25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN1996SALI 10 DIŞ HABERLER K. İrlanda görüşmeleri • BELFAST(AA)- îrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA)as'keri kanadı Sinn Fein'in lideri Garry Adams. dün Belfast'ta başlayan Kuzey İrlanda ile ılgili görüşmelere partisinin katılamaması karşısında kendisini 'aldatılmış" hissettiğini söyledi. Toplantıva katılacak kişilerin seçimi için yapılan oylamada. Sinn Feirfin yüzde 15.47 oy aldiğını anımsatan Adams. Sinn Fein'in görüşmelere katılmasını engelleyen hükümeti "soysuzlukla" suçladı. Almanya Adalet Divam'na gidiyor • BONN(AA)- Almanya'nın. AB Komisvonu'nun İngiltere menşeli boğa spermi, Mğıryağları \e sığırbazlı jeîatin ihracatına izin çıkararak. sığır eti ve ürünlen ihracatı Ü7erindeki yasağı hafifletmesi karşısında, Avrupa Adalet Divam'na gideceği bildirildi. Almanya Sağlık Bakanı Horst Seehofer yaptığı açıklamada. bu kararın 16 Eyaletin sağlık bakanının Berlin'de yapttğı toplantıda alındığını belirterek, aynca federal ve eyalet yetkilılerinin tngiİiz sığır ürünlerine anıbargo> u Ev lül ayına kadar uzatma karan aldıklannı kavdetti. Gemi yangını: 72ÖIÜ • NAİROBİ(AA)- Kızıldenız'de Eritre açıklannda Perşembe günü meydana gelen uerni yangınında 72 kişinin öldüâü bildirildi. BBC'nın Entre radyosuna dayanarak verdiği haberde. ölenlerin çoğunluğunıın Etiyopyalı olduğunu \e Suudi Arabistan'a yasadışı vollardan girmeye çalıştıklannı ileri sürdü. Pakistan'da bombalı terör • LAHOR (AA) - Pakıstan'ın Pencab Evaleti'nin Gujranvvala kentinde bugün meydana gelen 3 bombalı saldında ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldügü ve yaklaşık 50 kişinin de >aralandığı bildirildi. Polis. ilk bombanın Gujranvvala kentinde bir otobüste patladığını. 4 kişinin öldüğünü \e 20 kişinin de yaralandıgını beliıtti. Diğer ikı bombanın kentin pazar meydanında patladığını kaydeden polis. burada da 3 kişinin öldiiğünü 30 kişinin yaralandıgını bildirdi. Dış politika zorlamyorSERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Cumhurbaşkanı Sü- leymanDeminel'in. Başbakan Mesut Vılmaz'ın istifasını kabul etmesivle yeniden "siyasi isfikrarsızlık" içine düşen Türkiye. dış politika konula- nnda da zorlanacak. Türkive'nın İs- rail ile imzaladığı askeri anlaşmadan, ay sonunda görev süresi dolacak olan Çekiç Güç'e. Türk-Yunan gerginli- ğinden Hazar petrollerinin dünya pa- zarlanna taşınmasına kadar çeşitliso- runlar. Türkiye'nin venı hükümetıni aradığı günlerde tartışılacak. Siyasi istikrarsızlık. ülkenin içinde bulunduğu ekonomik \e sosval so- runlara çöziim bulunmasında güçlük- ler çıkarırken. dış politıkayı da zor- luyor. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili gündemdeki sorunlar şöyle sı- ralanıyor: # İsrail ile imzalanan askeri an- laşma: Türkiye ile İsrail arasında 23 şubatta imzalanan "askeri işbiriiği \e eğitim anlaşnıasına" Arap ülkeleri büyük tepki gösterdi. İran. bu anlaş- manın tüm Arap dünyasını kaygılan- dırdığını belirtirken. Mısır. iki ülke arasındaki anlaşnıanın Ortadoğu'da veni ittifaklara ve çatışmalara neden olabileceğini kavdetti. Mısır. Suriye \e Suudi Arabistan liderlerinin ön- ceki gün Şam'da >apkılan üçlü zirve- de. Türkiye'ye "anlaşmavı yeniden gözden geçirmesi yolunda uyan" ya- pıldığı kaydedildi. • Suriye: Suriye'nin PKK terörü- ne destek vermesi \e Abdullah Öca- lan'ı topraklannda banndırması. Fı- rat \e Asi nehirleri sorunu, Surıye'de son zamanlarda görülen bombalama olaylarının ardında Türkiye'nın ol- duğu iddialan. iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı. Türkiye. 23 ocakta Suriye've verdiği notada. Öcalan'ın bir an önce iade edilmesi \e PKK've destek \erilmemesi ge- rektiği iletıldı. Aynı notada, Suri- ve'ninÖcalan'ı iade etnıemesi vete- röre destek \ermeyi sürdürmesi du- rumunda. Türkiye'nın Surive've kar- şı her türlü önleme başvurma hakkı- na sahip olduğu belirtilerek. uygun görüldüğü durumda bu önlemlerin alınacağı kaydedildi. 9 Türkiye-Yunanistan: Ege'de statüsü belirsizolan ada \e adacıklar nedeni> le ortav a çıkan tansivon yük- sekliöi sürdü. Son olarak Girit Ada- si' nın günev batısmdaki Ga\ doz Ada- sı sorun oldu. Yunanistan. Gavdos'un eylül ayında yapılacak NATO tatbi- katında yer almasını istedi. Türk as- keri yetkili ise, adanın statüsünün be- lirsiz olduğunu \e incelenmesi ge- rektiğini bildirdi. Yunanistan, NATO nezdinde olayı protesto etti. 2 taraf arasında diyalog sürecinin başlatıla- mamasının. Ege'de gerginliğin süre- ceği anlamına geldiği yorumları ya- pıldı. • Türkiye-AB: Türkiye ile Avru- pa Birliği(ÂB)arasında İ Ocak 19% tarihinde yürürlüğe giren gümrük bir- liğinin. Yunanistan'ın engellemelen nedeniyle etkin işletilememesi An- kara'da rahatsızlık yarattı. Atina. An- kara'ya verilmesi gereken 375 mil- yon ECU'luk mali yardımı \eto etti. 26 martta vapılması gereken Türki- ye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı da gerçekleşemedı. AB. 21-22 haziran günlerinde Floransa'da vapılacak AB zirvesine TÜrkiye'yı davet etmez- ken, Italva Başbakanı Romano Pro- di, Yılmaz'ı troyka (birönceki. şim- diki \e bir sonraki dönem başkanla- rı) toplantısına çağırdı. 0 ÇekiçGüç: Görev süresi bu ayın sonunda bitecek olan ve uzatılması TBMM've bağlı olan Çekiç Güç'ün yapısının Türk tezine göre yeniden düzenlenmesi konusunda Ankarave VVashington'da görüşmelerin sürdüğü bildirildi.Ankara'nın VV'ashing- ton'dan. "Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir high-level statement (yiiksek düzeyli acıklama)" yapma- sının beklendiği kaydedildi. Clinton, dosyalar için özür düedi• Siyasi rakiplerine ait özel dosyaların Beyaz Saray'da ortaya çıkması üzerıne güç duruma düşen Clinton yönetimi, olayın bir hatadan kaynaklandığını ve dosyalardaki bilgilerin kesinlikle kötü yönde kullanılmadığını açıkladı. Panetta. aynca gazetecilere ver- diği demeçte. "Cumhuriyetçilere ait özel dosyalardan etde edilen bil- gilerin kesinlikle kötüye kullanılma- dığını" vurguladı. Rakiplerine ait özel dosyaların Beyaz Saray'da ortaya çıkmasının ardından oldukça kötü duruma dü- şen Başkan Clinton. kendısi şahsen özür dilemedı: ancak gazetecilere yaptığı açıklamada, Güvenlik Baş- danışmanı Panetta'nın söyledikle- rini tamamen destekledığıni belırt- ti. Cumhuriyetçilenn lideri Sena- tör Bob Dole. Clinton yönetimını Cumhuriyetçi Parti'ye üye kişile- rin özel dosyalannı tutmakla suçla- mıştı. Cumhurıyetçilerin başkan adayı Dole. Başkan Clinton'ın 'düşmanlannın listesini' turtuğunu öne sürmüş ve özür dılenmesi ge- rektiğini belirtmiştı. Dış Haberier Servisi - Cumhuri- vetçılere ait özel dosyaları Federal Istihbarat Bürosu FBI'dan ıstemek- le suçlanan Clinton yönetımı. dos- yaların bir hata sonucu Bevaz Sa- ray'aeeldıâını belirterek özür dile- di' " ^ Başkan Bill Clinton. çoğu Cum- huriyetçi Partıden 330 kişinin özel dosyasının Bevaz Saray'a gönderil- mesiyle ilgili olarak yaptığı açıkla- mada. "Olav tamamen idari bir ha- tadan kaynaklanmışrır. Bevaz Sa- ra> "a sürekli giriş kartı \erilecek ki- şiierin listesini çıkarma> a çalışırken bir kanşıklık me>dana gelmiş" de- di. BevazSaray Güvenlik Başdanış- manı Leon Panetta ıse. "Bu bagış- lanamaz bir hatadır. Olav a kanşan- lardan özür dilenmesi gerektiğine inanıvorunı" dıve konuştu. Eşcinseller Clinton 'a kızgın 1992 seçimlerinde Amerikan eşcinsellerinin ovlanııı toplavan Clinton, "hemcinslcrin e\liliği'' konusundaki turumu ile bu kesinıin hedefı haline geldi. Bill Clinton, escinsellerin 'vasal' evliüğine karşı çıkıyor \e bu çerçevedeki bir \asa ta&arısına da destek veriyor. Clinton, Caüfomia Senatörii Diane Feinsten'in evindeki hirseçim kampanvası toplantısına katılnıak için kente gelirken. eşcinseller de c\in önünde gösteri \aptilar. \aklaşık200 cok öfkeli" eşcinseL pıırıkartları ile birlikte K'instein'ine\inin önünde sloganlar attılar. Tiırkiye-Azerbaycan İsrail benzeri anlaşma .\NKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye ile Azerbaycan arasında. yoğun tartış- malara neden olan İsrail anlaşmasının ben- zeri olan "Askeri Eğitim, Teknik ve Bilim- sel İşbiriiği Anlaşması" imzalandı. Azerbay- can Savunnıa Bakanı Tümgeneral Sefer Abiye\. iki ülke arasındaki ilışkilerin güç- lendiğı birdönemde. bu anlaşmanın imza- lanmasının zorunlu hale eeldiöini \uruula- dı. Resmı bir ziyaret amacıyla önceki gün Türkiye'ye gelen Azerbaycan Sav unma Ba- kanı Tümgeneral Abıyev. dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karada- yı'yı ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardın- dan Orgeneral Karadayı ve Abiyev. "Tür- kiye-Azerbaycan Askeri Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbiriiği Anlaşmasrnı ımzaladılar. Orgeneral Karadayı. imza törenınde yaptı- öı konuşmada. "Günümüzde .Azerbaycan, Kafkaslar'daki stratejik konumu. petrol kay naklan \e boru hatlan dolayısıy la daha da önemli halegetmiştir."diye konuştu. Abı- yev de anlaşnıanın. Azerbaycan halkıve si- iahlı kuvvetlennin yaşamındatarihi birolay oldufiunu sövledi. Yunan gazeteleri 'Savaşahazır olalım' ATİNA (AA) - Yunanistan'da iktidarpar- tiM Pasok'un 21 milletvekili. hükümetin Türkiye'ye karşı politikaMnı yetersiz bu- lup. sertleştirilmesi isteği ile hazırladıkla- n bırmanifestoyu Başbakan Simitis'e \er- di. 5 sayfalık manifestoda. "Türkiye iledi- >aloga hayır. Silahlı Kuvvetler derhal takviye edilmeli \e Ege'de Türkiye'ye karşı bir hava-deniz gücü dengesi kurul- malıdır" denıldı. Yunan gazeteleri de manşetlerinde "Savaş Senaryoları" gibi başlıklarkullandılar. Hükümetyanlısı Et- nos gazetesi. başyazısında ve yorumlann- da "Ege'yi kara bulutlar sardı. Savaşa da hazırolalım" dedı. Savunma Bakanı Ge- rasimos Arsenis de. Yunan halkını, Tür- kiye karşısında geniş tabanlı bir vatanper- ver cephe kurmaya çağırdı. TURNİKE / SEMİH GÜNVER HABITAT-II Konferansı için Türkiye'ye gelmiş bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Anka- ra'ya da ilk ziyaretini yaptı ve başkentte cumhurbaşka- nımız ve ilgili bakanlarımızla görüştü. Butros Gali ile 1965 yıhndan beri dostuz, uzun yıllar boyuncaaileceya- kın ilişkilerimizi sürdürdük. Butros Gali'yi 1965 yılında Kahire'de üniversite profesörlüğü yaptığı devirde tanı- mıştım. Henüz siyasete atılmamıştı, Başkan Nasır'a karşrt cephedeydi. Yıldızı. Enver Sedat zamanında par- ladı, milletvekili seçildi, Dışişleri Bakanlığı yaptı, Camp David müzakerelerinde görev ifa etti. Butros Gali, her bulunduğu yerde bizleri aradı, oteline davet etti, eski anı- lanmızı tazeledik. Bu defa da Ankara'da Hilton Gieli Kral Dairesi'nde ko- nuk edilmişti. Arzusuna uyarak eşımle birlikte ziyareti- ne gittik. Hilton'un Kral Dairesi bir geminin dar koridor- lu, basık tavanlı lüks kamaralarını andınyordu. Gali'yi yorgun ve biraz yaşlanmış buldum. Eşi ile birlikte bize aynı sıcak ilgiyi gösterdiler. Butros'un genel sekreterlik görevi önümüzdeki eylül ayında bitiyordu. Görevinin bir devre daha uzatılmasını isteyebileceğini, bitmemiş önemli işlerinin bulunduğunu, fakat uzatma olanağını el- de ederse, devre sonuna kadar beklemeyip bir-iki yıl sonra Kahire'ye dönmeyi tasarladığını anlattı. Türkiye'de gördüğü konukseverlikten çok memnun görünüyordu. Bir Türk gazetecisinin kendisine ne için Türk düşmanı Karanlıkta Arayış denildiğini sorduğunu, bu soruya üzüldüğünü. BM Ge- nel Sekreteri'nin uluslararası veya ikili anlaşmazlıklarda ister istemez tarafsız davranması gerektiğini, aksi tak- dirde kendisine olan güveni kaybedebileceğini söyledi. Butros Gali'ye o gün bir saldın düzenleneceğinin güven- lik kuvvetlerimizce haber alındığını ve gereken tedbirle- rin alındığını öğrenmiştik. Sonradan doğru olmadığı açıklanan bu haber hepimızi huzursuz etmişti. Koridor- lar korumacılarla doluydu. Gali, "Senede 6 ay otel oda- larında polis nezaretinde esir gibiyaşıyorum" dedi. O gece Ihsan Doğramacf nın Biîkent'teki köşkünde oda müziğı konseri ile başlayan görkemli bir akşam yeme- ği verildi. Altın servis takımları, kıymetlı kristal takımları ile süslenmiş 36 kişilik masada adeta birer tablo gibi res- medilmiş garip isimli yemekleri tattık. Gali ve eşi, Istanbul'a gittiler. Sakınan göze çöp ba- tar. HABITAT-ll'nin açılış töreninde Gali, sekretarya ta- rafından hazırlanan ve önceden okumaya vakit bulama- dığı nutkunda "Türkiye Federal Cumhuriyeti" sözlerini ağzından kaçırıverdi. Gafının farkına vardı. Hatayı bir dahatekrarlamadı. Fakat, iş işten geçmişti. Gali'nin söz- cüsü Ahmet Fevzi gerekli tekzibi yaptı. Konuşmayı ka- leme alan BM memuru, herhalde cezalandırılacaktır. TBMM Dışişleri Komisyonu'nun Gali'ye karşı eleştirile- ri yerindedir. Bu arada Gali, dikkatsizliğinin kurbanı ol- muştur. Olaylar, Gali ve eşinin morallerini bdzdu, mideleri al- lak bullak oldu. Hastalandılar. Gali. hareketinden önce Denktaş ve Emre Gönensay ile görüştü. Hava yeni- den yumuşadı. Gali, kapanış için tekrar istanbul'a ge- lecek. Son zamanlarda askeri makamlanmız dış politika so- runları ile yakından ilgilenmeye başladılar. Milli Savun- ma Bakanı Sungurlu, dışişleri bakanıymış gibi açıkla- malar yaptı. Orgeneral Bir, Türkiye-lsrail askeri eğitim anlaşmasının, Türkiye'nin dış politikasının genel hatla- nna uygun olarak imzalandığını, anlaşmanın kımseye karşı olmadığını açıkladı. Ancak yardımcısının verdiği teknik izahat sırasında, anlaşmanın içeriği hakkında bil- gi verilemeyeceği, bazı maddelerın gızli olduğu belirtil- di. Bu ifade de Mısır dahil bazı Arap devletlerinin şüphe- lerıni arttırdı. Surıye'de patlayan bomba olaylarının Tür- kiye tarafından tertıplendiği ne gariptir ki ABD ve İsrail basınlannca iddia edildi. Girit'in güneyındekı Gavdos adacığı olayı NATO'daki bir Türk subayı tarafından or- taya atıldı. Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardımları ke- sintilere uğratan ve ağır şartlara bağlayan ABD Kong- resi'ne karşı. Kâmran inan'ın cesur ve açık kalpli ko- nuşmasını ve TBMM'nin sert tepkisini açıklayan ortak bildirisinı gönülden destekliyorum. Mesut Yılmaz'ın Brüksel'de Avrupa Topluluğu so- rumlulan ile yaptığı temaslar nezaket konuşmaları sını- nnı aşamadı. Türkiye'deki iç politika belirsizlikleri Türki- ye Başbakanı'nın geleceği hakkında tereddütlere neden olmuştu. Nihayet, Mesut Yılmaz istifa etti. 2 Haziran kısmi yerel seçimleri Refah'tn zaferi, ANAP ve özellikle DYP'nin gerilemeleri ile sonuçlanmıştı. TBMM, çoğunluk oyları ile Çiller in malvarlığı hakkın- daki önergeyı kabul etti. Erbakan ın malvarlığı önerge- si DSP'nin ret oyları ve ANAP'ın gizli desteği ile kabul edilmedi. Ecevit. oylamanın nedeninin siyasi değil hu- kuki olduğunu uzun uzun anlattı ve "Biz farklı birparti- yiz'' dedi. Ecevit, aynı hukuki titizliğini, hükümete güve- noylaması sırasında göstermiş olsaydı ve "çekinser" oy vereceğine, toplantıya partisini sokmasaydı, Anaya- sa Mahkemesi'nin iptal karanna sebebiyet vermezdi. Ülke karanlıklar içinde. El yordamı ile ilerlemeye çalışıyoruz. Her taraf "bubi" tuzaklan ile dolu. BİLKEHT ÜMİVERSİTESİ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÖLTESİ HAZIRUK SINIFLARI ve ÜSANS PR0GRAMLAR1NA TEK AŞAMAJ.I YETENEK SINAVIYLA BURSLU ÖGREHCİ ALINACAKTIR. Ögrenci Kabul Edilecek Sanat Dalları: KORO-ŞAN (Kontenjan 80), TEORİ-KOMPOZİSYON, PİYANO, YAYLI VE NEFESLİ ÇALGILAR (Kontenjan 170) Gerekli Başvunı Belgelerl: 1994 veya 1996 ÖSS Sonuç Belgesi/Devlet Konservatuvarı Lise Mezuniyet Belgesi, Başvuru Formu(Kayıtsırasındadoldurulacaktır), Nülus Cüzdanı Orneği, Oturma Belgesi, 2 Fotoğraf. varsa sanat eğitimine ilişkin bilgi ve belgeler, Aday kayıt ücreti, dekontu 500.000.-TL. (Belgeler teslim edildikten sonra, Yapı Kredi Bilkent Şubesi Hesap No- 940001-1) Bilgi İçin: 0 -312- 266 45 39 • 0 -312- 266 41 38 Aday kayıtları ilan tarihinden itibaren yapıiacaktır. Sınavlar kayıt sırasına göre, 21 Haziran - 7 Temmuz 1996 tarihleri arasında yapıiacaktır. Anadolu Güzel Sanatlar LJseleri mezunlarını teşvik İçin, öğrenlmleri süreslnce, eğitim ve yurl hursunu içerecek Szel kontenjaniar ayrılmıştır. BİLKENT 0NİVERSİTESİ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ'nden MÜZİK HAZIRUK OKULU ORTAOKULU'na ve Llse Kısmına (gOndOzia - yatılı) TEK AŞAMAU YETENEK SINAVIYLA BURSLU ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Oğrencl Kabul Edilecek Sanat Dalları ve Kontenjanlan PİYANO (15), KEMAN (64), VİYOLA (56), VİYOLONSEL (48), NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR (100) "obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon", TEORİ-KOMPOZİSYON (*2O), GİTAR ("5), KORO (*80) Toplam:223 öğrenci Yetenekli aday sayısı daha tazla olduğu takdirde kontenjanlar artırılabilir. Kontenjaniar arasında aktarım yapılabilir. Gerekli Başvnnı Belgeleri: 0Qrenim Belgesi. Nüfus Cüzdanı Orrveöi. Oturma Belgesi, Başvuru Formu (kayıt sırasında dolOuruiacaktır) 2 Fotoöraf, Aday kayıt ücreti, dekontu 500.000.-TL. (Beigefer teslim edildikten sonra, Yapı Kredi Bilkent Şubesi Hesap No: 940001-1) Aday kayıtları ilan tarihinden itibaren yapıiacaktır. Sınavlar kayıt sırasına göre, 21 Haziran - 7 Temmuz 1996 tarihleri arasında yapıiacaktır. Bilgi İçin: 0 -312- 266 45 39 • 0 -312- 266 41 38 * Yalnız Lise İçin CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı orsanizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Özel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklanyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 3ün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Ak|amları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı + A|qam yemeği + Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 6 0 0 D M (KDVd.hü) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS Özel plaj, yarı olimpik havuz, restaurant, market, barlar Möbleli, deniz manzaralı, mutfak ve mini barlı 4 kişilik APARTLAR Gruplara özel indirim. Rez.: 0.212 587 42 31 -587 44 39 BOZKURT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas \e KararNo: 1995 3-1996,26 Bozkurt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18.4.1996 tarih 1995 3 esas 1996 26 karar sayılı ilamı ile da\acı Ahmet Özdemir\ekili Av. Cemal Korzay tarafından da\alılar Murat Çeli ve arkadaşları aleyhine açılan taksim veya izalei şÜNTi davasında Kastamonu Bozkurt Sınarcık mahalle Hanemaa bahçe cinsi \e tapunun mart 1318 tarih. No: 8. c. 13. s. 65'te kayıtlı taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığının giderilmesine dair ilan. tüm aramalara rağmen bulu- namayan Bozkurt ilçesi Yeni mahalleden dahili da\alılar Cemal ve Halide çocuklan 1945 D.lu Sebahat Inan. 1947 D.lu Saadet Ersoy. 1950 D.lu Emine Dibek ile 1961 D.lu Sevda Düzcen'e tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar \erilmişolup; işbu ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmişsayılacagı ilanen tebliğ olunur. Basın: 88734 BİSMİL KADASTRO MAHKE.MESİ'NDEN EsasNo: 1978 226 Davacı Hazine tarafından davalılar Şehmus oğlu Ahmet. Şehmus kızı Ayşe, Fatma kızt Medo, tbrahim Ha- fit Ocak. Aydın Esma Ocak. Nebihe Budak \e Perran Toksöz aleyhine yapılan kadastro tespitine itiraz dava- sının reddi ile Bismil Kazancı Köyü'nde kain 46 parsel no'lu taşınmazın tespit gibi davalılar adına tapuya tesciline dair 2.4.1996 tarih ve 1978 226 esas, 1996 25 sayılı karar tüm aramalara rağmen davalılar Şehmus oğlu Ahmet. Şehmus kızı Ayşe ve Fatma Kızı Medo'ya tebliğ edilemediği gibi davacı Hazine tarafından ve- rilen 16.5.1996 havale tarihli temyiz dilekçesi de adı geçen davalılara tebliğ edilemediğinden gazete ile ila- nen tebliği gerekmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince işbu hüküm özeti ve temyiz dilek- çesinin Şehmus oğlu Ahmet, Şehmus kızı Ayşe ve Fatma kızı Medo \e tespit edilenıeyen \arislerine gazete ile ilanen tebliâine, gazete ilanından 15 aün sonra tebliğ edilmiş sayılması ilan olunur. 17.5.1996 Basm:"89548 \1ALAT\A AŞLnT 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYURU Esas No: 1995 599 Karar No: 1996 170 Davacı Mustafa Çelik vekili A\. Rıza Çağların da\alı Döndü Çelik aleyhine açtığı boşanma davasının >apılan açık vargılaması sonunda: Da\anın kabulü ile. Tunceli ilı. Chacık ılçesı. Ko\ungölü kö>ü. sa\fa no: 90. kütük sıra no: 39"da nü- fusa kayıtlı bulunan Munzuroğlu 1.2.1959 D.lu Mustafa Çelik ile a>nı \erde niifusa kav ıtlı Fe\zullah kızı 26.8.1950 D.lu Döndü Çehk'ın M.K. m. 134 gereğince boşanmalanna. yasa yollan açık olmak üzere karar ver- ilmıştir. Davalının adresi meçhul olduğundan karann adı geçene duyuru \olu ile tebliğine karar verilmıştir. Duyuru tari- hinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacaâı duyurulur. Basın: 88717 DtKKAT! 5 yıllık TEMEL EĞİTİM ÇAĞDIŞIDIR ve ÇOCUK HAKLARlna aykırıdır. Cahil çocuk aynı zamanda işsiz de kalacaktır. 8 yıllık TEMEL EĞlTİM'e geçmek zorunludur. ÇYDD TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS Özel plaj, yarı olimpik havuz, restaurant, market, barlar Türk mutrağından seçme yemekler. 2 kİŞİ Y.P. 3.000.000.- 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 Rez.: 0.212 587 42 31- 587 44 39 NURHAK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1995 22 Da\acılar Hüsne Karpuz \s \ekilleri Mehmet Lzun tarafından da\alılarOsman Gök- su \e arkadaşlan ale\hine açılan ortaklığın giderilmesi da\asının vapılan açık vargıla- ması sırasında \erilen ara kararı gereğince: Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Nurhak Seyitaliler Mah. Os- man Göksu'nun duruşma günü olan 12.9.1996 günü saat 09.00'da mahkememize bizzat gelmesı \eya kendisini bir \ekille temsıl ettiımesi. duruşmaya gelmedıği takdirde HL'MK'nin 213-377. maddeleri gereğince duruşmaya yokluğun'da de\am edileceğı da- valı Osman Göksu'ya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 16.5.1996 Basın: 89007 BİSMİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1986:34 Karar No: 1994 128 Davacılar Necmettin Ocakhanoğlu ve 34 müştereği tarafından davalı Bismil Hazine-i Maliye aleyhine. Bismil Mirzebey köyünde kain 142. 14"\ 188. 194. 199. 211 ve 244 parsel no'lu taşınmazların tapulannın iptali için açılan davanın HLMK'nin 409 5-6. mad- desi uyarınca açılmamışsayılmasınadair 14.4.1994 tarih ve 1986 34 Es. 1994 128 sayılı mahkememız karan davalı Rahıme Çıçeklivüz'e tüm aramaiara rağmen tebliğ edileme- diğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince işbu hüküm özetinin davalı Rahıme Çiçeklıyüz'e gazete ile ilanen tebliğine karann ilandan 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ilan ücretınin davacılara tahmiline ilanen tebliğ olunur. Basın: 89025
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle