05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYF/ 13 HAYVANLAR /.s.w.4/t CILGEÇ tetcftct: lıttp://www^«>et.«)n.tr/Xn Ekktroırifc posto: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Fafcs: 0.212.512 44 97 ANAP'ın devp-i iktidarında Karabiik A navatan Partisi'nin üç aylık ik- tidarı sırasında Karabük'te | bazı iginç olaylar gelişiyor... ı ' Olaylan yakından izleyenlerin arılattığına göre ANAP Karabük il Baş- kanı Pehlivan Baylan. büyük bir "tica- ret hamlesi" başlatıyor... Bu "hamle" doğrultusunda Baylan, H.alk Bankası'ndan 44 mılyar lira. Va- krflar Bankası'ndan 15 milyar lira, Şe- kerbank'tan 26 milyar lira kredi alıyor. Kamu bankalanndan kullandığı 87 rnilyar lira kredinın yanısıra Baylan, özelleştinlen Sümerbank'tan da 24 mil- yar liralık bloke çek alıyor. Işık Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortağı olan ve kütük demirden inşaat demiri üreten Baylan. 24 milyarlık blo- k e çeki Karablk Demir Çelik Fabrika- sı'na vererek hammadde çekiyor... Bu arada Baylan, Eyüp Aşık ve son- radan ANAP'a geçen DYP milletvekili Şinasi Altıner'in de katıldığı bir tören- le, DDY'den yap-işlet-devret modeliy- le aldığı bir petrol istasyonu açıyor. Birtaraftan demir, birtaraftan petrol işi derken, Karabük Demir Çelik Fab- rikası Pehlivan Baylan'a sattığı demi- ıın parasını Şekerbank'tan tahsil edi- yor. Ne kı Şekerbank, 24 mılyarı Bay- lan'dan alamıyor. Derken Baylan, kamu bankalanndan kullandığı krediler için "kusura bakma- yın" diyor ve ödeme güçlüğü içinde bulunduğunu, para kazandığı zaman borcunu ödeyeceğinı bıldiriyor. Karabük'te Pehlivan Baylan'ın, ban- kalardan aldığı krediye karşılık bir ya- SESStZSEDASIZ NURlKVRTCEBE \S2U tırım. ithalat, ihracat, ticaret yapmadı- ğını bilenler "Bu paralarnereyegitti" di- ye merak ederken konu ANAP Genel Merkezi'ne kadar yansıyor. ANAP'tan Mehmet Keçeciler, Peh- livan Baylan'a sahip çıkıyor ve Kara- bük'teki il başkanının borçlarını ödeye- cek kadar malvarlığı bulunduğunu söy- lüyor... Ama Karabük küçükyer... Aldığı kre- dilerı karşılamasa da Baylan'ın Kara- bük'teki ikı dairesini, inkukum'daki bir dairesini, Taşucu'ndaki yazlığını elden çıkarıp sattığını herkes biliyor: fabrika- nın taşıtlarını bile devrettiği konuşulu- yor. Karabüklüler. ANAP il başkanının kredileri borçlarını, ANAP bir daha ik- tidara geldiğinde alacağı yeni krediler- le kapatacağını sanıyor! Hava trafik O zelleştirme furyasından Oevlet Hava Meydanlan İşletmesi de nasibini almaya başladı ve "pilot bölge" olarak seçilen Atatürk Havaalanı'nda uygulamalar hız kazandı. Temizlik işini bir özel şirkete vererek kolları sıvayan özelleştirmeciler, alandaki teknik hizmetlerie danışma hizmetini de sattılar! Şimdi sırada havaalanı itfaiyesini belediyeye devretmek ve stratejik özelliği nedeniyle özel şirketlere satamayacakları hava trafik kontrolörlüğünü ve radarları Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'ne bırakmak var. Amaç, İstanbul'dan başlayıp Ankara, İzmir, Dalaman, Antalya'dan çıkarak geçen yıl 9 trilyon lira kâr eden DHMİ'yi yoketmek... * Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Çok şey görebilmek kör olmanın ilk habercısidir. Istanbul'un fethi ya da bugün Istanbul'un kurtuluş günü o smanlı padişadı II.Mehmet. Istanbul'u 1453'tealdı. Erte- si yıl fetıh kutlaması yapıldığı- na ilişkin bir bilgi yok... 1455'tedeyok 1855'tede... Istanbul'un fethinin kutlanması ilk kez 1953 yıltnda yapılıyor... Türkiye Cumhuriyeti döneminde... Fethin 500. yılı nedeniyle Demokrat Parti iktidarı böyle bir kutlamaya gerek görüyor... Belediyenin öncülüğündeyapılan is- tanbul'un fethi kutlamaları, yerel yöne- timin Refah'a geçmesınden beri Fa- tih'in kemiklerini sızlatacak komikiikler arasında ve fakat "Osmanlı ruhu"nu canlandırmak için bir gösteriye dönüş- türülüyor. Aynı zamanda Deli Ibrahim'in de to- runu olduklarından olsa gerek, bunlar fetihten 465 yıl sonra Istanbul'un el- den çıktığını hatırlamıyor! Dört yıl düşman işgalinde kalan is- tanbul'ungerçek kurtuluş gününde Is- tanbul'un Refahlı beledıyesi ortalıktan çekiliyor... Fatih'in Osmanlı tahtındaki son toru- nu tarafından düşmana teslim edilen istanbul'un, Mustafa Kemal Ata- türk'ün önderliğindeki Kurtuluş Sava- şı'ndan sonra 6 Ekim 1923'te bir an- lamda yenıden fethedildiğı görmemez- likten geliniyor. Kaldı ki 6 Ekim Istanbul'un kurtuluş günü, 1924'ten beri kutlanıyor... Hele ilk yıldönümü. Sultanahmet'te toplanan 100 bın kişinin Taksim'e yü- rüyüşüyle yapılıyor. Bir yıl öncesine kadar düşman bay- raklarıyla donatılmış istanbul Türk bay- rakları ilesüsleniyor... Galiba bugünkü sorun da bu... Istiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan Arabı onur konuğu yapan, bayrağını göndere çekmeyen Arabın ayağına ka- panan ümmetçı kafadan, istanbul'un kurtuluş gününde fazla birşey bekle- memek gerek... İstanbul kurtuluş günü, ulusal onu- runu koruyanlara kutlu olsun... Bu da Imama Yanıf marşının sözleri K ayseri'de sünnet çocuklarını sokaklarda dolaştırırken "Atatürk'ün heykeline, askerin miğferine, L Cilıcın Demirci 'den A F O R I Z M A L A Gerinin daha da gerisini ara\anlar için Kâbil. kahildir! hakyol islam yazacağız" şeklinde marş söyleten ımamı anımsıyorsunuzdur... Erzincan'dan Enis Utku da "anonim" imzalı ve İmama Yanıt" adlı bir marşın sözlerini gönderdi: Hocanın cübbesine/ Mollanın rahlesine/ İmamın takkesine Atatürk yazacağız. Yobazın sakalına/ Çarşafın karasına/ Sıkmabaş türbanına/ Laiklik yazacağız. Ağn'nın duldasına/ Fırat'ın havzasına/ Konya'nın ovasına/ Cumhuriyet yazacağız. Doğudan batısına/ Kurduna kuzusuna/ Bu yurdun her taşına/ Türkiye yazacağız. İsveç konsolosluğu öyle uygun gördü bızdıklar/ kadir cengiz umhuriyet savcısı olarak gö- rev yaparken, geçen temmuz istifasını veriyor Ali Soydan... İstanbul Barosu'na kaydını yaptırıyor ve avukatlığa başıyor... Bu arada Isveç'te öğretmenlik yapan ağa- beyinin daveti üzerine bir kız arkada- şıyla biriıkte 15-20 günlük İsveç gezi- sine çıkmaya karar veriyor. Sıra Isveç vizesi almaya geliyor: "Üniversite öğrencisi olan arkada- şım vize alırken bana verilmedi. Nede- nini sorduğumda 'öyle uygun gördük' yanıtını aldım. Bu anlamsız yanıt karşı- sında bir yetkıliyle görüşmek istedim. Danışmadakı kişi ingilizce bilip bilme- diğimi sordu. Konuşacak kadar bilme- diğimi söylememe ve konsoloslukta Türkçe bilen ilgililer olmasına karşın beni Türkçe bilmeyen ya da konuşma- yan(!) biri ile görüştürdüler. Yetkilinin beni anlamama ve benimle anlaşama- ma niyeti ortadaydı. Aramızdaki 'tar- zanca' konuşma sırasında isveççe bi- len birinin tercümanlık önerisini bile ge- ri çevirdi. Sonuçta vize alamadım çün- kü öyle uygun görülmüştü. Beni asıl üzen, insan hakları sözcülüğüne soyu- nan isveç'in umursamaz. keyfı ve in- san onurunu zedeleyicı birtutumla in- sanların en doğal hakkı olan seyahat özgürlüğümü kısıtlamış olmasıydı." DSP spora karşı camiyi destekliyor! amu arazisi üzerinde kaçak bir camı yapıldı. Yetmedi ka- çak imam-hatip lisesi yapıldı. Yetmedi, kaçak inşaatçılar yanlarındaki 25 yıllık spor kulübünün sonradan yaptırdığı ek odayı belediye- ye şikâyet ederek yıktırttı. Yetmedi, 25 yıllık kulüp Hürbarbaros Spor'un so- yunma odalarının da yıkılması yolunda kulisler başlatıldı. Yetmedi. Hürbarba- ros Spor'un futbol sahasına gözdikil- di. İstanbul Cennet Mahallesi'nde gençlerın futboi oynadığı bu saha ya- kında henüz açılmamış kaçak imam- hatip lısesinin bahçesine katılırsa hiç şaşmayın... Kulübün soyunma odaları da yıkılıp yerine kaçak caminin imamı- na lojman kondurulursa yine şaşma- yın... Spor kulübüne sahip çıkan belde halkının tüm çabalanna karşın bütün bu olup bitenlere gözyuman Küçük- çekmece Belediye Başkanı'nın. De- mokratik Sol Partili Nurettin Şen oidu- ğunu öğrenince de şaşmayın... Konu- dan DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit'in de haberi olduğunu söyleyen yö- re sakinleri ise şaşkın: "Küçükçekmece'de oylanmızla yerel yönetimi teslim ettiğimiz Demokratik Sol Parti. spor yerine kaçak cami ve kaçak imam-hatip lisesine sahip çıkı- yor." Çağdaş Yaşam ve Atatürkçü Düşünce on bin kişi 300'er bin lira bağışlasa, 3 milyar lira edecektir ki bu da Çağdaş Yaşamı Desteklemebemeği'nin istanbul'da yaptırdığı Atatürk Çağdaş Ya- şam Meslek Lisesi ınşaatının tamamlanmasını sağlayacaktır hesabını ya- parken, bağışlar için banka hesap numarasını yayımlamayı unutmuşuz... Çağdaş Yaşam'ın Vakıflar Bankası Taksım Şubesı'ndekı hesap numarası: 2.017.517. Bu arada biliyorsunuz Atatürkçü Düşünce Derneği'nin deAnkara'da bir genel mer- kez binası satın almak için başlattığı kampanya var. Bir eğitım ve kültür merkezinin yanısıra Atatürk Kitaplığı ve Müzesi'nin de kurulacağı yeni bina için bağışlar sürü- yor. ADD'nın Zıraat Bankası Kızılay Şubesi'ndeki hesap numarası: 30440/3505.4. KİM Kİ>IE DUM DOL4 BEHIÇAK Ç İ Z G İ L İ K KİMİL MAS iltill R4RBİ .sf.M/// GADDAR DAVUT \ıni KI RTCEHE NEREVE GOİYORSUNS E.VET E < Ü B OE S E N I M OMLKS İÇİN OE GÛNIM1M EOEME2SIN/ YAL NAS11- HfiREKET ecedııvvi SANANU HEH...HE RICA EDERlM BCN*V ÖVUE Sl ŞEY DEAAEDlM • * M \ BENOE KİM, OLU^ORUM Kİ I &MSA 3ORAS«N.'.. / SALfBA.İÇlAADEN Dı'VO-- EvET ÖVLE.'HEBKEZ MIRMIR ( ĞIR Dl R4A RUMUAR. 0İ W.. TA- TARİHTE BUGUN Mİ MTAZ ARIKAS 6 EKİM YOM KIPPURSAVAŞH. 197-3' TE BU6ÜM, ORTAPOĞUDA YOM KİPPülS SAVA- Ş/ BAŞLAhltŞn. YAHUOi rAKl/t'UİNDEKİ EN KUT- SAL GÜM SAYtLAH YO14 ICİPPtJtS.'C>A, MIS/R kUJI/- E& SÜVeYŞ KAHALI 'Nt AŞAKAK GÜKieYDEN, ireü'LEfz iSE, îseAiL'iu ELiMoe rurruĞu -AJE tyjzeroeN HÜCUM erMiş- Tİ. İSRAİL HBMEN «4/ÇfV SALPltZlYA GeÇeftEK. &ÛÇUİ SAVUNMAYA RAGMEtJ SUfZiYS'Yi SO~ LAN TBPELE&İUOEH SERi A77l4An BAŞKRMlŞTt. ĞÜMEVDe ISS, SÜVEYŞ KAUAL/'/VlfiJ BATI *y- YtSlNDA B<&. t^PfSÜŞAŞI SLDE EP'P MlSlfi' BULUNPUĞU K03PEA/ÇEKJt-MEYE ZO&UlMf frf. lA SOfJUA/PA SA6LANAK1 ArBŞK£SLE -İSRAİL SAt/Af/ SONA EISEJ&CEU,S(JIZİYE İLE P/?MAQ4e 1994 MAYIStfiJA OEK SüeeCGCTr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle