25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 EKİM 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baykal, bzettin Doğan'la görüştü 'M A.\K\RA (ANKA) - Cem Vakfi Başkanı İzzeftin Doğan.CHP Cienel Ba^kanı Denız Bavkal ile öğle semeğinde Ibiraravageldı. RV Restoran da gerçekleşen ^emek ör.cesi Baykal. ^gazetecilerin sorulan îizenne Cem Vakfı'nın önemli sivil örgütler arasında yer aldıâını anımsattı Vakfın sorumlu fc>ir >ekilde dikkatle ve demokratık rejim. ülke bütünlüğü çerçevesinde :sorunlara>aklaştığını kaydetti. V'akıf Başkanı İzzettin Doğan ise C'HP'nin Atatürkçü eumhurivetin demokratik yöntemlerle yaşamasında .önemlı payı bulunduğuna clikkat çekerek geçen >ıl bütçe öncesi verilen bazı 'sözler olduğunu söyledi. Doğan, bövlece Alevilere bütçeden kavnak aktarılması vönündeki gırişımlen bu vıl da sürdüreceklen mesajını v«srdi. Genelkurmay'ın açıklamaları • ANKARA (Cumhurivet Biirosu) - A>dınlık Gazetesı Genel Vavın Yönetmeni Hasan Yalçın. Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbajkanı Süleyman Demirel'e muhtıra \ erdıöi habcrlennı yalanlamayı içeren açıklamaMnın jnandırıcı olmadığını savundu. Yalçın dün yaptığı yazılı açıklamada. Geneîkurmav "ın her zaman siyasetın içınde olduğunu sav unarak. "•Genelkurmay ya da Cumhurbaşkanı'nın bövle bir haberi doğrulaması esasen işin doğasına av kındır. Bu tür haberlerin doğrulayıcısi zamandır" dedi. liderler susan kadın istiyor' • ANKARA (AA)- ANAP Adana Milletvekili Imren Aykut. Türkiye "de kadınlar ıçin siyaset yapmanın zor olduğunu belirterek "Çünkü parti hderlerı susan kadın istiyor" dedi. Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Dursun Atılgan. Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmede bulunan ANAP Adana Millervekilı İmren Aykut. Türkiye de sıyaset yapmak isteyen kadınlann çeşıtli sorunlarla karşılaştiğını kayderti. İmren Aykut şöyle konuştu: "Türkiye'de pani içi demokrasi tam ışlemiyor. Kadınlann siyaset vapması zor. Çünkü partı lıderlen susan kadın istiyor. Kadınlara söz hakkı pek tanınmıyor. Siyaset dünyasındaki kadınlann sayısı da çok az." Sendikacı trafik kazasında öldü • ANKARA (AA)-Türk- Iş'e bağlı Demirvol-lş Sendikası Genel Mali Sekreten Cemal Gözüküçük. trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk-tş'ten yapılan açıklamada. Cemal Gözüküçük \e 12 yaşındaki kızının dün Sıvas yakınlannda meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybertiği bildirildi. Ahilik Haftası başladı • ANKARA (AA) - Her yıl 7-13 ekim arasında kutlanan "Ahilik Kültürü Haftası". 100. Yıl Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen törenle başladı. İTörende konuşan Ankara yalisi Şahinoğlu. Ahiliğin yaşamın temeli olan dürüstlük v e sev gi> i esas aldıâını belirterek şunlan söyledi: "Düriistlük ve gevgiyi yaşamına temel ^lanlar. hem kendilerinı |ıem de içınde j)ulundukları toplumu vüceltirler. Işte Ahilik kültürünün amacı bu i'üceliği. yaşamın bütün {ılanlannda sağlamaktır. Bu yaklaşımdan hareketle, J>irlik ve beraberliğe »htivaç duyulan şu cünlerde Ahilik kültürü etrafında toplanalım." Yüce Divan korkusuyla RP'ye teslim olan Çiller, Libya skandalmı savundu 'Erbakan'm gezisi doğru'BÜLENT SARJOĞLÜ / SERMET ÇUHADAR ANKARA / KAHRAMAN.MARAŞ - Hükümetin. Başbakan Yekili Tansu Çiller liderliğındekı DVP kanadı, Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın Türkıye'yi hakarete uğ- ratan ve cumhurıyet tarihinin en büyük dış politika skandallanndan binsine sahne olan Libya gezisinde yaşanan skandalı da içine sindırdı. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yeki- ii Çiller. Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddaff nin PKK"ye açık destek verdiği- ni söylemesine karşın Erbakan'ı savundu. Çiller. Türkiye Cumhunyeti'ne hakaret eden Kaddafi'nin *'vahimbirtarihihata'1 \aptı- ğını. ancak Erbakan'ın Libya'ya gitmesinin yanliş olmadığını savunurken "Libyaben- Baykaldan tepki CHP'den Erbakan'a gensoru A.NK.ARA (Cumhuriyet Biirosu) -CHP. ~de\letin kurulduğu giinden bu vana dış ilişkilerinde hiçbir zaman bu denli küçültücü bir duruma diişürülmediği. Tiirkiye Cumhuri>eti'nin temel niteliklerinin zedelenerek hiçbir zaman bu ölçüde tahrip edilmediği" gerekçesıyle Başbakan Necmettin Erbakan hakkında gensoru önergesi verdı. CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal. Başbakan Erbakan'ın Lı'bva gezisinin tam bir dıplomatik mağlubivet. hezımet olduğunu belirterek. "Kimse bunu sa\ unmasın. Çıkılsın. özür dilcnsin. Havsivetli bir şekilde cevap veriüp, gezi orada kesilmeli> di. TB.M.M gerekeni \apacaktır" dedi. CHP liderı Baykal. dün gazetecilerin sorulannı yanıtlarken Erbakan'ın Lıbva gezisini "•talihsizlik" olarak değerlendırdi. Libya Dev let Başkanı Muammer Kaddafi'nin Başbakan Erbakan'ın önünde Türkive'yi azarlamaya kalkıştığını kavdeden Bavkal. "Ne yazık ki TürkijeŞi temsil etmesi gereken Erbakan, bu manzara karşısında görevini yapmadı ve bunun altında kaldı" dedi. CHP liderı Baykal ıle grup başkanvekıllerınin ımzasıyla akşam üzen TBMM Başkanlıgı'na verilen gensoru önergesinde de REFAHYOL hükümeti döneminde Libya gezisi öncesındekı dış politika skandalları sıralanırken. Kaddafi'nin son sözlerine dikkat çekıldı. •Başbakan Vekili Çiller, Kaddafi'nin PKK'ye açık destek verdiğini söylemesine karşın, Erbakan'ın Libya'ya gitmesinin yanlış olmadığını savunurken "Libya benzeri gezilere devam edeceklerini" açıkladı. Çiller, "vahim birtarihi hata yaptığını" vurguladığı Kaddafi'yi "haddini bilmeye" çağırdı. zeri gezilere devam edeceklerini" açıkladı. ce Esenboâa Ha\alimanı'nda,gazetecilerin DYP'li bazı bakanların. Libya skandalının. Çiller'in Yüce Di\an'a gitmesini engelle- me pazarlıklarıyla kurulduğu suçlamaları- na hedefolan hükümetin de\amı açısından sorun y aratmay acağını öne sürmelerine kar- şın. son gelişmelenn DYP'nin RP ile koalis- yonu sürdürmesini zorlaştıracaSına ı^aret edildi. DYP Genel Başkanı Başbakan Vekıli ve Dışışleri Bakanı Tansu Çiller. dün Mardin ve Kahramanmaraş'a hareket etmeden ön- Libva Dev let Başkanı Kaddafi'nin. Başba- kan Erbakan'la düzeniediği ortak basın top- lantısı sırasında Türkiye'yi hedef alan ha- karetlerine ilişkin sorulan yanıtladı. Türk- lerin, Libya topraklarını 400 yıl yönettiği- ni vebölgedeki insanlaraOsmanlı İmpara- torluğudönemindeönemli hizmetlergötü- rüldüğünü anlatan Çiller. ortaya çıkan skan- dala karşın Erbakan'ın Afrika gezisini şu sözlerle savundu: "Vanlışolan,gidiporadan(Lib>"a'dan), bir- ÇİZIV1EDEIV \X KARI takım ticari imkânlanmızı çoğaltmak veya bize olan borçlannın ödenmesi için bir giri- şimde bulunmak değildir. Ama Kaddafi, bir kez daha tarihi hata yapmıştır. Bu hata, vahim bir hatadır. Türkiye. dostlannı ve düşmanlannı açık bir şekilde görmüştür. Dışişleri, tepkisini hemen koymuştur. Va- him bir hatadır. Şu veya bu istiyor diye Tür- kiye ne bir tek çakıl taşını verir ne toprak bütiinlüğünden vazgeçer ne de terörle mü- cadelesinden vazgeçer. PKK teröristtir, bü- tün dünya bunu böy lece algılamıştır. bövle- ce ilan etmiştir." Kaddafi'nin. "onurkırıcrolarakdeğer- lendirilen açıklamalarının "Türkiyegibi bir dostu karşısma almak için yeterii oİduğunu" anlatan Çiller. yaşanan skandala karşın Lib- ya ve benzeri gezilerin sürdürülecefini şu sözlerle dile getirdi: "Kaddafi'nin büyük hata- sı. bizim ülkemize olan borç- lannın ödenmemesi için veya bizim bu tür girişimlerimizi yapmamamız için bir neden de değildir. Biz bunları yap- maya devam ederiz. Türki- ye, terörle mücadelesini de yapmaya devam eder." Çiller, Kaddafi'nin tutu- munu eleştırirken "Herkes haddini ve tarihini bilsin " de- TKK'nin yanında^ Çiller, Türkiye'nin doğu- daki komşulany la yeterince ilgilenmediği kaygısının gün- deme gelebileceğini. ancak bu gorüşün dogru olmadığı- nı anlattı. Çiller. Libya ve benzeri gezilere devam edi- leceğıni açıklamasına karşın. Kaddafi'nın. Türkiye'nin top- rak bütünlüğü mücadelesine karşı olduğunu belirterek çe- lişikbirtutumsergiledi. Çii- ler. ^öyle devam etti: "Libya olsun, Suriye olsun, Iran olsun, Türkiye'nin en önemli meselesi olan PKK ve toprak mücadelesinde Türki- ye'nin vanında değil. adeta karşısında olmuşlardır. İran, bu tür PKK yanlılannı sınır- lannda beslemiş,smııiannuz- dan geçen bu teröristler her gün 3 şehit vermemize neden olmuştur. Bu durum içinıiz- de bir yara olmuştur. Biliyo- ruz ki, Suriye Apo'yu besle- mektedir ve Kaddafi açıkça PKK'ye destek vermiştir. DYP'lı bakan ve yöneticı- ler Kaddafi yi eleştırirken. Libya skandalının RPileyü- rütülen koalisyonda sorun yaratmayacağı mesajını ver- meye özen gösterdiler. DYP'lı Dev let Bakanı Nevzat Ercan Libya nın "çadır devleti ve kabik aşiretidüzeninden kur- tulamadığım" söyledi. Yılmaz: Delinin ayağına giden delidir DÜRDANE KOCAOĞLL / AH.METŞEFİK RİZE /TR\BZON - ANAP Genel Baş- kanı MesutYılmaz,"delisaçmasısözlersarf eden Libva Dev let Başkanı Muammer Kad- dafi'nin avağına gjden Başbakan Necmet- tin Erbakan'ın da deü olduğunu" söyledi. Dış politikava ilişkin olarak hükümet hak- kında verdiklen genel gö- rüşme önergesini, genso- ruya dönüştüreceklerini bil- diren Yılmaz. Başbakan Er- bakan'a istıfa çaSrısında bulundu. DYP Genel Baş- kanı ve Başbakan Vekilı Tansu Çiller'in. hakkında- ki yolsuzluk dosyalannın kapatılmasi konusunda ümide kapılmamasını iste- yen Yılmaz. "REFAHYOL hükümetinin devTİlmesi ge- rektiğini" v urauladı. REFAHYOL hükümeti- nı demokratik vollardan de- virrnek için halktan destek isteme turuna çıkan Mesut Yılmaz, gezisinin 3. günün- de Rizede bazı açılışlara katıldı. Rıze Be- lediyesi'nizivareterti. KaraderıizTeknik Lni- versıtesf nin yeni öğretim vılının açıhşına da katılan Yılmaz. öğrencilere. "Türkive Cumhuriy eti'nin laik,demokratik esasları- nasahipçıkın" diye seslendi. Gezi sırasın- da gazetecilerle de sohbet eden Yılmaz. Başbakan Erbakan'ın Afrika gezisinin. cum- huriyet tarihindekı en büvük dış politika skandalınadönüştüğünü söyledi. Olumsuz- luklann baştan belli olduğunu. bu nedenle Erbakan'ı gezive çıkmamasi için uyardık- lanııı kavdeden Yılmaz. "Mısır'dabaşlayan rezalet Libva'da doruk noktasına ulaştı" dedi. Ortada. Türkiye've vapılmış çok ağır bir hakaret olduğunu v e bunun asıl adresi- nin Türkive değil. yalnızca Erbakan oldu- âunu anlatan Yılmaz. "Erbakan bu haka- 'Eşigöriilmemiş bir aşağdanma y ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- DSP. bugün yapacağı grup toplanfı- smda hükümete karşı ve- rilecek gensoruyu görü- şeceL DSP Genel Başkanı BüîentEce- vit dtş gezilerdeki uygunsuz ve yakı- şıksız tutumlardan Başbakan Necmet- tm Erbakan kadar, DYP Genel Baş- kanı. Başbakan Vekili ve Dışişleri Ba- kanı Tansu Çiller'in de sorumlu oldu- ğunu bildirdi. Ecevit, gezilerden ön- ce devletin istihbarat birimleri ve üst makamlarından görüş almadığma dik- kat çektigi Erbakan'ı. "Sen Türki- ye'ninBaşbakanrsın.Libya'nındeğU" sözleriyle eleştirdi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. dün parlamentoda düzeniediği basın toplantısında, Türkiye'nin küçük dü- şürülmesine neden olan Erbakan'ın dış gezilerini değerlendirdi. "Eşi gö- rülmemiş aşağüanma muamelesi ile karşılaşıkl]'' diyen Ecev it. Erbakan" ın bu ülkelere kendisini zorta davet ertir- diğini anlattı. Erbakan'ın. Libya Dev- let Başkanı Muammer Kaddafi'nin bölücü teröre açıkça destek veren ko- nuşmalannı boynu bülcükdinlediğine. ayrıca teşekkür ertigine dikkat çeken Ecevit, Başbakan'ın, devletin istihba- rat birimleri ile üst makamlanndan görüş almadan gezilere çıkmasını eleş- tirdi. Erbakan'ın, kamuoyu ve muha- lefetten yöneltilen uyarılara karşın Libya'ya gitmekte direndiğini anla- tan Ecevit. "Kendisinin hakettiği,u!u- sumuzun, devletimian hak etmediği gezide Erbakan direndi" dedi. reti hak etmiştir" 1 diye konuştu. Türk ulu- sunun böyle bir hakareti kesinlikle hak et- mediğini. böyle bir hakaretin hazmedilme- sinın mümkün olmadığını kavdeden Yılmaz. hükümet yetkılilerinin durumu düzeltmek için çeşitli açıklamalarda bulunduklannı belirierek sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet Bakanı Abdullah Gül. Kadda- fi'nin sözlerinin deli saçması olduğunu, bu sözleri küçümsediğini söyle- miştir. Eğer Kaddafi'nin söz- leri deli saçması ise delinin ayağına giden de avnı şekilde delidir. Ziya Paşa'nın bir sö- zü var: Deliylevakitgeçirenin kendisi de delidir. Erbakan'a bir tavsiyem var. Ziyaretini bu noktada kessin ve vakit ge- çirmeden Türkiye'yedönsün. Sonra zaten heyetteki işadanı- lan da Nijery a'ya gitmiyorlar- mış. Bu durumda Erbakan'ın yapması gereken hemen Tür- kiye've dönmek, Esenbo- ğa'dan dosdoğru Çankaya Köşkü'ne çıkmak ve istifası- nı sunmakrır." SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR BEDAŞ kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ERDOĞASCCS'AL Libya lideri Kaddafi'nin söz- leri, ortaiığı iyice karıştırdı. Her çeşitten Türk politikacısı ve ga- zetecisi, "onur" savaşçısı ke- sildi. Bu rüzgârın, Erbakan'ın siyasi geleceğini altüst edece- ği anlaşılıyor. Herkes Erbakan'ın dış politikadaki öngödisüzlüğü- nü eleştiriyor. Kaddafi'nın nedi- yeceğini hesaplamadan paldır küldür geziye çıktığı için RP li- deri. topun ağzına konuyor. Erbakan, bir islamcı ülkeler paketi oluşturup. bu ülkelerle yeni bir anlayış(!) temelinde iliş- kiler kurabileceğini düşünüyor. Özellikle, şeriatla yönetildiği söy- lenen ülkelerden, Türkiye yara- rına sonuçlar çıkarabileceğlni kanıtlamaya çalışıyor. Bu amaçla, Iran gibi Libya gi- bi Nijerya gibi Irak gibi despo- tik yönetimleraltındaki ülkeler- le İslamiyet temelinde bir ittifak oluşturmaya çabalıyor. Bu ül- kelerle kurulacak dostlukla, ye- ni bir seçenek yaratabileceği zehabına kapılıyor. Erbakan, Iran'da Humeyni re- jimiyle, Libya'da 40 yıldır aşiret düzeni üzerine kurulmuş Kad- dafi despotizmiyle, Nijerya'da kanlı diktatörlükle kurmayı dü- Erbakan'ın Nafile Düzeni şündüğü yeni ilişkilerle nasıl bir mesaj verebileceğini ve bura- dan nasıl bir çıkış yolu bulabi- leceğini umuyor? Kerameti ken- dinden menkul bu yönetımler, RP'lilerde hangi umutlan yara- tıyor? Bunu anlamak ve birbaş- kasına anlatmak da mümkün değil. Erbakan'ın ve RP'nin temel açmazı, islamıyeti bir devlet dü- zeni olarak uygulamaya kalkan çağdışı rejimlerde bir keramet araması. RP'lilerin kafasındaki temel sakatlık. "islami devlet düzeni" gibi umutsuz ve tehli- keli bir seçenekte ısrar etmele- ri. Onlar, Türkiye gibi iki yüzyıl- dır demokratıkleşme mücade- lesi veren, bütün zaaflarına kar- şın çağdaş bir yaşamın tadını tat- mış bir ülkeye. din adına geri bir elbiseyi giydirmeye çalışı- yorlar. Böyle bir çaba. abesle uğraşmaktan başka birşey de- ğil. Kısa süreli bir hükümet de- neyi bile. bu hedefin ne kadar saçma sapan olduğunu kanıt- lamaya yetti. Erbakan'ın seçmenlerine sun- duğu "islami düzen" projesi, hiçbir ciddiyeti olmayan ve hiç- bir geleceği olmayan uydurma bir proje. Böyle bir deneyin ya- şanması bir bakıma iyi oldu. Bu deney, RP'lilere de ona destek veren çevrelere de sanırım çok şeyler öğretiyor. Ortaya çıkan siyasi manzara. RP'nin uzun bir süre bu iktida- rı götürme yeteneğinin olmadı- ğı yönünde. Erbakan abesle iş- tigal ederek kendi siyasi sonu- nu da adım adım hazırlıyor. Evet, Erbakan bu gidişle bir süre sonra hükümeti kaybede- cek. Peki ya sonrası? Erbakan'a karşı çıkan ve sözde laikliği sa- vunan siyasiler ne yapacaklar? Bugüne kadar siyasi islama prim sağlayan poütikalardan vaz mı geçecekler? Demokratik ve ba- rışçı bir Türkiye için çaba mı sarf edecekler? Laikliğe göğsünü si- per eden(!) Mehmet Ağar'lar, Necdet Menzir'ler, Cavit Çağ- lar'lar bir gelecek umudu yara- tıyorlar mı? Türkiye, insan hakları özürlü bir ülke. Bunun sebebi de Erba- kan'a seçenek olarak sunulan politikacıların bugüne kadarki uygulamalan değil mı? Yann on- lara da bir başka Batı ülkesin- de, Türkiye'deki uygulamalar yüzünden ağır sözler söylen- meyeceğini kim garanti edebi- lir? Dahaönce, Batı ülkelerinde insan haklarını ihlal eden bir ül- kenin başbakanı olarak laik si- yasetçilerimiz hakaretlere uğ- ramadılar mı? Erbakan, birabesliğin sözcü- sü olarak iktidan kaybedebilir. Ye- niden önümüzdeki günlerde mu- halefete geçebilir. Ancak unut- mayalım, RP'yi güçlendiren bü- tün koşullar aynen sürüyor. Bu koşullar, bazılarının sandığı gi- bi yalnızca din dersleri zorunlu- luğunun sürdürülmesi ve imam- hatip okullannın açılmasıyla sı- nırlı değil. Merkez sağ iktıdarlar, her zaman islamcı akımlara yar- dımcı oldular. Bu, 40 yıldır böy- le. Ama RP, son 10 yılda yüksek prim yapmaya başladı. Bunun nedenleri üzerinde kimse dü- şünmüyor. Türkiye, demokratik bir ülke değil. Türkiye'deki demokrasi güçleri sürekli ezilıyor. Gerilikten güç alan siyasi İslama direne- bilecek ilerıci kuvvetler, sürekli devletin tehditi altında. Sivil top- lum örgütlerı, Menzır'lerın, Ağar'lann elindeki devlet kuvvet- leriyle etkisizleştiriliyor. İşte bu boşluğu siyasi Islam dolduruyor. Şunu da unutmamak gerekir, RPgitsebile, her zaman önem- li bir siyasi potansiyeli elinde tutmaya devam edecek. Siya- si islamın, laik sistem ve çağdaş yaşam içinde kendisine bir yer bulması, Türkiye'nin önündeki önemli sorunlardan birisi. Çağ- daş ve demokratik bir Türkiye dışında başka bir seçenek yok, übya'lara, Iran'laragiderekora- dan bir gelecek elde etmeyi um- mak, Türkiye gibi bir ülkede an- cak deli saçması olarak bir kıy- met ifade eder. Ancak Türkiye'deki demok- rasi yarası, Erbakan'ın hüküme- ti terk etmesiyle tedavi olama- yacak kadar derinde. Bu yara- yı tedavi etmeden, daha çok ağıtlar yakarız. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA SkandaL. Şeriatçı basın, Libya lideri Kaddafi'nin Türkiye'yi aşağılayıcı sözlerini nasıl değerlendırdi? RP'nin yayın organı Milli Gazete sanki ortada bir şey yokmuş gibi verdi: "Teröre karşı işbirliği..." Yani Türkiye ile Libya, teröre karşı işbirliği yapa- cakmış... Yeni Şafak gazetesinin manşeti şöyleydi: "Erbakan'dan Kaddafi'ye rest..." Üst başlık: "Libya liderinin inadı, Türk-übya ilişkilerinikopar- dı..." Yeni Şafak gazetesi, Kaddafi'nin açıklamaları kar- şısında Başbakan Erbakan'ın kapıyı vurup çıktığı- nı dayazıyor... Milli Gazete ve Yeni Şafak, Erbakan'ın 'Libya boz- gunu'nu farklı yorumlarken Akit gazetesi olayı gör- müyor. Akit'te minnacık bir haber var: Erbakan, Libya'dan müteahhitlerın alacaklarını istedi..." Oysa ortada onur kırıcı bir durum var. Çünkü Lib- ya liderı Kaddafi. resmen Türkiye Cumhurıyeti'ne hakaret ediyor, aşağılıyor. Tüm bunlar olurken Yeni Şafak gazetesinde Ame- rikalı CIA ajanı Graham Fuller'ın bir açıklaması çı- kıyor. Ne diyor Fuller: "ABD, RP'yi anlamak zorunda..." Acaba bu bir rastlantı mıdır? • • • Şeriatçı basının. Libya lideri Kaddafi'nin, Erbakan'ın gözlerinin içine baka baka Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret etmesini içine sindirebilmesinin anlamı ne- dir? İşte üzerinde durulması gereken asıl konu budur... Birdefa RP'nin yayın organı Milli Gazete yalan ya- zıyor. Çünkü Türkiye ile Libya 'teröre karşı işbirliği' anlaşmasına imza atıyor ama orada 'PKK' adından söz edilmiyor. Yani Libya, PKK'yi terör örgütü ola- rak görmüyor. Ortak bildirinin bir bölümüne isterseniz göz ata- lım: "Türk tarafmın PKK örgütünce uygulanmakta olan terör faalıyetlen hakkında bilgi vermesinden sonra Libya tarafı da Cemahıriyye ve Arap milleti- ne yönelik olarak bazı ülkelere mensup çevre ve ku- ruluşlar tarafından uygulanan terörist faaliyetler hakkında bilgi verdi. Taraflar, kendilerıni ikna eden bu açıklamalan dik- kate alarak terörün her türûnü kınadıklannı ve te- rörle mücadelede ayrım yapılması metodunu red- dettıklerini teyit etmışlerdir. Bu maksatla iki ülkenin ilgili mercileri en kısa za- manda bir araya gelerek bölgedeki terörle yapıla- cak müşterek mücadelede hangi örgütlere önce- lik vereceklerinibelirleyeceklerdır. Aynı zamanda bu mücadeleyi nasıl birprogramlayapacaklannı da tes- pit edeceklerdir." Bakın, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Erba- kan'a "Ortakbildiriyiimzalamayın" diyor, ama Baş- bakan hiçbir şey olmamış gibi davranıp 'ortak bil- diri'yi imzalıyor... 70 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin tarthinde böyle bir durumu içine sindiren DYP lideri bundan sonra ne yapacak çok merak ediyoruz... • • • Şeriatçı kesimin, Libya lideri Kaddafi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretini umursamaması ve hâlâ olayı bir başka çizgiye çekmesi düşündürücüdür. Şeriatçı basın 'darbe' ile RP tabanının gözlerini bir başka noktaya çevirirken amaçlan da açıkça orta- dadır: "RP'yi asker istemiyor!" Bugün enflasyon yüzde 80'lerde olup REFAHYOL iktidan ülkeyi bir çıkmaz sokağa doğru hızla sürük- lemektedir. Zulüm edebiyatı yapan şeriatçı çevre- ler, bu arada 'devletiçinde' hızla örgütlenmektedir. Bu örgütlenmeyi açığa çıkaran herkes onlar için •daflbec/'dir. Olayın özeti bu!.. Milli Gazete'de Süleyman Arif Emre'nin yazısı da zaten RP'nin içinde bulunduğu ruh yapısını çok iyi anlatmaktadır. Yazıdan bir bölüm aktaralım ve RP'nin içinde bu- lunduğu 'komik durumu' hep birlikte görelim: "Bilindiği gibi önce darbe söylentileh çıkartıldı. Bu söylentilere Mes'ud Bey, hem nalına hem mı- hına vuran sözleriyle güç katmaya çalıştı. Böylece iktidar kanadına mensup milletvekillerinin endişe- ye ve paniğe kapılması sağlanacaktı. Tabii ki bu pa- nık ve korku hali onların partilerinden veya en azın- dan koalisyondan soğumalarına yarayacaktı. Kor- kutarak adam kopardıktan sonra ise biz demokra- tik rejimi korumak için işte normalyoldan hüküme- ti düşürüyoruz, yerine yenisini kuruyoruz denecek- ti." Acaba RP'liler bu senaryolara kendileri de inanı- yorlar mı? Hiç sanmıyoruz!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya io Planet.com. TR Şeriatçı eyleme soruşturma ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - .Ankara Cumrıu- nvet Başsavcısı İlhan Me- sutoğlu. RP Ankara il ör- gütünce düzenlenen v e Hiz- bullah gösterisine dönüşen '•İsrail'i protesto mitingi" ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Baş- savcılığın incelemesi so- nunda. ola> ın Ankara Dev - let Güvenlik Mahkeme- si'nin (DGM) görev alanı- na gırdiğini belirlemesi du- rumunda. eylemin düzen- leyicileri ve katılımcılan hakkında Terörle Mücade- le Yasası (TMY) ve Türk Ceza Yasası"nın (TCY) il- gili hükümleri uyarınca da- vaaçılabilecek. Ankara Cumhuriyet Baş- savcısı Mesutoğlu. gösteri- nin hemen ardından gerek- li incelemelerin başlatıldı- ğını kaydederek inceleme- lerin sonuçlanmasının ar- dından gerekirse dava açı- lacağını bildirdi. Mesutoğ- lu. eylemin Ankara DGM Başsavcılığf nın görev ala- nına girip girmediğıne. in- celemelerin sonuçlanması- nın ardından karar verile- ceğinede işaret etti. Ankara DGM Başsavcı- lığı'nın eylemle ilgili olarak Ankara Cumhurivet Baş- savcılığı'nın incelemeleri- nin sonuçlanmasını bekle- diği öğrenildi. Ankara RP il örgütünün Kocatepe Ca- mii'nde kılınan euma na- mazının ardından düzenie- diği ve "şeriatçrgösterive dönüşen İsrail'i protesto mı- tingi ile ilgili soruşturmanın DGM'nıngörev alanınagır- diği belirtildi. Ankara Cum- huriyet Başsav cılığı 'nın so- ruşturma sonunda "görev- sizlik" karan v ererek dosya- yı DGM've göndermesi du- rumunda. eylemcilerve gös- terinin düzenleyicilen hak- kında TMY ve TCY ilgili hükümleri uyarınca dava açılması gündeme gelecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle