05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 HAZİRAN 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET ÇİZGİLİK KİMtL MASARACI Deniz SOM lateraet: http://www.plOTet.tom.tf/Xn üektronik posto: [email protected] Tei: 0.212.S12 05 OS Foks: 0.212.512 44 97 Annesi onu ciddi bîr adam samyormuş yzun bir adı var Bülent Habo- ra'nın yeni kitabının; kitabın kapağında tam dokuz satır tu- tuyor: Anneme Yalılann Baş- bakanı Olduğumu Söylemeyin, Çünkü O Beni Hâlâ Ciddi Bir Adam Sanıyor. Ortada bir "adam" olduğuna göre "yalılann başbakanı" demek ki kadın değilmiş... Zaten ülkenin birinde bir "yalı çete- si" varmış, "ciddi adam" yalı çetesin- den hesap sormak için başbakan ol- muş... Amasonra... Sonrasında galiba biraz karışıklık ol- muş... Kitaba adını veren "ciddi adam" otu- rup herkese mektup yazmış. Işte, "sevgili dönme solcular"a yaz- dığı: "Televizyondaki, gazetelerdeki tüm dönme solcular, yani Hadiler, Zülfüler, Savaşlar, Aliler, Canlar ve diğerleri, lüt- fen anneme yalıların başbakanı oldu- ğumu söylemeyin, çünkü o beni hâlâ ciddi bir adam sanıyor... Siz bana bu iyiliği yaparsanız, ben de sizin vantilatöriüğünüze bir nebze hız verebilirim. Nasıl mı? Anımsarsanız, solculann sırtına ba- sarak, onları kandırarak biryerlere gel- diniz önce. arkasından da bizim Türk tipi kapitalistlere yamandınız. Şimdi sıra 'yeşil'lenmenize geldi. Çünkü ben ve ortağım, Necmettin Ho- ca'nın başa geçmesi için elimizden ge- leni yapıyoruz. Hadi evlatlanm, hadi to- sunlarım, vantilatörlüğünüzüyapın, ye- şillenin... Öperim yavrularım." Bir mektup da "Sevgili Copsever- ler"e: SESSÎZ SEDASFZ NVRİKVRTCEBE "Oğrenci har(a)çlan için direnen gençlere saldırmışsınız. iyi de etmişsi- niz. Bakın, benim oğlum böyle 'öğren- ci har(a)çları olaylarına katılıyor mu? Katılmıyor. Çünkü Viyana'da okuyor. Öğrenciler har(a)çlara karşı çıkacak- lanna, gitsinler Viyana'da, Londra'da, Paris'te, Los Angeles'ta falan okusun- lar. ...Bu har{a)çlara karşı çıkan öğrenci- leri ve onlan görüntüleyen basın ve te- levizyon mensuplannı bol bol dövün ki, Avrupa'daki itibanmız îyice artsın ve Türkiye'nin yeri sağlamlaşsın. Sizin gi- bi milliyetçi tosunlardan bu beklenir. ...Ben size arka çıkıyorum, ama siz de bana arka çıkın ve anneme yalılann başbakanı olduğumu söylemeyin, çünkü o beni hâlâ ciddi bir adam sa- nıyor..." Kaybolmak bir baba... Kendisini "siyasi tutuklu babası" olarak tanımhyor. Kızı 18 yaşında tutuklanmış, şimdi 20 yaşında... Bir baba olarak 18 aydır şehirden şehre cezaevi kapısı aşındınyor... 43 yaşındaki baba; kızının davasını izlemek İçin işinden bile istifa etmiş... Aile perişan... Davanın sekiz-dokuz ay daha süreceğini sanıyor... Asılmış iki pankartn karşılığında kızı mahkemede yasadışı bir örgüte üyelikten yargılanıyor. Olanak verildikçe kıztnı ziyaret ediyor. Son ziyaretinde kızının anlattıklanndan irkiltyor "Baba, cezaevi müdürü salı günü koğuşlara girdiğinde galiba sarhoştu, belki de bu yüzden doğruyu söyledi; ortalıktan kaybedilebileceğimizi söyledi." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Kentleşmemiz Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba diye Kapıkule'ye doğrv Engin C/Van gibi ilerliyor. DOSIM'in kitaplarında indirim bulmacası nasıl çözüldü? K ültür Bakanlığı'nın döner ser- mayesi, DÖSİM adıyla açtığı mağazalarda kitap ve bazı he- diyelik ürünler satıyor. Bunlar- dan biri de Cağaloğlu'nda... Sefa Yapıcı da. Kadıköy'deki fotoğ- raf kulübüne, DÖSİM'den zaman za- man "prestij kitaplar" denen büyük boy albümler alıyor: "Bir ay kadar önce gazetede, Edir- ne albümünün DÖSlM'in Edirne ma- ğazasında büyük ilgi gördüğü, öğret- men ve öğrencilere prestij kitaplarda L Cihan Demiıciden T J A F O R l Z M A L A K Vurmadan çürüten insan elıni degil BlLİMt kullanmıştır! yüzde 25 indirim yapıldığı yazıyçrdu. Geçenlerde Cağaloğlu'ndaki DÖSİM mağazasına gittim; 1 milyon 750 bin li- ralık bir kitap alacaktım, indirim sor- dum, 'Yok' dediler. Öğrenci olduğumu söyledim yine de indirim yapılmadığını bildirdiler. Indjrimsiz birkaç kitap aldım; poşet- te DÖSlM'in öteki mağazalannın tele- fonları vardı. Mersin'i aradım... Cağaloğlu'nda 1 milyon 750 bin lira- ya satılan kitap Mersin'de 1 milyon 700 bin liraydı ve yüzde 25 indirim yapılı- yordu. Bu kez Cağaloğlu'na telefon ettim, Mersin'deki uygulamayı anlattım. Telefondaki bayan "Bizeyazı gelme- di" dedi. Ankara'ya sormalannı önerince, te- lefonda beklettiler ve indirim yaptıkla- nnı bildirdiler. Bunun üzerine, 'Sizden bir yıldır kitap alıyorum, yapmadığınız indirimler ne olacak?' diye sordum. Aramızda bir tartışma başladı, 'istedi- ğiniz yere şikâyet edin' dendi. Ankara'ya telefon ettim, işletme mü- dürü Yemlihan Atalay'ı aradım. Bana, 7-8 aydır prestij kitaplannda indirim yapıldıgını söyledi. Istanbul'daki durumu anlatınca, "Memuriar eskiyle karıştırmış olabilir- ler" dedi. Ama, Cağaloğlu'nda 'Istediğiniz ye- re şikâyet edin' diyen memurun indi- rim yapıldıgını bildiğini de söyledi." indirim sorusu böylece açıklığa ka- vuştu ama bildiği halde memurun ne- den indirim yapmadığı sorusu hâlâ ka- ranlıkta kaldı... Transa Başkonsolosluğu Türkiye'den özür dilemeli' B oğaziçi Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Mehasin Güneş, Paris'te düzenlenen uluslararası bir konferansa çağrıimış fakat Istanbul'daki Fransız Başkonsolosluğu'ndan vize alamadığı için bilimsel toplantıya katılamamıştı... Ve ardından başkonsolosluğun vize işlemleri sırasındaki aşağılayıcı tavırları ortaya çıkmıştı... Henüz başkonsolosluktan lütfedilip bir açıklama yapılmadı!... Ama Fransız Başkonsolosluğu'na karşı tepkiler sürüyor. istanbul'dan Ercan Gümüş yazıyor: "Fransızlann saygısızlığını izliyor ve üzülüyorum. Bizlerin de yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben bir Hıristiyanım; atam, dedem Kurtuluş Savaşı'na Kuvayı Milliye ruhu ile katılmış. Fransızlar. bizi Cezayir'le kanştırmasın. Biz gereken yerde gereken yanıtı vermesini bilen bir milletiz. Ben diyorum ki: bu başkonsolos Türkiye'den ve bizden özür dilemedikçe, biz de Air France'dan bilet almayalım; istanbul'daki Fransız sermayeli süpermarketlerden alışveriş etmeyelim; Fransız mallan kullanmayalım. Eğer bizler bu tavn göstermezsek, o zaman daha çook kapıdan döneriz!" HISARCK SllH HIKTK MAHKEMESI'NDEN 14% 35 Esas Muris Hisarcık ilçesi Saklar köyünden Hü- seyin ve Cemile'den olma 1333 d.lu Mustafa Dinç'in düzenleme seklindeki Hisarc\k noter- liğinin 12.7.1<W5 tanh ve 693 ycvmiye nolu va- siyemamesinde: Hisarcık ilçesi Saklar köyü Göğnük mevkiinde kain 6 dönüm tarlayı ço- cukları Ayşe Tunç. Emine Zengin. Ali Dinç. Is- mail Dinç eşi Onzile Dinç'e mü^tereken veeşit olarak: Yine Hisarcık ilçesi Saklar köyüköy içi mevkiinde kain bahçelı evi çocuklan Emine Zengin ve tsmail Dinç e müstereken ve eşit olarak vasiyet ettiğinden: Diğermirasçılarolan Ali Dinç. Cemile Dınç. Ayşe Dinç ve Emine Dinç'e tebligat yapılamadığından. İlgılilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Hisar- cık Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1996 35 esas sayılı dosyaya müracaatlan ilanen tebüg olu- nur. 08.5 İ 9 % Basın: 8990? FATSAASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 190 Davaeı Şule Karakullukçu vekıli A\. Abdul- lah Çam tarafından davalı Mustafa Karakulluk- çu aleyhine açılan boşanma davasının mahke- memizde yapılan yargılaması sırasında davalı Mustafa Karakullukçu'nun nerede olduğu bi- linememekte \e da\a dilekçesi kendisine biz- zat tebliğ edilemediğinden adı geçen davaiı du- ruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar \erildiğinden davalı Mustafa Karakullukçu davaeı Şule Karakullukçu vekı- ii tarafından aleyhinize aç\lan mahkememizin 1995 190 esas sayılı davasının 17.7.1996 gü- nü saat 09.00'daki Fatsa Adliyesı duruşma sa- lonunda yapılacak duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir a\ ukatla temsil ettirmeniz. durujmada bulunmaz veya kendi- nizi bir a\ ukatla temsil ettirmediğiniz takdir- de duruşmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği dava dilekçesi ve davetıye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (HUMK. 213- 377nıaddelerı) Basm:90345 MİMAR SİNAN LNİMRSİTESİ REKTÖRLÜĞl1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÎISÜ Mimarlık Anabilim Dalı Programı Yapt Bügısı Yapı Fız ve M. Bına Bılşki Mım. Tas Sonınlan Resı Yen Koruma Rest Tar. Çt\ Dti Y.Lisans W 3 6 7 ; I tç Mimarlık Anabilim Anasanat Dalı Programı U" Mımarlık Endustri C rûnleri Tasanmı Programı fcnd Ur Tasanrru Y apı Mühendisliği AnabiHra Programı S apı Mühendislıjı ingiiizce Yapım Proje Yönetimı İngiliice ^ .Lisans İ5 AnabiUm Daiı Y.Lâaps t Dah \ .Lisaps 6 Şehir \e Bölge Plantama Artabilim Dalı Proşramı «.ehircılık Kemsel Planlama 2 l Kcm«:l Tasanm Kentse! Koruma İaatistik Anabilim Dalı Programı Y.Lisaas 7 7 2 1 6 2 1 1 Y.Lisans I Kökcni iLisans) Ntımar Mımar Mımar "Mımar Mımar Mimar Kökeni (Lisansl İ*; Mimar \e MimaT Kökeni (Lisans) End Ur Tasanmı Kökeni ILisaos) Inş MühendısHŞı tn>. Mühveva Mımar (Egüim-Ögrelim aracak düzeyde tngilizce bılmckl Kdkeni 1 Lisansl Kertl Plan. Mimarlık Hanta N!üh. (Jetxie7Î ve Foiogromeıri) Mımariık Kcnı. Planlama Peyzaj Mimarlıiı Kenı Plan Mimarlık tdari ve Si>'asal Btlimier Hukuk Kökeni (Lisans) lstatı>uk. Matematık. Lkonometn tklisat. HhMne ve Pndûsin Mühendisliei Dokt. 2 _•; 1 1 - San. Yet. 6 D»kj. 2 Dokt. 1 1 P»kt. 2 2 2 Dokt. 2 1 Kökeni lY.Lisans> Mımarlık Mimarlık Mimarlık Mınurlık Mimarlık Kökeni (V Lisansl lı; Mimarlık ^e>a Mimarlık Kökeni l\ .Liuns) End Ur Tasanmı Kökeni (Y. Lisansl Yapı w.a [kpKm Müh YapMYapımPrnıe\ (Egıtim-Öğretim alaı'ak düzeyde Inüilizce hilmekt Kökeni (\ Lisansl Kent. Plan. Kenı Tas Kenı. Kenı Konıma Kökeni lY.Lİsans) istalıstık. Lv^ulamal Mal Say. YC'nlemleı Ekonometn. ^'oneylem. Sınav Programı: i A^ağıda helınılen günkrde saat 10.00'da) Ön kayıtlar Doktora (Butün Programhn \e Yapı Müh^ndisligi Doktora ve Yüksek LisansYabancı Di! Sınavıi DoktoraYuksek Lısans Üılim Sınavt Yüksek Lısan> Yabaücı Dı! Sınau 15-19 Tetnmuz 19% 23 Temmu7 1996 24Temmuz 1996 26Tcmmuz 19% 23-27 Evlül 1996 • \ H A R B İ SEMİH POROY GADDAR DAVUT \URI KLRTCEBE t^T^y?ş?^^^^^ AMAOM.'. AlEUORKUUC 8/ ses -r ' BULUT BEBEK MIRMIRLAR VĞVRDIRAK TARİHTE BUGÜN Mi MTAZ ARIKAN 11 Huzitan KAPTAN COUSTEAU İ9K>'PA 8U6ÛN, ÜNLU O/cyANUS8İlİMCİ VE SuALTI KÂŞİ- i JHcçues-rves cousrs/ıu {KUSTO) OOĞMUÇTTJ. UZUN U4e FRANS O£AJ\ £RİOE COUSTEAU, SUALTf AGAÇrt/ZMAtAIStNA O SlRA- ADi./ , DA DAK.İ OKyAA/OÇglLl TlCiLlĞİNE' GETJ/eiLAItŞT-/. SU/4LT/ FOTOĞRAFÇtL/Ğl I/E &LMCİLİĞI tZOMUSUAICiA CJ2A4AN OLAAl YAP77Ğ/ SEüSESEL S/AISM4 BSBfiLBfİİYLB SÜYÛK BEGENİ 7OPLA ÇAYIRALAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992/26 KeşifGünü: 1.7.1996 Durusmagünü: 10.7.1996 Davaeı Çayıralan ilçesi Çokradan kasabası nüfusuna kayıtlı Azmi Özgün tarafından davalılar Çayıralan Maliye Ha2İnesi ve Çokradan Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tespite itiraz davasının yapılan yargılaması sonucu verilen ara karan gereğince; Dava konusu edi- len Çokradan kasabası Armutlu mevkii hudutlan dahilindeki 3282 parsele ilişkin olarak taşınmazın başında keşif yapılması için karar verilmiş olup, davaeı Azmi Özgün ve müdahil Cevdet Özgün'ün tüm aramalara rağmen açık ikamet adresleri tespit edilemediğinden. ve- rilen kesin mehıllı celse ara karan kendilerine tebliğ edilememiş ol- duğundan. adı geçen davaeı Azmi Özgün ve müdahil Cevdet Öz- gün'ün tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize gelerek gerekli keşif masrafı olan 5.596.500 TL'yi mahkeme veznesine ya- tırması. aksi halde davalarının kesin mehile riayetsizlikten red olu- nacası hususu 24.4.1996 celse ara karannın tebliğ yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 7.5.1996 ' Basın: 89522 ELAZIĞ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995 1446 Talat Karakaş tarafından Hacer Karakaş. Perihan Eren ve arkadaşları aleyhine ikame edilen izalei şüyu davasının mahkememizde yapılan açık yargılamalan sonunda Elazığ Hüseynik köyü Aslanpınarı altı mevkiin- deki ada 776. parsel 6 sayılı taşınmazın satışı sureti ile paydaşlar arasın- daki ortaklığın giderilmesine. satış bedelinin hissedarlara ödenmesine ka- rar verilmiş olup verilen 16.4.1996 tanh 1996 480 sayılı karar. adresi tes- pit edilemevip pavdaşlardan Perihan Eren'e ilanen tebliğ olunur. Basın: 87665 TÜRK DİLİ DERGİSİNİ OKUYOR MUSUNUZ? 1996 HAZİRAN SAYISI BAY İLERİNİZDE Doğu Kökenli K.elimelerde Kalın (kı Sesınden Kay- naklanan Söyleyiş Sorunlart (Prof. Dr. Hamza ZÜLFİ- KAR). Bir lntihal Daha Var... Söyle Canım Ne Dersın? 11 (Doç. Dr. Osman Fikn SERTK.AYAI. Yabanct Kemi- lelere Karşılıklar (TDK) Millet Vekillerinin Yemini ve Türkçe tProf. Dr. Emine Gürsoy-Naskali). Edebiyat-ı Cedide Şıiri ve Süleyman Nazıf (Prof. Dr. Şerif Aktaş). Kara K.am Istemi Kaâan Huzurunda (Ahmet B. ERCİ- LASUN), Erkekler Âğlamaz (Hikâye) (Semih SER- GEN). "Çok" Kelimesinin Kökeni Czerine (Dr. Aysu ATAK Sıralı Cümle (Yrd. Doç. Dr. Mahmut Fidanct). Güzel BirTragedya Ömeği: Cenı Sultan (Yrd. Doç. Dr. Enver Töre), "Edebî Akım" Tenmi (Nurullah ÇETİN). Fuat BAYRAMOĞLU. Nüzhet ERMAN. Kenm Aydın ERDEM. Halıl SOYUER. Abdullah AK.AY. Daaıstan K1L1ÇASLAN. llhan GEÇER. Ismail SAR1KAYA. YağmurTL'NALl'nın şiirleri. Değerlendirmeler. Basmdan. Haberler. TÜRK DİL KIRLML Fiyatı: H0.000 TL Abone sartları Yıllık Altı ayhk Posta çeki no Adres 800.000 TL (Ögretmen ve öğrencilere 600.000) 400.000 TL (Öâretmen ve öğrencilere 300.000) 128236 Atatürk Buharı. 217 Kavaklıdere ANKARA Basm. 89519
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle