03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 24-28 haziranda yapılacak rektörlük seçimleri için üniversitelerde heyecan sürüyor A(laylar propagandaya başladı FİGEİN ATALAY Istanbul'daki dört ünıversitede seçim heyecanı yaşanıyor. Rektörlük seçimi için gün saytlırken, rektör aday adayla- n, propaganda yaprnaya başladılar. Rek- tör adaylığı için İTÜ'de 10 öğretim üye- sinin adı geçerken. Boğaziçi Üniversıte- si'nde şimdilik RektörProf. Dr. Üstün Er- güder'den başka bir isim yok. lstanbul'da, Istanbul Teknik, Yıldız Teknik, Boğaziçi ve Mimar Sinan üniver- sitelerinde 24-28 haziran tarihleri ara- sında rektörlük seçimlen yapılacak. Bugörevini iki dönemdırsürdüren Mı- mar Sinan Üniversitesi Rektörii Prof. Dr. Cündüz Gökçe. artık tüm zamanını aslı göre\ ine, yani hocalığaayıracak. Rektör- lüğü dönemınde okulda demokratık bir ortam hazırlamaya çalıştığınr belirten Gökçe şunian söyledi: "'Sanıyonım bun- da da başanlı oMuk. Oğrencilerimizin. ho- caJannıızın ve raemurianmızın okul için- deki yaşamlannı daha rahat hale getire- bilmek için imkânlar dahilinde bazı ça- lışmalar yaptık. Bazı bölümlcrimiz yeni binalara kavuştu. Eğitimegelince; karar- lan, yönetmeiikleri, kendi anlayışımıza göre mümkün olduğunca öğrencileriıni- zin ve diğer mensuplanmızuı lehine yo- rumladık. \ apüklanmtan süreceğint umu- yorum. Cibali Tiitün Eabrikası'nın ve antrepolardan bir-ikisinin bize verümesi halinde Türkiye'nin yüzünü her bakım- dan ağartmamız mümkün oiacak." Bu üniversitede şimdilik iki rektör aday adayının adlan geçiyor; Mimarlık Fakül- tesi Dekanı Prof. Dr. Esat Süher ve Gü- zel SanatlarFaküitesi Dekanı Prof. Dr. Ta- mer Başoğlu. Prof. Tarner Basoğlu. "Aday mısınızTl sorusuna, "*Üniversitenin tüm öğretim üyeteri doğal aday " yanıtını ver- di. Katılımcı, açık bir yönetimden yana olduğunu beiirten Prof. Başoğlu, şu an- ki yönetimden lıiçbir şikâyeti bulunma- dığını vurguladı. Prof. Başoğlu. "Herke- sin fikrine saygı gösterilen demokratik bir yönetim anlayışını sürdürme kara- nndayız"dedi Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki rek- törlük seçimi, 26 haziran çarşamba gü- nü yapılacak. Seçimde, yaklaşık 200 öğ- retim üyesi oy kullanacak Yıldız Teknik UnKersitesi YıldızTeknik Üniversitesi rektör aday adaylan arasında rektör Prof. Dr. Tıırgut Uzel ile YTÜ Öğretim Üyeleri Demok- ratik Platformu adayı Prof. Dr.Ayhan Al- kışbulunuyor. Bu üniversitede 26 yıldır görev yapan Prof. Ayhan Alkış, YTÜ'nün yükseköğ- retim kurumlan içinde saygın biryeredi- nebilmesi için hazırladığı programı şöy- le tanımladı: "Buprogram;demokratik, katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayı- şını, toplam kalitenin arttınlması için or- tak üretim ve paylaşımı öngörmektedir. Uluslararası geiişmelere uyum sağlayabi- lecek köidü bir üniversiter yapının oluş- masını amaçlamaktadır. Sorunlann çö- zümü ve geüşmenin sağlanmasında kısa ve uzun erinıli programlann hazırlan- ması. yürütülmesi ve denetlenmesinde hep beraber sorumluluk yüklenmeyi ve onurunu paylaşmayı amaçlamaktadır." Açıklık ve katılımın temel ılke olaca- ğını vurgulayan Prof. Alkış, kurul karar- larının herkeseduyurulacağını veetkile- şimli bilgi akışının sağlanacağını belir- terek, "Universite sorunlannın ve yöne- tim çaüşmalannın tartışıldığı sürckli plat- form oluşturulması desteklenecektir. Üni- versitemizde araştırma çalışmalarının planlamasını yapacak, u/manlardan olu- şan rektöıiüğe bağJı bir Araşürma Komis- yonu kurulacakhr" dedı Prof. Alkış, öğ- rencilere verilen danışmanlık ve rehber- lik hizmetinın arttınlacağını. nıtelikli öğ- rencileri ünıversiteye çekecek tanıtım ve burs programları uygulanacağını, yurt ve beslenme sorunlannın çözümü için öğrencı fonu kullanılacağını. mezunlar ile üniversitenin bütünleşmesini sağlayacak bir YTÜ Mezunlar Derneği kurulacağı- nı da sözlerine ekledi. YTÜ rektör aday adaylan, 18 haziran salı günü üniversitenin odıtoryum bina- sında düzenlenecek toplantıda, program- lannı anlatacaklar. ITU aday adaylan İstanbu! Teknik Üniversitesi"nde rek- törada> aday lan arasında ise Prof. Dr. GiU- süm Sağlamer. Prof. Dr. Duran Lebtebi- ci. Prof. Dr. Eren Ömay, Prof Dr. Cengiz Dökmeci. Prof. Dr Hasan Boduroğlu. Prof. Dr. Yalçm Aköz, Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel. Prof. Dr. Giindüz Atalık, Prof Dr Gü\en Önal, Prof. Dr. TalhaDi- nibütün'ün adlan geçiyor. Rektör Prof. Dr. Reşat Baykalın yeniden aday olma- yacağı belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Ünıversıtesı'nde ıse şu anda adı geçen tek ısim. rektör Prof. Dr. Vs~ tün Ergüder. Prof. Ergüder'in başanlı bir rektörlük dönemı geçirdiği ve rektör- lük için engüçlü aday olduğusöylenıvor. Alevilik ve Bektaşilik ağırlıklı Alternatif din dersi kitabıHÜLYA KARABAĞLI ANKARA-Ardıç Yaymla- n, ilk ve orta dereceli okullar- da okutulan din kültürü ve ah- Iak bilgısı dersinin "Sünni ts- lam"a dayandınldığını ve mez- hep aynmcılığı yaptığını gerek- çe göstererek "Atevflik-Bekta- şilik" yönünden yenı bır din kültürü ve ahlak bilgısi kitabı hazırladı. Ardıç Yayınlan edi- törii, yazar Şakir Keçeb'. kita- bın öğrencilerin dogmatiklık- ten kurtanlması ve Alevılerin uğradığı asimilasyonun dur- durulması için kaleme alındı- ğını söyledi. Tümdinlerin kar- şılaştırmalı olarak sunulduğu kitapta. Hazreti Ali, oğulları Hazretı Hasan ve Hüseyin'ın yüzlen ressamlann çizgileny- İe canlandırılırken, Hazreti Muhammed'ın resimlendıril- mesınden. gelebilecek tepki nedenıyle kaçınıldı. Ardıç Yayınlan editörü, ya- zar Şakir Keçelı, kitap hakkın- da Cumhuriyet'e yaptığı değer- lendirmede, "Toplumsal da- yanışma ve dengeyi sağlamak. Aleviler adına birliği bozan hasfalığı gidermek yönünde atılan küçük bir adımdır" de- dı. Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın müfredat programlannda Ale- vilik diyc bir olgunun düşü- nülmedığmı vurgulayan Ke- çelı. "Dinderslerinin/orunJu okurulmasına ne Aleviler, ne aydınlar. ne demokratlar ve ne de laikler karar \wmiştir. 50yiJ- dırbu ülkeyi yöneten insanlar- dan bir tanesi çıkıp da bu in- sanhk ayıbına dur diyememiş- tir" dedı. lnsanlara bır ınancın ve bır mezhebin kurallannın zorla öğretılemeyeceğıni dile getıren Keçelı, şugörüşlen di- le getirdı: "Alevi ana babanın yetiştir- diği çocuk. evindeöğrenip iman ettiği bilgilerin aksini sınıfgeç- mekiçin zorla e/berlemekte ve sözlü sına\larda ezbeıiediği bu bilgik'ri herkesin duyacağı şe- kilde söylemektedir. Bu uy gu- lanıa. haikımızın üçtebirinden fazlasını oluşturan insanlara zulüm değildir de nedir? Böy- le yetişen kuşaklardan hangi toplumsal >arar uınulmakta- dır'.'İnsanlarbirkahptançıkan kerpiç midir ki, aynı şekilde inarup ay nı şekilde düşünsün- ler? \ürttaşlanmı/uı bir bölü- niünün Aleviliğini sürdürnıe- si acaba hangi toplumsal za- rarlan yaratmaktadır?" Kitapta neler var? Ardıç Yayınlan'nm eşgüdü- münde, bir grup yazar ve çe- şitli dernek yöneticileri tarafin- dan hazırlanan kıtap, I. hamur kâğıda 7 bin adet basıldı. 250 sayfadan oluşan kitapta yer alan bölüm başlıklanndan ba- zılan sunlar: "Din Nedir. Dinin Doğuşu, Sihirsel Dönemden Dinsel Dö- neme, Ruhçuluk, Totemcilik, ÖlüJere Tapınma. Türklerin Vlüslünıanlıklan Onceki Din- leri Hinduizm, Budizmdc Din Anlayışı, Zerdüştlük, Mecusi- lik. Manihaizm. On Kmir. HK- ristiyanlıic İslamm Doğuşu, Hkretin Nedenleri ve Hicret, Medinc ve Seçiliş Btcimi, İs- lam'da Mezhepler,Şia Mezhe- bi Nasıl ve Niçin Doğdu." 12 milyon öğrenci yaz tatilinde İlk ve orta dereceli okullarda 1995-19% öğretim yılı sona ererken, yaklaşık 12 milyon Öğrenci ve 450 bin öğretmen yaz tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, öğrencilerden tatilde gönüllerince eğlenmelerini ve fırsat buldukça kitap okumalannı istedi. Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, diin Çankaya ve Vltındağ ilköğretim okullarında karne törenlerine katıldı. Tayan, iilke genelinde okullann büyiik bölümünde 1995-1996 öğretim yılının sona erdiğini belirterek 12 milyon öğrenciyle 450 bin öğretmenin 3 aylık bir yaz tatiline gireceklerini belirterek başarılı olan bütiin öğrencileri kutJadığını söyledi. Tayan, çocuklardan tatillerini gönüllerince gecirmelerini isteyerek "Eğlenin. fırsat buldukça da kitap okuyun" dedi. Tayan, karnesinde kınk not olan öğrencilere, bunun gelecek > aşamlan için bir gösterge olmadığını anlatarak tatili kendilcrine zehir etmemelerinlistedL (Fotoğraf: TARJK T1NAZAY) Öğrenci devlete borçlanıyor Krediye mUyaHık senet• Milli Eğitim Bakanlığı, isteyen bütün üniversite öğrencilerine öğrenım ve harç kredisi verileceğini açıklama*>ına karşın, kredi için milyarlık senetler istenmesi nedeniyle birçok öğrenci kredi almaktan vazgeçti. Öğrenim kredisi için başvuran 70 bin 552 öğrenciden yalnızca 35 bini senet getirebilirken harç kredisi için başvuran 101 bin öğrencinin durumu netlik kazanmadı. EMİNE KAPLAN ANKARA-Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite öğren- cılerinin harçeylemleri sıra- sında isteyen her öğrencıye öğrenim ve harç kredisınin verileceğini açıklarken, kre- di için istenen senetlerin mil- yarlara ulaşması nedeniyle birçok öğrenci kredi almak- tan vazgeçmek zorunda kal- dı. Öğrencilerin kredi ala- bilmeleri için gereken senet- ler 12 milyara kadar ulaşır- ken, öğrenim kredisi ıçın başvuruda bulunan 70 bin 552 öğrenciden yalnızca 35 binı senet getirebildi. Katkı kredisi için başvuran 101 bin öğrencinın durumu ıse nct- lık kazanmadı. Harçlan protesto etmek ıçın eylem yapan öğrencile- rin poiislerce coplanarak gö- zaltına alındığı eylemler sı- rasında, "Herkese harçkre- disi verilecek" açıklaması yapan yctkılilenn kredi se- netlerinintutannı ^milya- ra kadar çıkarması, birçok öğrencinin kefil bulamama- sına yol açtı. Yüksek Öğre- nim Kredi ve Yurtlar Kuru- nıu'nca (YURT-KUR) öğ- renim ve harç kredisi için yapılan duyurulann ardın- dan. öğrenim kredisi için 70 bin 552, harç kredisi için de 107 bin 855 öğrencı başvu- rudabulundu. YURT-KUR, kredilcrin gen ödemelennın beyaz eşya fiyatlanndaki ar- tışa göre hesaplanmasını ön- gören 1996yılı Bütçe Yasa- sı uyannca, krediler için ön koşul olarak görülen senet- lerin tutarlannı çok yüksek rakamlara ulaştırdı. Yalnız- ca biryıl öğrenim kredisi al- mak isteyen bir öğrenciden 40 milyon lıralık senet ıste- nirken, bu rakam 7 yıl kre- di alacak bır öğrenci için I mılyar 800 milyon lırayaçık- tı. Öğrenim kredısinde se- net miktarian şöyle: "1 yıl(40 milyon), 2 yıl (120 milyon), 3 yıl (24S milyon), 4 yıl (425 milyon), 5 yıl (700 milyon), 6 yıl (I miryar 100 milyon), 7 yıl (1 mllyar 800 milyon)." Öğrencilerin harç kredisi alabilmesı ıçinyalntzca 1 yıl kredi alacağını bıldirmesi durumunda okul türüne gö- re 14, 20 ve 30 milyon lira- lık senetler istenirkcn, dığer fakülteler için istenen senet- lerin miktarian şöyle: "Eği- tim bilimleri ve fen fakülte- lcri; 1 yıl (14 milyon), 2 yıl (35 milyon 9,4 yû (96 milyon), 4 yıl (224 milyon), mühendis- İik fakülteleri; I yıl (20 mil- yon), 2 yıl (50 milyon), 3 yıl (130 milyon), 4 yıl" (320 mil- yon), tıp fakülteleri; I yıl (30 milyon), 2 yıl (75 milyon), 3 yıl "(195 milyon), 4 yıl (480 milyon), 5 yü (1 nıilvar 140 milyon), 6 yıl (2 milyar 640 milyon), 7 yıl (6 miryar)." Üniversıtelenn İngılızce eğitim veren bölümlennde senet tutarları 2 katına çı- karkan, en yüksek miktar In- gilizce eğıtım veren tıp fa- külteleri için ıstendı. Tıp fa- külıeleri için istenen senet tutan 12 milyar lira olarak be- Iırlendi. İşçi sınıfının en büyük örgütlü eylemi olan 15-16 Haziran olaylan 26. yılını doldurdu ^Askerler eylemî anladı^ polis acımadı'GÜNNURİLHAN thsan Ozçelik. Bolu'nun Mudurnu ilçesin- de bir çıftlikte çalışırken kalktı Istanbul'a göç ettı. 33 yaşında evlı ve ıkı çocuk sahıbı olan Özçelık, 1 Ocak 1970"te Kavel Kablo Fabn- kası'na ışçı olarak gırdı. Henüz altı aylık ış- çıydı ki Türkıye işçı sınıfı mücadelesının en büyük eylemlennden bınni yaşadı: 15-16 Ha- ziran. Halen yaşadıgı Istinye'de eskı ışçı. yenı bah- çıvan Özçelık"ın dağarcığından o günü anım- sayalım ıstedık. Kavel ışçisı, hafızasını zorla- yarak anlatmaya başladı: - 15-16 Haziran'da neden eylem yapbnız? 141-142. Levenftebırkışıöldü. 15-16 Ha- ziran olaylan o. Polıs bızı kovaladı. Asker. po- lis ölmedı. Polıs, ışçı öldürdü. Asker. bır şey yapmadı. -141-142 neydipeki? O. bırkanun. Devlet. 141-142'yı getirmek ıstedı. Işçının aleyhıne bır kanundu o. Sorgu- suz sualsız adam mı atılıyordu, bır şey oluyor- du. Toplusözleşme hakkını elımızden alıyor- du, her şeyı alıyordu 141-142. Biz onun için "Hayır" dıyorduk. Her neyse işte gerisini bil- mıyorum, unutrum. DlSK'ın üyesiydık. KcmaJ Türklerbaşkandı. - Peki sendikarun adı? DİSK ışte. Yooook Maden-lş'ti. - F.vleme nasıl hazırlandınız? Kavel, tarihi bır Kavel. Türkıye'de ilk grev hakkını Kavel almış zaten. Onun ıçın ilk Ka- vel çıkmak zorunda. 16 haziran pazargünüy- dü. Çıktık Kaverdenlstmye'denaşagıyürüdük. Türkel Kıbrıt Fabnkası"nı aldık. Türkel, Türk- lş"e bağjıydı. ama yine de katıldılar yürüyü- şe. Sonra gıttık tersaneye. Oradan çıkiı 40-50 kışı. Istınye bayırından Maslak'a yürüdük. Maslak'tajandarma çevırdı. Sılahları bacak- larmadayamışlaröyleduruvorlar. Irkıldik. Ir- kılınce, Kurnıluş(sendikayöneticısı)dedı kı: "Evladun, bak biz de işciyiz. Yann siz de işçi olacaksınız. Bizi görmezden gelin, biz de gece- lim." Askerler yalandan yere ıtip kakıştırıver- dıler. Formalıteicabı.Geçtık. Maslak'ıgeçtık. amaaan... Maslak'tan Hacıosman'adönen yol, hanl ha- nl ınsan kaynıyor. Fabrıkalarçıkıyororalardan. Kalem fabrikaları. çorap fabnkalan, tekstıl fabnkaları hepsı çıkmış Sen de 10 bin kışi... Levent'e doğru gıttık Yol kapandı. Oralar kırlıktı o zaman. Levent'e doğru vanrken po- lıs çevırdi. Orada bir patırtı oldu. Polısler ateş açtı. Gözümüzün önünde bınsı vuruldu. 4. Le- vent'tetarlanınyanındaydı. Şımdı orada bır kı- şı vuruluncamılletbırürktüama!.. Sürüyebır kurt saldınr ya. ürker sürü. ışte öyle. O arada yere birdüşsen varya!. Şımdı polis, mılletın ürkeklığındenbırijimardı. Milletınpcşınedüş- tü. Bırkaç ışçı döndüdedı kı: "Nereyekaçıyor- sunuzbc! Siz lObin kişisiniz." Mıllet durdu. Ah anam. o polıslenn vay halıne. Polısler kaçtı- lar, Nuri Sesigüzel'ın evı varmış 1. Levent'te oraya kadar kovalamışlar. Mıllet başladı alkışlamaya: şak şak şak şak!.. "Yürüyün arkadaşlar" dedı bınbaşı. Mıllet yürüdü. Bıraz yürüyoruz, asker ufak bır çev i- rıyor. "Dinlenin" dıyor bınbaşı. Bır konuşma yapıyor. Sonratekraryürüyoruz. Bızı mdirekal- dıra Mecidıyeköy'dekı Profilo'ya kadar >ü- riittü. Binbaşı, bıze dedı kı: "Şimdi fabrikaya girin, burada biraz dinle- nin arkadaşlar. Kliniziyüzünüzü vıkayın" Bı- zı bırakmadılar bır daha, ama üç kışı, beş kı- şı... Mıllet bır daha toparlanamadı.Ondan son- ra da dağıldı. O gün üç kışı öldü. Işte olay bu. - Levent'te vunılan işçi öldü mü peki? Öldü, öldü. - Krtesi gün ne oldu? Hıçbır şey. i^çı de atılmadı Zaten atamaz- lardı kı? İşyerıyle bir ılmsı yoktu bunun. - Peki 141-142'ye ne oldu? Valla bılmıyorum? Galıba çıkaramadılar o yasayı sonra. Demirel çok ünlüydü o zaman. Zaten bütün bu ışleri o kanştınyordu. - Peki şimdi? Şımdı babamız - İşçileri daha çok mu sevivor? - Evet öyle görünüyor. Laık. Büyük işçi eylemini yaşamış Kavel işçısı th- san Cteeelik'ın "141-142" dıyesöz ettiği yasa- lar aslında değıştınlmek ıstenen 274 ve 275 sa- yılı sendikalar, grev ve lokavt yasalandır. Le- vent'teki çatışmada ise 6 işçi. sekız polıs ya- ralandı, ancak kimse ölmedı. 15-16 Haziran Etkinliklerle kutlanacak Istanbul Haber Servisi - 15-16 Haziran olayiannın yıidönümünü nedeniyle DlSK'in yanı sıra bazı siyasi parti, demokratik kıtle örgütleri ve kültür merkezleri, çeşitli toplantı ve etkinlikler dûzenliyor DlSK'te bugün saat 10.30'da gerçekleştirilecek toplantıda Genel BaşkanRıdvan Budak bir konuşma yapacak. Toplantıya, sendikalann başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle şube yöneticileri ile işyeri temsil- cileri katılacaklar. DİSK, 15-16 Haziran'ı Ankara'da Genel-İş Genel Merkez binasında saat 13.00'te. Adana'da ise Tekstil Bölge Şube Salonu'nda saat 12.00'de yapacağı toplantılarla anacak. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ODP) ise bir grup sendikacının 15-16 Haziran'ın yıldönümünde bugün topluca ÖDP'ye katılacakJannı açıkladı. Aksaray Vatan Caddesi girişindeki özsaray Düğün Salonu'nda düzenlenecek törende ÖDP Genel Başkanı Ufuk Unts bir konuşma yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı iddiaları yaianladı 'İmam-hatiplere engel yok' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Ba- kanlığı. genel ve meslekı lı- selerde yapılan "alan-bölüm dersj" düzenlemesiyle imam- hatip lisesi öğrencilerinin üni- versiteye geçişlerinin engel- lendiği yönündeki iddialan yalanladı. Bakanlık, imam- hatip lisesi mezunlannın her türdeki yükseköğretim kuru- munagidebüeceklerini bildi- rerek "Öğrencilerin belirli alaniara hapsedilnıesi. çağdaş eğirime tamamen aykındır. Türkiye'de bu uyguJama de- nenmiş. ancaksakıncalan gö- rülmüştür" görüşünü savun- du. Milli Eğitim Bakanlı- ğı'ndan yapılan yazılı açıkla- mada, "imam-hatip liselerin- den mezun olan öğrenclierin istedikleri yükseköğretim programına geçişlerinin en- gellenmesine yönolik karar- lar alındığı ve bu okulann ka- paülmakistendiği" yönünde- ki iddialann gerçek dışı ol- duğu kaydedilerek bakanlı- ğın buyöndebırçalışmasıya da düşüncesinin bulunmadı- ğı belirtildi. Açıklamada, sı- nıf geçme sistemine göre ge- 35 bîn öğretmen ahmına onay ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakan- lığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ntn 1996-1997 ögretim yı- lında öğretmen alımı yapılabilmesi için istediği 35 bin kadroyuonayladı. Maîiye Bakanı Lütfullah Kayalar,ye- ni oktillann açılması, emeklilik, istifa ve öiüm nedeniy- le kadrolann boşaldığı dikkate alınarak birinci derece- den dokuzuncu dereceye kadar olan toplam 35 bin öğ- retmen kadrosuna atama yapılmasının uygun görüldü- ğünü açıkladı. Yapılan açıklamaya göre uygun görülen 35 bin öğretmenkadrosuna, 1 Eylûl 1996 tanhinden iti- baren atama yapılabilecek. Atama işlemleri, 31 Aralık 1996 tarihine kadar tamarnlanacak. Öğretmen adaylan, 8-19 temmuz günleri arasında başvuruda bulunabilecek. nel ve meslek liselerinde * ve böhım dersleri'" düzenleme- siyle ımam-hatıp lıselerinden alan kaldınlması ya da alan- lann daraltılmasının söz ko- nusu olmadığı kaydedilerek şöyle dendi: "İmam-hatip liselerinde alan ya da bölüm uygulama- sı olmamışbr. Ders geçme ve kredi sistemi uygulanırken bu okullardan mezun olan öğ- rencilerin diplomalanna gend liselerde olmavan.ancak ÖSS için gereken sosva] bilimler ve edebiyat kolu yazılmıştır. Bu alan adı değil, kol adınm ay- rusıdır. Yeni uygulamada, bu okullann bölüm-alan seçme- li ve seçmeli ders saati diğer okullardan daha fazladır. Bu durum alan kaldınlması ya da daramlması değil, aksine eğitim olanaklannın zengin- leştirilmesini sağlamıstır." Genel lise ve öğretmen li- sesi mezunlan bir mesleğe sahip olamazken ımam-hatip lisesi mezunlannın Diyanet Işleri Başkanlığı'na bağlı ola- rak ımam ve hatiplik ile Ku- ran kursu öğretmenliği gö- rev lenni yapabildiğıne dik- kat çekilen açıklamada, imam- hatip lisesi mezunlannın hiç- bır biçımde ünıversiteye ge- çişlerinin engellenmesinin söz konusu olmadığına işaret edil- di. Türk-Işyöneticileriyargılanıyor Erken genel seçimler öncesinde düzenledikleri basın toplantısında, iktidar partilerinin desteklenmemesi yönünde açıklama yaparak Dernekler Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklannda dava açılan Türk-İş yöneticileri, Başkanlar Kurulu'nun, iddia edildiği gibi bir destek kararı almadığını söyledi. Sanık avukatlan da miivekkillerinin sendikacı olduğunu anımsatarak Dernekler Yasası'na göre dava açılmasının usul hatası olduğunu ve bunun değerlendirilmesini istediler. Ankara 10. AslheCeza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü ilk duruşmasına sanıklar Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Hasan Biber, Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Teke. Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Güral Erçakır. eski Ye/ Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Tamer, eski Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Hikmet Alcan ve avukatlan katıldı. Türk-İş Cenel Sekreteri Semsi Denizer: Laikliğe karşı belirli çevreler güç kazanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Uluslararası Çaîış- ma Örgütü (ILO) Genel Ku- rulu'nda, Türk-İş. hüküme- tı şikâyetederken;TİSK, iş- sizlik ve yoksullukla müca- delede toplumsal duyarlılığın arttınlmasını istedi. 83. (LOGenel Kuruju'nun dünkü oturumunda Türkiye işveren grubu adına konu- şan TİSK Genel Sekreteri Kuhilay Atasayar. ekonomik gelişmeler ile demokrasi ve insan haklan arasında denge sağlanması gerektığıni vur- gulayarak "Bunda başanya ulaşamamak, demokrasiye zarar verir. Biz, Türk işve- renleri olarak, bu iki hedef arasındaki dengenin temiıı edilmesi gerektiği görüşün- deyiz. Bu itibaria II.O, ulaşıl- ması mümkün olmayan aşı- rı siyasi ve sosyal hedefleri belirleyerek, standartların ekonomik kalkınmayı tehli- keye sokmasını engellemeli- dir" dedi. Atasayar, "ILO.işsizlikve yoksullukla mücadelede, top- lumun duyaıiılığının arttınl- masına bira/ daha vardımcı olabilir" diye konuştu. Türk-îş Genel Sekreteri Semsi Denizerde Türkiye'de diyalog platformu oluşturul- masına karşın "esneklik* adı verilen uygulamalarla, ka- zanılmış haklann etkısiz kı- lınmak ıstendiğini söyledi. Denizer, kamu maîlannın. özelleştirme adı altında yağ- malandığını. kaçak işçiliğin yaygınlaştığını belirterek iş güvencesi sağlanmasını ön- gören 158 sayılı İLO sözleş- mesinin henüz yaşama ge- çirilemediğıni söyledi. Denizer. Türkiye'de yaşa- nan aynlıkçı terör örgütünün eylemlerinin enflasyonu kö- rüklediğini, demokratikleşme sürecıniolumsuzetkilediği- ni ve iç göç nedeniyle yok- sullukla işsizligi arttırdığını vurguladı. Çekiç Güç'e sendıkal engel ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Harb-lş Sendikas», aralannda Adana Incirlik ve Diyarbakır Pirinçlik Üssü'nün de bulunduğu Türkiye genelinde 4 işletmeye bağlı 40 işyerinde greve gidiyor. Türk Harb-Tş Sendikası 'ndan yapılan yazılı açıkiamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı askeri işyerleri müteahhidi Vinnel Brovvn and Root (VBR) şirketi ile Türk Harb-lş Sendikası arasında bir süre önce başlayan toplu iş sözleşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması nedeniyle grev karan alındığı bildirildi. Açıklamada, aralannda Adana Incirlik ve Diyarbakır Pirinçlik üslcrinin de yer aldığj Türkiye düzeyindeki 4 işletmeye bağlı 40 işyerinde yaklaşık 2 bin kişinin grev e gideceği belirtildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle