25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFK CUMHURİYET 8EKİM1996SALI 18 SPOR Beşiktaş Başkanı 'küfre son' kampanyasındaki davranışıyla takdir topladı SebaVa övgiiyağıyor Tıın eieştııılere kar;-ın lam \~. yıldan bu \ana gore- vını bısanyla surduren Be- ^ıkta?} s.ulııbıı Ba^kanı Sülev man Seba son gunlerde hız- lı tırnınan kufur anarşisine son vemekıçıntrıbuneının- ce. hen Beşiktaşlılann hem de tıın spoısevlerın gonlıın- de tahı kurdu Bu ornek dd\ - ntnışırdan dolayı Suleyman Seba'yaTurkıye'nın dort bır yanınean o\gulcr \ağıyor SülennanSebanın Besjk- taş mıçlarını doktorunun oneıısı ıle ızlcınedığını her- kes bıl r Çoğıı kez maçların »onuçbrını. arkada>larının telefonlanndan oğrenır Çok gereknıedığı surece de maç- laragınıez Elbettekola> de- ğıl. onca \aşa ve doktorla- rın"he>ecandan kaçın"u\a- rıların^ kar>ın 90 dakıkalann stresın yaşamak Ancak Sü- le>man Seba, bu kez oylesi- ne değı>ık bır ^ey y aptı kı dı- üerbaşkan \ede y onetıcıle- rın ornek alnıası gereken bır ılkı gerçekleştırdı Gençler- bırlığı maçı ıçın e\ ınden çık- tı. doğrucana soluğu şeref tn- bununüedeğıl.kapalı trıbun- de aldı Herkeste bır hayret Ama o hemen taraftarını top- ladı etrafına. konuştu da konu^tu Yanı anlaya- cağınız kufur ışını medyayaaçıklamayaparak değıl. tnbunde konu^arak bıtırdı E\et. Be^ık- taşlı 90 dakıka boy unca tek kutur bıle etmedı (, ııııku kufurle ozde^le^en seyıreı anladı kı ""0 yaşm uzerındekı bır ınsan sadece kufre son \ennek ıçın şeret trıbunundekı guzel koltuğu- <f-oto nu bırakmıs. aralanna katılmiştı Süle>manSe- ba bu anlamlı \e ornek hareketıyleolumlu bır puan daha aldı Bes,ıktaş s.e\ ırciM sonuna ka- dar baskanının yanında \'e ıyıce anla^ıldı kı baskana bayrak açan \hmet Hamoğlu.Turgay CinenkıliM \e de onlara çanak tutunlar Suley- man Seba sevtıısıonunde zor dururlar Bırvan- Beşiktaşlı taraftarlar ga/etemize \ olladıklan fakslarla Süle> man tribiine inmısinden dolayı memnunluklarını dile ge- MLSTAFA tRSOV ı daş grubunun başkanını boylesıne dınleyıp. zorunlu değıl ıçten gelen bır durtuyle saygı duy masi herkese ornek oldıı Sonuçta da Sü- leynıan Seba. Beşiktaş tribünundeki kiifür anarsjsine kendi yöntemiyle son *erdi Zaten tıım sorununıuz da bu galıba Iş yapacağımıza sadece konuşuyoruz Beşiktaş'ın •* *• gozu şampiyonluktaSpor Senisi-Beşiktaş kulubu Asbaşkanı ve Basın Sozeusu \\dın Ayaydın. hgde geçen 8 hattada orta>a koyduklan futbolla şampıyonlu- ğun en buyuk adayı olduklarını kanıtladıklannı soy ledı Ayaydın. LEFA KupaM \e hgde. yaşanan sanssiz sakatlıklara kaı ş,m ba^arılı bır grafık çız- dıkleımı kaydederek. "Bundansonrakimaçlar- da da ayrtı başanyı göstererek çıkişımızi sürdü- reeegiz" dedı 2-0 kazandıkları G Bırlığı maçı- na da değınen Ayaydın. kar^ılaşmanın ılk yan- sinda îstedıklerı oy unu oy nay amadıklannı. ancak ıkınuyanda attıklan 2gollehafta\ı ^puanlaka- patmayı bıldıklerını kaydettı Ayaydın. lıafta sonunda Denızlıspor'la deplasmanda kar^ıla^a- caklarını. ardından da L EFA Kupası ıkıncı tur ılk maçı ıçın Polon\a"\a gıdeceklerını hatırlataıak. "Onumu/de çok zorlu maçlar \ar. Hem ligde hem de \\ rupa'da başanlı olmak isti\onız. Bu ne- deııle. onumuzdeki 2 maça da bu\uk onem \t- ri>oruz. Denizli'ye galibhet için gidecefiz. Ora- da alacağımı/ 3 puan. Legia \arşo\a maçı once- si bize buyuk moral olacak" dı\e konuştu Bu arada Beı;ikta> \ onetım kurulu. dun \ap- tığı toplantıda. futbolculaıın kendı aıalarındaal- dıklaı ı. vazılı \e goruntulu basinlı \ apılacak ozel roportaılardan para alınmaM kararını kaldırdı A\a\dın. Be^ıkta^ Kulubu'nunbasınınhaberal- ma ozguılugune »aNgılı olduğunu. bu nedenle futbolcuların ozel roportajlardan para talebını kaldııdıklarını sovledı Ba^kan Süle>man Seba. bugun saat 11 30'da kulup bınasinda bu ba^ın toplantisi duzenleve- rek Turga> Ciner \e \hmet Hamoğlu na >a- nıt \erecek Milli takım Fransa'daSpor Senisi - Fransa ıle ozel maçlar o\na_\a- cak A \e Lmıt \lilli Futbol takımlarımız dun Fransa'ya gıttıler San \1anno maçı ıçın hazır- lıklarını surdunen A Mıllı Futbol Takımfnın Teknık Dırektoru Mustafa Denizli, hıçbır rakı- bı kuçuniNemedıklennı belırteıek "Her maça olduğu gıbi San Marino'ja da hazırianacağız " dedı Mıllı takımın kaldığı otelde bır basın toplan- t^ıduzenleşen Denızlı Fransa'nın -\\rupaSam- p\\cna-.ı Fınallen'nde favon takımlar arasinda >er aldığını hatırlatarak. "Fransa hızlı futbol o\na\an bir takım. Gol bolgelerinde çok et- kililer. Hedefımiz Fransa ile başa baş miıca- dele etmek. hatta kazanmak" dı\e konu^tu Denızlı. Fransa ıle > apılacak ozel maçtan son- la mıllı takımı daha voğun bır çalı^ma temposu- naalacağını da belırttı Ümit miUiler sahada A\ ı upa Lmıtler Futbol ŞampiNonasi'nahazır- lanan Lmıt Mıllı Futbol Takımımız da bugun Fıansa ıle ozel bıı maç o\na\acak Fontaıneble- au'nun Faısanderıe Stadfnda saat 19 15'te ba>- la\ aeak maç ıçın teknık dırektor Rıza Çalımba>. "Elimizde çok \etenekJi isimler \ar. Gıiçlu Fran- sa karşısında onlan bir kez daha deneme fırsatı bıılacağız" ^eklınde konuştu Mustafa Denizli Koceli'yi bıraktı Spor Ser\isi- Mıllı Takım Teknık Dırektoru Mustafa Denizli Kocaehspor teknık dırektor- luğu gore\ ınden istıfa ettı Denızlı. ozellıkle | A j Mıllı Futbol Takımı nın Duma Kupası Fınalle- ıı ııe katılma \olundakı hedefe ulasabılmesi ıçın voğun bır proaram bulunduğunu. hem Ko- caehspor'da hem de mıllı takımda ıkı gorev ı bır- denekbiksiz\erınegetıımenınzûı olduğunu be- hıterek •Kararımı Fransa maçından sonra açıkla>acaktım ama bo\le ieap etti" dedı kocaelıspor Başkanı Sefa Sirmen Denız- lı'nın îbtıtaM ıle ılgıh olarak kendılerıne henuz resmı bır bılgı gelmedığını behrterek. 'İstifa doğru>sa, 26^ekimdeki olağanustu kongre\e kadar >eni bir hoca duşunmu>oruz' dedı Basında Seba. Ornek davranış Spor Ser\isi - B>r baskadır Sıile>- manSeba'nınTurk tutbolundakı >e- rı 13 \ıldıı Bes.ıkta-; ın ba-jkanhğı- nı siırduren Seba hesecanlandığı geıekçesışle takımının maçlarına sıkça gelmez Ancak son donemler- de Seba \ı tekıaı lnonu Stadı'ııda goımevc ba^ladık G Bıılıgı maçi- na da gelen Seba. bu kez bır ba^ka örnek da\raniM\la tııtbolse\eılerın gonlunde bıı kez daha taht kurdu Seba. kuturun kol gezdığı tııbunle- rı bu scsleıden arındırmak ıçın ka- palı tnbunde. en atesh taıattarların arasinda \eı alniı^tı Gazetemızın bu konınla ılgılı duııkuba^lığı ~Sebatribuneindi.k.ü- furbitti">eklınde\dı Sule\man Se- ba nın bu haıeketı. basinın otıde ge- len gazctelerındeıı de o\gu toplad. ls.te bazı gazetelenn baslıkları Mıl- h\et kııtre Seba engelı. Huır\\et Ornek baskan Seba. Sabalı Bra\o başkan Seba Tuıkıve Sebataıafta- nn arasinda Mılh\et gazeiesi \azarlarmdan Bilal Meşe ıse "Alkışlar Seba"\a" bashklı >azısinda "Başkan Seba ile arkadaşlan maçı. kapalı tribunden taraftarlann içensinden izlediler.Ni- tekim bu anlamlı ıı\ gulama nedeni)- le maç suresince kutur duvmadık. sinirlerimiz bo/ulmadı. Sıra diğer kulupkrinıi/in başkanlarında." Artık gerçek tutbolse\erler. Se- ba'nın bu ornek da\ ranısınm trıbun- lere kutursuz gunlerı gerı getır- mesinı dıh\or ASKRiga maçına bekliyonız. F. Bahçe'den salona davet • A\rupa Basketbol Kulüpler Kupası'nda mücadele \eren F. Bahçe \e PTT 4. maçlanna çıkı>orlar. Spor Senisi - Asrupa Basketbol Kukıplerkupa- sı nda ( A) grubunda >et alan \e 3 maç sonunda 6 puanla lıderlığını devam ettıren Fenerbahçe Bas- ketbol Takımı. dordııncu maçını bugun Leton- va'ııın ASkRıgatakımıv- la Istanbul Abdı Ipekçı S- por Salonu'ndd o\na\a- cak Saat 20 OOdebasla- \acak maçı. CosimoCor- saıltal\a)\eGadi Zilber- berg (Israıl) hakem ıkılısı \onetecek Karsılaşıiıa TGRT ekranlarından nak- len \a\ımlanacak Fenerbcihçe coadı'u Murat Ozgiil. "Grubu- nıu/da çok i\i durumda- \ız. Liderliğimizi bu maç- tan sonra da surdurnıek is- ti\oruz" dedı Fenet bahçe menaıerı Hakan Artış da lıderlıge ovnadıklarını \e bıı maç ıçın se\ ırcıv ı salona bekle- dıklerını belırttı \\rıca I W Demeğfnın de çe- sitlı kampan\alar duzen- leverek bu maç ıçın dave- tıveler sattıklarını. C errah- pa^a Tıp Fakultesi Hasta- nesı Kan Merkezı'ne kan bağı^la\ an herkese. Fener- bahçe - ASk Rıga maçı ıçın beda\a bılet \erılece- ğını. ote vaııdan maç ıçın îstanbul"dakı çesıtlı okul- lara beda\ a bılet dağıtıldı- üını sozlenne ekledı A\nı kupada ı H I gııı- bun da mücadele eden \ e 3 maçta 5 puan \e a\eraı- la 3 sırada bukınan PTT Tuık Telekom da bugun gruptakı 4 maçını. Gur- ustantemsıleısı\ıtaTıf1is takımiN la Ankara'da o\ na- \a^ak Ataturk Spor Salo- nıı nda saat İS I5'tebasla- \acak maçi Marjan Sto- jovski |\lakedon\a) \e Moshe Bitton (isiaıl) ha- kem ıkılısı \onctecek PTT coach'u Ergin Ata- man. şu aııa dck gıupta _\aptıkları 3 maçta 5 puan topladıklarını hatırlatarak "Gureistan ekibi\le \apa- cağınıu maçı da kazana- rakgruptailk2"\egirnıek iddianıızı surdurnıek isti- yoruz" dedı Gurcu takımının kendı- lerınden daha za> ıf ancak hıçbır zaman hafıte alın- maması gereken bır ekıp olduğunu \ urgula\ân Ata- man >o\le konuştu ~\ita Tiflis. grupta tek >enilgi- nıi/i aldığımız Maear eki- bini venen ekip. Bu neden- le bu karş,ılaş.ma) ı çok cid- di\e alı\oruz. Seyircimizin de desteği\ le galip gelerek gruptaki iddiamı/ı daha da arttırmak ilk hedefi- nıi/." TV'lerden milli maçı vefederasyonu boykot MISTAFAERSCK Tele\ ızvonlardan. vann aksam o> - nanacak mıllı maçı \e Futbol Fede- rasşonu'nu bovkot \arın akijam Pa- rıs'teovnanacak Fransa-Turkıve mıl- lı maçını sadece u\du anten sahıple- rı \e kablo t\ abonelerı ızle\ebıle- cek Futbol sezonu ba^lamadan once tele\ ız\onlar\e Futbol Federasyonu arasinda çıkan anla^mazlıklaren ust duzeye ula>mı^. araya bırçok hukuk- çu gırmıstı Basın ozgurluğu. gorun- tu hırsizlığı g\b\ bırçok konuda bır- bırlerıne hakarctler y ağdıran T\ ^ır- ketlerı. Fransa mıllı maçı oncesı ne- redey se tek \ ucut oldular TVlerden ortak karar Duııya kupasfna hazırlanan A Mıllı Takımımızın Parıs'te Fransa Mıllı takımıy la y apacağı dostluk nıa- çının naklen yayını ıçın yarı^a gıreıı T\ ler. Futbol Federasyonu'nun 300 bındolarhk ıhaletekhtı ıle gerı adım attılar 300 bın dolarla a'ç'ılan ıhalenııı da- ha sonra rekabet y uzunden daha y u- kanlara tırmanacaüını belırten T\ yonetıcıleıı. toplantı yaparak pren- sip anla^masina \ardılar ve ıhaleye katılınayacaklarını federasyona du- y urdular Bu kararın ardından da ba- sına bılgı sizmamasi ıçın bırbırlerıne soz verdıler Futbol Federasyonu ıse alınan bu karardan sonra >aşkın bır ^ekılde ıhale suresının doİmasinı bekledı CINE 5 de\ rede T\ kanallannın bu kararına rağ- men \KST\'(C INE 5)yönetıeılerı Futbol Federasyonu'na ıhale kuralla- rı çerçevesinde venı bır tekhtte bu- lundu ^5 bın dolarlık bu teklıfı ıse Futbol Federasyonu hıçbır gerekçe gostermeden kabul etmedı Federas- yona yakın çevreler C INE >"m yap- tığı teklıtınaçılnıadığını. tederasyon yonetıcılerının teklıfın ıçındekı tı- yattan bıle haberlerı olmadığını be- İırtıyorlar Futbol Federasyonu'nun dığerTV kanallannın tepkisim çek- memek ıçın CI\E 5'ın teklıfını ka- bul etmedığı oğrenıldı Federasvon suskun Konuyla ılgıtı ulasabıldığımız ve ula>may a çalı^tığımız hıçbır tederas- yon yetkıhsmden yanıt alamadık Futbol Federasyonu Baskanı Şe- nesErzik'ın sekreterı hrzık'ın yurt- disinda olduğunu soy lerken cep tele- tonu kaplanıaalanı dişindaydı \w\- dı^ında cep teletonuy la konu^abıldı- ğımız Futbol Federasyonu basın soz- cusu \bdullah Kiğılı ıse 1 hattadır y urtdı^ında olduğunu ve konuy u bıl- medığmı soy ledı \arınak5,amsaat2O OO'deba^laya- cak olan Fransa-Türkıye Mıllı maçı- hl dvfhde uydu antenı olanlaı veya kablo T\ abonelerı EUROSPORT kanahndan naklen sevredebılecek F.Bahçe Başkanı Ali Şen her iki Nijeryalı için ilgili makamlara başvuracak Uche ve Okocha Türk oluyor • Fenerbahçe Kulubu Baskanı Alı Şen. dun yaptığı açıklamada heı ıkı futbolcuyu da Turk vatandaşı yapacaklarını ve kısa surede gereklı makamlara ba^v uruda bulunacaklarını soyledı. HİLMİTLRK.A\ ~ Fenerbahçe'nın ıkı Nıjeryalısı Okocha ıle Uche. Turk vatandaşı oluyorlar Fenerbahçelı yonetıcıler anım^ayacağınız gıbı dahaonceden Lche ıçın boyle bır karar al- mı^lar. ancak gınsımlerde bulunmamıslardı Baskan Ali Şen. dun yaptığı açıklamada. her ıkı futbolcuyu da Turk vatanda^ı yapacakları- nı \e kısa surede gereklı makamlara bas,\ uru- da bulunacaklarını kaydettı 3 sezondur F Bahçe formaMnı gıyen Lche. daha onceden boyle bır teklıte razı olduğunu basın yoluylaaçıklamıstı Okocha'nın tavrı ıse merakla beklenıyor Tank kalıvor i. . . . . — ^ — . — Fenerbahçede Lazaroni"nın verdığı ıkı gun- luk ızın sona enyor Sarı-Lacıv ertlıler. bu sabah yapacakları krosçalı^masiyla Bursaspormaçı- nın hazırlıklarına ba^layacaklar Brezılyalı teknık dırektor Lazaronı. son haf- talarda fazlalaşan sakat ve hasta futbolcu sayı- sının kendısını fazlasıy la du^undurduğunu kay - dederken mıllı maç ıçın ulkelenne gıden futbol- culann da (Högh. Boliç. B.Saffet Kostadino>. Mustafa Doğan) sakat dönmemelen ıçın "dua* ettığını soy ledı Bu arada klocaelıspora verılmesı gundeme L che ıle Okocha Turk \atanda$ı olacak. gelen ve oncekı gun kocaelı \alısı Memduh Oğu/'un \efa Kuçiık ıle yaptığı teleton goru^- mesınde "Tank'ı isti>oruz" demesıne y onetım kurulu ılıınlı bakıyorsa da Lazaronf nın bu fut- bolcunun venlmesine karsı çıktığı oğrenıldı Tank'tan yararlanmayı dusunduğunu ıt'ade e- den La7aronı. "Zor maçlarımız \ar. Kadro- nıu/da sakat \e hasta futbolcu sayısı hayli faz- la. Şimdilik kimse bir \ere gidemez" dedı En zor üç hafta Fenerbahçe. 3 hafta. yanı 21 gun ıçındeTur- kıye \e Şampıyonlar Lıgınde bırbınnden zor- lu 6 maç yapacak San-Lacı\ertlılenn zorlu maç trafiğı 13 ekını pazargunu Fenerbahçe Stadı'nda Bursasporıle oynayacağı maçla ba^layacak 16 ekım çarsamba gunu Şampıyonlar Lıgı (C ) grubundakı 3 maçında kendı sahasinda Manchester Unıted'ı ağırlayacak olan Fener- bahçe. 20ekımpazargunuTurkıye Bırıncı Fut- bol Lıgı'nınen uzak deplasmanı olan\an'agı- decek 26 ekım cumartesı gunu sampıyonluk aday- larından Trabzonspor ıle Ktanbul'da derbı ma- çına çıkacak olan San-Lacıvertlıler. 30 ekım- de de Ingılterede Şampıyonlar Lıgı nde Manc- hester LnıtedTa rovanş maçı yapacak Fenerbahçe zorlu maç maratonunu 2 kasım- da kocaeh'de kocaelıspor ıle oy nayacağı dep- lasman maçıvla tamamlayacak Okocha \eTa>fun reklamda Sarı-Lacıvertlı futbolculardan Okocha ıle Ta>fun.su gunlerde çekınıı yapılan bırelektro- nık e^ya uretıcısının reklam fılmınde oynaya- caklar Her ıkı futbolcunun bu reklam fılmınden 400'er mılyon lıra alacaklan açıklandı Rüştü, ABD \olcusu Fenerbahçe vemıllı takımın basarılı filebek- çisı Rüştü. ılk yarının bıtımıyle bırlıkte AB- D'ye gıderek amelıyat olacak Lıglenn basla- masıyla bırlıkte "menisküs" teshısı konulan ve maçlara sakat sakat çıkan Ruştu'nun. ıkmçı ya- nnın ılk maçında yenıden kalesine geçeceğı behrtıldı HAFTAMN YORUMU / \D\\\ Trabzonspor Vanspor u ıv/ı ol- mayan bır oyunla yenerken. Ga- latasaray da antrenman tempo- sunda oynadığı karşılaşmayı Ha- kan'ın guzel ve becerı dolu ıkı go- lu ıle kazandı Denızlıspor lyı kar- şı atak yapan ıkı oyuncuya sahıp olsa Sarı-Kırmızılı ekıp çok kotu bır surprızle karşılaşabılırdı Fe- nerbahçe ıse Ankaragucu'nu beklenen bır sonuçla yenerken kendını de fazla yormadı Sankı sozleşmış gıbı kotu gununde olan sampıyonluk adaylarından en çok koşan Beşiktaş ıse Rahim'ın sakatlanmasından sonra hıç de lyı olmadıgı bır karşılaşmada Amokachi'nın yıne ustun gucu ve maç kazanma ve kazandırma alışkanlığı ıle uç puana kavuştu Gençlerbırlığı'nın kalecısı genç Kubilay ıse gosterdığı form ıle ulusal formaya yaklaşan yenı ye- tenek olduğunu ortaya koydu Geçen sezon Edırnespor da oy- nayan bu kalecımız şımdı kendı- nı yaratıyor Fenerbahçe'de Okacha, Beşıktaş'ta Amokac- Zirvede Kayıp Yok hi, Trabzonspor'da Ünal ve Ga- latasaray'da Hakan takımlarını sırtlayan futbolcular oldular Ha- kemlere bu hafta fazla dokunan olmayacak. zıra herkes sonuçlar- dan memnun 1 Anadolu derbısı ıse benım dort beş hafta once be- lırttığım gıbı Gordon'dan sampı- yonluk bekleyen Bursaspor'un kendı sahasinda Kocaelıspor'a yenılgısı ıle sonuçlandı Altı hafta lıder olan Bursaspor lıder Trab- zonspor ıle puan farkını 5'e çıkar- dı. Kocaelıspor ıse "Ben de Saf- fet's/z oynamaya alıştım ' der gı- bı ıdı Volkan da bır başka başa- nlı kalecı olarak kendını ortaya koydu Kubilay, Rüştü, Şanver, Volkan uç dıreğın yuz akları ve guvencemız olarak geleceğımı- zın sıgortaları Şımdı Avrupa kupalarına goz- lerımızı çevıreceğımız bır hafta yaşayacağız, ama takımlanmızı lıgdekı oyunları ıle değerlendır- mek yanlış olur Bır de zırvenın altında muca- delelerden bahsetmek gereke- cek Zeytınburnu bırıncı lıg seru- venınde oldukça buyuk bır yara aldı Çanakkalespor'a yenıhrken mevsımın ılk teknık adamının, kendısını bırıncı lıge çıkartan ho- casınınıstıfasınanedenoldu An- talyaspor ıse yıllardır ozledığı bır gerçeğe kavuştu. ama yıne bek- lenenı veremedı Yenıden çımlen- dınlen ve ışıklandırılan Ataturk Stadı'nda Sanyer ıle berabere ka- lırken ıkıncı sınıf bır mücadele go- runtusu verdı Kona'nın sakatlığı- nın takım ıçın buyuk kayıp oldu- ğu ortaya çıkarken kadroda ye- tersız lıg yedeğı gerçeğı tyıce su yuzune çıktı. Sanyer ıse beklene- nı verıyor Mutevazı kadrosu ıle lyı bır puan aldı Altay Samsuns- por'u yenerken lyı yolda olduğu- nu ortaya koydu. Istanbulspor ıse yıne geçen yılkı durumuna duştu Buyuk transferlerı ıle lıgde kâ- ğıt uzerınde en guçlu sampıyon- luk adayları arasinda olacağrnı sananlar yıne yanıldılar Psıkolo- jık yonden guçsuz ve kendılerıne olan guvenlerını kaybeden futbol- cular beklenenı veremıyorlar Butun bunlann dışında onemlı bırgozlemımız de kufre karşı ku- luplerdekı kıpırdanmaydı Bunun en belırgın uygulamasını Süley- man Seba, ıpın ucunu kaçıran taraftarlarının arasına oturarak onlan uyardı ve takdir topladı Bundan sonrakı karşılaşmalarda da bu tavrını surdurmesını ve on- derlık etmesını beklıyoruz. Ayrıca Vefa Küçük'un de bu konudakı çagrıları dıkkatı çektı Takımların kufur ıle mucadelede bırlık ve be- raberhk ıçınde olmalarını, kendı- nı toplum ustu sanan bazı fana- tık kımselere gereklı dersı vererek futbolumuzun asıl sahıplerı ol- duklarını ortaya koymalarını bek- lıyoruz. Van Gobbel Southhampton yolcusu Spur Senisi -\an Gobberın Galatasa- ray da son gunlerı Sarı-Kırmızılı vonetım \an Gobbel'ı Ingıltere supeı lıgı takımla- rından Soutlılıaıııpton'a satnıayı kararlas- tırdı Eskı Teknık Dırektor Souness'ın iste- dığı Van Gobbel ın 1 mılyon ^50 bın dola- ra satılacağı oğrenıldı \an Gobbel'ın 1" ekımdekı Paıis Saınt Germaın maçından sonra venı kulubune gondenleceğı belırtı- lıyoı Galatasaray'ın. \an Gobberın satı- ^ından elde edeceğı para\ la İlie ıçın banka- dan aldığı borcu odeyeı.eğı bıldırıldı Sarı- Kırmızılı vonetım boylece Fınansbank'a faız odemeyecek Fatih Terim ıse knup"un hemen gonde- rılmesinı istemıyor Ancak vonetım ımza attırılan Filipescu'nun Istanbul a gelebıl- mesı ıçın 1 mılyon dolara ıhtıyaç olduğunu a^ıklıvor > onetıcı Irtan Kurtoglu bu ıkı futbolcu ve kulubu ıle vaptığı sozle^mede. llıe ıçın 3 mılyon dolar Fılıpescu ıçın de 1 tnılvon dolar odevecek llıe nın parası ta- mamen odendı Ancak eezasının dolmasi beklenıyor Fılıpescu'nun 1 mılvon dolan ıse Knup'un satı>ından elde edılecek gelır- le odenecek Galatasaray Teknık Dırektoru FatıhTenm dun sabah yapılan antrennıanda takımının kazanmav a devam ettığını behrterek. "Ka- zanı\oruz.ancakipin ucunu kaçırmayalım. Bir gun /or durumda kalabiliriz. Bu seri hep bd> le de\am etnıez. Zor maçlanmız de- vam ediyor" dedı Bu arada lsv\re mıllı takımına gıden Knup dun tstanbul a geldı Futbolda görünüm Dört büyükler tam gaz gidiyor Spor Senisi-Turk ıye Bınncı Futbol Lı- gı'nın 8 haftabinı da4 buyukler kay ıpsiz kapadı LıderTrabzonspor \anspor udep- lasmanda 2-1 Fenerbahçe ıse y ıne deplas- manda Ankaragucıı nu 2-0 venerken Be- ^ıkta^ ve Galatasaıay kendı evlerınde ra- ktplerını aynı sonuçla2-0devıiTnesinı bıl- dıleı Geçen haftaTı abzoııspor' a y enılerek hem lıderlığı hem de yenılmezlığını vıtı- len Bursaspor bu kez de Kocaelıspoı a sahasinda 2-1 mağlup oldu Hattanın dığeı kar^ılasmalan ıse soy le Zeytınburnu 0 - Dardanel 2. Antalyas- por 1-Sanyer 1. Altay 3-Samsunspoı 1. Gazıantepspor 1 -Istanbulspor 0 H 4FT\MN T4KIMI: kocaelıspor H\FT\MN FITBOLCISI: Volkan (kocaehspoi) HAFTAMN HAKEMİ: Oğuz Sar\an ( Ankaraüucu - F Bahçe) H AFTAMNONBİRİ: Volkan l Koca- elıspor)-Hasan(G Antep) Lche(F Bah- çe). Kompela (Ç Daıdanel)- Bay ram (Sa- rıyer). Okocha (F Bahçe). Faruk (Koca- elıspor). Mehmet (Be^ıktas).Tay tur (Ko- caelıspor)- Vlurat (Altay) Amokachı (Be^ıktas) UEFA'dan Çakar'a görev Spor Sen isi - Av rupa Fut- bol Fedeıasyonları Bırlıiı (l EFA). FlFÂkokarth hakem Ahmet Çakar"ı Slavıa Prag (ÇekC umhuııyetD-Valencıa (Ispanya) L EFA Kupasi2 tur ılk maçında gorev lendırdı 15 ekım salı gunu oy nana- cak kaisila^mayı yonetecçk Cakar'ın yardımcılıklarını. Turgav Güdu ve \\kutG6- mulü ıkılısı yapacak Vlaçın 4 hakemı ıse \yhanN ucebil- giç olacak Kartal'da liderlik sevinci Spor Senisi - Kartalspor Turkıve2 Futbol Lıgı 1 grup- ta ılk vaııvı lıder tamamlarken teknık dırektoı Adnan Dınçer bu yarıda beklenenden daha basarılı olduklarını soyledı Masterlerin başarısı Spor Senisi- ^unanıstan'm baskentı Atınada yapılan 6 Balkan \eteranlar Atletızm Şampıvonasinda Istanbul Vl^- terlerı Atletızm Kulubu'nden Ahmet Sezer (200 - 400 m). kemal Topgul (MK) m). Ahmet ^ ılmanlSOOınl.OsmanVavuz (800 - 1500 m). Osman Ozde- mır (1500 m). Suha Guner- mengı (5000 m yuruyü^). Hık- nıet Osmanpa^aoğlu ( 1 2 Ma- ratonlbınncılığe ulastılar Mahmut Demir kulüp kuruyor ANkVRA (Cumhuriyet) - Dunva \e olımpıvat sampıyonu gure^çı Vlahmut Denıır. Mudur- nu Tavukçuluk fırmasi ve Anıasva Şeker Fabrıkası bunye- sinde ıkı gure^ kulubu kurma asamasında olduğunu açıkladı kuracagı kuluplerın serbest gu- res bran^ında taahyet gostere- ceğını ve tuııı malı ımkânları zorlavarakTuıkıve nın en başa- nlı spoaulannı transferedecek- lerını ıddıa eden Denıır "Kura- cağıın takımlar Serbest Gureş Lıgı ndesaınpıvonlukmucade- lesi verecek" dıye konuştu Berger istifa etti BONN (Cumhuriyet)- Al- manya lıg maçlarında geçen hatta V hL Bochum rakıtnına karşı aldığı 3-2'lık yenılgıden sonra Trabzonspor'un LEFA Kupası'ndakı rakıbı Schalke (>4takımındabaşgosteren hu- zuı^uzkık uzerıne antıenor JorgBerger ın(52)kovu!ma- si. bu tutbol fanatığının ıntı- haıına yolaçtı Loto 25 milyar devretti Spor Ser\isi - Spor - Lo- to'nun 9 hafta kesin değerlen- dırmelerınde 8 beraberhğı bı- leıı çıkmadığı ve 2^ milyar 4 mılyon 333 bın 6""8 lıranın onu- nıuzdekı hartay a dev rettığı bıl- dırıldı \apilan açıklamada. ^ bılen 5 îştırakçının ıse I mılyar 245 mılyon 134 bın 291 lıra'nın sahıbı sahıbı oldııüu behrtıldı TV'de Spor T\'de Spor-TGRT 20 00 Fenerbahçe - ASK (Basket- bol ktn>ılaşmaM canh) SPOR-TOTO TAHMM SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Der zl spor Bes K-aş stanPülspor Tratzorspor Fenerbahçe Bjrsasroo' Gaz arrepspor Altav Gençlerbırlıgı Zeyınburnu C Dardanel An*al>aspo r Kocae spor Varspor Samsunspor Galatasarav G 0 Pasa K D C Karabuk Y Sahilıspo' Balıkes rspor Esk şer rspor Adanaspo' Aa>aTiarspcr Bngolsoor Atv n riooa Şekerspo' Yjksekova Bla Agr Ya Te r me Kec orengucu Erd Ereglısoor LOTO TAHMİNİ 112) |4 H 1 I ı1| 13) 16) 19) (8) (12) (18) M4| ("3ı ı5ı l*5ı ,7) ,2ı Jı '21 '4 ,9 16 1 9 3) (10) 17) (1 5 [131 ı16ı '3/ 16, TAHMİN 0-2 0-2 1-0 1-0 1 1-0 1 0-1-2 2-0 1 1-0-2 1-0 1-0 1 1-0 1 '. 8-10-13-18-19-23-27 3-6-14-18-21-24-29-31 6-11-12-13-19-22-23-25 1-3-7.14-17.20-26-30 5-8-14-19-25-29-32-34 5-7-9-10-15-18-21-25
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle