01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CEKİM1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER •Osmanlı'nın son dönemlerinde tarihinin en bakımsız yıllannı ve çöküşü yaşadı İ8üuıİHil\uı yıkımdan kurtulıışu ! • İstanburun 73. Hcurtuluş vıldönümünde ıtarihsel gerçekleri 3/enıden anımsıyoruz. T a r i h Vakfı'nca ^v'avımlanan 'Işgal ^Altmdaki İstanbul" tforoğraflanna bakarsanız. -<b Ekim 1923'ün sadece -tlüşman işgal inden değil. •âynı anda kenti hızla Cahrip eden bir '•"imarsızlık" ve çökii} "Sürecinden de kurtuluş e:ünü olduğunu "objektit" ' b i r bakışla görebilirsiniz... O K T A Y EKtNCİ Istanbul'un "3. K.urtulu$ ^ ıl- "döniimü'nü "Osmanlı döne- miiK'ö\kürRnlerin" sıyasal ik- 'tidan da pa_\ la>tıklan bir süreç- 1e kutluyoruz. Böylesi bir ortamda, öteden ben daha çok araştırmacılann 'îlgisını çeken bir sorıı. sivaisal "anlamda da giderek önem ka- 1919larda çekilen bu fotoğraftaki çeşme başında çamaşır \ıka\an kadınlar. kentin asıl sosval gerçeğini sergilivor. bul sadece empenalıstbıras- " ' keri işgalden mi kurtanldı?" Bu sorunun ekleme\erek. hiç kuşkusuz tbtoğraf sana- • - • - — tının zaten "objektif" olan kendi gözlem Dünya Konut Cünü 'Konuthakkı insan hak/adır' • TÜRKKENT Genel Başkanı Oğuz Soydan. "Dünya Konut Günü"nde kentleşme, kentdaşlık ve insan kavramlarınm tartışılacağını belirtti. Soydan "Toplumun yüzde 80'i. bırakın konutu, açlık ve setalet içindedir. Çalışanlar. emekliler. işsizler çaresizdir. Bunun yanında konut kooperatiflerinin ürettiği konutlar. foplu Konut tdaresi tarafından gereğince desteklenmemekte. tam aksine TOkİ inşaat şirketi gibi doğrudan konut üretimini sürdürmektedir" dedi. -zanıyor: -\caba6Ekim 1923'teİstan- İşte 1919 yılının tstanbulu. Kentin tarihsel görkenıi riim dümavı büvülüyor. Ama bu zengin tarih, Osmanlı'nın son dönemlerinde bakımsızlığın ve çöküntünün dramını \aşı\or. ("Işgal fstanbulu'ndan Fotoğraflar" kitabından alındı.) vanıtı ıçin ba>\urabıleceğimız "gerçekçi" kaynaklararasına son günlerde anlamlı bir kitap daha eklendı. Türkhe Ekonomik ve Toplumsal Tarih VakfVnın (Tarih Yakfo -Yurt YayınlarT dızıshde >ine bu \ıldö- nümüne annağan enığı kıtap "İşgaliştan- bulu*ndanFotoğraflar~adını ta$ı\or. Özel- likle de Mustafa Kemal \e arkadaşlannın Samsun a çıkarak Anadolu'ya geçtiklen 1919 \ılının ma>ıs \e ruzırın aşlarındaki rOsmanlı başkenti manzaralannT ıçenyor... "Mütareke Yılları" da denilen 1918- 1923 dönemınde ı^galcı FransızOrdusu'na •ait "Sinema - Fotoğraf Ser\isi" tarafından •çekilen fotoğraflan derleverek kıtabı biz- lere kazandıran Emre Oktem Jı>or kı: "Bir döneme tanıklık eden bu fotoğraf- lan. tarihi açıdan en fazla önem taşı\anla- n büe yorum \e açıklama>a gitmeden toz- 4u arşiv kutuiannda bulduğumu/ gibi >a- y Tarih Vakfi. rbtoüratlann \anına vorum güciine e\rensel bir savgının gereğini ye- rınegetirivor. Sözü uzatmadan belirtelim ki mütareke döneminde veöncesinde İstanbul. görkem- lı tarihin belki de en "bakımsız" yıllannı. adeta "çöküntü" denılebilecek bir göriin- tü ıçinde vaşıyordu. Gerçi. yine Tarih Vakfi'nın Yurt Yayın- larfndan bugünlerde çıkan "Değişen ts- tanbul" adlı kitabında ZeynepÇelik. bu si- hirlı şark ba^kentını u Batı kentlerine ben- zetmek için" 19. yüzyılda ne denli büyük çabalar harcandığını da belgeliyor. Ne var ki avnı çabalar içinde bu biiv ük kente çağ- da>>ehırcılikhızmetlerinıdegetirmek. ör- neğin bir "kanalizasyon kazandırmak" bi- le veralmıvordu. Nıtekim Ltanbul içm ilk kanalizasyon in- >aatı. Batı başkentlerinden vaklaşık "150 yıl sonra'' ve ancak cumhuriyet dönemine geçıldığinde. 1924- 1928döneminin Ata- türkçü Beledive Başkanı Emin Erkıl tara- fından başlatılabılmiştı. Benzer >ekılde çagdaş anlamdaki ilk "kent meydanı" düşüncesinı de ışgal dö- neminın sonlannda Ankara Hükümeti'nce Yali olarak atanan Ali Havdar Lluğ uv gu- lamaya başlamıştı. 1923 v ılının mart ayın- da göreve gelir gelmez Beyazıt Meyda- nf na bir ha\uz yaptırarak kenti modem anlamda imar etme çabasına girişen Alı Haydar Uluğ. Sütlike Mezbahasını da hiz- mete açarak istanbul"da süregelen dene- tımsiz ve sağlıksız hay\an kesimine karşı ilk ciddi önlemleri almıştı.Yine Ali Hay- dar Ulug'un, Osmanlı döneminde kent hiz- metleri içın emperyalist Batı'ya tanınan "imtiyazlann'* üzerine gıden ilk "Kuva>ı Milliyevalisi \e şehremini" (Beledi>e Baş- kanı) olduğunu da unutmamak gerekiyor. Traın\ay, tünel.elektrik v e havagazı hızmet- lerını v ürüten ımtivazlı şırketlerin Osman- lı >önetimine\ıllardırödemedikleri \ergi- leri \e gelir pavlarını "Ankara hükümeti- nin temsilcisr olarak hetnen tahsil eden de Alı Havdur L'lug"dan başkası değildi... Bugün kimı "a\dınlar" da mütareke dö- nemindeki istanbul'un "kültürvesanator- tamına" bakarak. kentin "Badlı bir kinılik- le bezendiği" sanısına kapılıy orlar. Aslında. işgal yıllannda Batılılar ger- çekten İstanbul "a deyim yerinde> se "para akıttılar" Ancak bu zenginlik. sadece eğ-, lenceli \egösterişlibiryaşam içindi. Yine Zeynep Çelik'in Degişen İstanbul adlı ya- pıtındadasergilendiğigibi.mımaridengi- yim kuşama kadar Avrupa kültürüvle ya- kından tanışan İstanbul. aslında bu "uy- gar" görüntiilere rağmen "kentsel alnapı ve genel sosyal yaşam" bakımından sözcü- «ün tam anlamıyla "sefilleri" oynuyordu. "" Nıtekim. I886"da yaklaşık 950.000 ola- rak saptanan kent niifusunun. cumhuriyet- ten sonraki ilk genel savınıda (1927'de) 7 94.444"e düşmüş olması da bu "gerile- menin" bir göstergesıydi. Benzer şekilde 1910 \e 1927yıllarınaait limanka\ıtlarm- da. İstanbuFa gelen yolcu \e ticari gemi sa- yısındada"\Tİzde45"*bırazalmanıngörül- mesi de kentteki genel *ekonomikçöküşürT biryansımasıvdı... Evet. Hem Tarih Vakfi'nın son kitapla- n. hem de yine tarihsel bilgiler \ e belgeler göstenyor kı 6 Ekim İstanbul için sadece bir emperyalist işgalden kurtuluş eünü de- 73 >ıl önce 3. Kolordu Komutanı Şük- rü Naili Paşa kenti bu kez Ankara Hükü- meti adına gen aldığında. hem Osmanlı >önetiminin. hem de ışgalcı giiçlerin san- ki "tepetepekullandıklarrbakıiTbizveçök- mek üzere olan bir tarih \ e kültür hazinesmi "kurtarmış" oluyordu. Nitekim ilerleyen yıllarda yine eum- hurivet hükümeti bu görkemli kente Batfdan 100 yıl gecikmeyle "ilk imar planlanm" kazandıracak. hatta Bizans \ e Osmanlı e>er- leri için ilk restoras\on uygulamalarını da "de\letin kıt ekonomik olanaklanna rağ- men" 1930"lardabaşlatacaktı... Festivalde ödüle değer görülen bazı sanatçılar törene katılmadılar 33. Altın Portakal 'Tabutta Rövoşata'nın BÜLENT ECE\ IT kirletmeve. onlar e\ leme *do>amadığına' göre daha çok karşılaşacağız. 'GreenpeaceJ e çok alıştık' ÜMİT OTAN İZMİR -Greenpeace'ın Rainbo\v \\ar- rioradlı teknesi. Fransa'nın Pasıfik'teger- çekleştirdiği nükleer denemey i engellemek için yöreve gittiğinde \e Fransız ajanla- rınca batırıldığında tarih 10 Temmuz 1985'ti. O günîerde de Yatağan kirleti- yordu. ama kimselerden ses çıkmıvordu. Göko\a'\a >eni bir ternıik >antral >apıl- masının "teîaşı" \aşanıyordu. O günler- de Greenpeaceadı \enı veni gündemege- livor. ama bizi pek ilgilendirmi\ordu. Sonra bizım de kapımızı çalmava baş- ladılar. Greenpeace gönüllüleri. 1994'ün Martı'nda İstanbul Boğazı'nda \aşanan tanker facıasının ardından yörede "biti- verdiier". Tüm tehlikeli maddelerin bo- gazlardan geçirilmesinden \azgeçilme- sini istıyor. u\gulamanın sürmesini pro- testo edİyorlardî. 20 Ağustos 19^4 "te "Gö- kova TermikSantralıÇalıstınlmasın" slo- aanıyla \örede banşcıl bir eylem yapan Greenpeace. giderek Türkiye'ye "ahşı- yor". gemilerin biri gidip bir geli\ordu. Ağırlık genelde Ege'de. Izmır'devdi. E\- lem planlan İzmir'e gelen gemilerde son şeklini alıyor\e uvgulamyordu. Genelde her şey gizlilik içinde yürütülüyor. son ana kadar eylemin içeriğıv le ilgili bilgi ve- rilmi\ordu. 1985'te Pasıfik'te batın lanın yerine ya- ^jılan yenı Rainbou Vvarrior. 9 Kasım 1994'teİzmır'inPasaport Iskelesi'neya- naştığında yörede bir e\ lem bekleniyor- du. Greenpeace şaşınıvor. 11 Kasım 1994'te Ankara'da Türkiye Elektrik Ku- nırau Genel Müdürlüğü önünde orta\a çıkan gönüllüler ilk kez Türk polisiv le ta- nışıp gözaltına alınıyordu. Sabahın erken saatierinde radyasyon giysileri \e maskelenvle \erlerde "ölü numarasrna \atan e\lemcılenn bir kıs- mı da kendilerinı kapıya zincırlivordu. Gözaltına alındılar. yargılandılar. sonuç- ta aklandılar. Greenpeace Akdenız Koor- dinatörü Mario Damato, eylemın Akku- \u'\a yapılması planlanan nükleersant- ralla ilgili olduğunu belirtip "Türkhükü- metinden gerçeği \ ansıtan enerji hesapla- nıalan \apmasını \e \atınmlann ekono- mik. enerji tasarruıu sağla>an \f teblike- li olmavan alanlara kavdınlmasını" ısti- \ordu... Türkçe\ recı \e gönüllülerden de büyük destek gören Greenpeace eylem- lerinı sıklaştın>or. hiç umulmayan >erler- de önünüze çıkıyorlardı. izmır Körfezi'nin kirliliği. zehirli atık çukunına dönüs.mesi sürekJi konuşulup tar- tışılıyordu. ama ne yapılmasıyla ilgili so- nıut hiçbır adım atılmıyordu. Melez Ça- yı vöresindeki sanayi tesislerinin zehirli. ci\a yüklü atıklannı \ lilardır körfeze ta- şıvor. İzmirlilerbakışordu. Greenpeace gö- nüllülerinden Tolga Temuge yörede ay- larca incelemeleryaptı. Hergün hızîa ze- hirlenen körfezle ilgili raporlarhazırladı. İzmır Büyükşehır Beledive Başkanı Bur- han Öztatura'nın ~EI âlem bi/im işimize ne kanşıyor" türünden kızgınhğı dışın- da îzmirliler büyük destek verdi. Bu evlemden neredeyse 16 ay sonra yine geldiler. Önce Petkim'in kirli atık- lanndan örnekJer alındı. Geçen \ılagöre körfezin daha hızlı kırlendiğı\ le ilgili ra- kamlar ortaya konuldu. Zehirli atıklann gen kalmış ülkelere ihracına karşı oluş- turulan protestoya katıldılar. Artık döne- ceklerdi: \ine şaşırttılar. Önceki sabah otobüslere bindırilen ga- zeteciler nereye gideceklerinı bilmi\orlar- dı. Dört saatlik yolculuk sonucu \anlan noktaGökova'ydı. Yıllarönce "banşcıl" olarak geldikleri santrala hızla daldılar ve kendilennı zincırlediler. Greenpeace gö- nüllüleri bizealıştı. bızdeonlara. Bızkir- letmeve. onlareyleme "doyamadıgına'' gö- re daha çok karşılaşacağız... 17 güvenlik görevlisi yaralandı PKKpusuya düşürdü: 4şehit Srv:4S(Cumhurhet)- Sıvasın Div- riği ilçesinde operasyondan dönen gü- venlik güçlerinin, PKK'li teröristlerce pusuya düşürülmesi sonucu 4 güven- lik görevlisi şehit oldu, 17'si de yara- iandı. Divriği îlçesi Maltepe Köyü kırsal kesiminde operasyondan dönen gü- venlik güçleri, dün saat 15.30 sıralann- da pusuya düşürüldü. PKK'lilerceaçı- lan ateşte 4 güvenlik görevlisi şehit olurken. I7 güvenlik görevlisi de ya- ralandı. Yarablarui- Erzincan'daki hastane- iere kaldınldığı ve araiannda sağlık durumu ciddi olanlann bulunduğubil- dirildı. Ölü ve yarahlann kimlikleri konu- sunda biraçıkJamama yapılmadı. Böl- gede pusuyu gerçekleştiren PKK gru- buna karşı geniş çaplı operasyonlara başlandıgi belirtildi. ANTALYA-33. Antalya Altın Portakal Ödülü. De'r- viş Zaim'in yönettiği "Ta- butta Rövoşata" fılmine \ e- rildi. "SendeGitme"adh fil- ının yönetmeni Tunç Başa- ranen iyi yönetmen seçildi. Ödüle değer görülen bazı sa- natçılann törene katılmama- ları dıkkat çektı. Festi\alin sonucu ile ilgili bazı sanat- çılardan tepkı geldı. Özel- likle "ReisÇelik"in yönetti- ği "Işıklar Sönmesin" adlı filmin Türki- ye'nin gündemıni sürekli işgal eden PKK sorununa değinmesine karşın ödül alama- ması "demokrasivehalklannkardeşliği" özieminin cezalandınlmasi olarak değer- lendirildi. 33. Antalya Altın Portakal Film Festi- \ali dün gece düzenlenen ödül töreni ile sona erdı. Altın Portakal'ı kazanan "Ta- butta Rövoşata" filmınin başrol oyuncu- su Ahmet L'ğurlu en ıyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü. Jüri, Altın Por- takal'ın "sinema dilini kullanma \e du- >arlılık>ararma"konusundakı başansı ne- denivle bu filme verildiğini açıkladı. • 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Derviş Zaim'in yönettiği 'Tabutta Rövoşata' adlı film Altın PortakaPa layık görüldü. En iyi erkek oyuncu Ahmet Uğurlu. en iyi yönetmen Tunç Başaran seçildi. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü de İrfan Tözüm aidı. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Yasemin Alkaya ve Hande Ataizi paylaştı. . • En i\i yönetmen. "SendeGitme" adlı filmi yöneten Tunç Başaran seçildi. Ba- şaran av nca. Muh.sin Ertuğrul Özel Ödü- lü'nün de sahibı oldu. Dr. A\ni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü de "Mum Kokulu Kadınlar"ın \önetmenı İrfanTözümal- dı. En i\ i kadın oyuncu ödülünü ise "Mum Kokulu Kadınlar"daki rollerivle Nase- min \lka\a \ e Hande Ataizi pa> laştı. Di- ğer ödüller ise şö\le dağıtıldı: En iyi senaryo "Tabutta Rövoşata" iie Deniş Zaim. en iv i görüntü yönetmeni "Yaban" filmı ile \usufGiiven \ e TevflkŞenol. en ıvı film müzıâi "Sende Gitme" filmi ile Yalçın Tura. en iyiyardımcı kadın o> uncu "SendeGitme" ile Meriç Başaran. en ıyi \ar- dınıcı erkek o> uncu "Kış Çi- çeği" filmiyle Cengiz Sezici. en i>i laboratuvar çalışması "Sende Gitme" ile Sinefekt. en i\i kurgu "Tabutta Rövo- şata" ile Mustafa Pirese\a. Yılmaz Zafer Genç Yete- nekler Ödülü'nü de "Sende Gjtme"deki rolü\ le RuhiSa- n">a \e *lşıklarSÖnmesin''de- ki rol üs le Sermin Karaali ka- zandı. "Işıklar Sönmesin" filminin ödül ala- maması ise filmin vönetmeni ve başrol o\uncusunun tepkisine neden oldu. Yö- netmeni Reis Çelik. "Barış cesaret ister, biz bunun için müeadele \crdik, ama görüyorsunuz cezalandırıldık. Sinema. çağa tanıklık ermelidir: 33. Altın Portakal Festivali'nde bunu görenıiyomz" dedı. Filmin başrol o\uncusu Berhan Şim- şek ise "13 >ıldır kanavan bir varayı, PKK sorununu sinemava aktardık. ama protes- to ile karşılaştık" diverek tepkisini dile getinrken "halklannkardeşliğivedemok- rasiden yana olmanın cezalandırıldığını" \ursiuladi CELAL YILMAZ İZMİR - Dünya Konut Günü sorunlarla kutlanıyor. Ülkedekı dar \e sabıt ge- lirlilerin. değıl konut sahi- bi olmak. evlerine ekmek bile götüımekte zorlandık- lannı belırten Türki>e Kent Kooperatifleri Merkez Bır- liği (TÜRKKENT) Genel Başkanı OğuzSo>dan,"Bu gidişle binlerce aile sokak- larda \a da cadırlarda >a- şanıav a başla\ acak. Çünkü kira giderleri bile dar gelir- li bir ailenin neredeyse a>- lık gelirine eşdeğer düzeve yükseldi"dedı. Türkıye'de üretilen top- lam konut içindekı payını 1980-92 döneminde 7'kat arttıran kooperatiflerin son dönemlerde konut talebinı örsütlemekte zorlandıkla- nmkaydeden TÜRKKENT Genel Başkanı Oğuz Soy- dan. ^ Ekim'deki "Dünya KonutGünü"nde "kentleş- me. kentdaşlık \e insan" ka\ ramlannın tartışılacağı- nı belirterek şunları söjie- di: Evrensel değerler "Düma KonutGünü'nde işlenecek bu e\ rensel değer- ler ışığında. Türki>e'de \a- şanan imar afh karmaşası ülkenin içine >uvariandığı kaosu ve ço/ümsü/lüğünü göstermektedir. Tutarlı po- litikalar üretmek. çağdaş projelerie desteklenen ön- lemler alnıak \erine. gece- kondu aflanv la >asadışı >a- pılara yasal kılıf hazırla- makla zaman geçiriliyor. Ranfh eci kesime çıkar sağ- lamaktan öte bir işej arama- \acak olan tartışmalarla gündem işgal edilmekte, dar ve sabit gelirli kesime umut verilerek kafalar karışhrıl- maktadır. Türki>e HABI- TAT-U*>e evsahipliği \ap- mış, ilkesel anlamda da ol- sa alınan kararların altına imza ko> muştur. Ucretli çaresiz 'Konut hakkı insan hak- kıdır ilkesi ülkemiz tara- fından da benimsenmiştir. Bütün bunlara karşın. top- lumun yüzde 80'i. bırakın konutu. açlık \ e sefalet için- dedir. Çalışanlar, emekliler. işsizler çaresizdir. Bunun yanında konut kooperatifle- rinin ürettiği konutlar. Top- lu Konut İdaresi (TOKİ) ta- rafından gereğince destek- lenmemekte. tam aksine TOKİ inşaat şirketi gibi doğ- rudan konut üretimini sür- dürmektedir. Yüzde 40 in- şaat düzeunde \erdikleri >aklaşık 300 milyon liralık kredi ise vetersizliği bir ya- na, hakedişlerin zamanında ödenmemesi> leenflasvonist sistemde erivip gitmekte- dir." k Kimse konut sahibi olamadı' 1987 yılında çıkanlan ya- sayla Konut Edindirme Fo- nu'nun kurulduğunu belir- ten So>dan. dönemin ilgili bakanı Mükerrem Taşçıoğ- lu'nun "Birkaçyıl sonra ko- nutu olmavan işçL memur \ e emekli kalmavacak. Hem de kimsenin cebinden tek kuruş çıkmav acak" açıkla- masını anımsatarak "Ota- rihten bu yana işçi, memur \e emeklilerin ceplerinden çıkan para 85 tı iryonu bııl- du. Ancak. bir kişi bile ko- nut sahibi olamadı" dıye konuştu De\ letin \e TOKİ'nin ko- operatiflere olan bakış açı- sını değiştirmesinı iste\en Soydan. Emlakbank'ınde- netimindeki 85 trilyonluk Konut Edindirme Fonunun konut üretimine aktanlma- sını beklediklerini belirtti. Emlakbank tarafından kuilanılan kav nağın aslında 105 trilyon lira olması ge- rektiğini. ancak yanlış ne- malandırma sonucu 85 tril- yon lırayla sınırlı kaldığına değinen Sovdan. Bakan Al- tınsoy'un açıklamasını umutlandıncı bulduklarını kavdederek şunlan söyle- di" Çözüm "Konut Edindirme Fo- nu'nun konut üretiminde çevrime sokulması, Türki- >e'nin konut sorununu bü- >ük ölçüde çözecektir. Bu konuva ilişkin taleplerimizi bizleri kabul eden Sa\m Cumhurbaşkam'na da ilet- tik. Haklı olduğumuzu be- lirterek TOKİ tarafından konut üretilmesini bazı bü- rokratların kendilerini ka- nıtlamaga> retkeşliğine bağ- ladı. Cumhurbaşkanı. so- runun çözümü için desteği- ni esirgeme>eceğini de bu vesileyleaçıkladı. 85 trilyon, toplu konut fonuna aktan- larakdoğru \önlendirilirse sıkıntilar bü\ ük ölçüde çö- zülür. .Aneak TOKİ'nin doğ- rudan konut üreterek bu de> ka>nağı \anlış kullan- nıasının ka> gısını taşıvoruz. Merkezi >önetim-\erel \ö- netim \e kooperatifler iiçge- ninde üretilecek projelerin bu kaynakla desteklenmesi. çarpık kentleşme>i durdu- racak. sağlıklı kentleşmeve geçişi sağlayacaktır. Bütün sorunJannuza karşın, 'Dün- ya Konut Günü'nünçözüm- İere > önelik >eni ufuklar aç- masını dilivorum." W O R l O S [ R V I C l RADIO JOURNALISTS The BBC World S e r v k e invites applications for the position of Radio Journalist/Producer in the BBC s Turkish Section, bosed in London. It is a challenging job, which involves many ospects of radio broodcasfing including programme production, live presentation, vvriting and translating, in a stimulating and rewarding atmosphere with highly professional and motivoted colleagues. To apply for the job you will need Turkish as your first language, an excellent command of written ond spoken English, a thorough knowledge of Turkish as well as international current affairs and be educated to degree level or equivalent. İn addition you will be expected to have previous journalistic experience, be able to work to deodlines, on your own initiative and as port of a journalistic team, within the BBC's strict editorial standards of objectivity and impartiolity. You must oko be oble to translate from English into Turkish both accurately and with speed, have a good microphone voice, the ability to use modem broadcasting technology and keyboard skills. The successful candidate will be offered a two yeor fixed-term contract at a salary of circa £23,000 per yeor plus an allowance of £1,730. Accommodation assistance is paid on arrival. Please send a detailed Curriculum Vitae in English only, quoting reference number 58589, giving your full biogrophical details, qualifications and work experience to dote, showing how you met the above requirements to. BBC VVorld Servke Reauitment Offke, Room 111 NE Wîng, Bush House Strand, London, VVC2B 4PH, endosing a large self-addressed envelope plus telephone/fox number. Applications must arrive in London by Monday 28th October. Please note candidates meering our requirements will be asked to take a written and voice test before the final selection is made. Romanlarınız ye ansiklopedıleriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 ELECTRONICS Technology that works for life ! SAMSUNG SEMICONDUCTOR İSTANBUL OFFICE is a succesful and expanding subsidiary of the multi-national SAMSUNG corporation, one of the largest and leading semiconductor manufacturers world-wide.Located in the Asia side we are responsible for the Balkan Countries and Turkey area sales of our semiconductor products. To master our further growth we need additional personnel support and are looking for a flexible Asistant bilingual TurkishlEnglish Who relieves the Director of the Supporting Division in ali secretarial tasks. especially translations. The role is also thought to support the Manager Controlling & Administration Job tasks: -Doing Translations -Organizational and administrative tasks -Operating modern office equipment -General secretarial works Oualifications: -Good English Knowledge -Good EDP skills (MS-OFFICE) -Flexibility, loyalty, reliability -University degree will be preferred If you are interested in this position in a fast growing and succesful international company with benefıts of a modern corporation please send your short but expressive application papers to our office by fax message or by (APS/carrier/ c a r § 0 ) telefax: 0-216-348 39 64 SAMSUNG SEMİCONDUCTOR İSTANBUL OFFİCE Caferağa Mahallesi Bahariye Caddesi No: 80/7 81300 Kadıköv - İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle