsunuz. Gördüklerinizi tutmak, okşa- mak istiyorsunuz. Oysa onlar bütün canlılık ve renk- leri ile karmakanşık, bırbirlenne sanlmış, Darende'nin başdöndürücü düşleridir. Daver Darende, sergisini Orman Çiftliği'nin girişin- de, Atlı Spor Kulübü'nün karşısındaki Sanat Yapım Galerisi'nde izleyıcılerine açmtş. Galerinin sahibi Ib- rahim Levent. Grafikçı, fotografçı, hoca, gerçek bir sanat adamı. Galennın açılışından bu yana 10 yıl geçmiş. Bina üç katlı, sıradan biryapıt. Galeri bu bi- nanın zemin katını bir sanat müzesi halıne getirmiş. Resim öğrencilerinin çalıştıöı biratölye, kıymetli tab- lolann saklandığı salonlar, Ibrahim Levent'in kolek- siyonlan, fotoğraf makineleri, mavi bardaklar, kilim- ler, perdeler insana hayatta güzel şeylerin de bulun- duğunu hatırlatıyor. Levent Resul "Bir Galeri Bir Adam" başlıklı ya- zısında, "Ankara 'ya geldiğinızde kim olursanız olun, sanatla alışverişinız varsa, bu küçücükyere sığmış kocaman dünyayı siz de görün" diyor. Sanat Yapım Galerisi'nde Daver Darende'nin re- sim sergisini mutlaka görünüz. JENERATOR TEKNOLOJİSİNDE BİR JENERASYON ÖNDE AVRUPA NİN EN BÛYÛK JENERATOR GRUBU ÜRETİCİSİNDEN: 6 kVAdan 20 000 kVA'ya kadar üner. Perkıns, Detrod dıze) motortu. Stamfcml attematörlü aektro)en gruplan t ISO 9001, Avru|u "CE jraunnı ııygunluk. # \ni, m i ve 1944 Ingılttre KrıHyct İhncM Ea«n ödûllcft, • 1 9 1 3 n i m Elccnul R«view dergUnln Tıln İtıncatpa" > 1994 ytlmdı Tiıundal Vmtf guetnlnln hjnrij*9ı IngıHtrenin «ı bûyûk 100 Ihrautpa" \\ntt\nt çpnf.- MUMESSILI VE DISTRIBUTORU TARMO TARIM I MOTOfc SAKAYI v . TKAHET A Ş : Buyufcctere Caü Bentek li Merfcezt 47/ Tel (021 2} 27S 23 48 267 3* 20 Pa* (0212)272 38 10 : Ayaıağa CefXlere 'ftüu Harrndfye Suy\j Mevt^u 1 7 ^ı$t>-İaarıbui Tel (02 '21 276 II 65 2B6 OO 43 fax 102 12)276 48 9«? : BâiticVOS Btjtvan 4 1 /6 8e>ıMas Tel (0212) 2S885 33 258 85 62 fax (0212)258 85 62 : Ka«ım Karabekr Cad No'20'18 Ktaoer Ankara Teı (03! 2) 310 24 31 - 3tO 24 99 Fa« [03121 310 27 63 TÜMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINAİÜŞKİN SİRKÖLER Sermayemız 110 000 000 000.- lirası nakıt karşılığı, 330 000.000.000 - lırası ıç kaynaklardan karşı- lanmak suretıyle 110 000 000 000 - Itradan 550.000.000 000 lıraya artırılmaktadır Artınlan sermayeyı temsıl eden hısse senetlerı Sermaye Pıyasası Kuaılu'nca 31 5 1996 tanh ve 106/698 sayı ile kayda alın- mıştır. Ancak kayda alınma. ortaklığımızın ve hısse senetlennın kurul veya kamuca tekeffulu anlamına gelmez Ortaklığımız ile ılgılı aynntılı bılgılerı ıçeren ızahname 05/ 06 /1996 tanhınde Denızlı Tıcaret Sı- cılıne tescil edılmış ve 10/ 06 /1996 tanh ve 4055 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olup, aynca başvunj yertennde ıncelemeye açık tutulmaktadır 1- Yeni pay alma haklannın kullanırmna ilişkin bitgiten Ortaklanmızın artınlan 440 000 000.000 - lıralık sermayeyi temsıl eden paylardan, ellenndekı paylann %100'ü oranında yenı pay %300'u oramnda bedelsız pay alma haklan vardır Yenı pay alma haklan. aşağıda belırtılen başvunj yerlennde 21 / 06 /1996 ile 05/07/1996 tanhlen ara- sında 15 gun sureyle kullandırılacaktır Bu surenın son gununun resmı tatıle rastlaması halinde yenı pay alma hakkı kullanım suresı, izleyen ış gunü akşamı sona erecektır. Bir payın nomınal değen 5000 TL olup 5000 TL'nden satışa arz edilecektır. Ortaklanmız aşağıda belırtılen yertere başvurarak sahıp olduklan hısse senetlennin 1 'nolu yeni pay al- ma kuponlan (sahip olduklan hisse senetlen) karşılığında yenı pay alma haklannı. 2 nolu yenı pay alma kuponlan (sahıp olduklan hısse senetlen) karşılığında da bedeteız pay alma haklannı kullanacaklardır Bu sermaye artınmında yenı pay alma hakkını kullanmak stemeyen ortaklanmız, ılgılı kuponu yenı pay alma hakkı kullanım süresı içinde satabılırier. BAŞVURU ŞEKLİ: Ortaklanmızın ellenndekı hısse senetlennın 1 (bir) ve 2 (iki) nolu yeni pay alma kuponu ile btrlikte aşağı- da belırtılen yeriere muracaat ederek, 5000 TL nominal değer üzermden bedellı ve bedelsız olarak yenı hısse senetlennı alabılırier BAŞVURU YERLERİ: Fmansbank AŞ'nın aşağıdaki şubelen Genel Müdürtük Menkul Kıymetler Md Bûyükdere Caddesı No-123 Mecıdıyeköy / İstanbul Tel: (212) 275 24 50, Faks. (212) 275 24 91 Ankara Şubesı: Cınnah Caddesı No: 1/36 Çankaya / Ankara Tel:(312) 468 45 60, Faks- (312) 468 45 68 Denızlı Şubesı Saraylar Manallesı 2 Tıcan Yol No: 52 Denızlı Tel (258)241 04 60, Faks (258)241 1590 HİSSE SENETLERİNİN TESÜM ŞEKÜ: Ortaklarımızın ıbraz ettıklen 1 (bir) ve 2 (iki) ndu yeni pay alma kuponlanna karşılık hak edılen bedelli ve bedelsiz hısse senetlenne ılışkin emanet makbuzu venlecektır Ortaklanmız, Genel Mudurluk Menkul Kıymetler Merkezı ve diğer şubelerden emanet makbuzu karşılığı hısse senetlennı, sermaye arttınmının tıcaret sıcılıne tescıltnı ızleyen 30 gun içinde alabıleceklerdır 2- Halkla arz süresinin b3şlangıç ve brtiş tarihteri. BAŞLANGIÇ: 21/06/1996 BİT1Ş : 05/07/1996 TOKAT ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1994268 - Karar No: 1995/589 Davacı Abdullah Erkin vekıli tarafından davalılar Ahmet Hunjitoğlu, Vasfı, Behiye, Yusuf Aktaş \c Türk Dı>anet Vakfı aleyhıne mahkememıze açtlan M müdahale davası- nın yapılan duruşması sonunda; Mahkememizce verılen 26.12.1995 tanh ve 1994/268 esas, 1995 '589 sayılı kararla; Örtmelıönü Mah. pafta: 21. ada: 35, parsel: 111 "de kayıtlı taşınmaza 64.01 metrekare mesahalı yere davalılann vaki müdahalelennın menıne. men edılen yerde taşınmaz üzerinde bulunan davalılara ait ıkı katlı eskı ahşap bınanın kalıne kararvenlmışolmakla; Davaiılardan Ahmet Hurşıtoğlu. Vasfi Hurşıtoğluve Behiye Hur- şıtoğlu tüm aramalara rağmen bulunamadığından adı geçenler. ışbu karar hakkında yasa yollarına başvumiadıklan takdırde hükmün kesınleşıp ınfaz edıleceğı hususu adı geçen davalılara teblıgat yenne kaım olmak üzere ilan olunur. Basın: 90926 BODRUM/1URGUTOBS1E DENIZKENARI Özel Piaj, Yarı Olımpık Havuz. Restoran, Market. Barlar, Möblelı Denız Manzaralı, Mutfak ve Mini Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL. ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 Uzun YıllarOkurlann^ Gündeminden Düşmeyecek Bit Başyapıt UYGARLIĞIN SE\ İR DEFTERİ Doç. Dr. Çağlar TUNCAY 1. Hamur • 293 sayfa • 350.000-TL (Server Tanilli'nin Önsözü İle) Ülkemizde Bu Güzellikte Bir Çahşmanın Yapılmış Olmasının Gururunu Duyacaksınız ! MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Deniz-Sessizlik Yazhk-Kışhk havuz-sauna Y.R 2.500.000 Rez.: 0374 611 44 36 - 611 36 78 SATILIK DAİRE Akatlar, Zeytinoğlu Caddesi üzerinde 2 oda, 1 salon, 110 m2 apartman dairesi sahibinden satılıktır. Mür.: 268 76 97 Kirienen Dünyamızı Fidan Dikerek Arrtalım ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle