27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 12 BIR KONU BIR KONUK Ürdün Krah'nın kız kardeşi kadm hareketinin lideri Prenses Tallal 'Ürdün'de kacbn, şeriatçı değiFLEYLA TAVŞANOĞLU Karşımda oturan kadın, zarif, ııfak tefek, esmer... Pembeli beyazlı şık bir yazlık tayyör giymiş. Her sözün başında yüzüne geniş bir gülümseme yayıhyor. Simsiyah gözleri pırıl pırıl. Kusursuz bir Oxford İngilizcesiyle konuşııyor. Bu kadın Ürdün Kralı Hüseyin 'in kız kardesi ve ülkesinde çok etkin olan kadın hareketinin bası. Kraliçe Alive Vakfı. Ulusal Kadın komitesi gibi örgütlerin başkanı. Ürdün Çocuklart Kurtarma Vakfı 'nın da başkanlıgını yürütüyor. Oxford Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 'nden mezun olmuş. Babası, tstanbul da Ortaköy Sağlık Yurdu 'nda yıllarca tedavi gördükten sonra ölen Kral TallaL Öylesine alçakgönüllü bir kadın ki Ürdün kraliyet ailesinin bir üyesi olduğu ve ülkesinde bunca önemli işi yürüttüğüne dışran hakan biri kesinlikle inanmaz. Altı-yedi karpuzu bir koltuğunun altında taşımavı başaran Prenses Basma Bint Tallal aynı zamanda evli ve dört çocıtk annesi. Prenses Basma 'yla HABITAT için geldiği kentimizde konuşmamız şöyle gelişti: - Siz Ürdün 'de kadın hareketini dünya boyutlanna taşıyan bir kişisiniz. Bu konuda artık uzmanlaştınız. Bize Ürdün 'de kadınm yerini anlatır mıstnız? PRENSES- Hiçbir zaman bu konuda uzman olduğumu iddia edemem. Ama çok çalışıyorum ve zamanımın büyük bölümünü kadın konusundaki çalışmalara aymyorum. Ürdün'de benim gibi pek çok kadın da bu amaçla canını dişine takmış çalışıyor. - Laik ülkelerde yaşayan kadınların haklarıyla şeriatçı ülkelerde yaşayan kadınların hakları arasında bir kıyaslama yapabilir misiniz? PRENSES- Urdün gibi bir ülkede yaşadığım için önce oradan söz etmek istiyorum. Ürdünlü kadın. Müslümanlığın kendisine verdiği haklan en iyi biçimde kullanmaya çalışıyor. Müslümanlik da kadınlara pek çok haklar tanıyor. Bütün amacımız, bu haklan olabildiğince iyi tanıyarak ülkemizin kalkınma sürecine taşıyabilmek. kadınlanmızı bilgilendirmek ve etkin olmalannı sağlamak. Aslında Ürdün toplumu geleneksel ilkelerine çok bağlı olan bir toplumdur. Ama bunun yanı sıra yeterli bir demokrasi düzenimiz ve sistemimiz \ar. Öyle ki kadınlanmızın etkin ve katılımcı olmalannın ortamını çok güzel hazırlıyor. fnsanın kendi kültürünü, dinini, geleneklerini hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Bu unsurlar insanın çahşmalannı zenginleştiriyor. birikimini arttınyor. Kadınlanmız, bu sentezi yaptıklan zaman zaten değişim ve gelişim sürecinde anahtar noktası unsurlar olduklarının bilincine vanyorlar. - Sizde bu ilgi ne zaman başladı? PRENSES-Dört yıl kadar önce Ürdün hükümeti, Ürdün Ulusal Kadınlar Komitesi kurulmasına karar verdi. Bunun amacı ülkenin kadınlan için en üst düzeyde siyaset planlaması ve karar mekanizmasını yürütecek bir mercinin faaliyete geçmesiydi. Bu komiteyle Ürdün'deki kadın haklanyla ilgili çalışmalar için bir şemsiye kuruluş olacaktı. Ürdün Ulusal Kadınlar Komitesi'nde hem resmi hem de resmi olmayan kuruluşlar bulunuyor. Örneğin. komitede bazı bakanlıklar bakanlanyla temsil ediliyorlar. Bu da komitenin hükümetle bağlantısını sağlıyor. Bu komitenin kurulmasıyla kadın haklan için oluşturulacak stratejiler. siyasetler. fıkirler. kararlar uygulanabilirhale getiriliyor. Zaten komite kurulur kurulmaz ilk yaptığımız iş. Ürdünlü kadınlar için bir strateji belirlemek oldu. Bu da ulusal planın temelini oluşturdu. Ulusal planın hazırlanmasıyla Ürdün'ün bütün hassas bölgeleri saptandı. hangi bölgelerde çalışmalann yoğunlaştınlması gerektiği belirlendi. konulara öncelik verilmesi konusunda halk \e yöneticiler arasında bir konsensüs sağlandı. Sonunda bu strateji Ürdün hükümeti tarafından onaylandığında ortaya çıkan iş. halkın istediği. halkın katılımı doğrultusunda oldu. Halk bu stratejiyle kendıni özdeşleştirme olanağını buldu. Işin başarıya ulaşması ve bu kadar ses getirebilmesinin nedeni de bence bu. Bunun ardından ülkenin her olabileceğini biliyordu. Bu rolü güçlendirebilmek için seminerler. eğitim programlan. atölye çalışmalan düzcnledik. Sonuçta kadınlar. bu türlü planlara katılımlannın ne kadar hayati önemi taşıdığının, ne kadar kilıt rolieri olduğunun bilincine \ardılar. Ayrıca bu bilinç kadınlara belli bir kendine güven duygusu da sağladı. Öyle ki iki yıl önce Ürdün'de düzenlenen verel en şeriatçı gibi görünen kadınlann aslında pek de öyle olmadıklarını düşünüyorum. Giysilerinden söz ediyorsak, galiba kapalı giysiye çokluk ekonomik nedenlerden yöneliyorlar. Bence Ürdün gibi yoksulluk oranının belli bir ölçüde olduğu bir ülkede kadınlar bu tür giyinmeyi daha pratik buluyorlar. Öte yandan bu giysiler erkeklerle bir arada olabilmelerini de sağlıyor. Bizimki gibi gelenekçi bir toplumda, bakanhklarda, ya da başka kurumlarda çalışan kadınlar erkeklerle bir aradayken örtünmeyi yeğliyorlar. Bu onlara daha fazla bir özgürlük veriyor. Yalnız, şeriatçılık gibi aşın uçlara yönelmenin nedeni bence ekonomik ve siyasal çaresizlikten kaynaklanıyor. Planı belli bölümlere de ayırdık. Örneğin yasal, sağlık, eğitim. toplumsal kalkınma gibi... Bütün bunlar kadınların rolünün kilit sayılabileceği alanlar olarak belirlendi - Stratejiyi nasd hazırladınız? PRENSES - Çok yoğun bir çalışma oldu. Geniş çaplı çözümlemeler, kâğıt üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu stratejiyi, bütün sürecin canlı bölümü haline getirebilmek için Ürdün'ün bütün bölgelerinde dizi halinde toplantılar yaptık. Bu toplantılara hem kadınlar hem erkekler katıldı. Birbirleriyle diyaloğa girdiler. Bu diyalog toplantılan hem kjrsal hem de kentsel alanlarda yapıldı. Toplumun her kesiminden insanlar bu toplantılarda söz aldılar. Görüşlerini dile getirdiler. Bu diyaloglar sonucu, neler yapılması, hangi bölgesinde kadın komiteleri kurmaya koyulduk. Bundan amaç. bu komitelerin Ürdün Kadın Ulusal Stratejisi'ni hayata geçrrmeleriydi. Komitelerin. bu çahşması çok başanlı oldu. Çünkü çabalar tabandan geliyordu. Bu komitelerin etkinlikleriyle kadınlann daha çok karar alma mekanizmalarına katılmalan süreci açıldı. Artık Ürdünlü kadın. ulusal strejinin havata «reçirilmesinde kendi rolünün ne Prenses Basma Bint Tallal, Kraliçe Aliye Vakfı, Ulusal Kadın Komitesi gibi örgütlerin başkanı. Ürdün Çocuklan Kurtarma Vakfı'nın da başkanlıgını yürütüyor. Oxford Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nden mezun olmuş. Babası, İstanbul'da Ortaköy Sağlık Yurdu'nda yıllarca tedavi gördükten sonra ölen Kral Tallal. seçimlerde 12 kadın. belediye meclisi seçimlerinc adavlıklarını ko>dular. 12 kişı ıçinde 10 kadın seçimlen kazandı. Şimdi belediye meelislerinde göre\ yapıyorlar. - Peki başlangıçta toplumda bir kuşku uyanmamış mıydı? PRENSES - Uyanmıştı. Ama kısa sürede geçti. Şimdi kadınlann kendilenne olan güven duyguları gittikçe artıyor. Bütün bunlar toplumun kadına olan bakış açısını değiştırdi. Bütün bunlar olurken, Ürdün'de kadın ve erkek nüfus arasındaki eğitim düzev ı eşitliği de sağlandı. Kadınların eğitim düze> len gün geçtikçe de artıyor. - Hükümette kadın hakan kaç tane? PRENSES-Bir önceki hükümette iki kadın bakan \ardı. Şimdiki hükümette Planlama Bakanımız bir kadın. Ama her şeyden önemlisi. bence, karar mekamzmalanna katılan kadınlann tabandan gelmeleri. Bence değişim \e gelişimin kilidi burada. Hareket tabandan gelmeli ve doğal akışını izleyerek tavana yükselmeli. -J'eki, kalkınmakta olan bir ülke olan Ürdün 'de kadınlann böylesine katılımcı ve etkin duruma gelebilmeleri erkekleri rahatsız etmiyor mu? PRENSES - Aslında bizim bir doğrumu/ i^in başından beri erkeklerle bırhkte çalışmaya özen göstermemiz oldu. Erkekleri dışlamadık Aniattığım bütün mekanizmalar hem kadınlan hem de erkekleri içeriyor. Çünkü bizimki gibi gelene<çi bir toplumda. bu tür bir hareketı bas,latırken toplumun bütün bireylennin desteğini almak zorundasınız. Yerel seçimlerin sonuçlan açıklanıp 10 kadının belediye meclisi üyesi seçildiği öğrenilince ülkenin dört bir yanından. her türlü toplumsal kesimden erkeklerden tebrik mesajlan yağdı. Aşiret reisleri bile kutlama mesajlan gönderdiler. Bu bizi çok duygulandırdı. Bu mesajlarda, kendi bölgelerinden kadınlann belediye meclisi dyeliklerine seçilmelerinin kendilerini nasıl mutlu ettiği anlatılıyordu. Bence bu çok olumlu bir belirti. Bizi öylesine yüreklendiriyor ki anlatamam. - Ürdün 'de sivil toplum örgütlerinin sayısı kaç? PRENSES- Yaklaşık 600 sivil toplum örgütü var. Bizim çapımızdaki bir ülke için bu sayıda sivil toplum örgütü bayağı yüksek bir rakam sanıyorum. Biz öncelikle bu sivil toplum örgütleriyle çalışıyoruz. Amacımız öncelikle onlann performans düzeyini yükseltmck. Kısacası Kraliçe Aliye Vakfı, toplumsal kalkınma alanında şemsiye bir örgüt nıteliğinde çalışıyor. Ürdün Ulusal Kadın Komitesi, Ürdün Forumu, kadın sivil toplum örgütlerinde çalışıyorum. Epey sayıda kadın sivil toplum örgütümüz var. Belli aralıklarla toplanıyoruz. Ürdün'deki öbür kadın örgütleriyle eşgüdümlü olarak çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalanmızı sonuçta karar mekanizmalanna aktanvoruz. Orada çalışmalarımız. önerilerimiz değerlendiriliyor. Sanıyorum bu da Ürdün'ün kalkınma politikasına önemli katkjlarda bulunuyor. Kraliçe Aliye Vakfı aynı zamanda Ürdün Ulusal Nüfus Komitesi'nin sekretaryalığını da yapıyor. Bu da çok kılit bir konu. Çünkü Ürdün gibi kaynakları sınirlı bir ülkede yüksek doğum oranı ve nüfus artışı kaygı konusu oluyor. - Siz de ben de aynı bölgenin kadınlarıyız. Bölgemizde ciddi bir şeriatçılık tehlikesi var. Bunu bazı kadınlar da benimsiyor, şeriatçılığı istiyorlar. Sizce bu kadınlar şeriatçılığı neiden isterler? PRENSES- Ben burada sadece Ürdün için konuşabilirim. Ben şeriatçı gibi görünen kadınlann aslında pek de öyle olmadıklannı düşünüyorum. Giysilerinden söz ediyorsak. galiba kapalı giysiye çokluk ekonomik nedenlerden yöneliyorlar. Bence Ürdün gibi yoksulluk oranının belli bir ölçüde olduğu bir ülkede kadınlar bu tür giyinmeyi daha pratik buluyorlar. Öte yandan bu giysiler erkeklerle bir arada olabilmelerini de sağlıyor. Bizimki gibi gelenekçi bir toplumda. bakanhklarda ya da başka kurumlarda çalışan kadınlar erkeklerle bir arada>ken örtünmeyi yeğliyorlar. Bu onlara daha fazla bir özgürlük veriyor. Yalnız, şeriatçılık gibi aşın uçlara yönelmenin nedeni bence ekonomik ve siyasal çaresizlik. Bunlar. bölgemizde \ar olan başka olaylara da bağlı. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANIŞİŞLİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: I994'2O19 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda cinsı, kıymeti ve adeti ve evsafı belirtilen gayrimenkul açıkarttırma suretiy- le paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup. adreste teblıgat yapılamarnası ve>a adresi bilin- meyenler için de işbu satış ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. TAPU KAYDl: Şişli flçesi. Dikilitaş Mah., 2753 ada. 28 parsei sayılı, 801.77 m2 miktarlı gayrimenkulde 1. katta 38/600 arsa paylı 3 nolu mesken. İMAR DURLMU: Şişli Beledi- ye Başkanlığı lmar ve Planlama Müdürlüğü'ne ait 25.10.1994 tarih ve 1994 3621 sayılı imar durunı belgesinden krokisinde taralı alanda (20.00 m x 10.00 m.) ebatlannda ve aynk blok inşaat nizamında ve 9.50 m yüksekliğinde inşaat yapmaya müsa- it imar durumu olduğu anlaşılmıştır. HALt HAZIRDURUMU VE NÎTELİKLERİ: Satışa konu taşınmaz Şişli tlçesi, Dikilaş, Fulya Mah. Pehlivan Sk.dan girişli Yavuz Sk.ğı üzerinde 5 kapı nolu ve 57 pafta. 2753 ada. 28 parsei sayılı ve 801.77 m2 mik- tarlı arsada inşa edilmiş 9 katlı betonarme kargir yâpı olan DEMİR ÇELlK apartmanı isimli binada. 1. katta 38 600 arsa pay- lı 3 nolu dairenin tamamıdır. Ana gayrimenkul olan Yavuz Sk. üzerinde 5 kapı nolu DEMİR ÇELlK apartman: Bina zeminde 200.00 m2 miktarlı alanda inşa edilmiş olup, bodrum, zemin, 7 normal katlı olmak üzere toplam 9 katlı betonarme kargir ya- pıdır. Binanın normal katlan 4 cephede 1.00 m. kadar çıkmalıdır. Bina giriş kapısı demir konstrüksiyondur. Gıriş holünün ze- mini mermer kaplıdır. Binada zemin kat ile normal katlar arası çalışan asansör tesisatı vardır. Bodrum katta kapıcı dairesi ile kalorifer kazan dairesi vardır. Zemin ve normal katlarda 2'şer daire vardır. Bodrum ve zemin katın pencerelen demir storlu- dur. Çatısı kiremit kaplı olup, dış cephesi sıva üzeri badana kaplıdır. Parselın bahçe kısmında otopark sahası mevcuttur. Bina bakımlı ve temizdir. -1. katta 38/600 arsa payb 3 nolu daire: Daire. halen boştur. 124.00 m2 brüt alanlıdır. Dairede. tıol. salon. 3 oda. 2 banyo. WC ile mutfak mevcuttur. Hol. mutfak. banyolann zemıni mermer kaphdır. Salon ve odalann zemını ahşap parke kaplıdır. Duvarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Yatak odalannın bir tanesinde şömıne vardır. Banyolann duvarlan tavana kadar fayans kaplıdır. Bir banyoda duş, lavabo ve klozet, diğennde gömme küvet. lavabo ve klozet vardır. WC'de lavabo ile he- lataşı vardır. Mutfak duvarlan fayans kaplıdır. Mutfakta üzeri mermer olan evyeli. lavabolu tezgâh vardır. Tezgâhın altında ve üstünde ahşap dolaplar mevcuttur. Salon. mutfak ve şömineli oda önünde zeminı mermer kaplı ve demir korkuluklu açık bal- kon mevcuttur. Dairede iç kapı ve pencere doğramalan, üzeri yağlı boya kaplı ahşaptır. Dairede kalorifer, elektrik. temiz su ve pis su tesisatı vardır. İç kapılar buzlu camlıdır. Binada asansör olduğu için daire asansörden istifade etmektedır. Daire bakım- lı ve temizdir. KIYMETİ: Gayrimenkulün bulunduğu semt. mevki ve rağbet derecesi yoğun iskân ve mesken bölgesinde olu- şu. ana trafik yoluna mesafesi. çarşı pazar ve işyerine olan uzaklığı, imar durumu. parselin yüzölçümü ve arsa payından gelen miktar ana binanın bölüm ve kullanım şekli, dairenin büyüklüğü. bölüm ve kullanım şekli. ana bina ve dairenin yapımında kul- lanılan malzemenin kalitesi, işçiliği ve yıpranma miktan. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı rayıci, yıllık getirebıleceğı gelir. gü- nün civarda emsal olacak alım satım değerleri ve kıymetine tesir eden bilumum faktörler gözönünde tutularak Şişli. Dikilitaş Mah. 57 pafta. 2753 ada, 28 parseldeki kargir apartmanda 1. katta. 38 600 arsa paylı 3 nolu dairenin tamamına (1.864.000.000. T.L.) Bir mılyar sekız yüz altmış dört milyon TL. kıymet takdır edilmıştir. SATIŞ ŞARTLAR1: 1- Satış 22 7 1996 günü saat 12.00'den 12.15'e kadar Şişli 4. lcra Müdürlüğü'nde açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü bakı kalmak şartıvla arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu gün olan 1 8 1996 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Ikinci açıkarttırmada muhammen kıymetin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihalesi yapılacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin %20'sı nispetınde pay akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. ihale damga pulu bedeli. tapu alım harcı. tahliye masrafla- n alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahıbi alacaklılarladığer ilgililenn (*) bu gay- nmenkul üzerindeki haklannı. hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgeler ılc onbeş gün ıçinde daıremı- ze bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça pavlaşmadan harıı; bırakılacaklardır. 4- Ihalevc ka- tılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılarve kefillen teklifenıklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan vediğerzararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale far- kı ve temerriit faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihınden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildıği takdirde isteyen alıcıya birörneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 19942019 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 11.06.1996 (*) tlgililer tabinne inifak hakkı sahipleri de dahildır. Basın: 92683 Mafya operasyonu genişliyor Söylemezlere ait 'cephanelik9 bulundu ANKAR-V (Cumhuriyet Bürosu) - Son >ıl- lann en büyük organize suc gnıbu olarak ni- telendiriJenSöylcmezkardeşlerle ilgili ortaya çıkanlan yeni bir evde. ağırsılahlar bulundu. Emniyet Genel Müdürü Alaaddirı Yüksel. or- taya çıkanlan e\i "cephanelik"' olarak nite- lendirerek "Eğer bunlar \akaianmamis ol- savdı. İstanbul'da uvgulamava kovmuş olsa- lardı, kentin birçok yerinde ciddi tahribatiar varatabilirdi" dedi. Adana'da polisle girdiği çatışmada yaka- lanan Mehmet FavsalSönmez'in ıfadesini de- ğerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara'ya gelerek Lmitköy'de bir evde arama yaptılar. Arama sonucu. evde 5 roketatar. 2 lav silahı ve 1 lavçer adı vcri- lenroketatarlayakın lav silahı bulundu. Söy- lemezlerin ağabeyi EmirSöylemez'in deope- rasyon kapsamında gözaltına ahndığı bildi- rilirken ele geçirilen silahlann bir bölümünün ordu malı olduğunun belirlenmesi üzerine so- ruşturmanın bu yönde genişletildiği kayde- dildi. Soruşturmakapsamında DGM'nın. Ge- nelkurmay Başkanlığı'nabaşvurarak C.K. ve O.Kadlı astsubayların yakalanmasını istedi- ği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel Polis Koleji'ni ziyareti sırasında gazetecile- rin sorulannı yanıtlarken Söylemez kardeş- leroperabjonununorganızesuçlarakarşı son \ ıllarda yapılan en büyük çalışma olduğunu, operasyonun MİT ve polis ışbirliği ilegerçek- leştirildiğini bildirdi. Yüksel. Ozdemir Sa- bancı'nın katillerinin gerek yurtıçinde. ge- rekse yundışında adım adım izlendiğini, ol- maları gereken her yerde arandıklannı. yaka- lanmalan ıçinde yabancı ülkelerinpolisleriy- le ortak çalıştıklannı kaydetti. YOLCU OTOBLSL İLE TANKER ÇARPIŞTI 18 kişi yanarak öldü ANKAR\ (Cumhurivet Bürosu)-Ankaranın Şereflı- koçhısar ılçesı yakınlannda mcydana gelen trafik kazasın- da 18 kişı yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı. Balıkesir'e gitmek üzere Hatay'dan yola çıkan 34 HT 675 plakalı 'Has' otobüs fir- masına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen yanıcı maddc dolu 34 NVY 29 pla- kalı tanker dün sabah saatle- nnde Ankara'ya 117 kılomet- re uzaklıkta çarpıştı. Tanker- dekı yanıcı maddenın çarpış- manın etkısı ile tutuşması üze- rıne 18 kişınin öldüğü, 5 kışi- nin de yaralandığı bıldırıldı. Kazadavaşamını vıtirenler- den 10'unun ısimlerı şöyle: lanker sürücüsü Yusuf A\- doğan. otobüs şoförü Murat İstanbuBu, muavın Metin Bektaş ile Şazimet Şimşek (65). llkay Ertaş. Semihan Ofla/oğiu (23). Fatma Merve Oflazoglu (10 avhk bebek). Murat Doğan (32). Muratcan Taşdemir(2 7 - polis memu- ru) ve 1974 doğumlu adı be- lırlenemeyen soyadı Gönül- taş olan bir er. POLtTİKA VE ÖTESt MEHMED KEMAL Bir Tekmeyle... Cop, acemce sopa demekmiş. Sözlüğe bakmadan önce bilmiyordum. Sözcüğü Farisî değil, Ingilizce, Fransızca bir sözcük sanryor- dum. Cop, günümüzün en geçerli aletlerinden biridir. Alanlarda toplanmış kalabalıklar üstünde beceri ve hünerini gösterir. Polis, elde cop saldınya geçti mi, ana bacı, kardeş abi tanımaz, var gücüyle yürür. Cop, türlü türlüdür: Lastik, kauçuk, gürgen.ceviz... Daha adını çıkaramadığım nice coplar.. Eskiden cop yoktu, falaka vardı. Karakollarda cop yerine falakaya çekerlerdi. Falakaya dayanan vardı,dayanamayan vardı. 12 Eylül'den sonra Selimiye'de bir falaka düşkü- nüne rastlamıştım. Getirmişler, bir hizaya dizmişler- di. Bir yoksul vardı, sıra ona geldiğinde hemen sır- tüstü yatmış ayaklannı havâya kaldırmıştı. Öylesine ahşkındı ki hemen falakayı anımsıyor, sırtüstü yatıyor- du. Akşam saatlerinde yoklama vakti tek sıra dizilindi- ğinde, sıra ona geldi mi, hemen sırtüstü döner, ayak- lannı havaya kaldırır, kendini falakaya hazırlardı. İHer- kesi bir gülme alırdı. Hapislenn akşam eğlencesi olur- du. Metin Göktepe'yı copla döverek öldürdüler. ' "Copla adam ölür mü ?" ı "Işte Metin Göktepe öldü." ! Soruşturmayı yürütmekle görevli olanlardan biri, copla ölmeyeceği kanısında, ama ölüyor işte! Olay duruşma bölümüne gelindiğinde her şey anlaşıla- caktır. Kişi karakola düşmeye görsün, sadece copu de- ğil, her türlü oyunu görür. "Saydam karakol" dediler, sonu gelmedi. "Karakolda ayna var." "Cop da var." ! Gelelim kabineyi kurmaya. turşu değil. Erbakan Hoca ne kadar çabalarsa çabalasın iki ucunu bir araya getiremiyor. İki ucu bir araya gelmez. Çünkü gelmeyecek gibi düğümlenmiş.. "Refah" dendi mi arkadan "darbe" gelıyor. Birilerinin ellerinde görünmeyen coplar var, hemen copları gösteriyorlar. Erbakan Hoca dilediği kadar copları yok sayıyorsa da var. "Aba altında sopa var." Darbe adı öyle kolay ağza alınmaz, fakat ne zaman Erbakan Hoca "hükümet" diyor, akla darbe geliyor. Gazetelerin manşetlerini darbe sözcüğü dolduruyor. Cezayir'i örnek gösteriyorlar. Cezayir'de FIS, kazanıp iktidara gelecek gibi oldu mu; ordu hemen ayaklanıyor. Dört yıl önce seçimle- ri kazanıp iktidar yolu açılınca FIS (Cezayir'in Refah'ı) iktidar yoluna girdi. Askerler de iktidara yöneldiler. FIS devrildi, ordu geldı. Hemen bir kılıf uydurdular: "Yapılan askeri bir darbe değil, siyasal bir müda- haledir. Her ne yapılıyorsa ordunun onayı ile yepılı- yor, ordu iktidardadır, FIS kapatılmıştır. "Osmanlı 'da oyun çoktur." Hezarfen Çelebi kanatlarını açıp havalanmışsa da bir süre sonra kanatlarını koparırlar. Bir padişah, IV. Murat, bütün yasakları getirir. istanbul'u kanatlarının altına alsa bile bir süre sonra yasak kalkar. Bir bele- diye başkanı gelir, öteki gider. Osmanlı sarayında ha- rem vardır, "Acemioğlanlar koğuşu" vardır. Demirel diyor ki, "Siyaset üç yere gırmeyecek: "Camiye, kış- laya, okula." Ötesi kolay! Siyaset soyut değil, somuttur. BULMACA SEDAT YAŞAYA^ 1 2 3 4SOLDAN SAĞA: 1/ Fizikte enerji, elektrik yükü, açı- sal momentum ya da başka nıtelikle- re ilişkin birim. 2/ 3 Taş ya da maden çıkanlan yer... Aşık ve bilye oyunlannda kulla- nılan. ıçı oyulup kurşun akıtılarak ağırlaştınlmış bo- yalı kemık. 3/ Rus 8 imparatorlanna g verilen san... Eski Türklerde deniz tannçası. 4/ Bir çözeltiyı yan geçir- gen bir zardan süzerek içındeki knstalleşmış mad- deler ile koloitleri birbirin- denayırmayöntemi.5/Bü- 4 yük ve süslü balıkçı kayı- ğı. dl Bir aracın ya da bir bi- çiminanaçizgilerinigöste- " ren çızim... Rey. 7/ Karak- 7 ter... Bir cins şeker. 8/Hay- 8 | siyet... Bir nota. 9/ Bir şe- yin özünü oluşturan ana öğe... Kimi hastalıkları sağaltmak amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun kimi yerlerine konulan koyuca lapa. VUKARIDAN AŞAĞrYA: 1/ Kuşatılan bir kentin ya da kalenm surlannı ve kapılarını v ıkmaya yarayan eski bir savaş aracı. II Kuyruksokumu ke- mıği... Ege Denizı'nde Yunanistan'aaitbirada. 3/Bordais- kelesine yanaşmış tekneden çıkacak personelin tutunması için konulmuş kısa halat. 4/ Bir renk... Üstü kapalı olarak anlatma... Akıl. 5/Yapraklann düz ve parlak bölümü... U- tanç duyma. 6/Alacak ya da borç. 7/Bilgiçlik taslayan kim- se... Bir işı yerinde getirme. 8/Halk edebiyatı nazım şekil- lerinden biri... Mihrak. 9/Şiılerin Kerbela olayıyla ilgili o- larak duzenledikleri yas nıtclığındckı dinsel seyirlik oyun. T.C. İLAN KURUCAŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995.97 Davacı Hasan Zekı Lder vekilı Av. Zeynel Abidın Bükem davalılar Kurucaşile Mal Müdürlüğü ve arka- daşları aleyhine meni müdahale ve tescil davası ikame eylemış olup mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında verilen karar uyarınca; Karar gereğince taraflar arasında ithilaflı bulunan Ku- rucaşile Kapusuyu köyü hudutlan dahılinde doğusu Be- hzat Güler, batısı Asalettin Güler. kuzeyi patıka yol ve sonrası Fatma Ersoy. güneyi Hakkı Koç ile çevrili bulu- nan bahçe vasfında 175.00 m2 alanındaki taşınmazda haklan bulunanların, mahkememızin 1995/97 sayılı dosyamıza müracaat etmeleri ilan olunur. 17.5.1996. Basın: 89012 Nüfus cüzdanımı ve ehüyetimi kaybettım. Hükümsüzdür. HASAS HÜSEYİS DEMİR Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NÜRTEN COŞKÜN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle