27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Gene! Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 0 Genel Yavın Koordınatörü Hikmet Ç e t i n k a y a 9 Yazııs.lcrı Mudurlcrı İbrahim Yıldız (Sorumlu),DinçTa>anç 0 Haber Merkezı Mudurü Hakan Kara # Gorsel Yonetmen Fikret Eser pı> Habcrlcr Ergun Balcı # Ktıhbaral Cengi/ Yıldırım 0 Ekonomı Bülent kı/anlık 0 Kuliur Handan Şenköken 0 Spor vbdülkadir \ ücelman 0 Makalelcr Sami Karaörcn 0 Duzeltme. Abdullah > azıcı 0 Fotoğraf Krdoğan köseoğlu 0 Bılgı-Bclgc tdibc Buğra 0 \ urt Habcrlcn Mehmet Faraç Yaym Kuruiu Orhan Erinç. Okta> Kurtbökc. Hikmet Çetinkjı>a, Şükran Sonçr, Ergun Bata. Dinç Tayarx;. İbrahim Vıldız. Orhan Bursalı. Vlustafa Ballm. Hakan Kara. Ankara TcmMİcısı Mustafa Balbav • Haber Müduru Doğan Akın Atatürk BuKan No 125. Kat~4. Bakdnlıklar-Ankara Tel 4195020 (7 hat). laks 4195027 • İzmir Temsılcısı Serdar Kızık, H 7ıya BK 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 • Adana Temsılcısı Çetin V iğenoğlu, inönüCd II9S No 1 Kafl.Tel 3522550. Faks. 3522570 Müessese Müdürû Erol Erkut 9 Koordınatör \hmet korulsan # Muhasebe Bülenl Vener •Jdare Hûseyin Gürer A Işletme Onder Çelik • Bilgı-lslem Nail İnal • BılgısayarSıstem Mürfivet Çiler MEDV.A C: • Yonetım Kurulu Başkanı - (ienel Mudur Gulbin Erduran # Koordınator Reha lşıtman # Genel Muduı Yardımcısı Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 5139580-5P846O6I.Faks 5118466 Ya)tmU>an >e Basan: Yenı Gun Haber \ıansı. Basın \e > a\ıncılık A S Türkocagı Cad 3* 41 Cagaloglu 34334 IstPK 246 Utanbul Tel (0 212ı 512 05 05 (20 hatı I-ak^ lü 212ı 5'< S> 15HAZİRAN 1996 lrnsak. 3 24 . Güneş: 5.24 Ögle: 13.12 Ikindi: 17.10 Akşam: 20.45 Yatsı: 22.36 Tiirk-Alman • ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günal Akbay ile Almanya'nın en biiyük araştırma merkezi olan DESY'nin direktörü Prof. Dr. Björrı H. Wiik arasında, Türk bilim adamlanna DESY'deki araştırmalara katılma imkânı sağlayan bir anlaşma imzalanacak. Ankara Cniversitesı'nden yapılan açıklamaya göre, 17 hazıran pazartesi günü imzalanacak olan anlaşma, tıp, zıraat. bıyoloji, gıda, malzeme bılimieri, kimya, fizik gibı 300'den fazla' kullanım alanına hitap eden teknolojilerin geliştirildiği, dünyanın üçüncü büyük araştırma merkezi olan DESY'ye. 35 ülkenin bilim adamlannın yanı sıra Türk bilim adamlannın da katılabilmesine imkân sağlayacak. Aşkıner toprağa veriMi • İstanbul Haber Servisi - Öncekı gün ölen tiyatro sanatçısı Tolga Aşicıner toprağa verildı. Kanserden ölen Aşkıner'ın cenazesi Teşvikıye Camii'nde öğle namazının ardından kıltnan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşkıner'ın cenazesine yakınlan, sanatçı dostlan ve yurttaşlar katıldı. THY'den ucuz bilet • İstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan. Almanya uçuşlan ıçin ucuz bilet uygulaması başlattı. THY tarafından yapılan açıklamada. Frankfurt, Münih. Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Nürnberg \e Hannover kentlerine yapılacak uçuşlarda ucuz bilet uygulamasına geçildiği belirtıldi Ucuz bilet uygulamasından, Türkıye'den Almanya'ya 30 hazirana kadar, Almanya'dan da Türkiye'ye 31 temmu2a kadar dönen yolcular yararlanabi1ecekl er. Suaftı zenginliklerimiz • ANTALYA(AA)- Akdeniz kıyılan yalnızca görünen zenginlikleriyle değil. sualtındaki güzellikleriyle de ülkemize döviz kazandınyor. Güney kıyılanndakı sualtı batıklanna dalmak ve bu zenginlikleri görüntülemek içın, her yıl binlerce turistin Antalya'nın Kaş ilçesine akın ettıği bildirildi. Dal Tur Dalma Merkezi yetkilisi Fikri Uzun. sualtı dünyasına meraklı yerli ve yabancı \atandaşlar için. 1 mayıs - 1 kasım tarihleri arasında bırer hafta aralıklarlakurs düzenlediklerini söyledi. Güvenli uçuş • İstanbul Haber Servisi - Avrupa'nın bırçok ülkesinin ha\ aalanlannda güvenli uçuş sağlamak amacıyla yürütülen "uçaklara özel güvenlik ve hızmet denetimi" uygulaması önümüzdeki günlerde Türkiye'de de başlayacak. Türkiye'de ilk kez bu hizmeti \erecek olan Gözen Air'in Genel Müdür Yardımcısı Emre Görçay, 27 mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karann Türkiye'de de bu uygulamaya ımkân tanıdığını belırtti. Koruma Yüksek Kurulu'nun 21 sayılı ilke karannı kaldırmasıyla ilgili olarak 'yürütmeyi durdurma' karan verdi Danıştay'dan SIT yağnıagma engelASUMAN ABACrOĞLli İZMİR - Danıştay 6. Dairesi, Koruma Yüksek Kurulu'nun, 21 sayılı ilke karannı kaldırarak SİT alanlannı yağmaya açması- na ilişkin "yürütmeyi durdurma" karan \er- di. Danıştay 6. Dairesi'nin bu karanyla. Tür- kiye genelindeki bütün konımacı SİT karar- lannı değiştirmeye yönelik uygulamalar "ge- çersiz kıhndT. Böylece başta İstanbul su havzalan ve Çeşme Yanmadasf na ilişkin alınan son ka- rarlann geçerliliği kalmadı. Danıştay'ın, yü- rütmeyi durdurma karannı "geriye doğru" işletmesi ve 21 sayılı ilke karannı hiç kal- dınlmamış gibi yürürlüğe koyması, konıma- cı çevreler tarafından "SİT alanlannı yağ- maya açan son kararlann tümü iptal oidu" yorumuna yol açtı. Olay nasd gelişti? Bilindiği gibi 1988 tarihli 21 sayılı ilke ka- ran, "idare mahkemelerinde iptaldavası açı- lan SİT karariaruun idare mahkemelerinde görüşübnesi sonuçlanmadan koruma kurul- lannca ele alınmasını". yargı organını etki- leme anlamı taşıyabileceği gerekçesiyle en- gelliyor. 21 sayılı ilke karan, SİT alanlannın yağ- masını engelleyici niteliği yüzünden daha ön- ce de Koruma Yüksek Kurulu tarafından 1993 tarihinde kaldınlmış, ancak Danış- tay'da açılan dava sonucunda yeniden yüriir- • Danıştay 6. Dairesi'nin Yüksek Kurul'un son kararlanyla ilgili olarak verdiği yürütmeyi durdurma karanyla, başta İstanbul ve Çeşme Yanmadası olmak üzere Türkiye genelindeki bütün korumacı SİT kararlannı değiştirmeye yönelik uygulamalar "geçersiz" kılındı. lüğe konulmuştu. lıklannda giderilmesi olanaksız zaraıiara Yüksek Kurul, Danıştay'ın bu karannı neden olacağından, öncelikle yürütmenin hiçe sayarak 19 Nisan 1996'da yaptığı top- lantıda. 49 ilke karanyla birlikte 21 sayılı il- ke karannı yeniden iptal etti. Daha önce de Danıştay'da 21 sayılı ilke karannın kaldınl- ması aleyhine dava açan ErcanTatar, İzmir Çevre Hareketi Avukatlan'ndan Rıfat Boz- kurt ile birlikte Danıştay'a ıkınci kez baş- v urdu.- Avukat Bozkurt, Danıştay'da açtığı dava- nın dilekçesınde, Yüksek Kurul'un 21 sa- yılı ilke karannı iptal eden ve onun yerine "parsel ölçeğinde iptal davalan açılan karar- lann kurulda görüşülmemesi" hükmünü ge- tiren 415 sayılı karann 10. maddesinin ip- tal edilmesini isteyerek şu görüşlere yer ver- di: "Koruma kurullannın önceden aldığı parsel ölçeğinden daha büy ük ölçekli Çeşme Yanmadası SİT kararlan, İstanbul içme su- yu havzalan SİT kararlan gibi alanlaıia il- gili idare mahkemesinde açılan davalann görüşüimesi sırasında, koruma kuruilann- ca alınacak bu yerleıie ilgili yeni kanarlar, ida- re mahkemesi kararlannı etkisiz hale geti- rebileceğinden ve bu nedenle SİT kararlan- nın değjştirilmesi sonucu dogal \e kiiltür var- durdurulmasını talep ederiz." Geriye doğru işleyecek Danıştay 6. Dairesi, Koruma Yüksek Ku- rulu'nun 21 sayılı ilke karannm kaldınlma- sıyla ilgili "yürütmeyi durdurma'" karan verdi. Avukat Rıfat Bozkurt, yürütmeyi dur- durma karannın, "geriye doğru işlctildiği- ne" dıkkat çekerek 21 sayılı ilke karannın iptal edildiği 19 nisandan bu yana SİT ka- rarlanndayapılan her türlüdeğişikliğin "ge- çersiz" olduğunu söyledi Şu anda hakkın- da dava açılan ve mahkemesi devam eden her türlü SİT karanyla ilgili Yüksek Ku- rul'un ve bölge kurullannın hıçbir işlem yapmaması gerektiğinı vurgulayan Av. Boz- kurt, şu bilgileri verdi: "21 sayılı ilke karannın kaldıntdıgı 19 ni- sandan bu yana özellikle Çeşme Yanmada- sı SİT kararlannı değiştiren. derecesini dü- şiiren ve yağmaya açan yeni karariar iiretil- di. Şimdi bunlann hepsi geçersiz olmaktadır. Ayrtca Danıştay 6. Dairesi'nin bu karan, İs- tanbul'daki mahkemeleri süren SİT karar- lan için de çok önemlidir. Türkiye genelin- de SİT alanlannda hızla başlatdan yağma, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma karany- la, ikinci bir karara kadar durdunılmuş ol- maktadır. Yürütmeyi durdurma karan, 21 sayılı ilke karannı kesintisiz olarak hiç kal- dınlmamış gibi yürürlüğe ko> maktadır." 1993 karannın gerekçesi Öteyandan, Danıştay 6. Dairesi'nin 1993 yılında 21 sayılı ilke karannın kaldınlma- sını iptal ettiği karannda açıkladığı gerek- çeler, korumacı çevreler tarafından olduk- çaönemli bulunuyor. Mahkeme, iptal gerek- çesini şöyle açıklıyor. "Konınması gerekli tabiat ve kültür var- lıklan için öncelikli arnaç, onlann konınma- sı ve gelecek kuşaklara en iy i şekilde aktanl- masının sağlanmasıdır. Bu amacın gerçek- leştirilebilmesi için Koruma Yüksek Kuru- lu tarafından ilke kararlan alınması mevzu- at geregidir. Kurul karariannın iptali istemi ile idari yargıda dava açılması halinde bu konularda koruma kurullannın yeni bir ka- rar verilmesinin engellenmesâ suretiyle ida- renin hukuka uygun olarak davranması ön- görülmüştür. Bu ilke karannın iptal edilme- si durumunda, korunması gerekli kültür ve tabiat variıkian hakkında yeni bir kurul ka- ran alınması suretiyle mahkeme kararian- nın etkisiz hale gelebileceği nedeni ile kültür ve tabiat vartıklarını koruy ucu nitelikte olan Yüksek Kurul ilke karannm kaidınlmasın- da isabet görülmemiştir." Çocuklann güzel bir tatil yaşamasının faturası, ayda 40 milyon liraya kadar ulaşıyor Palıah eMence: Yaz okıılıı Çocuklar için çeşitli kumluşlar tarafından düzenlenen yaz okullanndaki etkinliklerin başında yüzme geliyor. G^ençlere yurldışı seçeneği GÜRHAN UÇKAN Avrupa'nın çeşitli ülkelerınde düzenlenen yaz kurslan. gençlere farklı bir yaz tatili seçeneği sunuyor. işte bunlardan bırkaç ömek: İSVEÇ: Yaz kursu veren üniversite ve yüksekokullann binnden akseptans alan kişinin, bu belgeyle birlikte en yakın Isveç Konsolosluğu'na vize için başvurması gerekiyor. Biryerden bursu olmayanlar, ayda 6 bın lsveç Kronu'nun gönderileceğinibirbankaaracılığıyla kanıtlamak ^orundalar. Isveççe kurslan: Folkuniversitetet Box 7845 103 98 Stocholm (Tel. 00 46 8 7894100.7894187). Gothenburg Student Union (GFS) Götabergsgatan 17 411 34 Göteborg (Tel: 00 46 031 166433). Folkuniversitetet Aschebergsgatan 24 400 10 Göteborg (Tel: 00 46 031 106565). Uppsalauniversıtetet Study Councellors" Office Box 256 751 05Uppsala. isveççe ve İsveç edebiyatı üzerine kurslara katılmak isteyenler. burs ıçin İsveç Enstıtüsü'ne başvurabilırler. Adres: The Svvedish Institute Section for Scholarships and Grants Box 7434 103 91 Stockholm (Tel: 00 46 8 7892000 Faks- 00 46 20 72 48. NORVEÇ: Kendi üniversitelennde Iskandinav dillerinden en az bın üzerinde öğrenım gören yabancı öğrenciler, Berge \e Oslo üni\er- sitelerindekı yaz öğrenimine başvurabilirkr. The University of Bergen Başvuru adresi- Summer courses for foreign students Nordic Institute University of Bergen Box23 N-50I4 Bergen-Univ., Norveç. The Universıty of Oslo The International Summer School University of Oslo Box 1082 Bhndern N-0317Oslo Noneç. DANİMARK.\: Vize zorunluluğu vardır. Yaz öğrenimi içın şu adrese başvurulur: Undervisrıingsminitenet Det Intenıatianale kontor Fredriksholms Kanal 21-25 DK-1220KobenhavnK. Danmark. İPEK YEZDANİ Okullann kapanması ve yazla birlikte çocuklann ta- til istekleri de hız kazandı. Ancak çocuklar içın düşünü- len alternatif tatil olanaklann- dan biri olan yaz okullannın fiyatlan el yakıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Deme- ği, ilköğretim seviycsindekı çocuklar için ücretsiz yaz okullan düzenlerken, özel bazı kuruluşlann açmış ol- duklan yaz okullanysa yal- nızcaazınlıktaki belli bırke- sıme hitap ediyor. Çocukla- nn alternatif birtakım uğraş- larla güzel bir tatil geçirme- si ıçin tasarlanan bu yaz okul- lannın fiyatlan, Eczacıba- şı'nın voleybol okulu dışın- da 20 mılyonla 40 milyon arasında değişiyor. Istan- bul'daki bazı yaz okullannın programlan ve ücretleri şu şekilde: KidsotelVaz Okulu Yeri: Svvissotel Yaş grubu: 6-14 yaş Saatleri: 10.00-15.00 ara- sı Dönemler Birinci dönem: 17 haziran-5 temmuz İkinci dönem: 8 temmuz- 26 temmuz Üçüncü dönem: 29 tem- muz- 16 ağustos Dördüncü dönem: 19ağus- tos-6 eylül Etkinlikler: Yüzme, tenis, binıcilik, İngilizce ve bilgi- sayareğitimi. Ücret: Bir dönem 40 mil- yon. Tel: 259 01 01 ENKA Yaz Okulu Yeri: ENKA SporTesisle- ri Yaş Grubu: 7-14 yaş Saatleri: Tam gün 9.00- 17.00, yanm gün 9.00-12.00 Dönemler: Birinci dönem: 10 haziran-19 temmuz ikinci dönem: 22 temmuz- 30 ağustos Etkinlikler: Tam gün yüz- me; İngilizce. müzik, satranç. Tam gün karma: Tenis, bas- ketbol, voleybol, yüzme, İn- gilizce, müzık. satranç. Yanm gün branş: Yüzme, tenis veya voleybol branşla- nndan yalnızca birisi seçili- yor. Ücret: Tam gün 30 milyon. yanm eün 15 milyon Tel: 276 50 84 Eczacıbaşı Yaz Voleybol Okulu Yeri: Eczacıbaşı Tesisleri Yaş grubu: Doğum tarihi 1982-1984 arası olan kız ço- cuklan. Saatleri: 12.00-14.00 ara- sı. Dönemler: 17haziran-26 temmuz Etkinlikler: Voleybol Ücret: Beş milyon Tel. 281 08 00 Yeşüyurt Spor Kulübü Yaz Spor Okullan Yeri: Yeşilyurt Spor Kulü- bü Yasj grubu: 6-13 yaş Saatlen: Tam gün 9.00- 17.00 arası, yanm gün 9.00- 12.00 arası Binnci dönem: 10 hazı- ran- 12 temmuz İkinci dönem: 15 temmuz- 16 ağustos Etkinlıkler Tam gün için voleybol, basketbol, tenis, yüzme, yanm gün için tek branş. Ücret: Tam gün içın 22 milyon, yanm gün ıçin yüz- me 13, tenis 10, voleybol ve basketbol sekiz milyon. Tel: 663 15 40 Dalyan Club Yaz Okulu Yeri: Fenerbahçe Yaş grubu: 6-14 yaş Saatleri: Tam gün 9.30- 16.30, yanm gün: 9.30-12.30 Dönemler: 10 haziran-23 ağustos arasında bir aylık dö- nemler halinde. Etkinlikler: Yüzme, tenis. basketbol, step, resim, müzik, satranç. Ücret: Tam gün yüzme 31 milyon. tenis 27 milyon 500 bin, basketbol 20 milyon 500 bin. Yanm gün yüzme 23 mil- yon, tenis 21 milyon, basket- bol 17 milyon. Tel: 338 86 84 Galatasaray Yaz Yüzme Okulu Yeri: Galatasaray Adası Yaş grubu: 6-12 yaş arası Saatleri: 9.00-17.00 arası Dönemler: 17 haziran-23 ağustos Etkinlikler. Yüzme ve gün- de bir saat seçmeli ders (mü- zik. satranç, cimnastik). Ücret: 40 milyon Tel: 263 63 73 ı r ( f ı 7 emiz bir toplunv herkesin ğ özlemı gıbı görünüyor. JL Ama bu kirlilıkten çıkar sağlayanlar oldukça, çıkarlan olma- yanlar da seyirci kaldıkça temiztop- lum'un bir hayal olacağı da gerçeğin ta kendisi. Temiz toplum da temız in- san gibidir. Nasıl insanın temiz ol- masi ıçin organlannm temiz olması gerekiyorsa. toplumun temizliği içın dc aynı kural geçerli. Bakalım gözü- müz kulağımız temiz olabilir mi, elı- miz ayağımız kırlerden annabilir mi? Gözlerimiz temiz mi? Ç~1 u olan bıtenlen gördükten son- , ^ ra gözlerimiz temiz olabilir mı? 3T Buncahaksızlığı, buncapisliğı gören gözlerimiz nasıl temiz kalabi- lir? Baktığımız her yerde gördüğümüz yağmayı. rüşveti, şiddeti, kitlelerin sefalete itilişini gören gözlerimiz kir- lenmiyor mu? Gözlerini temızleme- ye çahşanlann azlığı da başka bir kir- lenme nedeni değil mi? Seyircilik il- leti içimıze girmiş çıkmıyor. Seyirci kalan gözler de kirliliği arttırmıyor mu? Belki kirliliğin asıl nedeni olmu- MESELA DEDİK ERDAL ATABEK . Neremiz temiz acaba?.. BİLİRKİŞİ RAPORU SEVtNDİRDİ Gökova'da coşku var• Gökova, Yatağan ve Yeniköy termik santrallanyla ilgili davada bilirkişinin verdiği 'çalıştınlamaz' raporu, çevrecilerce coşkuyla karşılandı. Mahkemenin rapor doğrultusunda karar vereceğini umduklannı belirten Gökova Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Saynur Gelendost, hükümete 'Mahkeme karanndan önce santrallan kapatın' çağnsında bulundu. ÖZCANÖZGÜR IVIUĞLA-Çevreciler, İz- mir Çevre Avukatlan'nın açtıklan dava sonucu Yata- ğan, Yeniköy ve Gökova ter- mik santrallannın çalıştınl- mamalan doğrultusunda \ e- rilen bılırkışı raporunun coş- kusunu yaşıyor. Mahkemenin biUrkişi ra- poru doğrultusunda karar vereceğini umduklannı be- lirten Gökova Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü SaynurGe- kndost. "Arük devlet, tüm canlılann ve doğanın daha fazla zarar görmesine göz yummamaudır" dedı. Gökova, Yatağan, Yeni- köy termik santrallannın 'mevzuata' aykın olarak ça- lıştıklan ve doğaya zarar verdikleri gerekçesiyle ça- lıştınlmalannın durdurul- ması talebiyle İzmir Çe\ re Avukatlan tarafından açı- lan dava sonucu, santralla- nn 'tahribatının' bilirkışı raporlan ile saptanması. çev- recileri Gökova konusunda bır kez daha umutlandırdı. 'Hukukçulara güveniyoruz' Ülkenin bilim adamlan- na olduğu gibi hukuk adam- lanna da güvendiklerinı be- lirten Gökova Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Saynur Ge- lendost, "Bilirkişi raporu ile bu ülkede hâlâ bilim adam- lannın bulunduğunu gör- dük, mahkemenin vereceği kararia bu ülkede hâlâ hu- kuk adamlannın da oldu- ğunu dost düşman hep bir- likte göreceğimizi umuyo- ruz"dedı. Gelendost, sözlerini şöy- le sürdürdü: "Gökova Sant- ralTnın hangi koşuldaolur- sa olsun çalıştınlmaması, Yatağan ve Yeniköy santral- lannın iseçahşması için han- gi önlemlerin alınması ge- rektiği rapor özetinde görü- lüyor. Aynca, Yatağan ve Ye- niköv 'ün yıllardan beri bi- linen, ama üzeri örtülmeye çalışılan sorunlan da bir ke- re daha açıklanmış oluyor." Hükümete çağn Bugüne kadar verilen mü- cadeleyi hükümetin görmez- den geldığıni söyleyen Ge- lendost,"Yıllardan beri sür- dürülen mücadelemiz, bi- lim adamiarının sürekli uyarmalan göriiimedL du- yulmadı.. sanki hiç zararla- n yokmuş,gibi gösterilmcye çalışıldı. Bugüne kadar bü- tün söylediklerimiz bu bi- limsel raporia da dogrulan- mış oldu. Bakalım buııa nc diyecekler? Arbk dev let, tüm canlılann ve doğanın daha fazla zarar görmesine göz yummamalKİır'* dedi. Açıklamasında hüküme- te çağnda bulunan Gelen- dost, şunlan söyledi: "Şim- di söz yargınındır. Ama biz hükümetin, yargı karann- dan önce, bu santrallarla il- gili bizlerin öteden beri iste- diği Bakanlar Kurulu ka- rannı almasını diliyor ve umuyoruz. Türkiye Cum- huriyeti'nin bu çevre cana- vartannı mahkeme karan ile değil, mahkeme karan olmadan kapatmasını ve bu- nun onuru ile ülkemize say- gınlık kazandırmalarını düiyoruz." yor mu? Gözlerinizi çevinp baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Büyük bir yağma- nın çekişmelerini, seyredenlerin ço- ğunluğunun da sıranın kendisıne gel- mesini beklediğini. Gözlerini ovuştur- mak ya da yummak, kirliliği azaltmı- yor. arttınyor. Gözlenmiz temiz kal- mıyor. Ya kulaklarımız nasıl kirleniyor? ahteliği belli konuşmalar, ya- paylığı ortada sözlcr. kavgalar, küfurler, suçlamalar. Bir de ba- kıyorsunuz ki dün küfürleşenler bır- bırinin koluna girivermiş. Dün bırbi- rini suçlayanlar bugün bırbinnin or- tağı olmayakararvermiş. Kulakları- mız kirleniyor, üstelık de bu kir. suy- la sabunla temizlenecek cınsten de- ğil. İnsan duyduklanna inanmak is- tıyor, sonra da duyduklanna inanmak istemıyor. sonunda da duyduğu hiç- bir şeye ınanmıyor. Arhk her şeyin ya- lan olduğunu düşünüyorsunuz vc ra- hat ediyorsunuz. Kulaklanmız kirleniyor. ınsanlar buna alıştınlıyor. Burnumuz temiz kalıyor mu? umumuzagelenkokularçiçek kokulan mı yoksa her üsrü açı- lan yerden gelen pislik koku- lan mı? En iyisı 'burnu tıkamak' olu- yor ama burnunuzu hep tıkarsanız so- luk alamıyorsunuz. Bunca pisliğin kokusu her yanı sannca bumunuz na- sıl temiz kalacak? Bukokularaalışıp giden öyle çok insan varkı siz durup •\bksa benim burnumda bir acayip- lik mi var?' dıyorsunuz. Belki de öy - ledir. Belki de siz bu pislik kokulan- na bır türlü alışamadığınız ıçin sıkın- tı çekiyorsunuz. Bu kokulan duyma- mak için pisliğe kanşmak gerekiyor ama siz bunu yapamıyorsunuz. Bun- ca kokunun içinde 'temiz toplum'na- sıl olacak acaba? Merak etmeyin, ol- duğu da yok. Ağzımız temiz mi? A ğızlar nasıl temız olsun ki? Her / I organ nasıl kirleniyorsa ağız- ^ T . lar da öyle kirleniyor. Açılan ağızlardan çıkan yalanlarla küfürle- rin bini bir para. Temiz ağizlar da ya susturuluyor ya kendiliğinden susu- yor. Temiz bir ağız ara sıra açılıyor- sa onu da kirlenen kulaklar duymu- yor. Ağzını kapayıp oturmaya insanın ıçi elvermiyor. BeUci de 'temiztoplum' yerine 'temiz ağız' kampanyası açıl- malı. Her şeyı ağzı açık seyredenle- rin zaten bir tasası yok. Kimileri ağ- zına ne gelirse söylüyor. Ağızlar öy- le kirlenmiş ki nasıl temizleneceğini bilen de yok. Akıl kirlenmesine ne demeli? çıkanm her şeyin üstünde' yoluyla bulanmış. Kimi akıllar 'Banamıkal- dı?'yla kirlenmiş. Kimı akıllar da 4 Hiç bir şey düzelmez, bari ben çarpn layım'la bozulmuş. Aklını kirletmek istemeyenler denge tutturmakta zor- lanıyor. Bu akıl denen şey de kova de- ğil ki suyla fırçalayıp temizlensin. Akıllar kırlendi mi ne göz temizli- ği kalıyor, ne kulak temizliği. Ne yapacaksınız ki temiz insan ol- madan temiz toplum da olmuyor B elki de her şeyin başı 'akılkir- lenmesi'. Akıllar her yolla kir- leniyor. Kimi akıllar 'Benim
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle