25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HA2İRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 'Türkiye'ye karşı hata yapt*' • WASHINGTON (AA) -ABD Temsilcıler Meclisi Tahsisler Alt Komitesi Başkam Sonny Callahan. Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye "Ernnen! koşullu' ekonom k yardım karanyla ilgili özeleştiride bulunarak, "Türkiye'ye karşı çok hatalı davrandık" dedi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nûzhet Kandemir'in sözkonusu kararla i.gili olarak ABD Kongresi üyelerine yolladığı mektup da resmi kayıtlara geçti. Kandemır, mektubunda, Temsilciier Meclisi'nin '"Ermeni koşullu" ekonomik yardım karannı sert birdille eleştirerek, "Bu tutum Türk-Amerikan ilişkilerine yakışmamaktadır" dedi. Hillary ifade verecek • Dış Haberier Servisi - ABD Başkanı Bill Clın- ton'ın eşj Hillary Clinton, Whitewater skandalıyla ilgili olarak ifade vermesi için senatoya çağrıldı.Se- nato VVhitevvater Komite- si, Bayan Clinton'ı skan- dalla ilgili yeni kanıtlann ortaya çıkması nedeniyle ifade vermeye davet etti. Çağnnın. Clintonlar'ın Whitewater skandalındaki gayri menkul ortağı Ja- mes Mcdougal tarafından yönetilen Madison finans kuruluşuna yapılan fede- ral sorgulamadan sonra geldiğı belirtilıyor. İşhayatı kadn zinayarter' • RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdül Aziz bin Baz, çalış- ma hayatının "Kadınlar için zararlı olduğunu " ve "iş. ortamında erkeklerle beraber olan kadınlan zi- naya ittiğini" iddia etti. Suudi gazetesi el Müslü- man'da yer alan haberde Şeyh Abdül Aziz bin Baz, "Kadını, sarayı olan evin- den çıkarmak, onu yapı- sından ve karakterözelli- ğinden uzaklaştınyor. K.a- dını erkeklere uygun or- tamlarda çalıştırmak, doğ- rudan zinaya götüren yol- dur, Islam dünyası için bir tehlike teşkıl eder ve ma- nevi değerleri yıkar" sek- linde konuştu. Sünnetten kaçan kadına vize • WASHINGTON (AA) - Sünnet edilmekten korktuğu için ülkesi Togo'dan kaçan bir kadına, ABD tarafından sığınma hakkı verildi. ABD Göçmen Başvuru Bürosuyetkilileri "Kadınlann sünnet amacıylajenital organlannın kesilmesinin, sığınma hakkı için bir neden oluşturduğuna karar vcrdiklerini" söylediler. ABD'de, daha önce yalnızca ülkelerine dönmeleri halinde sünnet edilecek olmalannı kanıtlamalan halinde kadınlara sığınma hakkı veriliyordu. ABD ve İngiltere, sertleşme politikalannı Güvenlik Konseyi'ne kabul ettiremedi Irak artıkyabnz• Irak'ın, silah programını incelemek isteyen BM heyetine izin vermemesi üzerine ABD ve tngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nden Bağdat'ın 1991 ateşkes anlaşmasım ihlal ettiği yolunda açıklama yapmasını istedi; ancak Fransa, Rusya ve Çin'in muhalefetiyle karşılaştı Saddam Hüsevin NEW YORK (Reuter-AFP) - Irak, BM Güvenlik Konseyi'ne meydan okuyor. Bağ- dat, Güvenlik Konseyi'nin uyanlanna kar- şın 4 gündür BM Silahsızlanma Heyeti'ne bazı binalarda araştırma yapma izni vermi- yor. BM Heyeti Başkanı Rolf Ekeus önceki akşam gazetelere yaptığı açıklamada "Bu sabah iki bin?da araştırma yapmak istedik. Irak yetkilileri iki girişimi dc cngcllcdi" de- di. BM kaynaklan araştırma yapılmak iste- nen binalann başkent Bağdat'ta havaalanı- nın yakınlannda bulunduğunu belirttiler. Bi- nalardanbiri Cumhuriyet Muhafızlannaait. Diğeri ise askeri malzeme deposu. BM yet- kilileri bu binalann arşivlerinde Irak'ın giz- li silah programına ilişkin bilgilerin bulun- duğuna inanıyorlar. Rolf Ekeus "Irak, büyük bir olasılıkla biz- den bazı bilgileri saklıyor" ş.eklinde konuş- tu. Irak'a 1990'dan berı uvgulananambargo- nun kalkması için bu ülkenin kitle imha si- lahları programlannı tümüyie durdurması gerekiyor. ABD ve İngiltere kızgın Irak'ın BM heyetini engellemesi, ABD ile Ingiltere'nin sert tepkisine yol açtı. ABD ve tngiltere Güvenlik Konseyi'nin karar alarak Irak'ın 1991 tarihli ateşkes an- laşmasım ihlal ettigini açıklamasını istiyor- lar. Ancak Fransa, Rusya. Çin, Mısır ve En- donezya, Güvenlik Konseyi'nin böyle bir karar almasına karşı çıkıyor. Zira Güvenlik Konseyi'nden böyle bir karar çıkarsa Irak'a karşı yeni bir askeri müdahalcnin yoluaçıl- mış olacak. ABD ile İngiltere ise Irak'ın 1991 tarihli ve687 sayılı Güvenlik Konseyi karannı çiğ- nediğini öne sürüyor. 687 sayılı kararla Kör- fez'de ateşkes ilan edilmişti. Irak reddediyor Irak, yasaklanmış silah sakladığı yolun- daki iddialan reddediyor. Bağdat yönetimi BM heyetinin bazı davranışlannın lrak'ın egemenlik hakkı ile bagdaşmadığını, BM yetkililerinin bu nedenle engellendiğini öne sürüyor.Gözlemciler, Irak konusunda Gü- venlik Konseyi'nin Batılı üç daimi üyesi arasında görüş aynlığının devam ettiğine dikkati çekiyorlar. ABD ile İngiltere Irak'ın ateşkes anlaş- masım ihlal ctmekle suçlanmasını isterken Bağdat'a karşı daha esnek politika izlenme- sini savunan Fransabunakarşı çıkıyor. Fran- sa, Irak'a ambargonun asamalı olarak kal- dınlmasını da istiyor. Ancak kasım ayında seçimlere gidecek olan Başkan Clinton buna yanaşmıyor. ABD Bakü'yü kızdınyor Aliyev'in de sabrı taşb Dış Haberier Servisi - ABD Temsilciler Meclisi'nin yardımlan Ermeni sorununa bağlaması üzerine Türki- ye'nin yardımı reddetmesi- nın ardından, Azerbaycan Cunıhurbaşkanı Haydar AB- yev dc Temsilciler Mecli- si'nin "AzerbaycaıTa aynla- cak insani yardımın, (7'de 1 'inin Dağhk Karabağ'a ve- rilmesi) koşuluna bağlanma- sı" karannı kınadı. Aliyev. ABD'nin Bakü Büyükelçisi Richard Kauzla- ricfı'i kabul ederek ABD Başkanı Bill Clinton, Başkan Yardımcısı ve Temsilciler Meclisi Başkam'na birer mektup göndereceğini bıldir- di. Temsilciler Meclisi karan- nın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik olduğu- nu ve banş sürecini etkileyi- cı bir nitelik taşıdığını belir- ten Aliyev, bunu kabul etme- lerinın söz konusu olamaya- cağını vurguladı. Haydar Aliyev ABD yöne- tımının, kararın yürürlüğe konulmaması için çaba sar- fedeceğine inandığını da ifa- de etti. Eski SSCB ülkeleri arasın- da yalnızca Azerbaycan'ın ABD yardımı alamadığım kaydeden Aliyev, ABD Kongresi'nın 1992 yılıııda Azerbaycan'a msani vardım- lan yasaklayan "bağımsızJı- ğa destek" kararına ek 907"nci maddenin kaldırıl- ması için defalarca başvuru- da bulunduğunu hatırlatarak bunun Azerbaycan kamu- oyunda da tepkilere yol açtı- ğını belirtti. BATANGEMİNİNMALl.ARlParaguav bandrah Utondadlı tanker, Arjantin'in başkenti Buenos Aireslimanıyakınla- nndaki Ptate nehrindc vansına kadar su\a batmış bir şekilde görülüyor. I itoral önceki gün Kore bandralı Asya Güneşi ad- h gemi ile çarpışnuş. çarpışma neticesinde 2400 m3 petroi nehre dökülmüştü. Nükleer suikastçılaryakalandıDış Haberler Servisi - ABD'de bazı yerel politikacılan radyoaktıfradvum maddesiyleöl- dürmeye hazırlanan iki kişi yakalandı. Nevv York'a bağlı Rivemead Bölge Savcısı JamesCatterson,elegeçirilen iki kişinın suikast hazırlığı yapmakla suçlandıgmı bildirdi. Catter- son, tutuklulardan 47 yaşındaki John Ford'un. çe\resındeki kişılerdcn Lon Island ve Nev. York'taki bazı Cumhurıyetçi lıderleri. araba koltuklanna ya da yemeklenne radyum serpe- rek öldürmelerini istediğinı öne sürdü. Ford'un eski bir mahkeme görev lisi ve UFO şebekesi adlı örgütün lideri olduğunu belirten Catterson "Beüi başb siyasctçilenc karşı büyük bir nefret içinde, onlan tedavi edilemez hasta- lıklarbt i>ldünne>v çalışan bir kişiyle karşı kar- şıy^>ız"dedi. Ford'labırliktc tutuklanan 42 ya- şındaki Joseph Mazzachclli hakkında aynııtıh bilgi veriltnedi. Catterson. Ford'un evinde yapılan aramada 5 kutu radyumla tüfek \e tabancalar. cephane. birmayın tarayıcı.bırgazmaskesı vc askeri kı- taplar bulundu. Carterson, Ford ve arkadaşının, Suffolk Coıınty Cumhuriyetçi lideri John Po- well'a radyum ızotopuyla suikast düzenlemc hazırlığındayken bir ihbar üzerine yakalandığ\ bıldinldı. Ploransa Konferansı sona erdi FLORANSA (AA) - Bos- na'daki banş uygulamalannı gözden geçirmek üzere Ital- ya'nın Floransa kentinde ya- pılan iki günlük toplantı sona erdi. Toplantı sonunda ka- bul edilen nihai bildiride. Dayton Barış Anlaşması ta- rafİannın anlaşmaya tam ola- rak uymamalan halinde, BM Güvenlik Konseyi'nin Sırpla- ra ekonomik yaptınmlan ye- nıden uygulamaya koyma ka- rarı alabıleceğı belırtıldı. Bosna-Hersek Başbakanı Ha- san Muratoviç. toplantı so- nunda yaptığı açıklamada. Bosnalı Sırpların lideri Rado- van Karadziç'in 1 Temmuz'a kadar iktidardan ayrılmaması durumunda, yeni Yugoslavya ile Bosnalı Sırplara. yeniden ekonomik yaptınmlar uygu- lanacağını söylemışti. An- cak Italya Dışişlerı Bakanı Lamberto Dini. daha sonra yaptığı açıklamada. yeniden yaptınmlar uygulanması ıçın bir tarih beîirlenmediğini kaydetti. ABD Kıbns'ta ağırlığını koyuyor NEW YORK (AA) - Se- çim yılı içinde bulunan ABD'nin. Kıbrıs konusun- da giderek daha fazla ağırlı- ğını koymaya basjadığı bil- diriliyor. Bu bağlamda BaşkanClinton'un Kıbns Özel Temsilcisi Richard Beattie ile ABDnin BM da- imi delegesi Büyükelçi Ma- deleine Albright'ın Tem- muz ayında Kıbns'ı ziyaret ederek tcmaslarda buluna- caklan öferenildi. Beattie vc Albright' ın. kesin ziyaret ta- rihleri henüz belırlenmedı. Öte yandan. Güney Kıbns Rum Yönetimi lideri Glaf- kos Klerides. "ABD'nin, konuya giderek daha fazla ilgi duyduğunu ve yeni gi- rişim başlatmak niyetinde olduğunu" öne sürdü. Kle- rides. " Türkiye'de yeni hükümet kurulmadan herhangi bir girişim yapı- lamayacağını" sözlerine ekledi. KKTC'den GaU'ye sert cevap NEVV YORK (AA)- KKTC'de Kösklüçiftlik böl- gesınde 3 hazıranda meydana gelen ve bir Rum askerin vu- rulmasıyla sonuçlanan olayla ilgili gcrçekler, bir mektupla BM Genel Sekreterı Burros Gali'nın dıkkatıne sunuldu. KKTC Nevv York Temsilcisi Büyükelçi Osman Ertuğ im- zasıvlagönderilen ve BM bel- gesı olarak dağıtılan mektup- ta, olayın Rum taraftnın ıddıa ettiği şekilde "ara bölge- de"değil, doğrudan doğruya KKTC topraklannda cereyan ettiği vurgulandı. Aynca si- lahsız olduğu öne sürülen as- kerin "Tam techizadı" bir şe- kilde KKTCye girdiği belir- tildi. Rum askerin önce sözlü, daha sonra da yere ve havaya ateş açılmak suretiyle uyanl- ' dığına dikkat çekilen mektup- ta, olaya BM banş gücünün müdahalesinden sonra. aske- nn anıbülansla hastaneye kal- dınldığı kaydedildi. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Bir Şohbetin Düşündürdükleri İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman'ın salı akşamı Türk gazetecilen ile yaptığı sohbet toplantısında bazı noktalar toplantıya katılan tüm arkadaşların dikkatini çekti: VVeizmanTürkiye'nin İsrail ile imzaladığı askeri eği- tim işbirliği anlaşmasına bağlı kalıp kalmayacağını, Arapların tepkileri karşısında Ankara'nın anlaşmadan vazgeçip geçmeyeceğinı merak edıyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Demirel'den güvence aldıktan sonra rahatlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı aynca Türkiye'de ik- tidara Refah gelırse anlaşmanın iptal edilıp edilmeye- ceğini düşünüyor. bu konuda kaygılı gorunuyordu. Toplantıda, bizim bir nokta dana dikkatimizi çekti: VVeizman Türk-israil anlaşmasına Araplann tepkisini pek ciddiye almıyor, zamanla yumuşayacağına inanıyordû. "Araplar henüz olgun değıl; bu nedenle anlaşmaya aşı- n tepki gösterdiler"diyoröu. Araplann büyük ekonomik sorunları bulunduğunu, aynca kendi aralarında problemleri olduğunu, bu bakım- dan Türkiye'ye karşı birieşeceklerini sanmadığını söy- lüyordu. Eğer Araplann kuşkuları yatışmazsa "0 zaman bıra- kın kuşkulansınlar" diyordu. Yani "dert edinmeye değ- mez" demeye getiriyordu. VVeizman, emekli bir hava komutanı. 1967 savaşında General Moşe Dayan'la birlikte Araplara karşı kazanı- lan zaferde başrolü oynamış. Askeri açıdan Arapları ga- yet iyi tanıyor. Aynca kurt bir diplömat. Araplann kendi aralarında nasıl çekiştiklerini, hiçbirinin Filistin devleti- nin kurulmasını ıstemediği halde kendi çıkarlan için Fi- listin soaınunu nasıl bayrak olarak kullandıklarını gayet iyi biliyor ve Araplann tepkisini pek ciddiye almıyor. • • • Bu olgu, bize neyi düşündürdü biliyor musunuz? VVeizman Arapların tepkisini pek ciddiye almazsa ü- kud lideri Benyamin Netanyahu hiç almaz. Aslında VVeizman'la Netanyahu siyasal açıdan deği- şik kutuplarda. VVeizman, Araplar'la yumuşama istiyor. Netanyahu ise daha sertlik yanlısı bir tutum içinde. Ama iki liderın de ortak yanları var: Araplan iyi tanıyor ve tepkisini fazla ciddiye almıyorlar. VVeizman, Arapla- nn Türkiye'ye karşı bırieşeceğini sanmıyor. Netanyahu da, büyük bir olasılıkla, Arapların kendi sorunlannı bir yana iterek israil'e karşı bırleşıp bir tehdıt oluşturabile- ceğine ınanmıyordur. Bu nedenle Golan tepeleri, Filis- tin devleti ve Kudüs konularında tutumunu yumuşatma gereğini herhalde duymayacaktır. Netanyahu, bağımsız Filistin devletine ızin vermeye- ceğini açıklayınca Araplar arasında kıyamet koptu. Ama buna gızlıden gızlıye sevinen ıkı Arap lideri kım- di biliyor musunuz? Ürdün Kralı Hüseyin ile Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad. Ürdün'ün nüfusunun % 65'i Filistinlilerden oluşur. Ba- tı Şeria ve Gazze'de bağımsız bir Filistin devleti kuru- lursa, Kral Hüseyin'in tahtı tehlikeye düşer. Ya Hafız Esad? Suriye lideri, kendısinı atlatarak israil'le gızlice anla- şan FKÖ lideri Yaser Arafat'a dış btliyor. Netanyahu'nun zaferi ile Arafat'ın güç duruma düşmesı ve Filıstınlilerin devlet kurma umutlarının sonmesı Hafız Esad'ı ancak sevindirir. Netanyahu, Arap ülkeleri arasmdaki bu çelişkileri bil- mez mi? Tabii ki bilir. O zaman Surıye'ye Golan'ı ya da Filistinlilere Doğu Kudüs'ü neden versin? Ama ABD. banş surecinın devam etmesini istiyor. O bir sorun değil. Banş süreci devam eder. Fakat an- laşma bir türlü olmaz. Üstelik unutmamalı ki VVashing- ton da İsrail'in iç dınamiklenni ancak bir noktaya kadar etkileyebilir. • • • Peki Türkiye. Arapları İsrail ile anlaşma hakkında bil- gilendirıp gönüllerini alarak tepkilerini yumuşatamaz mı? Kimi arkadaşlar, israil'le anlaşmanın yaratiı olduğu- nu, ancak Ankara'nın Arapları atlayıp onlan bilgılendir- meyerek yanlış yaptığını yazdılar. Arapların gönlünü al- mak için çok geç degıldi. Gerçekçı olalım. Türkiye, israil'le anlaşmayı Araplara karşı bir tür mi- sillemeolarak yaptı. Amaç Suriyeyegözdağı vermek. diğer Arap ülkelerine de "Fırat'ın suları gıbı sızı ılgilen- dırmeyen konularda bana karşı gözü kapalı cephe alır- sanız, ben de israil'e yaklaşınm" mesajını iletmekti. Ankara, israil'le yaptığı anlaşma hakkında bilinçli ola- rak Arapları bılgilendirmedi. Anlaşma Araplara bir uya- rı niteliğinde ıdi. Ankara, Araplann biraz kaygılanmasını istiyordu. Şimdi, Araplara gıdip "Siz biziyanlış anladınız. Bu an- laşmanın sizinle birilgisiyok. Istediğıniz bilgileh verme- ye hazırız" demekle ortalığın yatışacağını doğrusu san- mıyoruz. Aksine Araplan yatıştırmak için aşırı çaba har- carsak, bu Türkiye'nin zayıf olduğu ve kendine güven- mediği şeklinde yorumlanabilir. Bize göre israil'le askeri anlaşma yapmak hataydı. Ama bu yanlışı hafıfletmek için Araplara kendımizi "af- fettirmeye" çalışmak daha büyük hata olur. ©3 İDUÜIIİICÇ gDEIIEtİ PÂNEL Genel Merkez'imizin 19 Mayıs 1996'da yapılan Genel Kurul'unda, zarar etmediği halde ve yüzlerce işçisinin verimli bir şekilde çalışmasına karşın, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın satışa çıkarılmasına bir "tepki eylemi" ka- ran alınmıştır. Bu nedenle Eğrtim Komisyonumuz, üyelerimizi ve halkı- mızı bilgilendirmek amacıyla bir panel düzenlemiştir. Atatürk'ün Devletçilik İlkesi ve Özelleştirme Konuşmacılar: Prof. TANER BERKSOY İNANÇ IŞIKLAR Yöneten: Hürriyet Yaşar Gün : 16 Haziran 1996 pazar, saat: 16.00 Yer : Kadıköy Kûltür ve Sanat Merkezi - Caddebostan (Bu duyuru 7 Haziran 1996 Cuma günü sehven verilen ılanın yerine yapılmıştır) CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki ba§arılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayrı çoculc havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdalci telefon, müzik- yayını, sürekli sıcalc su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 3ün-10 jerplik oaket tatil proğ- ramı hazırladık. ,-.kşjr.îU.- s^z.r,.ız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Mitet-Didim, Pamulclcale, KusadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı + AIqam yemeği + Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 DM (KDV<Uil) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. — İMZAGUNU • — STEFANOS YERASİMOS1S.O6.1996 - 16.OO - 1 S.OO SiS^Yem Caışı C No 28/A 80050 Galatasaray-lsrANBUL o ^ e R j j Tel: ıO 2121 249 5902 • Fax (02121 2513962 "jr^_ , R -^IN EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: O.256.518 36 2 O - 5 1 2 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 KADIKÖY 5. ASLtYE HUKUK MAHKEMESI'NDEN BODRUM/TURGUTREISTEDENIZKENARI Sevim Bıke Sobaşat tarafından açılan gaiplik davasın- da: Istanbul Beyoglu Küçükpiyale, cilt 030'6. sayfa 61. kütük 423"te nüfusa kayıtlı Hikmet Alanlı ile Sevim Bi- ke Alanlı "dan olma 24.8.1957 doğumlu Nevzat Alanlı'nın 1991 yılıııda kaybolduğu ve 1991 yılından bu yana hiç- bir haber alınmadığı ve o tanhten itibaren hayatta oldu- ğuna dair hiçbir emare elde edilemediğinden davacı Se- v im Bike Sobaşat tarafından gaipliğine karar \ enlmesi ta- lepedilmişolmakla MK'nin 32 2. maddesi gereğincega- ip olduğu iddıa edilen Nevzat Alanlıvı bılen \e tanıyan veadresinıbılenknnseler\arsamahkememızın 1996/371 sayılı dosyasına bir sene içinde bıldırmeleri \e hayatta ise duruşma günü olan 30.12.1996. saat 09.30'da mahkeme- de hazır bulundurulması ıçın teblıgat yapıldığının bildi- rılınesı tcblicolunur. 11.6.1996 " Basın: 92783 Özel Piaj, Yan Olımpik Havuz Restoran, Market. Barlar. Möbielı Denız Manzaralı. Mutfak ve Mini Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL. ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 KARİKATÜR SERGİSİ 15-30 Haziran KABATAŞ KÜLTÜR MERK.EZİ O R K GAYRİMENKULİJN AÇIK ARTTIRMA İLANI KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLİJĞÜ'NDEN DosyaNo: 1995-891 Tal. Bir borçlan dola>ı ıpotckli bulunan ve aşağıda cınsi. kıymetı ve adeli ve evsafı belırtılen gayrimenkul açıkarttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgılilerin adresine tcblığe gönderılmış olup. adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeycnler için de ışbu satış ılanen teblıg yerine kaim olacağı ilan olunur. I apu kaydı: Satı^a konu gayrimenkul Kadıköy. Içerenköy Mah. kâın. İ98 pafta. 918 ada. 358 parsel sayılı i 182 m2 mıktarlı kal mülkıyet- li 13 katlı, 51 meskenli bahçeli kargirapartmanın IO'51Oarsapaylı 5 kat20nolu meskenın tamamı. İmar Durumu: Kadıköy Beledıye Başkanlığı Imar \e PJan- lama Müdürlüğü'nün 24 11.1994 tarıh ve 199423929 sayılı imar durumunda söz konusu 358 nolu parsele iskân sahasında. aynk inşaat nızamında. bına yük- sekliği serbest 2.07 kat alanı kat sayılı %25. taban alanı kat sayısı en çok 30.00 m. bina derinlığı en az 5.00 m.. ön bahçe mesafesi en az 4.00'er m, yan ve arka bahçemesafelerişartlarında imar durumu \erilmiştir. Hali hazır durumu: Satışa konu taşınmaz Kadıköy Içerenköy Mah. Karslı AhmetSkındanaynlan 1. Ay- dınlık Sk'ında mahallen 20 kapıtaj nolu netonarme karkas sistetnde bir bodrutn. bir zemin, 13 normal katlı inşa edilmiş Lğitım apartmanının 5. normal kat 20 nolu dairesidir. Daireye girişle antre. karsıda kiiçük bir kiler. solda mutfak ve balkonlu salon. salonla irtibatlı bir yatak odası ve banyo mahalleri meveuttur. Dö- şemeler ıslak /emınlerde seramikle. salon vc odada marleyle kaplıdır. Mutfakta tezgâh altı. üstü dolaplan vardır. Daire taknben 80 m2 yüzölçümliidür. Bına va- sat malzeme \e ışçilikle imal edilmiş olup. binada su. elektnk. kalonfer(kömüryakıtlı). asansör tesısatı vardır. Kıvmeti: Tüm mulkıyetine 1.800 000 000.-TL. (Bir milyarsekız yü/ mılyon) TL. kıymet takdir edilmiştır. Satış Şartları: I- Satış 22.07.1996 günü saat 14.00'ten 14.15e kadar kadıköy 1. icra Müdürlü- ğü'nde aı;ıkarttınna suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrafla- rını geçmek şarlı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu gün olan 01.08.1996 günü aynı yer \e aynı saatlerde ıkincı arttırmaya çıkanlacaktır. Ikınci açıkarttırmada muhammen kıymetin %40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olınası ve bundan başka paraya çevınne ve payla^tırma masraflarını geçmesı şartıyla en çok arttırana ıha- lesı yapılacaktır. 2- Arttınnaya ıştırak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat nıek- tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşın para ılcdir. alıcı ıstediğındc 20 günü geçmemek üzere mehil verılcbılir. Ihale damga pulu bedclı. tapu alım harcı, tahlıyc masraiları alıcıya aıttır. Bırikmış vergıler ve tellalıye sjlış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla dığer ilgılilerin (*) bu gayııınenkul üzerindeki hak- larını. hususıyle faiz ve masrala daırolan ıddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bıldırmeleri lazımdır. Aksi takdırtle hakları lapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşıııadan harıç bırakılacaklardır. 4- Ihaleve katılıp daha sonra ihale bedclıni yatınnamak surelıvlc ıhalenın leslımc sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. lcklıf eltiklcri bcdcl ile soıı ilıalc bcdcli arasındakı farklan ve dığer zararlardan ve aynca temcırui faızındcn mütcselsilen ınesul olacaklardır. İhalc farkı ve temerrüt t'aizi aynca lıükme hacet kalmaksı/m daıvemi/.ce tahsıl olunacak. bu fark varsa öncclıkle lemınat bedelinden alınacaklır 5- Şartname, ilan la- rihinden ilıbaren lıerkesin görebılmesı için daırede açık olup ınasrafı verildiğı takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı giındcnlebilır. 6- Satışa ıstırak edenlcrin şart- nameyi görmüş ve mündcrccatını kabul etmış sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995 891 lal. sayılı dosva nıımarasıyla Müdürlüğümüze başvur- maları ilan olunur 5.6.19<)6(*) llgılıler labırıne ırlıfak h.ıkkı sahıpleri dc tlalıildir. Basın ')2684
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle