05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Vavın Yönetmenı. Ortıan Erinç • Genel Yayın Koordinatoru: Hikmet Çetinkaya 0 Yazıışlerı Müdürlerı fbrahim Yıldız (Sorumluı, DinçTayanç # Haber Merkezı Mudürü Hakan kara 0 Görsel Yönetmen Fikret Eser Dı> Haberlcr. Şinasi Danışoğlu 0 Utıhbarat Cengiz \ ıldırım 0 Ekonomı Bülent kı/anJjk 0 Ivultur Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir V ücelman 0 Makjlder Sami Karaören 0 Düzeltme Abdullah Va/ıcı 0 fotoâraf Erdoğan Köseoğlu 0Bılgı-BeİHe Edibe Buğra 0 Yurt Habcrlerı Mehnıet Faraç > J\ ın Kurulu. İlhan Selçuk ı B-ijkan ı. Orhan Erinç. Okta\ Kurtböke. Hikmet Çetinka* a. Şükran Soner. ErgunBalcı. DinçTa\anç, İbrahim \ ıldı/. Orhan Bursah. Mustafa Balba\, Hakan Kara. AnkaraTemsıiciM Mustafa Balba) 0 HaberMudıirü Doğan Akın Atatürk BuKarı No 125. Kat.4. Bakanltklar-Ankarafel: 4195020 I" hat). Fak:.. 4195027 0 Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zı\a Blv. 1352 S 2 3 Tel 44! 1220. Faks: 4419117 ft Adana Temsılcısr Çetin tiğenoğlu, inönuCd. 119 S N'o.l Kat.l.Tel 3522550. Faks 3522570 Müesses« Müdürii Erol Erkul 0 Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent Yener 0 tdare Hüseyin Gürer 0 Işletme Önder Çelik 0 Bılgı-lşlem: Nail (nal 0 Bılgısayar Sıstem Müriivet Çiler M E D 1 A C: • Yonerım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordmator Reha işıtman # Genel Mudur Yardımcısı Mine AKdağ Tel 514 07 53 - 51395 S0-513M60-6I.Faks 5118466 \e Bisan: Y:nı (jun Haber A[an*L Ba^ın \e Yaunctlık A $ J > 41 Ca&loilu 34334 Uı PK 246 l.ıanbul f el (0 212ı 512 05 05 < 20 hat) Faks (0 212ı 513 «5 95 8EK.İM 19% lmsak:5J7 Güneş: ".01 Öğle. 12.59 Ikindi: 16.08 Akşam: 18.43 Yatsı: 20.02 Bütçeden yeterli pay alamayan yöneticiler, marketçilik, dershanecilik, otelcilik ve danışmanlık gibi yan işlere yöneldiler Umversite kaynağı ticarette bıddıı Moda sınır tanımıyor • Haber Merkezi - Modanın kalbınin attığı Fransa'nın başkenti Paris. Isveçli tasarımcı Betrand Marsecharın defiloine sahne oldu. Marseehal'in 1997 ilkbahar \e \az ıçin hazırladığı dekolte giysileri sunan mankenler izlevıcilerin yüreğinı hoplattı. Show TV'ye durdurma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Radyo ve Tele\izyon Üst Kurulu (RTÜK). mahkemece \erilen düzeltme \e cevap hakkı kararını gereği gibi yerine getirmeven Shovv TVye. bır günlük yayın durdurma cezası \erdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada. Sho\v TV logosuyla yavın yapan AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcılik AŞ'nın. 14Nisan 1996'dakı -Temiz Eller" programında Neşet Yıldız hakkında yapılan yayına mahkemece "düzeltme ve cevap hakkı' kararı verilmesine rağmen, düzeltme \e ce\ap metninin mahkeme karanna \e me\zuata aykın şekilde yayımlandıüının tespit edildiği bildirildi. RTÜK tarafından. Sho\v TV yayınının 17 Ekim Perşembe günü saat 24.00"ten başlayarak bir gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar \erildi. Paraşütçü planöre çarptı • CHARLEMLLE / MEZIERES(AA)- Fransa"da Martial Troyon adlı bir paraşütçü 2 bin 800 metreden atlarken bir planöre çarptı. Uçağın kanadını kıran 40 yaşındaki paraşütçünün beyin travması geçirmesine rağmen paraşütünü açarak yere inmeyi basardığı kaydedildi. Planörün pilotunun da kaza sonrasında uçağı yere indirmeyi başardığı belırtildi. Tüpkolojî okutmanı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurtdışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde göre\ lendirilmek üzere sinavla 40 okutman alınacağı bildirildi. 14-18 ekim tarihleri arasında yapılacak baş\urularda şu şartlar aranacak: "•Lni\ersitelerin Türk Dili \e Edebiyatı Bölümleri'nden lisans düzev inde mezun olup. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında ya da üniversitelerin bu alanla ilgilı bölümlerinde görev li bulunmak. üniversitelerin Fılolojı bölümlerinden mezun olup İngilizce. Fransızca ve Almanca bölümlen ıle ilgıli akademik görevlerde çalışıvor olmak. askerliğini yapmış \e son başv-uru tarihi ıtibanyla en az 7 yıl hizmet yapmış olmak. son 5 yıl içerisinde her y ıl en az iyi derecede başanlı sicil notu almış olmak." ASL'MAN ABACIOĞLU İZMtR- Bütçeden aldıklan pay giderek aza- lan ünıversiteier arasında yeni kurulmuş olan- lar parasal sıkıntılarla b'oğuşurken eski ve gelişmiş üniversiteler. eksikliklennı ek kay- nak yaratarak gideriyorlar. Ege Üniversitesi ek kaynak yaratmak için market, benzin is- tas>onu. bilgisayar programcılığı gibi yatı- rımları yap-işlet-devret modeliyle uygula- maya geçirirken Dokuz Evlül Üniversitesi dershanecilik \e otelcilik etkiniiğinin yanı sı- ra ış ve sanayi dünv asına danışmanlık ve egi- tim hizmeti vermeye hazırlanıyor. 'Harcamalar özenlf Ege Üniversitesi Rektörü Refet Saygılı. devletin verdiği bütçenin yetersiz olmasın- dan. kendi üniversitelerinin de etkilendiğini bel irterek "Ancak memnunijetle ifadeetmek isterinı ki ünhersitemiz ilave kavnaklar ya- ratarak sorunlannı çözme bakımından Tür- kiye'de ömek teşkil edecek uygulamalar ge- liştirmiştir" dedi. Yönetim olarak üniversi- te döner sermayelerinin piyasa kurallarına göre çalışıp başarı kazanmalarına önem ve- rildiğıni. kazançlann ise öğretim elemanla- nna ek gelir sağlanması yanında. eğitim-ög- retim \ e araştfrmalannın da destekleyici yön- • Ege Üniversitesi Rektörü Refet Saygılı, vakıf şirketlerinin kazancıyla öğretim elemanlarına ek gelir sağlandığını ve okulun eksiklerinin giderildiğini belirtti. Teknopark adlı yeni birprojenin çalışmalannı sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi. iş dünyasına danışmanlık \ e eğitim hizmeti vermek üzere bir merkez açacak. de kullanılmasına özen gösterildiğini kav- deden Rektör Saygılı. sözlennı şöv le sürdür- dü: "Ege Cniversitesi Giiçlendirme N'akfı çerçe\esinde başladığumz işler. tüm ülkedeör- nek teşkil edecek boyut ve niteliklere sahip- tir. Y'önetiminde işadamlanıun da >er aldığı vakflmızın faaliyetlerine bağiı olarak sağla- nan gelirler, birçok nıali darboğazın aşılnıa- sını miimkün hale getirmiştir. \ akfın ka\ nak- lan olmasa üniversitemi/in bugünkü duru- ma gelmesi miimkün olamazdı." V'akfabağlı olarak kurulmuş olan vepiva- sa kurallarına göre çalışan şırketlerden biri olan ÜNl-PA'nın, bılgısavarprogramlan üre- terek resmi ve özel kurumların "donatılma- sı" işini gerçekleştırirken ÜN-Sİ"nin sigor- tacılık alanında taalıyet gösterdiğinı belir- ten Rektör Saygılı, dev let arazılerı üzerinde yap-ışlet-devretmodelivle inşaediien KİPA Market. otel ve benzin istasyonu işletmecı- liğındende gelir sagladıklarını söyledi. "De%- let arazisi üzerinde vaptırdıgımız bu binalar şimdiüni\ersitejeaitoldu''diven Rektör Say- gılı. sözleriıi] şöyle sürdürdü: " Yap-işlet-de\ ret modelivle hem bina yap- tırmış olduk hem de şimdi mülkivcti üniver- siteveaitolan bu binalardan kira alıvoruA Av- nca market. bcn/in isfasvonu veotcl işletme- ciiiğinin net gelirinin yü/de 10'una da ortak oluvoru/. \ akfın bu gelirlerinden 10 milyar liralık bir fonu bu vıl araştırma-geliştirme için avırdık. Bü\ük dene>im sahibi olduğu- muz bu uygulamaları gelecek dönemde de artan voğunlukta sürdüreceğû." Yeni projeler Dokuz Evlül Üniversitesi ısehenüzyalnız- ca kantinlerın özeile^ıirilmesı ve DEV'AK Vakfı kapsamındaki dershanecilik hizmetle- rınden sağlayabildiği ek gelirlerinı arttıra- bılmekanıacıyla veni projeler hazırhvor. Bu projelerden binsinı. "Araştırmacı, öğretim üyesi \e öğrencilerin eğitimi vanında sanavi- \e ilişkin projelerin gerçekleştirilnıesi amacıv- la ulusal ve uluslararası. resmi ve özel sektör kuruluşlan ile işbiıiiği yapılarak gerçekleşti- rüecek Teknopark Projesi" olarak açıklayan Rektör Prof. Dr, Fethi İdiman. ayrıca tz- mır'deki iş ve sanayi dünyasının danışman- lık ve eğitim isteklerini karşılamak üzere bir sürekli eeitim merkezi kuracaklarını söyle- di. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. kemal Açıkgöz. sürekli egıtim merkezinin. hem ye- ni kaynak yaratarak öğretim üyelerine katkı sağlamak hem de sanayi ve topluma hizmet amacı taşıdığını v urguladı. Araştırma danış- manîığı adı al'ında kuracaklan bir başka mer- kezde ise araştırma yaptırmak isteyen ku- rumlara hizmet vereceklerini kaydeden Prof. Dr. Açıkgöz. "Bu merkez de öğretim üyele- rinin özef çalışmalan>la ilgili onlara son de- rece sembolik rakamİarla, anıa dışanya pi- vasa koşuüannın aitında ancak gerçeğe >akın rakamİarla hizmet verecek" diye konuştu. Ek kaynak varatmava yönelik bir başka projelerınin ise ana okulundan liseve kadar olan aşamalan kapsayan bir eğitim kurumu kurmak oldugunu belirten Prof. Dr. Açık- göz. tüm vatınmlarda "kaliteli üniversitc hiz- meti" ılkesıni benımsedıklerini vurgula>arak " Bu >atinmlan iiniversite kimliğimiz hep ön- de olmak kavdıva gerçekleştirecegiz" dedi. Marmara Üniversitesi Rektör adaylan vaatyanşmda •Marmara Üniversitesi'nde 18 ekimde yapılacak rektörlük seçimleri için Rektör Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, Prof. Dr. H. Fehim Üçışık. Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı ve Prof. Dr. Atıf Akdaş adayhğını açıkladı. ÇYDD, ÖES ve Üniversite ... Öğretim Üyeleri Derneği üyelerinin oluşturduğu "Çağdaş Marmaralılar Grubu" adayını önümüzdeki günlerde belirleyecek. Nobel Tıp Ödülü açıklandı Alternatîf Nobel asker analarına GÜRKAN UÇKAN STOCKHOLM-Hervıl .\lfred NobeCin ölüm yıl- dönümü olan -ve aynı za- mandan Nobel ödüllerinin dağıtıldığı gün- lOaralıktan 1 gün önçe verilen Altern- tifS'obelÖdülü'nün bu yıl- ki sahipleri açıklandı. Is- veç- Alman işadamı Jakob von Lexkull tarafından 20 yıl önce The Right LKeliho- od Awards adıyla oluşturu- lan ve daha çok çevre ağır- lıklı ödülün bu yilki sahip- leri şunlar: - George Mthoukas (Yu- nanistan). hastalıkları ilaç kullanmadan tedavi etme yöntemi (homepati) ile ilgi- li çalışmalan ve klasik ge- leneksel \ r unan uygulama- lannı gün ışığına çıkaıma- sından ötürü. - Rus asker analan. Çe- çenistan'dakı kanlı savaşın durması ve oğullannın ar- tık ölmemesi için örgütlü olarak çaba göstermelerin- den ötürü. - Kerala bilımsel halk ha- reketi (Hindistanı. 250 bin Amerikan Dola- rı tutarındaki ödul. parla- mentoda 9 aralıkta törenle sahiplerine verilecek. Nobel Tıp Ödülü 1996 Nobel Tıp Ödülü. Avustralyalı ve Isv içreli bi- lim adamları Peter C. Do- hertv ile Rolf M. Zinker- nagel'e verildi. tsvıçre'de- ki Karolinska Enstirüsü ta- rafından yapılan açıklama- ya aöre Doherty ıle Zinker- hagel. 1973-1975 yıllan ara- sında Avustralya'nın Can- berra kentindeki John Cur- tin tıp kolejindeki çalışma- larında, bağışıklık sistemi- nin virüs bulaşmış hücre- leri nasıl tanıdığına dair el- de ettikleri yeni bulgular sayesinde 1.12 mılyon do- lar değerindeki ödüle hak kazandılar. Ödül, iki bilim adamı arasında pavlaştınla- cak. 6 Yerel yönetimlerde köklü değişim gerekli' İstanbul Haber Servisi - Türkiv e Beledıyeler v e Ge- nel Hizmetler İşçileri Sen- dikası (Belediye-lş) Genel Başkanı Efendi Güvercin. "son 15 yıldır iktidariann uv guladıkJan polirikalann sonuçlannın ortada oldu- gunu ve gelecek açısından kaygı verdiğini" beürtti. Türk-İş'e bağlı Beledi- ye-lş Sendikası ile ABD Genel Hizmetler fşçi Sen- dikası"nca(AFSCME)or- taklaşa düzenlenen "Yerel \ onetimJer \e Politika Sem- pozyumu*' Armada Otel'de başladı. Törenin açılışında konuşan Efendi Güvercin. Türkiye"nin ekonomik ve si>asal olarak çok güç gün- ler geçirdigini belirterek, yerel yönetimlerde köklü bir değişime ihtiyaç oldu- gunu ka>detti ve bu konu- da sendikalara da çok önemli görevler düştüğü- nü v urguladı. Yaşanan tüm oiumsuz- luklara karşın sendikaların önemini vurgulayan Gü- vercin. şunları söyledi: "Sosv al poütikalann terk edilmesiyle sorunlar çözü- lemez. Aksine, sosyal poli- tikalan tüm öğeleriyle va- şama gecirmek ve bunun için bir tepki oluşturmak gerekir." AFSCME Genel Başkan Yardımcısı Jack Hovvard ise sendikal yapı ve çalış- malar hakkında bilgi verdi- ği konuşmasında sendika- ların daha etkili olmak için siv il toplum örgütleriyle iyi ilşkiler içinde olmaları ge- rektiğini belirtti. Çocukluıhlan kâğıtüstündekaldı Birleşmiş MUIetler Çocuk Haklan Sözleşmesi'ni kabul etmesine rağmen sözleşmede öngörülen düzenieme \e kurumlan yaşama geçireme>en de\ let yönericilerimiz. bir Düm a Çocuk Hakİarı Günü'nde daha mesaj vavımlamakJa yetindi. Cumhurbaşkanı Süle>man Demirel Türk hukukunda çocuklara ilişkin mevzuatın uluslararası çalışmalar doğrultusunda iyileştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Demirel, "Şiddetten anndınlmış. se\gi. saygı. hoşgörii ve banşın hâkim olduğu ortamlarda >aşayip \etişmelerinin sağlanması en büyük temennimi/dir" diverek çocuk haklan için Türkiye'de "zihniyet dönüşümüne gereksinim oldugunu" belirtti. Başbakan Necmettin Frbakan evrensel banşın. büttin çocuklann kalplerindeki sevgi ve hoşgörü korunarak huzur içinde \e mutiu >etişmelerinin sağlanması durumunda kurulacağına inandığım bildirdi. (Fotoâraf: HATİCE TUNCER) Bahçelievler Belediye Başkanı basın kuruluşlannı tek çatı aitında toplamayı hedefliyor Saffet Bulut'tan 6 Yeni Babıâlî9 projesi FİGEN ATALAY Marmara Üniversite- si'nde rektörlük seçimleri 18 ekim günü yapılacak. Rektör Prof Dr.Ömer Fa- ruk Batırel. Hukuk Fakülte- şi Dekanı Prof. Dr. H. Fehim Üçışık, Fen-Edebiyat Fakül- tesi Fizik Bölümü Anabi- hm Dalı Başkanı Prof. Dr. ÖmerAsım Saçlı ve Tıp Fa- kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atıf Akdaş, rektörlüğe aday olduklarını açıkladı- lar. ÇYDD, ÖEŞve Üniver- site Öğretim Üyeleri Der- neği üyelerinin oluşturdu- ğu "Çağdaş Marmaralılar Grubu" ise rektörlük seçi- mıyle ılgili düzenlenen top- lantıda, v arolan adaylan des- teklememe kararı aldı. Grup. kendi adayını önü- müzdeki günlerde belirle- yecek. 956 öğretim üyesinin oy kullanacagı seçim öncesin- de, rektör adaylan. öğretim üyelerine dağıttıkları bro- şürlerle. kendilerini tanıtıyor ve vaatlerde bulunuyorlar. Prof. Ömer Asım Saçlı. "seç- men"lerine, çocuklarının eğitim sorununu çözmek için "Marmara.Üniversite- si OkullarT kuracagını va- atederken. Prof. Atıf Akdaş. fakülte. yüksekokul. ensti- tü v e meslek okullannın ma- li özerkliğe kavuşturulaca- gını söyledi. Prof. Dr. H. Fe- him Üçışık da. "günışığın- da yönetim"sözü verdi. Rektör Prof. Dr.Ömer Fa- ruk Batırel, adaylıgıyla ilgi- li sorumuz üzerine "Mar- mara Üniversitesi'nin çağ- daş, bilimsel hamlesini de- vam ettirmek için yeniden aday olacağını" dedi. 'Atatürkçü anlayış' M.Ü. Tıp Fakültesi'nın dokuz yıl boyuncadekanlı- gını yapan. şimdi de aynı fakültenin Üroloji Anabi- lim Dalı Başkanlığını sürdü- ren Prof. Atıf Akdaş. ken- disini ise "Atarürkçü anla- yışın bir temsikisi" olarak ni- telendirdi. Prof. Akdaş'ın. rektör olarak atanması ha- linde gerçekleştireceklerin- den bazılan şöyle: - Eğitim programlan sü- rekli güncelleştirilerek çağ- daş v e uluslararası düzeyde bir egitimin verilmesi sag- lanacak. - Eğitimde kalite kontro- lü için denetim çalışmalan yapılacak. - Yurtdışında tanınmış üniversiteler ile ögrenci de- ğişim programlan gerçekleş- tirilecek. - Öğrenci birliği kurul- ması için girişimlerde bulu- nulacak ve öğrenci kulüple- ri desteklenecek. - Konuşan. katılımcı bir üniversite yaratabılmek için öğretim elemanlan. mezun- lar. öğrenciler ve idari per- sonelin üniversiteyi değer- lendırmeleri sağlanarak, gö- rüşlerden yararlanılacak. - Üniversite bünyesinde- ki fakülte. yüksekokul. ens- titü ve meslek okulları ma- li özerkliğe kavuşacaklar. - Öğretim üyelerinin kad- rogereksinmelerı ivedi ola- rak karşılanacak. - Fakülte dekanlarının, yüksekokul ve meslekoku- lu müdürlerinin atanmaları, seçimler sonucunda gerçek- leştirilecek. 4 Çağdaş üniversite' Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Fehim Üçışık. fakülte öğretim elemanla- nndan gelen öneriler üzen- ne, çağdaş. demokratık bir üniversite için aday oldu- gunu belirtti. Prof. Dr. Üçı- şık'ın. rektör olması halin- de yapacaklanndan bazıla- n ise şunlar: "Fakülte, vüksekokul ve enstitü yöneticileri, seçimle belirlenecek. - Yılda bir kere ünKersi- teöğretim üyelerinin tümüv- le, her vanyıl en az bir kere kampuslardaki öğretim üye- lerivle bir araya geleceğim. - Şeflaf, günışığında bir yönetim vaat ediyorum. - Fakülte savısjartnnlacak, Eğitim Faküİtesi'nin alt bö- lümlerinin vedört yılük yük- sekokullann fakülteye dö- nüşmesi, Güzel Sanatİar Fa- kühesi kurulması için çalış- malar yapılacak. - Yükseklisans \e dokto- ra kontenjanları arttırıla- cak, öğretim üvelerinin ki- tapları.dergiler, tezler ve bi- limsel toplannlarda sunulan bildiriler ya\ ımlanacak." 'Çocuklara okul' Marmara Üniversitesi rektör adaylarından Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bö- lümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı da, rektör olması halinde yapacaklaruı- dan bazılarını şöyle sırala- dı: "ÜnKersitemiz mensup- lannın ilk veortaöğretim ça- ğındakiçocuklarının eğitimi ile ilgili sorunlaruun çözüruü için bizim vönetimimiz "Marmara Lniversitesi Okulları' adı aitında; okul öncesi eğitimi. ilköğretim ve ortaöğretim okullannı içine alan bir okul açılacak. - Üniversitemiz yöneti- mindeetken olan tek şey de- mokrasi. yani katılım ola- caktır. - Tek disipline tutsak ol- mayan, değişimlere uyum sağlav abilen, hedeften sap- mayan esnek insanlaryetiş- tiriİecek." BAHÇELıEVL] EDÎYEBAŞK; Saffer Bulut. Şirinevler'de bu \ıi çamurso- rununun vaşanmavacağını söyledi. • Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut, Yenibosna'daki 92 bin metrekarelik yeşil alanı halkın kullanımına açacaklannı söyledi. Bu büyük alan içerisinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türk Basın Birliği ile basın çalışanlanna ait diğer derneklerin yerleri bulunacak. İstanbul Haber Senisi - Bahçeliev ler Be- lediye Başkanı Saffet Bulut. ba^ın çalışanla- nna aıt birçok kuruluşu bır çatı aitında top- lamak için "YeniBabıâii**adını verdiği birpro- jebaşlattı. Yenibosna'da. düzenieme çalışma- sına başlanan 92 bin metrekarelik yeşil alan projesi içerisinden yeralacakolan "\em'Ba- bıâîi"de Türkiye GazetecilerCemıyeti. Tür- kiye Gazeteciler Sendikası. Çağdaş Gazete- ciler Derneği. Türk Basın Birliği ile basın ça- lışanlanna ait diğer derneklerin verlen bu- lunacak. Saffet Bulut. projenin I997'de ta- mamianacagını söyledi. Bahçeliev ler Beledivesf nın veni hizmet bi- nası ile 5 katlı hizmet evi 11 ekimde düzen- lenecek olan törenle açılacak. Beledive Baş- kanı Saffet Bulut. ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'ın da davet edildiği açılış için yo- ğun birçalışma vürütüyor. İki buçukyı! içe- risinde yaptıkları çalışmalarlailgili bilgi ve- ren Saffet Bulut. ÇEVKO ile birlikte yürü- tülen ve bir buçuk y ıJdır devam eden "am- balaj ahklannı geri kazanım pn)jesi"nın en başanlı çalışmalan oldugunu söyledi. En bü- yük projelerinin ise 5 yaşında geldiği Şiri- nevler'in 30 yıldır bitmeven çamur çilesini sona erdyrnek oldugunu vurgulavan Bulut. "Bu yıl Şırinevier'de çamurolmayacak. 150'ye yakın cadde ve sokak parke taşla kaplandı" dedi. 200 milyar liralık proje ile Şirinev ler'in çehresınin değıştiğini belirten Bulut. cadde vesokakların parke taşla kaplanmasının ile- ride yapılacak olan herhangi bir tamirat ve kazı için büyük biravantaj saâladıeını söy- ledi. Göreve geldikten sonra belediyede iş ba- nşını sagladıklarını. hiç kimseyi işten çıkar- madıklarını bunedenledeçalışanlann şevk- leçalıştığını anlatan Bulut. "Toplusözleşme- yi y üzde 55-60'la imzaladık. Bizim sözieşme- mizdiğerlerinedeörnekoldu"dedi. Çalışan- ların şevkli gayretlerivle günlük 300-400 milyon olan günlük tahsilatın bugün 3 mil- yar lirayı geçtiğini vurgulavan Bulut. proje- yi şöv le anlattı: "İçerisinde. Veni Babıâli de- diğimiz tesislerin de bulunacağı yeni bir rek- reasyon projesine başladık. Fabrikalar ara- sında kalan ve fabrikalar tarafından kulla- nılan 92 bin metre karelik yeşil alanı işgalden kurtararak halkın kullanımın sunacağız. Bu büyükalan içerisinde gezinti.oturma, basket- boî, \oleytyoi testsleri de bulunacak Birçok park düzenlemesi yaptık. 70 bin ağaç diktik. Bun- lann y üzde 95'i ruttu. \'ar olan olanaklarla yeşil alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çok önceden tarialar parseDenip saührken yeşil alan avırmavı kimse düşünmemiş. Yapılaşma ta- mamlandıktan sonra inıar planlan vapıldı- ğı için de yeşil alanlaroluşturmak oklukça güç oluyor. Ancak istimlak ederek yeşil alan ya- ratabilirsiniz. Üç buçuk milyar değer biçtiği- miz bir yeri mahkeme karany la 20 milyar li- raya istimlak etmek zorunda kaidık. Kentle- rin planlı bir şekilde gelişebilmesi için mut- laka Şehircilik Bakanlığı kurulmalı. Hem kentlerin yapılaşma olmadan planınınyapıl- ması için hem de kentlerde çalışma yapan kuruluşiar arasında koordinasyonun sağlan- ması için bu gerekli." 5 katlı hizmet evinde kreş. aşevı. kütüp- hane. sağlık merkezi. ıçmesuyu laboratuva- n bulunuyor. Belediyenin birçok biriminı bir arava toplayacak olan veni hizmet binasının aitında ise vaklaşık 100 dükkân bulunuvor. e-posta : tan (a vol. com. tr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle