26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8EKİM 1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER îçişleri Bakanhğf nın son yasa taslağında 'başkana bağh mahalle örgütlenmesi' öneriliyor Belediyelere 'şeriat' yasası O K T Ü EkİNCİ Yıüürdı ulke guııdemmde bulurn^n "Demokrafik \erel Yöne*im Reformıı~.ıktıdarda- kı REFAH^OL'jn vjsa tas- laklarıvlj "anfrdemokratik >erel monarşüer~şeklmde dıı- zenleorvor Oz,ellıkle bu\ ıık^ehırlerde heı tCarlu \etkın<n dogrudan ~Bü> iikşehir Beledive Başka- nı'nda" v e v ıne "denetımsiz" olarak. top anma^ını ongoren taslakJarda koruma kurulları aıbı ozerk ve bıl nisel devle' organ'lannı ı \anı >ıra "nıahal- lelerdcki sivil toplum orgutlen- fnesirain vönetim erkj" bıle başkana baglamvor Eger İçnîerı Bukanlığı nca >on >eklı \enlen bu taslaklar TBMM'dedemokratık hukuk kurall-arına u\ mın hale setırı 1 • Bü>ük.!jehır \e dığer beledı>e \onetımlerıyle ılgıli yasalarda değışıklıkler ongoren son \asa taslaği) la, doğrudan beledıve başkanının seçeceğı kışılerce \onetılecek "mahalle komıtelerf nın kurulmasi ongorulu>or 4>rıca bu komıteler, camı yaptırmak ıçm beledıve bııtçesmden her \ıl avniaeak fondan da \ararlanabılecekler Kentın ımarı \e \onetımınde kararlann demokrjtıkle^tınlmesı \enne Meclıs'ın bıle dişlanarak "tek elde" toplanmasinı ongoren >asa taslağı. başkanların denetımsiz yetkılerını daha da yaygınlaştıracak beledıyelenn değıl. şenatın guçlendırılmesını hedeflı>or nıezse son vıllarda vavgınla- san "şeriat örgütlenmesi" ar- tık beledıveler ehvle \e doğ- rudan "başkanın enırindeki kadrolarla" vasal olarak geı- <,ekleşeı.ek \ ıneavnı taslak- lar oldugugıbıvasala>ırsa hcr \ıl "trihonlarca liralık" ode- ııek de beledıve butt,t lerınden a\ rılarak bu oıgutlemııc ehv - le "camivedinieğıtinıkurum- larının" ınsaaı ve kumın>al- lasmasina haii.anai.ak •Verel \önetim reformu' Turkı\ede verel vonetım- lerle ılüilı olarak vuruılukte bulunan 1930 tatthlı \e 1580 savılı Buvukşehir Beledivele- ri Kanunu uzerınde değı^ık- lıkleı oııgoren venı sasa tas- laklarının Kişlerı Bakanlı- gı'nda hazırlanan son ^eklı. fıem "verel \onetim reformu" sovlenııne hcm de bu sovle- 17lı.1 temel olusturan \e 1991 \ilinda 3723 savılı kanunla Tıııkıve de oıuvladıgj \vru- pa 'Servl ^ ont'timlerÖzerkJik 'jartı'na uımuvle a\kırı venı kurallar \ e hııkumler ıçerıvor Orneğııı "imar vetkileri" konıisunda "bilimsel ve de- mokratik katılım™ ılkesının gereğı olarak unıversiteler meslek odalaıı vesnıl toplum orgutlerı vıne"devredışında" bırakılırlarken Bedrettin Da- lan ve TurgutOzarın hazırla- dıklan 3030 sav ılı Busuk^ehır Belcdıvelerı 'iasası ndakı doğrudan beledıve başkanına tanıııan "imarplanlannı tadi- len onav vetkisi" daha da \av- gınla?tınlıvorvegı\lendııılı- \oı Buna kaışın vme baska- ııın "resen" vaptığı ımar pla- nı onavı \a da tadılatına ılçe beledıvesınm demokratık vontemler ıçınde ıtıraz etmc hakkı da ortadan kaldırılarak. bu gıbı durumda avnı ılçe be- ledıvesının ancak "vargıva başv urabileceği" hukme bag- lanı\or 'Shasal kent teşkilaft' Beledıve dı^ındakı deınok- latık \e uzman kuıumların kcıırle ılgıli kjrarlaıa karılma- larıbırvana "belediu1 medıs- lerini" de \ ıne ba^kanlık \ct- kılerıvlc ııeredevse "işle\siz" bııakan RFFAHNOL taslak- laı ında. "\eithonetimlerdeki si\asal \apılanrna\ı tunı kt-n- te orgutlu olarak \a\mak" amacını ta^ısan hukıımlerde \ar Beledı>eler kanunu nda değı^ıklık ongoren taslağın 2" nıaddesinde duzenlcnen ek 16 md \e gore vasa \u- rurluğegııerse "mahallelerde mahalle sorunlan ile bilediNO MiiKlımi arasında kopru ol- makamacı> la beledive mahal- le temsilcilikleri \e komis>on- lan" olu>tuıabılev.ek \e sar kı ılk bakı^ta olumlu v^g11 - Miıılar \aptıran bu orgutlen- nıo demokratık değıl "mo- naı>ik" olarak gervekleşecek C uııkıı Uslaktakı a_\ nı ınadde- \e gore "Beledi\e mahalle temsilcilerini de beledive baş- Laiklik tartışılıııaz*• Karadenız Teknık Ünnersıtesı Rektörü Turkav Tüdeş. ANAP lıden Mesuı Yılmaz'a 'Genel Başkanım" dıye hıtap ettı. RP \ e DSPmılienekıllerı salonu terk ettı. Haber Merkezi - Mımar Sı- nan Lnıversitesi'nın venı oğ- retım v ılı açılı^ torenıne katılan Saglık Bakanı ^ıldırım -\ktu- na. "Bir koltuğu hak etmediği- niz zaman orada oturmava hakkını/ olmadığını bilmcni/ gerekir. Orada otururken du- şüncelerini/e a> kın iseniz. bo- şaltmav ı bilmelisiniz" dedı Ak- tuna. laıklıgın artık tartışılma- ması gerektıgını belırttı Bol bol tmlhvetçıhk propagandası \apilan karadenız Teknık Lnı- versitesi açılış torenınde ıse Rektor Turkav Tudeş ın •\\\P lıden Mesut Vılmaz a "Genel Başkanım" denıesı uzenne RP ve DSP mıllet\e- kıllerı salonu terk ettıler A.ktu- na denıokrasının gereğı olarak hersevın tartı^ılabıleceğıııı belırterek "Ama vuzde viız doğruluğu kanıtlanmış ve vaşanı- da denenmiş olan laikliği değiştirmeve v e sap- rırma>a hiç kimsenin hakkı olamaz. olnıama- lıdır. olmav acaktır. Turkiv e'de demokratik bir vaşamdan ve vonetimden asla vazgeçilemez" dıve konu^tu Laıklıgın tartı^ılmasının sonucunda varıla- cak noktanın vıne laıklık ve laıklıgın uvgu- lanması olacağı goru^unu dılegeîıren Aktıı- ııa sozlerını :>ov le surdurdu "Ben genellik- le gune coşku ve umutla başlanm. Ama ılk kez Yıldınm \ktuna. MSl °de "Bir kp|t,i)ğu hak etmedi£ini/ zaman orada oturma\a hakkını/ olmadığını l)ilmeni/ yerekir" dedi. bu sabah sıkıntılı olarak gune haşlnonım. Hcr >e> toplumun içinde. halkın onünde certyan' eder. lıısanlar tabıı meıısup olduklan si\asi partilerin duşunceicrinc. pofitikasına u\gun hareket eder. Herkesin eğitimnle \e kışiügi>- le. kinıliğiv le oluşturduğu kendi şahsi duşun- celeri vardır. Hepimiz. temel ilkelerden hiçbir taviz vermeden. bunları bi/den sonrakılere aktarmaliMz. Bir koltuğu hak etmediğiniz zaman orada oturmava hakkını/ olmadığını bilmeniz gere- kir. Orada otururken duşuncelerinize a\kın iseniz, boşaftma.M bilmelisiniz. Koltuğu gerek- tiginde buşalttığınız zaman Ataturk ilke >e in- kılaplannı sa\unnıa\a. laikJiği korumava da hak ka/anırsını/." Rektor \ekılı Prot Dr lsmet \ ildan \lp- tekin ıse oncekı donemlerde hukumet \etkı- lilenrıder^ozalmalarınarağmen. kampus^- runlarına ılgı gosterılmedığını belırterek Ak- tunadan bu sorunu hukumete ıletmesını ıs- tedı Oğretıcıleradınakonuşan MımarSınan Lnı\eı>ıte>ı Ataturkı,u Du^unee Kulubtı Ba^- kanı ŞirinÖzdemirise "Turkhe'de Ataturk- çuluk hakkmda $67 edenin \uzune tükurul- mesini isteven bir bakana. Sı\as olavlannda >akılanlanndeğil,vakanlanna\ukatlığını>a- pan bir Adalet bakanına. kemalistleri kafir- liklesuçlavan \e Hizbullah'aovgulervağdıran bir millet\ekiline sahiptir" dedı karadenız Teknık Lnı\ersıtesı(kTU). Ak- denız \e Bolu Izzet Bavsal unı\ersıtelerı de 1996- 1 )" 1 akademık \ılına torenle ba^ladı k- TL nun aı,ılıi) torenıne ANAP Genel Baska- nı Mesut \ılmaz ANAP. RP DSP ve U\ P nın bolı;e mılletsekılletı de katıldı 1996 Bütçe Yasası'na kısmi iptal Anayasa Mahkemesi yetkilileri, iptal edilen yasalann yerine yenilerinin çıkanlması gerektiğini belirttiler \N k.\R-A (Cumhuri>et Burosu) - Anaşasa Mahkemesi. daha once \ü- rutmevı durdurnıa karan aldığı 1996 \ılı Butçe 'lasası ndakı ton K.İT \e doner benna>elı ijletmelenn gelırle- rının butçeve aktanlmasinı ongoren maddelen iptal ettı PTT nın Tsının satısından elde edılecek gelınn \uz- de 10'unun buke harcamalarında kullanılmasını ongoıen madde\ı de iptal eden Anavasa Mahkemesi unı- \erMtekredılerınınenflas\onoranın- da arttınlarak gerı odenmesinı ongo- ren butce hukmunu anavasava a\kı- rı buldu Anava.sa Mahkemesi dun- kutoplantisinda 1996 Malı \ ılı But- çe \asası nın bazı maddelerını iptal ettı Anavasa Mahkemesi vetkılılen hukumetın iptal edilen \asalann >e- rıne \enılennı çıkamıası gerektıgını belirttiler DSPGrup Bajkamekılı \e Anka- raMıIlenekılı \lumtazSo\sal ı,esit- !ı partılere mensup 11" mıllet\ekılı ılebırlıkte 19% Malı \ ılı Butı,e>a- sası"nın bir kısım maddelerının ıpta- lı ıcıngeçen mavısavı ıçınde Anava- sa Mahkemesi"ne ba^\uruda bulun- muştu \ uksek mahkeme 1" Tem- muz I996gunu vaptığı ılkıneeleme- de ıptalı ıstenen \asa maddelennın bırkısmı hakkr.Ja^ururlüğundur- durulması" karan vermı^tı \ uksek mahkcmenın dunku top- lantisindan sonra karan açıkla\an u\e Haşim Kıüç, 4139 ;,a\ ılı 1996 Malı "> ılı Butçe ^asasfnın 6 madde- sindekı klT'ler katmabutçelı ıdare- ler. doner serma>elı ışletmeler ton- lar, ıl ozel ıdarelerı \e beledı>elerın gelırlennm butçe>e ka>dedılmesin- de \lalı\e Bakanı'na\etkı \eren son hukmunun iptal edıldığını bıldırdı İptal edilen 13 maddede kamuçalı- ^anlannın tedavılerınde odevecekle- rı pa\iann belırienmesinde Malı\e Bakanı navetkı \enlmesı ongorulu- \ordu Mahkeme karanvla 1996 \ ılı Buiçe Visası ndakı kaınu kurulu>la- rının gavrımenkullennın satışından eldeedıleLekgelırlennbut(,e\eakta- rılmasinda. Mah\e Bakanı na \etkı \erenl5 maddede iptal edıldı Ana- \asa Mahkemesi a\nea PTT nın T'sının satışından elde edılecek gelı- nn \uzde 10'unun De\let Su Isle- n nın ıhalelennden \e enerıı gelırle- nndeneldeedıleeek gelırlennşuzde 8 mın De\let Ha\a Me\danları nın elde edeceğı gelırlerın >uzde 20"sı- nın tutun uretımınden sağlanacak gelınn\uzde 10 unun\eDe\let\1al- zemeOfisi nıngelırlennımuzde 10 oranındakı bolumununbutçe\eakta- nlmasinı ongoren >) maddesını de iptal ettı Di:j borçlanmalarda kredı- lerın \ergı \e harçlardan muat tutul- nıaMnı ıçeren vasanın ^ maddesının (d) hukmunu de iptal eden mahkeme burslu \e >atılı oğTencilerın metbu- rı hızmetını kaldıran 48 maddenın (t) hukmunun de \ıne ıptalıne karaı \erdı Mahkeme a\rıı.a \ uksek Og- retım kurumu ndan kredı alan oğ- rencılerın borçlaıını enflasvon ora- nında odemelennı ongoren \asa huk- mu ıle sozle^melı personelın bo> kad- rolara atanmasını ongoren vasa mad- desını deanavasav a a> kın bularakıp- talını kararlastırdı parsadan'a J9 yıl istendil \MC4R-A (Cumhurhet JJürosu) - Eskı Başbakan ^ansu Çiller ı ortulu ode- •fiekten dolandırdığını sov le- Xen Selçuk Parsadan hak- tında.vazarımiz AhmetTa- Jjer Kışlalı \ e Mğit Gulok- Suz un kardeşı Dundar Gu- fcksuz'ıın adını kullanarak lazı ^ırketlerı dolandırdığı Jerekçesivle açılan davada 5 \ ıla kadar hapis cezası is- Jemınde bulunuldu • Ankara 2 Aslıve Ceza llahkemesı'nde gorulen da- Janın dunku duruşmasına Janıklar Selçuk ve Husevin Jahit Parsadan ve Mukad- j^er Balkan ıle tutuksuz sa- «ık Suhevl Balkan katıldı X)urusınada savcının isteğı Je mahkeme hakımı pazar- Jadığı kıtapların nıtelığını Jorması uzerıne Selçuk Par- Sadan. "Her takımda 5 adet •Jtap bulunuvor. Bunlar. îktaturk ile ilgili çeşitli kitap- lar. Ben bunları ciltlenmiş Jlarak Türk Tarih kurumu Jiasımevindtn tanesini 500 |>in liradan alıvordum" dedı Sav cı. sanıklardan Selçuk Parsadan'ın Ataç In^aat Şır- ketıve\l\GHoldmg'eke- mahst \a> ınlar Merkezi adı- na ba^kalarının adını kulla- narak kıtap satarak haksiz menfaat sağladıg gerekçe- sivleTCk nın "'dolandırıeı- lık™ tıılını duzenleven 50^- I ve "ceza arttınmı \e azal- tımı" hukmunu ıçeren 522 maddelen uvarınca 9 \ ıla kadar hapis cezası ıle ceza- landırılmasını îstedı SavLI sanıklardan Mu- kadder Balkan ırıdolandırı- cılık suçuna ıkı deta iştırak ettığını belırterek. hakkında 4 5 _v ıla kadar dığer sanıklar Husevın Cahıt Parsadan ve Suhevl Balkan ın ıse »uç bırerkez îstırak enıklerı ge- rekçesivle 2'ser \ ıla kadar hapıs cezalanna çarptınlma- lannı talep ettı Savcı avrıca tum sanıkla- rın Ata hisaat Şırketı'nı do- landırma suçundan ıse bera- atlerıne karaı v erılmesinı is- tedı Mahkeme hakımı. bu ıs- temı v erınde gorerek. duru^- mav ı başka bir gune bıraktı Çalışma Bakanı, Demirel'iyanılttı Çelik'ten bürokrata sahtesuçlama Selçuk Parsadan hakkında açılan dava\a de\anı edildi. B\M'S\LM\N ANK.AR.A-Çalisma ve Sos_va! Guven- lık Bakanı Necati Çelik'ın Ara^tırma Planlama Koordınasvon kurul Başkanlı- ğı'na ( APk) uzman olarak atanan Meh- met Kovunoğlu nun Bağ-kur Genel \lu- dur ^ardımeılığı ndan alınmasinı sağla- mak için Cumhurba^kanı Sulejman Demi- rel e "sahte gerekçe" sunduğu oğrenıldı kovunoğlu. gorevden alınmasina karsı aç- tığı davava ılışkın olarak Danı^tav 5 Da- ıreBaskanlığı"naverdığıekdılekçede du- zenlenen gerekçe nedenı>le ılgılıler hak- kında suç duvurusunda bulunacağını ve tazmınat davasi açacağını bıldırdı Çelık bakanlıkvebağlıbırımlerdebas- lattığı kadrola^ma hareketı çerçevesınde oturduğu lojmanı bosaltmasinı sağlamaşa yonelık olarak geleneklereaykırıbıçımde bakanlık muşavırlığı venne APk >e uz- man olarak atadığı kovunoğlu'nun Bağ- KurGenel Mudur'ıardımcılığrndan alın- masinı sağlamak ıçın hazırladığı gerekçe- de vanlıs bılgıler vcıerek Cumhurbaska- nf nı vanılttı Cumhurbaskanı Demırel'ın gorevden alınmava ılışkın kararnamevı onavlama- masının ardından ıkıncı kez hazırlanan ko\ unoglu nun gorev den alınmasina ılış- kın kararnamevı. Çelik'ın elden ınızalat- tırdığı ılerı suruldu Çalisma ve Sosval Guvenlık Bakanlı- gı'nın Bağ-kur Genel Mudur \ardimci- lığı'na atanmasina ılışkın oiarak 1 ^ Ev lul 1995 tarıhınde hazırladığı "bi>ografi \e gerekçe formunda" hakkında ıdarı ve ce- zaı soru^turma olmadığı bıldırıimesme karsin gorev den alıııma gerekçesinde ko- vunoğlu hakkında bırçok kez ıdarı ve ad- lı soıuşturmalar açıfdığı ıddıalarına ver verıldı Gerekçede"kamugore\ lisine>akışma- j an da\ ranışlar içinde olduğu. gerek da> - ranışları. gerekse dilekçelerinde kullandı- ğı ifade \e ibareler ile Genel Mudur'e ha- karet ettiğj iddiasnla Disiplin kurulu'na se\k edildiği \e adı geçenin tecziye edüdi- ği" ıtadesı \er alırken tarıh ola> ve ceza- >a ılışkın bılgı verılmemesı dıkkat çektı Gorevden alınma gerekçesinde Ko\u- noğlu nun I9^S vılında 1 a> surevle Per- sonel Daıresı Bajkaııltğı'na vekâletettığı donemdc vurtdısinda gore\ vapan Hakkı Develier'ın maaşının gonderılmemesı ne- denıvlezarara uğradıgıgerekçesışlesıka- vette bulunmasi uzenne açılan sorıisturma uundeme tıetırıldı kanı seçecek..." Bırbeledıvedehangı sivasi partı ıktıdarı varsa. kentın tum mahallelerınde "o partive ait beledive örgütlenmesi" anla- mına gelen bu maddenın ozel- lıkle "şeriatçı örgutlenmeve döniişmesini" sağlavacak en onemlı olanak ıse vıne avnı vasa taslaklarındakı "parasal >ardım" maddelennde getınl- mek ıstenıvor Taslağın 6 maddesıvle 1580 sav ılı Bele- dıve Kanunu na eklenınesi ongorulen tıkrav a gore "cami vaptırma derneklerine ve »a- kıflara"" her v ıl butçeden v ar- dım pav ı avnlması ongorulu- vor •\ağma\a meraklılar' •"tasa taslaklarındakı bu ınaddeler olduğu gıbı vururlu- ğe gırerse. demokrasi ve ka- ııııı vararı >erıne "padişahlığa ve jağmava merakir kımı şe- riatçı beledıve başkanlan ılk genel verel seçımlere kadar olan 2 5 vıllık sure ıçerısınde "icraatlarını" sovle veustelık \asal olarak vapabılecekler 1- Artık "kendi onerdikle- ri" uvelerle belırlenecek olan koruma kurulları uzenndekı egemenlıklerı savesınde "şi- kâvetçi olduklan" SİT karar- larını kaldırtarak ve kentsel v ağmanın onunu daha da aça- rak ~ekonomikvesi\asalguç" kazanacaklar 2- Taslaktakı denetımsiz "tadilen onav " vetkisıv le ken- tın tum ımar kararlarına tek baslanna soz sahıbı olacak ve bu erkı "diledikleri amaç için" kullanabılecekler '- Hermahalledekendılerı- ne bağh "gonullu birimler" kuracak sıvasal orgutlenme- lennı bu bınmlerın baslanna atavacakları "vandaşlan" ka- nalıvla ve vıne beledıvenın gucu ve olanaklarıvla vavgın- la>tıracaklar 4- Beledı\e butçesınden a\- rılan pavla. avnı vanda?lanna camı ıçın vardımlar vaparak. sivasal orgutlenmelerınde -kanıu ıhalk) kavnaklanm" kullanacaklar 5- Bovlece 1999 vılı nun avındakı verel seçımlere. bı- rer "imarimparatoru" olarak ve avnca sıv asal ve ekonomık verel orgutlenmelennı de "ta- mamlamış" olarak katılacak- lar Evet Bu taslaklarla Turkı- ve'de verel vonetımier değıl "şeriat"" guçlendırılmek ıste- nıvor kent ve çevre vağmasi da bu surece bir "ekonomik ka>nak"olarakeklemlenıvor Duvarlı çev reler. demokrat- lar lıberallerve toplumun tum avdınlık ılerıcı guçlerı 21 v uz\ ıla " 1 " kala Turkıv e kent- lenndegerıcı vetalancı ıktıda- rı tam olarak egemen kılmavı hedefleven bu vasa taslak- larına karsı en genıs guç ve ev - lembırlığını vakıtgeçınneden olusturmak zorundalar Diyarbakır RP'li başkan RP'li bakanı eleştirdi RP'lı Dı_\arbaktr Bu>ukşe- hır Beledıve Baskanı \h- metBilgin.RP"h kultur Ba- kanı İsmail kahraman ı ve bakanlığı sert bir dılle eles- tırerek "Kultur BakanuğTm va adam etmek lazım ya da adam olmuvorsa lağ\ etmek lazım" dedı Bolgede ıncelemelerını surduren TBM\1 Ba!)kanv e- kılı Hasan Korkmazcan başkanlığındakı TBM\1 kultur Sanat v e \a> ın kuru- lu'na ılın sorunlanna ılışkın bılgı veren Ahmet Bılgın Dıvarbakır'ın Istanbul'dan sonra en fazla vakıt malı ta- rıhı esere sahıp ıl olduğunu v urguladı Bu kultur ve sanat varlık- larının korunması ve ozel- lıkle restoras\on çalı^ması ıçın sık sık Kultur Bakanlı- ğı'na basvurduklannı belır- ten Bılgın. "Bu eserler >ok oluvor. Bız yapalım' divo- ruz. Havır. \apma\ın' di- >orlar. Sız vapın" dhoruz, "Ha\ır btz vapamavız" di- vorlar. Tarihi eserlerdeki ki- tabeler ahırlarda hav\anla- n bağlamak için kazık ola- rak kullanılıvor. Bövle bir anlavışı Mlah'a havale edi- vorum"dı\e vakındı Dıvarbakır Buvuksehır Beledıve Baskanı Ahmet Bılgın kultur Bakanlı- ğı'nın tanhı ve kulturel eser- len restore eden > a da koru- \an değtl. bunların >apımı- nı onleven bir mekanızma- \ a donustuğunu v urgulav a- rak "Şuişleri kultur Bakan- lığı'na bıraknıamak lazım. Kultur Bakanlığı'nı va adam etmek lazım va da adam olmavacaksa lağvet- mek lazım" dedı ARAYIŞ TOKTA3IIŞ ATEŞ Fatihin Torunları... Kendını bılmez birsaygısız kafasını gururla kaldırmış, oğrencılerıne oğut veren ~je azarlayan bir başogretmen mısalı konuşuyor Turklerın tarıhte oynadıkları rolu ve Batı nın Turklerı ve Turkıye yı değertendınşmı ırdelıyor Daha sonra ne gıbı hatalar (') yaptıklarını ve bundan sonra ne yapmalan ge- rektıgını soyluyor Hatta ıçınde bulundukları durumdan kurtulmaları ıçın kımlere oy vermelerı gerektıgını anlatı- yor. Bunlarla da yetınmıyor Turkıye nın en hassas oldu- gu konularda kustahça onenler ılerı surmekten de çe- kınmıyor Arada oturan çevırmenın yanındakı badem bıyıklı top- lucaOadam hafıf morarmış olmasına ragmen yuzun- de ıgretılığı bellı bir tebessumle dıniıyor ve arada sırada başını tavana kaldınyor Daha sonra soz sırası kendıne geldığınde bunca ha- karete uğramışhğını bir yana bırakıp gene dostluktan, kardeşlıkten dem vuruyor ve kendını lyıden lyıye kuçul- tuyor Bu adam Turkıye Cumhurıyetı nın Başbakanı Yap- makta olduğu gezının kararnamesı tamamianmamış ol- dugu ıçın ozel gezı nıtelıgınde olmakla bırlıkte Turkı- ye Cumhurıyetı nın Başbakanı sıfatıyla orada bulunuyor, Turkıye Cumhurıyetı'ne yagdırılan çırkın hakaretlerı bu sıfatıyla dıniıyor ve sıneye çekıyor "Boyle bir degerlendırme yapamazsınız' demıyor "Sen kım oluyorsun da boyle terbıyesız/ık edıyorsun" sorusunu sormuyor ' Içışlerımtze kanşmak senın had- dın degıl, kendıne gel ' dıye yerı goğu ınletemıyor Ve bu adam kendını 'Fatıh ın torunu ' oiarak ılan e- den bir adam Ezılıyor buzuluyor kıpır kıpır sallanıyor Sonra sozu aldıgı zaman gene aynı "yavşaklık' gene ay- nı "utanmazlık' StadyumlardamehtertakımıeşlığındeyurumekleFa- tih ın torunu olunmuyor Ya da yakaya "at nalı" kadar Fatıh tuğrası takmakla da Fatıh ın torunu olunmaz Fa- tıh ın ve Fatıhler'm torunu olmak ancak o yuce ınsan- lar gıbı davranmakla olur, o buyuk ınsanlar gıbı duşun- mekle olur Bir "cıhan ımparatorluğu ' ancak o cıhan ımparator- luğunun gurur ve haşmetını ıçıne sındıren ınsanlar tara- fından yaşama geçırılebılırdı Beş para etmez bir mega- lomanın bırterorıstbozuntusunun karşısındaezılıpbu- zulerek kendı kışısel gururunu ve ulusal gururunu boy- lesıne yaralayan sozlerı "hazmederek' oturan ınsanlar, Fatıh ın değıl torunu tuvalet temızleyıcısı bıle olamaz- lar Dıplomasının gerektırdıgı ve uluslararası yaşamı mumkun kılan tum kuralları unutarak kendını bılmez he- zeyanlar ıçmdekı biradama elbette "aynı terbıyesız us- lup ıçınde' cevapverılır Hatta haddınıbıldırmek ıçın da- ha da terbıyesız olunur Ya da en azından kalkıp gıdılır Bu "aşagılanma' karşısındakı aczı terbıye ıle açıklama- ya çalışmak aynı aczın ve yavşaklıgın surdurulmesın- den başka bir şey degıldır Bir de bunlar "Fatıh 'ın torun- ları" olacaklar Kaddafi; oncelen bu terbıyesız uslubu. başta ABD ol- mak uzere dığer Batılıulkelerekarşıdakullanıyordu An- cak Amerıkar uçakları evını kafasına yıktıktan sonra kendıne geldı ve terbıyesız uslubunu bıraz duzelttı Bu uslup duzeltmesı onu 'teronst ulke' olmaktan kurtar- madı ama canını bıraz guvencealtına alabıldı Şımdı Tur- kıye'yı' dışıne gore gormuş olacak kı Turkıye Cumhu- rıyetı nın Başbakanı nı boylesıne aşağılayabılıyor Bakalım bu kez nasıl kıvırtacaklar"? Zıra Refahlılar bu turgaflaryaptıkları zaman, suçu hemen 'medya"ya yıkıyorlar Halkımızı rahatsız eden bir şeyler gerçekleş- tığı zaman "medyanın olayları saptırdığını" ılerı suru- yorlar medyanın monta) yaptığını soyluyorlar Heleyurt- dışındakı olayları 'Sıyonıstlerın etkısındekı yabancı ha- ber aıanslarının yalanları olarak sunuyorlar Ama bu kez kıvırtmalan zor Zıraçoksayıdagazetevetelevız- yon muhabırımız de oradaydı Elde hem ses kasetlen var hem de goruntu kasetlen "PKK teronst olarak ılan edılmedıgı ıçın ' ortak bıldı- rının yayımlanmaması da Erbakan ı kurtarmaz Bu ko- nu zaten pazartık konusu olamazdı En buyuk "hamı- lerının ' bıle terorıst olarak ılan ettıklen bir orgutun tero- rıst sayılıp sayılamayacagını tartışmak bıle ayıptır ve onur kıriCT bir tutumdur Bu 'Afrıka sefen ' zaten baştan sona bir skandal ol- du Turkıye Cumhurıyetı nın Başbakanı ve beraberınde- kıler once Esenboga'da uç saat bekletıldıler Gerekçe "bızzat karşılamak ıstedıklen ımış Bu gezının progra- mı onceden belırlenmemış mıydı 9 Kendılerını ona gore ayarlasaydılar Sonra bir "bayrak skandalı" yaşandı Yok hava karar- mışmış bayrak çekılmezmışmış Pekı kendı bayrakla- rının 'gecegondere çekılmeıznımı varmış?"Ayrıca do- nerken gun ışıgında ıdıler, bu kez de "saaf; mı tutma- dı? Zaten bellıydı olacaklar Daha bırkaç hafta once ıkı ba- kanımıza aynı terbıyesızlık yapılmadı mı7 Buna benzer terbıyesızlıkler çok daha oncelen de yapılmadı mı'' Bir turlu laf aniatamadılar Bızler Turkıye Cumhurıyetfnın onurlu vatandaşları olarak dunya uzenndekı tum halklara ve devletlere say- gı gosterırız Ama haddını bılmeyenlere haddını bıldır- mesını de bılırız Kendımızı "Ataturkçu"olaraktanımla- rız ama ecdadımıza' da buyuk saygı duyar ovunur ve onlara layık ınsanlar olmaya çalışınz Kendılerını 'Fatıh 'ın torunları" olarak ılan eden bu ın- sanlara baktıkça hem kızıyor ve hem de utanıyorum A- ma goreceksınız Afrıka sefen "nın sonunda gorkemlı karşılamalarda yaparlar Mehteran takımı şımdıden ça- lışmaya başlamıştır Bakarsınız Bacımız dakarşılamayagıdenlerarasın- da yeralır Oyle ya boylesıne buyuk bırdıploması zaferı- nı kutlamak gerek Turkıye nın onuruyla bu kadar oynanmamalıydı PKK operasyonları sürüyor KapıkuleMe kaçak mermiler VurtHaberleriSenisi-Sı- vas ın Dıvrığı ılçesı kırsal kesımınde P~kk ve vonelık operas\on aralıksız surduru- lurken. Erzıncan ın kemalı- ve ılçesinde askerı bırlığe saldıran Pkk lılerden bırı olduruldu Çatışmalarda ıkı er varalandı Mus un \arto ılçesınde bir sure once > a^a- nan olav lara katılarak bir po- lısı sehıt ertığı one surulen bir Pkk lı vakalandı kapıkule Gumruk kapı- sı'nda bıraraçta vapılan ara- mada 12 bın ^00 adet taban- ca mermısı ele geçınldı Araç surucusu. sorgulama- sında. mermılerın araç sahı- bı Azem l «ıngor e aıt olabı- leceğıııı çunku sının bırlık- te geçtıkierı bu kısının volcu salonuııda gırıs işlemlennı vaptırdıktan sonra ortadan kavbolduğunu sov ledı Dıvrığı ılçesı kırsal kesı- mıııdePkk Iıierın 4 erı sehıt etmesı I" erı de varalama- sından sonra guvenlık guç- lennın Gedıkbaşı ve Malte- pe kovu kırsal kesimınde voğunla^tırdığı operasvonlar sUIUVOl >etkılıler arazı arama-ta- rama çahşmalarınııı dun sa- bah saatlerınde baslatıldığı- nı belırterek Dıvrığı'nın kır- sal kesimınde surdurulen operasvonu havadan Kobra hehkopterler v e F-16 uçakla- nnın destekledıâını belirtti- ler Munzur Dağı'ndan sızdı- ğı belırtılen 20 kısılık teronst grup oncekı akşam saatle- rınde Erzıncan'ın Kemalıye ılçesı Bugdav pınar kov u va- kınlarında operasvon ıçın voıede bulunan askerı bırlj- ğe saldudı Guvenlık ku\- vetlerının anında mudahale- sıyle bir teronst olduruldu Çatısmada ıkı erdevaralan- dı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle