03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıı Ş Emlak Bankası insanı zorla ev sahîbi yapar!" Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tüm şubelerl/nız ve yurtdıjt temsjJcıliklenrmz satış ıçtn hızmetinızdedir EMLAK BANKASI 78. Y l SAYI25815 / 40000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUSNADİ (1924-1945) BA$YAZARI: IUDİR NADİ (1945-1991) 11HAZİMN1996SAU DÜNYANIN EN ÜNLÜ MANKENLERİNDEN • TV'DE Sİ Cindy basketbol maçında • Arku Sayfada Barışa 'şarap'lı koşul • 17. Sayfada • ALİ ULVİ ERSOY 'Geleceğe kalan bir mizah yapmak...' • 15. Sayfada • EURO 96 Düş ve gerçek bu maçta ITARIM BAKANLIĞIİTHALATI I Spor 'da BORSA ÛDun 66.445.72 Oncekı 65.566.64 DOLAR ûDun 79.000 Oncekı 78.550 MARK ûDun 51.500 Oncekı 51.300 ALTIN ûDun 981.500 Oncekı 978.000 Damızlıkta 'deli inek' kuşkusu • 9. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, laik rejim karşıtlannı uyardı'Siyaseti camiyesokmaym'Cumhuriyet bir yaşam tarzıdır' Geçen 50 yılın, geri dönülüp bakılması gereken bir "laboratuvar" olduğunu söyleyen Demirel, "Bir Müslüman toplumdan, demokratik cumhuriyete geçilmiştir. Cumhuriyet ayrı bir hayat tarzıdır. Siyaseti camiye sokarsanız Müslümanlığı bölersiniz" dedi. Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan yasal kurallar olduğunu belirîen Demirel, "O kurallar işletilemiyorsa, o zaman karışıklık olabilir" diye konuştu. Siyasetçilerin, "dördüncü kuvvet" olarak nitelenen basının "birinci güç" haline gelmesinden yakındıklannı da belirten Demirel, "Bu yanş olacaktır. Birinciyiz diyen, yerini iyi korusun" uyansında bulundu. • 4. Sayfada ANAP'tan RP li koalisyona ret Mesut Yılmaz başkanlığında toplanan ANAP Başkanlık Divanı, yeni hükümet arayışlan ve ANAP'ın kongre sürecini değerlendirdi. Toplantıda DYP lideri Çiller'in 3. isim önerisi reddedildi. Toplantıda söz alan başkanlık divanı üyelerinin tamamı, "RP ile koalisyona kesinlikle karşıyız. Bırakalım RP, DYP ile hükümet kursun" görüşünü dile getirdiler. Yılmaz, RP ile koalisyona karşı olunmasından duyduğu hoşnutluğu dile getirerek, "3 ay önce RP ile bir koalisyon yapamayacağımız kanaatine varmıştık. Aradan geçen sürede değişen hiçbir şey oimadı. Siz de 3 ay evvelki benim görüşlerimi teyit ettiniz. Ittifak halinde olmanız beni sevindirdi" dedi. • 5. Sayfada • RP LİDERİ ERBAKAN, YILMAZ'A 'YENİ MC HÜKÜMETİ' ÖNERECEK PoRsinişle\i • Uğur Mumcu'nun katillerini 33 aydır bulamayan; Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Musa Anter gibi birçok cinayetin faillerini yakalayamayan polis. sıradan asayiş görevlerini de yerıne getiremiyor. Aynı polis kamu çalışanlannın, işçinin, öğrencinin eylemlerine sert tepki gösterirken ırkçı ve şeriatçı gösterileri seyretmekle yetiniyor. Bütçeden yaklaşık 40 trilyon lira pay alan ve 180 bine yakın mensubuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra en büyük silahlı örgüt olan polisin aldığı paraya, kullandığı teknolojiye oranla olayları çözmedeki başansı tartışılır nitelikte. dırgan tutumu. Polisin kendı verilerine göre. 1994 yılı içinde meydana gelen karakollara, meskenlere, kişilere, topluluklara, resmi binala- ra, parti-dernek ve sendika binalanna, resmi \e sivil ulaşım araçlanna ve elçiliklere 489 saldırı yapılmış. Saldınlann 39'unun failleri belirlenır- ken450 saldın, faıli meçhul kalmış. Yaklaşık her 13 saldından ancak birinın failleri bulunabilmiş. Aynıyıl içinde l40kezgüvenlikgörevlileri>- legirilen çatışmalann ancak 84'ünün failleri be- lirlenirken polis kendisiyleçatışmayagirilen 56 olayda saldırganlann kim olduğunu anlayama- mış bile. Patlayan 709, patlamayan I83 olmak üzere toplam 892 patlayıcı maddenin çeşıtli MArkastSa. 6,Sü.3'te HALİL NEBİLER/ SAADET USLU Uğur Mumcu'nun katillerini 33 aydır bula- mayan; Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, MuammerAksoy, MusaAnter gibi birçok cinayetin faillerini yakalayamayan polis, sıra- dan asayiş görevlerini de yerine getiremiyor. Bütçeden yaklaşık 40 trilyon lira pay alan ve 180 bine yakın mensubuyla Türk Silahlı Kuv- vetleri 'nden sonra en büyük silahlı örgüt olan po- lisin aldığı paraya, kullandığı teknolojiye oran- la olayları çözmedeki başansı tartışılır nitelikte. Polisin tartışılmayan tek yanı ise ırkçı ve şeriat- çı örgütlerin gösterileri sırasındaki hoşgörüsüne karşın. işçı-memur-öğrenci eylemlerindeki sal- Araplann sıkıntısı: Türldye-îsraîl• Kahire'de toplanacak Arap zirvesinin gündeminde Türkiye-lsrail askeri işbirliği anlaşması da bulunuyor. Arap dayanışnıasının yeniden oluşturulması için toplanacak zir\ede, Türkiye-lsrail askeri işbirliği gibi bölgede meydana gelen son değişiklikler göz önüne alınarak çeşitli gü\enlik öniemleri belirleneceği bildirildi. • ABD Başkanı Clinton. Mısır De\ let Başkanı Mübarek'ten, veni seçilen lsrail Başbakanı Netanyahu'ya şans tanımasını istedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada. Clinton'ın, Mübarek ile telefon görüşmesi vaptığı veyeni lsrail Başbakanı hakkında bir fikir edinmeden önce, Netanyahu'nun hükümeti kurmasını beklemesini istediğini belirtti. • 11. Sayfada İstikrarsızlık dış politikayı zorluyor • Başbakan Yılmaz'ın-istifasıyla yeniden gündeme gelen "siyasi istikrarsızlık" ülkenin içinde bulunduğu ekonomik \e sosyal sorunlara çözüm bulunmasında güçlükler çıkanrken. dış politikayı da zorluyor. • Türkiye'nın dış politikası ile ilgili gündemdekı sorunlardan bazılan şöyle sıralanıvor: Türkiye ile lsrail arasında imzalanan anlaşmaya Arap ülkelerinden gelen tepkı. Suriye'nin PKK terörüne destek vermesi, Fırat ve Ası nehirleri sorunu. Türkiye ile AB arasında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşmasının. Yunanistan'ın engellemeleri nedenıyle etkın isletilememesinin Ankara'da yarattığı rahatsızlık. • 10. Sayfada KESK'TEN GÖZALTILARA TEPKİ 'Sivil sıkıyönetim'• Türkiye'de eğitim, sağlık, ulaşım ve yerleşim sorunlannın tüm toplumu bunaltacak düzeye ulaştığına dikkat çeken KESK Başkanı Siyami Erdem. siyasal iktidarın, var olan sorunlann gerçek çözümlerine yönelmek yerine, istikrarsızlık ortamından yararlanarak baskı ve şiddet politikalan ile "sivil sıkıyönetim" uyguladığını söyledi. İSTANBUL / ANKARA (Cumhumet) - Kamu Emekçilen Sendikalan Konfederasyonu'nca(KESK)gerçekleştinlmek ıs- tenen v e polisin sert müdahalesı ile engellenen sendikal hak ev - lemı sırasında gözaltına alman KESK Genel Başkanı Siyami Er- dem hükümeti "sivil sıkıyönetim" uygulamakla, içişleri Baka- nı. Istanbul Valisı ve Istanbul Emniyet Müdürü'nü ise "kendi siyasal tercihleri doğrultusunda davranmakla" suçladı. Kamu Emekçilen Sendikalan Ankara Şubeler Platformu da eylemın dünya kamuoyunda duyul- rkiıi£i«i«i A r a P arvesi haarlıklan sürerken Hizbullah ve radikal Filistinliler. İsrail'e karşj saldın- n j ı ı i c i s ı s ı y a ^ G ü n e y L ü b n a n ' d a jrany a n l l s ı Hizbullah geriUaJarmın düzenlediği saldında 5 İs- rail askeri ölürken Tel Aviv-Kudüs yolunda da iki Yahudi verieşimci öldürüldü. • //. Sayfada Yeni savaş sistemi ile F-4'lerin hedef belirleme menzili 90 kilometreye yükselecek Sınırötesi operasyonlarda lsrail radarı öDPden polise protesto I 6. Sayfada • Israil'in modernize edeceği Türk F-4'lerine takılacak radarların 90 kilometreye kadar çıkan yer hedefini belirleme menzili ile örneğin, havadan yer hedefini tespit eden Sam fîizelerine sahip Suriye. Türkiye içinden. bu ülkenin hava savunma sistemine girilmeden vurulabilecek. LALE SARnBRAHİMOĞLÜ ANKARA - İsraiJ'in modernize etmesi öngörülen Türk F-4 uçakla- nna takılacak Elta radarlan, hertür hava koşulunda havadan yer hedef- fennı tespit edebilme özelliğivle, envanterlerindekı füzelerle Anka- ra'ya tehdit oluşturan komşulann, gerektiğinde Türkiye içinden vurul- ması olanağını sağlavacak. F-4"le- re takılacak radarlarsayesinde. Tür- kiye, örneğin Sunye'nin hava sa- v unma sistemlerinin menzılıne gir- meden. kendi topraklannın 50-60 kilometre içinden karşı hedefi vur- ma yeteneğine kavuşacak. Türkiye. NATO kapsamındaki uçuşlarla sınırlı olmasına karşın ge- çen yıl ABD'den temin ettiği tanker uçakları ileenvanterine uzun mesa- feli uçuşlar ıçin gereklı havada ya- kıt ıkmali yapan tanker uçaklannı kattı. F-4 uçaklanmn modernizas- yonu ile de Türkive. ABD ve lsrail ile birlıkte havadan yer hedefierini belırlemede üstün teknoloji içeren radarlara sahip olacak. F-4"lere takılacak radarlar. 90 ki- lometreye kadar çıkan ver hedefle- MArkasıSa. 6, Sü. 9'da masını engellemeyeçalışan emniyetin "ka$ yapayım derken gözçıkardığmı*1 bıI- dırdi. Demokratik kitle ör- gütleri ise yaptıklan açık- lamalarda gözaltında tutu- lanlann bir an önce salıve- rilmesi istemlerini yinele- diler. Kamu çalışanlan \e kayıp ailelennin 8 haziran- da Galatasaray'da gerçek- leştirmek istediği oturma eylemine polisin izın ver- memesi ve çok sayıda e>- lemcıyı kıyasıya döverek gözaltına alması üzerine KESK Başkanı Siyami Er- dem dün bir basın toplantı- sı düzenleyerek olaylan de- ğerlendirdi. Siyami Erdem. Türkiye'nın büyük bir eko- nomik. sosyal, siyasal knz içinde bulunduğunu ve bu krizın sürekli bıristikran>ız- Iığı doğurduğunu dile geti- rerek kamu emekçilerinin sivasal istikrarsızlığın acı sonuçlan- nı çektiğini söyledi. Türkive'de eğitim. sağlık. ulaşım \e yerle- şim sorunlannın tüm toplumu bunaltacak düzeye ulaştığına dik- kat çeken Siyami Erdem. siyasal iktidann var olan sorunlann gerçek çözümlerine >önelmek yerine. istikrarsızlık ortamından yararlanarak baskı \e şiddet politikalan ile "sivil sıkıjönetim" uyguladığını söyledi. Siyami Erdem. İçişleri Bakanı Ülkü Gü- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te İçişleri Bakanı'ndan savunma • 6. Sayfada Cezaevleri için tabutlu eylem I 6. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK lsrail'- Araplar - Türkiye... Türkiye'nin İsrail'leyaptığı işbirliği anlaşmasının yankıla- rı sürüyor. Görünen o ki bu iş- birliğinin çerçevesi net olarak kamuoyuna açıklanmadtkça tartışmatar da sürecek. Bu durumdan Arap diinyası rahatsız. Türkiye 'nin bir ülke ile yap- tığı anlaşmaya iiçüncü bir ülke karışamaz. Komınun buyanmı tartışma dışında tutalım. \e var ki Ortadoğu 'daki ge- lijmeler çok değişken. Bölgede bir taş oynayınca bundan tüm ülkeler etkileniyor. Arap dünyasının gündemin- deki temel konu, lsrailseçimle- rini, sağcı lider Benjannn S'e- tanyahu 'tıuıı kazanmasu Arap ülkeleri, bugelişmen'm barış sürecini ve İsrail'in poli- tikasını etkileyeceği endişesin- deler. Günlerdir zirve üzerine zirve yapıyorlar. Arap dünyasının li- deri olma amacmdaki Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Müba- rek 'in başı çektiği gelişmeler- den dolaylı olarak Türkiye de etkileniyor. Türkive'nin İsrail'le askeri alanda yaptığı işbirliği anlaş- masının adım adım yaşama geçmesi karşısında Arap ülke- leribir "pakt " kurma düşünce- sinekadar varan "knrşı önlem- lere " hazırlanıyorlar. İsrail'in askerialandaki tek- nolojik üstünlüğü, kabul edilen bir durum. Türkiye de bundan yararlanmayı hedefliyor. İki ül- ke arasındaki anlaşma gerçek- leştîğinde Ortadoğu 'daki barış • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Röportaj Bir Üniversite Bir Yaşam • Görevden aynldıktan sonra, öğrencilerim, bana çalışmayan, bozuk, eski bir köstekli saat hediye ederek "Hocam. bu saatle sizin için zamanı durdurduk" dediler. O günden bu yana, kendimi kösteğe bağlanmış bir saat olarak düşünüyorum. AHMFTCaMİ'inyaznftzfei yarm Cumfcrijette Hizbullah davası DGM: Terörü, İran besliyor • Ankara 2 No'lu DGM. Hizbullah"ın Düzce grubuna mensup olduklan gerekçesiyle mahkûm edilen sanıklann Iran'la sıkı bağlantılar içerisinde olduğunu açıkladı. • Kararda. Humeyni'nin kızı ve torununun sanıklardan Recep Güler'i İran'a davet ettikleri anlatıldı. I 4. Sayfada Liseler Mezunlara ek puan önerisi • ÖYSM Başkanı Eres Söylemez, ÖSYM sınavlarında liseden yeni mezun olan öğrencilerin diger öğrencilere oranla başanlı olamadıklarını sö> ledi. • Eres Söylemez. yeni mezunlara ek puan verilmesi konusunda bir çalışma başlattıklannı belirtti. M Z Sayfada GUNDEM ML STAFA BALBAY Kül Türü Bakanı... Konumuz, Agâh Oktay Güner'in hüneri... Sansürü savunan bir kişi Kültür Bakanlığı koltuğuna otu- rursa bu sözcüğü ikiye bölmek daha uygun olur: Kültür... Böyle bir kişi, sanırım daha çok küllerin türünden anlar: Kitap külü, film külü, yontu külü... Burada hemen vurgulayalım kı, amacımız "kül"e haka- ret etmek değil. Odun külü, Anadolu'nun pek çok yerinde hâlâ çamaşır yıkamak için kullanılır... Bakan bey de "külyutmadığını" kanıtladı ve "Istanbul M Arkası Sa. 6, Sü. I 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle