01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Arap zirvesi hazırlıklan sürerken Hizbullah ve radikal Filistinliler, tsrail'e karşı saldınya geçti KalaşnikofdiplomasisiZirve gündemi Türkiye ve îsraiPe karşı kamplaşma • AFP ajansının görüştüğü bir Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, zirvede Türkiye- Israil askeri işbirliğine karşı Arap güvenlik anlaşmalan için önerilerin de ele alınacağını söyledi. Dış Haberier Ser\isi -21-23 haziranda Kahire"de toplanacak Arap zirvesinin gündeminde Türkive-lsraıl asken işbirliği anlaşması da bulunuyor. AFP ajansının görüştüğü bir Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, zirve gündenıinin belli başlı maddelerini şöyle sıraladı: - (Tiirkive-İsrail anlaşmasını kastederek) Böigedeki değişiklikleri göz önüne alarak Arap güvenlik anlaşmalan için çeşitli yaklaşımlann ele alınması. - Arap dayanışmasının yeniden oluşturulması \e Arap ulusunun yüksek çıkarlannın korunması için yoğun bir programın başlatılması. - Araplann, Madrid Konferansı ve ilgili Biıieşmiş Milletler kararlan doğrultusunda kalıcı bir barış için mutabakata varması. ClintoıTdan çagn ABD Başkanı BHIClinton. Mısır Devlet Başkanı Hiisnii Mubarek'ten. yenı seçilen Israil Başbakanı Benyamin Netanyahu'y a şans tanımasını istedı. Sözcü Mkhael McCurry, Clinton'ın, seçim gezisi için ülkenin batısındaki üç eyalete giderken bulunduöu uçakta Mübarek ile telefon görüşmesı yaptığını, görüşmenin **çok yapıcı" geçtiğini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü. Clinton'ın Mubarek'ten yeni Israil Başbakanı hakkında bir fikir edinmeden önce. Netanyahu'nun hükümeti kurmasını beklemesini istediğini belirtti. Mübarek sakin Sözcü. Mübarek'in ise Clinton'a "hiçbir Arap iilkesinin Netanyahu konusunda acele karar verme>eceğini" belirttiğini kaydetti. Michael McCurry. Clinton'ın Mübarek ile önceki gün sona eren Suudi Arabıstan. Mısır ve Suriye arasındaki üçlü zirve ile 21-23 haziran tarihlerı arasında Kahire de yapılacak Arap zirvesi konusunu görüştüğünü belirtti. Kahire'de yapılacak zirvenin, sağcı Likud Cephesi lideri Benyamin Netanyahu'nun. 29 mayısta yapılan seçimlerde başbakan seçilmesinin ardından izlenecek ortak tutumun belirlenmesini amaçladığı kaydedildi. Clinton'ın aynca Mübarek'i VVashington'a davet ettiğini belirten sözcü. ziyaret tarihi konusunda bilgi \ermedi. Ancak Mısır haberajansı MENA, bu ziyaretın temmuz sonunda gercekleşeceğini duyurdu. • Netanyahu'nun Araplara yönelik politikalannı sürdürmesınin olası sonuçlan. Güney Lübnan ve İsrail'de görüldü. İki saldırıda 5'i asker 7 kişi öldü. 6 asker yaralandı. Dış Haberier Servisi - Güney Lüb- nan'daİranyanlısı Hizbullah gerillalarının düzenledigi saldırıda 5 lsrail askeri ölür- ken Tel A\ i\ -Kudüs yolunda da iki Yahu- di yerleşimci öldürüldü. Güney Lübnan"da, Hizbullah gerillala- rının bir tsrail askeri de\riyesine saldır- malan sonucunda, 5 lsrail askeri öldü, 6 asker yaralandı. lsrail yanlısı kaynakların verdiklerı bil- giye göre militanlar, bu sabaha karşı. lsra- il işgali altındaki bölgenin orta kesimlenn- de bulunan AIi el-Tahir'deki karakollanna giden İsrail askerlerine. makineli tüfekler- le saldırdılar. Hizbullah, Beyrut'tayaptığı açıklamada. saldınnm sorumluluğunu üst- lendi. Saldından sonra tsrail askerleri ile Gü- ney Lübnan Ordusu'na bağlı askerler, iş- gal altındaki bölgeye bakan yerlere ağır Kudüs yolundaki saldınvı radikal Filisrinlilerin gerçekleşrirdiği tahmin ediliyor silahlarla ateş açtılar. Saldırıda, bir Lübnan askeri öldü. İsrail'de saldın tsraıl'de dün, iki kişi. uğradıkları silahlı saldın sonucu öldü. tsrail radyosunun bil- dirdiğine göre, Tel Aviv ile Kudüs arasın- da yer alan Zaharia Köyü dışındaki kırsal alanda, bir arabanın ıçınde \ urularak öldü- rülmüş 2 kişinin cesedi bulundu. Saldırıda arabadaki bebek yaraalmadan kurtuldu. ls- rail güvenlik kaynaklan. Filistinli radikal dinci militanlartarafından gerçekleştirildi- ği sanılan saldın sonrasında Tel Aviv ile Aşod arasındaki karayolunun kontrol altı- na alındığını \e güvenlik güçlerinin alarm durumuna geçirildiğıni bıldırdiler. Filistın Adalet Bakanı Freih Ebu Medin, saldırıdan sonra Gazzede yaptığı açıkla- mada. u Netanyahu.sırhnıbanşsürecinedö- nerse daha da fazla şiddet olacaktır" dedı. Hizbullah örgütü. israil'e. Lübnan toprak- larından çekilmeye zorlamak amacıyla sal- dırılarını arttıracağı tehditinde bulundu. Hizbullah örgütü tarafından bugün Bey- rut'ta yayımlanan bıldirıde. "İşgalcileri \e onlann >andaşlarını iilke topraklarından kovmak için Güney Lübnan'ı bir volkana dönüştüreceğiz~denıldı. lsrail.Güney Lüb- nan Ordusu adlı mılis güçlerin yardımıyla ışgal altında tuttuğu. Güney Lübnan'daki vO kilometrekarelik alanı tek yanlı olarak "güvenlik bölgesi" ilan etmişti. Hizbullah bıldirisınde. Güney Lübnan'daki Ali el-Ta- hır bölgesine bu sabah düzenlenen saldırı- nın. tsrail ordusunun nisan ayında. Cana, Mansura ve Nebatiye'ye yönelik **Gazap Üzümleri'" operasyonlarında ölenlerin anı- sına düzenlendiği kaydedildi. Hizbullah örgütünün Kuzey İsrail'e yönelik bombar- dımanınamisillemeamacıylabaşlatılan\e 16 gün süren lsrail operasyonu sırasında, çoğu si\il olmak üzere 174 Lübnanlı öl- müştü. Ruslar Çeçenktaırclan çekîlecek • Banş görüşmelerini sürdüren taraflar, Çeçenlerin silah bırakması karşılığında Rus askerlerinin ülkeyi terk etmesi konusunda anlaşmaya vardılar, ancak imza atılması için yerel seçimlerin tarihinde anlaşmaya vanlması gerekiyor. Dış Haberier Servisi - Rusya ile Çeçen direnışçiler arasında yü- rütülen banş görüşmelennde iki ta- rafın önemli ilerlemeler kaydettiğı bildirildi. Rusya'nın, 30 ağustosta Çe- çenistan'daki tüm askerlerini. Çe- çenlerin silah bırakması karşılığın- da çekmeye hazır olduğu, ancak anlaşmanın imzalanması için ye- rei seçim tarihinin belirlenmesi ge- rektiği kaydedildi. Inguş Cumhuriyeti'nin Nazran kentinde sürdürülen görüşmelere verilen ara sırasında gazetecilerle görüşen Çeçen direnişçilerinin sözcüsü Movladi Udugov. "Anlaş- masağlanacağı konusunda ümitliyim" de- dı. Çeçenıstanın Moskova yanlısı lideri Doku Zavgayev'in. yerel seçimler için Rusya başkanlık seçimlerinin tarihi olan 16 haziranı önermesinin işleri zorlaştırdı- ğını belirten Udugov. "Ancak Ruslar da Anlaşma sağlaıursa Rus ordusu, verie bir ettikleri Çeçenistan'ı 30 ağustosta terk edecek. bunun gerçekçi olmadığını kabul ettiler" dedi. Çeçen direnışınin Genelkurmay Başkanı Aslan Meşhedov. göriişmeler sır- smda Rus tarafının 30 ağustosa kadar Çe- çenistan'dan tüm askerlerini çekmeyi ka- bul ettiğini açıklamıştı. Rusların. buna karşılık Çeçen direnişçilerin de silah bı- rakmalannı istediğini kaydeden Meşhe- dov. kendilerinin de bu şartı kabul ettik- lerinı belirtmişti. Anlaşmanın imzalanmasının önünde en büyük engel olarak seçim tarihi kalmıştı. Çeçenler, mevcut koşullarda 16 haziran- da yapılacak seçimlerin adil olmayacağı- nı savunuyordu. Udugov, bu görüşü Rus- lann da benimsediğini ve görüşmelerden anlaşmayla çıkma olasılığının yüksek ol- duğunu kaydetti. International Herald Tribune'e göre ülkede besin maddesi sıkıntısı doruğa ulaştı Kuzey Korelîler yabani ot yiyor• Kore Savaşf ndan bu yana en büyük gıda maddesi sıkıntısının yaşandığı Kuzey Kore'de, radyodan halka yabani ot ve köklerin nasıl pişirileceği anlatılıyor. nusunda bilgı de \eriliyor. Böyle- ce zehırlı otlara karşı halk uyanlı- vor. Dış HaberierServisi-Büyük bir besın sıkıntısı çeken Kuzey Kore halkı. dağlardan topladıklan otla- rı yiyor. International Herald Tribune gazetesinın habenne göre Kuzey Kore yönetimı de dağlarda yeti- şen yabani otlann sağlığa yararlı oldugunu belırterek halkı "doğal gjdalara" yönlendırmeye çalışı- yor. Radyo \e televızyonda dağ- larda yetişen bazı yabanı otlann nasıl pışırileceğineilişkın bilgı \e- nliyor. Japonya'dan dmlenen Ku- zey Kore radyosunda. bir sabah yaban maydanozu ile dağkerev ızi- nın nasıl pişinlecegı anlatıldı. Ku- zey Korelı konuşmacı. dağkerev ı- zinın sıcak suda kısa sürc kayna- tıldıktan sonra gayet lezzetli oldu- ğunu söyledi. Konuşmacı. dağke- re\ ızının kızartılarak da yenebile- ceğıni belirtti. Pyongyang radyosunda yemek tanflerinın yanı sıra halka hangi yabani otlan yıyebileceklerı ko- En btiyük bunahm Siyasal gözlemciler. Kuzey Ko- re'dehalkın en son 1950-1953 Ko- re Sa\aşı sırasında vabanı otlan yemeye teş\ ik edıldığinı anımsa- tarak ülkenin halen çok bü> ük gı- da maddesi sıkıntısı çektiğini be- lirtiyorlar. Kuzey Kore'nin bu bunalıma sürüklenmesınde geçen yıl mey- dana gelen büyük sel feİaketi de önemli rol oynadı. Ülkede halen kişi başına dağıtılan tahıl mıktarı. 250 gr. Oysa kişinin sağhğını ko- ruyabılmesı için bu miktann iki katını alması gerekiyor. Güney Kore'ye gıden Batılı yet- kililer ve yardım kuruluşlan gö- revlılen. gıderek artan sayıda in- sanlann parklarda v e yol kenarla- nnda ot ve kök topladıklarını bıl- dıriyorlar. BM'nin Pvongyang ıçın gıdaprogramı yönetmenı Ro- bert Ha\ser. geçen hafta yaptığı açıklamada. Kuzey Kore'de gıda maddesi durumunun "çok ciddP oldugunu sövledıkten sonra şö> le devam ettı: "Her hafta. açlıkbiraz daha yaklaşıyor. Halk giderek da- ha fazia vabani ot ve kök vivor. Çünkü başka > iyecek bir şe> yokT Bu arada Güney Kore. Kuzey Kore'ye 7 bin ton süt tozu gönder- meye hazırolduğunu bildırdı. An- cak Pvongyang yönetimı. pırinci tercıh ettiğini belirtti. Gözlemciler. Güney Kore'nin besın sıkıntısı nedenıyle Kuzey Kore'de büyük bir sosyal patlama- nın meydana gelmesinden kork- tuğunu belirtıyorlar. Çünkü Ku- zey Kore karşısında yüz bınlerce Kuzey Korelı göçmen Güney Ko- re'ye akacak. Bu durum ise hem Güney Kore'nin istıkrarını boza- cak hem de iki Kore arasında savaş çıkmasma yol açabıiecek. 1998 YILLNDA VERİLEÇEK ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ ESASLARI Atatürk'ün "Yurtta Sulh. Cihanda Sulh" ilkesı doğrultusunda dünya banşına. ulusla- rarasında dostluk. anlayış \e ıyı nıyetın geliştiriimesıne hızmet eden gerçek ve tüzelki- şilere verilmek üzere. 2876 sayılı Atatürk Kültür. Dil ve Tarıh Yüksek Kurumu Kanu- nu'nun 90"ıncı maddesi uyarınca Devlet Ödülü niteliğinde ihdasedılen. Atatürk Ulusla- rarası Banş Ödülüne katılma şartlan: Eserleri, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyia ödüle aday olmak isteyenler. eserlerinı de ekleyerek en geç 31 Aralık 1996 akşamına kadar Ata- türk Kültür. Dıl ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na ulaşacak şekilde başvurmak zo- rundadırlar. Ay rıca. en geç 31 Aralık 1996 akşamına kadar Cumhurbaşkanı. Türkiye Bü- yük Millet Meclisi Başkanı. Ödül Kurulu Cyelen. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Türkiyedeki yabancı mısyon şeflen. daha önce ödül almış kışiler. Türkiye Cumhuriye- ti eski cumhurbaşkanları, Türk üniversıtelen rektörleri. UNESCO Türkiye Mılli Komıs- yonu. tslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri. Atatürk Kültür. Dil ve Tanh Yüksek Kurumu Yönetım Kurulu. Atatürk L luslararası Banş Ödülü için aday gösterebilirler. Aday gösterılecek olanların kişılıklen. eserleri. hizmet ve faaliyetleri hakkında, aday gösteren gerçek ve tüzelkişiler tarafından aynntılı bir rapor düzenlenır ve aday olarak gösterilme gerekçesi belirtılir. Aday tespitı. 2876 sayılı Kanun ve Atatürk Uluslararası Banş Ödü- lü Tüzüğü gereğince aşağıdaki esaslar içerisınde yapılacaktır. Atatürk Uluslararası Banş Ödülü için gösterilecek adaylann tespitinde ve değerlendi- rilmesınde. ırk. dil. renk. cinsıyet. dın. milliyet ve benzeri sebeplerle aynm gözetilemez. Adaylann tespit ve değerlendırilmesinde, Atatürk'ün "Yurtta Sulh. Cihanda Sulh" ü- kesı doğrultusunda. dünya banşına. uluslararasında dostluk. anlayış \e iyi niyetin gelış- tirilmesine siyasal. bilimsel. sanatsal ve benzeri eserleri. hizmet ve faaliyetleriyle katkı- da bulunmuş olmak şartı aranır. Adaylann değerlendirilmesi. Atatürk Uluslararası Banş Ödülü Kurulu tarafından se- çilen bir komisyon tarafından yapılacak ve Ödül Kurulu bu değerlendınneleri karara bağ- layarak. aday önerisıni Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay ına sunacaktır. Ödüle layık görülen aday, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra. en geç 23 Nisan 1998 günü Resmi Gazete'de ve Türkiye Radyo ve Televizyonu'nda ilan edilerek kesinleşir, bu karara ıtıraz edılemez. 1998 yılında venlecek Atatürk Uluslararası Banş Ödülü. 19 Mayıs 1998 "Atatürk'ü Anma. Gençlik ve Spor Bayramı" günü düzenlenecek bir törenle Sayın Cumhurbaşka- nı ve yetkılı kılacağı bir kimse tarafından ödüle hak kazanan kişiye veya temsilcisine ve- rılecektır. Atatürk Uluslararası Banş Ödülü: Atatürk'ün rölyefi ışlenmiş bir plaket, ödül rozetı ve beratıy la para ödülünden oluşur. Ödül plaketı altın kaplanmış gümüşten. ödül rozeti altından yapılır. 1998 yılı ıçın para ödülünün tutan 1.500.000.000.- TL'dir. Aynntılı bilgi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Atatürk Bui- van 217 Kavaklıdere-Ankara adresinden alınabilir. Tel: 0(312)468 49 42 Faks: 468 49 40 Basın: 91967 ^YEŞİL ELMA \ J Seyahat Acentası Balıkçmın diyannda Mavi Yolculuk hala bir rüya olarak kalmasın! ier cumanesi, Bodrum Marmare veya Kemer Oen Kffîın aeoart, w rara Tam Pansıvon 600 DV AÖa HOtel-Gumbet OK 1 000.000 -TL Kent MOtel-Kerpe OK 1 500,000 -Tl. Hote! Nazlıhan-Assos YP 2,500.000 -TL İDuyurularımızı. her salı ve perşembe Cumhuriyetien izleyebibrsinizl | IsÜHalCad. 81/1 Beyogtu-IST Tel. 0212 249 52 11 Fax: 0212 293 20 76 ' Sağlıklı, kendine güvenen, sorumluluk duygulan gelişmiş, bağımsız kişilikli mutlu bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak isteyen EV OGRETMENLERI ARANIYOR J 0-3 yaş arası bebek ve çocuklan çok sevıyofsanız J Çocuğun evnde sevgı dolu ortamda tam gun eğıtım vemıek ıstıyorsanız 3 Ulus. Bebek. Ataköy ve ıstediğınız semtte çalışmak ıstıyofsanız J Unıversıte veya tise mezurtu. eğıtım almaya açıksanız. J 20-45 yaş arasında ve sıgara ıçmıyorsanız MATURE ekıbının bir ûyesı olmak isteyen adaylar. lütfen bızı arayınız. MATURE Eğıtım & Aıle Danışmanlığı Merkezi Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 93 T.C. İLAN PERTEK KADASTRO MAHKEMESFNDEN EsasNo: 1995/10 Davacı Hasan Gür tarafından davalılarZeynel Toy- lak ve müşterekleri aleyhine mahkememizde açılan tapulama tespitine itiraz davasının yapılan açık duruş- ması sırasında verilen ara karan uyannca: Davacı Hasan Gür mirasçılarından Selvi Gür'ün açık adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğin- den. adına Yargıtay bozma ilamının ve 3402 sayılı ya- sanın 28. maddesi meşruhatlı davetiyenin ilanen teb- liğine karar v erilmiş olmakla; Davanın kısmen kabulünedair verilen 8.4.199i ta- rih ve 197057 esas. 1991-24 sayılı karannın temyiz edilmesi sonucu bozulmuş. Yargıtay 7. Hukuk Daire- si Başkanlıgı'nın 19.9.1995 tarih, 95 5764 esas. 95 '9414 sayılı hükmü. Yargıtay bozma ilamı yerine ka- im olmak üzere ilanen tebliği ile davanın duruşması 29.7.1996 günü saat09.00'abırakıldığından. 3402 sa- yılı Kadastro Kanunu'nun 28. maddesi gereğince da- va sebep ve delillerinizi dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmeniz, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar ve- rileceöi hususu ilan olunur. Basın: 89480 YAZGÜL YEŞİL ile MUSTAFA KARATAŞ evlendiler. Mutluluklar dileriz. SPORSERVtSl K\DİRLİ ASLİ\ E HUKUK HAKÎMLtĞİ'NDEN DosyaNo: 1994 662 Davacılar Fatma Çıftçı ve arkadaşlan \ekılı Av. Alı Ayas tara- fmdan da\ alılar Ayşe Taşdemır \ e arkadaşlan aleyhine açılan tapu ıptalı tescıl \e menı müdahale davasının >apılan duruşmdsında \e- nlen ara karan gereğince. Davalılardan Razıye Solak'ın rüm ara- malara rağmen bulunamadığı. adresi de topıt edılemedığınden da- va dılekçesı teblıg edılememıştır. Adı geçenın duruşmaaünü olan 27.6.1996 günü >aat 9"da mahkemede hazır bulunmaM \e>a kendı- sını vekille temsıl ertırnıesı. aksı halde yokluğunda karar \enlece- iı meşruhatlı da\etıye yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 16 5.1996 Basın. S9430 T.C. Ba^bakanlık Hazıne Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kimliğimı, nüfus cüzdanımı. öğrenci kimliğimı \e pasomu. \apur ındirim kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA ALKA\ THY yemek kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ZAH/TSADl LLAHOĞLl POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Bosnada İşler İyi Gitmiyor İsrail'de sağcı lıder Benjamin Netanyahu'nun se- çim zaferi ile Ortadoğu'da banş süreci darbe yerken Bosna'da da barış umutları sarsılıyor. Geçen yıl kasım ayında ımzalanan Dayton Anlaş- ması uyannca Bosna-Hersek'te eylül ayında seçim- ierin yapılması gerekiyor. Seçimlerde üçlü başkan- lık divanı ile ulusal parlamento seçilecek. Dayton Anlaşması'nda öngörülen nihai hedef ise Bosna'nın tekrar birleşmesı. Ancak Dayton Anlaşması'nda. Bosna'da serbest seçımlerin yapılabilmesi için önce güvenliklı ve ıstik- rarh ortamın kurulması şart koşuluyor. Oysa Bosna'da şu sıralarda serbest seçimlerin yapılabileceğı ıstikrarlı ve güvenliklı bir ortamdan söz etme olanağı yok. Ülkenin Sırplara bırakılan yüzde 49'u, iki savaş suçlusu Radovan Karadziç ve Ge- neral Ratko Mladiç'in yönetımınde. "The New York Times"\n yazarlarından Anthony Lewis bu duru- mun garipliğini şöyle anlatıyor: "Farzedin ki, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman- ya 'nın yarısına yakın bölümü, Nazi liderleri Heinrich Himmler ile Adolf Eichmann'/n yönetıminde kaldı. Ama müttefikler buna rağmen Almanya 'da seçim yapılmasına karar verdiler. Işte Bosna'da, Karad- ziç le Mladiç ıktidarda iken seçim yapılması, Alman- ya 'da Himmler ve Eichmann işbaşında iken seçim yapılmasına benzer." • • • Anthony Levvıs'ın benzetmesi yerindedir. Dayton Anlaşması'na ve Bosna'nın seçımle bırleşmesıne karşı olan Karadziç'le General Mladiç, Dayton An- laşması'nı çökertmek için ellerınden geleni yapıyor- lar. Anlaşmayla, köylerını, evlerını terk eden göç- menlerin geri dönmeleri öngörülüyor. Oysa, Sırpla- rın "etnik temızlik" kampanyası ile köylerını terk et- meye zorlanan Müslümanların gerı dönmeleri, Ka- radziç ve Mladiç'in çetelerı tarafından engelleniyor. Dayton Anlaşmasfnın hükümlerını yerine getirmek is- teyen Sırp yetkililer de derhal gorevden alınıyor. Böy- lece, seçimlere 3.5 ay kaldığı halde Müslümanların niçbirı köyüne, evine dönememış. Basın ve radyo-te- levizyona ise nefes aldıımayan bir sansür uygulanı- yor. Sırp bölgesındeki bu durum, Müslüman ve Hırvat bölgelehnde de birleşmek ıstemeyen bazı ayrılıkçı çevrelerı yüreklendırmış. Bu bölgelerde de kimi gü- venlik güçleri geri dönmek isteyen göçmenleri engel- liyor. Ancak bunlar, Sırp bölgesindeki gibi kural de- ğil. ıstisna. Peki, o zaman Sırp mülteciler. neden Müslüman bölgesindeki köylerine gerı dönmüyor? Çünkü Karadziç'in güvenlik güçleri buna izin ver- miyor. Müslüman bölgesindeki evlerınegeri dönmek isteyen Sırp göçmenlere dayak atılıyor. ölümle teh- ditediliyorlar. Böylece Dayton Anlaşması'nda bırieş- mesi öngörülen Bosna-Hersek, etnik bakımdan te- mizlenmiş üç ayrı bölge ve tcplum halinde yaşamını sürdürüyor. • • • Bu koşullarda, ülkede eylül ayında serbest seçim yapılamayacağı açık. Ama kasımda seçimlere gıde- cek olan Başkan Clinton, Bosna'da seçimlerin erte- lenmesine karşı çıkıyor. Çünkü bu olgu. Amerıkalı seçmenler tarafından Beyaz Saray'ın Bosna politika- sının başansızhğı olarak görülebilecek. Bosna'da serbest seçimlerin yapılabıleceği ortamı sağlamanın tek yolu. savaş suçluları Karadziç'le Mla- diç'in tutuklanması. Ancak müttefikler. bırakın tutuklamayı, Karadziç'le Mladiç'i iktidardan uzaklaştıramadılar bile. Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç de iki Sırp lide- rini tutuklamaya ya da iktidardan ındirmeye yanaş- mayınca Bosna'da bunalım kilıtlendı. Ya ülkedekı 60 bin kişilık NATO gücü? Onlar ne- den tutuklamıyor Karadziç'le Mladiç'i? NATO, iki lideri tutukladığı takdirde Sırplann ayak- lanıp tekrar silaha sanlmasından ve Dayton Anlaşma- sı'nm çökmesinden korkuyor. Batı, kararsız tutumunu sürdürdüğü takdirde, Or- tadoğu'dan sonra Bosna-Hersek'te barışı kurma gi- rişimi de fıyasko ile sonuçlanabilir. Bosna'da işlerın karışması, iran'ın bu ülkede ağır- lığının artmasına ve Türkiye ile Iran arasında, Kafkas- ya ile Orta Asya'nın yanı sıra, Balkanlar'da da reka- betın kızışmasına yol açabılır. SERTLİK YANLISI RtSL\K 'Türkiye düşman iilke' VVASHINGTON (AA) - Amerıkan Hentage \akfi. GenadiZyuganov ve Madi- mir .lirinovski gibi sertlik- yanlısı Rus liderlere danış- manlık yapan uzmanların Türkiye'yi "düşman ül- ke"olarak gördüklerim bil- dirdi. Vakıf tarafından yayım- lanan birraporda. komünist aday Zyuganov'un devlet başkanlığını destekieyen milliyetçı-komünist ittıfak için hazırlanan bir başka ra- porun ıçenğine ili>kin bilgı verildi. Söz konusu rapo- run. savunma ve güvenlik konularında uzman olan "etkin" bir grup tarafından hazırlandığı v e ay nı grubun içınde BorisVeltsin'edanış- manlık yapan kişilerin de bulunduğu ifade edildi. Sertlik yanlısı Rus uz- manların riazırladığı rapo- run ana noktalan şöyle: # Rusya, hı/la nükleer caydıncılık gücünü arrtır- malı ve stratejik nükleer güçkrine öncelik vcrmeli. # Rus Silahh Kuvvetle- ri. aynı anda. bir kapsamlı savaş. iki daha küçük çatış- ma ve en az üç banş gücü operasyonunu sürdürebıl- me kapasitesınc kavııştu- rulmalı. # ABD ve NATO Rus- ya'nın düşmanlandır. Diğer düşmanlar. Türkiye \e eski So\Aet cunıhurivetkrindtn oluşmaktadır. • Rusya Sıljhlı Kııvvet- leri yeniden örgütlenmeli ve hızla hareket edebilen daha küçük bırimler teıne- line oturtulmalıdır. • Rusya. eski Sovyet cumhuriyetlerini yeniden fethetmek için askeri hazır- lığını yapmalıdır. Eski Sov- yet cunıhııriyetlerine yöne- lik askeri operasvonlar. ko- muta-kontrol merkezleri- ııin ele geçirilmesi, siy asi-as- keri liderlerin imha edilme- sini hedeflemelidir. Genadi Zyuganov için hazırlanan raporda. Türk donanınasının Rıısya'nın Karadenız filosıından daha büyük olduğu belırtıldı: Türkiye'nın boğazların sta- tüsünü tek-taraflı olarak de- ğiştirerek Mosko\a'nın çı- karlarını tehdit ettiği öne sürüldü. Raporda. Türki- ye'nın bir Rus müttefikı olan Ermenıstan'a çeşitli tehditlerde bulunduğu ve Orta Asya ülkelerini etkİM altınaaltnayaçalıştığı ıddia edildi. Sertlik yanlılan ta- rafından hazırlanan rapor- da. Türk yetkılılenn Çeçe- nistan savaşçılannı de^tek- lediğı. Azerbay can v e du'cr ülkelerde askerı-milliyetçı örgütlere destek sağladığı ileri sürüldü. Ruiya'da devlet başkan- lığı seçunlen 16 hazıraın.la yapılacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle