09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 EKİM 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Yeltsin sanatoryuma yatırıldı • MOSkO\A(AA)-Kalp amelıyatı gegreceğı açrklanan Rusya Deviet Başkanı Bons \eltsın. y atmakta olduğu Moskova Merkez Klmığı Hastanesı nden kent dışındakı Barvıka Sanatory umu'na taşındı Devlet Başkanlıgı Basın Sozculuâunce dun >apılan açıklamaya gore Yeltsın, burada da doktor kontrolu altında amelıyata hazırlanacak Yunan meclisi göreve başladı • ATİNA(Cumhuri\et)- Yunanıstan da 22 eylulde yapılan erken gene'l seçımlerden sonra parlamento dun yemın ederek gore\e başladı JOO kışılık Vunaıı parlamentosunda ılk defa olarak uç Turk mılletvekılı olarak «orev yapacak PASOK Gum'ulcıne Mılletvekıiı Galıp Galıp Yenı Demokrası Partısı îskeçe Mılletvekılı Bırol Akıfoğhı ıle ^unanıstan sol ıttıfak Sınazpızmos Gumulcıne Mıllenekılı Mustafa Mustata. Kuranı Kenm e el basarak vemın ettıler Bosna'da her gün bir toplu mezar • SARAY BOSNA (AA)- Bosna nın kuzevbatısında ortava çıkanlan bır toplu mezardan oncekı gun. çoğunluğu kadın ve çocuklara an 4^ cesedın çıkanldığı bıldınldı Sanskı Most Bolge Mahkemesı'nın Başkanı Adem DraganoMç Bosna hukumet kuvvetlennın 1995 yılı sonbahannda başlattıkları genış çaplı saldırı sırasında e|e geçen bolgedekı kazı çalışmalarının 4 gun once başladığını belırttı İpsala'dan olaylı kaçış ATİNA(Cumhuri\et)- Ipsaladakı Turk ve \unan sınır kapısındakı kontrol noktalarınm kapısını çaldıklan bır kamyonla kırarak ^ unanıstan a kaçan uç Turk un sorgulaması suruyor Kaçaklardan ıkısı. asker olduklannı belırterek kesınlıklegerıve ıade edılmek ıstemedıklennı sovledıler Ilk sorgulamalarında "Bızı oldurun ıadeetmeyın" şekhnde konuşan f urkler'ın kımlıklen açıklanmadı Bordeaux saldırısını FLNC üslendi • BASTIA(AA)- Fransa'nın guneybatısındakı Bordeau\ kentı beledıye bınasına duzenlenen bombalı saldınvı "Korsıka Ulusal Kurruluş Cephesi "(FLıNCladlı avnlıkçı grup ustlendı Bordeaux Beledıye bınasında. Başbakan Alaın Juppe nın kentten aynlmasindan kisa bır sure sonra patla>an bomba. bınanın gınş katının tamamen tahnp olmasına \e ılk uç katın tum camlannın kınlmasına yol açmışrı KJrlanda'da kışlaya saldırı • BELFAST(AA)- Kuzey Irlandada Belfast kentı vakınındakı bır İngılız ordu kışlasında meydana gelen ıkı ayrı patlamada 20 dolayında ktşının yaralandığı bıldınldı Askerı kaynaklar Belfast ın guneyındekı Lısburnda bulunan ingılız asken kışlasında mevdana gelen parlamalara. dışarıdan fırlatılan ha\an mermılennın neden olduğunu ılen surduler Bu tıp havan saldırılannın İRA nın teknığı olduğu belırtılırken Ingıltere Başbakanı John Major yaptığı açıklamada saldırının İRA tarafından yapıldığı konusunda bır kanıt olmadığını belırttı Bıhndığı gıbı IRA her saldırı oncesi yetkılılen uyarıyor U\ansız gerçekleştırılen bu saldırının buyukbır olasılıkla !R-\ nınyan gruplanndan bırının eylemı oldugu belırtılıyor Ote yandan Beyaz Sara> dan >apılan bır açıklamada saldırı kınandı Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Taleban'ı tehdit olarak nitelendirmesi, Özbek lideri cesaretlendirdi Dostum'dan Taleban'a ılk uyarı şid Dostum, ılk kez taratsızlıgını boza- rak. Taleban ı çatışmalan kesmesı ıçın uy ardı Pakıstan yanlısı Taleban ordusunun Kâbıl'ı ele geçırdıkten sonra kuzeyde Ahmet Şah Vfesut komutanlığındakı devnk hukumet bırlıklerıne yonelmest sırasında çatışmalardan uzak duran Ge- neral Dostum. dun yavımladığı bıldırı- de Taleban ı çatışmalan kesmesı ıçın uyararak. aksı takdırde saldın altında- kı dostlannı savunacağını açıkladı Afganıstandakı gelışmelenn ardın- dan y apılan Rusy a v e Bağımsız Dev let- lerTopluluğu'na(BDT)bağlıOrta As- ya ulkelennın toplantisinda Taleban ın BDT sınırlanna doğru ılerlemesı bır tehdit olarak algılanmıstı Rusya Llu- sal Guvenlık Sekreten Aleksander Le- bed de Taleban'ın amaunın Tacıkıstan topraklannınbırkismınıalmakolduğu- Özbek general, Taleban'ın saldınsını kesmemesi durumunda devrik hükümet bırlıklennın komutanı Mesut'u koruyacağını açıkladı. tederek"O>le gorunuyor ki Taleban'a karşı guçlerini birleştirmev iduşunujor- lar. General Dostum bunu gerçekleşti- rirse, bu bm uk bir hata olur" dedı Gaus ıkı iıdere de onerılen genel af- fa uymalançağnsındabulunurken \1e- sut'a teslım olması durumunda havatı- nınhıçbırşekıldetehlıkeyegırmevcce- ğı yolunda guvence verdı Ikı İıdere farklı onerıler getıren Ga- us Mesut'un tum ağırsılahlarını teslım etmesını isterken Dostum dan bov le bır talepte bulunmadı Taleban'la ust duzeyde temaslarda bulunan Batılı kaynaklar orgut ıçınde Dostum konusunda bır bolunmevaşan- dığını ıfade edıyorlar Buna gore "kes- kin" kanat Dostum'u kotu bır Muslu- • Taleban ıçınde bır grup, eski komünist Dostum'un bölgesıne şerıat düzeni getinlmesini isterken, ılımlılar BDT'yı kızdırmamak için alttan alıyor. nu soylemıştı Devnk Rabbani huku- metının Taleban karşısında aldıgı peş peşe yenılgıler karşısında tarafsız kal- may ı tercıh eden Dostum'un bu açıkla- malardan cesaret alarak Şah Mesut a yoneldığı tahmın edılıyor Dostum ulkenın kuzeyı ıle Kâbıi'ı Hındıkuş Dağları na bağlay an stratejık oneme sahıp Salan tunelını elınde tutu- vor Dostum^a çağn Dostum unbıldırısınetepkıgosteren Taleban lıden Ozbek lıdereçatısmala- ra karısmaması çagrısında bulundu Taleban \onetiminin Dısişlen Baka- nı Molla MuhammedGaus. dun vaptı- ğı açıklamada Do-tum \e Mesut u ka>- man veeskı komunıst olarak goruvorve cıhddın tamamljnnıası ıçın elınde tut- tugu toprakkırda senat uygulunması ge- rektığınj sa\unuvor Ilımlılar ıse Dos- tum a vapılatak bır mudahalede Rus- va veOrta Asva ulkelennın vardımına geleceğını belırterek gorusmeleryoluy- la anla^makta israr edıyor Taieban^ıı hıa kesildi Şah Mesut unelındekı Pençşır\adı- sı ne bırkaç gundur saldıran Taleban kınvetlen şiddetlı bır dırenışle karşı karsıva Çatışmaların dun hatıflemeve başladığı tarafların bırbırme zaman za- m<ın top vc havan ateşı açtığı belırtılı- >or Taleban kavnakları senı bır saldırı ıçın bolgeve takv ıve bırlıkler gondenl- dıöını bıldırdıler Taleban a aıt buldo- zerler de vadının gırışıne Mesut"un as- kerlen tarafından yerleştırılmış mav ın- ları ve dınamıtlenmış vollan temızlı- >or Pakıstan Başbakanı Benazır But- to'nun temsılcısı lclal Havdar Zaidi Afganıstandakı son durum hakkında goruşmelerde bulunmak uzere BDT uyelen Tacıkıstan, Turkmenıstan ve Ozbekistan'ı zıvaret ermek uzere tsla- mabaddan ayrıldı Pakıstan telev ızyonunun haberıne gore Zaıdı. bu ulkelenn lıderlenne But- to'nun mesajlannı ıletecek Zaıdı nın temaslarında Afganıstanda barıs ve bolgenın istıkran konuları uzenndedu- rulacağı behrtıldı Iran Dışüjlen Bakanı AIiEkber\ela- \eti Afganıstan da genış tabanlı bır hu- kumet kurulmadan banş sağlanamaya- cağını savundu İran karamsar Velavetı /ran telev ız\onunda>a> ım- lanan konuşmasında "Afganistan'da kurulacak >eni bir hukumet geniş ta- banlı olmalıdır. Diğer etnik grupların katkısı olmadan hiçbir etnik grup ulke- >i j onetemez. Hiçbirdini grup da diğer- İerinin desteği olmadan ışleri vurutc- mez. Me\cut eğilim de\am ettiği surece Afganistan"m geleceği hakkında ivim- serolamajK^dedı Afgan halkının banşçı yollarla dis. mudahale olmaksızın sorunlannı çoz- mesı gerektığını savunan \ela\etı. bu ulkedebansıçınAfganistan ınkomşu- larıyla \e Iran"ın dostlarıvla gorusme- len surdureceklennı kavdettı Vtanvahu parlamentoda Filistin'i tartışırken, dışanda bir Arap kadın dcmir parmaklıUar ardından geleceğinin tartısıldığı binavı gozlu\or. Netanyahu: AnlaşacağızDış Haberier Ser\isi - ls- raıl ıle Fılıstın heyetlerı Erez"de vapılan goruşmeler- de banş surecıne yonelık cıddı tehdit oluşturan Israıl askerlennın El Halıl kentın- den çekılmelerı ıçın bır ko- mıte oluşturma konusunda anlaştılar Başbakan Benva- min Netanvahu El Ha- lıl'den çekılme konusunda anlaşmava vanlacağından emın olduğunu sov ledı ABD'lı arabulucu Dennıs Ross'un baskanlığında bır arava gelen İsraıllı \e Fılıs- tınlı yetkılıler, 3 saat suren goruşme sonrasında gazete- cılere yaptıklan açıklama- larda taraflann bans arılaş- masının yururluğe gırmesı konusunda teklıf sundukla- nnı belırterek ılk aşamada. El Hafıl kentındekı Israıl as- kerlennın çekılmesı ıle sı- v ıllenn ekonomık v e gu\ en- lık sorunlannın ele alınma- si ıçın bır komıte olusturul- masının kararlaştınldığını • İsraıl-Filistin görüşmelerınde İsraıTin El Hahrden çekılmesi için bir sürekli komite oluşturulması kararlaştırıldı. îsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir an önce Filistın'ın statüsüne ilişkin görüşmeleri başiatmaya hazır olduğunu söyledı kaydertıler Gazze Şerıdı sı- nırındakı Erez geçıt nokta- sında yapılan gorusmelere Israıl adına katılan hevetın başkanı DoreGold, dun va- pılan toplantının ardından "Taraflar. Oslo anlaşmastna baglılıklarını \ inelediler ve anlaşmanın şartlarının veri- ne getirilmesi için gerekenle- rin vapılacağını beürttiler" dedı Goruşmelere katılan ABD"lı temsılcı Dennıs Ross "İsrail ve Fiiistin he- >etleri. oluşturulan komite- İerin, bir haftalık çalışma planlannı beliıiediler" dedı İsraıl. avrıca Batı Şe- na nın bazı verleşım bınm- lerınde Fılıstınlılere karşı uvguladığı sevahat kısıtla- masını kaldıracağını açıkla- dı Ordu tarafından vapılan açıklamada. Israıl ıle Fılıs- tın askerlen arasında 25-27 Evlul tarıhlennde meydana gelen çatışmalar sonrasın- da, Israıl ın Batı Şenaclakı Fılıstınlılenn ya>adığı Tul- karemve Kalkılyayerleşım bınmlennde uygulamaya kovdu|u seyahat kısıtlama- lannın dun sabah kaldınldı- ğı bıldınldı Nihai statü Nraıl Başbakanı Benya- min Netanyahu el-Halıl so- rununun çozumlenmesın- den sonra Fılıstın toprakla- nnınkesın statusuneılışkın goruşmelerı başlatmaya ha- zırolduklarını sov ledı Ne- tanyahu dun Parlamentoda vaptığı konuşmada "Asıl htdefim. el-Halil sorunu ve diğer sorunlar ço/um- lenir çozumlenmez nihai statııve ilişkin goruşmele- ribaşlatmaktır"dedı Fı- lıstınlıler ıçın azamı olçude ozgurluk. Israıllıler ıçın ıse azamı olçude guvenlıkılke- sı ıle hareket edeceklerını kaydeden Israıl Başbakanı tsraıl ordusunun Batı Şe- rıa'nın el-Halıl kentınden çekılmesı konusunda anlaş- ma>a varacaklanndan emın olduğunu belırttı Israıl Başbakanı el-Halıl goruş- melerının ı>ı bır ortamda cereyan ettığını sozlerıne ekledı Fılıstın topraklarının ke- sın statusune ılı^kın goruş- meler Israıl de sağı ıktıdara taıjivan seçmılerın hemen oncesındeMavis avındares- men başlamis ancak venı hukumet tararından askıva dlınmıştı İsraıl-Fılıstın ba- nş anlaşmalan nıhaı staıu- nun. geçıeı ozerklık done- mınınsonaereceğı 1999 \la- vis ayında uygulanmasını ongoruvor Fılıstınlıler ni- hai statuve ılışkın goruşme- lerın başkentı Doğu Kudus olan Batı Şena ve Gazze'de egemen bırdevletm kurul- ması ıle sonuçlanmasını ıs- tıyor Ote vandan Israıl Cum- hurbaşkanı Ezer Weiz- man'ın Fılıstın Devlet Ba^- kanı ^aser Arafat ı goru^- meve davet ettıgı bıldınldı Fılistınlı bırvetkılı Arafat ıle VVeızman ın bugun goruşe- ceklennı dogrularken.VVeız- man ın sozcusu tanhın ke- sınle^medığını sov ledı ABDDE BAŞKANLIK YARIŞI KIZIŞIYOR Clinton'la Dole'un ilk TV randevusu• Televızyon tartışmalarının ılkınde lıderler, bırbırıne çamur atmaktan çok, esprılı konuşmalar yapmayı tercıh ettı. ^ASHİNGTON ABD başkanlık seçımlennde kong- relerden sonra adaylann - en onemlisınavı"olanve telev ız- vonların canlı olarak yavım- İadıklan açık oturum tartış- malarının ıfkı. beklenenın ak- sıne "çamurafmaktan" uzak "espri dolu" bır atmosferde gerçekle^tı "Seçilme şanslan bulun- madığı" gerekçesıyle 20 baş- kan adav ından yalnızca ıkısı- nın davet edıldığı açıkoturum tartışmasında demokrat Bill Clinton ıle eumhunvetçı Ro- bert (Bob) Dole seçmene "şi- rin gözukmek" ıçın çabaladı- lar Dole beklentılenn aksıne vaşlı olduğunu hıssettırme- vıp "asık suratlı" ımajını. "surekli gulumse>erek" yık- mava çabaladı ve yanıîlannı zaman zaman espn vaparak "mizahla" susledı Clinton ıse. açıkoturum suresınce ra- hatlığıyladıkkatçektı Clinton ıle Dole. Connec- tıcuteyaletmm başkentı Hart- fordda vapılan ve 90 dakıka suren ılk seçım tartışmasın- da. bırbırlerını ekonomının durumu \ergiler sağlık sı- gortası ve dis polıtıka konu- sunda "*ateşetutup" eleştırdı- ler Dış politika Başkan Bıll Clınton'un dış polıtıkasının televızyon ek- ranlanna yonelık veıçenkten voksun olduğunu one suren Bob Dole. "Clintonyönetimi- nin ABD'nin gü>eniliriiğini zedelediğini"sov ledı Dole, -Somali, Haiti, Ku- ze> trianda, BosnaveOrtado- ğu'da Clinton başansız oidu. Bill Clinton, ABD tarihinde bu kadar askeri vurtdışına gonderen tek başkandır, bu yolla milyonlarca doiar israf etti" dedı" ABD'yı2rıncıyuzyılata- şıyacak ~en ivi isim oldukla- nnı" ıddıa edcn adav lar Irak Clinton ve Dole, tartışmada ntşdıydılu. Clinton ağır bastı Dış Haberier Senisi - ABD halkı 5 Kasimcla y apılacak başkaniık seçımlennde Demokratlar'ın adayı Başkan Bül Gintona daha fazla şans tanıyor Telev ızyon tartışmasının hemen ardından vapılan anketlenn sonucuna gore. tum çabasına karşın Dole'un seçilme şansı "j^k denecek kadar az". Kamuoyu yoklamaları halkın yuzde sO'den fazlasının onümuzdekı 4 yıl daha Beyaz Saray'da Bill Clınton'u başkan olarak görmek ıstedıgını ortaya kovdu Cumhurıvetçıler'ın adavı Bob Dole'a destek verenler ıse Gallup. CBS ve ABC şırketlennın anketlenne gore vüzde 28 ıla yuzde 32 arasındadeğışıvor Anketlere katılanlarm yuzde 74'u ıse Dole'un beklenılenden çok daha vuksek bır performans sergıledığını belırrfîler Dole ıle Clınton'un CNN televızyonunda gerçekleştırdıklerı açıkoturumdan once Reuters'ın son yaptırdıgı kamuoyu yoklamalanna gore Cumhunyetçıler'ın adayı Bob Dole. Demokratlann adayı Bıll Clınton'un 15 puan gerısı.ıdevdı ve Kurtlergundemegeldığjn- de. bırkaç kez Turkıveden soz ettıler Irak Devlet Başkanı Sad- dam Huseyın ın eskisınden guçlu olduğuna dıkkat çeken ve Irak ın gunevınm vurul- masını u hata*dıyenıtelendı- ren Bob Dole kuzevdekı Kurtlenn korunması gorevı- nın "jerine getirıJmediğini" ve bu ınsanlann "Turkiye ve Guam'asuruklendiğini"sov - ledı Başkan Bıll Clinton. dış polıtıka uygulamalarını sa- v undu v e ozetle sov le konuş- tu "DoğruyuvaptıgırnEaına- nıvorum. Saddam'ın komşu- lanna \oneliktehdıdının azak rılmasını amaçladık ve bu vonde davrandıL Kuzey Irak'aasker gonderemezdim; bu yanlış olurdu. Kurtlen Turkıye uzerinden konıduk." Dole ıle aralannda "felsefe ve vizyon farklıuğT bulundu- ğunu vurgulayan Clinton başkanlıgı donemınde 10 5 mıKon kıı>ı «,m ıstıhdam ala- nıvaratıldığını sağlıkvesos- yal guveniık alanlarında re- formlar vapıldığını belırttı Bıll Clinton Dole un vergı- lerde vuzde 15 kesintıve gıt- me planının ABD ıçın zarar- lıolacagını butçededev açık- ların mevdana geleceğını ve sosy al v ardım programlannın kesıleceğını soyledı Ermenı vanlısı goruşlerıvle tanınan Dole ""yaşlılara sağlanan sos- valvardımı keseeeği" volun- da ıddıalar ortava atan Clin- ton un seçım kampanv asını, "halka korku salmak" ıle de suçladı Bob Dole vaşlı yurt- taşlara v erılen sosy al y ardım- lan kesmeveteğmı ıfade ettı Bob Dole un eleştırılennı umursamav an Clinton tartış- ma bovunca çeşıtlı rakamlar vererek dort vıllık ıcraatları- nı savundu Çınliler astı, Japonlar indirdi Kayabklarda bayrak savaşı Dış Haberier Servisi - C'n ıle Japonya arasında suren Doğu Cı n Denızı ndekı ada- cıklar sorunu yenıden kızıştı Japonya nın adalar uzennde- kı egemenlık ıddıasını protes- to ermek ısteyen kalabalık bır eylemcı grubu Japon sahıl guvenlık botlannın kordonu- nu y ararak ıssız bır adava çık- tılarve bayrak çektıler Kalabalık bır gazetecı top- luluğunun eşhk ettığı 50 tek- neden oluşan bır fılovla >ola çıkan 300 kadar protestocu dun sabaha karşı Japonya nın Senkaku Çın'ın ıse Dıaovu olarak adlandırdığı adalara ulaştılar Protestocuları yak- laştırmamak amacıv la adala- nn çevresınde bır kordon oluşturan Japon sahıl guven- lık teknelennı yarmavı başa- ran protestoculardan yedısı karaya çıkarak adaya Çın \e Tayvan bayraklannı çektıler Protestocuîann ardından ada- ya çıkan Japon pohsı bayrak- İarı ındırdı Japon sahıl gu- venlık teknelennın adav a vaklaşmasını onlemek ıçın çarptığı protestocu tekneler- den bınnın battığı, teknedekı evlemcılenn kurtanldığı bıl- dınldı Protestocular arasın- da bulunan Tayvan radyosu muhabırı, "Bizim tekneleri- mi/e carpmav a çalışan Japon sahil guvenlik teknelerinin oluşturduğu kordonu varmak çokzoroldu. ancak başardık" dedı Protesto eylemını or- gutleyen Tayvanlı Çin Çieh- şu. tayvan Devlet Radyo- su'na verdığı demeçte "Di- aovu adalannı korumak \e gerı almak için çabalarımızı surdureceğiz. Başarana ka- dar vazgeçmeyecegi/"' dedı Japon hukumet sozcusu Su Çi. "Protestocular, uyanları mıza kulak asmaz \e veni bı ı ey leme kalkışırlarsa. gereken tedbirleri aJacagız" dedı Tavvanlı eylemciler. kayalıklara hem Tayvan hem de Çın bav rakları dikriler. (Foıtoğraf RELTERS) SOLAISA tLE GORISEN LEBED 'Soğuk savaşın etkileri bir günde silinmez' BRLKSEL(AA)-Rus- ya Federasvonu Guvenlık Konseyı Sekreten General Aleksender Lebed ıle NA- TO Genel Sekreten Jav ier Soiana dun akşam Bruk- sel de ortak bır basın toplan- tisi duzenleyerekaralannda- kı goruş avnlıklarını yansit- tılar NATO Genel Sekreten Solana "NATO'nun geniş- lemesi konusunda goruş ajrılığı içindeyiz. Biz bu ge- nişlemey ı say dam bir şekil- de yapacağu ve kimseye surprızolmavacak. Diyalo- ğu surdurmelıviz. Bugun NATO'nun kapısını (Rus- >a'va) actık, umarım bu ilk ve son gun olmaz" şeklın- dekonuştu Vumuşak an- cak kararlı ıfadelerkullanan General Lebed ıse "Avru- pa'nın varısını Rusva'nın oluşturduğu unutulmama- lı" dıverek başladığı sozle- rını şovle surdurdu "A\ru- pa gutenlik nırmarisi bir gundeoluşturulamaz. NA- TO'nun genışlemesivebu- nun olumsuz sonuçlarını tartışmak durumundavız. Siyasi ve hukuki açıdan her ülke ıstediği kuruluşa uve olur, bunu engelleye- meyiz. "" Lebed daha son ra "Clinton da goruşleri- mi biliyor. NATO İM du- şunmeli. Birlikte değışme- li ve herkesin guvenliğı ıçın birlikte kararlar almalı- yız"dedı "'NATO'nunge- nişlemesıni erteleyelim, ge- lecek nesil bunu kararlaş- tırsın" dıven Lebed "Hepı- miz Soğuk Savaş donemi- nın kurbanlarıvız. Bu sa- vaşın etkileri bir gunde si- linmez" şeklınde konuştu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle