03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 EKİM 1996 SAL Güneydoğu için zrve • A N K A R A ( A A ) - AN'AP. Giiney doğu Anadolu'Ja uzun ;üreden beri yaşanan bölikiı terör vediğer sorunları değerlencirmek ü:ere parti yönetiminın .e miiietvek llerinııı katılacağı bır toplaitı düzenlendı. ANAP'ın Lludağ zirvesinde vapılması kararlaştınl'an "Güneydoğu Toplantısı"na \(er<ez Karar\e Yönetim Kurulu (MKVKj jveleriyie millet\ekilleri katıacak. Genel Merkez'de 9 Ekim Çarşamba günü yapılacak toplantıda. Güneycoğu sorunu heryönüylt tartışılarak. ANAP'm belirleyeceği çözün önerileri kamuoyur.a duyunılacak. DSP'li Mengi fıesap soracak • AJVKARA (AA)- DSP Genel Savmanı \e Parti Meclisi L'yesi Yaşar Mengı. gizlı toplaniılaria hizip hareketı başlatanların. kenduini \e ailesini zan altında bırakan iddialarda bulunduklarını belirterek. yargı'da hesap soracağını bıldırdı. Mengi. yaptığı yazılı açıklamada. parti gelirlerinin Sıyası Partiler Kanunu. DSP Tüzüğü ve Mali fşjer Yönetmelıği esaslanna göre kayıt edilip. aynı esaslara göre sarf edıldiğinı belırtıi. Emek Partisi davası • ANKARA (AA) - Emek Panısi (EP) Genel Başkanı Levnet Tüzel. Anayasa Mahkemesı'nde yapılacak ofan EP hakkında açılan kapatnıa davaM ile ılgıli sözlü savunma öneesınde. parti genel merkezınde basin toplantısı düzenledi. Tüzel. şöyle konuştu "Partımizin kapatılmasma gerekçe yapılan konıı. partimızin programında yerafan önerilerimizdir. Biz, EP'ın kapatılması girişimını. e>as nedeni bölücülük gıbi göstenlse de emekçilerın siyaset \e ifade özgürlüğünün bır gaspı olarak değerlendirdik." Kitle öpgütleri eğitim atağında • ANKARA f.ANK-A) - Aralarında TMOOB. DİSK veEğitim-Sen'ınde bulunduğu kitle örgütleri. paralı egitime geçişin engellenmesi ile 8 yıllık kesintisiz eğitim gerçekleştirilebılmesi ıçtn iş birliği yapacak. I5"inci MiJlı Eğitim Şurasf nda alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmalan değerlendırmek amacıyla oluşrurulan. "15. Milli Eğitim Şurası Izleme Komitesi". 4 aylık çalışmalannı değerlendirdi. Toplantı sonucunda. DİSK. TMOOB. Eğtt-Der. öğretim üyeleri derneği. Öğretmen Dünyası dergisi. Çocuk Hakları Derneği \e Çorum Der'den birer temsilcinin katılımıy la Eğmm Hakkını Savunma Komitesi olıışturulması kararlaştınldı.. HABERLER M E L İ H G Ö K C E K D O S Y A S I - 2 Başkentte RP terörüBAM SALMAN / HAZAL ATEŞ ANKARA - Anakent Beledıye Başkanı Melih Gökçek. başkente Klamı görünüm ka- zandırmak içın önce •HititGüneşiramblern yerıne camıyi getırdi. Gökçek. Ankara'nın gırış noktalanna minare motıflı 5 gıriş ka- pısı projesinin yanı sıra "İslami banliyöler" projesını uygufamaya koydu. Gökçek'in belediye başkanı olduğu 2.5 yıflık dönemde. tüketici fiyatlarındaki enf- lasyon yüzde 525.2 oranında gerçekleşır- ken. Ankaralıların temel gıderlenne enflas- yonun üzennde artışlar yapıldı. En fazla zanı yüzde a 82'lık birartişla kömürde mey- dana uehrken. 27 Mart önccsinde 2 milyon 300 hın lıra olan 1 ton kö- müriin f'ıyatı 18 milvon lı- raya çıktı. EGO tam bıleti 4 bın liradan yüzde 500 ar- tışla 20 bın lıraya > ükselti- lirken Halk Ek'mek Fabrı- kası'nın satışa sunduğu ek- mek fıyatı da 2 bin liradan yüzde 450 oranında zamla- narak 9 bın lıraya çıktı. Konutlarda kullanılan >u \eatıksubedellerıne ıse bu yılın ağustos ayı itibanyla kademeli olarak yüzde 444 ile yüzde 7 62 arasindazam yapıldı. Kurankursu.cami. mescıt \e ücretsiz öğrenci barındıran yurtlardan su ücretı almayan Gökçek'in. geçen yılın şubat ayında borçlannı ödemediklen ge- rekçesıyle hastane. okul \ e bazı kamu kuruluşlarının sulannı kesmesi nedenıyle kamu hızmetlerı aksadı. Anakent Beledıve Mecli.M. 6Haziran 1996îarıhindesu fiyatlanndakı artışı dolara endeksledı. Gökçek. 3 ekım euma günü. Ankara- lıların tepkisine neden olan bu uygulamadan vazgeçıl- dığıni açıkladı. Dolarlı >u- dan \azgeçılırken. Anakent Beledı>e Mechsi'nce. s.u \e atıksu tarifelerınin ka- sım avından itıbaren toptan e^\-a fivatlarındaki aylık ar- tı-. dikkate alınarak belir- lenmeM kararlaştınldı Gökçek. "Bundan sonra her faturalandırma döne- minde De\ let İstatistik Ens- titüsü"nün \erilerine göre sınun fi>aMnı belirle>ece- ğiz. Tıpkı elektrikte u_\gu- landıği gibi" dedi HAK HUKUK TANDL4\^VN İCRAATLAR! A nkaralılann temel JTL giderlerine enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. oğalgaz abonelik ücreti 300 dolara yükseltilirken, kullanım ücretinde de yasal düzenlemelere aykın olarak fahiş fiyatlar öngörüldü. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığrnca kamu da\ası açıldı. jy elediye meclisi kararı ±J olmaksızın Ankara'nın simgesi olan Atakule'yi değerinin çok altında sattı. elediyede çahşan çok sayıda işçiyi işten atarken. belediye hastanesinde çahşan hekimlere yönelik olarak da hukuk dışj atamalaryaptı. İslami görünüm için ilk adım Murat Kara>alçın°ın beledive başkanlığı dönemindekı "Güzel Ankara Projesi" çer- çe\esinde kent gırişlerine \apılacak kapılar ıçın gerçekleştirılen proje vanşmasını iptal ettırerek klami motıflerın egemen olduğu yem proje hazırlam. Projede minare motif- lerine benzer tarzda 5 kapı yapımı >er alı- vor. Gökçek. 1985 yılında yarışmayla seçilen projede \er almamasına kanjin. h'ukuka ay- kın da\ranarak Altınpark'a da camı vaptır- mak ı>tedı. Batıkent'in imarplanında 13 ta- ne cami veri olmasına karşın kültür. eğlen- ce \e ye>il alanlarplan değişikltği yapılarak cami \erine dönüştürtildü. RPlı Anakent Beledivesi döneminde Ankara'nın planlı yerleşım verlerinden olan Ba- tıkent'te kaçak imamevleri yapılma\a başlandı. Gökçek 24 Aralık erken ge- nel seçim öncesinde de ıslah planı uygulavan gecekondu- lara 1 katarttırmaızni\ererek başkentte gecekondula$maya destek \erdi \'argının yürüt- rnev ı durdurma kararı \ erme- sıne karşın Ankara"nın mer- kezi yerlerıne köprülü kav- şaklar yapıldı. İşçi ve hekim kı\ ımı Doğalgaz fiyaskosu Doğalgaz abonelik ücre- lı 300 dolar olarak belırle- nirken. doğalgaz kullanmı ücretinde deBOTAŞ"tan alınan fısatın yüz- de 30'unun üzennde artiş >apılama>acağı- na ilişkin vasal düzenlemelere uyulmaya- rak fahiş fiyatlar behrlendı. 1994'ün mart avında 1 metreküp doğalgazın fıyatı 3 bin lirayken. yüzde 5 7 0 artışla bu y ılın ağustos ay ında 17 bin 120 lira oldu. Doğalgaz kul- lanım ücretinde. kullandıkları mıktara göre 4 gruba aynlan abonelenn ılk grubunda yüz- de 30 sınırlamasına uy ularak haziran ay ı ıti- bariy le metreküp başına 13 bın 192 lira üc- ret öngörülürken. dördüncü grup aboneler- de buTiyat 25 bin 755 lıraya çıkıyor. \apı- lan hesaplamalara szöre. doealgaz kullanım ücretine.27,Mart 1994-1 Temmuz 1996 ta- rihleri arasinda. konutlarda yüzde 469. tica- rethanelerde yüzde 433. resmıdaırelerde ıse yüzde 515 ile yüzde 1006 oranında zam ya- pıldı Gökçek'ın. doğalgazda dolar üzerın- den fıyat belirlemeyi sa\ unurken "Ödenen bedel ile savaç kendilerine ait oluyor, sa>aç bedeli de 225 dolar arfı KDV Bu arada bağ- lantı için alınan para \an Bununla biriikte sa- yaç bedeli 300 dolar olarak belirlendi" söz- lerine kar^ın. yurttaşlara gönderilen fatura- larda sayaç kirası adı altında tüketım bede- linın dışında bir ödeme yapılması ısteniyor. Yalnız. mutfakları için bağlantı sağlamı^ aboneler. kalorifer ve sicak su için kazanla- nna doğalgaz bağlantısı yapmak istedıkle- rinde de ıkinci kez 300 dolarlık abonelik üc- retini ödemek zorunda bırakılıyor. Kirada oturan \urtraşlar i<e <ayacı yeni taşınacak- ları e\e götüremedikleri için yeniden abo- nelik ücreti ödemeye zorlanıyor. Doğalgaza yapılan zamlarla Ankaralılar- dan haksız olarak 40 trılyon lira para alındı- Hitit güneşi yerine cami Belediye başkanı RP'li Melih Gökçek. ilk olarak 'Hitit Giineşi'nin >er aldığı Ankara amblemini değiştirerek cami motifini gerirdi. Gökçek- Emlak Dairesi Başkanlığı'nca ha/ırianan ve gi/Ji tutulan haritas la VenimahaUe ilçesine bağlı Susuz \e \u>akö> 'den 1250 hektarlık alanı kamulaştırarnk bu bölgede "İslami banlnöler" projesini başlattı. ğı gerekçesıyle 11 Temmuz 1996 tarihınde CumhuriyetBaşsa\cılığrnasuçduyurusun- da bulunan CHP Ankara Milleuekili \ıl- maz.Ateş. konuyuTBMM'yedeta^ıdı. Ateş. dönemin Içişlerı Bakanı İİküGüney'mya- nıtlaması istemiyle \erdiği >.oru önerge-^n- de. "Mahkemekaran ilede tespitedildiği gi- bi yasaya aykın olarak Ankaralılara yüzde 30"un üzerinde y üzde 300'e \aran zamla do- ğalgazı satan Ankara Anakent Belediye Baş- kanı hakkında birişlem yapıldı rnı" dıye sor- du. Ateş'ın soru önergesıni yanıtlayan RE- FAHVOL'un İçışlerı BakanıMehmet Ağar. Gökçek \e 11 EGO y önetıcisı hakkında ka- mu davası açılması ıçinyargıyabaş\uruldu- Şunu ve gelecek günlerde yargılanacaklan- nı bildirdı. Içijlen Bakanlığı'nınyaptırdığı inceleme sonucunda hazırlanan \ e henüz y ürürlükten kaldırılmatnışolan Enerji \e Tabıi Kaynak- '.ar Bakanlığı'nın doğalgaz satış fıyatının tespitme ilişkin tebliğe uyulmadığım ıçeren rapor üzerıne Ankara Cumhuriyet Başsa\- cılığı. EGO yönetıcileri hakkında kamu da- \ası açtı. RP'li belediye doğalgazda. Avrupa'da kullanılmayan kartlı sayaç sıstemine geçe- rek 2 trılyon Iıralık sayaç siparişi verdıâı ALFAGAS Elektronik Olçü Aletleri Sana- yı \e Ticaret Lımıted Şirketi'ne kâr sağla- mayı hedefledığı ilerı sürüldü. Sayaç ıhale- sinden 3 ay önce kurulan ALFAGAS Şirke- ti'nin. ihal'eyı aldığı dönemde I milyar lira- lık sermayesınin 250 mılyon lirası ödenmiş durumdaydı. Lygulaması başlatılan kartlı sayaç sistemıııe göre yurttaşlar. doğalgazı kullanmadan önce bedeli ödevecekler \ e ön- ceden ödedikleri mıktarı kar>.ılayan oranda doğalgaz kııllunabilecekler. RP'li Gökçek. Ankara'nın •.ımgelerinden bırı olan \e ıçinde 145 ışyeri bulunan Ata- kule'yı. değerinin çok altında. V'akıfbank Özel Sosyal \e Güvenlık Hizmetlerı Vak- fi'na sattı. Belediye meclisi kararı olmaksı- zın 900 milyar liraya taksitli olarak yapılan Atakule'nın satış sözleşiııeMnin iptali ıçın Ankara'da toplanan " bın imzalı dılekçe. 28 Haziran 1996 tarihınde tçı^leri Bakanlığı Mahallı IdarelerGenel \lüdürlüğü'ne\eril- di. Bunun üzerıne Atakule'nın ^attşıyla il- gıli basjatılan -.oru^tıjnna henüz sonuçlan- madı. Başkente İslami görünüm RP'liGökçek. ılk olarak "HititGüneşi'nın yer aldığı Ankara amblemini değiştirerek cami motifini getirdi. Gökçek. Yenımahal- le ilçesine bağlı Susuz \e^'u\aköy'den 1250 hektarlık alanı kamulaştırarak bu bölgede "İslami banliyöler" projesini başlattı. Ana- kent Belediyesi Emlak Dairesi Ba^kanlı- ğı'nca hazırlanan \egızli nıtulan Ocak 1996 tarilıh haritayla RP'li Anakent Beledıye- >i"nın Vuvaköy Iie5l3 parseli. Su>uzköy "de 10" par^eli kamulaştırdıgı ortaya çıktı. Be- ledıyenın Batıkent'ten daha büyük biralan olan 1250 hektarlık bu bölgede yaklaşık 7 0 bın konııtluk İslami kent projesı için çalı^- malara ba^ladığı >aptandı. Anakent Beledi- ye>ı'nin kurmayı planladığı banlıyölerde. okul. mescit. camı. ha^ane. kreş \eal4\e- riş merkezlerının yanı sıra ımam-hatıp lıse- lerinin de kurulmasmın amaçlandığı öğre- nıldi. Gökçek. CHP Sanisuıı Mılletvekılı Melıh Gökçek. göreve gel- dikten sonra Anakent Beledi- yesi'ne girmeye sınavla hak kazanan 611 memura işbaşı y aptırmazken. y argıya baş\ u- ran 400 kişiyı yeniden işe al- mak zorunda kaldı. RP'li diğer ilçe belediyele- ri ile Anakent Belediye- si'nden ilk yıl ıçinde 1480 iş- çınin görev ine son verildi. be- lediye şirketlerinden 1300ki- şi atıldı. RP'ye yakın olanların yer- le^tirilmesinin hedetlendıği ilerı sürülen EGO'ya ait loj- man larda oturan memur \ e iş- çılerin. e\ lcrı boşaltmalan içın lojman kiralarının beşin- cı yıldan sonra katlanarak art- tınlması karan alındı. Kararın uygulanması sonucu 30 mıl- yon lira maaş alan bir kışiden 48 milyon lira kıra ödemesi istendı \e kira bedelinin öde- nemeyen bölümü için de ge- lecek ay lar için borçlandırıldı. Anakent Beledıyesi'ne ait loj- manlardan da Mamak ve Çankaya Belediyesi çaiışan- Iannın atılmayaçalışıldığı ıle- rı sürüldü. Belediye hastanesinde ça- lı^art 4 uzmanı yasaya aykırı olarak saglık ocaklarında gö- rev lendırirken. 80 yardımcı personeli de başka biritnlere sürgün olarak gönderdi. Gökçek. Ankara Tabıp Odası'nın "propaganda aracı" ola- rak nıtelendirdıği gezıci sağlık araçları oluş- turdu. ATO y argıya başvurdu. İlçe beledhelerine baskı Gökçek'ın Anakent Belediye Başkanlığı döneminde Belediye meclisi toplantıiarı ak- şam saatlerıne alınarak basının ızlemesı en- gellenmeyeçalışılırkengündemdışı konuş- malarda gündemin sonuna alındı. Belediye Başkanı Gökçek döneminde. muhalefet ya- pan belediye meclisi üyeleri üzerinde sözlü ve fızıki baskılaruyguîandı. Belediye mec- libi üyelerınin söz almaları engellenirken Gökçek. bazı toplantılarda üyeleri salondan dışarı atmakla tehdit ettı. Gökçek'ın görev de olduğu 2.5 yıl boyun- ca Anakent Belediye Encümenı'nde yer alan 7 kişiden yalnızca Personel Daire Başkanı a>aleren. diğer6 üye ise vekâleten görev i yü- rüttüler. Anakent Belediye Başkanı Gökçek. kamu hızmetlerindeilçebelediyelerarasındayap- tığı çifte standartlarla tepkilere neden oldu. Emlak ve çevre temızlik vergisı payları ile mezar ücretlerıne karşılık kesinleşmeyen ödeme emrıne dayanarak Çankaya Beledi- yesi'nin bankalardaki paralarına haciz işle- mi yaptıran. parklarının suyunu ke>en. çöp bidonlannı toplatan Gökçek. CHP'lı beledi- yelere asfalt vermedi. Gökçek. ilçe beledi- ye ba^kanlannın seçımle değıl, atamayla gö- rev e getırilmesini içeren bir yasa taslağı hazırladı. BİTTİ UZ YAZIl ORHAN BİRGİT Başbaka'nın Libya sergüzeştı, ge- zi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararname- sinin önemini giderek arttınyor. Gezi ile ilgili kararname, tamamlan- mazsa Kaddafi'nin küstahlığının ba- zı Türk politikacılarla özel bir sohbet sırasında yapılmış olduğunu söyle- mek, hiç değilse bu yenmez-yutul- maz sözlerin Türkiye ile Libya arasın- daki resmi bir görüşme sırasında ta- rafların devlet tutanaklarına geçme- miş olduğunu var saymak imkânı do- ğacak. Böyle bir varsayımı gerçekleştir- mek ise kararnamedeki eksik tek im- zanın, Içişlerı Bakanı Mehmet Ağar'ın imzasının atılmaması ile mümkün olacak. Kaç gündür Mehmet Ağar'ın bir görev gezisi nedeniyle Portekiz'e gi- deceği için Türkiye'den aynlışını ve yerine bırakacağı "vekil"\n imza boş- luğunu dolduracağı umudu içinde olanların bugünü, yani 8 ekim salıyı beklediği bilinıyor. Çünkü Içişlerı Bakanı bu sabah Liz- bon'a hareket edecek ve dönünceye kadar da bakanlığına kabıne arkada- şı Köyişleri Bakanı Bekir Aksoy ve- kâlet edecek. Dün Tansu Çiller Kahramanma- Kararnamede Anahtar İmza raş'a giderken. Ağar ve Aksoy'u aa biriikte götürdü. Bu birlikteliğin karar- namenin imzalanması için üçlü bir görüşmeye zemin aramak için mi ya- pıldığını bilmıyorum. Bildiğim, kimi gazetecilehn Bekir Aksoy'a. "Ağar adına kararnameyı imzalayıp imzalamayacağını" sorma- ları. onun da "Ben Köyişleri Bakanı olarak imzamı attım, ıçişlerı Bakan vekili olarak imzalar mıyım, bunu ka- rarname önüme gelince söylerim" yanıtını vermiş olmasıdır. Mehrret Ağar. Libya gezisi başlamadan Tür- kiye'nin başına geleceklerı sezen ve gören deneyimli bir bakan olarak, ge- zı kararnamesıni imzalamadığı za- man, bazı aklı evveller. Içişlerı Baka- nı'nın bu tutumununsomut bir sonu- cu olamayacağını söylediler. Kimileri de kararnamenın geziden sonra da tamamlanabileceğini ileri sürdü. O zaman da dilimin döndüğünce belirtmeye çalıştım: Bakanlar Kurulu kararı olmadan yapılacak bir dış gezi. Başbakan Er- bakan'm resmi gezisi olmaz. Bu du- rumdaki gezinin bütün işlemleri res- mi nitelik taşımayacağı için gezinin giderleri de devlet Hazinesi'nden ödenmez. Ödeyen olursa Sayış- tay'dan vize alamaz. Böyle bir kararname, gezinin baş- lamasından önce tamamlanmalıdır. Ivedi ve zorunlu haller dışında, gezi- nin bitişinden sonra kararname çıkar- tılmaz. Çünkü kararnamenin dili. ge- leceğe, yapılacak geziye yönelik ola- rak yazılır. Zorunlu ve ivedi durum, beklenme- yen birolaylailgilidir. Biryabancıdev- letin önde gelen başkanınm ya da ba- kanınm ölümü nedeniyle cenaze tö- reninde gezinin ertelenmesı düşünü- lemez. Ama Kaddafi'den azar işitmeye iş- tiha ile koşan Başbakan'ın bu sözle- ri duyacağını bekleyenler, gezinin kaç hafta önceden planlandığını ve ge- rekli prosedürün tamamlanması içın yeterlı sürenin bulunduğunu da el- bette biliyorlardı. Şimdi Bekır Aksoy'a yöneltilen so- ruyu ırdeleyelim: Bir bakan vekili. asılın kendisine bı- raktığı yetkıler ve direktifler dışında hareket edemeyeceği için Mehmet Ağar yurtdışından dönünceye kadar ancak günlük işlemleri yani ıdare hu- kukunda eski dil ile belirtilen "ruzi merre''y'\ yerine getirecektır. Bakan- lık makamı, boş bırakılamayacağı için sandalyeyi asıl bakan dönünceye ka- dar dolduracaktır. Yanı Bekir Aksoy. içışleri bakan ve- kili iken, Ağar'ın bürokratlarından bi- risıni görevden alamayacağı, yerleri- ne atama yapamayacağı, içişleri Ba- kanl/ğı'nın ileriye yönelik programla- rında değişıklik yapamayacağı gibi arkadaşının ılke olarak ımzalamama kararı alıp kamuoyu önünde bu dü- şüncesini açıkladığı bir kararnameye de imza atamaz. Bunun en azından yakışıksız oldu- ğunun bilincini taşır. Böyle yapması için kımsenın "ba- kan vekili"r\e ne yalvarması ne de onu tehdit etmesıne gerek yoktur. lyi de, ya Köyişleri Bakanı, bu say- dığım gerçeklen geçerli saymaz da kararnameye imzayı basarsa ne olur? Öyle inanıyorum ki o zaman da Cumhurbaşkanı. Kuzey Afrika karar- namesini. hem gezi bittikten sonra önüne getirileceği için hem de şayet "İçişleri Bakanı" kimliği altındaki im- za Mehmet Ağar dışında bir başka- sına ait olacağı için yetki aşması açı- sından onaylamayacaktır. Onaylama- malıdır. • • • Türkiye'nin. çadırlardan değil ku- rallara dayanan devlet yönetimlerin- den ıdare edildiğinin bir önemli bel- gesi olacağı için bu kararname olayı üzennde günlerdir ısrarla duruyorum. Öyle inanıyorum ki bizzat Erbakan da. Refah Partililerde böyle bir yumu- şak dönüşün kendilerine sağlanma- sından mutlu olacak ve Sirte kâbusu- nu, özel arşivlerı için bir kötü düş ola- rak saklamakla yetineceklerdir. DSP Genel Başkanı Ecevit'in de dediği gi- bı, ancak böylece bu utanç gezisi devletin resmi belgelerindeyeralmaz ve Erbakan'ın kişisel utancı olarak kalabilır. O kişisel utanç olayını da par- lamento herhalde bir gensoru ile çöz- melidır. Sayıştay üyelerine usulsüz arazi•Batıkent Metro bitiminde belediyey i denetleyen Sayıştay üyelerinin kurduğu Beldes Yapı Kooperatifi"ne 1995 yılında yaklaşık 6 milyar liraya satılan arazinin gerçek değerinin 15 milyann üzerinde olduğu saptandı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-RPIı Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek'ın. Batıkent Metro bitiminde Sayıştay üyelerinin kurduğu Beldes Yapı fCooperatifi'ne gerçek değerinin çok altında arsa sattığı behrlendı. Belediyey i denetlemekle yükümlü olan Say ıştay üyelerine 5 milyar "02 milyon 252 bin liraya satılan arsanın gerçek değerinin 15 milyar lıra dolayında olduğu bildırıldı. Gökçek"in bu arsayı değerinin altında sattığı gerekçesıyîe mahkemeye ba?v urarak yürürlüğün durdurulması kararı alınmastnı sağlayan Yenimahalle Belediyesi yetkılilen. "yeşil alan"kapsamındaki " bin 881 milyar 250 bın liraya satılan arsanın gerçek değerinin 15 milyar lira civannda olduğunu bildirdiler. Yenimahalle Belediyesi. yeşil alan kapsamındakı 7 bin 881 metrekarelik arsayı Sayıştay üyelerinin oluşturduğu Beldes Yapı Kooperatifı'ne değerinin altında sattığı gerekçesıy le yargıy a başv urdu. Ankara 4. Idare \lahkemesi. 2~" Nisan 1995 yılında y ürütmeyı durdurma karan verdı 'Hak-İş üyelerine usuisüz arazi* RP'lı Ankara Büyükşehır BeJedivesi'nın. Hak<-İş üyelerinin kurdurduğu A.syamaç \ap\ Kooperatifi ile yine RP'h Yenimahalle Belediye Meclisi üvelerince kurulan Gülden p Kooperatifı'ne satılan arsayı değerinin çok altında sattığı belirlendi. Asyamaç Yapı Kooperatifı'ne metrekaresi yaklaşık 750 bin liradan satılan arsanın. gerçek değerinin 2 milyon liranın üstünde olduğu saptandı. RP'lı Yenimahalle Belediyesi Meclis üyelerince kurulan Gülden Yapı Kooperatifi. 12 Ocak 1995 tarihınde. 10 bın 899 metrekarelik arsa için Anakent Belediyesf ne 8 milyar I '4 milyon 250 bın lira yatırırken. arsanın gerçek değennın 18 milyar lira dolayında olduğu belirlendi. Hak- tş üyelerinin kurduğu Asyamaç Yapı Kooparatifi de. 16 Ocak 1995 tanhınde 7 bin 800 metrekarelik arsa içın Anakent Beledıyesi'ne 5 milyar 910 milyon 750 bın lıra yatırırken. arsanın gerçek değerinin 15 milyar lira dolayında olduğu kaydedildi. Yenimahaİle Beledıyesf nden alınan bılgıyegöre. Batıkent Metro bıtimındekı alanın 150 konııtluk yer olarak ayrıldığı. buna karşın Anakent Belediye Başkanı Melıh Gökçek'ın bu sayıyı 400'e çıkardığı bıldınldı. Yenımahalle Belediyesi yetkılilen. 1 1000'lik imarplanına göre uygulama planlarını yapma yetkisinın metropoi beledıyelere ait olduğunu belirterek. Yenimahalle ve Anakent Belediyesi arasında tartışmaların sürdüğüne dikkat çektiler. Sahte televizyon muhabirligî yapü ANIC\R.A (Cumhuriyet Bürosu) - Gazeteci-y azar EminÇölaşan'ı izletmek için ajans kuracağını söyleyen Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek'in. 2 7 Mart yerel seçımlerınden önce çıkan birolayda yaralanan eski ANAP Keçiören İlçe İkincı Başkanı Burhan Yazar'la görüşmek için hastaneye televizyon muhabıri kılığında gırdiğı öğrenıldı. ANAP Gaziantep Mılletvekılı Mustafa Taşar. ANAP'ın 27 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkan adayı .Mehmet Ünlü v e Keçiören Belediye Meclis adayı Salih Gökakın. Gökçekle biriikte yazar ve o dönemde SSK Dışkapı Hastanesi Başhekimi Gülten Özgün hakkında 400 milyon lıra manevi tazminat istemıy le Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 25 Mart 1994 tarihınde dava açtılar. Dav a dilekçesinde. Burhan Yazar ile Cafe Rüzgârlı Birahanesı'nin sahibı Hamit Aydın arasında geçen ve silahlı çatışmaya dönüşen olay anlatıldıktan sonra, Gökçek'ın bu olaya Taşar. Cnlü ve Gökakın ısımlerinı kariştırmaya çalıştığı savlanıyor. Burhan \'azar'ın eşı Adile ^•azar'ın. daha önce kendisıni arayan bazı meçhul kişilerin eşini Melih Gökçek hakkında konuşmaması için tehdit ettıklenni söyledığı belirtilen dilekçede. Gökçek'in televizyon muhabıri kılığına girip bilgi almaya çalışması şöyle anlatıldı: "Doktorlann derhal ameliyata aldıklan ve şuuru yerinde değil diye rapor verdikleri »e bu raporundasa\cılık hazırlık e\ rakında yer almasına rağmen. ay nı gün yoğun bakım ünitesine televizyon muhabiri edası ve kameraylagiren Melih Gökçek bilinci yerinde olmayan Burhan Yazar'ı zorlayarak. olayın tertipçiJerinin Mustafa Taşar >e Mehmet Ünlü olduğuna dair ifade almaya çalışmıştır." Benimle evlenir misin? ÜMİT ALANGOYA ÇOKER "ziguratlar" 8 E k i m - 2 5 E k i m 1 9 9 6 Galeri B Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sdt No. 2/1 Taşvıkıye-İSTANBUL Tet- IOZ12) 227 16 51Fax: (0212) 258 10 98 Galen, Pajar ve Pazanesı dışında her gün 12.00 - 18 00 arası açıktıf
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle