25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Beş Emmy ödüllü televizyon filmi | ({_;) KanaiD 00.20 Verilen 'söz'e bağlı kalmakTV Servisi - Beş Emmy ödüllü bır telev izyon fılmi. Kafasına göre takılan bekâr Garner. kısa süre önce ölen annesine > ıllar önce verdi- ği bir sozü yerine getirmesi gerektiğinı fark eder. Şizof- ren erkek kardeşıne göz ku- lak olması şarttır. Sınema fılmleri de yapan Glenn Jordan'ın "Promi- se"ında sözü \eren kişi Bob Beuhler (Garner). Uzun yıllar boyunca şizofrenık kardeşı D.J e (Woods) ba- kan annesi ölünce. emlak- çilik yaptığı \\hite Rı- ver'dan ayrılarak doğduğu kasabayagelir. Otuz yıl ön- ce hasta kardeşinden uzak- laşabilmek için deniz kuv- \etlerine katılmış. bu süre zarfında da kardeşini sade- ce iki-üç defa görerek. bu tatsız gerçekten kaçmaya çalışmıştır. Ancak şimdı onunla bir- lıkte yaşamayı öğrenmek ve hıçbır şey i tek başına yapa- mayan D.J.'e destek olmak zorundadır Bu yardima muhtaç kardeşı tanımak için zerrece çaba göstermemiş olması da işini büsbütün zorlaştırır. Bir tür tersine "Yağmur Adam" duru- mu. Bırinci sınıf senaryosunu Promise - Promise / Yönetmen: Glenn Jordan / Oyuncular: James Garner, James Woods, Piper Laurie, Peter Michael Goetz, Michael Alldredge, Alan Rosenberg / 1986 ABDyapımı, 100dakika. Richard Friedenberg'ın yazdığı bır sevgi \e sorum- luluk dramı. James Gar- ner. yapımcı olarak da gö- rev üstlendı. Yedi dalda Emmy'ye aday olan "Pro- mise". yönetmeni Jor- dan'a, senaristi Frieden- berg'e, oyuncularından Ja- mes Woods \e Piper La- urie'ye bırer ödül getirdıği gibi. özel bır "seçkinlik" ödülüdealdı. Ayrıcaikide Altın Küre'ye layık bulun- du. Akşamın en iyisi. Oyımcu kadrosu ve yer yer komik olan bölümleriyle öne çıkıyor Barışa 'şarapTı koşıd ShowTV 22.15 '32. GÜn' 'Birseçim olsa' TV Servisi - Mehmet Ali Birand. "Bugün seçim ol- sa neolur" sorusuna yanıtarıyor Sıyasetin "etkili" ve "yetkili" isımlennın katılacağı bildirilen "32. Gün"de "Refah tek başına iktidara gelebilir mi", "MHP ki- minle ittifak yapacak", "Solda birleşme hayal mi", "Orta saha küçülmeye devam eder mi" gibi sorular üzerınde durulacak Programın ıkınci \e son bölümün- de ise Çin'den yola çıkan ve tarıhı Ipek Yolu'nu izleye- rek İstanbul'a gelecek olan deve kervanı hakkındaki ha- ber yer alıyor. Kale Grubu'nun sponsorluğunu yaptığı volculusu "32. Gün" adına Rıd\an Akar izledı. N e l p a z e s r - n ı n I l k b 0 . lümü ıstekparçalaraaynldı. Jason Danovan'ın "Mission Of Lo\e" ve VVhitney Houston'ın "I V\ill Always Lo\e Vou" adh parçalarının ardından. "Aton Parmaklar"da Richard Clavderman'ın ünlıi şarJgUcı ekraaa, gelecek. "Dünyadan Müzik"te Beatles var (TRT2, 21.10). TRT2 22.55 'Ondan Sonra' TV Servisi -"Ondan Son- ra"ya bu hafta ıki tiyatro sa- natçısı konuk oluyor: Ayşe Tolga \e Ahmet L'ğurlu. Canlı yayımlanan programı Müveddet Anter, Duygu Asena ve Selim lleri bırlıkte sunuvor. Kanal 6 01.00 'Aranan Adam' TV Servisi - Kanal 6'da "Aranan Adam" adlı yenı bır program başlıyor. Basın bültenındeTV programcılıgı- na 'kurgu şo\' ka\ramını da kazandıracagı belırtılen "Aranan AdanT'ı Seda Yıl- maz yönetıyor. Istek prog- ramların parodısı nıteliğını ta- şıyacakyapımınilkbölümün- de. Zeki Miiren, Mesut Yıl- maz, Hıncal L'luç, Bülent Ecevit'le "kurmaca" tele- fon bağlantılan kurulacak. TRTEVT 20.10 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- \enfın sundugu "Akşama Doğru". çarşamba akşamla- rı TRT 1 "de. dığer günlerde ıse TRT INT'te yayımlana- cak. Programın bu akşamkı stüdyo konuğu Dıcle Ünı\er- sıtesı Beden Eğıtımi Bölümii Başkanı Gül Tiryaki olacak. Coburn. "Babam Sa\aştayken"de her şeyi kitabına uygun yapmaya özen gösteren komutan rolünde. SEVİN OKYAY 1943 yılında bir Italyan kasabası. şarap şenliğı ile futbol maçının yapılması ko- ijuluyla, Amerikan ku\ \ etle- rıne hemen teslım olmaya luzırdır. Bir grup uyumsuz Amerikah asker. Italyanları teslım olmaya razı etmeye galışır. Carroll O'Con- nor'ın "Babam Savaştav- ken"deki parlak performan- M. aktörün "All in the Fa- mily" tele\ızyon dızısinin 11971-77) başrolünü alması- m sağladı. Fılmın orijinal hikâyesı, Maurice Richlin ile bırlıkte \onetmen Ed»ards'a ait. Haylı ilginç orijinal adına gelince. senaristi VVilliam Peter Blatty yazdıklarına kapılıp gıtmiş olacak kı. or- taya çıkan hıkâye ı le bu ad ya da bu adın çağrıştırdıklan arasında hiçbir ilişkı yok. Se- naryosu tek ve umut verıcı bır ikılem üzerıne kurulu ama, yönetmeni Edvvards'ın da bu ikileme ya da filme zengınlık kattığı söylene- mez. Buna karşılık. yer yer cıdden komik yerleri var ve başta Coburn \e Shavvn ol- mak uzere. o>uncu kadrosu ıvi. f f S ) Sho>v TV 00.40] Babam Savaştayken - What Did You Do in the War, Daddy? / Yönetmen: Blake Edvvards / Oyuncular: James Coburn, Dick Shavvn, Sergio Fantoni, Giovanna Ralli /1966ABD yapımı, 115 dakika. l943yıhndaSicilya. ikin- ci Dünya Savaşı'nda, savaş- tan bezmış bir Amerikan bır- lığı. bır Italyan kasabasına gelir. Başlarında, herşeyi ki- taba uygun biçimde yapma- ya özen gösteren bir komu- tan vardır. Kasabayı hatırı sayılır bır Italyan gücünün elinden alacaklardır. Edvvards aksiyonunu ka- rakterlerınin bireysel marı- fetlen ve 'gag'lerıyle süsle- miş. Pek dışe dokunur bır fılm olduğu söylenemese de bu saatte ayakta kalanları eğ- lendırebılir. Oyuncu kadrosu ıçinde (halıyle) Italyanların da bulunduğu fılmin müziği. Italyan asıllı ünlü bır Ameri- kan müzısyene. Henry Mancini've aıt. Sevimli bebek bakıcısı sehirde atv 22.00 Bebek Bakıcısımn Maceraları - Adventures in Babysıttıng / Yönetmen: Chris Columbus / Oyuncular: Elisabeth Shue, Maria Brewton, Keith Coogan/1987ABD, 99 dakika. TV Servisi - Ilk başro- lünde bakmakla görevli ol- duğu iki çocuğu şehre. Chi- cago'ya götüren bir yeni- yetmeyi oynayan Elisa- beth Shue son derece se- ı vimlLChicago'yagidecek. çünkn bir arkadaşı başını derde sokmuş ve ona yar- dım etmesi gerekiyor. Ve tıpkı "Ferris Bueller's Dav OfT'un kahramanı gi- bi. kendinı bırdizi çılgınca maceraya kapılmış sürük- lenir halde buluyor. Senarıst Columbus'un ilk yönetmenlik denemesi. Film ıse ıv ımser bir yakla- şınıla vasat olarak değer- lendirılebilır. Amabelkı de oyuncularının canlandırdı- ğı karakterlenn yaş grubu- na hıtap eder. Elisabeth Shue. bırçok sudan fılm ve tozpembe karakterin ardın- dan geçenyıl "ElvedaLas Vegas - Leav ing Las Ve- gas" ile birinci sınıf bır ovuncu ve Oscar adayı ola- rak brtaya çıktı. f(5) Kanal D 11.00 Bir Kınk Bebek - Yönetmen: Nisan Akman/ Oyuncular: Hülya Avşar, Erdal Özyağcılar, Orhan Çağman, Derya Yücel/1987, Mine Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Reklam fılmlerıyle üne ve paraya kav uşup aılesıne ya- bancılaşan saf, yoksul, de- lışmen göçmen kızının, bu- nalıma süriiklenişının öykü- sü. Avşe Kulin'ın "Güne- şe Dön Yüziinö" kıtabın- dakı "Giilizar" öyküsün- den Nisan Akman'ın 1987'de uyarladığı "Bir Kınk Bebek" fılmınde, ke- nar mahalle ınsanlan arasın- da geçen gerçekçı bır konu ışleniyor. Insan sevgısine. aşk ve dostluk kavramlarına alçakgöniillü. kadınsı ıncelı- ğı veduvarlılığıylayaklaşan Aşkve dostluk üzerineAkman, ıçlı.savsizbırvapıt ortava koymuş. Özenlı an- latımı. canlı kı^ılerı. çarpıcı görüntülerıv le melodram sı- nırlarını aşan. ancak fotoro- man anlatımının etkısinden sıyrılamayan yenılıkçı sıne- ma ömeklenndenbırı. 1. An- kara Fılm Festıvalfnde Çağman ve Yücel yardımcı ovuncu ödüllerını aldı. istanbul'da bır reklam ku- ruluşunda set ışıkçısı olarak çalışan e\ lı, üç çocuklu Bal- kangöçmenı Remzı'nın bü- yük kızı. mutsuz evlılığın- den kaçıp eve döndüğü ıçın aılenın geçım yükü ağırlaş- mıştır. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖRETN Olur mu Olur! Ayaktopu karşılaşmalarının naklen yayın haklan fe- derasyon-kulüp-TV kanalları arasında nasıl bir düzen- lemeyle dağıtılmalıdır? Gerçekte. böyle bır konu en başta ayaktopu kulüp- leri ve TV kanalları arasında sağlanabilecek olumlu ilişkiler sayesinde çozumlenebılır. Ayaktopu federas- yonları ise ancak arabuluculuk görevini yerine getir- mekle yetinmelidırler. TV kanalları onemli gördüklerı ayaktopu karşılaşma- larını naklen TV izleyicılerıne yansıtmayı onemserler. Birinci neden, son derece güncellık taşıyan ve çok ge- niş bir kesimin ilgısıni çeken bu gıbı ayaktopu karşı- laşmalarını anında halka ulaştırmak olmalıdır. Ama ikinci ve tecimsel TV kanalları için çok daha büyük önem taşıyan neden ıse para kazanmaktır. Halkın ilgısıni çeken ve Turkiye'de de zaman zaman bu ilgiyi aşırı dereceye çıkaran ayaktopu karşılaşma- larının naklen yayınına ne denli çok sayıda reklam sı- kıştırılırsa o denli çok para kazanabılir TV kanalları. Ama işin bir de ayaktopu kuluplerıni ilgılendıren ya- nı var. Karşılaşmaları TV kanallarından ne denli çok ki- şi izlerse statlar da o denli az dolar ve kuluplerın ge- lirleri de o denli azahr. Işte bu nedenlerle de ışın ıçine para gırer. Once ayaktopu kuluplerine statlardan naklen yayından otü- rü azalabılen izleyıci sayısı nedenıyle belli mıktarlar ödenir. Sonra da bu ışı ayarlayan federasyonlara da bir miktar ucret odemeye sıra gelir. Sonuçta da nak- len yayını yapacak TV kuruluşu bol sayıda reklam ala- rak açığı kapamaya çalışır. Naklen yayın işıni ayarlayan ayaktopu federasyon- ları tüm ayaktopu naklen yayın haklarını tek TV kana- lına verebılir mı? Turkiye'de bunun aksıni söyleyen bir yasa ya da alışkanlık yok. Yurtdışında da ayaktopu naklen yayın haklarını aynı TV kanalında toplayan ör- nekler görülmektedir. Gerçekte, bu bir anlayışsızlık sorunudur. Her alanda tekelcıliğe karşıt görüşlerın ve yasaların bulunduğu bır ulkede ayaktopu naklen yayın hakları- nın tek TV kanalına verılmesi düşunülemez. Ama Tur- kiye'de ne tekelci anlayışa ve uygulamaya karşıt bir gorüş vardır ne de yasa. O zaman da tüm ayaktopu karşılaşmalarının naklen yayın haklarının tek TV kana- lına verılmesinde bir sakınca görulmez. Gerçekte, ayaktopu naklen yayın haklarını düzen- leyen kuruluşların bu gibi yayınları yapacak TV kanal- larında çeşitli ölçulerı aramaları kaçınılmazdır. Teknik yeterlilik, yönetsel beceri ve TV ızleyicilerını sıkmaya- cak bir reklam duzenlemesi gibi... Naklen yayın hak- ları bu gibi ölçulere sahıp tüm TV kuruluşlarına eşit an- layışla tanınmalıdır. Hangi TV kanallarının ayaktopu naklen yayınlarını anılan ölçülerle en iyı şekilde ger- çekleştirebıleceklerı ise ayaktopu federasyonları ile radyo-TV yüksek kurullarının arasındaki işbirliği saye- sinde rahatça belirlenebılir. Ne var ki Turkıye'dekı özel TV kanallarının teknik ye- terliliklerı, yönetsel becerilerı ve reklam düzenlemele- ri, ortada kâğıt üzerınde bırtakım kuralların bulunma- sına karşın, henüz kesın bır şekilde yürürluğe konmuş değildır. Özel televizyonlara daha yayın izinleri (ruh- sat) bile verılemedı. Resmen yayın ıznıne sahip olmayan TV kuruluşları şimdiden tekelleşmış durumdalar. Boyle bir ortamda ayaktopu naklen yayın haklarını hem de çok uzun bir süre salt bır TV kuruluşunun tekelıne vermenın yara- tabileceği büyuk sakıncalar var. Ama olur mu olur. Burası Türkıye! Alberto Modiano'nun "Türk fotoğraf tarihinde 37 yıllık bir kuşağın bir cıltte birleştîğinı" söylediğı önem- li bir albüm: "İFSAK 1959-1996 Fotoğraf Albümü". KENT HABERLERI Sebmi Öztürk'e by-pass • İstanbul Haber Scrvisi - Geçırdiğı rahatsızlık sonucu geçen hafta Haydarpaşa Prof. Siyamı Ersek K.alp DamarCerrahı Merkezi'ne yatınlan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, dün by-pass amelıyatı geçırdi. Hekimler, Öztürk'ün durumunun iyi olduğunu belirttiler. İletişimcilerin mezuniyet töreni H tstanbul Haber Servisi -İstanbul Ünıversitesi lletışim Fakültesi 1995-1996 öğretim yıh mezuniyet töreni 14 hazıran günü yapılıyor. 1Ü Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak olan törende 400 öğrencı kep giyecek THY yaz tarifesi • İstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan, 1996 yaztanfesi kapsamında 13 haziran tarihinden itibaren salı ve perşembe günleri istanbul-Şanlıurfa-lstanbul arasına dırekt sefer koydu. Ek seferler 26 ekım tarihine kadar yapılacak Matematik neden zor • İstanbul Haber Servisi - Bırçok öğrencınin matematik dersınden zayıf alması nedenıyle "Matematik Öğretımının Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu bır panel yapılıyor. Uzman Matematik dergısınin düzenlediği panelde. öğrencilerin matematik dersınden zayıf almalarının nedenleri tartışılacak. Panel 17 haziran günü saat 14.00'te Türkıye GazetecilerCemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacak. Park Otel'in öyküsü açılacak sergi ile HABITAT konuklanna sunulacak 6 Kent yağmasına güzel ömek'İstanbul Haber Servisi - Insan yerleşımlert konferan- sı HABITAT-ll'nin en önemlı sorunu kent yağması- na en ıy i örnek olarak göste- nlebılecek ParkOtel inşaatı "kente karşı suç anıtı" ola- rak ilan edilecek. Ayazpaşa Çevre Güzelleş- tirme Derneği'nce 12 hazi- randa Park Otel ınşaatının bitışiğinde açılacak sergide. İstanbul'a hakaret edercesi- ne yapımına izin verilen Park Otel'in kente ve de- mokrasiye bağlı duyarlı çev- relerce nasıl durduruldugu ve yıkıldığı HABITAT ko- nuklarına da gösterilecek. HABITAT. henüz dünya- nın gündeminde yokken ts- tanbul'daki sivil toplumdu- yarlılığının kent sorunlanna sahip çıkmasına örnek oluşturan Park Otel'in durdunılması eylemlerı. "yürürlükteki yasaların" bu bı- naya ızın vermesine rağmen hukuk mücadelesiyle sürdürülmüştü. Park Otel. 12 Eylül'ün ürünü olan ve Özal-Dalan ikilisinin dova- Park Otel açılacak sergi ile "kente karşı suç anıtı" olarak ilan edilecek. sıya kullandıklan Turizmı Teşvik Yasasf yla birlikte kentlenn. kıyıla- rın. SİT alanlarının "işbitirici ya- tırımcı çevrelerce nasıl yağma- landığını" gösteren yüzlerce ör- nekten yalnızca birinı oluşturuyor. Mımarlar Odası tarafından sür- dürülen kampanyayla birlikte hu- kuk mücadelesini kazanarak dönc- Buluştuk yine yaylada' • İstanbul Haber Servisi -Gebze-Güzeltepe'de yaşayan Gıresunlular, Karadeniz'in asırlık 'yayla obası" geleneğini sürdürmek ıçın Gebze'de de yaylaya çıktılar. Gebze'nın Denızli Köyü'nde yaylaya çıkan Giresunlular. çadırlannı kurup kemençe eşlığinde horon teptiler. Yayla şenliklerinden elde edilen gelir. Gıresurı'daki 65 şehit ailesıne verilecek. Kadınlar için sergi yeri • İstanbul Haber Servisi -Küçükçekmece Belediyesi ev kadınlarının ve kadın sığınma evinde katan kadınlann ekonomılerine katkıda bulunmak amacıyla. el ürünlenni değerlendırebılecekleri bir yer açtı. (Cadınlann ürünlerinı sergileyebileceği açılış. bugün belediye binası önünde yapılacak. Talaşböreği günü • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Maarif Kolejı \e Anadolu Lı^esi Mezunlarının Geleneksel Talaşböreği Günü 15 haziran tarihinde yapılacak. Okul bahçesinde saat 14.00'te yapılacak olan güne Seden Gürel. Özlem Tekın. Akın ve Sinan Erkoç da ka'ılacak. min İstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in inşaatı yıkmasına yasal zemin hazırlayan Ayazpaşa Çevre Güzelleştirme Derneği adına Yılmaz Zenger ta- rafından yapılan açıklamada. "İs- tanbulluların Park Otel'le ilgili, başlanmış ama kapanmamış bir hesabı" olduğu belirtilerek şöyle denıldi "HABITAT-II kapsamında çarpık kent- leşmeye en iyi örnek olan Park Otel inşaatı kalıntıla- rının anıtsallaştırılrnası için bir tören düzenlene- cek. Park Otel'den geriye kalan inşaat kalıntısını bir plaketle 'Çarpık Kentleşme- ye Politık Katkı Anıtı' ola- rak tescil edivoruz. Ve bir sergiyle, ParkOtel hikâve- sini anımsatarak, gözden kaçırılanların altını çiz- mek istivoruz. Biitün İs- tanbullular davetlidir." Serginin ParkOtel inşaatının bitışiğinde yer alan Ayazpa- şa Çe\ re Güzelleştirme Der- neği'nde 12 haziran çarşam- ba günü saat 14.00'te Hari- ciye Konağı Sokak No: 1 1 Ayaz- paşa'da açılacağı belırtildi. Bilın- diğı gibi Park Otel inşaatı. bu semt- te yaşayanlan harekete geçirmiş. bu gidışe dur demek için ayağa kaldır- mıştı. Ayazpaşalıların bu mücade- lesine çev reye. kente, demokrasıy e saygilı İstanbullular da omuz ver- mişti. Rapor gelmedi Koç'un duruşması ertelendi İstanbul Haber Servisi - Yanlış iğne yapılması sonu- cu sol kolu kesilen Ferhat Koç'un duruşması Yüksek Sağlık Şûrası'nın raporu göndermemesi nedenıyle yı- ne ertelendi. Raporun 15 ay- dan berı şûradan gelmedığı- ni söyleyen Ferhat. "Ben kendi kolumun savaşım ve- riyorum. Artık normal bir insan gibi yaşamak istiyo- rum. Duruşmalara gelip gitmekten yoruldum" dı- ye acısını dile getırirken. an- ne Sabiha Koç. adalet iste- dığını vurguladı. Raporu beklemekten yorulduklarını söyleyen anne Koç. "Rapo- run gelmesi için açlık gre- vi mi vapalını? Ferhat. ko- lu takılmadığı için intihar etmeyi bile düşündü. Fer- hat, önceden hem servis şo- förlüğü. hem garsonluk y a- pıvordu. Şimdi yapamı- yor" diye konuştu. Basın toplantısı düzenlediler ÖES'den, öğrencime dokunma kampanyası İstanbul Haber Servisi - Öğretim Elemanlan Sen- dıkası'nın (ÖES) "öğren- cime dokunma" kampan- yası çerçevesinde dün Marmara Ünıversitesi Göztepe Kampusunda dü- zenledığı toplantıda "üni- versitede şiddet" konusu elealındı Üniversite Öğrencılerı Koordınasyonu adına ko- nuşan Okan Erdem. ünı- v ersıtedekı şiddet olaylan- nın bilinçlı biçimde körük- lendığını ve bır gençlık tı- polojısı yaratılmaya çalı- şıldığını belirttı. 1.0. Tıp Fakültesi öğre- tim üyesı Prof Dr. Gencay Gürsov. tepedekılerın emir vermemesı halinde tek bır polısın bile şiddet uygulamasının mümkün olamayacağını belırterek "Suçlu iktidardır" dedı Cumartesı günü ODP İs- tanbul İl Merkezı gınşınde gözaltına alınan Gencay Gursoy. olayı şöyle anlat- tı: "ÖDP>öneticisi>im \e parti binasının kapısında giriş çıkışın kontrol altı- na alındığını görünce po- lise, 'Bır emir mı var. Sıkıyönetım mı ılanedıl- dı' diye sakince sordum. Beni alıp polis otosuna götürdüler. Yanımda genç bir gazeteci \ardı. Ona nüfus kâğıdının do- ğum yeri bölümiinde Do- ğu Anadolu yazdığı için özel muamele yapıyor. hakaret ederek tekme atıvorlardı." Gazetenıız yazarların- dan Oral Çalışlar da in- sanların kendılerıni de- mokratık. banşçıl yollar- dan ıfade edemey ince, şid- det yanlısı radıkal tepkile- rın geliştiğıni söyledı. Ça- lışlar. "Türkive'de artık demokratik yollardan muhalefet etme imkânı yok oluyor. Bö> le davra- nınca devletin şiddetiyle karşı karşıya kalıyorsu- nuz" diye konuştu. 12-13-14 haziran tarihlerinde Boğaziçi Köprüsü'nün tek şeridi kapanacak TGC'nin kuruluş yıldönümü İstanbul Haber Servisi -Türkiye GazetecilerGemiyeti'nin 50. kuruluş yıldönümü. dün akşam Pera Palas Öteli'ndeCumhurbaşkanı Süleyman Demirelın de katıldığı bir törenle kutlandı. Törenın açılış konuşmasını yapan NailGüreli.cemiyetinbağım- sızlık ilkesini 50 yıldır koruduğunu söyledi. Gürelı. "Bugün ülkesorun- larının tümünün ancak ve mutlaka demokrasi içinde çöziime kavuşa- bileceği inancındayız. Demokrasi ve tam basın özgürliiğü" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel ise hür basınsız bır demokrasinin düşünüle- meyeceğıni vurgulayarak şunlan söy ledı: "Turkiye'de rejimin daha iyi yerleşmesi gerekli. Demokrasi- ve zaman tanımalı. Hür ve demok- ratik Türkiye tek çözümdür. Çö- züm bıkmadan aranmalıdır." Ba- sın ve Enformasyondan sorumlu DevletBakanı AliTalipÖzdemir'in de bir konuşma yaptığı törende TGC'nin ilk 20 üyesine. TGC'nin es- ki genel başkanlan Nezih Demir- kent ile Necmi Tanyolaç'a ve eski genel sekreterlen. Bedii Faik, Recep Bilginer, Orhan Erinçve Rıdvan Yelekçi'ye bırer plaket sunuldu. İstanbul Haber Servi- si - Boğazıçı Köprüsü'nün bır şeridi. HABITAT-II Konferansı nedenıyle ger- çekleştirilecek havaı fişek gösterisi için 12, 13 ve 14 haziran tarihlerinde trafı- ğe kapatılacak. Sürücülerin bu tarihler- de Fatıh Köprüsü'nü kul- lanmaları aerektıöi bıldı- rıldı. İstanbul Emnıyet Mü- dürlü^ü Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Mü- dürü Arife Emirler. İstan- bul İl Trafik Komisyo- nu'nun. 12. 13 ve 14 hazi- ran tarihlerinde. gösterı hazırlıklan nedenıyle köp- rününbırşendini, 14 hazi- ran akşamı saat 21.30 ile 23.30 arasında ise tama- men trafığe kapatma kara- rı alındığını belirttı. Emirler'ın açıklamasına göre. HABITAT-II Konfe- ransı'nın kapanışı nede- niyle trafıkte yapılacak düzenleme şöyle "Boğaziçi Köprüsü üzerinde yapılacak olan havai fişek ve ışık göste- rilerinin sağlıklı bir şe- kilde gerçekleştirilebil- mesi, can \e mal güven- liğinin sağlanması için 12,13 \e 14 Haziran 1996 günlerinde Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa yakası istikametinden, Anadolu yakası istika- metine doğru sağdan bi- rinci şeridi. köprü üze- rinde gerçekleşecek olan çalışmalar ve hazırlıklar için taşıt trafiğine kapa- tılacak. 14 Haziran 1996 günü ise 21.30-23.30 sa- atleri arasında Boğaziçi Köprüsü'nün geliş \e gi- diş olmak üzere tüm şe- ritlerini genel taşıt trafi- ğine kapatılmasına İl Trafik Komisvonunca karar verilmiştir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle