03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8EKİM1996SALI OLAYLAR VE GORUŞLER Sol Ne Yapmalı? ÜMİT KARDAŞ Hukukçu, Emeklı Askerı Hâkım Alb B ır oın.ekı v dzımda tarıhsel sorumluluğun solda oldu- ğuna degınmt^ solun ne yapmasigerektığını 2 va- zımda açıklayacağımı be- hrtmı^ım Bu çağn solun *um kadrolarına tabanınadır % Sol ıdeolojının guçlu deneyımlı av- dınları polıtıkacıları \e du\arlı bır taba- nı bulunmaktadır IKtelıkulkenmyaşadı- gı çozulme ve goç olavı nedenıyle bu ta- banın sol soy lemle buluşması bunun so- nucu olarak genışlemesı kolaylaşmtştır Bu so\!em populızm anlammda bır \ak- laşım değıldır Insanlarımızın buyuk bır kısmının îşsızlık sorunu. çahşanların emeğının karşılığını alamaması nedenıv - le geçınme sorunu gelecekten endı^e et- tırecek duzevde guvencesizlık sorunu sağlık sorunu eğıtımde çocukları bakı- mından "fırsat eşitsızliği" sorunu barın- ma sorunu ınsan haklanna sahıp olma \ e buhaklarıkullanabılme yanı hukuk dev- letıne. sosyal devlete sahıp olma sorunu \ardır Yıne Turk yurttaşı Kurt ınsanınm alt kımlığını \e kulturunu geliştırme \e hukuk guvencesının olduğu ozgur bıror- tamdayaşjma sorunu kendinı bırulkenın yurttaşi gıbı du\abılme sorunu \ardır Başka bır deyi:>le msanımızın bu ulkede ınsanca, emeğının karşilığını alarak gu- vencelı hakkının \e hukukunun koruna- cağına ınanarak ya?>ama gereksinımı ıçın- de olduğu açıktır Işte solun ulkemızde her ulkeden çok halkla kucaklaşma \ e tek başına ıktıdar olma şansı bu nedenle var- dır # -\ncak solun var olan onder (lıder) kadrobunu alarak yenı bır orgutlenmeye gıtmest onkoşuldur DSP ılk kuruluşunda belkı anlaşılabılır bır tıtızlıkle >akın çe\ - resine gu\enerek orgutlenme modelını benımsemıştır -\ncak bugun bu oyle bır duruma gelmıştır kı partıy e uy e olmak ıs- teyen yurtta^lar çok dar bır grup tarafın- dan ıstıhbarat orgutune eleman alınacak- mıs gıbı ay larca suren bır araştırmaya tu- tulmaktadırlar Bu nedenle bupartmınoy- ları artmis olmasına karsın uye sayısı ıs- tenıldığı olçude artmamaktadır Oylanar- tan ancak orgutu kuçulen partı olur mu' Boyle bır partı ıktıdar da olamaz Sol bır pariıde partı ıçı demokrasi olmazsa de- mokrası vaadı ınandırıcı olabılır mı' DSP'nın vukarıda belırttığımız zaafları bulunmaktadır CHPıseyıtırdığı kımlığı- nı henuz bulamamış \e başarısız olmuş bırpartıdır Yenı vetekçatı altındaherıkı partı lıderının ıpoteğındenkurtulmuşcan- lı \e dtnamık bır orgutlenme ıle solun. so- runlarına ı\edı çozumler bekleyen ınsan- lan kucaklaması gerekmektedır 0 Kuskusuz yenı orgutlenme ıle bırlık- te yenı bır partı programı y azılmalıdır Bu program yenı bır anay asa y enı bır sıy asal partıler y asası yenı bır seçım vasası oner- nıelıdır Bu program ayrıcanelen ıçerme- lıdır a) Bu program oncelıkle banşi \aat eden ve ıç savaş boyutlarına varan çatış- may ı durdurmay ı ongoren bır program ol- malıdır Bunun ıçın bolge halkına barışı, hukuku \e ınsanca yaşamayı sağlayacak somut çozumlerı gostenrolmalıdır Onla- ra yurttas olmaları dışında alt kımlıklerı- nın \ e kulturlerının korunup gelıştırılme- sı koşullarının nasil sağlanacağı gostenl- melıdır Bu program bolge halkını kucak- layan, mılıtanst, şoven çızgıler taşıma- yan.mıllıyetçılıktençokyurttaşlıkkavra- mını on plana çıkaran bır program olma- lıdır Asil sorunun etnık temelde olmadı- ğı. bu nedenle Turk emekçısı ıle Kurt emekçısı arasmda sorunlar \e çozumler bakımından tark bulunmadığı. ınsanın ın- san olması nedenıvle hakları bulunduğu vurgulanarak programa sol ıdeolojık bır kımlık verılmelıdır b) Bu program sermayenın bu bolgeye gıdışmı ozendınrken de\ let oncelıkle ve ıvedılıkle KIT benzen kuruluş ve yatırım- larla istıhdam sorununa el atmasını ongo- recekonlemlerı ıçermelı. koy korucuları- nın bu istıhdam alanlarına kaydırılarak tastıyesını amaçlamalıdır c I Bu program yarı feodal yapıy ı çoze- cek yatırımlan ongorurken hayvan ve ta- rım çıftlıklerı kooperatıflerı gıbı ozgur ve demokratık orgutlenmelerı ozendırecek onlemlerı gostermelıdır Bu gıbı orgut- lenmelerın aşıret yapisı ıçınde sıkışmıs. ve bırev olamamış, demokratık kulturden uzak kalmis bolge ınsanının ozgur \ e de- mokrat bırev olmasmı saSlavacak olu- ^umlar olması bakımından yararlarının bulunduğu gozetılmelıdır Bolge ınsanı- nın yurttas olduğunu duyumsamasının (hıssetmesınm) getırdığı guven ve huzur duygusu dısında kendı alt kımlığını yasa- yıp gelıştırerek gerçek, ozgur. demokrat bırey olmasına katkıda bulunacak tum or- gutlenmelerayrıca belırtılmelıdır ç) Bu program herkese ınsanca y aşaya- cağı yasamın asgarı somut proje ve ço- zumlerını gostermelıdır Herkese emeğı- nın gerçek değennın karsilığını aldığı bır is.. geleceğmden guvenlı olmasını sağla- yacak sosyal guvenlık. ınsanca ya^ayabı- leceğı bır konutta oturma. sağlık guven- cesı. hukuk guvencesi. eğıtımde fırsat eğı- sıtlığı gıbı dt^Refah Partisı'nın rant ekonomısıne karşı İslamsal gerekçelere dayandırarak yaptığıeleştırılerı solyapmalıdır Sol ıde- olojıde en yuce değer emektır O halde emeksız kazanç olan rantın bu ıdeolojının hedefı olması en doğal sonuçtur Prog- ramda rant ekonomisinı çozucu ve yatırı- mı ozendırıcı çozumler onerılmeiıdır e) Yukarıda beiırtılen hedeflere ve ço- zumlere varılabılmesı butçenın gerçek ge- lır kaynaklarına kavus.turulması ıle ola- naklıdır O halde artık demokrası ıle yo- netılen ulkelerde olduğu gıbı harcama- dan, elde edılen servetten vergı denetımı yapılarak vergı alınmasi ılkesı program- da yer almalıdır Beyan ettığı vergı mat- rahından çok fazlası ıle mulkler edınen ve luks ıçınde tuketen kışılere "Nereden buldun" sorusu sorularak, kaynağını ıs- patlayamadığı mıktarına el konulması ve bu eylemlerın suç halıne getınlmesı on- gorulmelıdır Kayıt dışı ekonomıyı ma- kul vergı oranlan ıle kayıt ıçıne alıp. ver- gi oranından çok \ergi tabanını buyutme- nın ılkelerı gosterılmelıdır f) Mıllı Eğıtım"ın ögretim birliğiilkesi- ne gore fırsat eşıtlığıne elverecek şekılde yenıden nasıl duzenleneceğı konusu so- mut olarak programda yer almalıdır Ul- kenın dın adamı gereksinımı belırlenerek temel eğıtımden sonra gerek duyulacak meslek ımam-hatıp hselennın sayılarının saptanacağı. fazla olanların gereksinıme gore teknık meslekı oğretıme kay dınlaca- ğı açıkça belırtılmelıdır g) Sağlık sorununun nasıl çozuleceğı konusu programda çok açık ve somut bı- çımde gostenlmehdır h) Programda yargılama birliğinın na- sıl sağlanacağı açıkça belırtılmelıdır As- ken \argıtay -\sken V uksek Idare Mah- kemesı, askerı mahkemeler ve DGM'le- rın kaldınlacağı açıklanmalıdır Çunku CMUK'ta yapılan son değışıklıkler, DGM kapsamına gıren suçları ışleyen sa- nıklarla askerı mahkemelerde yargılanan kışılere uygulanmamaktadır (Kanun onunde eşıtlık ılkesıne aykın ) ı)Mıllı gelınndağılımındakı \fnkaul- kelerını gende bırakan bozukluğun nasıl gıdenleceğı belırtılmelıdır ı) Ulke ıçın stratejık onem taşıyanlar dışındakıKİT'lennozerkleştırmeveozel- leştırme uygulamalarının kapsam ve yon- temlerı açıkça belırtılmelıdır ARADA BIR SERKAN AKSUYEK Atatıırkçu Dıı^unLt' Derneğı Izmır Şııbesı Kadro Hareketi ve ADD Buyuk hukukçumuz Prof Dr Muammer Ak- soy'un Kurucu Genel Başkanı olduğu Ataturkçu Duşunce Derneğı (ADD) 1989 yılında kurulmuş ve bugun yurt çapında 180 ın uzerınde şubeye ulaş- mıştır Ozellıkle yuzyılımızın ıkıncı yarısından ıtıbaren Ke- malızmın temel felsefesınden ve ılkelerınden verı- lenodunler bugun "Turk-lslam Sentezı"ıdeolojısı- nın devlete egemen olması noktasına gelmıştır Bu oluşumu hızlandıran etkenlerın başında hıç kuşku- suz 1980 karşıdevrımınden sonra sıyasamıza ege- men olan gerıcı ıdeolojı gelmektedır Butun bu olum- suzluklara karşı Kemalızmı esas anlamıyla koru- mak ve savumak savı ıle ortaya çıkan ADD'nın bır- çok şubesı ne yazık kı ıdolojık temelden yoksun sa- dece 'medyatıkolmak' kaygısıylahareketedenkı- şılerle dolmuştur 1932 yılında yayın yaşamına başlayan ve Kema- lızmı ıdeolo)ik temelde ele alma ongorusu ıle yayım- lanan Kadro Dergısı 'ne bılmem goz attınız mı 7 Şev- ket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, ismail ( Husrev Tökin, Burhan Asaf (Belge) ve Yakup ' Kadri Karaosmanoğlu gıbı aydınların başını çek- tığı bu hareket, zamanın koşullarına gore olağanus- tu fıkırler uretmektedır Bızzat Mustafa Kemal ta- rafından desteklenen bu dergı okuma-yazma ora- nının yuzde 10'ları bulmadığı ama emperyalızme karşı savaş vermenın ve kazanmanın haklı onuru ıçınde yaşayan bır toplumda yayımlanmaktadır Ve kesın bır gerçek odur kı kadro hareketi "Turk Ay- dınlanma Devnmı"run temel taşlanndan bırısıdır Ikı bıne dort kala Turkıye bu ılkelerı bır yana bı- rakmış ekonomık ve sıyasal duzenı dışarıya ba- ğımlı gerıcılen yobazlarıcaddelerındefınkatan bır ulkeye donuşmuştur Bu cıddı tablo karşısında ADD nın çok buyuk sorumlulukları vardır Her şey- den once derneğın hıyerarşık yapısı değışmelı ye- nı bır orgutlenme modelı uygulanmah ve sıyasal bır baskı grubu oluşturulmalıdır Muammer Aksoy gı- bı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu gıbı bılım adamı ay- dınların kurdugu ADD şayet bu anlayışta ısrar eder- se hıç kuskusuz başansız olacaktır Kendı sıyasal çıkarlarına ulaşmak ıçın ADD yı basamak olarak kullanan kışılere karşı koyulmadığı surece bu der- neğın 'boş zamanlan değerlendırme" anlayışının ıçıne duşecegı unutulmamalıdır Ataturkçuluğe kar- şı gırışılen ıhanetleresertyanıtlarverılmelı, ıçıne yu- varlandığımız karanlıklara Ataturkçu duşunce ekse- nınde çozumler uretılmelıdır Butun bunlar eğer "devletııncıtmemek' kaygısıylasavsaklanırsaADD hıçbır zaman olması gereken "sıvıl toplum orgu- tu" kımlığıne kavuşamaz Geçen aylarda yaşanan ve benı hayrete duşuren bır gelışme de 24 Aralık seçımlerınde kımı dernek uyelennın bazı sıyasal partılerı destekleme yolun- da hareket etmelerıdır ADD hıçbır zaman sıyasal partılerın koltuk değneğı olamaz Kemalızm her ne kadar asıl kımlığınden çok uzakta olsa da ılkelerı ve devnmlerı ıle halen dunyada yaşayan tek ılerıcı dev- rım olma ozellıgını yıtırmemıştır Bu ıdeolojının sa- vunulduğu orgutlerde bu tur yakışıksız hareketlere gırışmek Kemalızme karşı buyuk bır ıhanettır Za- ten yıllar yılı bu ıdeolojıye karşı yapılan tum hare- ketler Ataturkçuluk adına yapılmamış mıdır'? Kaldı kı ADD uyesı yonetım kurulu uyesı ya da şube baş- kanı olmak bır paye bır hak degıldır Bu durumda bulunan kışılerın çok buyuk sorumlulukla davran- ması gerekmektedır Evrensel demokrası tanımının temel taşlarından bırısı sıvıl toplum orgutlerıdır Bugun her alanda go- rulen orgutsuzluk kor topal da olsa ıdare eden de- mokrasımızın gelışmesını engelleyen en onemlı et- kendır Kımse aklından şunu çıkarmamalıdır "Turk demokrasısının uzerınde yukselecegı temellerAta- turk ılkelerıdır Turkıye'de -ıster savunun ıster sa- vunmayın- Kemalızmı bılmeden ne sosyalızm ne lı- beralızm ne de başka b,r ıdeolojı savunulabılır " ADD Genel Merkezı nın şubelerının ve tum uyele- nnın unutmaması gereken olgu ADD nın bır "fan- tezı" hareketi değıl bır duşun hareketi olduğudur Kadro hareketi bu anlamda ornek alınmasi gereken btr harekettır Turk devrımının ılkelennı savunan bır "aydınlanma" hareketi olmalıdır ^ş ELMA \ J Seyahat Acentast Bagka Istanbul Gezılerı oEkm/Ad m Ad "ı GunPvdS yn B» hada TP 500 DM /tssosHotel Nazhhan YP 2 250 OOOTL Terrace Motel YP 1 750 OOOTL Çürüme Virüsüne Karşı... HURRIYETYAŞAR T um sorunlanmızı buyuten.korduğum eden oyle bır sorunumuz var kı. sal- gıngıbıyayıldı Etkısıne aldığı ınsan- larımızın zamanla ılıklerıne ışledı. kokle^tı sureğenlestı Kocabırtoplu- mu yere serebılecek bır hastalığa do- Bır vırus mu soz konusu 0 Benzetme yaparsak. evet Çahş.an ınsanları pençesıne alan bu vırus onlara ıs, y aptırmamak. ıi} y apmak y erıne ıs.ın kolav ına kaç- may ı ya da gorev ı kotuve kullanarak kısa yoldan ko- s.e donmey ı gostermek gıbı behrtılerle varlığını du- yuruvor Hızla yayılıyor Tutulur gorulur bır şey değıl Bedendençok kıs.ılığı etkısıne alıyor Beden- sel vakınlıkladeğıl kışılıkılıijkısıylebula^ıyor Te- lev ızyondan gazeteden. sokaktan. ı^yennden.eşten dosttan geçebılıyon. Hasta ederek donu^turduğu kı- siyı yada o kı^ının hastalığın etkisiyle yaptığı ı^le- n gormek, duymak bıle bazen vırusu kapmak ıçın yetebılıyor Once duşunceye verleşıyor Bırkuluç- ka donemı var Kendisine kar^ı kuçuk dırenmelere bıle dayancı yok Bovle dırenmeler onu zayıflatı- yor ve yok edıyor "\ma kendı kuçuk ba^arılarını çok sevıyor Zaten kıs,ılığın ıçınde boylebuyuyor ve bır gun tumden kaplıyor kı^ılığın kalıbını Kı^ı kısı ol- maktan, kı^ılık kışılık olmaktan çıkıyor '- Bu v ırusun ne çok çalı^an ınsanı etkıje) ıp cana- vara donusturduğunu gormek. gundelık yasamı soy le bır gozlemlemekle olası \'ıruse en çok dıre- nebılenler. bu donu^umu en çok duy umsay abılen- leroluyor Ençokacıyıdaonlarçekıyor Donuşen- leracı çekmıyor Nırusonları uyu^turuyor Mantık once bozuluyor. sonra tersıne çalışıyor Boylelıkle kıs,ı. v ırusten oncekı sev dıklennı anım;>amak bıle ıs- temıyor. sevmedıklerını ıse bağlanma olçusunde sevmeyebaşlıyor Ne denlı çok ınsan v ırusun etkısıne gırerse, ote- kılenn acısı o denlı artiyor Kendını koruyabılenle- rın sayısı gunden gune azalıyor Çunku vıruse kar- si tek başına dırenmek olanaksız gıbı Sağlamların ışlerını doğru durust yapmaları sarsılmaz bırozgu- ven ve çetın bır savaşım gerektırıyor Bu guçlukler veyalnızlıklarnedenıvleedılgınleşenler ışlerınıbı- rakanlar bıle oluyor Kalanlar el yordamıyla. yon- temsız ve orgutsuz dırenmeye çalısıvor Bu kada- rı ıse. v ırusu gerıletmeye yetmıyor \ ırus azmanla- şa azmanlaşa yayılıvor \ ırusun donuşturduğu bırınden gorev ını vapma- sinı vapayalnız ıstemek y a da v ırusun donuşturduk- ierının kuşatmasındayken bır ışın doğrusunu yapa- cağımdıyedıretmek,canavarlançıldırtıyor Kışıca- nından ya da îşinden olabılıyor Ne yapmalı' Ornek olarak. ornek gorerek dırenmenın yalnız başına dırenmekten çok daha kolay olduğu gerçe- ğı ortada El ele vererek. kol kola gırerek dırenmek vırusu yıldırıyor, dırenenlere ise umut ve guç ven- yor Sorun toplumsal boyutlarda Işını doğru durust y apmak ısteyenler de, başkalanndan doğru durust ış ısteyenler de kuşatma altında \zınlığa duştuler Oyle kendı kendıne ve başa geldıkçe savuşturula- bılecek bolgesel çurumeler aşaması çoktan aşıldı Kocabırtoplumıçtenıçeçuruyor Toplumsal bır dı- renış ve sonunda toplumsal bır başarı gerekıyor Orgutsuz ve yontemsız kazanılmış bır toplumsal başarı ıse tarıhteyok Vırusunetkısıyledonuşmemışolanlar Işın doğ- rusunu ısteyenler Kışılıklı kalabılmış kışıler Çaycı, berber çopçu. muhendıs. doktor. savcı. yar- gıç, polıs, gazetecı koşe vazarı. oğretmen. malıye- cı muhasebecı,sanatçı îşçısıyle.memuruyla.ser- bestıy le Meslek orgutlerınde. odada. baroda, der- nekte Bırleşerek Topluma ı>ın kotusunu. kola- yını. yanlı^ını dayatanlara karşı Tum ıdeolojıler- den. oğretı kalıplanndan. onyargılardan Duşun- me v e sev me yeteneğımızı kurtardıktan sonra Dın. mezhep, ırk. bolge aynlıklanndan etkılenmeden El ele. kol kola her şeyden once ışın doğrusunu sa- v unmamız gerekıyor Kımse kendını. u Ben işimi doru yapı\orum" dı- ye aldatmasm Bır ulkede boylesıne çok bozuk ış varsa, o ulkede hıç kımse hıçbır ışı doğru durust yapmıyordemektır Bu dayanışmayı.bu toplumsal açılımı gereksiz gorenlerı ıse, emeklı olup ev lerıne çekılseler bıle bulacaktır o vırus Belkı postacıyı bekkrken \ıllannem,ekiarpostacısı.kapıyı ıkıkez çalmak ıçin başka ^öy'ler ısteyecektır Versen bır turlu, vermesen bır turlu Korkarak. kaçarak kurtuluş yok Olsa olsa çuru- mek var TARTIŞMA Zeki Müren'e Gösterilen İlgi. Z amansız olen Zeki Müren'e hemen butun Turk halkı sahıpçıktı Bu aradao memleketı olan Bursa'da dev let torenn le gomuldu Kendisine "Sanat Güneşi. Batmayan Güneş \e Paşa"gıbı adlar. sanlar venldı Sanat vaşamına atıldığı vıl olan 1951'denbu vana hep gundemde kaldı Ancak gerılemesını (zafıvetını) dışa vurmamak ıçın son uç buçuk vılını Bodrum'da dınlenerek ve "ınavada" geçırdı Onun oteden ben muzık dağan çok Taleban! Y azımın başhğını okuy up da yalnızca \tganistan d akı mağaradan dı^arı uğramış gıbı gorunen kılıksız çırkın ınsan demeye bın tanık îsteyenlerden soz edeceğımı sanmay m Onlar da yazılmalı hem de kulaklara sikıca kupe oluncaya değın \ma ben bızdekı "Suhte~lerden. şenat eğıtımı gorenlerden soz edeceğım zengındı Klasık Turk Muzığı'ne ılışkın fasıllann tamhakkını\en\ordu sarkılar. turkuler ve ılahıler yazıpbesteledı Başkalarınca bestelenmış parçalan yumuşak ve tenor sesıyle ozgun olarak vommlayıp okudu Bınlerce plak ve kaset doldurdu Muzık ağırlıklı fılmler çev ırdı Plakve kasetlerı Turkıve"nın dort yanına yavıldı Okuduğu parçalar. daha çok genç kızlann vekadınlann duygulannı okşayıp. yureklennı hoplatıyordu Muren'ın sesıne hayran olan Eskışehırlı bır kız. kendınden geçıp ıntıhara bıle ElbetteTaleban'ın (talebeler-oğrencıler) verdığı dersın karanlığında "Dcrsin karanlığı mı olurmuş" demeyın. karanlığı da olur. aydınlığı da \erenıne bağlı Bır donem Osmanlının Suhte'lerden (medrese oğrencılerı) neler çektığını okuvoruz bılıyoruz Avaklanmalar, rezıl davranışlar gıbı \alnızca bır örnekle yetıneceâım "*30 Ocak t524'te 5 kişiUk bir Suhte grubu, ellerinde ok-\a\ uçak bıleti alan nerkese Msparmağan edıyoruz- İDuyurulanmızı her salı ve perşetnbe Cumhurıyet ten ızleyebılırsınızI İStıklalCad 81/1 Beycğlu ıSTTel 0212 249 52 r c sx 0212 293 20 7Ş ' Parlez-Vous Français? Fransızca konuşur musunuz? -^ FRANSIZCA DİL KURSLARI Kurs başlangıç tarihi: 10 EKİM 1996 Kayıtlar ve Test: 3-9 EKİM 1996 Saat: 10.00-18.00 arası IEFIISTANBUL FRANSIZ KÜLTtR MERKEZİ ISSJTTUT D ETUDES FRANÇAISES D ISTANBUL Istıklal Cad. No- 8 Taksım Tel: 252 02 62 kalkışmıştı Ortasınıfve sozde sosyete. Zekı Muren'ı neredey se kendılenne baş tacı edıyorlardı \vdınlanmız arasında sanatçıyı DedeEfendi Lçiıncü Selim. Hafız Burhan ve MünirNurettin'den ustun rutanlar da vardı Gazıno patronlan Zekı Muren'ı aralannda pa>laşamıvorlardı Onun ıçın pahalı venı sahne ve fon duzenlemelerı vapmaktan aslaçekınmıvorlardı ^akalan ışlemelı cıcılı-bıcılı gıysıler cuzdanlan kabarık bırtakım seyırcılenn 'çarpık beğeni'lennı dovumluyordu Zekı Muren kımı vıllar kamp ve kılıç olduğu halde bir oğlanı boğazına taktıklan tülbentle kaçınriarken Bursa halkı mudahale ederek oğlanı Suhte'lerin elindcn kurtarmıştır (*). Ataturk devrımını oluşturan parçalardan hangısını alsanız enşılmezlığıyle karşılaşırsinız Konumuzla ılgılı olanı "Te\hid-i Tedrisat Kanunu". \anı eğıtım-oğrenım bırlığı yasasıdır Budeğerlı yasanın çerçevesını de "vaşamda gerçek >ol gosterici bilimdir" sozubelırler Vasa yururlukte olmasına karşılık. ımam hselerı. Kuran kursları dıncı vakıflar ve dergahlarda gençlerı eğıtmeve çalışırsanız hem andınızı (anavasayla bırlıkte) çığnemiş olursunuz hem de ıçın Uludağ'a gıden beden egıtımı oğrencılenyle bırlıkte olup. onlann arasındakı yoksul çocuklara harçlık yardımı dayapıyordu Gıttığı her yerde en ıvı otellerde kalıvor ozel aşçı berber makyaıcı terzı ve temızlıkçıler her zaman hızmetıne hazır beklıvorlardı Bodrum'da bır cadde. onun admı taşıyor Sanatçının olumu, ulkede krallara ozgu bır yankı uyandırdı Kuskusuz, toplumuna yararlı urunler veren bır kımsenın bağırlara basılması yennde bır davranış ve sosval bır değerbıiırlık savılmalıdır Nevarkıvanlı geleceğe yonelık duşman kardeşler yetıştınrsınız Aynı, Afganıstan'dakı şerıat eğıtımı goren Taleban v e bılımsel eğıtım goren gençler gıbı Işte gerçek boluculuk budur. barış ısteyenler, demokrası ısteyenler, ınsan haklanna saygı ısteyenler ya da sızden farklı bır ekonomık model ısteyenler değıl Zorunlu ucretsız eğıtımı beş y ıl olan ılkel beş ulkeden bın oluşumuz utanç vencıdır Sekız yıl kararı alınmışken dıncı çevrelerın baskısıyla uygulayamamak daha da utanç vencıdır Zorunlu dın derslerı ıçın soyleyecek soz bulamıyorum Varınbırgun bızım Taleban ayaklanırsa, oyle Mıllı Eğıtım Bakanı'nm Sağlam'ına çuruğune bırtutumla, şıırguneşı Nâzun Hikmefe buyuk egıtımcı Hasan \li Yücel'le İ.Tonguç"a evrensel boyuttakı gulmece ustasi \nz Nesin'e bu tur bır ılgı yakıniık gostenlmemıştır tsin en acı yanı dorduncu dereceden kışılenn adlan bırçok okula venldığı halde H Alı Yucel ve Tonguç'un adlan hıçbır okula uygun görulmemıştır Bu ayıbın bır an once ortadan kalkmasını, ılgılılerden usteleyerek beklıyoruz MehmetAydın Emeklı Yazın Öeretmenı bakmaz. sallandırıverır Hem de sorgusuz. y argısız, gunlerce daldan ındırmez Zaman y ıtırmeden Ataturk devrımı y onunde namusunuz. şerefınız uzenne ettığınız yemıne bağlı kalmalısınız Kımın ıçın 9 Llkenız. mılletınız. kendınız ve çocuklarınız ıçın Idama gıderken "bu bana bir dersolsun*1 demenın yaran yoktur Geç kalıyorsunuz hanımlar geç kalıvorsunuz beyler. geç 1 (*) Osmanlı Kım Şerıat Ne11 Şakır Keçeli, Ardıç Yay 1995 s 147 Opr. Dr. Celal Kılıç Trafık Hastanesı Beyın Cerrahı Klınık Şefı PENCERE ARDAHAN KADASTRO IVIAHKEMESİ'NDEN Sayı 1991 57 Davacı Hazıne tarafından davalılar Hane Kay a ve arkadaşları hakkında mahkememıze açılan kadastro tespıtının ıptalı ve tescıl davasinın yapılan açık duruşmalan sırasında ver- ılen ara kararı uyannca Aşağıda ısımlerı v azılı bulunan Alaattın Kay a mırasçılarınındahılıdav alı olarak dava\ a dahıl edıldıklerınden ve adreslennde bulunmadıklanndan. bu şahıslar aleyhıne davacı Hazıne tarafından kadastro tespıtının ıptalı ve tescıl davasinın açıldığımn tespıtıne. Teblıgatın7201 S K nun31 maddesıgereğınceyayımlanmatarıhındenıtıbaren 15gun sonra yapılmıs sayılacağı ve 30 10 1996 tanhlı duruşma gununun ayrıca dava dılekçesı ve dahılı dava dılekçesı verıne kaım olunacağı ılanen teblığ olunur 19 09 1996 1991 57 1991 57 1991 57 1991/57 \dı Soyadı Bılor Kay a Suleyman Kay a Seytetın Kay a Fatma Kava Köy-Mah. Guzçımenı Guzçımenı Guzçımenı Guzçımenı Basin 109669 Mevkii Lagır Lagır Lagır Lagır Ada 101 101 101 101 Parsel 41 41 41 41 İslam Dünyasının Lideri HocaL Badem bıyık Erbakan Hoca, sulu goz Tans Ha- nım'ı avucunun ıçıne nasıl almıştı"? Badem bıyık - Kız, demıştı, ya bana varırsın, ya senı Yuce Dı- van'a yollarım Tans sınır krızlerı geçırdı, ağladı sızladı, baktı kı çare yok, razı oldu Imam nıkâhı kıydılar Pekı, adı ne bunun'' Tehdıt mı'? Şantaj mı'? • Işlemın adı ne olursa olsun Erbakan Hoca, Tans Hanım'ı rehın alıp yanına oturttu Tans Hanım'ın otekı adı neydı? "Şaıbe Hanım' " Bır adı daha oldu "Rehıne Hanım1 " Badem bıyık - Rehıne Hanım, dıyordu, sakın sesını çıkarma1 Oyun bozanlık edersen gozunun yaşına bakmam1 Tans Hanım ne zaman televızyona çıksa ha ağ- ladı, ha ağlayacak amaneyapsm1 Elındenbırşey gelmıyor, korkuyor çaresızlıkten konuşuyor, sağa sola açıktan dert yanıyor - Necmettın Bey, vallahı de bıllahı de laıktır, ben onun kefılıyım Hem Rehıne Hem Şaıbe ] Hem Kefıle Ancak bır kadının elınde rehın bulunduğu erke- ğe kefıl olması caız mıdır"? Fetva venldı , Vallahı de bıllahı de caız degıldır • Erbakan Hoca, Tans Hanım ı destı ızdıvacına al- dıktan sonra dunya harıtasını onune açtı, hangı baş- kenttekı lıder takke fes turban gıyıyor, hangısı sa- rık takıyor, bır lyı saptadı, sonra çevresındekılere dondu - Bızım mağnptan maşnka yapacağımız gezı 'Şapka Kanunu'na protesto olacak' Şerıatçı takımı alkışladılar - Hay sen aklınla bın yaşa Hocam 1 Hoca, fırsat buldukça takke gıyıp dıncı gosterışı yapar, Papa da takke gıyer, ama Hoca'nın takkesı başkadır, ustelık bızımkı takke gıyer, ama, ona bu- na kulah gıydırmekten de hoşlanır • Erbakan Hoca'nın 'Şapka Kanunu'uu protestö ıçın dunya gezısıne çıktığını duyan Kaddafi, hazır- lığına gunlerce onceden başladı buluşmada neler gıyeceğını saptadı çızmelerını çektı, sırtına harma- nıyesını attı kendisine çekıduzen verdı gunu saatı gelınce de pudralandı, nmellerını çekıp ortaya çık- tı, Hoca'ya lyı bır ders vermek ıstıyordu Neden'? Çunku Mısır'dakı Sağır Sultan bıle duymuştu kı Erbakan İslam dünyasının lıderı olmak ıstıyormuş . Yağma yok 1 Kaddafi, Erbakan Hoca'yı yanına oturttu, sonra açtı ağzını, yumdu gozunu Hoca'yı bır lyı benzettı • Muslumanın Muslumana ettığını elın gâvuru yap- maz. Amerıka bıle bızı boyle horlamamıştı Hoca ne dıyordu - 65 mılyonluk Turkıye bır buçuk mılyar nufuslu İslam âlemının lıderı olacak Hoca, bır buçuk mılyarlık İslam dünyasının lıderı olacakken bır buçuk mılyonluk Lıbya'da Kadda- fı'den zılgıtı yıyıp yerıne oturdu Pekı, bu yazı nasıl noktalanır Ah Şaıbe Şaıbe 1 Ortaklık bır gaıle. Bu ış tam bır haıle ANMA TOLGA ANTMEN 8.3.1975-8.10.1993 Odamız ü\elerınden Dr. Maden Yüksek Mühendisi NEVZAT TARTICFyı 07 10 1996 gunu kaybettık \cimiz sonsuzdur Kederlı aılesıne. dostlarına. arkadaşlarma, maden muhendıslerı \e madencılık camıasına ba^ağlığı dılenz TM>IOB >IADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB >IADE]\ >ILHE>DİSLERİ OD\SI ZO^GLLDAKŞLBESİ TÎVOIOB 1>L4DEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTAINBILŞUBESİ TMMOB »L4DE1N MLHE^DtSLERİ ODASI İZMÎR Şl BESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle