01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CEKJM 1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER IVIesut Yılmaz'a saldırı olayı • A"SKARA (-CumJıuriyet Bıirosu) - MHP Genel Sekreter NardımciM \e Partı SozcüiU Abıdın Dursun K.aleli. bazı aazetelerde çıkan "\1HP~liler Vılma-z'a saldırdı" başlıklı haberlenn doğru olmadığını bıldırdı Kalelı. Jıın >3ptığı yazılı açaklamada ANAP \e s;enel foaşkanı Mesut V"jlma.z ı takdır ertıklennı fe»elırttı Trafik yasa tasarısı • AN.KARA (CTumhuriyet Bürosu) - Altyapı sorunlarının trafık kJzalarındakı riskıne degınılmeden hazırlanan * e bazı maddelennde <|eğışıklık yapılması ı^temıv le Plan \e Butçe IComisvonu'una getırılen Trafık yasa tasarisinın tumu uzerındekı iiomşmeler tamumlandı Yasa tasarısı. bılımsel ve e\ rensel nıtelıkler taş-ımadığı halkın yaranna olmadığı gerekçesıyle repkılere neden oldu pedeman davası tartışması • ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Dedem anlar ııı torıınu Lmut Onal'ı oldurduğu ızerekı,esi\le vargılanan Vlelıh Turgut un babaM Ahmet Turgut. olay ın tanığj olduğunu bıldıren Bulent Turker ın "Dedemanlar'ın adamı olduğunu ılerı surdu Tuıgut. dıın duzenledıgı basin toplantisında Ünal ın olduğunde one surıılduğu gıbı uzerındekı m\sılenn çıkanlmadığını sav undu PKK'lileri iade ediyonuz' • ANKARA (C umhuriyet Burosu) - Iran'ın Ankara Buyukelçısi Alı Rıza Bagheıı. ulkeMiıın PKK'ye karşi Tıırkıve'yle îşbırlığı vaptıgını belırterek •Pkk'Iılerı Turkıye'ye ıade edıvoruz" dedı Baglıerı. Turkıye'ııın Talıran Buyukelçılığfne atanan Osman koruturk'u dun kutlama zıyaretmde bulundu Zi>aretın ardından gazetecılerın sorularını yanıtiayan Bagherı. Pkk'ye karşı Turkıye ıle ortak operasyonlara hazır olduklarını bıldırdı Hekimoğlu toprağa verildi • İZMİR(AA)- ka\ najıaljr" adlı teles ızvon drzısınde ıjnlandırdığı "Tımur"" tıplemesiyle unlenen tıyatro sanatçısı Haşim Hekimoğlu. toprağa verıldı Haşim Hekimoğlu ıçın Izmır De\ let Tıyatrosu konak Sahnesı \e Dokuz Eylul Lnıversıtesi Guzel Sanatlar Fakultesfnde ıkı toren duzenlendı Hekimoğlu kılınan namazdan sonra Yenı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa \erıldı Cemil Çiçek'in açıklaması • \NKARA (Cumhurivet Burosu)- ANAP Ankara MılleUekılı Ce'nıl Çıçek. gazetemızın dunku sayısinda. Llusal Basin Aıansfna (UBA) da>anılarak "Çıçek BBP'ye goz kırptı" başlığıyla \enlen habenn gerçekîerı yansitmadığını bıldırdı 713888 no lu eh!ı>etım ıle Baro kımlık kartımı kaybettım Hukumsuzdur 4\ MEHUETALI KIRDOk Nutus cuzdanımı kaybettım Hukumsuzdur \FRI\14\ klLIÇ Nutus cuzdanımı ka> benım Hukumsuzdur BLRÇI\ KARAGEMlCIOGLL \utus uızdanımı kdybertım Hukumsuzdur DLRA\ Türk-İş taslağa sıcak baktığını açıklarken Hak-İş taslak hükümlerini olumlu bulduğunu kaydetti SSK taslağına DISK'ten olıır yokANKARA (Cumhuriyet Burosu)-konfede- rasyonlar, Çahsmave SosyalGuvenlık Baka- nı INecatiÇelik'ınaçıkladığı emeklılıkyaşı ve Sosyal Sıgortalaryasataslağı konusunda tark- lıgoruşbıldırdıler Hak-Iş.taslaktayeralanhu- kumlerı olumlu bulduğunu açıklarken Turk- tş de esas olarak taslağa sicak baktığını kay- dettı DISK ıse sıyasılerın mudahalesıne son venlecek bırduzenleme yapılmadan bu yasa taslağıyla SSk'nın kurtulmasının olanaksiz olduğunu \ e taslağa tek başına olur \ ermedık- lennı bıldırdı Turk-Iş Genel Eğıtım Sekreten Salih Kılıç bazı hukumlere karşı olmakla bırlıkte esas olarak 506 sayılı Sosyal SıgortalarYasasfnda >enı duzenlemelerongoren taslağa sıcak bak- tıklarını soy ledı kılıç. hastalık sigortası kap- sanıında protez. araç-gereç yardımı yapılma- sı hakkı getınlırken sigortalıların yuzde 20 oranında katılım payı ongorulmesını onayla- madıklarını kay dettı Gosterge \ e katsay ı uze- rınden hesaplanan prıme esas ta\anın. asgan • Hak-lş Genel Başkanı Salım Lslu. tasarıda öngörülen 15 yıllık sıgortalıların kazanılmış haklarının korunması koşulunun Türkiye gerçeklenyle uvuştuğunu ^a\undu. ucretın 2 katına bağlanmasına. yapılan prım kesıntısınde fazla bır artı> getırmeveceğı ıçın kanji çıkmadıklarını anlatan kılıç "Bakanlar Kurulu'na asgari ucreti 3 katına kadar çıkar- ma \etkisi. asgari iıcrefin \ukselmesi halinde ta\an altta kalmasın di\e tanını\or. 3-4 katına çıkarmak istediler. Bi/ ona e\et demedik. '2 katı' dedik" açıklamasmı vaptı kılıç. sıgortalılann sağlık vardımlanndaıı \a- rarlanabılmelen ıçın getınlen 60 gunluk prım odemış olma koi,uluna ılı^kın olarak da *un- lan sovledı ~Bizistismara>erverme>ecekbi- çimdeduzenleme \ apılmasını istedik. Bir gun- lük sigorta primi ödcmiş insanlar. istisnıara donuşruru>orlardı. 120gündemişlerdi.ama60 gun ongörduk." Hak-T>Genel Başkanı Salinı Lslu ıse dun van- tığı \azılı açıklamada. taslağı olumlu kar^ıla- dıklarını bıldııdı Taslağın Bdşbakanlıga-.e\k edılmı> olmasını. "çalışma barışı açısından onemli bir gelişme" olarak nıtelendıren Lilu 15 >ıllık sigortalıların kazanılmış haklarının korunmaM koşulunun Turkıve ger(,ekleıı\le uvuştuğunu savundu Lslu. geçı^donemınde- kı kademelendınne-aıreunıdeÇelıkgıbı ~\u- muşak \e sigortalıların beklentilerine u>gun'" olarak nıteleııdırdı Lslu \e DlSk Genel Ba>kanı Rıd\an Bu- dak. SSk kıııulu* \asası nda gerekh duzen- lemelerın\apılamamasındanTurk-l^'ısorum- lu tuttu Lslu "4792 sa\ılı SSK Teşkilat Ka- nunu'nda > er alan denıokratikltşme. ozerkJeş- me\eetkindenetinıkonularıne>azıkkiTürk- İş'in olumsu/ ta\n ile gerçekleşememiştir. Bu nedenlc se\k edilen \asanın amacına u>gun sonuçlar getirmesi konusunda ka> gılanmız vardır" dedı Budak ıse SSk"nın sıvasal mudahale>e uğ- ramaması \e kurumun >eçımle gelen kadro- lar tarafından vonetılmesı gerektığını \urgu- layarak "4792 savılı >asa değişmedikçe bu mumkun değiidir. O nedenle de bu değişiklik- lere \onelik DİSK'in hiçbir oluru soz konusu olamaz. Çunkü DİSK. SSK'nin bu hale gelme- sinde hiçbir sorumluluğa sahip değiidir" go- rusunudılegetırdı Turk-ls'ı sıyasal mudaha- leler karsısında "suskun" kalmakla suçlavan Budak. so\le konustu "Turk-|ş>onetieileri, Nevapılacaktı demektedirler.İstifaedersiniz \e sorumluluğu almazsınız. Turk-İş, 506 savı- lı \asanın onunde bir engel olarak durmakta- dır. Turk-İş, bugunku olumsuzluğun da so- rumlusudur. Tek başına Tiirk-İş'in \önetinı- de temsil edileceği durumda, bo> le bir sorum- luluğun altına başka konfederas>onların gir- mesini kimse beklejemez. Si\asi çerçe\eden çekip alamamızın sebebi, Tıirk-İş'in ben tem- sil edeceğim gibi olumsuz yaklaşımıdır." Çelik, Budak'ı ziyaret etti Tonda nema yok, vardı da vermedikmi?' • Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Necatı Çelık. nemaların bır ödeme tak\ımı içerısınde en kısa zamanda ödeneceğını söyledı. İstanbul Haber Servisi - Çalisma \e Sosval Güvenlık Bakanı Necati Çelik. Zorunlu Tasarrut Fonu'nda >u anda hemen hemen hıç para olmadığını belırterek. hukumetın bır "ödeme tak\imi" duzenlevıp hak edenlere en kısa sure ıçensınde nemalannın ödeneceğını bıldırdı DlSk Genel Başkanı Rıd\an Budak ıse ivçının zorunlu tasarrufunu de\ lete bır borç olarak verdıgını \urgula\arak. "Borç bir namustur. Şimdidevletin bu borcunu eksiksiz geri odemesi gerekhor" dı\e konu^tu Ucuz kredi Necatı Çelık. DISK Genel Merkezfnde dun DlSk Genel Ba^kanı Rıd\an Budak ı zı\aret ettı Çalıs.ma \e Sosval Gu\enlık Bakanı Çelık. zı\aretının basına açık bolumunde. S >ıl bovunca halka kanunla zorla tasarruf \ aptın lmasının ana>asa\a bıle aykın olduğunu anımsatarak ı^veren \e kamu kurunılarının bu sure içerısınde zorunlu tasarruf tonuna hıç katkı payı aktarnıadıklannı bıldırdı Toplanan paraların da nemalandınlamadığını kaydeden Çelık ı^çılerden alınan katkı pavlannın ı^\erenlere "ucuz kredi"* olarak gıttığını anlatarak. "Ancak onlardan da ûstelik cezalı bir şekilde katkı pa\lan alınacak \e hak edenlere nemaları odenecek. %akın bir zamanda hıikümet bir ödeme takvimi oluşturacak. Herkese parası odenecek" dıve konuştu Çelık ş.u anda fonda hemen hemen hıç para bulunmadıgına da dıkkat çekerek tahmın edıldığı gıbı ortada 440 tnlvon lıranın olmadığını ka_\ dettı DlSk Genel Başkanı Rıd\an Budak ıse Çelık'ın tartışmaya açık olmasi nedenıvle dığer Çalışma \e Sos\al Guvenlık bakanlarından farklı olduğunu \urgula\arak. tanhe "En^ ivi ka\gaeden bakan va ,, da sendika başkanı" dıve geı.menın bır anlamı olmadığını belırttı SSk"\le ılgılı \apilaeak \asal değisiklıklerın tek tek ele alınmama>ı gerektığını belırten Budak me\zuatın ba^tan a^ağı değıs.tırılmesını istedı Budak. ış,çılenn sendıkalaşniasının onunde baraj enaelı \aratan2821 \e~2822 sayılı kanunların da kaldırılmasinın zorunlu olduğunu bıldırdı Budak. nemaların odenmesıyle ılgılı olarak ıse "De\let adamlan işçilerin borç olarak \erdiği paralarını kendi parası gibi değerlendirmelhdi. Şimdi devlete duşen işçilerin parasını geciktirmeden. eksiksiz bir şekilde geri odemektir" dedı BİLGE BİLGİÇ 4 Atatürkçüler artık uykudan uyansın' • Atatürkçü Düşünce Derneği istanbul Şube Başkanı Bılgıç. "Uvkuda olan insanlar bır a\uç du\arlı ınsanın sırtından ınsın \e harekete geçsın" dedı KEREMILGAZ Ataturkçu Duşunce Der- neği (ADD) Istanbul Şube Başkanı Bilge Bilgiç. son gunlerde Ataturkılkelenne karşı planlı bır saldın ger- çekle^tınlmeye çalısıldığı- na dıkkat çekerek " Türki- >e'de duvarlı ama bir şe\ >apma\ankişi- İere seslenivo- rum. lykuria olan bu insan- lar bir avnç du- >arlı insanm sır- tından insin \e harekete geç- sin" dedı ADD istan- bul Şube Baş- kanı Bılge Bıl- eıç Afaanis- _„ „., . ran"dakıs~onge- Bdge Bılgıç lışmeler \e kamuoyunda >er alan darbe soylentılen hakkında gazetemıze yap- tığı açıklamada. Turkıye"nın bu aşamadan vonra çağın gensıne duşmesine kurum- lann ve duyarlı ınsanlann ızın vermeyeceğını soyledı Afganıstan orneğının Tur- kıye ıçın geçerlı olmayaca- ğına mandığını belırten Bıl- gıç. ulkemızınyapısının Af- ganıstan"dan farklı olduğu- nu vurguladı Atganıstan'ın hiçbir zaman cumhurıyet deneyımı yaşamadığını anımsatan Bılgıç bukonu- daTurkıve nııı ""0yıllıkde- neyıme ve bınkıme sahıp olduğunu ıfade ettı Der- nek olarak "u>ku" halın- dekı ınsanları harekete ge- çırmeyı anıaçladıklarını soyleyen Bıl- gıç. "Türki- \e'nin onunde bö\ le kötıi bir örnek \ar. Tıirk ulusu bovlebiranla- \ışı reddecek- tir. Ben hiçbir zaman unıut- suz değilim" dıye konuştu Turkıye'de cumhurıyetın temel nıtelıklennıntehlıke altında bulunmasi ve bu- nun gıbı bırçok olumsuz koşullara karşın kurtancının Bılgıç. Turk ordusu olma- dığını kaydeden Bılgıç Tur- kıye'nın tekrarasken dar- be yaşamayacağını sav un- du Bılgıı, Turkordusunun cumhurıyetın kurulduğu ta- rıhten bugune değın her za- man mıhenk taşı ve belırle- yıcı guç olduğunu soyledı ^a'>ıtları çoctıkluğun tadını çıkaradursun, onlann o\un mekânı Balatın > o k s u ) k a r a n | l L d a r v e >0kuşlu sokaklan. Patlak a\akkabılan, eskimiş, eprimiş elbiseleri \aşadıklan koşullann o/eti. Hallerinden belli ki, \ aşıtlannın aksine co^kudan, > aşama se\ incinden uzak ve kav gılılar. Tek ov uncaklan. ellerindeki nav lon top. Henu/ kav ravamadıklan vaşamdaki pek çok değerin de tıpkı ellerindeki top gibi na> lon olduğunu bilivoıiar nıı acaba? Bilseler de bilmeseler de sahte olmavan bakışları\ la kırgınlıkJannı sessizce anlatıvoriâr.(Fotoğrat IPEk \ EZDANI) Komisyon çalışmalarını tamamladı Çüler'e TURBAN soruşturması istemi ANK.AR.A (Cumhurivet Burosu) - TBMM TURBAN Yolsuzluğu \e Saıd Halım Paşa Yalısı Vangınını Araştırma Komısyonu. çalışmalarını tamamlavarak perşembe gunu raporunu TBMM Başkanlığı'na sunma karararı aldı D\ P Isparta Mıllet\ekılı OmerBUgin ın genel mudurluğu donemındekı yokuzluklan araştıran komisyon yolsuzluğun boyutunun bugunku rakamlarla 1 trılyon lırayı bulduğunu saptarken "kendisine yolsuzluklarla ilgili bilgi verildiği halde olavların uzerine gitmeverek gorevini kötıive kullandıgi" gerekçesıy le donemın başbakanı D^ P Genel Başkanı. Başbakan \ekılı ve Dı^işlerı Bakanı Tansu Çiller hakkında Me<_hs soruşturmaNi açılmasıııı ıstedı Komısyonda alınan bu karar. rapora da geçırıldı Tnlyonluk yolsuzluk suçlamaları nedenıvle hakkında 3 Meclıs soruşturması açılan D\ P Genel Başkanı Başbakan Nekılı ve Dışişlerı Bakanı Çiller. Başbakanlık TURBAN Genel Mudurluğu nde belırlenen belcelı \olsuzluklar konusunda da koşevesikıştt TBMM komısyonu. dün yaptığı toplantıda rapora son bıçımını verdı Nalnızca redaksıvon işlemlerı kdlan raporun. perşembe gunu bır basın toplantısıy la kamuovuna duyurulduktan sonıaTBMM Başkanlığı navenlmesı kararlaştırıldı D\ P'lı uvelerOmer Bılgın FarisÖzdemir ıle RPIı uyeler A/nıi Ateş. Bahri Z*ngin ve Merin Işık ın katılmadığı toplantıda C'Her hakkında Meclıs soruşturması açılması kararı. AN AP'tan baskan Halit Dumankava, Abdulkadir Baş C HPden Ahnıet Gurv iız Ketenci v e DSP den Mehnıet Avdın'ın oylanvla alındı Toplantı sonrasi açıklama yapan komisyon sozcusu ketenci yolsuzlukların boyutunun halen Malıye Bakanlıüı tararından ıncelemesi surdurulen 3 bın tatura harıç ıncelemenın yapıldığı 1 W3-19^4 yılı rakamlarıyla ı50 nıılyar lıra bugunun rakanılarıyla yaklaşik 1 trılyon lırayı bulduğunu bıldırdı ketenu elde ettıklerı sonucun bır "koskotasdosvası" olusturabıleceğını belırterek. "Tl'RBAN'da ne kadar işletme varsa hepsinde yolsuzluk var" dedı komisyon Başkanı Halıt Dumankaya da ozellıkle Saıd Halım Paşa \dlısı yangını ıle ılgılı savları ıncelemek ıçın bıle komısyonun valışma suresinın yeterlı olmadığına dıkkat çekerek. "Bu konuda ikj a>rı bilirkişi raporu var. Birtanesi,"Hiçbir tablo çalınmamıştır' diveolumlu raporverdi. Bir tanesi ise vangından once çok savıda değerli tablo ve eşvanın çalınarak. bir bölumunun yurtdışına göturulduğunü smledi. Ancak bunun bovutlarını tanı incelcvemedik. Olavın bovutları yurtdışına kadar uzanıvor" goruşunu dıle getırdı Araştırma komısyonu. şımdıye kadar 18 dosya ıle ılgılı yolsuzlukla sııçlanan donemde TURBAN Genel Mudurluğu yapan D\ P Isparta Mılletvekılı ve komisyon uyesi olan Onıer Bılgın ve çok sayıda TLRBAN yonetıcisi hakkında savcıhğa suç duyurusunda bulundu Suç duyuruları d'oğrultusunda bazı TLRBAN yonetıcılerı hakkında tutuklama karan çıkanldı Bakan Yıldırım Aktuna 'Koltuk için ilkelerden taviz verilmemeli' LE^LATANŞANOĞLL REFAH1 » OL hukumetının Sağlık Bakanı ^ ıl- dınm Aktuna. "İnsanlar. bir kolruğu. bir maka- mı kay betmemek için duşuncelerinden. ilkelenn- den tav iz vermeve haşlarsa. gerçek ilkelerle ulke vonen'mûıe katkıda bulunmuş olmazlar. Sadece makamını/ı korumak için inanmadığınız şeyle- re evet" demek zorunda kalırsınız" dedı Aktuna vladun MımarSınan Lnı\ersıtesrnın açılışindakı konuşmasının bırdeğerlendırmesi- ııı yaptık konusmamızsorulu-ydmtlı şoylege- liştı -MimarSinan l niversitesi'ninaçılışındayap- tığınızkonuşmada." Bu sabah ı,ok >ıkıntılı kalk- tını" dediniz. Bunu neden »ovlediniz? AKTLN\ - Lıbyada cereyan eden olaylan dun ak^am oğrendım Dolav ısıy la da çok sıkın- tıiı bır sekılde uyandıın - Aynı konuşmanızda. İnsanlar gerektığınde bulundukları koltuğu boşdltaıak ınançlarını da- ha lyı sav uııabılırler' dediniz. Bununla neyi kas- tettiniz? AKTL \ A - Şunıı demek ıstedım Insanlar bır koltuğu bır makamı kav betme- mek ıçın ılkelerınden preıisiplennden ta\ ız \er- memelıdır tğer koltıık sevdası koltuğa olan bağlılığından dolav ı makamını kay betmeme en- dişesinden dolavı ılkelerınden tavız verırse ta- v ız az olarak başlasa da ılanıhaye devanı eder Tabıı bu tav ızler de sızın kendı ılkelerınızı du- şuncelerınızı ıcraatınıza yansitnıaıi'zı engeller Gerçek ılkelerınızle ulke yonetımıne bır katkı- da bulunmuş olmazsinız Sadece makamınızı korumak ıçın inanmadığınız şey lere de "evet* demek zorunda kalırsınız - Bununla genel başkanınız Tansu C ıllcr'ı mi kastettiniz? AKTL N A - Genel olarak soy ledım Ben za- man zaman Tansu C ıller hakkında açılan soruş- turmalann ozu ıtıbarıyla haklılık gormedığımı sov ledım Dolayisiyla o soruşturmaların siyası amaçlı olduğunu da soy ledım Şıı ana kadar da benı haksız çıkaracak bır gelişme de olmadı -Vıneay™konuşmanızda. Panıvebağlılıkbas- ka şey kışisel duşunce baska şev dediniz. Bu sözlerle kişisel duşuncenizle partiniz arasındaki a\ rımı mı kastettiniz? AKTLNA-Sıvasipartılerınprogrjmlan \ar- dır Fakat zaman zaman ceıey an eden olay larda ınsanlar kendı partılerınden taıklı duşuiKelere sahıplersebu tarklıduşuncelençekınnıedenor- taya koyabılmelıdırler bunları tartişmaya dÇA- bılmelıdırler - Başbakan Erbakan.once Mısıryt/isindtcid- di istiskale uğradı. Derken Libva'da Turkiye Cumhuriyeti ağır hakaatlen.' maruz kaldı. ko- nuşmamızın haşında sıkıntı duyduğunuzu so\- lediniz. Duvgulannızı bıraz daha ayrıntısıvla açıklar mısınız? AKTINA-Bazı ulkelerleekonomık ıhşkıle- rınız vardır Bazı durumlar ıse sızın çok duyar- lı olmanızı gerektırır O nedenle Sjvm Basba- kan'ıııLıbyagezisinın Bakanlar kurulu'nda tar- tişmaya açılması gerekııdı Doğrusu buydu dı- ye duşunuyorum -Bakan Ağar'ınErbakan'ınsevahatkararna- mesini imzalamamakta kararlı olduğu gozleni- \or. kararnamenin imzalanabılmesi için Vğar'ın Nurtdışına gonderilebileceği soylenıvor. Bir baş- kası kararnamev i ımzalarsa tav rınız ne olur? AKTL \ A- karamamenın ımzalanmasi bır tor- malıte O da seyahat gıderlerının de\ let tarafın- dan karşılanabılmesı n,m gerekıvor Esasmda bu sevdhatın Bakanlar kurulu nda tjrtişılabıl- mesı sonra bır karar venlmesı gerekıvordu - Ortaya çıkan bu durumda koalisyon hiıku- metinın iki kanadının tamamıvla farklı duşun- duğu ortava çıkıvor. Siz bu durumda ne vapma- vı düşunuvorsunuz.' AKTl NA-Buhııkumet uuı, koşııllaılavete- dakarlıkla kurııldu Genel başkanımız açıkla- miştı Retah Partisi'ylekoahsvon kurnıamızen son olasilıktı Ama hukumet bunalıınııu \e is- tıkrarsizlığa da yol açmamak ıçın koalisyon hu- kumetının kurulnıasina karar verıldı - Ama bu koalisyon hukumetinin D\ P'vi tc- na halde de vıprattığı soylenıyor. Siz bu konuda ne düşunuvorsunuz? AKTLNA - D\ P"vı vıprattığı doğru degıl D\ Pbugun bır hukumet bunalımı varatmamak ıçın bu koahsyona devam edıvor UNUTMA ! IDAM KATLIAM EFRAIM FARUK HURCAN LAT1F ONLRI SALIh bERDAR EZGIN ERSAN GURSES C \N UZLNLAR GEVENCI ALTEN H H "Selam dünyanın ve Türİciye'nin aydınlık gelareğine." ANMA ETKINLİKLERİ ANKARA • 8 Ekım 1996 Saat 12 30, Karşıvaka Mezarlığı • 8 Ekım 1996, Saat 20 30 Ankara Sanat Tıyatrosu ISTANBUL • 8 Ekım 1996 Saat 19 30 ODP Gazıosmanpaşa Ilçesı • 10 Ekım 1996, Saat 12 30, Zıncırhkuyu Mezarlığı IZMIR •13 Ekım 1996, Karşıyaka Lunapark Muzıkhol SURGUNDE ÖLÜM DAYANIŞMA PARTİSİ ~ KALEMLFYE SUMLDl Perinçek'in Çiller raporu TBMM'de • Pennçek. Dışışlerı Bakanı \e Başbakan Yardımcısı Çiller \e İçışlen Bakanı Ağar'la ılgılı ıddıaların >er aldığı 20 ^a> falık kıtapçığın bugun 550 mıllet\ekılıne \e tum basına dağıtılacağını sö\ledı DE\Ri^1SE^i^lA^ IşçıPartısıdPıGenel Baş- kanı Doğu Perinçek MIT ın hazırladığını ıddıa ertığı \ e bır sure once kamuovuna açık- ladığı "Çiller Raporu"nu Tuıkıye Buyuk Mıllet Mec- IISHTBMNİ) Başkanı Mus- tafa Kalemli ye sundu Pennçek Dışişlen Bakanı ve Başbakan >ardımcı>ı Tan- su Çiller\e İçış- len Bakanı Meh- met Ağar la ılgı- lı ıddıaların yer aldığı ve 20 say- tada toplanan kı- tapçıöın da bu- gun TBMM dekı 550 mılletvekı- lıııe ve tum basiııa dağıtıla- cağını soyledı Pennçek. 3 ekımde IP An- kara II Başkanı Ali Kalan'ın TBMM Başkanı kalemlf ye soz konusu raporu goturdu- ğunu ve kalemh'nm raporu ıncelemevealacaklannisoy- ledıeını belırttı Anayasanın 100"maddesı ıle TBMM Iç- tuzuğu hukumlenne gore ge- reğının vapılması îstenen ra- porda. "Çillerve Ağar'uıya- Doğu Perinçek bancı dev letle Turkiye aley- hine işbirliği yapma. Turki- ye Dev leti'ni sav aş tehlikesiv- le karşı karşıy a bırakma. cıi- rüm işlemek anıacıy la orgıit kurmak vecinayet u> uşhını- cu, kaçakçılık işlerine karış- mak suçlarından dolav ı yar- gılanmalan" taiep edılıyor Raporda varlığı ıddıa edilen gız- lı orgutuıı Jl- TEM emnıyet ulkucu mafya. uyuştuıucu \e silah matyası ozelkuvvetlerve \IJT le ıhşkıde bu'undugu one suruluyor IP Genel Baş- kanı Dogu Penn- çek 2()saytadan oluşan kıtapçıkların bımun- deıı ıtıbaren TBMM dekı^şü mılletvekılıne ve tum basın kurullarına dağıtılacağını anımsatarak "Busuçlardan artık herkesin haberi olma- lı. Ellerinde bir kitapçık ha- linde bulunmalı ki benim ha- berim voktu diyemesinler. Bu dehşet verici gerçeklerden haberi olmasına karşın ses çıkarmayanlar da sorumlu tutulmalıdır" dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle