25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Shrov TV 22.45 Afganistan dosyası TV Servisi - Mehmet Ali Birand'ın sunduğu '"32. Gün". Afganıs- tan'dakı >on gelişmelen araştırdı. Programda. Afga- nistan'da yönetıme el ko- >an şerıatçı Taleban tanıtı- lacak \e bu örgiiıe karşı dı- renmeye hazırlanan Afgan Türk'ü Raşit Dostum'la yapılan söyleşi ekrana ge- lecek. "32. Gün"ün dığer dosyasında son cünlerde artan darbe söylentılerı ele alınıyor \e "Gerçekten böyle bir hazırlık \ar mı. yoksaabartılıyormu" so- rusuna yanıt aranıyor. Programda son olarak Re- fah'ın dış politika^ı ırdele- nıyor. Türk dış polıtıkasını yönetmış kışılerle görüşen Bırand. Refah'ın dış polıtı- kada Türkıye'yı hangı yö- ne çekmeye çalıştığ'ını araştırıyor. Yitik kuşağm romanı 'Gereksiz' biri •• 24.00İ Kanal D 22.20 Cinsel taciz TV Servisi - Fatma Girik'in sunduğu "Söz Fato'da". Gebze Lhud Kuran Kursu'ndaki cinsel tacız ıddialarını ekrana getirivor. Programda Cumhuriyet Gazetesı Ge- nel Vayın Koordınatörü Hikmet Çetinkaya \ e is- tanbul Üniversitesı tlahi- yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öz- türk'ün iddıalarla ılgili açıklamaları da > er alıyor. atv Modern Hayat - The Moderns / Yönetmen: Alan Rudolph / Senaryo: Alan Rudolph, John Bradshavv Görüntü: Toyomichi Kurlta / Müzık: Mark Isham / Oyuncular: Keith Carradine, Linda Florentino, John Lone, Kevin J. O'Connor, Genevieve Bujold, Geraldine Chaplin / 1988 ABD, 126dk. MIRATÖZER Ekranlarda Alan Ru- dolph günleri sürüyor... Yö- netmenin. iki dünya savaşı arasında sanat dünyasına beklenmedik bir ivme ka- zandıran "Yitik Ku- şak"üzerıne yaptığı filmı •'Modern Ha>at" ya da si- nemalarımızda cösterildifii haline gelmek 1920'lerin Parisi'nde •.Modern Hayat'. o\ uncu j önetimi açısından başarılı bir film. adıyla "Çağdaşlar", bir kez daha tele\ ızyon ekranla- rına konukoluvor. Parıs 1926... "Yitik Ku- şak"ın "entelektüelçekim merkezi" olan bu kentte. marjinalliğin sınırlannı ya- şayan yazarlar. ressamlar. soylular ve bunları "hay- retle" izleyen "sıradan" insanlar. Yaratıcılığın her zamankinden daha "önce- likli" bir yola girdiğı. "sı- radışılığın" moda olduöu Bob'dan kaçış yokTV Serv isi - Hastalık has- tası bir tip olan Bob VViley (Murray). en basit şeyleri takıntılara dönüştüren bir ki- şilığe sahıptır. Sonunda *'olay'"ın üstüne gitmeye karar verir. \'e hafıf çılgın doktor Leo Mar\ in "e (Drey- fuss) başvurur. Ama kısa bir zaman sonra \far\ın'ı de yoldan çıkarır. Doktor. çareyi ailesiyle birlikte kaçmakta bulur. Fa- kat kaderden. hele hele Bob VVıley den asla kaçılmaz. "Sadık" hasta. hınzırbirta- kip sonucu Marvin "i veaile- sini. tatillerini geçirdigi yer- de bulur. Gerisini siz düşü- nün artık! HBB 22.30 TBMM'nin gündemi TV Ser\isi - Orhan Iğurlu'nun sundıığu "Ankara'da Gündem" programına RP'den Salih kapusıu. DYP'den Saffet Arıkan Bedük. ANAPtan Murat Başeskioğlu. CHP'den Önder Sa\ ve DSP'den Hüsamettin Öz- kan katılıyor. Pogramda, "Yeni yasama dönemin- de TBMM'nin günde- Biinde neler \ar" sorusu- ııa vanıt aranacak. "Peki \a Bob?"'. ikı usta oyuncunun. Bıll .Murray ve özellikle Richard Drey- fuss'un başarılı performans- larıylaizlenilenbiryapıt. Bu iki aktörün neredeyse bir "düello" biçimindegelışen oyunculukgösterileri.filmin başlıca kozu. "Peki ya Bob?". key ıfle izleyebıleceğıniz. doktor Marvin'le birlikte bıraz da içinizin sikılacağı "kâ- bus"gıbi bir fılm. Kâbusiın nedeni de kolay lıkla tahmın edebileceüinız üzere Bob ta- bııki. atv 21.10 Dreyfuss \e \lurra\'in 'düello' biçiminde u ayunculıtk.gasterUi. filmin de en büvükJto&u. Peki ya Bob? - VVhat About Bob? / Yönetmen: Frank Oz / Senaryo: Tom Schulman / Oyuncular: Bill Murray, Richard Dreyfuss, Julie Hagerty, Charlie Kosmo, Kathryn Erbe, Tom Aldredge /1991^\{3D, 99 dk. dönemler. Ve bu insanların arasında. onlarla birlikte bir ressam: Nick (Caradine). 33 yaşında, resimlerınin sa- tılmasını umutla beklerken. geçımını sağla\abılmek için de bir kafede kankatür çizı- yor. Dönemın tüm özellikle- rını taşıyan bir kafe bu. "Amaçsızlığın" sarmalı içinde neredey >e tiikenip gi- derkeıı. bir gün kafeye ge- len çok güzel bir kadınla (Fi- orentino) va^amı değı^ık- lıklere gebe duruma gelır. Robert Altman ustanın öğrencılennden Alan Ru- dolph. bıreok açıdan ustası- nı geride bırakmı> bir sine- maeı. Kı^ılık çözüınlemele- rine giderken. ın>anın gı- zemlı vanınj e^ geçmcyen bir ta\rı \ar vönetmenın. "Modern Hayat" daonun bu gızemli yaııını belırgin- le^iıren yapıtlanndan bın. Dönemın ünlii akımı "N'i- tik Kuşak"ını gızem dolu bir inkü n;inde. bellı bir "\akınlık"la yansitılmaça- basının bir tür ıızantısı olan tllm. iıijanların ı,ö/üniMİ7- lüüüıı kapanında kistırılmı^ yanlurını da one çıkarı\or. Fılmde oyuncu kullanımı \e \önetımını >.on kertede ba^arılı bir şekılde gerçek- le^tıren şönemıen. tüm oyuiKuların "bunaltıcı" kı^ıliğını \urgLilu\or. "Mo- dern Hayat" adîı fllmınde "V itik Kuşak"ın romanını yazmış Alan Rudolph. Bu romanı alıp okunıak da siz- lere kalıyor .. TV Servisi - Büyük Ma- car sınemacı Islvan Sza- bo'nun uluslararasi arena içın çektiğı "Meeting Ve- nus-\enüs'le Buluşma" (l1 )^]) adlı filmının hemen ardından gerçekleştırdiğı \e \önetmenın yüzünü ülkesı Macarıstan'm sorunlarına döndüğü yapm "Tatlı Em- ma. Se\gili Böbe". yanlı^ anımsamıyorsak üçüncü kez Kanal D ekranlanna gelıvor. Öykü. filmınadındananla- şılacagı üzere Emma \e Bö- be adlarında ikı "çağdaş" Macar kadını üzerınde \o- ğunla^ıyor... Emma \e Böbe. bir ilko- kulda Rusça öğretmenliğı ya- pan. Budapeşte'de ışlerını \oluna koymuş ikı köylü kı- zıdır. Ancak "Kadife De^- rim"ın ardından sundukları hıznıet bir gecede ıstenmez halegelır. Yaşanantoplumsal ve sıyası değışiklıkler sonu- cu. Rusça artık okullarda zo- runlu bir ders olmaktan çık- mı^tır. Emma ve Böbe. öğ- retmenlik işlenni elden kaçır- mamak için. gecelerı lngiliz- ce dersine gidip. ertesı >>abah da öğrendiklerını öğrencilerı- ne aktaımaya başlarlar. Szabo. "Tatlı Emma, KanaJDOl 20 Tatlı Emma - Sevgili Böbe - Edes Emma, Draga Böbe / Yönetmen-Senaryo: Istvan Szabo / Oyuncular: Johanna ter Steege, Eniko Börcsök, Peter Andorai, Eva Kerekes, Erzsi Pastor/1992 Macaristan, 90 dk. Se\gili Böbe"yle komünizm sonrası Macaristanı'nda ya- şamın gerçeklerını alabıldı- ğınecanlı kılmayı başanyor. Ofke dolu. "bağrını rüzgâ- ra açmış" ve ayrıntıya gös- terdığı özenle ıkna edici olan yapım, ikı kadının toplumsal statü. özsaygı vepara ugruna \ erdığı mücadeleyı anlatıyor. Dişinızletıma|ınızlakazıya- rak geldıgınız. görece prestij- lı \e nüfuzlu bir konum ani- den \e "zalimce" elınızden alınırsa. ne yapmalısınız ya da neyapabilırsinız? işte bu sorunun bir nebze olsun yanıtını \enyor Szabo. Tatmın olmak ya da olma- sızın elınızde... \'önetmen Szabo, bu çalışmasıyla komünizm sonrası Macaristanı'nda yaşamın gerçeklerini alabildiğine canlı kıltnayt başarmış. MERCEKLE BAKINCA MAHMLT T.jŞNGÖREN İlacın Reklamı Olmamalıdır ilaçta reklama karşı çıktığım için Reklamcılar Derneğı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mes- ci'den biryanıt aldığımı daha önce belırtmıştim. Bu konuda benden önce de ılaç reklamına karşı çıkıl- dığını belirtmeden geçemeyeceğim. İlaçta reklam başladığı takdırde. tüm engelle- melere karşın eczacılar. satışların marketlere kay- masından kaygı duyduklarını Cumhurıyet gıbi du- yarh gazetelere açıklarmşlardı. Arkadaşımız Deniz Som, 12 Temmuz 1996 günlü •Vazıyef'te ıstan- bul'da Eczacı Nuran ÇakıroğlıTnun. "Reklamya- pıldığı an, halkımız reklamı yapılan ürüne adeta sal- dırıyor. ikna edemiyorsunuz" dedığini ve ömekler verdiğini yazmıştı. insanlar basındakı ilaç rekla- mından etkilenerek, tüm uyarılara karşın, örneğin ağrı kesicilere saldırıyorlar ve bu ılaç nedenıyle_ başka rahatsızlıklarının artmasına neden oluyorlar- dı. Tüm bu olgular. ilaçta reklam uygulamasının son derece dikkatle değerlendirilmesinı gerektıriyor. YanıtındaSayın Mesci, "Hatırlatmamızgereken bir başka olgu da Dünya Sağlık Örgütü 'nün (WH0) ki- şinin kendinı tedavi hakkmı (self medicatîon) kabul etmiş olmasıdır" diyor. Cumhurıyet Bilim Jeknik'in 20 Temmuz 1996 günlü sayısında ıse AÜ Tıp Fa- kültesi Farmakolojı Anabılım Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. R. Kazım Türker (aynca bu çok ya- rarlı makaleyi Sayın Mesci'nin okumasını dılerim), sağlık konusunda eğitimli insanların bulunduğu ki- mi ülkelerde gerçekten de reçetesız ilaçların rek- lamının yapıldığını belirtmekte, ama sonra "Geliş- miş ülkelerde bireylerın kendi sağlıklarını detaylı olarak bilmeleri yaşamları gereğidir. Böylesi ülke- lerı bızımle kıyaslamak veya bu ülkelerı örnek gös- termek kesinlıkle yanlıştır" diye eklemektedir. Sanırım bu sözler, Sayın Mesci'nin bana yazdı- ğı "Yazınızın genel havasından Türk tüketîcisinin Avrupalı tüketiciye göre bilinçsiz olduğu, reklamın tüketiciylyanıltmaktan başka bir işlevi olamayaca- ğı, Avrupa'dareklamlann denetlendığı, ama Türki- ye 'de denetlenemeyeceğı gıbı hiç katılmadığımız ve hatalı bulduğumuz değerlendırmeler çıkardık" anlamındaki cümlesine tam bir yanıt oluşturmak- tadır. Mesci'nin hiç katılmadığım bir yanıtı daha var. Diyor ki: "Reklamın serbest bırakılmasının ılaç fi- yatlarını arttıracağı yolundakı göruşünüzun tersı, yani reklamın ürun fiyatlarında duşme sağladığı te- orıde vepratıkte bılımsel olarak kanıtlanmıştır". Hiç bu olanaklı mı. Sayın Mesci? Piyasa ekonomısinin içinde reklamı yapılan ürünün (reklamı yapılmaya- nın da) fıyatının duştüğü hangi ülkede görülmüş- tür? Ya da bırakalım dığer ülkelerı ve Türkiye'yi ele alalım. Hangi ürünün fıyatı düşüyor ki. reklamı ya- pılan ılacınki düşsün? Sayın Mesci. Türkiye'de özellikle başkanı oldu- ğu Reklamcılar Derneğf nin öncülüğünde kurulan Reklam Özdenetim Kurulu olmak üzere çok sayı- da denetim organı olduğunu da belırtmiş ve bana "Reklamda Özdenetımın Esaslarını" da gönder- miş. Oldukça ilginç bir yazı malzemesini oluştura- cak bu reklam denetim esaslarını öğrendığım için mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. llerde bu konulara yenıden dönebıhrız. Reklam üzerine bir kitap: Doç. Dr. Güney Dev- rez, "Reklamın Etkilehnin Ölçülmesi". AÜ Siyasal Bilgıler FakültosiJfeyınları, Ankara, 1979.' KENT HABERLERI MLKP openasyonu • İstanbul Haber Sen isi - Istanbul'daki çeşitli eylemler sırasında çekilen görüntüler sayesinde düzenlenen operas>onlarda MLKP örgütü üyesi olduğu öne sürülen 5'i kadın 14 kişı gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi nden yapılan açıklamaya göre. MLKP'ye yönelik başlatılan seri operasyonlar sonucu. örgütün Gazi Mahallesi sorumlusu olduğu iddıa edilen Meral Boran'la \usuf Polat. örgüt kamplannda militanlara eğitim \eren Düzgün Akyol. Atılım gazetesi muhabiri \e cezae\i kuryesi olduğu öne sürülen Halil lçöz. mali birim görevlisi Sebahat Akbaba ıle Mehmet Doğan. Sevgi Telci. Erkan Tepeli. Kazım Akbaba, Songül Kırmızıkaya. Gülseren Kırmızıkaya. Süleyman Karakas. Hüseyin Seçık ve Ergan Cnse\en gözaltına alındı. Şehit er toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi - Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK militanlarıyla girisilen çatışmada şehit olan piyade komando erGökhan Kömürcü toprağa \erildi. Şehit er Gökhan Kömürcü'nün cenazesi Üsküdar Selimiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından askeri törenle Edirnekapı Şehitlıği'ne defnedildi. Törene şehit piyade komando er Kömürcü'nün ailesi. yakınları. askeri yetkililer ve kalabalık bir yurttas topluluğu katıldı. Carrefour önünde eytem • İstanbul Haber Ser\isi - İçerenköy'deki Carrefour Ticaret Merkezi'nden haksız yere isten çıkarıldıklarını öne süren bırgrup. protesto amacıyla basin açıklaması yaptı. Carrefour önünde toplanan yaklaşık 60 kişi adına bir açıklama yapan Tez-Koop Sendikası 4 No'lu Şube Sekreten Sinan Kahraman. iş\erenin çalıştırdığı işçileri \asadışı \e gayri insanı da\ranışlarla sürekli deği^tirdiğini. sendikalı olanları ise sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Kadıköy'e 7 katlı otopark • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy'de özel bir finnaya aıt 7 katlı otoparkın temeli. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün de katıldığı bir törenle atıldı. Başkan Öztürk. Neşet Ömer Sokak'ta yapılacak otoparkın. Türkiye'de özel mülkıyet tarafından yapılan \e işletılen ilk otopark olma özelliğini taşıdıâını söy ledi. YTÜ öğnenci şenliği • İstanbul Haber Servisi - Yıldız Teknik Üni\ersitesi Öğrenci Derneği'nce yann öğrenci şenliği düzenlenecek. Dernekten yapılan açıklamada. şenlikte. •'Eğitimde özelleştirme durdurulsun". "Demokraîik eğitim ıstiyoruz". "Dernek kuıuculan serbe^t bırakılsın". "Demek kurma hakkımız engellenemez" isteklerinin ele alınacağı bildirildi. Gazetecilere gözaltı iddiası • İstanbul Haber Servisi - Kurtuluş gazetesi. muhabirleri Bülent Görgülü'den sonra Malatya muhabiri Canan Gürz. dağıtımo Bektaş \e okuy ucuları Kenan ısimli kişilerin gözaltına alındığını one sürdü. Kurtuluş gazetesinden yapılan yazılı açıklamada. gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması istendi. RP'li belediye, çocuk bahçesi ve otopark olarak ayrılan yere cami inşa ettirdi Kaçak cami için plan değişikliği TGC'ye yeni üyeler • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Gazeteciler Cemiyeti'nin ITGC), 29 yeni üyesine törenle rozetleri takıldı. Türkıye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde yapılan törende bir konuşma yapan cemiyet başkanı Nail Güreli. TGC'ye üye olmanın. Babıâli'de ayrı bir deSeri \e anlamı bulunduâunu sö\ledi. İstanbul Haber Servisi - Refah Panilıler. Tuzla'da çocuk bahçesi ve otopark olarak aynlan alana ka- çak olarak yapılan camiyi yasal sta- tüye ka\uşturmak için nâzım imar planı \e uygulama imar planlannı değiştinyor. 1995 yılındaTuzla Be- lediye Meclisi'nden geçen plan de- ğişiklik teklifi, geçen hafta btanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden degeçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen hafta salı günü yapılan olağanüstü toplantısında. tuzla'da kaçak olarak yapılan ca- miyi yasal statüy e kavuşturmak için yapılan plan değişikliği teklifi ka- bul edıldi. Büyükşehir belediyesindekı mu- halefet partili meclis üy elerinin dik- katinden kaçan plan değişıkhk tek- lifi. 28 Temmuz 1995 tarıhinde bü- yükşehir belediye başkanlığınaile- tildi. Büyükşehir belediye başkan- lığının 19 Nısan 1996 tarihli onayı ıle meclıse gönderılen teklıf daha sonra İmar Komısyonu'na «önde- rildi. imar Komisyonu. raporunu ge- çen hafta meclise sundu. Parsel nu- marası bulunmayan. Tuzla. 20 3 pafta. 13756 parsel ile Hatboyu Caddesi arassnda kalan alan. Tuzla Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlannda "çocuk bahçesi, otopark \e >ol" olarak görünüyor. Tuzla Belediye Meclisi'nden geçen yıl geçirilen \e buyıl istanbul Büyükşehir Beledi- ye Meclisi aündeminegetirilentek- İifle ilgıli îmar Komisyonu rapo- runda şöy le denılıy or: "Teklif plan tadilatı bir dona- tı alanının diğer bir donatı alatıı- na dönüştürülmesini kapsamak- ta ise de, yapı yoğunluğu getir- mekte olup. I 50(10 ölçekli nâzım imar planı \e 1/101)0ölçekli uygu- lama imar planı kararlarını de- ğiştirici niteliktedir." Çocuk bahçesi \e otopark alanı olarak ayrılan yere. kaçak olarak yapılan bir camiyi yasallığa ka\us- tutmak ıçın. uygulama imar planı \e nâzım imar planında değişiklik yapılmasını uygun gören İmar Ko- misyonu raporu. muhalefet partili meclis üyelerinin de dikkatinı çek- meden «zeçirildi. CHPİİ Tuzla Belediye Meclisi üyesi Tekin Ağırman. plan değı- şıkliğı teklifine. Tuzla Belediye Meclisi'nde görüşülürken karşı çık- tıklarını. söz konusu alanın çocuk bahçesi \ e otopark alanı olarak ter- kinin yapıldığını belırterek. "Bu araziyi bir başka amaçla kullan- mak jasal değildir. Belediye adı- na kamuva terk edilen arazinin. Plaııdvi değişiklik yapılmasını uyguıı gören İmar komisyonu rapo- ru. mulıaleft't partili meclis üyelerinin dikkatini çekmeden geçirildi. terk amacına uy gulama y apılma- dığı için arazi sabibinin dava aç- ma hakkı doğar" dedi. Tekin Ağımıan daha sonra şun- lan söy ledi: "Bunlar 1994 yılında seçimle- ri alır almaz oraya cami yapıldı. Mecliste yapılan tartışmada ko- nunun geçmişini anlatarak bu- nun yasal olmadığını söyledik ama oy çokluğu ile geçti teklif." Ağırman. itirazlarının dikkate ahnmaması durumunda mah- kemeye baş\uracaklannı söyledi. Tup kamyonu korkuttu İstanbul Haber Servisi - Ümraniye Kâzım Karabekır Mahallesi Adem Ya\uz Caddesi'nde park eden İzzet Erbaş/a ait 34 ZA 260 plakalı tüp yüklü kamyon. saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı ale\ aldı Tüpler teker teker patlatmaya başlayınca yangın kısa sürede kamyonu sardı. Bomba gıbi patlayan tüpler. itfaiye ekiplerinin işinı zorlaştırırken yangın Hüseyin Alper'e ait terzi dükkânına da sıçradı. İtfaiye. kamyondaki ve dükkândaki yangını güçlükle müdahale ederek söndürdü. Kâğıthane Belediyesi Kanes: Komisyon seçimleri hukuk dışı İstanbul Haber Servisi - ANAP İstanbul II Başkan \ ekıli Rıfat Cömert Kanes. Kâğıthane Belediye Meelı- sfnın 1 ekımdeki olağanüs- tü toplantısında yapılan ko- misyon seçımlerinin hukuk dışı olduğunu söyledi. istan- bul Biiyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Er- doğan'ın. halk tarafından se- çılen ılçe belediye mechsle- rıne de karıştığını ıddia eden Kanes. komisyon seçimlerı- nın iptalı için II Idare Kuru- lu ve Bölge Idare Mahkeme- si'ne başvuracaklarını açık- ladı. ANAP'lı il başkan vekilı Rıfat Cömert. Kâğıthane Be- lediye Meclisi'nin ANAP'lı üyeleriy le dün bir basın top- lantısı düzenledı. Belediye meclisinın. 12 Hazıran 1996 tarihinde "İmar. Bütçe Plan. Spor, Hukuk \e Ta- rife" komisyonu üyelerinin seçımiyle ilgili kararlannın. İstanbul BüyükşehirBeledı- yesı tarafından "gizli oyla- ma" yapıldığı gerekçesiyle "veniden görüşülmek" üzere geri gönderildiğıni ha- tırlatan Kanes. bu nedenle belediye meclisinin 1 Ekım 1996 tarıhinde olağanüstü toplantıya çağrıldığını söy- ledi. 5 komisyonun üyeleri- nin tekrar behriendığı seçım- lere "hukukdiji olduğu" gerekçesiyle muhalefet par- tilerinın katılmadığım anla- tan Kanes. tüm komisyonla- rın RP'li üyelerden oluştu- ğunu, seçimler için tl ldare Kurulu \e Bölge ldare Mah- kemesi'ne başvuracaklannı açıkladı. Otoparkta kendini vurdu İşadamı Okta'nın borç intihan İstanbul Haber Ser\ isi - Önder Tavukçuluk'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali ErolOkta (45). yakla- şık bir trilyon lıralık kredı borcu nedeniyle bunalıma girince. otoparka park ettı- ği arabasının içinde kendı- sini vurarak intıharetti. Polisten alınan bilgiye göre. 34 E 4690 plakalı özel otomobiliyle saat 10.00 sıralarında \lecidi- yeköy Katotoparkı'na gi- ren Âli Erol Okta. 2. kata park ettiği aracının içinde kendini ruhsatlı tabancası ile sağ şakağından tek kur- şunla vurdu. Olay yerınde hayatını kaybeden Ali Erol Okta'nın otomobılınde. Önder Tavukçuluk'un yö- netim kurulu başkanı oldu- ğunu gösterir bir kartv izit ile elle yazılmış 7 sayfalık intihar mektubu bıraktığı görüldü İşadamı Okta'nınsavcı- lık tarafından el konulan ıntıhar mektubunda. yatı- rım yaparak istihdam ya- ratmak ıçın çeşıtli banka- lardan faizle krediler aldı- ğı. ancak yaklaşık 1 trilyon lırayı bulan bu borçları ödeyemez duruma geldiği- ni bildirdığı öğreniîdi. Ev- lı ve 2 çocuk babası olan Oktanın cesedi. cumhuri- yet savcısının olay yerin- deki incelemey i tamamla- ma>ının ardından Şişlı Et- fal Hastanesı morguna kal- dırıldı. İçme Suyu Sempozyumu 'Melen projesi 2040 yılında taıııaııılanacak'' İstanbul Haber Servisi - İstanbul'a içme suyu sağlayacak olan Yeşilçay projesinin 1999. Melen projesinin de 2040 yılında tamamlanmasinın planlaııdığı belirtildi. 1SKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, "De\letin ve mahalli idarelerin en önemli görevi, insanlara içme suyu temin etmektir" dedı. İSKİ. iTÜveSu \'akfı'nm ortaklaşa düzenledıği "İçme Suvu Sempozvumu" dün İSKİ'nin Aksaray'daki binasında başladı. Sempozyumun açılış konuşmasııu yapan Veysel Eroğlu. İstanbul"un nüfusunun göçlerle her geçen gün büyüdüğünü kaydederek. kentin artan sorunlarının çözümünde sadece sorumlu kurum ve kuruluşlara değil. kentte yaşayan herkese göre\ ler düştüğünü söyledi Eroğlu. su şebekesini yenileyerek su kayıplannı y üzde 20"lere indirmevı hedeflediklerini de açıkladı. İstanbul'un mevcut su ihtiyacının giderilmesi için Istranca projesi 2 ve 3. Kirazdere, "»'eşilçay ve Melen 1 projelerıııin bir an önce İıayata geçirilmesi gerektiğını belırteıı Eroğlu. bu projelerde herİMiıgi bir gecıkme olmasada 2003 yılına kadar kentin su açığının devam edeceüini anlartı. DSİ 14 Bölge Müdürü Hasan Paçal da DSİ ıle İSKİ'nm Ktanbul'da su ıhtiyacını karşılamak için çalı^tığını ifade ederek. DSİ'nin yürüttüğü Yeşilçay projesinin 1999 ve Melen projesinin de 2040 yılında tamamlanmasinın planlandığını söyledi. 4 gün serecek "İçme Suyu Seınpozyumu"nda. hidrometeoroloji. hidrolojı. yüzeysel ve yeraltı sulannın jeolojisi. yüzeysel suların kirlenmesı. yeraltı sulannın tuzlannıası ve kirlenmesı konulan ele alınacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle