03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eskişehir il kongresini, Çiller'in adayı kazandı. DYP lideri, konuşmasında, Yılmaz'a çattı 4 Yıbııaz, Haçh komutaııfOSMAN AYDOĞAN ESKİŞEHİR - DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller, ANAP lideri ve Başbakan Mesut Yılmaz'ı Haçlı ordusu komutanına benzet- ti ve Yılmaz'ın bır daha başbakanlık maka- mına gelmemek ûzere gideceğini söyledı. Yıl- maz'ı başbakan yapmakla hata ettiklennı belirten Çiller, "Bir daha asla devleti ema- Det etmeyiz" dedi. Seçimkr sonucunda, Es- kişehir Iİ Başkanlığı'nı, Çiller'in destekle- diği Halis Barias kazandı. Temmuz ayında yapılacak DYP büyük kongresine yönelik Tansu Çiller ve muha- lifleri arasında süren mücadele. Eskişehir il kongresine de yansıdı. Tansu Çiller. devlet bakanlan UfukSöylemezve Ömer Barutçu ile kurmaylannı yanına alarak Eskişehır'e geldi. Muhaliflerden eski milletvekili Fev- - zi Yalçın ve Devlet Bakanı YaşarDedelek'in desteklediği Özcan Badın, ıl başkanlığına adaylığını koydu. Çeşitlı açılışlara katılmak üzere Cumhur- başkanı Süleyman Demirel ve muhaliflenn öncülüğünüyapan eskı TBMM Başkanı Hü- samettin Cindoruk' un da kentte bulunduğu sırada yapılan kongrede. Çiller \e genel merkez yönetıcileri bırlık ve beraberlık me- sajlan \ermeye çalıştılar. Eskişehir'in demok- raski, birlik ve beraberlik kalesi olduğunu söyleyen Çiller, Adalet Partisı ve Demok- rat Parti dönemlerinde, genel başkanlann Yassıada'da bıle yalnız bırakılmadıklannı belirterek "Orolşimdi DYP'de. Sadece bir- liğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Anka- ra'da işlerim olmasına karşın geldim bura- ya. Bugün birlik istrvorum" diye konuştu. Delegelere "Bu bir büyük mücadeiedir. Sa- kınola,eğilmekvebükülınekyokr ' dı>e ses- lenen Çiller, Türkıye'yı 21. yüz> ıla taşıya- cak partinin DYP olduğunu söyledi. Milli- yetçilıkten ve manevi değerlerden vazgeçe- meyeceklerini ifade eden Çiller, "Birelimiz 200 miryonluk Orta Asya'da, oradan petro- lü görürcrek camiyi ve bayrağı götürerek, bir elimiz de Avnıpa'da olacak" dedı. Ülkenin istikrara ihtiyacı olması nede- niyle orta sağı bırleştırmek ıçın fedakârlık yaparak ANAP'la koalısyon kurduklannı söyleyen Çiller, Mesut Yılmaz'ı eleştırdığı konuşmasında şöyle dedi: "Sanki Haçlı seferierinin komutanlan gi- bi, sanki düşman ordusu gibi, bir ve beraber olacağunıza, diişmana karşı koyacağımıza. bize saldınp parçalamaya çalıştılar. O za- man kararlılıkla Bu Mesut Yılmazgidecek' dedik, bir daha dönmemek, o makama bir daha gelmemek üzere gidecek. Azerbay- can'dan insanlar geiiyor,' Üç ay önce ne bü- yük umuttu Türkıye. ne oldu' diyorlar. Hiç- bir şey olmadu sadece Mesut Yılmaz'ı baş- bakan >aptık. Bu hata çok şeye mal oldu. Te- rörie mücadelede devleti yenik düşürmüş bir kişiye. devleti bir daha asia emanet etme- yiz." Refah Partısi ile koalısyon pazarlıklannı sürdüren Çiller, ülkeyi istikrarsız bırakma- yacaklannı belirtirken laikligin teminatı ola- caklannı söyledi. Hükümet krizinin üstesinden gelecekle- rini ifade eden Çiller, "DYP, laik Türkiye'nin teminatı olarak bu sorunu çözecektir. Laik demokratik cumhuriyeti konıyan bir koca kaleyiz" diye konuştu. Daha sonra yapılan oylamaya 548 delege katıldı. Çiller'in desteklediği Halis Barias, oylann 286 sını alarak Eskişehir İl Başkanı oldu. Siirt'te muhalefet kazandı DYP Siirt II Başkanlığı'na, TBMM'de bir kaza sonucu öldürülen Abdülrezzak Cey- lan'ın kardeşi Kasım Keramullah Ceylan seçıldi. Divanbaşkanlığını MuşMilletveki- li Necmettin Dede'nın yaptığı ve sık sık tar- tışmalann yaşandığı kongrede, Çiller yan- lısı Nuri Ergenç'in listesi 127 oy alabıldi. 24 Aralık seçimlerinde CHP'den liste başı aday olan Demirel yanlısı Ceylan ise 163 oy al- dı. Seçim sonucu yönetim kurulu, Sabah Pe- ker, Servet Tanık, HaBt Şeker, Nihat Aksoy, Zeki Yeşilkavak, AbduUah Tath, Fasal Çelik- ruğ, Metin Antürk, Şerif Aslan, Aziz Danış, Sakin Demir. Nevdet Demir, Necati Saytekin ve Kemal Siner'den oluştu. Demirel üçüncü uyansında, hem bu rejimin hem de devletin işleyeceğini söyledi ' Sekizinci hükümeti kurdurtmasınlar'ESKİŞEHİR (AA) - Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel, Türkıye'de yanlış ya da anormal bir şey bulunmadığı- 1 nı, hükümet kurmatakviminin işlediğini bıldırerek "22 tem- muza kadar bakanm, uziaşma ' meydanagetirmelerini, hükü- met çıkarmalarını isterim. Bundan memnun olurum. Böylece beni hükümet kurup ülkeyi seçime götürmek mec- buriyerJnde bırakmamışotur- tor""dedi. ' Bırgünlükgeziçerçevesin- de Eskişehır'de Birinci Taktik Hava Kuvvet KomutanlığYnda yetkililerden brifing alan ve bir süt fabrikasının temelini atan Cumhurbaşkanı Demi- rel, valilık ile belediyeyi de zıyaret ederek kentin kalkın- masıyla ilgili görüştü. Bele- diyeyi ziyareti sırasında gaze- tecilerin sorulannı yanıtlayan Süleyman Demirel, bir gaze- tecinin. "koalisyon çahşmala- rmınasrigördüğüne" ılişkın so- rusu üzerine demokrasinın ku- rallar rejimi olduğu sözlerini yineledi. Türkıye'de hür bır parlamento, yargı, hür serbest mes- İek kuruluşlan ve basın bulundu- ğunu belirten Cumhurbaşkanı, söz- lerini şöyle sürdürdü:"Bireksiğimiz var: Hükümet istifa etmek mecbu- riyedndt'kalmışveetmLŞiir. \enbaku- ruluncaya kadar görev inin başında- dır. Devlet, boşluk kaktırmaz. Yani müstafi bir hükümetin de güveno- yu ahnış bir hükümet kadar sonım- luhığu vardır. Hükümetin muvakka- ti olmaz. Müstafi hükümet, yenisi kuruluncaya kadar, kunüacak olan hükümetin yetkilerine haizdir ve bazı tesisterin açılışım yapmak üzere eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile Eskişehir'e geldi onun kadar sonımludur. Eğerbun- lan kullanmaktan imtina ederse hü- kümet sorumlu olur. Hem de Yüce Divanlık bir sommluluktur bu." Hükümet kurmanın bır takv ımı ol- duğunu ve bu takvımın işlediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Demi- rel, halka niye parçalı bir Meclıs çı- kardığının sorulamayacağını, kural varsa bunun neticesine de katlanı- lacağını belirtti. Türkıye'de yanlış ya da anormal bir şey bulunmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı, kura- lın işledığıne işaret etti. Demirel, "Nerede biter bu kuraL45günün so- nunda biter. 22 temmuza kadar ba- kanm, uziaşma me> dana getirme- lerini, hükümet çıkarmalannı iste- rim. Bö\ lece beni hükümet kurup ül- keyi seçime götürmek mecburiye- n'ndt' bırakmamış olurlar. Bundan memnun olurum. Stki/inciyi bana kurdurma/Jarsa memnun olurum. Ben bu tşleri daha ev~vel \aptım, ye- di kez hükümet kurdum" dedi. Demirel, yaşanan sürecin demok- rasinın doğal bir süreci olduğunu ve ülkenin her meselesinin, her işi- nin sahipli bulunduğunu belirtirken ülkede birçok şeyin hükümete en- deksli olmaktan çıkması gerektiği- ni ve çıkanlacağını ifade etti. Demirel; eğitim, yargı, sağiık gi- bi esaslar haricinde hükümetin gün- lük hayatın içinden çıkması gereği- ne tekrar işaret ederken devletin sa- dece birtakım temel hizmetlere ne- zaret etmesinin yeterli olacağını kay- detti. Demirel, Türkiye'nın bir an ön- ce özelleştirmesini tamamlayıp, çağ- daş dünya ile kucaklaşması gerek- tiğini vurguladı. Birgazeteci, RP'li koalısyon arayışlannın yarat- tığı hassasiyetleri hatırlatarak Cumhurbaşkanı Demirel'in bu konudaki görüşlerini sor- du. Demirel, kendisinin kim- senin beyanatını yorumlama makamı olmadığını, demok- ratik rejimin adamı olduğunu söyledi. "Rejimle ilgili tered- dütiim olursa, rejimin adamı olınanuşoJunun"diyen Cum- hurbaşkanı, rejime, devlete ve geleceğe inancın esas oldu- ğunu, hem rejimin, hem dev - letin işletileceğini söyledi. De- mirel, "Eğer aklınıza başka şeykr koyarsanız, bunu yapa- mazsınız. Bu rür sualleri red- dedin. Bu ülkede rejimin alı- cısı da sabcısı da yok, kendisi var" diye konuştu. Hüsamettin Cindoruk'un da katıldığı gezide Cumhur- başkanı Demirel'e vilayette büyük bir lületaşı pipo arma- ğan edildi. Valı Ali FuatGü- ven' ın "Bu, babalar günü ar- mağanımız" demesi üzerine Demirel. "Budatambabahk bir pipo" diye espri yaptı. Be- lediyede de şehrin altın anah- tan vehemşerilik beratı verilen De- mirel'e, ziyaretinin anısına aynca büyükşehir amblemli birçini tabak ve lületaşından yapılmış kendi büs- tü sunuldu. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, yeni bir hükümetin kurul- ması için 45 gün süre bulunduğu- nu, eğer kiirulmazsa ve TBMM bir hükümet çıkarmazsa vatandaşın önüne yine sandığın gelip kurula- cağını belirterek "Haksenin,neis- tiyorsan onu yap. Hiç meraka. kay- ıgerek yok" dedi. POLÎTÎKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Top Kimde?.. Tansu Çilier, RP ile ortaklığı 'beWe- meye' aldı. Kurmaylanyla görüştükten sonra da beklenen açıklamasını yaptı: "RP ile hükümet kurmaya yetkili ku- rullanmız karar verecek..." Tansu Hanım galiba politikayı yavaş yavaş öğrenmeye başladı... Çunkü 18 hazıran günu (yarın) örtü- lü ödenek oylaması yapılacak... Hem Çiller hem de Necmettin Erba- kan Hoca 'çok güzel' oynuyor. Topu öyle bir yere atıyorlar kı bul bulabilirsen. Karşılıklı çıkar ilişkilen, insanın başını döndürüyor.. Bakın Çiller'le Erbakan arasındakı ko- nuşmaya. Sonra da kendi kendinize so- run "Ne oluyorkuzum" diye: Çiller: Türkiye'nın sıyasi istikrara ve bir hükümete kavuşması lazım. Içinde bulunulan ekonomik durum iç açıcı de- ğil. Önce ülke sorunlannı ortaya koymak gerekır. Dünyada oluşan ekonomik blok- ların dikkate alınması gerektığine ina- nıyoruz. Tavız verilemeyecek meseleler var. ABD ve Batı ile olan ılişkilen'mizden, milliyetçilikten, yenilikçilikten, laiklık, Atatürk ilke ve inkılaplanndan taviz ver- meyiz. Bab'yla entegrasyon meselesı var. Hazarpetrollerinden vazgeçemeyiz. Bu konuda yeniden mücadele edılmeh. Batı desteğini arkamızda hissetmelıyız. Bırelimiz Batı'da, birelimiz OrtaAsya'da olmalı. Erbakan: Tam sizin aradığınız ortak biziz. Milliyetçilikte de sizınle yarışınz. Laiklik konusunda kimsenın birendişe- si olmaması lazım. Biz de laıkız. Kim de- miş laik değiliz diye. Ama biz Batı stan- dartlannda bir laisizme ınanıyonız. La- iklik konusunda geçmışte yoğun bas- kılar oldu. Laiklik, dinsizlık gibi göste- rildi. Herkes kendi inancında serbest- çe hareket edebılmeli. Bunlarda sizin- le mutabıkız. Çiller: Koalısyon ortaklannm uyumu önemlı. Bir azınlık hükümeti yaşadık. Türkiye 'nın sorunlannı göğüsleyemedı. Bu dönemde DYP'ye, bana büyük hak- sızlıkyapıldı. Biz hiçbir şeyipazahık ko- nusu yapmayız. Meclıs'tekı soruştur- ma mese/e/eriy/e hükümet konusunu biz birbirine kanştırmayız. Biz kendimı- ze biryertere atlamak için koltuk değ- neği aramıyoruz. Ülkenin sorunlannı çözecek ortak anyoruz. Erbakan: Biz de sizın gıbi düşünü- yoruz. Bunlan ayn tutuyoruz. Hükümet olalım. Ülkenin sorunlannı bihıkte çö- zelim. Her ıkı partinin programlan var. Ama koalisyon uziaşma ıster. Bu konu- da en deneyimli parti bızız. Dönüşüm- lü başbakanlık modelinde sıkıntı var. ANAYOL'da bu görüldü. Türkıye 'nin bir icraat hükümetine ihtiyacı var. Eşıtyet- kilere sahip bir koalisyon ortaklığının daha iyi olduğunu düşünüyonjm. Ka- rarlan müşterek alınz. Ne yapacaksak bihikte yapanz. Hemen çalışmaya baş- layalım. Hükümeti pazartesi verelim. Komisyonlar kuralım, biryandan çalış- sınlar. BBP de bizim kuracağımız bir koalisyona destek vereceğini açıkladı. Çiller Sizireddetmiyoruz. Karşılıklı bır- birimizi dinledik. Bu görüşler istikame- tinde yetkili kurullarımıza önerinizi gö- türelim. Yann (bugün) Kilis 'te olacağım. Salı günü grubumuzu, çarşambagünü de idare kurulumuzu toplarız. Size en geç perşembe günü yanıtımızı veririz. • • • 15-16 Haziran işçi direnişinin 26. yılı dageridekaldı... 15-16 Haziran 1970 yılında işçi sınıfı görülmemış bir eyleme girişmişti... işçi sınıfı 26 yıl önce ne istiyordu? Demokratik ve sendıkal haklar... Dün Cumhuriyette Halit Çetenk'ın an- lattığı direnışin öyküsünü okurken o yıl- lara gittim... 15-16 Haziran olaylan, egemen sınıf- lann göstermeye çalıştıklan gibi 'kanlı bir ihtilal arayışı' değil, demokratik ve anayasal haklann aranması direnişiy- di... 12 Eylul 1980 harekâtı, işçi smıfını buldozer gıbi ezdı, demokratik ve ana- yasal haklannı elınden aldı. 12 Eylül'ün cuntacı generalleri, işçi sınıfının değil sermayenin güdümündeki Türk-lş'le iş- birliği yaptı. 1961 Anayasası, ülkemiz insanına her alanda demokratik haklar getirmiş, iş- çi sınıfına da sendika kurma, toplusöz- leşme ve grev hakkı getırmişti... 1970'ü yıllarda Süleyman Demirel şöyle diyordu: "Bu anayasayla memleket ıdare edil- mez..." 1971'de ise Başbakan Nihat Erim, şöyle konuşuyordu: "7967 Anayasası halkımız için lüks- tür..." Ya 12 Eylul cuntasının lideri Kenan Ev- ren ne diyordu: "Bu anayasa ülkeyi felakete götürmüş- tür..." Halkımıza demokratik hakları fazla görenler, işçi sınıfını ezenler, aydınlan, demokratlan, Kemalistleri, sosyalistle- ri işkenceden geçirip zindanlara atan- lar, bilim adamlannı 'sakıncalı' gösterip mesleklerini ellerinden alanlann ürünü- dür 1996 Türkiyesi'ndeki görüntüler... Şimdi onlar zil takıp şıkır şıkır oyna- malıdırlar Çiller ile Erbakan'ın konuş- malannı okuyunca... Çiller mi çok laik, Erbakan Hoca mı, söyleyin 12 Eylül'ün cuntacı Atatürkçü (!) paşalan?.. • • • Cezaevlerindekı açlık grevi 54. gü- nunü doldurdu... Adalet Bakanı Mehmet Ağar ne di- yor: "Devletle pazarlık olmaz. Cezaevle- rindekılerin ısteklerini kesınlikle kabul etmeyız..." Tutuklu ve hükümlü bir ınsan cezaev- lerine konulduğu zaman devletin koru- ması altındadır... Tutuklu ve hükümlünün suçu ne olur- sa olsun devlet onun can güvenliğıni sag- lamak zorundadır... 1989, 1994 ve 1995'te bu acıları yaşadık, 1996'da da aynı acıları yaşıyoruz... Artık bu acılar bitsin!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (« Planet.com. TR RP'den Çiller'e ö r t ü l ü ödenek desteği Kutan: Kimse Yüce Divan'a gitsin istemiyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hükümeti kurmak- la görev lendirilmesinin üze- rinden 12 gün geçen RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erba- kan, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın 20 haziran- da vereceğı yanıtı beklerken; görüşme ve pazarlık trafiğı î de bu sürede yoğunlaşacak. ı DYP lideri Çiller, bugün ve yarın DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gö- rüşmeler yaparak 4'lü ko- alısyon için nabız yoklaya- cak. RP ve ANAP'lı kurmay- lar da bugün bir araya gele- cek. • Başkent, hükümet görüşmeleri ve pazarlığın yoğun olacağı bir hafta yaşayacak. Yann örtülü ödenek oylaması yapılacak. Çiller, bügün DSP lideri Ecevit, yann da CHP Genel Başkanı Baykal ile dörtlü koalisyonu görüşecek; perşembe günü de Erbakan'a son sözünü söyleyecek. DYP'nin, Başbakan Mesut turmaönergesı. yann TBMM Yılmaz hakkında. "malvar- üğı, Emlakbank'ta ortaya çı- kan yolsu/Juklarla Ugili göre- \ini yapmadığı ve Çay-Kur'u zarara uğrattığı T> ıddiasıyla verilen soruşturma önergele- ri ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında DSP'nin verdiği "örtülü öde- negin yasaya a> kın kullanıl- dığj" iddiasını içeren soruş- Genel Kurulu'nda ele alına- cak. Örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergesıne CHP ve ANAP'ın destek verme- si beklenirken, RP'nin, DYP ile yapacagı pazarlığa da bağ- lı olarak "hayır" oyu kulla- nacağı ya da oylamaya katıl- mayacağı bildırildi. RP Genel Başkan Yardım- cısı Recaı Kutan, dün düzen- İP Cenel Başkanı Perincek, Ağar ve Ciller'i sucladı 'Ozelörgütbana suikast düzenleyecek' tstanbul Haber Servisi - İşçi Partısi Genel Başkanı Do^ı Perâıçek. 22 haziranda açıla- cak olan tstanbul il merkezinde Tansu Çiller ve MehmetAğar'tn kurduğunu iddiaetüği özel istihbarat örgütü ve hükümet sorunuyla ilgi- li basın açıklarnası yaptı. Perincek, bu öıgü- tün kendisine suikast düzenleyeceğini öne sürdü. tstanbul il merkezmdeki Nâzım Hikmet Salonu'nda iki gündür süren parti meclisi toplantısı arasında yaptığı basın toplantısın- da, Dogu Perincek. 'Knrt Ordu' adlı dergi- nin, Çiller-Ağar ikilisinin pTovokasyon bül- tem olduğunuvurgutayarak sözterini şöyte sür- dürdü: "Bu dergi.çeşitBdemokratik kitte örgütle- rine ve sendikalara gönderitijor. En son ola- rak da bize gönderdikleri bir bültende çeşitli hakaret ve tehditier var. Bana yönelik suikast w tertipferm ftüeri ÇİUer-Ağar ikilisinin çe- tesi oiacaktır. Çiller'in örtülü ödenekten kur- dorduğu özel istihbarat bürosu, iç ve dış po- litika>a vöneük çabşmalarda bulunuyor. v\- keiçindekiç£şittiprov«kasyonvefaiHm€çhuJ- krte,tran-TürkK e, Rus>a-Türkiye veSuriye- Türldye arasındaki gerginliği körüklüyor. Hatta bu örgüt, .Azernavcan Cumhurbaşka- nı Haydar Aliyev'eyöneKkdarbegirişHniııe kanşmtş ve yıkmaya çalışnnşbr. Her şey CLVnm kontrulü doğrulnısunda oluyor. tsrail'leTürkiyearasmdakianlaşmavla bu ekscn Kkt oturinuştur. Amerika'nın isteği üzerine Çeçenistan'a yardım eder gibi görü- nürken Çeçen halkının Uıthaçlanna aykın bir poiitikaîıın emrine girmişterdir. Bu dev- letiçindeki örgütienme içerisindebazı subav- lar, FKK itirafçılan ve ülkücü maf>a yer ab- yoc BizbuBİardan 4 suba>ın bmini, adreskriy- leberaberortayaçıkardık. Bunlarsorgulanır- sa kısa süredc hepsi orta}açıkacaktır. Kaldır- dıklan taş, ayaidanna düşecektir. İşçi Parti- si'ne yöndik sakünlannın nedeni ise ulusla- rarasıkompManniaçıkbdıgıniE içindir. .Ağar, Aydınlık gazetesinin üstüne sakhrıyor. 3 haf- tadır gazete matbaada loplanıyor." lediği basın toplantısında, DSP'nın, örtülü ödenek skandalının soruşturulması önergesine destek için "cid- di kanrtbekleyeceklerini'" be- lirtırken "Ortada sadece id- dialar var. Kimsenin ceza al- masını, Yüce Divan'a girme- sini istemeyiz. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ortadaki kkü- alara cevap anyoruz. Çiller hakkında açılan soruştur- malar devam edecek. Eğer iddialardoğruy sa parlamen- to gereğini yapar" dedi. Türkiye'de demokrasinin devam etmesi için. yurttaş- lann güvendiği bir hüküme- tin kurulmasının zorunlu ol- duğunu söyleyen Kutan, DYP lideri Çille'le perşem- be günü yapacaklan görüş- me öncesinde, bugün ANAP ve DYP'h milletvekilleriyle müzakerelere devam edecek- lerini söyledi. Başbakanlık konusunda pazarlık yapmayacaklannı vurgulayan Kutan, yenı bir seçime de sıcak bakmadık- lannı belirtti. Başkanhk Dıvanı'nın aldı- ğı karar doğrulnısunda, RP'li üst düzey bazı yetkililer, bu- gün ANAP'lı kurmaylarla birarajagelecekler. RP'lile- rin ANAP'lılara. "Geünsizjn- leanlaşahm. Tabanımız da si- zinle koalisyon kurmamı/.ı istiyor. Bizi,Çiller*le işbiriiği >apmaya,\olsu/Juklar konu- sunda birtakım pazariıkla- ra girmeye mecbur bırakma- yın" dıyecekleri ilen sürül- dü. De\ let Bakanı EviipÂşık da partisinin Karabük il kongresinde yaptığı konuş- mada. "ANAP olarak bura- dan çağn yapıyoruz. Eğerse- çime gitmeyi göze alıyorlar- sa, 45 gün kaybetmeyelim. Gelsinler hemen kararalalım. ANAP'ın 126 üyesi seçime hazırdır"dedı. EN UYGUN ODEME KOŞULLARI TOFAŞ'TA Bugünlerde hemen bir Tofaş-Fiat otomobili sahibi olmanın en kolay ve en hesaplı yolu, seçeceğiniz ödeme süresine göre % 4.75# den baslayan ralcipsiz tuketici kredisi avantajlarından yararlanmak. Tofaş'ın Koçfınans tuketici kredisi ile sunduğu bu çok cazip koşullar: • Sadece Tofaş Ana Bayi ve Yetkili Satıcıları'nda, • Çok kısa bir süre ve kısıtlı sayıda otomobil için geçerlidir. Bu imkanı mutlaka değerlendirin. Kazançlı çıkacaksınız. 100 milyon liralık kredi için ödeme seçenekleri... Vade Süresi Aylık Faiz (Net) Vergi Dahil Toplam Faiz Oranı Vergi Dahil Aylık Ödeme Toplam Geri Ödeme 6AY % 4.75 % 4.99 19.693.872 118.163.232 12 AY % 5.95 % 6.25 12.090.077 145.080.924 F I A T
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle