03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HAZİRAN1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Vecdi Sayar'm hazırlayıp sunduğu 'İki Film Birden' kuşağı bu akşam güldürecek Karı-kocaffliskfleriüzerine TRT 2 22.55 Hayatımın Erkegi L'Homme De Ma Vie / Yönetmen: Jean Charles Tacchella / Oyuncular: Maria de Medeiros, Thierry Fortineau, Jean Pierre Bacri, Anne Letomeau, Ginette Garcin/1992 Fransa-Kanada ortak yapımı, 100 dakika. TV Servisi - Vecdi Sa- yar'ın hazırladığı "İki Film Birden" kuşağında kan- koca ilişkılerini konu alan güldürüler ekrana gelıyor. îlk film "Hayatımın Erke- 28 yaşındakı Aimee işsı/- dir ve işsiz kalmaktan bık- mıştır. Kendisıne rahat b\< yaşaın sağlayacak varlıklı bır koca bulmaya karar \e- rir. Ktnnızı elbısesini giyer. spor arabasına atlar ve ken- di ölçülerine uygun (parasal açıdan tabu) bekârlann pe- şine düşer. Aylar süren ara- yıştan sonra, Maunce'te ka- rar kılar. Ancak bir kitapçı olan Maurice'in işleri tam o dönemde kötü gıder. Bına Kuşağın ilk fılmi, zengin bir koca ara> an kadının v aşadıklarını konu edinmiş. Başrolde Maria de Medeiros var. sahibı onu dükkânından çı- kanr. Bu arada Aimee de ev - lenmekten vazgeçmiştir bı- le. Ama artık ikısinın de amacı aynıdır: Aimee gibi Maurice de paralı birinın pe- şinedüşmüştür. Muratlanna da ererler sonunda. Genç ka- din. şöhret sahibi bir yemek eleştirmeni ile evlenir. Ma- urice ıse dınamik ve titız bır işkadını bulur. Ama bu ucu- za elde edilmiş rahat ve iti- bar dolu hayatın bedelı as- linda ağırdır. Zaman geçtık- çe, Aimee'nın kocasının bo- ğazina düşkün bencil biri ol- dugu ortaya çıkar. Maun- ce'in kansının da işbilirliği- ne dayanmak zordur hanı. Her ıki eş de başkalarını müthiş bır bıçimde küçüm- semektedirler. "Hayatımın Erkeği", gürültü patırtı etmeksizin bir koca yakalamaya karar ver- mış bır kadın üzerine kuru- lu, başanlı birdavranış gül- düriisü. Aımee'nin hedefı, biraz sıradan ve eski moda görünse de azmi onu hem modem hem de çekicı kılı- yor: Judoda kahverengi ku- şağı var ve kitapçının tetkik mahiyetindeki girişımlerine karşı koymak için Hindu konsantrasyon yöntemlerin- den yararlanıyor. Aımee'nin boşanmayı saglamak için sahnelediği tatlı rezalet bölümü, beyaz- perdenırı en hoş zina \ akala- nndan biri sayılabilır. Tacc- hella, flörtetmeyı bildigı gı- bı. sözlü bır horoz dövüşü- nü de sürdürmeyi bilen ka- rakterleryaratmış. Rıtım hiç düşmüyor ve insan âşıklara \eda ederken üzülüyor. Nükte ve cin fikırli bır zekâ ıle panldayan, hafif ama ha- fife alınmaması gereken bır güldürû. ) TRT 2 01.45 6 Erkek işi' yapan bir kadın ISTANBUL (MtHA) -Türkı- ye'nın ılk kadın kameramanlann- dan Tülay Alçınkaya. 5 yıldır atv Haber Merkezı'ne görüntü ulaştın- yor. Alçınkaya, hareketı ve heyeca- nı sevdigı için bu ışı seçtigını söy- lüyor. Kameramanlık, "erkek mesle- ği" olarak kabul edıldığınden, Al- çınkaya ıçın bu ışin eğmmını al- mak ve sonra kameraman olarak ış bulmak bır haylı zor olmuş. Ama mücadeleden vazgeçmemış ve so- nunda da amacına ulaşmış. Çocuk- luğundan ben kameraman olmayı istedığını ve bunun ıçın Marmara Ünıversıtesı Basın Yayın Yükse- kokulu'na gırdığını ıfade eden Al- çınkaya, "Onceleri kadınlann bu işi yapabileceğine kimse inanmı- yordu. Kameravla koşmak bir yana. onu yerden bile kaldırama- yacağımız söyleniyordu. Ben ve bu işe gönül vermiş birkaç arka- daşım, bunun böyle olmadığını • Türkiye'nin ilk kadın kameramanlanndan Tülay Alçınkaya, 5 yıldır atv Haber Merkezi'ne görüntü ulaştırıyor. ispatladık" dıye konuşuyor. işe yenı başladığı dönemde yanı- na "ne olur ne olmaz" dıye bır er- kek arkadaş verıldığını söyleyen bayan kameraman. zamanla bu uy- gulamadan vazgeçıldığinı anlatı- yor. Alçınkaya. üstlerının artık "Tülay § erkek kameramana be- deldir. Kızolduğuna bakmavın" şeklınde konuştuklarını söylüyor. Alçınkaya. meslegınınzorlukla- nyla ılgilı olarak da "24 saat ha- ber koşusu yapıyoruz. Gece ve gündüz birbirine karışıvor. Yo- rucu bir iş. Ağır bir \ iik taşırna- nın vanı sıra, sıcak olavlarda gö- rev almamız da sinirlerimizi v ıp- ratıyor" dıyar. Alçınkaya, çocukluğundan beri kame- raman olmak istediğini söylüyor. Kocalanmız /1 Nostri Mariti / Yönetmenler: Dino Risi, Luigi Zampa, L. D'Amico / Oyuncular: Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nicoletta Machiavelli. TV Servisi - Kuşağın ikinci fılmi, Italyan kan-ko- calar üzerine bir güldürü. Üç skeçten oluşan bu filmin, her bir skeci ayn bir yönetme- nin elinden çıkmış. Bunlar- dan ıkısi Dino Risi ve Luigi Zampa gibi ünlü güldürü yönetmenleri. Başrollerde ıse yine ünlü komedyenler Alberto Sordi ve L'go Tog- nazzi var. Psikiyatri eğitimı aldıktan sonra sinemacılık yapmaya başlayan Risi, çagdaş top- lum yaşamını ığneleyen filmleriyle ün yapmış bir si- nemacı. Sinemaya da döne- min ünlüoyunculannı yöne- terek başlamış. Risi, özellık- le 1960'lann başlannda çe- virdığı filmlerle dikkat çek- tı Zampa"nın ise bol bol gül- dürü çektiği yıllar 1950'ler. Sonuçta güldürü ustası yö- netmenler ve oyuncularla kevifli bir film. HBB 16.20 'Metronom' TV Servisi - Serdar Ök- tem'ın yapım ve yönet- menlığını yaptığı "Metro- nom"da40plaklık Ingılte- re lıstelen, dünya lıstelen yanşma bölümü ve klıpler yer alıyor. Programda ayn- ca Roxette (Chrash Boom Bang). Smashing Pum- kins(BulletWıthButterfl> Wıhgs), Blur (Charmless Man), Shunk Anansie Weak, George Michael (Fast Love), Quenn (You don't Fod Me) ve Richard Marx ^Hazard) gıbı parça- lar ekrana gelıyor. HBB 01.00 'Gece ve Müzik' TV Servisi - Yapım ve yönetmenliğini Serdar Öktem'ın üstlendığı ve Pınar Kalyoncuoğlu'nun sundugu müzık programı "Gece ve Müzik"te Me- gadeth Grubu tünı yön- lenyle tanıtılıyor. Prog- ramda yer alan parçalar şöyle: "Peace Sells But Buho's Buving". "In My Darkest Hour", "Hangar 18", "A Tout La Monde", "Skin o My Teeth" ve "Anarchy in the Uk". Yadırgatan uyarlama TV Servisi - "İnce Me- med". 1925'lıyıllardaÇu- kurova'da köylüye zulme- den, anasını döve döve öldü- rüp. kendisini köle gibi ça- lıştıran acımasız Abdı Ağa'ya başkaldınp. dağlara çıkarak eşkıya olan, yoksul köylüye yardım edip, onlar tarafından korunarak "halk kahramam" halıne gelcn çoban Memed'in destansı şiirsel öyküsünüanlatır. Ya- şar Kemal'in 1955'te bası- lıp. 28 yabancı dile çevrilen, Nobel Edebiyat Armağa- nı'na aday olan, evrensel ro- manı "İnce Memed"in si- nema serüveni 1964'te baş- ladı. Çeşitli yabancı kuru- İnterstar 14.40 İnce Memed / Memed My Hawk / Yönetmen - Senaryo: Peter Ustinov / Oyuncular: Peter Ustinov, Herbert Lom, Denis Ouilley, Michael Elphick, Simon Dutton/1984 İngiliz yapımı, 110 dakika. luşlarca filme alınması iste- nen. ancak bir türlü gerçek- leşmeyen "İnce Memed" için yirmi yıl boyunca ünlü Amerikan yapımevi 20th Century Fox'tan başlayarak Peter Ustinov. öykünün merkezine kendi canlandırdı- ğı Abdi Ağa karakterini oturtmuş. Stanlev Mann, Joseph l.o- se>, Akira Kurosavva, Henry Lucas, Nicholas Ray. Italyan >apımcı Car- los Giulini gibi bırçok ünlü devreye girdı. Sonunda Pe- ter Ustinov. "İnce Me- med' "ı beyaz- perdeye ka- zandırdı (,ekim için Toros- larveÇukurovayöresi seçıl- mişti ^ncak senaryo sansü- re takılıp. dönemin hükümet başkanından olumsuz yanıt gelincc. filmin Türkıye'de çekılemeveceğı anlaşıldı. Çekım, Makedonya'Cum- hurişeti'nde Sela Koçılan yoresinde kurulan Türk kö- yünde yapıldı. Bu durum hem ülkemız. hem sinema- mız için onur kıncı bir so- nuç oldu. Ustinov'un fılmi, Yaşar Kemal'in destansı "İnce Memed"ını bılenlerın ya- dırgayacakiarı bır çalıs,ma- nın ürunü Ustınov, filmin ağırlık noktasını ince Me- med"den. kcndı oynadığı Abdı Ağa'va kaydırmış. Acımasız. asıp kesen Abdı Ağa'yı, çaresiz bir toprak ağasına dönuştürüp. gulünç birkişı halıne getınmış. İnce Memed destanı yerine, ıçın- dehiciv bulunandüzgünan- latılmıs., rahatça ızlenebılen Ustıno\ usulu bir "Abdi Ağa" fılmi ortaya çıkmış. Sinemaya, Güntekin'in öyküsünden aktanldı Aşk kırgııu öğretmen TV Servisi -Büyük kent- ten köye koşan aşk kırgını bir bayan öğretmenin öykü- sü. Reşat Nuri Günte- kin'in, yönetmen Turgut N. Demirağ'a "müsved- de"olarak verdiği basılma- mış uzun öyküsünden ıkı kez sinemaya uyarlanan "Bir Dağ Masalı". yapıt olarak aynı yazann "Çalı- kuşu" romanını çagnştın- yor. I947'dekı ılk çevin- minde Kadri Erdoğan'ın oynadığı erkek öğretmen ro- lünü Demırag, 1967'dekı ıkincı çevırımde tersyüz edıp, kadınlaştırarak, "Ça- lıkuşu"nda Kerıde ögret- meni oynayan Türkân Şo- ray'ın üstüne uydumıuş. Öyküyle birlikte cinsiyet değiştiren kişiler de aslın- 11.00 Bir Dağ Masalı - Yönetmen-Senaryo: Turgut N. Demirağ / Oyuncular: Türkân Şoray, Murat Soydan, Kuzey Vargın, Erol Tezeren, Vahi Öz, Mualla Sürer, Ali Şen/1967, AND Film yapımı. dan uzaklaşmışlar Güntekin'in edebi güzel- liklerle süslü duygusal ev- renını bır yana ıterek basite indırgeyen Demırag, pasto- ral. şarkılı, okul yıilarını çagnştıran egitımsel birög- rencı fılmi çıkarmış Tür- banlı, uzun etekli bayan mü- fettişle. mini etekli öğret- men. igreti eşkna sahnelen, anlamsız Ye-Ye'cıleryadır- ganıyor Köylü çocuklar. kent okullarındaki davranış içindeler. Anne v e babası kazada öl- müş tıp öğrencısi Lale'yı büyütendayısı.yaşlı ve zen- gin bıriyle evlendırmeye kalkar. Ekrem adlı bır gen- cı seven Lale, sevgilısı tara- fından aldatılınca yaşama küsüp, bır Anadolu köyüne öğretmen olarak gıder. Kendisini köylülere ve ög- rencılere sevdıren, y ıkık dö- kük okulu onaran Lale. ken- dısını denetlemeye gelen müfettışe, hakkındaçıkartı- lan dedikodulann asılsız ol- duğunu kanıtlar. Kırca'lar 'D'li olduTV Serv isi - Levent Kır- ca ve ekıbı Kanal D'ye geç- ti. TRT'de basjadıklan tele- vizyonculuk serüvenini İn- terstar ve atv'de sürdüren Kırca ıle ekıbınin yenı ka- nallanndaki ılk programı eylül ayında ekrana ızele- cek. Kırca'lann Kanal D için hazırlayacakları programın adı henüz kesınleşmezken. alacaklan ücret konusunda da bilgi verilmedı. Kanal D'nin cezası iptal Öte yandan. seçim yasak- lannı ihlal ettığı gerekçesiy- le RTÜK tarafından Kanal D'yc venlen ve bu pazar uy- gulanmasi gereken bır gün- lük yayın durdurma cezası da iptal edıldı. KENT HABERLERI Telelon latupalarmdan şikâyet • İstanbul Haber Servisi - istanbul'daki telefon faturalannın son ödeme tarihi geçtikten sonra geldiği iddia ediliyor. Vatandaşlar, telefon faturalannın son ödeme tarihinden sonra geldığinden şikâyet ederek faturadaki parayı gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kaldıklanndan yakınıyorlar. Türk Telekom yetkililen. gecikmenin postadan kaynaklandığını söylerken posta müdürlüklenyse kendilerinden kaynaklanan bir gecikme olmadığını, ancak zaman zaman yığılmalar olabileceğini belirtiyorlar. Oto kaçakçıları yakalandı • İstanbul Haber Servisi - Yurda gümrükten kaçak olarak sokulan, ağır hasarlı ve çalıntı otomobilleri, sahte evrak düzenleyerek piyasaya süren bir çetenin sekiz elemanı yakalandı. Yakalanan kışilerle birlikte piyasa değeri 20 milyar lıra olan 21 otomobil ele geçirilirken 15'inin de bulunmaya çalışıldığı bildirildi. Şebekeye yönelik operasyonlarda, Ahmet Yenen. Hakan Elbasan, Mazlum Özdemir. Kenan Yetkin, Rıza Çolak, Hamza Demirci, Ahmet Mersın ve Muammer Ayvaz gözaltına alındı. Adalar'da acil servis I İstanbul Haber Servisi - Adalar Belediye Başkanlığı'nm önderliğiyle kurulan Adalara Hızmet Vakfı, Adalar halkı için "Emergency Servıce Card"" hızmeti başlatıyor. Acil durumlarda Adalar halkına gerekli tam teşekküllü sağlık hizmeti sunacak ve bu hızmet kapsamında tıbbi bakım gereksınimini karşılayacak olan Emergency Service Card'ın tanıtımı, yann Büyükada'da yapılacak. TGC'den kmama • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), HABITAT-II toplantılannı izleyen gazetecilerin Birleşmış Milletler (BM) güvenlik güçlerince tartaklanmasını kınadı. TGC'nin dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bu davTanışı, HABITAT anlayışına ve basın özgürlüğüne aykın buluyoruz" dedi. Bronşit hastasının intihan • İstanbul Haber Servisi - Levent'te bronşit hastası Ömer Recai Aydoslu, 8. kat penceresinden atlayarak intihar etti. Bronşit hastası olan Aydoslu'nun oksijen tüpüyle yaşamını devam ettirdiği ve son günlerde eşı İnci Aydoslu'ya intihar edeceğim söylediği belırtildi. Keçecioğlu davası • İstanbul Haber Servisi - VOG Çoraplan'nın eski sahibinin eşi Nadya Keçecioğlu'nu zorla alıkoymak ve senet imzalatmak suçlanndan tutuksuz olarak yargılanan ressam Serap Harman \e Mehmet Hastürk'ün yargılanmalanna dün devam edildi. Duruşma, tanıklann dınlenmesi ve gerekli evraklann tamamlanması için ertelendi. Fotograf sergisi • İstanbul Haber Servisi - İsveçli fotograf sanatçısı Kjell Fredrikson ve Türk fotoğraf sanatçısı Bertan Tuncel, nükleer denemelerin, bilinçsız tanm ilacı kullanımının ve termik santrallann neden olduğu çevre kırliliğinin etkisi ile kansere yakalanan çocuklann fotoğraflannı. İTÜ Taşkışla'da scrgıledı. "Ölümcül Miras" başlığı altında sergilenen fotoğrafiarda, "ölümün başlangıcındaki çocuklar" bulunuyor. İSKİ'nin su için 3 milyon ağacı kesmesi HABITAT'la tüm dünyaya duyuruldu STKlerden orman yağmasma tejJd İstanbul Haber Servisi - Ç'evre- ci kuruluşlar, Türkıye'dekı orman yağmasını HABITAT-II Konfcran- sı'na taşıdılar. Istanbul SOS Çcvrc Gönüllülerı Platformu. İSKlnın lstranca'da üç günlük su ıçın 3 milyon ağacı kes- mesıni HABITAT'la bütün dünya- ya duyururkcn Rumelifeneri'ndeor- manlık alanın yok olmaşı pahasına kurulmak istenen Koç Üniversıtesı girişimıde çeşitli kuruluşlar tarafın- dan protesto edildi. HABITAT-II kapsamında İTÜ • Rumelifeneri'nde de ormanlık alanın yok olması pahasına kurulmak istenen Koç Üniversitesi girişimi çeşitli kuruluşlarca protesto edildi. Taşkışla bınasında çalı^malarını sür- düren sivıl toplum kuruluşlan son günde de boş durmadılar. 213 No'lu odadabırtoplantı düzenleyen istan- bul SOS Çevre Gönüllülerı Platfor- mu, İSKİ tarafından yürütülen Ist- ranca Dereleri Projesı için 3 milyon ağacın kesilmesini dünya kamuoyu- na taşıdı. Toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr. Aslan Başer Kafaoğlu, dünyada üçüncü felaketın ormanla- nn yok edilmesı olduğunu söyledı. Platform Yürütme Kurulu üyesı Se- dat Tezer ıse istanbul Büyükşehır Beledıyesı'nin, Istranca'dan yılda en fazla 60 milyon metreküp su sağ- layabileceğıni, bunun yansının da daha konutlara ulaşmadan yollarda kaybolacağını, kalanın da istan- Topkapı Surdibi'ndeki yaklaşık 50 ailenin barındığı çadırlar belediye ekiplerince yakılınca bunalıma giren 38 vaşındaki Necati Özdemir yaşamına son verdi. Çadırlarıyakılınca intihar etti İstanbul Haber Servisi - Adana'dan mevsımlık ışçı olarak lstanbul'a gelen yaklaşık 50 aileden oluşan grubun, Topkapı Surdibi'ndeki çadırlan önceki gün belediye tarafından yakıldı. Çadırlannın yakılması üzerine bunalıma giren Necati Özdemir (38) intihar etti. Zeytinburnu Belediyesi'nin Topkapı Surdibi'ndeki çadırlan yıkım karan. dün akşam birkişinın yaşamına neden oldu. Adana'dan 15 gün önce gelen, çogunluğunu çocukların oluşturduğu 50 aile bannmak amacıyla Topkapı'daki surlann altında çadır kurdu. Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekiplerin önceki gün bu çadırlan yakmasının ardından 8 çocuğuyla birlikte açıkta kalan Necati Özdemir. bıçağı kalbine saplayarak intihar etti. Geçimlerini çöplerden. yeniden kullanıma dönüştürülen maddelen toplayarak sağlayan ve çadırlannın yakılmasının ardından açıkta kalan grup. dün geceyi sokakta geçırdı. îşitme engelliler için odyometri ünitesi İstanbul Haber Servisi - İşitme engelli çocuklann eğıtıminde kullanı- lacak olan odyometri ünitesi. Rotary 2420 Bölge Vakfı İşitme Engelliler Okulu'nda hizmete açılıyor. Beden- scl hngellılerle Dayanışma Derneği. yılınannesi vebabasını özürlülerara- sından seçtı. Yalnızca tam donanımlı hastane- lerde bulunan odyometn ünitesi. ışıt- me engelli çocukların eğıtim gördü- ğü bır okulda ilk olarak uvgulamaya geçiriliyor. Odyometri testlerinden elde edilecek sonuçlar sayesinde her çocukta farklı sevıyelerde seyreden işitme kaybı tespıt edılerek çocukla- nn özelliklerine göre eğitim öğretim programı uygulanabilecek. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği. toplumsal duyarlılığa katkı- da bulunmak amacıyla yılın annesi vc babasını özürlüler arasından seçtık- lennı bıldırdı. Bedensel hngcllilerle Dayanışma Derneği'nden yapılan yazılı açıkla- mada, özürlüler camiasında tekerlek- li sandalye konumunda evli ve çocuk sahibi olan ve bu şekilde aile geçin- dıren ınsanlar olduğu belırtılerek bu özürlüleri teşvik etmek amacıyla yı- lın anne ve babasının özürlüler arasın- dan seçıldiği vurgulandı. Tekerlekli sandalye konumunda evli ve çocuk sahibi olduklan için yı- lın annesi seçılen Ayşe Eryaman ve yılın babası seçilen Erdem Göksel için. bugün Cev izli Tekel Sıgara Fab- rikası Sosyal Tesıslerfnde tören düzenleniyor bul'un ancak 3 günlük su ihtiyacını karşılayabileceğinı öne sürdü. Te- zer. " 3 günlük su için 3 milyon ağaç katlcdildi" dedı. HABITAT ıçerısınde ormanlann korunması ile ılgıli ikinci etkınlık aynı binanın bahçesınde yapıldı. Ye- şil Kuşak Çevre Orgütlerı Gru- bu'nun İTÜ Taşkışla binası bahçe- sindekı standı önünde düzenlenen basın toplantısında, Sanyer/ Rume- lifeneri'ndekı ormanlık alanın Koç Üniversitesi'ne tahsısi protesto edil- di. Orman ıçerisıne Koç Ünıversıte- sı'nin yapılmaması için ya- pılan konuşmalarda, giri- şimden vazgeçılmedığı tak- dirde Koç Holdıng ürünleri- nin boykot edilmesı çağnsı yapıldı. Grup Başkanı Nur Ata- bay. şunları söyledi: "1 milvon 900 bin met- rekarelik bir alanın yapı- laşmayaaçılmasKeğer Or- man Yasası'nın, İmar Ya- sası'nın, Çevre Yasası'nın, Taşınmaz Kültür ve Tabi- at \ arlıkları Yasası'nın, İstanbul Nâzım Plan İlke ve Kararlan'nın bütün koruyucu kuralları çiğne- niyor ve bundan da vahim ve tehlikeli olarak anaya- samızın ve uluslararası antlaşmaların güvencesi altında olan çevre hakkı- mıza açık bir saldırı oluş- turulabiliyorsa, bu yanlış- lığın düzeltilmesi için so- rumluları uyarmak ve adaletin her zaman mül- kün (devletin) temeli ol- ması gerektiğini hatırlat- mak, biz kent insanlarının ve bütün yurttaşların çok ünemli ve ivedi bir görevi- dir. Bildiğimiz ve inandığı- mız bu nedenlerle, İstan- bul Büyükşehır Belediye- si'nin bu haksız uygulama karşısında sürdürdüğü ça- bayı takdirle izliyor ve destekliyoruz. Bu amaçla başlattığımız ve şimdiden on binlere ulaşan imza kampanyamızla güçlenen bu konudaki demokratik tepkimiz. umuyoruz ki yetkili katların, yaşana- maz hale sokulan bir ken- ti, onlarca Koç Üniversite- si'nin bile kurtaramayaca- ğını görebilmelerine ve hu- kukun üstünlüğü ilkesini korumada daha sorumlu ve kararlı olabilmelerine yardımcı olacaktır." SSK Beyoğlu Dispanseri 100 milyarlık bina 4.5 milyara satıldı HALİLNEBİLER Sosyal Sıgortalar Kuru- mu'nun Beyoğlu İstiklal Çaddesi'nde yıllarca SSK Beyoğlu Dispanseri olarak hızmet veren bınasının. bir işadamına 4.5 mılyar lira- ya satıldığı ortaya çıktı Emlakçıler ve bölge sakın- len binanın degennın 100 milyar liranın üstıinde ol- duğunu belırtirken Emlak- bank Emlak İkinci Müdü- rü Ali Şahin. 4.5 milyarlık fiyatın normal olduğunu söyleyıp fıyatı düşük bu- lanlann neden ıhaleye gi- rip binayı almadıklarını sordu. Tapu kayıtlannda "Be- yoğlu Asmalımescit Ma- hallcsi Terkos Soka- ğı'nda, tapunun 2 pafta, 303 ada. 49 No'lu parse- linde inşa edilen dükkân, gazino, salonlu dükkân, 2. apartman vasıflı gay ri- menkul" olarak geçen SSK Beyoğlu Dispanseri binasının, Emlakbank ta- rafından Mehmet Kara- aslan adlı işadamına 23 Ağustos 1995 tarihinde 4.5 milyar liraya satıldığı orta- ya çıktı. Bodrum katı v e te- rası dışında her bin 400'er metrekare olan dört kattan oluşan bina. Emlakbank tarafından 3917 sayılı ya- sanın 7. maddesı gereğin- ce 1995 yılı içerısinde Ha- zıne adına satılmak üzere SSK'den 4 milyar lıra be- delle devralındı. Emlakbank Emlak Mü- dürlüğü tarafından 23 Ağustos 1995 tarihinde açılan ihaleye sadece Meh- met Karaaslan adlı ışadamı katıldı. İhaleyi 4 milyar 500 milyon bedellc kaza- nan Karaaslan. binanın ta- pusunu da Eylül 1995 tari- hinde üzenne aldı. Emlakçiler ve Beyoğlu sakinleri binanın değerinin en az yüz milyar lira oldu- ğunu. böyle bir binanın 4.5 milyara satılışının kendile- rine komik geldığini belirt- tiler. Emlakçilerin verdik- leri fıyatlara göre Cihan- gir'dc ortalama bir apart- man daıresi 4.5 milyar ile 5 milyar lıra arası fiyatla alıcı bulabilırken bu ra- kamlar İstiklal Cadde- si'ndeki bir daire için 7 milyar lıradolayınayükse- liyor. Emlakbank Emlak İkinci Müdürü Ali Şahin, 4.5 milyar lıralık fiyatın makul olduğunu ve herşe- yin yasalara uygun oldu- ğunu belirterek şunlan söyledi: "Yasamız açık... Biz gazete ilanı verip binayı ihaleye çıkardık. Binanın istekiisi olmadı. Bir tek kişi ihaleye katıldı ve bu fivata ona satıldı. Şimdi binanın fiyatı düşük diye gazetelere telefon ediyor- lar." Taksim'de üç büfe belediyece yıkıldı İstanbul Haber Servisi - Taksim"de bulunan 3 bü- fe, İstanbul Büyükşehır Beledıyesı tarafından çev- re düzenlemesı gerekçe- siyle yıkıldı. Kendılerını büfeye kilıtleyen çıft. "Kendimizi yakarız" di- yerek zabıta görevlılenne engel olmaya çalıştı İstanbul Büyükşehir Be- lediyesı'nce HABITAT-II Kent Zirvesı öncesinde başlatılan çevre düzenle- mesi. İstiklal Caddesfnde- kı büfelerin yıkılmasıyla sürüyor. Dün gece saat 03.00 sıralarında İstiklal Caddesı ginşındeki bir ga- zete bayu ıle Mis Sokakta faalıyet gösteren "Vita- min" ve "Kim" adlı bü- feler. zabıta görevlilerınce boşaltıldı. Büfe sahiplerinden Se- lahattin Erdoğan. RP'li belediyenın bu uygulama- sının yasal dayanağının ol- madığını belirterek "Bu bir belediye terörüdür. Büfe ile ilgili her şcyimiı yasaldır. Bunlarınki adil düzen değil adi düzen- dir" dıye konuştu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle