25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8EKİM1996SALI 12 DIZIYAZI Yürütülen dış siyasetin gerçekçiliği rurkıve Iran ve Afganıstan arasındakı ılis.kilen değerlendınrken bu uç ulkenm vonetıcılen aıasindakı karsjlıklı sempatıvı hatırlatmak vetersız kalacağı ıçın ozeîlıkle ızlenen gerçekçı siyaset uzennde durmahv ız Uç vonetıeının ızledıklen gerçekçı sıvaset sonucunda. Turkıve ıle Iran \e Afganıstan arasındakı ılıskıler vara almaksızın surdurulebılmistır Turkıve \e Iran arasında 22 Nısan 1926 tanhınde ımzalanan anlaşma, temel olarak ne Kurt sorununu ne de sınır anlasmazlığı kosullarını deâistırebılmıştı Ozelhkle 1925, 1929 \e 1930 vıllarında baskaldıran Kurtler, Iran sınırındakı dağlık bolgelere sığınmislardı Ikı ulke arasindakı gergmlık, 1928 Ekım avında, Kurt çetesı tarafınddiı Iran a kaçırılan tutukluların lade edıhnemesı halınde dıplomatık ihskılerın kesıleceğını bıldırcn bır Turk notasivla doruk noktasiııa ulaşmıstı Iran nın 1928 de Bakaıı Mirza Muhammet \li Han Furuki'v ı Turkıve've gond;rmesi \e 1928 Hazıran a\ ında ek bır protokol ımzalaması Turkler ıçın veterlı olmamıstı (14) İkı ulke arasındakı ılıskılerın duzelmesını \e 23 Ocak 1932 tanhlı sınır anla^masının ımzdlanmaMnı sağlavan unsurlararasında. Turklerın Doğu Anadolu'vu denetımlerı altında tutrruljnnın vanı sıra Şah Rıza'nın sergıledığı vapıcı tutumun onemını \e 1927 Ekım avında gondenlen nota karsısında ılımlı bır ta\ ır ızle>erek toprak odunlerı vermış. olmasını belırtebılınz Emanullah Han iktidardan düşürülür Şah Rıza. hedef olarak Tebnz - Erzurum - Trabzon >olunun açılması uzennde ısrarla durmuş.tu Gerçekten de Iran ın kuzevı, ıktısadı açıdan SSCB"\e bağımlı kaldığı ıçın ancak Turk lımanları voluvla Batı pazarlarına açılarak gelısebılırdı (15) Dığergerçekçı bırornek ıse 1929"da Emanullah'ın iktidardan du^urulmesinden sonra Turk ve Afgan vonetıcılerınm gosterdıklen karsıhklı olgunluktur Emanullah'ın de\rılmış olması venılıkçı bır vonetıcive karşı gerıcılenn sağladığı zaferı uzuntu>le karşıla>an \e bağımsız bır muttefıkını vıtıren Atatûrk ıçın ağır bır darbe olmustur Afganıstan ıle ılıskılennı a>nı duzevde surdurmek ısteyen Aiaturk. Kâhıl Buyukelçisi Yuşuf Hiknıct Be\'ı. >enı hukumdar Habibullah ıle ıvı ılıskılerkurmak uzere gorev lendırmı^tı Kaldı kı Habibullah gencılere hızmet eden bır çete reısınden bas.kasi değıldı (16) Avnı »ekılde Ataturk 1 kasım 1929"da gonderdığı bırtelgrafla Şah Vadir'ı resnıen tanıdığını bıldırmıstı (17). Bunun vanı sira Turk buyukelçısının. guven mektubunu Şah Nadır'e ancak 1930 Hazıran avında sunmasi olavının altında Atganlıların Emanullah'ın etkiMiıden uzakla^mav ı beklenıelerı gerçeğı vatıvordu \ ıne de Şah Nadır Emanullah ın bıraktığı olumlu etkılerı sılmek ıçın Turkıve ıle ıvı ılışkıler kurmu^, bovlelıkle rejımın venılıkçı \e dınamık \onunu bır olçude surdurmek ıstemı^tı (18) Sonuç olarak uç ulke arasında vunıtulen ıvı ılıskıler 193" 7 vılında çok taraflı bırpaktın ımzalanmasına vol açacak \e ıvı kom^uluk ılışkılen çerçevesını aşaeaktı Bu ılıskıler bas.ta venılenme arzusiı olmak uzere ulusal bağımsizlık ıradesı ıle uç yonetıcının kisisel yakınlaşmaları sonucunda gerçeklesmışjı Dıplomatık ılıskıler ıse ulusçu ve retormcu olarak saptanan ikılı amacın sağlam ve belırgın temelını olusturmaktavdı Ataturkçuluğun Iran \e Afganıstan uzerındekı etkısını ele almadan once Ataturk devnmlerının. bu ıkı ulke halklarına ve vonetıcılenne nasil ulastığını açıklamava çalı^acağız Şah Rıza ve Emanullah'ın Türkiye ziyaretleri Atarurk. Şah Rıza ve Emanullah'ın farklı kısılıklennı daha ılerıde ele alacağız Bu uç dev let adamı arasındakı kışı^el ılı^kıleronem ta^ımaktadır Ulusçu ve venılıkçı olarak bılınen uç dev let adamı. hemen hemen av nı zamanda ıktıdara gelmişjerdı Ataturk ve Şah Rıza subavdı Atarurk ıle Emanullah. Batı kulturune açılma konusunda benzer nıtehklere sahıplerdı (19) Bu uç dev let • İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesini ve 23 Ocak 1932 tarihlı sınır anlaşmasının imzalanmasını sağlayan unsurlar arasında, Türklerin Doğu Anadolu'yu denetımleri altında tutmalarının yanı sıra, Şah Rıza'nın sergilediği yapıcı tutumun önemini ve 1927 Ekım ayında gönderılen nota karşısında ılımlı bır tavır ızleyerek toprak ödünleri vermış olmasını belırtebılirız. adamı arasında var olan karsılıklı havranlık. geç de olsa ozelhkle Şah Rıza ıle Emanullah ın Turkıve've >aptıkları zıvaretlerde ılgınç olarak ortava çıkmistı Emanullah kraliçe Sureyva ıle 29 Kasım 1927 -20 Hazıran "1928 tanhlen arasmda çıktığı Avrupa seyahatının ardından beraberınde Emanullah ın kavınpederı Dısıslen Bakanı Terzi ıle Tuıkıve \e »elmı^tı (20) Emanullah ı 19 \1aviCl928 gunu Istanbul da resmı bır hevet Ankara'va vardığı 20 mav ıs gunu ıse Ataturk karsılamı^tı Soz konusu zıvarette Emanullah, daha çok Turklenn venılıkçı ba>anlan ıle ılgılenmıs Istanbul'dakı resmı geçıtlerın vanı sıra Ankara'da 20-26 mavis tjnhlerı arasinda kendısıne venlen resmı vemekler duzenlenen zıvaretler ve goruşmelere katılmıştı İstanbul'dd ddha sonra Guzd Sanatlar Akademısı'nı Askerı Akademı vı Genelkurmav Okulu nu ve muzelerı zıvaretefmıs HıUdcılık kurumu Muduru Hasan Fehmi Be>'le tanismıştı Turk-Afgan dostluğunun en guzel vanını karsılıklı bıldırıler ve Turk basınının havranlıöı olu^turuvordu kral Lmanulldh I hazıran gunu. bır Turk gjzetecısınedostluğu »ovle tanımhvordu "Bizi daima kardeşiniz olarak gurmelisini/, çunku si/ Afganların ağabe\lerisiniz." 20 mav ista venlen resmı bır vemek sırasında Gazı nın "ortak bir amaca \onelik" ıkı halkı \e onlann ^>eflerını o\ mesı uzerıne Fmanulldh dvnı sıcak vdkld^ımıvld ~Sevgili>easilağabe>im" dıve başlavarak Turkçe vanıt verır Emanullah Han yenilikçi siyasete hız verir Emanullah. Ataturk'u "Genç Turkiye'nin pariak geleceği"nın tek varatıcısi oldrak değerlendınrken Afgan halkı adına ona sov le seslenmekteydı '"Ekselanslannın gece gunduz demeden çalışarak \arattığı enerji dolu etkin modcl sonucunda. sevgili I urkivo'nin kazandığı başarıları, gözlerimizde sev inç pırıltıları \e gururla kar^ılı\oru^." (21) Arlık karsılıklı konu^malarda kullanıldiı ulusçu ve venılıkı,ı devımlerden geleneksel dını ovgulere veı kalmamibtı (22) Emanullah'ın soz konusu zı>aretı. ulkesmdckı venılıkçı sivasete hız vermesınde buvuk bır ıol ovnadı Daha onte belırttığımız anlasmd bağldmındd Kabıl e Turk askerı ddnışnunLııın gonderılnıesine karar verılmesıv le Turk lıcvetı bır buv ukelçılık halıne donusmu^tu Sonuı, olarak Turklerın çağdasla>ma vonunde olu^turdukları ornekten etkılenen Emanullah venılenme alanında kavdedeceğı mesatenın bovutlarını gormus ve venı atılımlar ıçın sabırsızlanmıstı (23) Şah Rıza nın sevahatı de buıid benzer bır nıtelık ta>ımaktavdı Turkler, oncelıkle Tebnz - Erzurum volunu açnidk ıçın çok uzun hazırhklar vapmısldrdı Tcbrız'de Şah Rıza'va Ataturk uıı kendisinı bır an once karde^çe duvguldrld misatır ettnek ıçın bekledıgı telgrdfld bıldırılmı^tı Iran hukumetı berabeıınde sekız subav Baba Şah Rıza'nın ziyareti, Emanullah Han'ın ziyaretinden daha da etkili olmuş, heyet üyeleri Ataturk devrimlerini daha geniş bir biçimde duyurmuşlardı. (üstte solda) Emanullah'ın devrilmiş olması, yenilikçi bir yöneticiye karşı gericilere karşı sağladığı zaferi üzüntüyle karşılayan ve bağımsız bir müttefikini yitiren Ataturk için ağır bir darbe olmuştur. (altta elinde şapkasıyla) vuksek duzeydekı bes. burokrat ve bır gazetecı olmak uzere, Eıridnullah'ınkınden daha kalabahk bır heyetle \ola çıkmış. 10 Hazıran 1934 gunu Turkıve've varmış ve Trabzon dan gemıv le Samsun a geçmı^tı Ataturk. Samsun da kusursuz bır karşjlamd torenı hazırlamıs bın Turk askennden olusan onur kıtası Şah'ın onunde dız çokmuştu Şah, 6 Temmuz 1934 tanhınde Iran'a gen donmu^tu (24) Buzıvaret 1928 vılında Emanullah'ın zıvaretınde olduğu gıbı, karsılıklı memnunıyet ve gorkemlı gosterılerle geçmıstı Bu tur gosterıslere pek yatkın olmayan Iran Şahı. 28 hazıranda Ltanbul'da vasa>an Iranlılara vaptığı konu>mada. ıkı ulke halkları arasındakı dostluğu ovmuştu "Dini saplantılar \e cchaletten kay naklanan eski tartışmaların bittiğini buv uk bir ze\ kle fark edivorum. Gelecekte, iki ulusun refah ve mutluluk volunda karsılıklı gmen ve dostluk bagı içinde birlikte. el ele j urume>e ve beraber yaşamaya de\am edeceklerini umit edivorum." (25) Baba Şah Rıza, Atatürk'ün başarılarından etkilenir Ikı dev let başkanının Turkçe surdurduklen goru^meler sırasında Şah Rıza'nın. Ataturk'un başanlarından etkılenmesı kaçınılmazdı Şah Rıza Turkıve'dekı devnmlenn başarısını -Turklerin sivil m a askeri olsun buv uk bir disiplin arılav ışına sahip olnıalannda" gormus ve iranlılann daha da ılerı gıdeceklennı belırtmıştı (26) Şah. Turk sivasetçılennın onemını. I934'te kendı hukumetının gızlı bıroturumunda şovle açıklamaktavdı "Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesinin sım, Ataturk'un bilgeligi ve \atansever danışmanlara sahip olmasında saklıdır." (27) Bu a^amada tarıhçılenn de sık sık basvurduğu. Ataturk'un kısılığının on plana alınmaM olgusuna daha ılende değınecegımızı belırtelım Soz konusu zıvaretın en onemlı ıkı konusunu ordu ve dın oluşturuvordu Ataturk. İranlı subaylara Turk askerı kurulu:}lannı gezdınrken. Şah Rıza. Mare>al Fe\zi Çakmak'la samımı gonıs,melerde bulunmaktaydı (28) Ataturk'un halkın onunde bır muftuyu azarlamasından memnun kalan Şah Rıza, genellıkle dını konulan ılgıyle ızlıvordu (29) Şah Rıza'nın zı>aretı. Emanullah'ın ziyaretinden daha da etkılı olmu^, heyet uyelerı Ataturk dev nmlennı daha genıs bır bıçımde duvurmu>lardı Şah Rıza şapka gıyılmesı. kadının başını açması gıbı kararlann derhal uygulamasına geçmıstı Sadabâd Paktı'ndan doner donınez dun>a basınını okunıak ıçın çev ırmenler gorev lendırmıs. sonuç olarak koktendıncılere karsı koymak ıçın ıvıce vııreklenmistı (30) Emanullah ve Şah Rıza ıçın Turkıve zıvaretı, vapıcı bır rekabet ortamı varatmasi ıtıbamla buyuk bıronem ta^ımaktaydı Şah Rıza. hemen hemen ılk kez. modern bır ulkeyle karsıla^ırken Emanullah ıçın durum bıraz farklı vdı Şuphesiz Avrupa "da bırçok modern ulkeyı zıyaret etmiijtı Ancak >an teokratık bırdevletın gelı^me modelı olan Turkıve'nın. Afganistan uzerındekı doğrudan etkısı ddhd belırgın olmu^tur Sürecek (14) A J TO) \BEE Sııneı for IV2S uge s ?7^-?7{ /? R4\l4Z-t\l agc s n)-2^1 )ann RICH IRD age s 61-64 <nıR RAU4Z4M uge s 269 )unn RICH-tRD ııve s 65 (16) Luıluıt; l( 4D4\EC agc s 166 (1^1 4gt \ IMH \anunul 4nhnes of Indıa \a (\41) gore \fiı Delhı Foretgn P(jlm Ssııırın Frontıeı \o 22 flH)4gt s l*b-lXV luııunGREGORI4\ agt •, H?-NV (IV) 4mıııS4IK4L agt s 25-26 (20/LtumıgH 4D4K1EC agc 126-127 \ı ııot i s 290 291 (21)Bılal\ ŞMŞIR 4taHırk\t )abantı De\kı Bujkanluıt itdatu 1993 1 cılt v 40 (22) Fıant,uıs T41LL4RD4T Lu 1ın aıı ı m age du rnı Amanullah ın L 4sıe Franiıııtt no 263 E\lııl-Ekım 192H s 122-121 LııJuıaH 4D4KIEC age s 12y (2hLııduıVH 4D4UEC age s ]2S laruwGREGOR14\ age s 25X (24/ Doı uld \ UİLBER Rıza Shah P4HL4U The Rı s ııı ı ec tton und RtLonsrnıcdon of Iran İX7 H-1944 \en )oık /(i'i s 1^-159 (2y 4gc s n9 (26) )ann R1CH4RD agc s 66 (2") Do/uıld \ ii İLBER age \ 60 (2M )unn RICH4RD age s 6n (29)DonM\ U İLBER açc •, 158-159 (30) 4ge s 60 )ann R1CH4RD uge t 6869 ÇALIŞANLARIN SORLLARI / SORUNLARI \ıi3iAZ ŞIPAL Universite öğretim görevlflerinin ek göstergeleri Som: Bir universitede oğretim gorev lisi olarak çalışırken 1994 v ılın- da isteğimle emekli oldum. Çahşma surem: 28 >ıl, 9 av Dere- cem: 1/4. Ek gostergem. kayıtlara gore 3000.1996'da emekli olan oğretim gorev lilerinin ek gostergelerinin 3600 olduğunu oğrenince. ben de gereken kuruma dilekçe v azdım. Bu konuv - la ilgilenen kurumdakj gelen va/ıvı okuvunca, 657 savılı \aw uvarınca. Eğitim ve Oğretim Hizmetleri sınıfından olduğumu oğrendim. Bunagöre: Ben 657 sayılı vasav a gore eğitim ve oğ- retim hizmetleri sınıfında mıyım voksa 2914 sa> ılı > uksekoğ- ri'tinı PersonelYasası'nagöre "akadenıikpers(>nelsınıfi"ndan mıyım? Oğretim gorev lilerinin ek göstergeleri 1 Ocak 1995'ten geçerli olmak uzere 3. 600"e çıkanlıvor. Bu. emekli oğretim gorev lileri için de geçerli mi? Kısacası. beninı ek gostergem 3.000 mi voksa 3.600 mu? Ek gostergem aslmda 3.600 ise bu- mı hangi tarihte hak ettim? (R.N.) \ANIT: 2547 sayılı \ uksekoğretım "Vasası nda ver alan \e "oğre- tim elemanlan tanımına giren personeli sınıflandırnıak. av lıklannı ve ekgostergelerinidüzenlemek".2914savıh ^'uksekoğretım Personel ^asası nın amaçlarındandır Bu amaca uvgun olaıak oğretim ele- manlan 2914 savılı vasanın 3 maddesı ıle 3 sınıta avnlmıstır "A) Oğretim uveleri sınıfı: Bu sınıf. profesorler, doçentler \e vardımcı doçentlerden olu- şur. (...) B) Oğretim gorev lileri veokutmanlar sınıfı: Bu sınıf, oğretim gore» lileri ile okutmanlardan oluşur. C) Öğretim vardımcıları sınıfı: Bu sınıf, araştırma gorev lileri ile uzman, çevirici ve eğitim- oğ- retim planlamacılarından oluşur.' 1 Bu maddeve gore ogretım gorev lilerinin 2914 savılı \ uksekoğ- retım Personel Yasasi kapsamında olduğu tartısmasızdır 2914 sav ılı \ uksekoğretım Personel Vasasrnın bırdığeramacı da ^ uksekoğretım Kurumu'nda gorev yapan elemanlarının "avlıklan- nı ve ek gostergelerini'Muzenlemektır Bu amaca uvgun olarak da 18 Mayis 1994 gunlu 527 savılı vasa hukmunde kararnamenın. 19 maddesı ıle 3 sınıfa a>rılmı> olan oğ- retim elemanlannın ek göstergeleri. >enı bır ek gosterge cetvelı ıle ve I Ocak 1995'ten geçerli olarak yenıden duzenlenmiştır Bu du- zenleme ı!e "oğretim gorev lisi. okutmanlar. diğer oğretim vardımcı- lan"ndan. 1 dereceden a>lık alanların ek gostergelen 3 000'den 3 600'e. 2 dereceden avlık alanların ek gostergelen 2 200'den 2 700'e \c 3-7 derece arasında avlık alanların ek gostergelen de I 600'den 2 300'e ve I Ocak 1995'ten geçerli olarak vukseltılmistır Lnıversite oğretim gorevlılennden I dereceden emekli olanlann \e emekli olacakların. emekli aylıklarına uvgulanacak ek gosterge bu kararname ıle 3 000'den 3 600'e vukseltılmıştır "Ben 657 savılı vasav a gore Eğitim ve Oğretim Hizmetteri sınıfın- damıjım?" "(...) l niversitelerin. iktisadi ve ticari ilimler akademilerinin, dev let mııhendislik ve mimarlık akademilerinin. dev let guzel sa- natlar akademilerinin,Turkive veOrtadoğu Anımeİdaresi Ens- titusu oğretim uye ve vardımcıları (...) ozel kanunları hükumle- rine tabidir" denılerek venlmıstır 65~* savılı Dev let Memurlan Yasası, universite oğretim gorevlıle- rını kapsamına almamıştır Bu nedenle 657 sayılı Dev let Memurlan \asası kapsamındakı Eğitim ve Oğretim Hızmetlen sınıfında yeral- nidiıız. vasal olarak olanaksızdır Kısaca. sıze emeklılık haklannız yonunden. 2914 sa>ılı Yuksek- oğretım Personel Yasası'nda ongorulen 3 600 ek gostergenın u>gu- Lınarak emekli avlığınızın bu 3 600 ek gostergeden ve 1 Ocak 199S teıı geçerli olarak hesaplanması gerekır ANKARA NOTLARI MLSTAFA EK.MEKÇİ Ş.K. Eski Vaizdir, Ne Yapsa Caizdir! 27 Eylul 1996 Cuma gunku Cumburıyet'te dordun- cu sayfada "Yargıda Turbanlı Yargıç Devrı' başlıklı dort sutuna çekılmış bır haber vardı Haberı tuylerım urpe- rerek okudum Habenn ıkıncı başlığı da şoyleydı Ada- let Bakanı Şevket Kazan turbanlı yargıç stajyerlerıne "kura' çektırmeyı başardı Yargıçlar Savcılar Yuksek Kurulu, turbanlı stajyerlerın yargıçlık ve savcılık yapa- bıleceklerını oybırlığı ıle karara bağladı Ankara Adhye Sarayı'nda yapılan "kura ' çekme to- renıne katılan Emıne Uçar ıle Hülya Gerçeker adlı ı- kı turbanlı yargıç adayı kuradan sonra kura' çektık- len yerlere atanmışlar Buna karşılık Ş K , turban tak- tıkları gerekçesıyle Bayan Uçar ıle Bayan Gerçeker ın fışlerıne 'Yargıç ve savcı olamaz" kaydı duşen bakan- lık ınceleme yargıçları Kadrı Soğütlüoğlu ıle Ahmet Akgul un gorev yerlerını degıştırerek Ankara Adlıye- sı'ne yollamış. Yuksek Kurul'un kararları kesın olduğundan bu ka- rara ıtıraz hakkı bulunmuyor Kurul, bır açıklama yaparak 'Turbana onay verme- dık" dedı Ancak, 28 eylul cumartesı gunku Cumhurı- yet'teısebaşlık 'Turbanlı Kura Skandalı' ıcJı Ustbaş- lıkta "Turbanlı yargıçlar Emıne Uçar ıle Hulya Gerçe- ker hakkındakt olumsuz goruşun Yargıçlar Savcılar Yuksek Kurulu uyelerınden saklandıgı" belırtılmektey- dı Cumhurıyet muhabırı Evin Goktaş ın haberıne go- re, Yargıçlar Savcılar Kurul Başkanvekılı Sadık Molla- mahmutoğlu, yazılı bır açıklama yaparak 'adı geçen yargıç adaylannın ozluk dosyasında bulunan olumsuz raportarın goruşme sırasında Yuksek Kurul a sunul- madıgını belırterek bu konuda ılgılıler hakkında soruş- turma açılacagını" belırttı Adalet Bakanlığı nda bu olup bıtenlerle ılgılı olarak basın Ş K 'y1 eleştırıyor Vaaay, Ş K Yuksek Kurul uyelerını kandırdı1 ' gıbısıne haberler yazılıyor Kanımca, eski gezıcı vaız Ş K 'yı eleştırmek, kınamak gereksız bır ış Asıl eleştırılmesı, eleştın oklarına tutul- ması gerekenler Yargıçlar Savcılar Yuksek Kurulu'nun değerlı uyelerıdır Ş K den ne beklıyorlar kı? Ş K şım- dıye degın ne denlı turbanlı varsa savunmanlığını ust- lenmedı mı? Sıvas'ta yakılan 35 aydını yakanların sa- vunmanlığını almak ıçın başvurmadı mı'? (Yargıtay'dan çıkan Sıvas kararı uzenne Ş K 'nın yuzu azıcık kızar- mış mıydı' 7 ) Yuksek Kurul Başkanvekılı Sadık Mollamanmutog- lu açıklama yapıyor, "Turbanlılarla ılgılı belge bızden gızlenmıştır Raporortaya sunulmadıgı ıçın, bu neden- le soruşturma açılması konusunda kurul kararaldı 1 " dı- yor Yargıçlar Savcılar Yuksek Kurulu'nun yapacağı ış, şu olmalıydı Bu ad çekmeye katılan turbanlı bayanların çektıklerını geçersız sayıp kendılennın uğraşa (yargıç- lığa, savcılığa) kabul kararını kaldırmak Bunlar "kura- yı" çektıkten atamaları yapıldıktan sonra, "Aaaa, bızı kandırmışlar, oynamıyorum 1 " demek, bu koca kurul uyelerıne yakışmadı Bır kımsenın, devlet memurluğuna atanmasını engel- leyecek bıryasal engel varsa bu engel ortaya çıkarçık- maz, hele o memur, o engelını gızleyerek memurluğa gırmışse o memurluk, memur ıçın "kazanılmış "bır hak olamaz Ortaya çıktığı anda, atanması ıle ılgılı karar es- kılerın deyımıyle "batıl". yanı "hıç sayılır memurluk- tan atılır Orneğın bır muhtar bır beledıye başkanı se- çılmesını engelleyecek bır durum var da bunu gızleye- rek seçılmışse bu da sonradan ortaya çıkmışsa durum Yuksek Seçım Kurulu'na bıldırılır ve ortadan kaldırılır, Yuksek Kurul'un, "Efendım bızden gızlendı bız bu- nun soruşturulmasına karar verdık 1 " demesı Hacı T.O.'nun 148 Erbakan ın sık sık başvurduğu gıbı, bır çeşıt "takıyye" yanı kendını gozetme degıl mıdır'? Turban konusu ıle ılgılı tartışmaları, Turkıye'de sağır suttan bılıyor "Efendım. bu konudakı raporbızden gız- lendı, o nedenle sorumlular hakkında soruşturma açıl- masını karartaştırdık"demek kımseyı kandırmaz Bı- ze raporu sunmadılar, normal dosyalar arasında geç- tı, bızım haberımız yoktu 1 ' demek yetmez Ne zaman kı orada, 'kura" çekılırken tepeden tırna- ğa kapkara yerlere degın uzanan turbanlarıyla birlikte ellerınde eldıvenlerıyle bır tek gozu ışıldayan ocu gıbı kadınlar gelıp kura çektıkten sonra bu da basına yan- sıyınca, 'Efendım bızım haberımız yoktu 1 demek ol- maz Haberınız yok muydu 9 O rapor sızden gızlendı mı'? O zaman hemen raporları getırtırsınız sızı kandı- ranların yargıçlığa ya da savcılığa atanmalannı kaldı- rırsınız Ş K bunlan yapar hep yapar, dogrudur, haklıdır haksızdıro başka Benım sozum, Yuce Kurul'adır, o na- sıl yapar? Nasıl teslım olur 7 148 Erbakan'ın (okul numarası değıl), Lıbya utanca- sı (skandalı) ulkede sıyasal yonetımın ne durumda ol- duğunu gosterıyor 148 Erbakan, Mısır da da Arapça konuştu "Arap hâkımın oglu 'na yakıştı mı ne? Neden "Araphâkımın oğlu" dıyorlardı Sınop ta bır turlu açık- lamadı' Kanımca Erbakan sorumsuzdur, sorumlular, boy- nuzdan oncekı kulaklar değıl mıdır? * • • Şınası Sahnesı'nde RefikErduran ın ' RamızıleJu- lıde oyununu gorduk Guzel oynadı Kenterler Nacı- ye Makal, Mahmut Makal, Alı Gozukara, Mustafa Beykoylu, Leyla Afşar, Neşe Ergun birlikte ızledık Gul Ar sayrıydı, gelemedı Ankaralı okurlar ızlesınleroyunu Pışman olmazlar BLL31ACA 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDANSAĞA: XI Aptal. budala anlamında argo sozcuk 2/ Haysı- yet L zerı top- raklavadaotlaor- tulmus saman vı- ğını 3/ Bır mev- ve Elazıg'ın bır ılçesı 4/Tektonık çukur "Semava set çektı u fı- ganım " (Karaca- oğlan) 5/\emek Cennet ıle cehen- nem arasında bu- lunduğuna ınanıian ver 6/ Lluslararasi Çahşma Or- gutu'nun sımgesı Halo- jenler grubundan gaz ha- lınde valın cısım II \ un- den do\ ulerek vapılan ka- lın ve kaba kumas Ser- best meslek adamlarını ıçınde toplavan resmı bır- " lık 8/ Afvondan elde edı- lenbıralkaloıt 9/Bıryarı- şın belıriı uzaklığı kapsa- yan bolumlennden her bı- rı Guzel çıçeklı bır >us bıtkisi MKARID4N AŞAĞHA: 1/ Bır zamanlar Av rupa da da moda olan Kuba kokenlı bır dans Esknmde kullanılan uç silahtan bın 2/ Başıbosluk, kargaşa Satrançta bır tas 3/ Danısina kurulu Nısastalı tanelerın suvla kavnatılarak bulamaç kıvamına getınlmış dıırumu 4/Utançduvma Sıeak ulkelerde veti!,en. çok ka- hn govdelı bır ağaç 5/ Iskambıl ovunlarında avnı cıns ıkı kagıda venlen ad Ferit Edgu'nun bır ovku kıtabı 6/ Yd- rarlanılan uvgun kosul Bır seyın eksığını gıdermek ıçın ona katılan parça 7/Ya\la va da bahçe kulubesı Bırbol- gede vetısen bıtkılerın tumu 8/Tann'va valvarnıa Iskan- dınav mıtoloıisinde savas \e bılgelık tanrısı 9/ Tantal ele- mentının sımgesı Buyuk tencere
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle