03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER "Çiller'in fjamigolarına" suç duyurusu • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) -TBM.M Başkanı Mustafa Kalemli. DYP'nin , geçen hafta vapılan grup ^'toplantisi öncesınde Meclis ( kulislerinde görevli polise '^tekme atan DYP'lı üç ' ziyaretçi hakkında Ankara ~ Cumhurivet Ba^saveılığı'na suç duv urusunda bulundu. Suç duv urusunda. •Etimesgut Ilçe Başkanı ''_[ Orhan Erdem. Ankara İl '' Teşkilat Başkan Yardımcısı Veysi Çaknıak ve il teşkilatında görev li emekli başkomiser Kâzım Çıtak hakkında TCIC'nın ılgili "^ maddeleri uvarınca vasal takibat vapılmasi istendi. Yurtçu, ÇGD'nin onursal başkanıf • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Çağdaş .,Gazetecıler Derneği nin (ÇGD) öncekı gün toplanan ,1. sjenel kurulu. dü^ünceleri '" nedeniyle cezaev inde bulunan gazeteci Işık .^.Yurtçu'yu "onursal genel " başkan" sayma kararı aldı. • ÇGD'nin genel kurul "t>ildirisinde. Türkıye'de düşünce, anlatım ve , örgütlenmeözgürlüğünün "Kl kısıtlama altında olduğu savunularak. "Düşünce "'«'suçu ayıbından Türkıye bir r 'türlü kurtanlamamıştır. ^ICı ÇGD Genel Kurulu. hapiste bulunan gazeteci Işık -^Turtçu'vu onursal genel ">-başkanı sayma ^ !r karanndadır" denildi Demirel'e suikast davası ANKARA (ANK.A)- Cumhurbaşkanı Süle>nıan ' L Demirel'e başansız suikast izirişiminde bulunan eczacı "'Tbrahim Gümrükçüoğlu'nun yargılanmasına 8 ağustos "" perşembe günü Istanbul 1 f No'lu DGM'de başlanacak. Istanbul I No'lu DGM Başkanı Lütfü Işbulan. 1 üümrükçüoğlu'nun -r.dosyasıvla ılgili mahkeme incelemesının tamamlandığını belirtti ve iş yoğunluğunu da dikkate ej^alarak ılk duruşma> ı X ağustosta yapmayı (. kararlaştırdıklarını bildirdi. _öIşbulan. bu aşamava kadar .a(sanık ibrahım .1, Gümrükçüoğlu'nun savunmak amacıv la bir r avukat başvurusu ^olmadığını bildirdi. Uğur Mumcu gönüllüleri _ • ANKARA (Cumhurivet j-JJürosu)- Uğur Mumcu 5&Araştırmact Gazetecilik *^akfi (um:ag). yurtiçi ve dışındaki Uğur Mumcu dost ve sevenlerı ıle yardımlaşabilmek için "um:ag gönüllüleri " , oluşturuyor. unrag'dan jîyapılan açıklamada. yurdun dört bir köşesinden gelecek ba^vurulann. vakıfseçici kurulu tarafından değerlendirileceği ve uygun buîunanlara '"um:ag gönüllüleri" kartı verileceği , bildirildi. Oluşturulacak gönüllüler zinciri ile vakıf etkinlikleri çok daha kısa -,', sürede kitlelere '(ı ulaştınlacak. Avrıca gönüllülerin vakıf ^^avınlarını taksitle ,',.alabilecekleri ve etkinliklerde öncelik sahibi olabilecekleri kavdedıldi. " Yazıcıoğlu ile görüşen RP lideri, bugün de Yılmaz ve Baykal'la görüşecek Erbakan 6 yeni MC önerecek• Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bugün görüşeceği ANAP lideri Mesut Yılmaz'a 'yeni Milliyetçi Cephe' olarak adlandırılan RP-DYP- ANAP-BBP koalisyonunu önerecek. ANK.ARA(Cumhuri>etBürosu)-RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan. Cumhur- başkanı Sülevman Demirel'den hükümeti kurma göre\ i aldıktan sonra. görüşmeleri- ne TBMM'de temsil edilen en kiiçük parti olan Büvük Bırlik Partısi'nden (BBP) bas- ladı. Erbakan'ın. bugün ANAP Genel Baş- kanı \e Başbakan Mesut Yılmaz'a. *yeni \IUli\etçi Cephe' olarak adlandırılan 4 sağ partınin koalisvon kurmasını önereceği bil- dirildi. Erbakan. dün BBP Genel Başkanı Muh- sin Yazıcıoğlu ıle görüştü. RP lideri. bugün CHPGenel Başkanı Deniz Baykah, e Başba- kan Yılmaz ile biraraya gelecek. Yılmaz'ın. HABlTATZirvesinedenivleİstanbul'dabu- lunmasi gerektiğinden 13 haziran günü va- pılması pTanlanan göriişme bugüne alındı. Er- bakan. varın DSP Genel Başkanı Biilent Ecevit'le. 14 haziran cunıa günü de DYP Genel Başkanı TansuÇiler'le görüşerek ılk turu tamamlayaeak. Yılmaz'la bugün bir araya gelecek olan Er- BBP lideri Muhsin Vazıcıoğlu ile dün bir arav a «elerek koalisvon konusunda fikiralıs.- verişi yapan Erbakan. bugün \ ılmaz ve Ba\ kal"la görüşecek. I Fotoğra r": R1ZA EZE R) bakan'ın. ANAP liderıne koalisvon önerısin- debulunacağı bildirildi. Yılnıaz'ı iknaetme- veçalışacakolan RP lıderınmin. "RP-DYP ve BBP'nin yanındasende hükümeteyir. Ia- banın da grubun da RP'li bir hükümet isii- >or. DYP ile >aptın olmadı. Tahanın \e gru- bun isteğine karşın RP'nin dışında hükümet aravışlanna«irersen sıkıntıva düşersin" u\ a- rısında buluııacağı kaydedıldi. Erbakan'ın Bavkal'j da -DYP-ANAP \e BBP ile genis. tabanlı bir hükümet kurmakistnonım. Için- de si/in \er almanı/ı da isterdim, anıa bu ge- niş tabanlı sağ bir hükümet olacak. Eğer bu (ilnıa/sa si/inle de ülke>e i>i hi/meder >apa- bileceğimi/e inanı\orum~ dışerek CHP ıle de koprüleri henıeıı atma\aeağı behrtildi. Erbakan ıle Yazıcıoğlu. TBMM'de yaptık- ları görüşmeden sonra ortak bir basın top- lantı^ı düzenlediler. Toplantıda Erbakan. iil- kenin 24 Aralık seçımlerinden sonra 6 av kay- bettığıni bildirdi. Bundan -,onra ka\bedecek zaman bulunmadığını behrten RP lıden. Ya- zıcıoğlu'nun gö^terdiğı anlavışı büıün par- tilerden bekledığini ka\detti. Erbakan. "Bi- rinci turda çıkan sonucu güre 2. tur da >apı- lır" görüşiinü dile getirdı Erbakan. "Cum- hurbaşkanı göre\ \erirken, herhangi birsü- retahdidi ko>du mu~sorusuııa. ^u \aıııtı \er- dı > Ece>it''le çalışabiliriz' "Sayın Cumhurbaşkanıgöre\ \erirkenin- sana tahditier öne sürmez. Ilk göre> aldığım- da lOgündetanıamladım.SaYinÇiller 16gün, Sa> ın ^ ümaz da 1 a> Minra görc.i iadeetti. Tah- dit ulmaz. Elden gelen ga> ret gösterilecektır. İnşallah hükümeti kuracağu." Bırga7etecinın. '•Ece^itsi/isistemdış^ilan ediyor"anım>atması üzenne>öneltılen soru- ya. DSP liderinin RP'vi sistenı dışı ılan et- nıedığıni sö\ ledi. Erbakan. "^bkö>lebirşe>. Sa>ın Ece\it'le 10 a> birlikte calışhk. Kıbns zaferini birlikte kazandık. Kendisi bu ülkeie hi/metetmiş biridir. O aman nasıl birlikte ça- lıştiNsak, şimdi de birlikte çalışabiliriz" dedı. BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu da RPdış- lanarak bir hükümet kurulamayacağını söy- ledi. Başkanlık divanı topfandı ANAP'tunRP'li koalisyona ret DÜRDANE KOCAOĞLL ANK.ARA-ANAP örgütlerinden sonra. başkanlık di\anı da RP ıle koalisyona "Hayır" dedi. RP lideri Necmettin Erbakan ile bugün bir arava gelecek olan Başbakan Mesut N ılmaz, \ardımcılarının ıttifak halınde RP ıle koalisyona karşı olmalarındaıı duvduğu memnuniveti dile getirerek "3 a> önce RP ile bir koalisvon \ apama) acağımız kanaatine varmıştık. Aradan geçen sürede değişen hiçbir şe\ olmadı. Siz de 3 av ej\ej}ii benim görüşlerimi te> it ettiniz. Ittifak halinde olmanız beni sevindirdi" dedi. ANAP Genel Ba^kan Yardımcısı Cengjz Altınkava. "Hükümet kurmakla görevlendirilir görevlendirilmez ANAP'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Erbakan, herhalde bizimle koalisvon kurmava niyetli değil. Erbakan. ortakİık kurarak kuvunun dibine kadar batan Çiller'i buradan çıkarnıak nivetinde herhalde" dedi. Aİtınkaya. RP'ye DYP ile koalısyon kurması önerisinde bulundu. Adının açıklanmasını ıstemeyen ANAP'lı bir üst düzcy yönetici. en samımi isteklerinın RP'nin DYP ile hükümet kurması olduğunu söyledi. ANAP'ın 3 ayn hedefi bulunduğunu ka>deden vönetici. "Birinci hedefimiz ve saminıi isteğimiz. RP'nin DYPilekoalis>on kurmasıdır. Eğer bu olmazsa. ikinci hedefimiz DSP ve CHP ile hükümet kurmaktir. Bunlar olmazsa, üçüncii hederımiz ise seçimdir" dedı. ANAP Başkanlık Dıvanı. dün Başbakan Mesut Yılmaz başkanlığında toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda >eni hükümet arayışları ve ANAP'ın kongre süreci değerlendirıldi. Alınan biluıyc uöre. toplantıda DYP'hderı Tansu Çiller'in üçüncü isim önensı de reddedıldi. Toplantıda söz alan başkanlık di\anı üvelerinin tamamı. ANAP a "RP'ningençlik kollan". "Yılmaz'a rağmen ANAP'la koalisvon kurarız" diyen Erbakan a karşı tepkilenni dile getirdiler. Erbakan'ın telıditle. baskıylaANAP'ı ortaklığa zorlamaya çalıştığını belirten başkanlık di\anı üyelerı. "*RP ile koalisyona kesinlikle karşı) ız. Aynca, teşkilat da RP'vi isteırmor artık. Erbakan'ın hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Bırakalım RP. D\ P ile hükümet kursun" görüşünü dile getirdiler. Başbakan Mesut Yılmaz. toplantıda ANAYOL hükümetinin vıkılmasının tek nedeninın Çıller olduöunu söyledi. DYP^nin. Çiîler hakkındaki yolsuzluk ıddialarının TBMM tarafından soruşturulmasını engellemek istediğini belirten \ılmaz. bu konuda ANAP'ın doğru olanı yaptığını savundu. ANAP olarak koalisvon protokolüne aykırı da\ ranmadıklarını ka>deden Yılmaz. "Çiller, ortaklık kuraraken bana "Anlaşırız, birbirimızi destekleriz' dedi. ama "Hakkımdayolsuzluklarla ilgili önerge verilirse. beni destekle' demedi" diye konüştu. 'Çiller, kendini kurtarma peşinde' OSMAN AMX)ĞAN ANKARA-DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller'in. RP ile oiası koalısyonun zenıinıni vokiamak ıçın mılletvekillenv- le şaptığı görüşmeler. dün sona erdı Çiller'ın, 22 milleıvekilıııın RP ile ko- aliivona ha\ır oyu \erme konusunda yemin emkleri DYPgrubunu ıknaetme- \e çalı>masi. panilı nuıhalıtler tarafın- dan "hakkındaki vulsuzluk soruştur- malanndan kurtulmaçabası" olarak ııı- telendı. Cavit Çağlar. "Koalisvonla RP"> e ikfidar»crilip TOFA!j, TEDAŞ \e malvarlığı suçlamalanndan vazgeç de- nilmekistenivor" derken. Refaiddin Şa- hin. "Bu. Çiller'in kendini kurtarma operasvonudur" dı>e konuitu. Devlet Bakani Naşar Dedeİek de "D^ P. kişile- rin ve zümrelerin üzerinde bir partidir. Şahıslan kurtarma hükümeti gibi görü- lüvor. Kişileri kurtarnıak için hükümet kurulmaz"dedi. Dedeİek. Çiller'ın4'lü koalisvon önerismi "blöf'" olarak nite- ledı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. DYP-ANAP-CHP \e DSP'nın ıçındc >er alacağı bir koalisvon nıodelıni sa- vunarak. milletvekilleriyle yaptığı gö- rü^melerı tamamladı. Muhalıfmillenekıllerinden Ya>ar De- deİek. TevfikDiker,Refaiddin Şahin ve Cavit Çağların katılınadıkları görü^- melerde. Çiller'in. RP ile koalisvon ko- nusunda millervckıllennin görüşlerinı al- dığı belırtıldı. 4'lü koalisvon önerısini dıfe gctırırken "Yılmaz'ın. Ecevit'in >e benim başbakanlık konusunda ısrarlı olmamız vanlış olur" di>en Çiller'in. DYP'den üçüncü bir kişinin başbakan- lığını önereceği bildınldı. DYPkulisle- rinde. Tansu Çıller'in. RP'nin iktidara gelmek ıstemesinı kullanarak kendi baş- bakanlığındaRP-D\'Pkoalısvonuöner- me\e hazırlandığı görüşüdilegetınldi. Çiller'in. grııbundakı ılıınlı isimlen ken- disinın başbakan olacağını söyleyerek ikna etmevı. ha)ir ovu verecek yakla- şık 30 milletv ekılinınınv aratacağı boş- luğuda ANAP ve BBP'den güvenoyla- masına "evet" oyu verecek milletvekil- lerivle kapatmayı hedeflediöi bıldinldi. DNPMilletvekıli KöksalToptan. RP ıle koalisvon kurulma>ına karşı olma- dığını. aııcak bunun kamuoyuna "Çil- ler hakkındaki soruşturmalann aklan- ması amacıvla vapılacağr vonünde ız- lenım verdiöinı sövlcdı. ÇİZV1EDEN YUKARI MUSA KART Polisimiz aynmcılık yapmaz!.. ÜZYAZII ORHAN BİRGİT -ü- Dün Büyük Bırlik Partisi Genel Baş- -•"'kanı'na, başkanı olacağı hükümet için •- ortaklık öneren Erbakan, asıl teması- nı perşembe ve cuma günleri yapa- -'•'cak. Refah liderinin takviminde, bu- -ii gün Baykal, yarın Ecevit ile randevu- -Marı yazılı. Ama perşembe günü Mesut -^.Yılmaz, cuma günü de Tansu Çiller'e ataynlmış. JJ<" Erbakan'ın gözüAnavatanlı-birortak- Milıkta. Onun için Mesut Yılmaz'ı medya -•-•iyolu ile yarı telkin. yarı da tehdit bom- i-'bardımanı altında tutuyor. Anavatan !u<Partisi'nin milletvekilleri ile örgutü de 'ijfldam adama marka) altına alınıyor. Bir ıA yandan öazayıfnoktaları hesap edile- -i'<ek Tansu Çiller'e örtülü mesajiar yol- fel Erbakan, Son Şansmı Oynuyor y "Her gün dedikodu, her gün bir şey -uaraştmrsanız, o ülkede huzurkalmaz" -• «özleriyle öncekı günkü basın toplan- .;'4ısından, DYP Genel Başkanı'na Re- >fah'la yapacağı bir ortaklık sayesinde .rferaha çıkacağı vaadinı veriyor. -(•(• Refah Partisf nin, seçımlerde ev ev .; -tiolaşarak seçmene yaptığı ikna turla- -'•rını, bu kez partınin milletvekilleriyle, iijmedyaorganlanüstlenmişgörünüyor. Görevlerı, Anavatan ve DYP'Iİ milletve- •_, ,'killerinden. kendilerıyle koalisyona yu- , frıuşak bakmayanları, nush ile yola ge- -, tirmeye çalışmak olan teke tek markaj- ıj.pıların yanı sıra. partı yanlısı medya or- ^ganları da Refah'ın bu sıstemin içinde -,.bir parti olduğunu iyice özümsetecek •,1-açıkoturumlar, bireysel söyleşiler du- ; zenliyorlar. Erbakan'ın başbakanlığın- j-ıda bir hükümetin denenmesi. aksı hal- de yapılacak ilk seçimde RP oylarının daha da büyüyerek patlama noktası- na geleceği ve adil düzenl tek başına iktidar yapacağı havası devamlı olarak söyleniliyor, yazılıyor ve yerleştırilme- ye çalışılıyor. Tam bir Göebels metodu işlenıliyor. Hafta sonunda, uzun süredır Çanka- ya'ya yaptığı danışmanhğı son aylar- da Erbakan için kullanmakta olan ga- zeteci İlnur Çevik'in bir televizyon ka- nalındakı söyleşisi bu açıdan önemliy- di. Çevik, Ankara'da yabancı misyon için yayımlanan, ama daha çok Ame- rikan kaynaklarıyla ıçli dışlı olan ingi- lızce bir gazetenin sahibi. Kendısın- den. bir Refah ıktidannın ABD'de ve Ba- tılı ülkeler tarafından nasıl karşılana- cağı öğrenmek isteniliyor. O da, baş- lıyorsularsellergibi konuşmaya: "ABD, Refah Partısi'ni sistemin içinde görü- yor. Türkıye'de bir refah ıktidannın de- nenmesi gerekir, diye düşünüyor. De- nenmeli ki, bız de diğer Müslüman ül- kelerde nasıl birpolitika izleyeceğımi- zi tayin edelim diyorlar." • • • İlnur Çevik'in bu sözlerinden apaçık anlaşılan, ABD için. Türkıye bugünkü bunalımında da bir kobay gorünümü taşımaktadır. Bundan önceki yazımda, RP ıçinde- ki bir oluşumun. "Yenı Osmanhlar''\n, VVashıngton ile ilışkilerini nasıl yürüttük- lerıni anlatmıştım. Türkiye'yi federatif bir sisteme götürmek ısteyen ve bu bakımdan ıkincı cumhunyetçiler ıle de düşünce ortaklığı yapan bu grubun ya- nı sıra, Refah'ın eski vitrıni de Batı ıle ilışkilerini olabildiğine şirin göstermek amacında. Bu amaç, gerçekten RP'nin radikal göruşlerinden merkezcılığe yö- nelmesınden mi doğuyor. yoksa ama- ca ulaşmak için heraracı kullanmayı ge- çeriı goren Batılı dil ıle Ma^yave//sf, Is- lamcı termınolojı ıle takıyyeci bir yön- temin mi sonucu!.. RP lideri, geçen haftanın başında Yavuz Donat'a, NATO'dan, Çekiç Güç'e kadar geniş bir yelpazede ken- disine sorulan her soru için olumlu ya- nıtlar veren söyleşısinın tepkilerinden öylesıne hoşnut kaldı kı. Güneri Cıva- oğlu'na da ''Gumrük birlığı bızım ga- yemizdir" diyor, imam-hatiplı gençle- rin subay olarak silahlı kuvvetlerde go- revlendınldıklen takdırde, bir savaşta da- ha kolaylıkla şehit olacaklan için bırlik- lerini yönetmelerinin daha kolay olaca- ğını söylüyordu. Dünkü Akit gazetesi de kendisine açıklama yapan ve adı yazılmayan "bir üst düzey askeriyetkilinin" Silahlı Kuv- vetler'in hiçbir siyasi partiye karşı ön- yargılı olmadığını söylediğıni ilk sayfa- sında manşetten verıyordu. Birzamanlann düzen değiştinci par- tisi imajı ışlenen Refah, artık kimı yer- de Batı'ya dönük, kimi yerde ordu-ho- ca el ele görüntüsünden rahatsızlık şöyle dursun. hoşnut olmaktadır. Nıçin? Kımı liberaller, Refah birdenensin, de- nenmezse ilk seçimde patlar görüşü- nü yayarken, Refah yöneticileri de ne pahasına olursa olsun iktidar olma fır- satını kaçırmamak istiyorlar. Partinin her sabah. o günkü politik barometre- ye göre görüntü değiştirmesi bundan- dır. • • • Daha 2 Haziran seçimleri öncesın- de. kendilerine oy vermeyenler için "kâfır" ve "Ermenı" sözcüklerini kulla- nan. "birRefah Partisi. bir de dığer ba- tıllar var" dıyen Erbakan ıçın. Cumhur- başkanı'ndan aldığı hükümeti kurma görev zarfını çantasındataşıdığı süre- ce, tum partiler kardeştir. Ama, 2 Ha- ziran'da Kocaeli'nin Kirazlıyaylası'nda belediye seçimini CHP'liler kazanın- ca, bu beldenin ilçesi olan Körfez'in RP'li Belediye Başkanı, Kirazlıyay- la'nın içme suyunu kestirmış. beldeye ekmek sevkini ve otobüs ulaşımını ya- saklamıştır (9 Haziran 1996 Sabah). Aslında, bugünkü Refah liderliğı. Er- bakan'dan Asiltürk'e, Kazan'dan, Adak'a uzanan kadrosuyla. 1973'ten 12 Eylül'e kadar hem o günkü CHP. hem o gunkü Adalet Partisi ve MHP ıle ko- alisyonlarda denenmıştır. Erbakan ve o günlerden bu güne kadar, liderlik kadrosunu muhafaza eden çevresı, hayalcilikten vazgeçmedikleri gibi, ken- dı ınandıklarını karşılarında da var gö- ren bir psıkolojik saplantıdan kurtul- mamışlardır. RP Genel Başkanı. daha geçen haf- tanın sonunda, Cıvaoğlu ile yaptığı TV söyleşisinde. niçin partisi ile bir koalis- yonda buluşamayacaklarını uzun uzun anlatan ANAP milletvekili Güneş Ta- ner'ın sözlerini yorumlarken bile, "Bak. Güneş Bey kardeşim de böyle söylü- yor ama, bu söyledıkleri onun ıçten düşüncelerı değil eminim. O çevre- sinden gelen baskılarla şimdi böyle konuşuyor" demedi mi? Haydi dıyelım kı kendisine zaman zaman yakıştırdığı srfatlarla. bazan Ana- türk, bazan Jean D'arc, bazan bacı olan. şimdılerde de Erzurumlu Nene Hatun'luğa soyunan Tansu Hanım'ın derdi, sekız sekızlık komisyon eşitliği sağlatıp Yüce Divandan kurtulmak. Sız aklı başında siyaset adamları, sizler goccaman goccaman senayüci- iler. hele siz her sabah dünyayı yeni- den kurduğunu var sayan yazarlar, yo- rumcularımız. Refah Partısi'ni değil; Erbakan ho- calı bu kadroyu ulkenin başında üçün- cü kez denemekten ne kazanacağını- zı söyler misiniz? Hele sız. iktısadi Kalkınma Vakfı Baş- kanı Meral Gezgin Eriş.. Babanız Şe- ker şirketi avukatı Nurullah Gezgin'den hocanızın Gümüş Motor sergüzeştle- rini hiç mi dınlemediniz? Ben, 1974'te o kadro ile hükümet sıralarında oturmanın unutulmaz deneyimlenni, beynimintüm hücrelerin- de yaşıyorum. POLİTİKA GUNLUGU HİK31ET ÇETİMCAYA Gri Gölgelen... Gözaltına alınan binin üzerinde insan. başkent An- kara'da siyasi belirsizlık, üst üste gelen zamlar. ge- çen zamanların yaşam uzerındekı olumsuz etkisi bı- liyorum sizleri de 'umutsuzluk vadısı he götürüyordur... Ne yapacağız, üzerımize çoken o grı sısi kaldırıp, gökyüzünün o 'mavı derınliğı'rn nasıl kucaklayaca- ğız? llkyaz, Beylerbeyı'ni o bılinmeyen biryalnızlığın içi- ne ıterken bir gece Fenerbahçe Parkı'nda el ele yü- rüyen sevgıliler gibı vmudayolculuğu' nasıl yakala- yacağız? Gerçekten her şey o denlı kötü gidiyor ki... İnsan- lar coplanıyor, ınsanlar gözaltına alınıyor. Cezaevle- rindekı baskılar sürüyor. Coplanan, yerlerde sürüklenen kayıp yakınları, ış- çıler, memurlar, öğrencıler, sendika ve parti yönetici- leri... Gazete haberlerine şöyle bir göz atıyorum... RP lideri Necmettin Erbakan dörtlü bir 'sağ ko- alisyon' ıstıyor... Erbakan. Mesut Yılmaz'ı da uyarı- yor: "Sakın çocukluk yapma..." Tansu Çiller kendısıni kurtarmak için 'heryolmü- bah' söylemını sağda solda konuşmaya başlıyor.. Ya Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ne yapıyor? Denız Bey'in 'solblok' önerisine Ecevit'ten yanıt ge- liyor: "Baykal, partisinı kurtarmak istıyor..." Bu öfke, bu kin olduğu sürece Türkıye'de 'merkez sol' hiç hareketlenir mi? Bu hırs. bu ınat olduğu sü- rece 'merkezsol' Türkiye'de hiç ivme kazanır mı? • • • Beylerbeyı sırtları yeşıle dönüşmüş. Boğaz bir ma- vınin derinlığinde Karadenız'e açılan gemilerle bu- luşmuş... Benim ise canım sıkılıyor, ya sizin?.. Elbet canı sıkılmayanlar, işini bilip vurgundan pay kapanlarda var... Nur AŞ, Ankara'da döviz işleriyle uğraşan bir ku- ruluş... O ünlü 'Tarikat Baronu'nun kanatları altında oldu- ğu öne sürülen Nur AŞ. yurttaşlardan 2 milyon mark (110 milyar) toplamış. Müslümanlığı kımseye bırakmayan, on yıl içinde tril- yonlar kazanan 'TankatBaronu'nun yandaşlan şim- di de 'dövız işleri'ne el atmış.. Acaba sonra ne olrruş? Telefondakı okurumuz anlatıyor: "Vallahı paramızı kaptırdık. Şimdi adamlar ortalık- ta yok. Ben Nurcu değilım. Ama para kaptıranlann yüzde 90'ı Nurcuydu..." Bu olayı 'Sıyah Beyaz' gazetesi de yazdı. Isterse- niz birlikte haberı okuyalım: "Nur Mücevherat ve Altın Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Nur Tekstil Ithalat Ihracat ve Dış Ticaret Limıted Şirketi'nin sahıpleri ve akraba olan ihsan Kılıç ve Şa- hin Kılıç 'ın, dövız bürosu kanalıyla topladıkları 2 mil- yon markla (yaklaşık 110 milyar lıra) birlikte ortadan kaybolduklan ıleri sürüldü. Faıze karşı tavırları ile ta- nınan Kılıç 'lar iki yıl önce Nur Mağazalan 'nı kurmak için dövizle borç para buldu. Aldığı bu borcu öde- mekte güçlük çeken İhsan ve Şahin Kılıç, kurtuluşyo- lunu, aynı tahkata mensup 238 kışiden 'kâr sistemi' adını verdikleri yöntemle, 2 milyon mark toplamak- ta buldular. Alacaklılann, dövız üzerinden kendılen- ne verdikleri paralan, herhangi bir resmı belgeye da- yandırmadan kullanan Nur Döviz'in, banka cüzdanı şeklinde gayriresmi bir belgeyle işlem yaptığı belir- tildi. Yaklaşık 10 ay önce bu işlemleri başlatan Nur Dö- viz'in, bu belgelen 1995 Kasım ve Aralık aylarında ge- ri topladığı bildirılerek bu belgelen geri aldıktan son- ra sadece Nur Döviz'in kartvızıtlerine, alacaklılann döviz tutarlannı yazdıklan öğrenildi. 'Nurzeöe'lerden edinilen bılgiye göre karşılıklı güvene bağlı olarak Nur Döviz'e bırakılan bu paralar karşılığında verilen kartvizitlenn hiçbir resmı ğeçerlilığı olmadığı için ko- nunun hukuksal bir çözümünün bulunamayacağı da belirtildı. Alacaklıları uzun süredir 'Borcunuzu öde- yeceğiz' şeklinde oyaladıklan belirtilen Nur Döviz'in sahıpleri İhsan ve Şahin Kılıç 'ın Nur Mağazalan 'nı sat- tıkları, fakat bunu alacaklılardan sakladıkları ıddıa edildi. Nur tarikatı üyelerinin çoğunlukta olduğu be- lirtilen alacakh grubunun uzun süredır bu konuyu ta- rikatlarında prestıj kaybına neden olacağından do- layı basmdan gizledikleri de ıfade edildi. Şahin ve İh- san Kılıç bu konudakı göruşme talebini gen çevirdi- ler. Kılıç'ların avukatı Şerafettin Aksoy ve Nur Dö- viz çalışanları ise olayı doğruladılar ve borçların ileri bir tarihte ödenebileceğini söylediler." • • • Ankara'da siyasi belirsizlık, gözaltılar, cezaevlerin- deki açlık grevleri. IMF kıskacmdaki Türkiye. zamlar... Demokrasi bir yaşam biçimi değil midir? ilkyaz geçti, sıcaklar bastırdı... Mutsuzluğun insanın ıç evrenine düşürdüğü gri göl- geler, bahçedekı ığde ağacını bile rahatsız ediyor gi- bı geldi dün sabah bana... Bu mevsim martı çığlıkları olmazdı. ama dün gece uykumu kaçırdı. Sabahın ilk ışıklanyla yeni bir güne başlarken kafam karmakarışıktı... Necmettin Erbakan 'dörtlü sağ koalisyon' istiyor- du, tarikat şeyhleri yine ellerıni ovuşturuyordu... Ankarayı arayıp Mustafa Balbay'asordum: "Sıyasette ne var?" Yanıt verdı: "Bildiğin gibi..." Her şey bildiğiniz gibiydi... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya «ı Planet.com. TR Açık Sistem Kullanıcdarı Derneği TRLLG Açık Sistem Kullanıcılan Demeğı ~! Olağan Genel Ku- rulu 2•" Haziran 1996 Pcrymbe saat 18.00'dc Şi^li Der- nek Merkezi'nılc. çogunluk sağlanaıııadığı takdirde 16 Temmuz 1996 Salı tarıhınde av nı >er ve saarte çog aranmaksızın aşağıdakı gündeıııle vapılacaktır. TRİ L G Yönetim Kurulu GC\DEM 1. Açıhş. 2. Başkanlık Divanı Seçımı. 3. 1995-1996 faaliyet raporunun okunmaM. 4. Yönetım Kurulu ve De- netçi raporlarının okunması. 5. Yönetim Kurulu'nun ib- rası. 6. 1996-1W bütçesinııı okunması vc onayı.7. Ye- ni yönetim ve denetim kurullanııın seçilmesi. 8. Dilek ve temenniler. 9. Kapanı^. Dernek adresi: Halaskaruazi Cad Feza Apt. No: 341 D.7 80424 Şişli Istanbul " l.Ü. Tıp Fakültesi okul kımlığımı. vaka kartımı. kıtap istek formumu kavbettim. hükümsüzdür. FERZİD CAHA M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle