30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8EKİM1996SALI HABERLER ABD Erbakan'dan rahatsız FUAT KOZLUKLL VÂSHINGTON - Başbakan Necmettin Erbakanın bazı Afrıka ülkelennı kapsa\an şşezısıni \e geziye ılişkin gelişmeleri şakından takip euJen Amerika vönetimi. Erbakan'ın Lıbya \e uluslararası terör k*onıiMinda \aptığı a^ıklamadan rahatsızlık dırvduğunu dıle getırdı. \%'ashıngton. Erbakan'ın sözlermin metnını g«örmedıklennı ancak basında çıkan haberlerden L ibya'mn uluslararası terörü desteklediği yolundaki haberlerin ABD propangandası olduğu yolunda sözlersarf ettiklenni dmduklannı belirttıler. ABDDışi^leri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns. gazetecılerin Erbakanın Trablusgarp'ta sö\lediğı sözlerin hatırlatılması üzenne demecin metnini henüz görmediklerıni ancak Türk Başbakanf nın bu açıklamayı gerçekten yaptıvsa bunun Amerika ile Türkı\e arasındaki yakın dostluk \e ıttıfak ilişkısine Mğmavaeağını dile getirdı. Burns. Türkıye'nin terörden zarar gören bır ülke olduğunu \ e Amerıka'nın Türkıve'nin PKK'\e karşı verdıği mücadele} ı açıkça destekledıgını hatırlattı. Burns. Libya'nın Pan Amerikan volcu uçağını Iskoçya üzerinde. bır Fransız yolcu uçagını da Afrika'da bomba>la düşürülmesınden sorumlu olduğunu. bunları bütün dünyanın bıldiğini ka\ dettı PKK itirafcısı 'Libya orgutu destekliyor' DİYARBAKIR(AA) PKK'den kaçarak teslım olan 'Arteş* kod adlı teröribt. Lıbşa'nın Lübnanda fürkı\e">e karşı faalıyetlerde bulunması ıçın PKK ıle birlıkte hareket edecek b;r örgüt kurdugunu söyledı. Örgütün iözde Dıvarbakır"bölge sorumlusu 'Arteş' kod adlı Ergin karadağ. DG\1 ^a\cılıgı ıle hâkımlıgıne \erdıgı ifadesınde. bölücü örgüte destek \eren ülkelerı açıkladı. Lıtya'nın örgüte maddı \ e mane\ i destek \erdigını bıldırdı. Karadağ. ifadesınde şö\le dedı: "PKK. Surne ile direkt ilişki içerisindedir. Örgütün lideri Abduilah Öcalan. Suri>e"nin istihbarat örgütü El Mahabarat tarafından korunmaktadır. Bu de\ letin değişik şehirlerinde. özellikle Şam ^e Halep'te örgüt elemanlan eğitim görmektedirler. Yunanistan'da. hem askeri hem de si\asi eğitim \eren kamplar \ardır. Burada eğitim görenJer, Türkiye'nin Batı metropollerine evlem için gönderilir. Örgütün Yunanistan ile değişik bazlarda ilişkileri me\cuttur. Lib\a ile temsilcilik düzt\indf ilişki \ardır. Lib>a, Lübnan'daki Kürtler arasında Rizgari\e Azadi>e Kürdistan adlı bir örgüt kurdıı. Bu örgüt PKK dışında bir örgüttü. Bu örgüt ile Türkhe Cumhurheti'ne karşı Lübnan'da ortak faali>et vürütülihordu." Libya PKK terörünü kınamadı• Baştarafı 1. Sayfada melerde iki tarafı ilgılendiren uluslararası me- selelerin \anı ;>ıra bölgesel \e ikili konuların ele alındığını. ekonomik ışbırliğine özel önem atfedildiğini belırttı. Bildırıde terörıst faali\etler konusunda şöy- le denildı: "Türk tarafinın PKK örgütünce uyguianmak- ta olan terör faalhetleri hakkında bilgi verme- sindcn sonra. Litna tarafı da Cemahirhye \e Arap milletine > önelik olarak bazı ülkelere mensup çe\ re *e kuruluşlar tarafından u> gu- lanan terörist faali\etler hakkında bilgi \erdi. Taraflar, kendilerini ikna eden bu açıklama- iarı dikkate alarak teröriin her türünü kına- dıklarını \e terörle mücadelede a>nm yapıl- ması metodunu reddettiklerini teyit etmişler- dir. Bu maksatla iki ülkenin ilgili mercileri en kısa zamanda bir ara\a gelerek bölgedeki te- rörle yapılacak müşterek mücadelede hangi ör- güriereöneelik\ereceklerinibelirle\eceklerdir. Avnı zamanda bu mücadelevi nasıl bir prog- ranıla vapacaklarını da tespit edeceklerdir." Erbakan. bıldirinin okunmasindan sonra yaptığı açıklamada da Lib\a"\a dürrvadaki en önemii olavın terör olduğunu \e PKK'nın vaptığı katliamları anlattıklarını sö\ledi. Libya tarafinın da kendilerine \ apılan terö- rıst faaliyetler hakkında bilgi \ erdiğini anla- tan Başbakan. PKK'nin "teröristörgüt'oldu- ğu \e Libya'ya yönelik terörist faalivetlerin bulunduğuna ilişkin iki tarafın da ıkna oldu- ğunu ıddia ettı. Erbakan. Kaddafi ile yaptığı görüşmede de kendisine PK.K" nin masıım \ a- tandaşlanmızı nasıl katlettiği konusunda bil- gi sunduğunu ve artık teröre kar^ı ı^birliği içinde çalışılmasının karar altına alındığını sözlerine ekledi. Erbakan. Türk müteahhitlerin. Libya'dan alacağı 160 mırvon doların yüzde 40'ının Lib- ya Dınarı olarak ödeneceğini kaydetti. Gerı- \e kalan % mıKon doların 10 milyon doları- nın geçen yıl ödendığıni kaydeden Erbakan. kalan mıktardan 11 miKondolarının vergi ve ödemeler olarak şimdilik tutulacağını. daha sonra mahsup edıleceğini sö\iedi. Genvenet olarak 75 milyon dolarlık bir ra- kanı kaldığını ıtade eden Başbakan. bunun 40 mihon dolarının pe^in. 35 milyon dolannın ise 3 'er bııçuk mil\ on dolarlık taksitler halin- de lOavdagerçekle^tirileceğini bildirdı. Baş- bakan Erbakan. iöz konusu paranın Merkez Bankasi'na gönderıleceğini ve paralarının Türk Lirası kar^ılıklarını müteahhitlerin bu- radan alacaklannı sö>ledi. İki ülke arasında gerçekleştırılen Ticaret Anlaşması KEK Olağanüstü Toplantı Proto- kolü de ilgili bakanlar tarafından imzalandı. İşbirliğinın geliştirılmesine ilişkin mutaba- kat zaptına da iki ülkenin başbakanları imza koydular. Erbakan. Libya ıle olan ticaret hacminin 800 milyon dolardan 2 mılyar dolara çıkarı- lacağını kaydettı. Ortak bıldiride de iki ülke arasındaki ekonomik v e tıcarı konulardaki ış- birlığınin geliştirilmesi konusunda da muta- bık kalındı. Tarafların. Ortadoğu barış süreci konusun- da görüş alışv erı^inde bulunarak BM Güv en- lik Konseyi"nin 242. 338 ve425 sayılı karar- lanna \e adil. kalıcı ve kapsamlı bir banşın sağlanmasma önem atfettiklerinin tev it edil- diğibildirideavrıca. Filistinhalkınınkendi ka- derini tayııı etnıe \ e kendi dev letini kunna hak- larının desteklendiğı yınelendi. Bildırıde. iki tarafın da El Aksa Camii altındaki tünelin açılması sonucunda Kudüs. Batı Şeria v e Gaz- ze'de meydana gelen olaylardan duyduklan en- dişedılegetirıldi ve tünelin derhal kapatılması gerektiği kaydedildı. Bildirde şu görü^ler yer aldı: "Taraflar, Irak'ın toprak bütünlüğüne. egemenliğine ve birliğine \erdikleri önemi \urgulamışlardır. Aynca. Irak halkının karşı karşı> a bulunduğu ekonomik sıkıntılann hafifletilmesine yardım- cı olan B.M Güvenlik konsevi'nin 986 savılı karannın bir an önce u\gulanmasına verdik- leri önemi dile getimıişlerdir. Taraflar. Litna'ya u> gulanan ambargonun İKO kararlan doğrut- tusıında kaldırılnıası geregine işaret etmişler- dir. Taraflar, BM'nin vcniden \apılanmasını ve ü\e ülkelerin Güvenlik Konsev i"nde daha adil bir şekilde temsil edilmesini teminen vapılması öngörülen reformu desteklediklerini tevitehniş- lerdir." Libya'da yaşanan skandalı değerlendiren Özden: Kaddafi 'yi tanıyanlar bunu yadırgamaz 4 Erbakan gayri ciddi tavır sergiledPANKARA/İSTANBLL (Cumhurivet)- Lıbv a'da y a- ^anan skandalla ilgili tepki- lersürüyor. Anava^a \1ah- kenıesi Başkanı İektaGün- gör Özden. Libya Devlet Başkanı Muammer Kad- dafi'nın sözlennı değerlen- dırırken "Kaddafi'si tanı- \anlar bunu vadırgamaz- lar" dedi. Özden. Cuınhuriyet'e yaptığı açıklamada şunlan söyledı: "Şeriatı ve'şeriat' sözcü- ğünü.genelde kullanılan de- ğişik anlamlarıvla savun- mava kalkışıp tıpkı Afga- nistan gibi belki dedaha ile- ride bir din dev letini sa\ un- manın anlamı voktur. Al- lah adını kullanmavanlar, niçin şeriat sözcüklerivle çığlık atıvorlar? Bunların amacı, dinci bir dev let oluş- turmaktır. Kendilerine >a- kın \e vandaş olduklannı sandıklan kimseleri ikridar sahibi va da güçlü savarak zamanın geldiği sa\ ı\ la po- lise de saldırıvorlar. Şimdi- den gereken önlemler alın- ma/sa okulları. givsileri. kadrolan elegeçirip hart'm- lik-selamlık a\ rımına gide- cekler." CHP Grup Başkanveki- li ÖnderSav. KaddatVnin Türkiye'yi özgür olmayan' bir ülke şeklindedeğerlen- direbilecek kadar aymaz- lık \e ciddıyetsizlik içinde görüldüğünü belirterek. "TürkiveCumhurneti Baş- bakanı da bu küstahlık kar- şısında işi başka tarafa çe- kerek. sorumsuz ve gayri eiddi bir tutum sergiledi" dedi. CHP Genel Başkan \ardımcisi Onur Kumba- racıbaşı da dün yaptığı ya- zılı açıklamada Kadda- fi'nin. Türkiye'ye yönelik açıklamalarını "Türkive Cumhuriyeti, tarihinin en çirkin ve aşağılayıcı davra- nışına hedef oldu" dıve de- öerlendirdi. "" CHP Içel Milletvekili Fikri Sağlar da Başbakan Erbakan'ın yanıtlaması ıs- temiy le y azıİı bir soru öner- gesi verdi. Sağlar. önerge- sinde Erbakan'a "Mısır. Lib\a ve Nijerya geziniz res- mi bir gezi midir**sorusu- nu yöneltti. Istanbul BüyükşehirBe- lediye Başkanı Tayyip Er- doğan. Başbakan Necmet- tin Erbakan'ın Libya ziya- retıyle ilgili yorum yapmak- tan kaçınarak. "Başbakan ve hevet bir iki gün içinde bu- rada olacak. Geldikleri za- man basın toplantısı vapa- rak.açıklama vapacaklar" dedı. DtSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. ülkemizin iç sorunlan dennle^tikçe Baş- bakan Erbakan'ın y urtdışı gezilerinı arttırdığını belir- terek sıkıntılardan kurtul- mak amacıyla yapılan bu yajılışlıkların Türkiye'nın prestijinı sarstığını kaydet- ti. Marmara Üniversitesi İle- tişim Fakülresi Genişletil- mış Fakülte v e Yönetim Ku- rulu'nca. Dekan Prof. Dr. Ateş V'uran ve 19 öğretim üyesi adına yapılan yazılı açıklamada ise özellıkle Libya devletinin başında olan ki^inin. Türk devleti hakkında basına yanMyan ıfadelerinin. Türktoplumu- nun şıddetle reddedeceği hezeyanlar olduğu görüşü- ne ver verildi. GöRÜŞIHÜSEYÎN BAŞ Tayyip Erdoğan <dan saygısızlık Cemal Reşit Rev (CRR) Konser Salonu, dün gece Ce- mal Reşit Rev "in eserlerinden oluşan bir programla açılışını gerçekleştirdi. CRR Senfoni Orkestrasf nın, Onuncu ^ ıl Marşı'nı seslendirdiği sırada İstanhul Be- ledive Başkanı Recep Tavyip Erdoğan'ın ııturnıayı sürdürmesi tepki aldı. (,Oksesli müziğimizin öncüle- rinden, orkestra şefi. piyanist \e eğitimci Cemal Re- şit Rey'i anma gecesi olarak düzenlenen gecede. ve- ni sezonda v er alacak etkinliklerin tanıtılmasının > a- nı sıra Gökçen Korav vönetimindeki İstanbul Dev- let Senfoni Çocuk korosu. TRT Gençlik Korosu. CRR Opera Korosu \eCRR Senfoni Orkestrası sah- ne aldılar. Gecedeaynca değerli sanatçı İdil Biret, Re> 'in en sev diği besteci olan Chopin'den bir parça ile > e Av - dın Kaıiıbel eşli0nde Rev'in iki pivanıı için prelüd v e füglerinden üç numarav ı vorumladı. Gecenin sürp- ri/ konukları Suna Pekuvsal. Zihni Gökvav ve Sezai Altekin idi. Sanatçılar Lüküs Havatoperetinden par- çalarseslendirdUpr. Cemal Reşitriev'i anma gecesin- de son olarak Fahrettin Kerimov ; un vönetimindeki CRR Senfoni Orkestrasu Rev "ın Onuncu V ıl Mar- şı'nı seslendirdi. Dinlevkilerin büv ük bir coşkuv la al- kış tutarak ve a> akta eşlik ettikleri marş üç kez v ine- lendi. Geceve katılan diğer sanatçıların sahneve gel- diği ve tüm salonun avakta eşlik ettiği marş sırasın- da İstanbul Büvükşehir Bclcdive Başkanı Recep lav- v ip Erdoğan, İstanbul Büyükşchir Beledivesi Kültür İşleri Daire Başkanı Şenol Demiröz ve vanındakile- rin oturmavı sürdürmesi dinlevicilerden tepki aldı. (Fotoöraf: DEV'RİM BARAN) Hannay bugün Ankarada Kıbns'taNATO askerine doğru N ACAR ANK\R.-V-Kıbrıs'ta>'e- şil Hat'ta 'Birleşmiş Millet- lerBanşGücü'yerıne 'NA- TO askeri mi yerieşecek?" 196ü •Garanti Anlaşması' sulandmlıyor mu? $u anda Kıbrıs ın gele- ceği. "ABD başkanlık seçi- mi'ne kilitlenmı^ durumda. Seçim sonrasında Ankara- Atina-Lefkoşa üçgenının uluslararası örgütlerın yada ülkelerin *Kıbnsözeltemsil- dleri'nin yoğun trafiğineta- nık olacağı anlaşılıyor. Dahaşimdıden 'önjokla- nıalar" başladı. ABD'nın Ankara'da bır büyükelçı>i- nin bulunmasına karşın ABD'nin Lefko^a'daki Bü- y ükelçısi T. BrilL geçen haf- ta Ankara'da 'havavı kokla- dı." İşin ılginç y anı. büv ükel- çı Brill. göreve atanalı bır- kaç hafta olduğu halde. Lef- koşa'da Türk meslektaşı ıle tanışmadan Ankara'v ı zıy a- ret gereğini duymu^tu. Bü- yükelçi Brill"in yarın Türk Büyükelçisı Avdan Kara- han ıle tanışması beklenı- yor. 'Son v ıllann en paıiak İn- giliz diplomati' olarak ta- nımlanan ^ir Da.vidü^rşıav. son çeyrek yüzyılda Ktbrıs konusunda Ankara'v a ge- len onlarca 'özel temsüci''den biri olarak bugün yeniden başkente gelıyor. Sir David. artık 'emekli' olsa da yine diplomat. Sır Dav ıd. dün geceyı Is- tanbul'da geçirdıkten sonra bugün Ankara'da olacak. Sır Davıd, öncelikle meslekta- şı Dışişlen Bakanlığı Müs- teşar'S'ardımcisi Büyükelçı İnal Batu ile görüsecek. Sır Dav ıd'ın 'randevıı' ıs- teğını. Dışişlen Bakanı. Baş- bakan Vekıli ve Başbakaa Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller, "çok yoğun çalışma içinde olduğu' gerekçesf ıle henüz kabul etmedı. Bu görüşmenin 'olup olmaya- cağı'henüz kesınlik kazan- madı. Sır David. eski Dışişleri Bakanı ve KKTC Başkan- lık Danışmanı Prof. Dr. Münıtaz Soysal'dan başka Genelkurmay İkincı Başka- nı Orgeneral Çevık Bir ile de görüşecek. Büyükelçi Brill ve özel temsikı Sır Da\ ıd'in "ağız- lanndaki bakla' konusun- da başkent diplomatık kulıs- lerınde şu söylentı geçerlı: "Kıbns'ın gütenliği için değişik bir uvgulamay a gidil- meli. kıbns'taki Türk aske- ri Kuzey Kıbns'ın. Yunan askeri Günev Kıbns'ın gü-, venliğini sağlamalı. Arada-, ki Neşil Hat boyunca Birleş- 1 miş Milletler Banş Gücü ve- rine NATObiriikleri konuş- landınlmalı. Ne dersiniz?" 1958 60 tarıhlı Londra- Zürıh antlaşmalanndaki "ga- ranti kavramı'nı sulandır- mayı atnaçlayan bu önerile- rın yanı sıra görüşmelerde hiç ku^kusuz. siyasal eşıtlik, toplumlararası ilışkilerko- nuları da ele ahnacak. Bu arada. önenierın kabul edilmemesi durumunda 'Güney kıbrıs'ın Avrupa Birüği'netam üyeligi' gıbı bir tehdıt •diplomatikanlatım" ıle dile getırılecek. Bu ara- da Türkiye'ye sempatık ge- lecek bazı 'ödünler'ın ışare- ti de verilecek. Başbakan Erbakan'ın. inanılmaz bir heves ve anlaşılmaz bir inatla il- le de yapacağım dıye tutturduğu 'Müslüman' kardeşlenne yolculuğu, en hafif tabirle, eşi menendi görül- memış bir fiyaskoyla sonuçlanmış görünüyor. Şu sıraiar Nijerya'da. Orada neler olacağı henüz bilinmi- yor. übya'da, skandalın maskelen- mesi için sabahlara kadar süren kı- lıf hazırlığı sonunda zar zor imzala- nan 'ortak bildiri' ise ayrı bir skan- dal. İçine düşülen zavallı durumu kurtarmaya yönelik anlamsız bir laf salatası. acınası bir kara terör ak- lanması. Türk dış politikası tarihinde eşi benzerı olmayan bu skandaflar ge- zisi, belleklerden kolay kolay silin- meyecek. ulusal onurumuzun üç kuruş ve 'din kardeşliği' adına na- sıl ayaklar altına alındığı anımsan- dıkça da ulusça yüzümüzü kızart- maya devam edecektir. Zırvatevil götürmez. Güneşi bal- çıkla sıvamak kimsenin haddi de- ğil. Bu yüzden skandalı örtbas et- me çabaları boşunadır. Ve bundan alınması gereken yaşamsal önem- de dersler vardır. Ancak şu nokta unutulmamalıdır. Bizi asıl düşün- düren ve öfkelendiren Libya lideri- nin bu sıradışı görüşleri değildir. Libya lideri başka ülkelerle ilgili, ço- ğunlukla kendi kimliğini ortaya ko- yan görüşleriyle de ünlüdür. Bizce skandalın asıl faili, daha önce bu ül- keyi ziyaret eden iki bakana yapı- lan muameleyi bile bile bu ülkenin yolunu tutan ve ona onay veren ik- tidardır. içerde anlatıp durduğu Nas- reddin Hoca masalları dişe doku- nur bir sonuç vermeyince, Sayın Erbakan, hayalci girişimlerini gün- demden düşürerek halkın gözünden kaçırmak için alayü vala ile ve kim- bilir ne hayallerle, kardeş Müslü- man ülkelerine sefer eylemıştir. An- cak, umduğunu bulamamış. sefer, Mısır'dan Libya'ya bir skandallar dizısinedönüşmüştür. Dahası, bu- na çanak tutulmuştur. Tek Çıkar Yol Türk dış politikasının. özellikle zo- raki ortaklık döneminde, göz dol- durduğu söylenemez. Trajikomik çelişkilerle doludur. Dolayısıyla da eleştirilere açıktır. Ancak dıploma- tik nezakete ve teamüllere pek uy- masa da bunu yapmak başka. çağ- daşTürkiyeCumhuriyeti'nintarihi- ni inkâra kalkışmak başkadır. Türk tarihinin 'Müslümanlıkla' başladı- ğını ileri sürmek tarihin inkârıdır. An- cak Libya liderinin bu sözleri, ne denlı gerçeklerden uzak bulunursa bulunsun, öve öve göklere çıkara- rak halkımızı katılmaya çağırdığı Refah Partisi'nin aynı konularla il- gili düşünce ve eylemleri yanında solda sıfır kalır. Refah Partisi yönetiminin ve yö- netime yakın çevrelerin laik ve de- mokratik cumhuriyet, onun büyük kurucusu Mustafa Kemal hakkın- daki düşünce ve eylemleri orta yer- de durur ve tanrının günü gözümü- zü tırmalarken, şimdi tutup, bunla- rın yüzde binni bile dile getirmeyen Kaddafi'nin sözlerine öfkelenme- nın alemi yoktur. Daha dün, Refah Partisi tarafın- dan düzenlenen yeşil bayraklı gös- teride polisin ve ne yazık ki, cum- huriyet savcılarının inanılmaz hoş- görüsünde 'şeriat isterük' naralan atılmamış mıdır? Ama asıl tehlike, artık sağır sul- tanın bile duyduğu gibi, zaman za- man su üstüne çıkan bu görüntü- ler değildir. Laik cumhuriyeti, çağ- daş yaşam biçimini ve düşüncesi- ni ortadan kaldırmaya yeminli asıl kitle. karanlığın ve karabasanın ağ- larını sessiz ve derinden örmeyi sür- dürmektedir. Gizlisi saklısı yok. Adım adım laik cumhurıyetin kaleleri bi- rer ikişer düşmektedir. Mustafa Ke- mal'in 'şeyhler, dervişler, müritlerve meczuplar ülkesi' olmayacağını söylediğı cumhuriyetinden ve dev- rimlerinden elimizde ne kalmıştır? İnanılmaz ölçüde örgütlü, nereden kaynaklandığının hesabını sorma- ya kimsenin cesaret edemediği maddı olanaklara sahip, ülkenin iç ve dış politikasında. eğitiminde söz sahibi tarikatlar, şeyhler ortalıkta ci- rıt atmıyor mu? Dahası, bu ülkede şeriat düzeni henüz yoksa da bu dü- zeni getirmek için yanıp tutuşanlar şimdiden ıktidara ortak değiller mi? Refah'ı iktidara taşıyan ve her şe- yin her gün, gün gibi açığa çıkma- sına rağmen, hâlâ onunla ortaklığı sürdürmekte direnen sayın DYP li- deri "Laik cumhuriyeti biz koruruz" diyor. "Koruruz" demekle, laikcum- huriyetin 'korunacakdurumda'ol- duğunu itiraf ediyor. Meclis Baş- kanımız, "Ben kendi hesabıma ko- rurum" diyor. Sayın Cumhurbaş- kanı. sağ olsun. her fırsatta, 'laik cumhuriyetin bekçisi olduğunu yi- neliyor.' Tüm demokratik kurum ve kuruluşlar, düzen partileri aynı ka- rarlılıkta. iyi de, bütün bunlara kar- şın, köktenci gidiş nasıl yoluna de- vam ediyor? Bunca skandala nasıl göz yumuluyor? Bu aymazlık neden sürüyor? Tek çıkar yol, parlamentodur. Dü- zen partileri, yapay ideolojik ayrı- lıklannı ve kavgalannı birtarafa itip, laik ve demokratik cumhuriyetin korunması düşüncesinde birleş- meli, bütünüyle demokratik yön- temlerle. laik cumhuriyet temelın- de ittifaklar yaparak, dinci partiyi, yerel bir renk olarak sittin sene 'marjda' bırakacak önlemleri alma- lı ve laik cumhuriyeti saldıralardan koruyan, dının polıtıkaya alet edıl- mesini önlemekle yükümlü yasa- lann, kimsenin gözünün yaşına bak- madan eksiksiz uygulanmasını sağ- layacak siyasal irade, artık vakit ge- çirmeden ortaya konmalıdır. Gerisi lafügüzaf! jssa İJ'MVMâ TTİI FMUA XI 'ELLE BEART DAMEL Al TFL II. OABRIEL BARYLLI Bir Fransız Kadıııı />•.'")• RFCIS VARGMER Fihui s a n • R "«K. 96 Csnnes Film Festıvah En İyi Yonetmen Odulu ^>*» STiTÎ, 33SCÎİİI BİR J0EL VE ETHAN C0EN FİLMİ FAEGOLrdeşlerden olağanüstü bir çalışma: nedik t>ir yercie. hiç umulmadık olayiaı* latoirenti... 11 EKİM'DE SİNEIVIALARDA ALANGOYA ÇOKER "ziguratlar" 8 E k ı m - 2 5 E k ı m 1 9 9 6 Galeri B nusrev oereoe uad rınn bok. No <i Teşvıkıye-io ı ANÜUL Tel (0212)227 16 51Fax (0212)258 10 98 3ale' Pazar ve Pazarîesı dış.nda her gun '2 00 • 18 00 arası açıkt^r öu gece PİVRNO 5 PERHUSVON Ayşe Tütüncü - Mehmet Güreli - Ümit Kıvonç Saruhan Erim - Timuçin Gürer İlk içki 500.0000 flEZ 545 06 Sff - 6 3 Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) \ FLIPPER bu da^ak seytfD&yie butuştu Cfocodıte Dundee' fitm*efınm üniü yıldızt Paul Hogan ie genç oyuncu EhjaH Wood un ovnad'ğı ergeniık çağtndakı DT gençte Sün rJosiluğunu bır kez aarta gûzler önûne serecek Tilpper' m yern verayanunoa estc nıppı amcasıyta bırtıhte t>rarada yaz ıaM<rn geçtme*. zofunda Kaian u 39 genç Sandy f*cks rrjtunu sezon "Tne Waf da Kevm Costner a karşı ûoentı &/ pertamans sergıieyen jah wood ûsflenöj Afan Saphtra nun yöoettgı fifrnn pfodOWörHjûûnû James ı McNamara ve Pw r y Katz yaptıiat u yaşıniata aa genç Sar>dy Hıcks hayaDnın en berbat Oönemındedif Çûnkjj yaz laiitru hıppt estası amcastyfa bıfltkte 'djnyanın öbüı LtcurKJakı" D»r adaca geç ımek zorunûa kalmtşttr Gençi* yıiarında 3each Boys gruburmn pe^noen yoüara dtfaUececek tıarJar sric btr hı^pı aan amcası ya? ıiertedckçe topJu-ncan kopmuş ve balıkçı o*up rıştt Ûs»i* genç Sandy açsından oaha da )<Aûsû Red Hot C^b Pecpers xjn «onsenerı ıç»n e*«ndelo serbest fcartarının yaoacalc oimasıdır Ancak g^ığı adada Ftiıçvet aoiı yenm o*r ^ yunusla kafşılaşmca Du kem çoc uŞjflun fıayaiı Qf anaa öBğışıt ve adadate yaşam tarzna başia Çok geçmeden de nayaiıntn en büyûtt maceras*n»n tam , AKBANK 6 . ULUSLARARASIAKBANK 6. INTîRNATlONAL JAZZ FBTIVAL İ'-»«^•»•FESTİVALİ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 18.30 JOHN SURMAN QUARTET 21.30 CHICO FREEMAN'S BRAINSTORM AKSANATTA SEMİNERLER IS.00 ARTO TUNÇBOYACIYAN AKSANAT'TA LASER DISC ve VİDEODAN FİLM GÖSTERİLERİ 13.00 THELONIUS MONK. "Amerıcan Composer: Full Portratt". 60' 'The 18.00 "Lady Day. The Many Faces of BILLIE HOLIDAY". 60' Bilgi için Tef: (0212) 252 35 00 - 01 - 02 AKBANK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle