26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I 1 H A N SE L Ç U K ziverbey köşkü 15LO00TL Çağ Pazariama A.5. Yerebasn Cad Salkmsoğut SoK No 9 B Caşalcglu stanb.l Tel 514V 96 95 Postaçekıro 666322 Cumhuriyet Mm& H İ K M.E T ÇETJNKAYA kuzu postunda kurt 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cac Salkıırsoğut Sok No 9B Caga-oglu Isianbu Te( 51-1 01 96 95 Postaçekıno 666322 73. YM. SAYI25934 / 5MO0 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NAfll (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (1945-1991) 8BdM1996S/UJ S AVAŞ SONRASI B O SN A H Sa\asın kentte \arattı- ğı tahribata raemen Sa- raybosna sokaklar. canlı. Barlar ve kafeler cıklım nkJım Ancak ken:in iki değişik yüzü oldüju da bir gerçek. Merkezde oturar.lar çoğunkkla iş güç sahibi insanlar. An- cak varoşlarda yoksulluk dizbovu. B Boşnaklann Müslü- manlık anlayışı ne >eriat- ]a yönetiJen jlkeJerin ne de Türklerin Müslüman- lığına benzhor. Cimiye Boşnak erkeklerin \anı sı- ra IcadinJar da gir.p na- maz kılabiliyor. • Ramazan ayında bar- dan çıkan genç kızlar çan- tasından çıkardığı başör- tüyü bağlayıp bu kez ca- miye teravin narr.azına koşuyor. • Dayton Anlaşması'nın başta serbest dclaşım hakkı olmak üzere birçok hükmü işlemiyor. S:rplar kendi bölgelerinden ge- çen Gorajdeli Boşmkfan bir bahane ile gcmltına aJarak işkence yapnor. I Mostar'da da kenti iki- ve bölen Hırvatlar ve Boşnaklar birbirlerinin bölgesine giremiyor. Bos- na aışından gelen müca- hitlerin Dayton Anlaşma- sı'na göre ülkeyi terk et- mesi gerekiyordu. • Ancak mücahitlerin bir kısmı Boşnak kadın- Jaria evlenerek Bosna'ya yerleşiyor. Tezkereci Der- viş AIi Paşa'nın torunu Emine Horiç'in üginç öy- kiisü... nMYASf JUCNUB'un iztenintari M10. Sayfada Dış politika iflas ettiHükümetin iki kanadının Batı ve Doğu'da yaptığı temaslar, seri bunalımlara dönüştü. Erbakan, Müslüman ülkelerdeki terör örgütlerine yakın durması nedeniyle Doğu'yla var olan ilişkileri de zora soktu. Çiller'in, gümrük birliği kapsamında verdiği sözleri tutmaması nedeniyle AP'nin Türkiye'ye tavn değişti m 19. sayfada 0 r t a k bi I d i ri i m z a I a n d ı Hükümete istifa baslası Lib y a PKK terörünü kınamadı'Erbakan deir Erbakan'ın Afrika gezisinin, cumhuriyet tarihindeki en büyük dış politika skandalı- na dönüştiiğünü belirten V ıl- maz, "Erbakan bu hakareti hak etmiştir" dive konuştu. Yılmaz, "Deli saçması sözler sarf eden Libya Devlet Baş- kanı Muammer Kaddafl'nin ayağınagiden Başbakan Necmettin Erbakan'ın da deJi olduğunu" söyledi. D»ş politika)a ilişkin olarak hii- kiimet hakkında verdikleri genel görüşme öner- gesini. gensoruva dönüştürecekierini bildiren V ıl- maz, Başbakan Erbakan'a istifa çağnsında bu- iundu. 1 5 . Sayfada 'Aşağılanma' Erbakan'ı, "Sen Törki- ye'nin başbakaıusm, Lib- ya'nın değil'* sözleriyle eteş- tiren DSP lideri Bülent Ece- vit, gezilerle ügili olarak \e- rilmesi pianlanan gensoru önergesinin, gnıp toplantı- sında ele alınacağını bildirdi. Erbakan'ın dış gezilerinde eşi görülmemiş aşağılanma muameiesi Ue karşıtaşıldığınj belirten Ecevit, Erbakan'ın bu iilkelere kendisini zoria dat etettirdigini anlaftı. Fce\iL Erbakan'ın, Kad- dafi'nin böliicü teröreaçıkça destek \eren konuş- rnaiarını bo\ nu bükük dinJediğine dikkat çekti • 5. Sayfada CHP'den gensoru CHP. devletin kurulduğu gûnden bu yana dış ilişki- lerinde hiçbir zaman bu denli küçültiicü bir duruma diişürijlmediği' gerekçesiyle Erbakan hakkında gensoru önergesi verdi. CHP lideri Baykal, Erbakan'ın Libya gezisini "taJihsizlik' olarak değeriendirdi. Ba> kaJ. Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin Başbakan Er- bakan'ınönünde Türkiye'yi azaıiamaya kalkışOğını söyledi. CHP lideri, "Ne yazık ki Törkiye'yi temsil etmesi gereken Er- bakan, bu manzara karşısında görevini yapmadı ve bunun altında kaldı" dedi. • 5. Sayfada • Türkiye ve Libya arasındaki görüşmelerden sonra imzalanan ortak bildiride. "Terörün her türlüsünü kınıyoruz" denildi. Libya. PKJCyi terörist örgiit olarak kabul etmedi. Başbakan Erbakan. görüşmelerde iki tarafı ilgilendiren uluslararası meselelerin yanı sıra bölgesel ve ikili konulann ele alındığını, ekonomik işbirliğine özel önem \erildiğini belirtti. Haber Merkezi - Libya lıderı Muammer Kaddafi ile görüş- mesı sırasında, Kaddafi'nın Türkiye'yı aşagılar derecedekı eleştırilenne göz y uman Başba- kan Necmettin Erbakan. ıkı ül- ke arasında hazırlanan ortak bıl- dınde de ıstediğıni yaptıramadı Libva. Türk tarafı>la görüşme- lerin kesilmesı pahasına PKK"- yi terör örgürü olarak kabul et- mezken Başbakan Erbakan, 12 saal süren görnüşmelerin ardın- dan PKK'nin adının geçmedı- ğı. "Terörün hcrtürlüsünü kını- yoruz" ıfadesının >eraldığı bıl- dıri\ı ımzalamakla vetindı. Ortak bıldın. Başbakan Nec- mettin Erbakan tarafından bası- na açıklandı. Erbakan. gorüş- MArkasıSa.6,Sü. 2'de Libya Büyükelçîsi Ankara'ya çağnldı Kaddafi'nin açıklamalan üzerine geçici olarak geri çağnlan büyükelçinin dönmeyebileceği belirtildi ANK.\RA (Cumhuriyet Biirosu) - REFAHYOL hükümetindeki dış po- litika bozgunu. Türkıve Cumhurıye- ti \e dıploması tanhınde benzerı gö- rülmeyen birdüzeye ulaştı Başbakan V'ekili \e Dışişleri Bakanı Tansu Çil- ler. Başbakan Necmettin Erbakan'ın anlaşma imzalamasından bırkaç saat >onra Turkıve'nın Lıb>a Bü\ iikelçi- sı'ni geri çağırdı. Dışişlen Bakanlıgı Enformasyon Daıresı'nden. Erbakan Lıbva'dan Nı- jerya'ya geçtikten sonra yapılan açık- lamada. "Libya lideri Muammer Kad- datVnin Türkiye ile ilgili ii/ücii ifade- leri üzerine. Trablus Bü>ükek;inıi/in istişareler için geçici olarak Ankara'\ a çağrılması kararlaştmlmıştır"* denıl- dı. Trablu^ Bu>ukclçısı Ateş Bal- kan'ın. Libya ile bunalımın aşılama- ması durumunda. geçici olarak çağ- nldığı Türkiye'den göre\ yerine dön- me\ebileceğıne ışaret edıldi. Lib- ya'nın da. "karşılıkhlık" ılkesi çerçe- vesınde Ankara'dakı buyükelçısinı geri çekebıleceöı bıldınldi. Doruk noktavaulaşanbunalımın.müteahhıt alacaklannın ödenmesine ılışkin an- laşma>ı da golgeleyebileceğı kayde- diJdı. Başbakan'm bırkaç saat önce anlaşma ımzaladığı ülkeden elçı çek- me ola\ının benzerının. Türkiye Cumhuriyeti tarıhınin\anısıradıplo- masi tarihinde de örneğinin görülme- diğine işaret edıldi. Skandallar zincirine dönüşen REFAHYOL'un dış politıkası. dün Dışışleri Bakanlıgı - nın Başbakan Er- bakan ile DYP Genel Başkanı. Baş- bakan Vekıli ve Dışişleri Bakanı Çiİ- ler'i yalanlayan açıklamalanyla bo- yutlandı. Başbakan V'ekilı Tansu Çıller. dün Mardın \e Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalima- nı'nda, gazetecilerin Türkiye Cum- MArkasıSa. 19,Sü.8'de DIŞ BASINDA LİBYA KRİZİ 'Erbakan enkaza döndü 9 • Washington'un uyansı ve Türk bürokratlannın itirazına karşın Libya gezisine çıkan Erbakan'ın karşılaştığı durumu, Batılı basın. RP Iiderinin tslamcı dış politikasının enkaza dönüşmesi olarak yorumladı. Dış Haberler Servisi - Başbakan Necmettin Erbakan'ın büyük bir fiyasko ile sonuçlanan Libya gezisi. yabancı ajansların haber- lerinde de önemli yer tutuvor. Ingılız Reuter Ajansı.dün konuya ilişkin habennde "Irakordu- sunun Kuzey Irak'a girmesi ile darbe >iyen Türkiye Başbakanı Er- bakan'ın İslamcı dış polirikası. Libya lideri Kaddafi'nin zamansı/ çıkışı üzerine enkaza dönüştü" dedi. Reuter. habenne şöyie de\am ettr u Kaddafi, Türkiye'nin Batı polirikası Ue Kürtlere karşı rutumunu eleştirirken Erbakan. Libya Iiderinin yanında huzursuz bir sessizlik içinde oturdu. Türkiye'de ~ i muhalefet \se Erbakan'ın is- y * 1 ' tifasını istedi. Libya gezisi, Er- \_j\ D\f ci bakan'ın Türkiye'yi Arap >e •' Müslüman ülkeİereyaklaştır- ma politikasınınyediği en ağır darbeyi oluşturdu. Daha ön- ce Bağdat yönetiminin ordu- skandalma tepkiler • Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, DlSK Genel Başkanı Budak. CHP Grup Başkanvekili Sav. Genel Başkan Yardımcısı Kumbaracıbaşı ve Içel Millenekili Sağlar, Libya'da yaşanan skandalı eleştirdi. • 6. Sayfada sunu Kuzey Irak'a sokması. Erbakan'ın Türkiye. İran. I- rak >e Suriye arasında bölge- sel güvenlik işbiriiği yapılma- sı politikasına darbe indir- mişri. Erbakan. Libya gezisi- ni ise \\'ashington'un uyansı • Arkası Sa. 19, Sii. 3 'te 'HOCA İYİ NİYETLİ. KADDAFİ DELİ' • 19. Sayfada BAŞBAKAN ERBAKAN NtJERYA'DA • 19. Sayfada Demirel, 1959'danbuyana İtaha'yagidenilkTürkCumhurbaşkanıoldu. (Fotoğraf: REUTERS) Demirel'den îtalya 'ya PKKmesajı • Cumhurbaşkanı Demirel. Îtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro'nun resmi konuğu olarak bu ülkeyegitti. İtalya'daki görüşmelerde, ülkeyi yöneten koalısyonun sol kanadının. PKK'nin Roma'da •düzenledıği sözde Kürt parlamentosu toplantısına izin \ermesinden du\ulan rahatsızlık dile setirildi. LALE SARIİBR4Hİ.MOĞLL' ANK.\RA / RO.NLA - Cumh urbaş- kanı SüleymanDemirelin. Başbakan Necmettin Erbakan'ın çoğunlugu ra- dıkal İslam ülkelerıne yapmakta ol- duğu tartışmalı yurtdışı ziyaretlerini dengeleme amacını da taşıyan İtalya gezisi. dün başladı Türki\e. ftalva'da \enı vönetim içinde yer alan solcuların PKK'ye yönelık tutumunu masaya getırdi. Ankara'nın. İtalya'daki resmı görüş- meler sırasında RomanoProdihükü- metınin PKK'yı terörist örgüt olarak kınamasından memnunluk duyduğu- nu belırttiği. ancak koalısyon hükü- metı içindeki güçlü sol partilerin is- • Arkası Sa. 19, Sü. I 'de REFAHYOL'UN YENt HEDEFİ Belediyelere şeriat yasası • REFAHYOL tarafından hazırlanan ve büyük şehirlerde her türlü yetkinin doğrudan "büyükşehir belediye başkanında" ve yine "denetimsiz" olarak toplanmasını öngören yasa taslakları antidemokratik yerel monarşilere yol açmayı amaçlıyor. • Yeni düzenlemelerde özerk ve bilimsel devlet organlannın yanı sıra •"mahailelerdeki sivil toplum örgütlenmesinin yönetim erki" bile başkana bağlanıyor. • îçişleri Bakanlığı'nca son şekli verilen bu taslaklar olduğu gibi yasalaşırsa. her yıl "trilyonlarca liralık" ödenek de belediye bütçelerinden aynlarak bu örgütlenme eliyle "cami \e dini eğitim kurumlannın" inşaat ve kurumsallaşmasına harcanacak... yaosi • i. Sayfada MELİH GÖKÇEK DOSYASI-2 Başkentte Refahlı başkanın terörü • Melih Gökçek, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ardından yerel \e anakent belediye başkanlıklarında hak ve hukuk tanımaz icraatlannı sürdürmeye devam ediyor. • Temel giderlere enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Doğalgaz aboneliği \e kullanım ücreti yükseltildi. Meclis karan olmadan Atakule'yi değerinin altında sattı. Belediyeden çok sayıda işçi atıldı. hekimler hukuk dışı atamalarla sürüldü. • 4. Sayfada BORSA i POLAR MABK O 78.İ79 71 Oncekı 76.694.86 Dur 92 950 Oncefcf 92.4» ûûûû60.750 Oncek 6O.45O Dun 1.141.000 Oncekı 1 135.000 GUNCEL COÎEYT ARCAYUREK üniversite ve ticaret Bütçeden yeterlı pay alamayan yöneticiler. marketçilık. dersha- necilik. otelcilik \e danışman- lık gıbı yan işlere yöneldiler. • Arka Sayfada Frankfurt Kitap Fuarı Almanya'nın en önemli edebı- yat ödüllerinden Alman Kıta- bevlerinin Banşı Ödülü. buyıl Perulu yazar Mario Vargas Llo- sa'nın • 15. Sayfada Yetmedi mi Artık?.. Skandallar gezisinde olup bitenlerı kımilerinın şaşkın- hkla karşılaması doğrusu hayret uyandırıcı. Perşembenın gelişi çarşambadan belli değıl miydi? Bu ikihden kurtulmadıkça daha neler. kım bilır neler ızleyeceğiz. Oysa Türkiye adına asıl ıstırap duyacağımız günler yeni başhyor. Devletı temsil eden, Kaddafi gibi bir psikopatın. de- lilik işaretleri veren bir kendini bilmezin söylediklerıni • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de ÇİLLERİN DLDAĞIOKUNDU^ ' Erbakan' ın Libya gezisi büyük hata' A.NKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Libya skandalı konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gergin- liği yatıştırmaya özen gösteren Başbakan Vekiiı tan- su ÇUIer'ın çıfte standart uyguladığı "dudak okuma" yöntemiyle ortaya çıktı. Başbakan V'ekılı Çıller. dün Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'ı Italya'ya uğurlarken. Genelkurmav Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile tören merasımınde kısa bir sohbet yaptı. Çiller'in. burada yaptığı konuşmalar, tele\ızyon kameralarındandudak • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de İMZA BUNALIMI Gezi bitiyor kararname çıkmadı A\KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın. cumhuriyet tarıhının en büyük dış politika skandalianndan bınsinesahneolan Libyage- zısıne ıhşkin Bakanlar Kurulu kararnamesı, RP-DYP hükümetindeki anlaşmazlık nedeniyle hâlâ Cumhur- başkanlığrnagönderılemedı. Hükümetin RPkanadı, gezıye karşı çıkan D>'P"lı Içışlen Bakanı Mehmet Ağar dışındakı bütiin bakanların kararnameyı ımza- ladıklannı bildirdi. Bugun Portekiz'e gidecek olan Îçişleri Bakam'nın yenne vekâlet edecek bakanın ka- • Arkası Sa. I9,Sü.5'te CLMHURİ İSL4Mİ GAZETESİ Türk diplomatlara casusluk suçlaması Haber Merkezi- İran'dayayımlanan Cumhun İsla- mı gazetesınde. Türkiye'nin Tahran Büyükelçıli- ği'ndeki bazı diplomatlann dokunulmazlıklannın kal- dırılması istendi. Muhafazakâr kanadın sözcüsü olarak bilinen gaze- tede dün ımzasız olarak yer alan yorumda. İran yet- kilılerının öncekı gün bir Türk casusunun yakalandı- ğına ilişkin sa\ lara değıpılerek "Bu Türk casusunun yaptığı işler, Erbakan 'ın İran ile üişküerinin artnıasın- dan hoşlanmayan bir grup Türk yetkilisi ve politika- • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle