25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet îmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayuı Yönetmenı Orhan Erinç • Genel Yavın Koordinatöru Hikmet Çetinka\a 0 Yazıı^lerı Mudurlorı Ibrahim Yıldız (Sonımlu I. Dinç Ta> anç # Haber ıMerkezı Muduru Hakan kara # Gorsel Yonetmen Fikret Eser Di> Haberler Ergun Balcıt Ktıhbarat. Cengiz \ ıldırım 0 Ekonomı Biılent Kızanfık A Kultur Handan Şenköken 0 Spor \bdülkadir \ ücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzeltme \bdullah ^ a/ıcı 0 Fotoâraf Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge- Edibe Buğra 0 Yıırt Haberlerı MehmetFaraç Yayın Kurulu tlhan Vlçuk ı Bajkjnj. Orhan Erinç. Okta> Kurtfoöke Hikmet Çetinka) a. Şükran Noner. Ergun Balct, Din< Ta>anç. Ibrahim ^ ıldız. Orhan Bursalf. Mustafa Balhav Hakan Kara. Ajıkara Temsılcısı MustafaBalbaj 0HaberMuduru Doğan \kın Ataturi. BuK an No 125. Kat 4. Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 C hat). Faks 4N5O2'7 0 Izmır Teımılcısı Serdar Kızık, H 2ı>a Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 • Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, InonuCd 119 S No 1 Kafl.Tel 3522550. Faks 3522570 Vfüessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınator Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bûknt ^ ener 0 Idare Hüseyin Gürer 0 Hletme Önder Çelik 0 Bılgı-lşlem Nail tnal 0 Bılgısa\arSıstem Mürihet Çiler MEDVA C: • Yonerım Kurulu Ba>kanı - Genel Mudur Gûlbin Erduran # Koordınaıor Reha Işıtman # Genel Mudur YardjmcJM Mine Akdağ Tel 514 07 53 - ^1395 80-5138460-61.Faks 5118466 Yayımlaıan \e Ba&aD: Yenı Gun Haber Ajansı. Ba5in \ e Va\!ncı!ık ^ S Türiııx-aŞ> Cad W 4 ! O g a i o S l u 34334 i«ı PK 246 isMnbul f e ! <t> 2İ2'* '05 <2<)tlı)ı . « : ı : . ; ı : îı^'jj 11 HAZIRAN 19% Imsak 3.25 Günes 5.24 Ö ğ l e l 3 11 İkındı: 17.09 Akşam: 20.43 Yatsı: 22.33 En iyi sandviç odulu • Haber Merkezi - Aktris Faye Dunauay MTV televıyonu tarafından düzenelenen yılın fılm ödüllen yanşmasında "en ıyı sandvıç ödülü'nü kazandı. 'Smoke" filmindekı et \e pevnırli sandvıçıyle odulü kazanan Dunaway. kupasını Kalıfornıya Burbank'ta bulunan Disney Stüdvolan'nda aldi Kuruluş yıldöniımü • Haber Merkezi - Istanbul Ünı\ersıtesı Hukuk Fakültesi'nın 116. kuruluş vıldönümü. mezunıyet törenı ile bırlıkte şenlıklerle kutlanacak. 17 Hazıran 1880'deMekteb-i Hukuk adı altında kurulan \e bugüne kadar bınlerce mezun \eren fakültenın eski ve yenı nıezunlan. kuruluş töreninde bır araya gelecek. Ilk kez vapılacak kuruluş yıldönümü törenıne Başbakan Mesut Yılmaz. Başbakan Yardımcısı Nahıt Menteşe ve Milli Eğıtim Bakanı Turhan Tayan da katılacak. Tören. 17 Hazıran 1996'da 14.00- 17.00 saatlen arasında l.Ü. Merkez Binası Hukuk Fakültesı 1 no'lu amfi \e ha\ uzlu orta bahçede yapılacak. Gazeteci Gürsoy toprağa verildi B İstanbul Haber Servisi- İstanbul'da teda\ i gördüğü hastanede cumartesi günü vefat eden gazeteci Özdemır Gürsoy "un cenazesi dün Büyükçekmece Mezarlıgı'nda toprağa venldı. Gürsoy ıçın Türkıye Gazetecıler Cemıyetrnde düzenlenen torende konuşan TGC Yönetim Kurulu üyesı Kenan Akın, törene katılımın yetersizleginden yakınarak, "Gazeteciler vefasızlaştı" dedı Behramoğlu ve Çetin dinletsleri • İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz yazarlarından Ataol Behramoğlu şiirleriyle. müzisyen Haluk Çetin "Ataol Behramoğlu şarkılarıyla"' Niğde \e Ereğli'de. Behramoğlu ve Çetin 13 haziranda Niğde'de. 14 hazıranda ise Konya Ereğli'de belediye ve Atatürkçü Düşünce Dernegi Niğde Şubesi'nin düzenlediği dınletılen sunacak. Behramoğlu. dinletılersonrası kıtaplannı imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. TDK'den yeni öneriler • ANKARA (AA) - Türk Dıl Kurumu (TDK), bazı yabancı sözcüklere yeni Türkçe karşılıklar önerdı. Kurumun. Yeni sözcükler şövle. Fotokopi (Tıpkıçekım). pankart (Lranlık). manüpülasyon (hilelı yönlendirme, güdümlemek). reasürans (ikili sıgorta). konstrüksiyon (yapı). izolasyon (yalıtfna). izolatör (yalıtkan). dekont (hesap belgesi). vırman (aktanm). kombinasyon Ibirleşim). bariyer(engel), eskalasyon (tırmanış), rekreasyon (eğlendinlen alanı). mikser (çirpıcı). Efes tatbikatı • İZ.MİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) -Türk Silahlı Kuvvetlen"nin (TSK) planlı tatbıkatlanndan "Efes-96, 12-13 Hazıran 1996 tarihlerinde gerçekleştirilecek. tzmir'in Sefenhısar-Doğanbey bölgesindekj tatbikatın Genelkurmav Başkanlığı'nca planlandığı ve Ege Ordu Komutanlıgı'nca yönetıleceğı bıldınldi. Hazine ormanlanmn vakıf üniversiteleri tarafından kullanılmasına karşı çıkılıyor Orman yağmasma üniversiteden tepldFİGEN ATALAY Ormanlıkalanlann vakıf üniversite- lerine verilmesi, üniversite çe\ resinde de tepkiyle karşılandı. Üniversite Öğ- retim Üyeleri Yönetim Kurulu'na gö- re. "İstanbul'dakidevlet üniversiteleri ver somnu yaşarken. vakıf üniversite- lerine bu kadar büvük alanların tah- sisi, de\let üni\ersiteleri aJeyhine bir politika izlendiği düşüncesi uyandırı- >or". Öğretım Elemanlan Sendıkası Marmara Lnıversitesı Şubesı Başka- nı Doç. Dr. Atila Ergür u 'Dev let ma- lı orman, sevaptır ıçıne unı\ ersıte kur- man ° mantığıyla bu işeyeşil ışık vakan vetkilileri kamu v icdanı afletmeyecek- tir^dedı. Ünıversite Ögretım Üyelen Derne- ği Yönetim Kurulu'nun. dev let orman- lannın vakıf ünıversitelerıne verilme- si konusundakı görü^ü "İlke olarak \akıf ünhersitelerine karşı değiliz. Ancak. kamusal ka> nak- lann vakıfünKersitelerini desteklemek amacıvlakullanılması. birvandandıv- let üniversiteleri ale> hine bir haksız re- kabet yaratıvor. öte yandan özellikle üst gelir grupianndan gelen öğrencile- ri desteklivor. Bu iki açıdan da sakın- calı buluvoruz. Vakıf ünhersitelerine orman arazi- lerinin verilmesivle üçüncii bir sorun daha söz konusıı. Kamu otoritesi, uzun tadede ormanların korunmasıv ia ilgi- li sorumluluğunu devretmişoluyor. Bu- güne kadar bu formül. dev let üniver- siteleriyle ilgili olarak pek düşünülme- mişti ve uv gulanmamıştı. Vakıf üniver- sitelerinin ihtiv aç duv duklan kullanım alanının çok üzerindeki bir büv üklük- te ormanın dev ri, ileride veni tartışma- lar yaratmaya adav. \ani ileride inşa- at ve kullanım alanının arttınlması ta- • Ünhersite Öğretim Üyeleri Yönetim Kurulu: "Istanburdaki dev let üniversiteleri yer sorunu yaşarken, vakıf üniversitelerine bu kadar büyük alanların tahsisi. devlet üniversiteleri aleyhine bir politika izlendiği düşüncesi uyandınyor." lepleri sürekli sorun varatabileeek ni- Öğretim Elemanlan Sendikası Mar- telikte. Geçmişte Bilezikçi Çifrtiği ör- mara Üniversıtesi Şubesi Başkanı Doç. neği ciddi bir hataydı ve vargı bunu düzeltti. Benzer hatalann vinelennıe- mesi gerekir. Vakıf üniversitelerine avrılacak alanların orman arazisi dışında seçilmesinde yarar var. va- kıf arazileri ağaçlandırılarak değer- lendirilmeli. Son bir nokta, bir üni- versitenin kullanım alanı dışında büv ük bir ormana sahip olması, ken- di başına bir değer, bir avantaj. |s- tanbul'da Mimar Sinan. V ıldız, İs- tanbul. Marmara üniversiteleri ara- zi bakımından büvük sorunlar ya- şıvor. Yer bulaoııvorlar, ver satın alacak kavnak bulamıvorlar." Dr. Atila Ergür ıse "Devlete ait arazi- lerde, devletten akJıklan teşvik kredi- lerivle üniversite kurmavu devlet üni- versitelerinden öğretim üvesi transfer etmeyi, v ükseköğretim içüı dev let büt- çesinden ayrılan fonlardan pav alma- yı ivi beceren iş bitirici çevreler, şimdi de en değerli kamusal varlık olan or- manları talep etmekte ve de ne yazık ki elde etmektedirier" diye konuştu. Dev let ünıversıtelerinden esırgenen kaynaklan "bol kepçe" vakıf üniver- sitelerine sunan yetkılilere karşı çare- sızlık içınde kıv ranan devlet üniversi- teleri yöneticilennın.hiçbirtepkigös- termemelerinin de dikkat çekıci oldu- ğunu belırten Ergür, şunlan söyledı: " Devletçiüğe, dolay ısıyİa dolete kar- şı devlet adamı olmanın moda olduğu günümüzde. bünyesinde orman fakül- tesi bulunmav an, tenıiz hav alı. bol dip- fonıalı. 'orman' üniversitelerinin oluş- tunılmasını galiba normal karşılamak gerelo" G. Saray Universitesi devletin Galatasaray Cnıversitesı Rektörü Prof. Dr. Yıldizhan Yayla. Galatarasay Üniversitesı'nın vakıf üniversıtesi de- gil, devletin üniversıtesi olduğunu ha- tırlatarak "'Riva'daki dokuz bin dö- nümlükalan Galatasaray Eğitim\ak- fı'na verilmedi, ünrversiteve tahsisedil- di. Galatasaray Universitesi devletin olduğu için vakfın bu alanda herhan- gi bir girişimi söz konusu olamaz" de- dı. Ormanlık alanların tahsisinin bir- çok koşula bağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Yay İa, "Bunlann içinde do- ğavı koruyucu şartlar da var. Önemli olan bu şartlara uymak ve bunun da mahalli y önetimler ve yöneticiler tara- fından çok sıkı takip edilmesinin sağ- lanmasıdır" diye konuştu. Demirel'e mekrup Mimar Niyazi Duranay, Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'e yazdığı mektupta, Demırel'in ormanlıkarazi- ye kurulacak Koç Üniversıtesi'nin te- melını atmasını eleştirdı. Duranay, "Sizden, doğal ve kültürvl değerleri- mizin, holdinglerin ve çıkar gruplan- nın saldırılanndan korunması ve top- lunısal çıkarlann her şeyin üstünde ru- tulması vönünde çaba sarf etmenizi, haikımız ve insanlık adına diliyorum" dedı Cindy basketbol ile Seattie Super Sonics arasında. 9 haziranda oynanan basket- bol karşılaşmasını müzisyen Kenny G ile iziedi. Maçı 86'va kar- lerindenCinch CravyfordLABD'ninSeattiekentindeChkagoBulls şı 108 sayıvla Bulls kazandı. (Fotoğraf REUTER) Turizmde durgunluk erken fiyat düşürdü Kültür Bakanlığı'nda MHP'K terörü HÜLY'A KARABAĞLI .4NK.AR.A-Külrür Bakanlığı K.reş ve Gündüz Bakımev i'nde MHP'li yapılanmay İa olu^turulan izleme komıtesinın kreşte görev yapan öğret- menlere baskı uyguladığı. velılenn gün içeri- sinde çocuklarla görüşmelerinın vasaklandığı bıldirildi. "Kreş müdürü" olarak atanan Süeda Gökçeoğlu'nun. uğradığı bombalı suıkast sonu- cuyaşamını yitiren gazetemiz yazan UğurMum- cu'nun fotoğrafı sınıfının duvarında olan oğret- mene sert tepkı gösterdığı ve Mumcu'nun fotoğ- rafını çöp sepetine attırdığı öğrenıldı. Gökçeoğ- lu'nun. öğretmenlen koyduğu kurallara uyul- maması durumunda sözle^melerını feshetmek- İ€_tehdıt ettiği öğrenildı. Yeni yönetımın baskı- cılutumundan rahatsız olan bazı velilenn çocuk- ları kreşten aldıklan kaydedildı. Muhbırlik mekanızmaM ile izleme komıtele- rinin kurulduğu Kültür Bakanlığf nda MHP'lı kadrolaşma. bakanlığa bağlı kre^ ve gündüz ba- kımev ını de hedefaldı. Psikolog Çiğdem Tümer. 3 vıldır vürüttüğü "kreş müdüriüğü" görev ııı- den alındı. Kültür Bakanlığı İdan ve Malı İşler Daıre Başkanı Cafer Akgün. 6 Mayıs 1996 ta- nhınde Süeda Gökçeoğlu"nun Tumer'ın yerıne görev lendınldığinı bildirdı. Gökçeoğlu'nun gö- rev e başlamasıyla birlikte kreşte çok savıda MHP'li ışebaşlâdı. Yeni yönetimle birlikte öğretmenlere yönelik sınırlama ve kısıtlamalar kılık-kıyafetten otur- ma düzenine kadar uzandı Öğretmenlerin dız üs- tü etek, kolsuz ya da kısa kollu giysi giymeleri yasaklandı. Telefonlann dış hat bağlantılan ke- silirken arayanların vearanılan kışilerın ısimle- ri tutunaklara yansıtıldı. Dinlenme saatlerinde öğ- retmenlerin toplu halde oturmalanna yasak ko- nurken tuvaletlere giriş çıkış ızlemeye alındı. \elilerin gün içerısınde çocuklannı kontrol et- melerine engel getiren yeni uygulamada, ziya- retçilerin müracaatta bekletilmesı karara bağ- landı Öğretmenlerin kütüphaneden ızinle kıtap almalan koşulu getırilirken Gökçeoğlu'nun ku- rallara uyulmadıgı takdirde öğretmenleri söz- leşmelerini feshetmekletehdit ettiği kaydedıldi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Tunzmde bek- lenen hareketlilık sağlana- may ınca belirgın bır 'panik' yaşandığı bildirildi. Kuşada- sı, Marmaris ve Bodrum'da tesıs sahıplennin sorun ya- şama kuşkusuyla "fivat liır- ma"yolunagıttıklerı vurgu- lanırken. bu durumun Türk turizminı olumsuzyöndeet- kileyeceği belirtıldı. Kuşadası'ndan LatifSan- sür'ün bıldırdigıne göre yö- reye günübirlık gelen turist- lernedeniylehareketlilikya- şanıyor. Turoperatörü Celal Küçük Bodnım ve Marma- ris'te tam bir 'düş kırıklığı' yaşandığını belırtırken, dün- ya genelınde Karayip Ada- lan dışında hiçbıryerde bek- lenen turizm hareketliliğinin yaşanmadığına dikkat çekti. Küçük. Kuşadası'ndaki ha- reketlıliğın de lımana gelen günübirlik gemılerden kay- naklandıgını vurgulayarak şunlan söyledi- **Turizm bu sezon Türki- ye'de beklentilerin çok altın- da gelişiyor. Ancak komşu- muz Yunanistan'da durum çok daha kötü. Girit ve Ro- dos adalannda hiç açılma- yan oteller var. Yunanistan turizmcileri bize gıpta ile ba- kıvorlar. Bizde ise özellikle Bodrum ve Marmaris'te tam bir panik var. Fiyatlar kınl- dıkça kınlıyor. Bu. gereksiz panik. Zaten önümiizdeki ay- îardaoteller dolacak-Çünkü Avrupa'da turizm hareketli- liği yeni başlıvor." Turizmci kaygüı Bodrum'dan Banu Dilek Tezel de bazı tesislerde önem- li oranlarda fiyat indirimine başlandığını bildirdi. Yaşanan panikle oluşan fıyat indirimi. gelecek açısındantunzmci- leri kaygılandınrken şu de- ğerlendirmede bulunuyor- lar: "Şu anda geçici bir durum- la karşı karşıvayız. Paniğe kapılıp fivat indirimine git- mek, geleceği ipoteğe almak gibi bir şey. Bu indirim, ön- ceden yapümış bağlantılan da olumsuz etkileyebilir. Acenteler yeniden pazarhğa girişebilirler. Anlaşamama halinde rezervasyonlar iptal olabüir. O nedenle işletmesa- hipleri biraz daha sabretme- liler ve indirim vapnıamah- lar." Bodrum'da turizm Bodrum'da turızmın şu günlerdeki durumundan hoş- nut olmadıklannı söyleyen Bodrum Otelcıler Derneğı (BODER) Genel Sekreterı İbrahim Avar, sorunun orta- ya çıkmasında Avrupa Fut- bol Şampivonası'nın da et- kilı olduğunu belirtti. Bodrum ve Kuşadası'nda olduğu gibi Marmaris'te de turizmci. sezonun başlangı- cından hoşnut değil. Diğer yörelerde olduğu gibi Mar- marıs'te de ışletmecilerin •panik' içınde fıyat kırdıkla- rı öğrenildı. Arkadaşımız Mehmet Emin Berber. yöre- de esnafın daha büyük 'pa- nik' yaşadıgını bıldıriyor. Berber'in habenne göre çar- şı esnafı geçen yıla oranla dörtte bir ciroya ulaşama- mış. Güney Ege Otelcıler Bir- lıgi Başkanı Asım Geniş, tu- rizmı değerlendırırken, se- zona beklentilerin tersine yüzde 5 dolavında bır geri- lemeyle gırildiğıni belirtti. Hazıran ayında durgunluk yaşandığına dikkat çeken Ge- nış, başka kaynaklardan tu- rist gelmemesı durumunda. durgunluğun daha da yoğun- laşmasından çekındiklerini vuruuladı. Felipe, prensesten etkilendi Diana'nın gözü İspanya tahtında • 28 yaşındakı İspanya Prensı Felipe ile Majorca Adasf nda tatil yapan Prenses Diana'nın İspanya Kraliçesi olmayı hedeflediği belirtiliyor. VVASHINGTON (AA) - James He»itt ile ılışkısını lspanya'nın Yelıaht Prensı Felipe ile "giderekyakınla- şan" Prenses Oiana'nın. Is- panyol tahtına göz koydu- ğu ve Prens Charles, lngıl- tere Kralı olmadan önce "İs- panya Kraliçesi" olmayı he- deflediği bildirildi. Amerikan ,t ^, , % basınında yer alan haberlea göre "Lady Di" ile 28 yaşında- ki yakışıklı Prens Felipe. kı- sa bır süre önce Majorca Ada- sı'ndadörtgün ve "herkesten uzak bir şekil- de" birlikte ol- dular. Prenses Diana'nm Majorca'da, Ispanyol Kra- liyet ailesine ait bir evde kaldığı belirtildi. 38 yaşın- dakı Prenses Diana'nın, İn- giltere'ye dönüşünden be- ri her gece Yelıaht Prensı te- lefonlaaradığı ve Felipe ile "uzun" telefon görüşmele- ri yaptığı da kaydedıldi. Diana ile Felipe'in. ılk kez sekız yıl önce tanıştık- lan ve Prenses'in Binbaşı İspanyol Prensi'neaçıklık- la anlattığı ifade edildi. Fe- lıpe'nır. Prenses Diana"dan çoketkılendiği ve İspanyol Kralıyet aılesının de bunu bildıği kaydedıldi. 60 yaşındakı İspanva Kralı Juan Carlos'un ölme- sı ya da tahtın- dan çekilmesi durumunda Fe- lipe "Krallık" tahtına otura- cak. Felipe ile Diana "nınevh- liğıninönünde- ki tek engelın mezhep farkı olduğu ve Pren- ses'in buduru- mu aşmak ıçın \ ı kan'a-özerbırziyaret vaptığı bıldınldi Saray kaynaklarına da- yanılarak Prenses Di- ana "nın. Prens Charles İn- gıltere Kralı olmadan "İs- panya Kraüçesi" olmayı he- defledıgının altı ise özel- likle çizıldı Prenses Diana. îspanya Kraliçesi olması halinde. kayınvalidesi Kra- liçe Elizabeth ile u aynıdü- zeyde" olacak. Bahariye Cad. No: 13 Kadıköy/lstanbul Tel: (0 216) 418 11 00 Faks: (0 216)418 10 66
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle