25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HAZİRAN 1996CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER KIT personeline ekzant • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Turkıye Kamu- Sen'in başlattısı eylemlerin ardından TEAŞ, TEDAŞ. Türkiye Kömür İşlermeleri, Etibank. Devlet Malzeme Ofisı ve Türk Telekom personeline. ek zamlarınm bugünden itıbaren ödeneceğı bchrtildi Türkiye Kamu-Sen"den yapılan açıklamada Yiiksek Pianlama Kurulu karanyla, bugünden geçerlı olmak üzere ortalama yüzde 5 ıle yüzde 20 arasındaki ek zamniın ödenmesını öngören ücrei skalalan, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ılgilı kuruluşlara gönderildi. Polisin el koyduğu film • STOCKHOLM (eumhuriyet)- HABITAT Il'ye katılan İsveç delegasyonunun üyelerinden Çevre Partısi parlamenten Per Lange, 9 hazirandaki olaylar sırasında bırsivil polis tarafından elinden alınan filmıni geri alabilmek ıçin ülkesinın Istanbul Bâşkonsolosluğu'na başvurdu Polısın yüzlerce kişıyi dövdüğü ve gözaltına ajdığı sırada itilıp kakılan, hakarete ugrayan Isveçli parlamenterin tcpkısine, İsveç bastnında genis yer verildı. Ülkenin en saygın gazetesi Dagens Nyheter, olayı birinci sayfadan, "Isveçli parlamenter. Türk polisi tarafından kövalandı" başlığıyla verdı. AA'da kıyım • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - AA tarafından kurulan "Radyo-TV Anadolu" binminde başanlı yöneticilcrin işlerine son verildı. AA'dan sorumlu Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir, Basın Müşaviri Mustafa Bozdemir'i Radyo- TV Anadolu'nun Yönetim Kurulu Başkanı yaptı. Yönetim Kurulu'nda yeni vapılanma sonucunda Radyo Anadolu Grup Koordinatörü Yekta Şensoy, Rjadyo K.oordinatörü Cihat Iferi ve Program Müdürü Müjdat Akgün işten çıkanldı. Günerin açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner, gazetemizde 11 Hazıran 1 Ç% tarihınde yayımlanan "Kültür Bakanlığı'nda MHP'liTerör"başlıklı haber üzerine dün yazılı bir açıklama yaptı. Kültür Bakanhğı Kreş ve Gündiiz Bakımevi'nde lyileştirmeye yönelik bazı düzenlemeler yapıldığını belirten Güner, velı \e personele yönelik bir zıyaret kısıtlaması ofmadığını bildirdı. Bazı dûzenlemelerin, sağlık koşullan nedeniyle yapıldığını vurgulayan Güner. Süeda Gökçeoğlu'nun kreş müdürlüğüne atanmasında "başan" ölçütünün dikkate alındığını kaydettı. Içişleri Bakanı'na kınama • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Sosyal Hızmet- Sen Yönetim Kurulu, lçışlerı Bakanı Ülkü Güney'i, kamu emekçilerinin 8 hazırandakı eylemı sırasında gözaltına alınmalarıyla ılgili olarak yaptığı açıklamalan nedeniyle kınadı. Sosyal Hizmet-Sen'den yapılan açıklamada. KESK'ın "hak arama eylemı"nin polisin rrrüdahalesı sonucu gözaltıyla sonuçlandığı anımsatıldı. Bu olaylann ardından Içişleri Bakanı Gûney'in yaptığı açıklamalann ülke adına "falihsizlik" olarak değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu ernekçilen olarak bugüne kadar fiıli ve meşru zeminlerde mücadele ettik. bundan sonra da bu zeminlerde mücadelemizı sürdüreceğız' denıldi. GÜLİVERINTERNATIONAL YAZKAMPI YAZ OKULLARI Levent Jel: (0212) 280 97 57 . (0212)282 8109 Fax:282 8109 Çjfler'i 'aldanıa' girişiıııi Enerji Bakanhğı Teftiş Kurulu, TEDAŞ yolsuzluğunun herhangi bir siyasi makam ile irtibatı olamayacağma karar verdi. Dosya savcılığa verildi AYŞE SAY1N ANKARA - Türkıye Elektrik Dağıtım AŞ'dekı(TEDAŞ) lOtnlyon lıralıkıhaleyol- suzluğu ile ilgılı ANAP'lı Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'ın yaptır- dığı soruşturma tamamlanarak. dönemın 15 bürokratı hakkında savcılığa suç duyu- rusunda bulunuldu. Bakanlık Teftiş Kuru- lu raporunda, usulsüzlüğün. "herhangi bir siyasi merci ile irribatlandınlmasına imkân bulunmadığı" yorumuna yer verılmesı. TEDAŞ yolsuzluğu ile ılgili, haklannda TBMM'de soruşturma açılan DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler ve dönemın Enerji Bakanı DYP Karabük Milletvekıli Şinasi Al- tmer'i aklama ginşimi olarak nıtelendiril- di. TBMM TEDAŞ Soruşturma Komisyo- nu da Cıüer'e. eskı Genel Müdür Mustafa Bozdemir'ın gazetelere ılanlar vererek du- vurduğuyolsuzluklann "üzerine neden git- nıedıği" sorusunuyöneltmeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Hüs- nü Doğan. goreve geldıkten sonra, TEDAŞ'taki ıhale yolsuzluğu konusunda yenıden soruşturma yaptırdı. Bakanlık Tef- tiş Kurulu'nca yapılan incelemelerde.32 yer- leşim binminin elektnfıkasyonu ile ilgıli iha- lelerde yasalara aykın işlem yapıldığı sap- tandı. Başmüfettiş Savaş Erdem ve Müfet- tiş Yardımcısı Mustafa Eminoğlu tarafından hazırlanan Teftiş Kurulu raporunda. ihale karan aşarr.asında görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ayvalı, Genel Mü- dür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Necdet Kavıhan, Satınalma ve Ihale Ko- mısyonu Başkanı ve Genel Müdür Yardım- cısı. Yönetım Kurulu üyesı Hasan Tüzüner, Satınalma ve Ihale Komisyonu üyelerı Ay- gen Toparlar. Şükrü ÖnaL, Mehmet Hane- fiTöremiş, Ahmet Türkmen, RızaTevfîkTaş- kan. Mahmut Celal Kaya. Alt Komıte üye- len Yusuf Bektaş, \hmetÖzaya/, Kemal Bi- lezikçi, Mustafa Hürmeydan, Günver Coş- kun, Mehmet Mutlu hakkında, görevlerini körüye kullandıklan için kamu davası açıl- ması ve devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanması istendi. Bakanlık bu dosyayla birlikte Ankara Cumhuriyet Sav- cılığı'na başvurarak suç duyurusunda bu- lundu. Çiller veAltıner hakkında Meclisso- ruşturması açılmasından sonra hazırlanan raporun "sonuç" bölümünde, olayların sa- dece kurum düzeymde gerçekleşriği, "32 yer- leşim birimi ihalesinin herhangi birsiyasi mer- ci ile irtibatlandınlmasına imkân bulunma- dığı'' savına yer venlmesi dikkat çekti Ra- porda. ihalelerle ilgılı yönetim kurulu baş- kan ve bazı üyeleri ile satınalma komisyo- nunun usulsüzliiklenne yer verilerek şu sap- tamalarda bulunuldu: Komisyon devrede TEDAŞ yolsuzluğu konusunda Çiller ile ılgili kurulan soruşturma komisyonu, eski başbakana, "yolsuzluklara neden göz yu- mulduğu** sorusunu yöneltmeye hazırlanı- yor Komısyonun 18 haziran salı günü ya- pılacak toplantısında, Çiller. Altıner. eski TEDAŞ genel müdürleri ile olayla ilgili kişilerden hangilerinın ifade vermeye çağ- nlacağı kararlaştınlacak. Baykal: Mücadelede yandaşlar yer almadı TÜREY KÖSE ANKARA-"124millet- vekiliyle parlamentoda sol blok oluşturma" önerisı DSP tarafından reddedilen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,"YakiaşunıniM sür- dürüyonız. Yaşanacak acı deneyler, böyle bir şansın kullanılmamış olmasımn ne kadar acı verici olduğu- nu gösterecek" dedı. Bay- kal, Türkiye'nın "tarihibir hataya süriikknmek üze- re olduğunu" vurguladı. Hatayı önleyecek tek çıkar yolun sosyal demokratlann bütünleşmesi olduğunu an- latan Baykal. "Refah Par- tisi ile mücadelede bir yan- daşı yanımızda görememe- nin ü/üntüsünü yaşıyoruz" dıye konuştu CHPlıden. "Başkalannın kuracagı hü- kümette yer anyor değiliz. Sosyal demokrat bir hükü- metanyoruz" dedı. Baykal. "DYP Ue ANAP'ın anlaş- ması dıırumunda. sizin hü- kümetegirmeniz. DSP'nin de hükümete girmesi ko- şuluna mı bağir sorusuna da şu yanıtı verdi: "DSP'ye kendimizi en- deksliyor değiliz. Biz sos- yal demokratlann hükü- met kurmasını öneriyoruz. Biz başkalannın kuracagı hükümetteyer anyor deği- liz." ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Dağıtımdaki tekclleşmc, pek çok dergi ve gazetenin kapanmasına yol açtı. Ama». ANAP'lı Okuyan, RP-DYP hükümetinin amacının yolsuzluklan örtmek olduğunu söyledi 6 Orttüü Mercümek hükümetf tSTANBUL/NEVŞEHİR (Cumhuriyet)-ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, DYP lıden Tansu Çiller ıle RP lıden Necmettin Erbakan'ın olası koalısyo- nunu "OrtüHi Mercümek hü- kümeti" olarak nıtelendırdı. Çiller'ın. seçımden sonrakı hukümet görüşmelen sırasm- da "RP ile koalisyon yapmak Türkiye'nin geleceğini satmak demektir" sözlennı anımsa- tan Okuyan. "Bu koaGsyonun tekamaa.Çiller'in Erbâkan'ı, Erbakan'ın Çiller'i \ üce Di- van'dan kurtarmak ve yo\- suzluklann ü/erine şal ört- mektir. Birbirlerineadeta rüş- vet teklif etmektedirler*' de- di. Devlet Bakanı EyüpAşık da ANAYOL hükümetinin 1 kışinin yolsuzluk dosyasını ANAPGenel Başkan Yardımcısı YaşarOkuyan, İstanbulİI Merkezi'nde yaptığı açık- lamada, Erbakan ve Çiller'in Yüce Drvan'dan kurtulmak için birbirlerine rüşvet ver- dlkleriniönesürdü.(Fotoğraf: SAADET USLU) cağını ve RP hakkındaki Mercümek, eroin kaçakçıln ğı yoisuzluk iddialannın üze- rine pdeceğini basındandu- yuımuştur. Bugün bunlann tanı tersi noktadadır.3 ay 6n- ceyi yaşayanlar bugün Çil- ler'in bu ilginç siyaset tarzı- nı şaskınhkla izlemektedir- ler. ÇUler TEDAŞ. TOFAŞ. malvariığıveörtülüödenek- le kamuoyunun gözünde mahkûnı olmuştur. Bu iki li- derin koalisvon vapnıası Tür- kiye'nin en büyük talihsizli- ğidir. Çiller 'Ben bın yılda bir gelmm' diyor. Evet hak- kındaonun kadarçokyolsuz- luk iddiası ulan bir lider Tür- kiye'nin basına l)in vıida bir lir kapatmak ıçın düştüğünü belırterek " Yeniden dosya kapatmakiçin hükü- met kuruunaz" dedi. Yaşar Okuyan, Istanbul ll Merke- zi'nde. partısının Merkez Yürütme Kurulu toplantısından önce yaptığı açıklamada, Çiller'in artık Türkı- ye'nin siyaset sahnesinden çekilme- sinın zamanı geldığıni söyledi. DYP içerisinde Çiller'in genel başkanlı- ğının tartışmalı olduğuna dikkat çe- ken Okuyan. "DYPK mfllet>eküi ar- kadaşlanmıa sağduyu> a çağınvoruz" dedi. Okuyan, Çiller ıle Erbakan'ın bir süredir yan yana gelmelerinın ardm- da haklanndaki yolsuzluklan ancak birbirlerine yaklaşarak örtebılmelen- nin mümkün olduğunu kaydederek. u Çiller. Erbakan'ın koltuğunun alb- na stğınarak kendini kurtarabilece- ğine inanmışür. Bu hükümet kuru- lursa.Türkivc'nin çıkarian için degiL Çillerve Erbakan'ui çıkarian için ku- rulacaktır" görüşünü sav undu. Oku- yan şöyledevamettı: "Çillerbundan üç ay önce Erbakan'la görüşmeyi bi- le Cumhuriyet'in temel ilkelerine ay- kın ilan ermiştir. Erbakan'ın kcndi- sine 'Benimle anlaş yoksa senı Yüce Dıvan'a gönderırım' tehdidinde bu- lunduğunu da açıklamıştır. Bunun karşısında da asla geri adım atmaya- Ne\ şehırANAP ıl bınasm- da bir basın toplantısı dü- zenleyen Devlet Bakanı Aşık. önü- müzdekı hafta Genel Başkan Yılmaz hakkında bir Meclis soruşturma öner- gesı venleceğıni anımsatarak ""Bizbu önergenin görüşülmesi için olumlu oy kuilanacağız. Çünkü biz hiçbir şeyin gizti kapakk kalmamasını istiyoruz. Bu hükümet bir kişinin yolsuzluk dosya- sını kapatmak için düşmüştür. V'eni- den dosya kapatmak için hükümet kurulamaz"dedı. Ecevit: RP seçimi göze alamaz ANKAKA(Cumhuriyet Bü- rosu) - DSP Genel Başkanı BülentEcevit,"DYP'ninRPile hükümet kurması, ANAP'a göre daha zor" dedi. Ecevit, RP'nın, arayışlanndan olum- lu sonuç alamaması durumun- da "hükümet kuramayan par- ti gorijntüsü" nedenıy le erken seçimi gözealamayacağını sa- vundu. Hükümet arayışı süre- cinde DYP ile ANAP'ın uzlaş.- ması ve yeniden soldan destek ıstenmesi durumunda. bu ıs- temin DSP içınde tartışma y a- ratacağı bildirildi. Bülent Ece- v it. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken, "ANAP da, DY P de birbirine karsı RP'vi bir urnacı, bir tehdit unsuru gibi kullanıyurlar galiba. Şu aşa- ınada görüntü o" dedi. Ecev ıt, DYP ıle RP'nin karşılıklı ola- rak verdıklen soruşturma öner- gelennden sonra. hükümet kurmalannın güç olup olma- yacağı sorusuna da şu yanıtı verdi: "DYP için daha güçtür be- nim tahminim. Çünkü bir hav- li çagdaş yaşamı benimsemiş hanım destekçisi var, Medis'i \»k isgale kalkıştılar geçen gün. Grup içinde laikliğe saimivct- le bağlı olanlar var ve ANAP'tan daha çok. Onun için biraz zor görünüyor." t Seçimden kaçarlar' Ecevit. RP ile koalisyon kur- mak ıçın "seçim hükümeti" gerekçesine sığınıldığı anım- satıldığında da şu değerlen- dıımeleri yaptı: "Aslındâ ondan da kaçıy or- lar. Mcsela kaçmasalarbiz bir- takun somut sorunlan günde- me getirmeye çalışıyonız. Her ihtimale karşu belki bir erken seçim olursa şu altvapı eksik- liklerinigiderelim, nüfus tespi- ti yapalım. uy um yasalannı çı- kâralım filan. Dikkat ederse- niz onlann üzerinde hiç dur- nıuyorlar. Bi/den başka du- ran parti yok. Onun için seçi- mi debazen bir 'Şu şu olmaz- sa nihayet seçıme gideriz" di- ye laf oİarak söylüyorlar, ama pek göze alamadıklannı sann yorum. Göze alabilecek du- nımdadadeğilleraslında. RP de biliyor ki, bu son ara yerel seçimleri gerçek bir gösterge, gerçek bir nabızyoklaması de- ğiklir. Onlann tabii bir miktar uy artışı olur. ama sınırlı ölçü- de olur. Birde hükümet kura- mazlarsa artık, hükümet ku- ramayan partı' görüntüsünü edinecek,onun için onlar da şu sıra erken seçimi göze alamı- yor saıurun." DSP'de hükümet arayışlan sürecı de yakından ızlenmeye başladı. Grup toplantısında bazı milletvekillen ANAYOL'a çekımser desteğı eleştirmiş- lerdi. DSP'nin öncekı gün ya- pılan grup toplantısında ıse Grup Yönetim Kurulu'nun "olası yeni ANAYOL'a dısan- dan destek" önensınin yer al- dığı rapor oybirliği ile kabul edıldi. IFIR.NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Fidel Castro, HABITAT-ll'nin dünkü Genel Kurulu'nda konuş- masını bitirdiğinde toplantı salo- nunda yoğun bir alkış koptu. HA- BITAT-II zirvesinin hiç şüphesiz en ilginç ve en etkili kişisi Kü- ba'nın ABD'ye kafa tutan ası li- deriydi. Küba, Sovyetlerin çöküşüyle birlikte ABD'nin öldürücü abluka- sına direnmeye çalışıyor. ABD, son yıllarda peşpeşe aldığı karar- larla Küba etrafında ördüğü am- bargoyu bir sistemi yok etme ına- dınadönüştürmüşdurumda. Kü- ba, Sovyetlerin çöküşüne kadar sosyalist sistem içindeki ekono- mik alışvenş nedeniyte ABD'nin ablukasından fazla etkilenmiyor- du. Ama son yıllarda, ABD Küba'yı tek kibrit çöpüne muhtaç ede- cek kadar sıkıştırdı. Hedefi, Castro önderliğinde ABD'ye ınatla direnen bu asi ül- keyi dize getirmekti. Castro da, Isyanm ve Devrimin Sembolü ulkesıni kapitalist sistemeteslime zorlanıyordu. Havana'nın asi ve boyun eğmez çocuklan bu hain çembere karşı büyük bir direni- şe giriştiler. Bu direniş, ABD'nin başını çektıği tek kutuplu dün- yaya, ölüme bir direnişti. Bu hesaplaşma, dünyanın ezi- len uluslanyla, zengın ülkelen ara- sındaki bir hesaplaşma haline dönüştü. Geçmişte daha diren- gen olan Üçüncü Dünya ülkele- ri ne yazık ki, Küba'ya gereken desteği vermediler. Hatta Türki- ye gibi ABD'nin lyıce dümen su- yuna giren ülkeler, Küba'ya uygu- lanan yaptınmlara destek bile ol- dular. Dün Lütfi Kırdar Salonu'nda Castro'ya yonelık yoğun sevgı ve ilgi işte bu hesaplaşmada bir ta- raf tutuşu simgeliyordu. Zengın ülkelerin egemenliğine ve hege- monyasına karşı çıkan halklar ve insanlar, Küba'yı yeniden bir sım- ge olarak görmeye başladılar. Castro konuşmasını bitırip yeri- ne döndüğünde çevremdeki ga- zetecilerin neredeyse tamamı uzun uzun onu ayakta alkışladı- lar. Dünyanın dört bir yanından gelmış, her milletten ve her renk- ten insan, Castro'nun sözlerin- de ve direnişinde kendi duygu- lannı buluyoıiardı. Castro, dünya- nın zengin ülkelerini "Dünyayı on- lar berbat ettiler, şimdı de hıçbi- ri burada yok" diyerek suçladı. "Tüketım toplumu, sömürü ve kan üzerine kuruluyor. Üçüncü Dünya ülkelen inançlannıyitiriyor" sözleriyle uyarılar yaptı. Castro, haksızlığa boyun eğmeyecekle- rıni şu sözlerletamamladı: "Ken- di doğrulanmızı söylemeye de- vam edeceğiz. Çünkü dünya bi- ziz. Bu dünyayı bencil, çılgın, so- rumsuz azınlığa terk etmeyece- ğiz." Castro, ABD yönetimi tarafın- dan bütün dünyayı etkileyecek şekilde bir despot ve kan ıçiçi olarak tanrtılmaya, ABD'de ısten- meyen adam olarak ilan edilme- ye çalışılıyor. ABD medyası sürek- li Küba yönetimi aleyhinde yayın yapıyor. Bu ağır baskı ve engel- lemeler nedeniyle Küba büyük bir ekonomik kriz yaşıyor ve ayak- ta kalmaya çaba sarf ediyor. Halk kıt kanaat yaşıyor. Uzun zaman bu yaptınmlann sonucunda Cast- ro yönetiminin dize geleceğı ve- ya devrileceği beklendi. 8 ay ön- ce Küba'ya gittığimde, Küba'nın da Arnavutluk veya diğer Doğu Avrupa ülkelerinın kadenne uğ- rayacağını sanıyordum. Orayı gı- dip gördükten sonra düşüncele- rim değişti. Küba'da yönetimini elinde tutan Castro ve arkadaş- lan halktan kopmamışlar ve bü- rokratik bir kast oluşturmamış- lardı. Castro, Küba halkı için ara- dan 36 yıl geçtiği halde hâlâ "bi- zim Fidel"ti\. Küba'nın işi çok zordu ama, imkânsızdeğildi. Küba'nın kade- riyle dünya halklannın kaden ara- sında ciddi bir paralellik oluşmuş- tu. ABD, dünyayı tamamen dıze getırebilirse Küba'yı da getirebi- lecekti. Küba'nın direnişi bir an- lamda dünyanın direnişiyle baş başa gidiyordu. Castro'ya yöne- len sevgi ve ilgi, işte bu isyanın ve hesaplaşmanın ilgisiydi. Dün- ya, Castro'yu ve Küba'yı isyanı ve devrimciliği için seviyordu. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Orhan'ı Tanır mıydınız?.. 15 Haziran 1977... Aradan tam 19 yıl geçmış... Doç. Dr. Orhan Yavuz, 19 yıl önce bugün Erzurum Atatürk Üniversitesi kampusunda faşist canilerce kat- ledildi... Bugün 15 Haziran 1996... Oman Yavuz'u alçakça katleden eli kanlı caniler, 19 yıldıryakalanamadı. Onlar belki şu anda aramızda ve önemli noktalarda gbrev başında. Elimde Ortıan Yavuz'un bir mektubu var. Oman, mek- tubunu istanbui'da bir arkadaşına yazmış. 29 Aralık 1976'da, yanı ölümünden yaklaşık altı ay önce yaz- dığı mektubunda şöyle demış Orhan: "Sana karşı ne kadar suçlu olduğumu biliyorum. Öncelıkle belırteyım kı eylul ayından beri tam anla- mıyla bir baskı rejimi ve dağ yasalannın hüküm sür- düğü bir ortamda can güvenliğımızı gücümüz yetti- ğince kendı olanaklanmızla surdürüyoruz. Artık ne po- lis, ne adliye ne de hükümetten bir şey beklemıyo- ruz. Heran öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Oze\- likle biz birkaç arkadaş üzerındekı baskı, sanıyonım dünyada hıçbır rejimde görülür gibi değıl. Artık tek başımıza dışanya çıkamıyoruz, tatil günleri okula gi- demiyoruz. Hatta evimizde bıle rahat değiliz. Bu du- rumumuzu kaç kez Cumhurbaşkanı'na, TRT'ye ve ba- sına ilettik. Fakat, sankı Erzurum bu yurdun bir par- çası değilmiş gibi hiç kımse ılgilenmiyor. Şu anda bü- tün çabamız, haziran sonuna gelebılmek. Eğer ge- lecek seçimde de bu hükümet gibi bir hükümet ikti- dara gelirse burada bize yaşama hakkı yok..." Mektup uzayıp gidıyor... Orhan Yavuz, 1977 seçımlerinden bir ay sonra Er- zurum'da alçakça öldürülüyor... Bugün Doç. Dr. Orhan Yavuz'un 19. ölüm yıldönü- mü. Onu sevenler, yakınlan, dostları yarın (16 hazi- ran pazar) Kadıköy Belediyesi'nin Caddebostan Kül- tür Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da bir araya geli- yor... • • • Ortıan Yavuz, 19 yıl önce faşist canilerce öldürül- dü, ama katillen yakalanıp yargıya teslim edilmedi... Ya aylar önce kaybolan Talat Türkoğlu nerede? Uğur Mumcu'nun, Muammer Aksoy'un, Bahriye Üçok'un, Musa Anter'ın katillen neden yakalanmı- yor? Talat'ın eşi Hasene Türkoğlu acılıydı, yırmı gün ön- ce gazeteye geldığınde. Uzun uzun konuştuk. Ardın- dan arkadaşımız Berat Günçıkan'ın yazdığı, fotoğ- raflannı Erzade Ertem'ın çektıği 'Cumartesı Anne- len' yayımlandı Cumhuriyet'te... Hasene Hanım, ıç evrenınde duyduğu acıyı suskun bir gecenin yalnızlığı içinde şöyle anlatıyordu: "Şu andakı acımı, duygulanmı sözcüklerle ıfade et- mem mümkün değil. Her şeyı çok yoğun yaşıyorum. Birilen çıkıp da 'katledıldı' sözcuğünü kullandığı an- da çıldıracak gibi oluyorum. Kurultay sırasında bir ka- dın, Talat'ın annesıne 'Başın sağ olsun' demış, ka- yınvalidem bayılmıştı. Biz hâlâ umut taşıyoruz. Bir gün çıkıp geiecek, buna ınanıyoruz. Herakşam, sabah gü- neş doğana kadar pencerede oturuyorum. Kapıyı çalıp 'Ben geldim, sana şaka yaptım, senı yalnız bı- rakır mıyım?' dıyeceğını düşlüyorum. Çünku o hep öyle derdi... Büyük bir maraton yaşıyorum şimdi. Uzak yakın birçok ınsanla göruşuyorum. 'Ne olur yar- dım edın, sesimi duyurun' dıyorum. Dost insanlar yardım elını uzattığında acımın hafıfledığmı hıssedi- yorum. Çözümsüz ve çaresiz ınsanlann kendını yak- ma eylemı vardır, buna saygı duyarım, ama zayıflık olarak görürüm. Ben bir gün böyle bir eylem gerçek- leştirirsem, bunu devletı protesto etmek için değil, ınsanlan; üstelık 'duyarlıyım, demokratım' dıyen in- sanları protesto etmek için yapacağım..." Bugün günlerden cumartesı... Cumartesı Anneleri, İstanbui'da Galatasaray Lise- si'nın önünde toplanıyorlar, dün ıse cezaevlerındeki tutuklu ve hükümlü yakınları Cağaloğlu'ndan vilayet önüne yürüdüler... • • • Doç. Dr. Orhan Yavuz'u 19 yıl önce sekız yerinden bıçaklayarak öldüren canilerı hiç gören olmamış mıy- dı? Erzurum Atatürk Üniversitesi kampusunda işle- nen bu alçakça cınayetın arkasında bir sıyasal parti- nin militanlan var mıydı? Görgü tanıkları vardı ama susmuşlardı. Hangi siya- sal partı olduğu bılıniyor ama adı açıklanmaktan kor- kuluyordu. 1977'den1996'yageldik... Kayıplar, faili meçhul cinayetler bitmedi, sürüyor. Tür- kiye bilınmeyen bir çizgıye doğru hızla gidiyor. Acılı anneler, babalar, eşler, kardeşler, sevgililer... Acılar ınsan yüreğınde dinmeyen fırtınaları getınyor. Acılar gittikçe büyüyen bir hüznün penceresınde ki- ni. nefretı yansıtıyor... Gençler ölüyor; nöbet tutan genç polisler terörün serseri kurşununa hedef oluyor. Dağdakı genç, sınır- daki asker kan gölünde yüzüyor, yok oluyor... Bu toplumun insanlarının yüzü hiç gulmeyecek mi; banşı, sevgiyi, kardeşliğı ve özgürlüğü yaşamın bir par- çası olarak görmeyecek mı? Bugün benım canım yine çok sıkılıyor... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet Cetinkaya Ut Planetcom. TR Olaylar, anılar, işgaller, boykotlar, grevler, politikacılar HİKMET ÇETİNKAYA SancılıYıllar IKuşatümışSokaklar 180.000 TL (KDV dahıl) Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesı Satktmsoğüt Sokak No: â/B Cağaloğki IstanbuJ Tel:514 01 96/95 Posta çeki no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle