05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmthaz Sahifci: Berin Nadi Genel > a\ ın \ onetmenı Orhan Erınç • Genel > j \ ın Koordıruîoru Hıkmef Çetın- ka\a 0 'ı azıı^lerı Mudurlerı Ibrahım ^ ıldi7 (Sorumlu), DınçTa\dnç • Ha- ber Merkezı Muduru Hakan Kara 0Gor- •>el 't onetmen Fıkret Eser D^ HaKrkr Şınası Danışoğlu • Istıhbarjt Cengı/ Y ıldırım 0 Ekonomı Bulent Kı/anlcK 0 kııtııır Handan Şenkoken 0 Spor VİHİulkuılır \ ucelman 0 Mdkjlılır Samı karaoren 0 DuzJtme Vbdullah \ azıcı 0 rotcurjt Erdoğan köseoğlu 0> Bılgı BtlgL Fdıbe Suğra 0 ^ urt Haberlen Vlehnıet Faraç >a\ınKurulu Ilhan Selçuk (E Orhan Ennı; Oktat Kurtboke Hıkmet (,>nnka\ a, şukr an Soner Ergun BaJeL Dınç Ta\ anç Ibrahım \ıldız Orhan Burolı Mustafa Balba\ Hakan kara AnkaraTenısıkısi Mustafa Balbav •HaberMuduru Doğan Akın-\taturkBul\anNo I2"> kat 4 Batanlıklar-AnkaraTel 4I9MI20 r hat) Faks 419^0:" 0 Iznıır Temsılusı Serdar kızık. H Zı\a BK M>2 S 2 U d 441 I22O Faks 44191 P 0 Adana TemMİcısi Çetın \ ığenoğlu, inonuCd IJ9S No ) K.at 1 Te] 3•>::•>•><> Fdk> 5>;:>"-n Muosıv. \!uduru Erol Erkut • koordınator \hmel korulsan # Muha>ebe Bulent ^ ener A Idjre Hüsevın Gurer 0 lıletme Onder Çelık • BıUı Işlcm Naıl Inal • Brfjjsavar^ı^t^rn Muru\et <^ıler MED\ A C • Vonetım kunjlu Başkanı Gs.nel Mudur Gulbın Erduran • kotırdınaior Reba lşıtman # Gem.1 Mudur \ ardımcısı Mıne Akdag Tcl 514 07 53 - Faki t j n H ı b c A an B ı n \ \ j\:n^ıl k A > _ ı 4 ,41-t PK 246 Kunbııl Te] | H 2 i ; •• <(l 2l2 6EKIM 19% Imsak S35 Guneş 6 59 Oğle 12 59 Ikındı 16 10 Aksam 1846 \atsı 20 Her yi7.6 milyon betek ölüyor • \E\\ YORKAAJ- Dunvada iery 1*6 mılyon behegın (İ3gurr srasardaya dadaha bır haf al k olmjdan ^Jdi-âjı içıklandı Dun\a Si'lık Orjutıi |\\ HO) ta-aıınJaı yavımlatun rapoda >er alan venlere gcTe bebek olumlerın n yvzdc 7 5"ı Gune\dogj As^ave .Afnka ulkelenncc gerc-ede»*! V\ HO "1 -ınılv.»r bebegın bırhaîtalıl oİTuıdan oldtıgihiu >el n « Postacılar 'Varoşların kadını' Nalan Türkeli yeni yaşamını anlattı 'Sigaram.. çocııklarım.. bir de Orhan Gencebay' geliyor • Haber Vlerkez - A\rupa Po^ta Me\.?uatı komıtesi nın(CERP) 14 Genel Kurjl ToplantiM \ann Kapcdokv a da ba^lıvor Po-.ta İ!>letmeM Genel Mudurluğu nden vapılan v azılı açıklamada genel kuruîda Öradogu ve Avrııpa Llkelen '»ardımla^na \e Davanıı>ma Grubu nun(ACECO) faalıvetlemın ek ahnacağı posta gu\jnlığı konusunun tartı>.n aya açılacağı ka\dedıldı ingıltere Posta Idaresi taratından •po^ta sektorunde teknolojının etkılerı konulu br bıldıruıın de genel kurula sunulacagı belırtılen avıklamada konuvla ılgılı elde edılen sonuçlann. toplantı bıtımınde nıe\zuat dıızenlevıcılerınce tartışılacagı ıtadeedıldı Turan yemden başkan • \\hARA(Cumhuri%et Burosu)- Dıl Derneğı'nın 4 olağan kurultayında ieçılen yenı \onetım gore\ dağılımı yaptı Derntk Genel Ba^kaıılığı na Şeratettın Turan \enıden seçıhrken genei vazmanlığa dâ Gune^ Mutluoğlu getırıldı İzmip'de deprem • Haber Merke/i - İzmır dıın hatıt »ıddette bır depremle sarsıldı Boğazıçı UnıversıteM kandıllı Rasathanesı nden alınan bılgıse gore nıerkez ussu Izmırden 4> kılometre ıızaklıkta bulunan Torbalı ılı,esınde RiLİıter olçeğıne gore i 9 şiddennde bır deprem mevdana geldı Iznıır \e \akın \erle>ım bınııılerınde hıssedılen deprem LÜII \e mal kavbına neden olmadı • "Hâlâ de\am eden korkularım \ar Zaman zaman bu korkulanm acı \e sıkıntı venyor yureğıme Yaşam tecrubesızlığınden kaynaklanıyor. Beikı de ıçgudüsel Yaşam korkusu Çocuğumun geleceğınden korkmak Hastalanırsam. çaresız kaJırsam gıbı." SERPİLGLNDÜZ Bır sure once kımsenın haben bıle yok- ru ondan u \aroşlarda Kadın Olmak" dı- ye bır kıtap yazdı Sonra bırdenbıre gaze- telerde tam sayfa roportajların konusu ol- du Ilkokul mezunu bırgecekondulu kadın nasil kıtap yazdı dıye merak edılmı^tı' "\a- roşlar" bırdenbıre aydınların ılgıodağı ha- lıne gelmıştı îstanbul a "kafatutmordu" bu \aro^ çocukları varoş kadınlan llkokul mezunuydu NalanTurkdi \a^a dığı gecekondu mahallesını yoksulluğu anlatıvordu kıtabında "Haksızİığa ugradı- ğı, yaşadığı çirkin olaylan" gunce halınde doktu kalemı kağıdı kıtabı se\ıyordu \azarak kar^ı kovuyordu "Naroşlar" bu kadargundemdeolnıavi\dı belkı kımse kı- tabını basmavacak farkedılme\eı.ektı bıle "Sa> ısızçirkin olava şidderimle karşılık \er- sf\dim. bir de yaşama tulkunı. se>gilerim, umutlarım bu kadar koklu olmasa\dı. şım- di demir parmaklıklar ardında olurdum muhakkak." kıtabını yaşadığı çe\redekı ınsanlar okumadı Zatcn onlar butun bun- lan bılıyordu Sadeı.e lısede okuvan bır komşu kızı sordu "Nalan Ablanedemekbu varoş? Varoluşgibibirşey mi?" Nalan Tur- kelı !>oylece\ap\erdıgern, kıza "\aroşde- mek gecekondu demek..." \ ıl sonunda \enı bır kıtabı çıkıvor Na- lan Turkelı nın kıtaposkulerdenolu^uvor Yıne gecekonduyu anlatıyor Adı henuz konmadı Şıırlerlebeslenmı* A^kla\egun- luk ya^amla ılgılı "\aroslanda kadın Olmak" ısımlı gun- cesinde \a>am uzerıne \e "kurtulmak" uzerıtıe<,ok sozedıvor Turkelı Bızdeken- dısıne sorduk -Kitaptan sonra hayatınız değişti mi bi- raz? Kurtulmak isti\orum dıyorsunuz. Kur- ruidunuzmu.' O baskılardan a^ağılayıcı bakışlardan kurtuldum En buvuk kurtulu^umen bııvuk zaferım budur Maddı açıdan da rahatla- dım Vazarlıktan kını zengın olmu^ zaten Zengın değılını ama kendı \ ağımla ka\ ru- lacak se\ lyeye geldım -Çocuklannızın duzeninde bır değişiklık oldu mu ? Çocuklanm aılenı duzene gırdı Bu\uk oğlum <,alı^maya ba^ladı kuçuk oğlunı okula gıdıyor Eskısı kadar vokluk çekmı- yorum Buyuk bırdeğı^ım \ar -Ha>at okulundan mezun oldunuz mu? Buna okurlarım karar \erecek Hayat okulundan kolay kola\ mezun olunamaz Çunkuhay jtdevamedıyor kendımce me- zun olmadım Ama ne derece dıploma al- dım ona okurlarım karar \erecek -Kaç sattı kitabınız? kıtabım 1 baskıva uırecek 4 bm ->aftı Nalan Turkeli "Ha>atokulundan mezun olup olmadığıma okuriarını karar \ene- cek" di>or. I\ı bır satı^ -Hâlâ gecekonduda nıı \aşı>orsunuz.' Şu anda gecekonduda ama ba^ka bır mu- hıtte va^ıvorum Hekımba^ı'nda çoplenn patladığı \erde -Nazmaya nasıl karar \erdinız? tazarak nıı kurtulayını dediniz.' >azmak belkı de bırboijalmaydı Insan- lar getekonduda sorunlarla kar^ıla^tıkla- nnda kımılen saldırgan olur Ruhsal den- geMbozulur ıı,ıne kapanıkolabılır Benbı- raz da ıçıne kapanık bır ınsandıni Sonun- da bır gunluk tutma\a karar \erdnn Sesi- mı du\urdum Gecekondunun sesi olmaya karar \ermı^tım Bunu da yeterınce değıl- sede kanıtladım -Gecekondulular okudu mu kitabınızı? Dahaçoksızlerokudunuzonlardeğil Ge- cekondulular zaten o sorunlarla ıçıçe ya^ı- yorlar Kıtabı alacak paraları \ok Belkı de onlara yabanu bır kıtabı okumak tuzulı -Eşinizle nikâhsı/ bir beraberlikten so/ edi- li\or. V aşadığınız ı,e\ rede bovle birşe> ttlum- lannor nıu\du? Bir de Adsız'dan soz edili- \orsizeılgiduyan... Hem eşinız hem Adsız... Tabıı kı tutULU bır çe\re O (,e\rede nı- kaliMz bır \a^am \oktur Orada one bendım Bırkaçay oldueşımden aynldım Adsız da yok Adsız meselesının basında yer almasını ıstemıyorum fkıst de yok Hem Adiiz vok hem kocasız kaldım -Kocanız okudu mu kitabı? kıtabı oku\up okumadığını oğreneme- dım \enı ayrıldık Ben duygulu bır ınsa- nım Herşeyekar^ı sevgım var Evlılığımız kıtap nedenıylebıtmedı Çok>>orumsuzbır ınsandı Somunılduğumu hıssetttım Şım- dı o ıkı adam da vok havatımda -Gecekondulu olarak konuşu>ordum,du- \uu>nium, hissediyordum ama kimseler bilmiyordu... Cesaretimi korkulanmdan al- dını divorsunuz. Hâlâ dcvam eden korku- larınız\armı? Halade\ameden korkulanm var Zaman zaman bu korkulanm acı \es.ıkıntı \enyor yureğıme Bazen bu korkuların gerçekleş- tığını de goruyorum Garıp bır^ey Ya^am tecrubesızlığınden kaynaklanıyor Belkı de ıı,gudusel Ya^amkorkubu Çocuğumun ge- leteğınden korkmak Hastalanırsam, çare- sız kalırsam gıbı -Şimdiki >aşantmız nasıl? Çokyenı bır yasamdeğıl ama yenı bırya- >.am oldu benım ıçın Ithatnlardan uzaklaş- tım Artıkyargılanmıyorum Aramızdabır mesafe oluştu y a^adığım çe\ rey le Benım onlara vaptığım bır sey değıl bu Onların !>esını duyurduğum ıçın artık benım bır kımlıkkazandığımaınandıklan ıçın bır me- sate koyuyorlar -Kitapta Orhan Gencebay 'ın şarkılann- dan çok soz edilhor. Çok mu set Konunuz? Aslında ben Orhan Gencebay ı neselı \e huzunluvkendınlıvorum kovubırarabesk tanatığı de değılım Bana değı^ık bır haz \en\or Daha çok kısılığmı beğenıyorum kisilığınden odun vermedığı ve ağırbaslı bır ınsan olduğu ıçın beğenıyorum Az ko- nusan bır ınsan Orhan Gencebay Şarkı soz- lerını sevıyorum Sevıyorum ı>te llham alıyorum -Dun>a>a farklı bakınak isrİHirum dhor- sunuz? Nasıl bir farkla bakmak istivonu- nuz.' Ya^adıgım ortamdan kurtulmak çabasıy- la değıl bu Insanlan da o ortamdan kurtar- mak ıçınbırşeyyaratmak ıstıvorum Buso- runlara ortak olnıak \e Dunv anın obur ucun- da olan bıten şeylerı de gormek ıstıyorum -Kitap okuyor musunuz? Çebımde param olduğunda Beşıktaij'a gıdıyorum Elden duşme kıtaplaralıyorum Genelde toplumsal kıtapları okuyorum -Shasetle ılgilenhor musunuz? Hayır Hi(Ibırpartıveeğılımımyok Hıç- bırpartıyı veterlı bulmuyorum -Kitabınızdaki şiiıier arabesk şarkı soz- leri gibi— Ben şarkı sozu de yazmaya basladım Sıgarasız çocuklarımsız bır de Orhan Genceba\ "sız olmuyor abı Naşam odun vermezistediğinan/Sah- te dostluk gibi/ Pusuda her an /Gunler, aylar, yıllar misafir inan /Aşktır bize kalan/Soz dinle biraz... Havaalanı VlP'e kısıtlama önerisi • Turızm Bakanı Bahattın YuceK çok sayıda kışıye ücretsız venlen VIP hızmetının kamuoyunda eleştırılere neden olduğunu beiırttı • Itafyamodaya doydaMilano'da rnoda ruzgârian eshür. L'ç gundur. unlu modacıla- nn 1997 İlkbahar - Yaz Ha/ır Gi\im kolcksivonları muhteşem süpermodeller tarafından sergilenivor. Karl Lagerfeld, Fendi. Gi- anfranco Ferre gibi unlu moda tasarınıcılannın sanat yapıtlan- nı andıran muthiş gi> sileri. Fv a Herziuova. Naomi Cantpbell gibi goz kamaştırıcı mankenlerin uzerinde izleycnleri buyuledi. (Cumhurivet Burosu) - Turızm Bakanı Bahattin V ucel, butçeye yuk getırdığı gerekçesıyle havaalanlarındakı VIP uygulamasının kapsamının daraltılmasını ıstedı ÜcretsLg hiznıet Bahattın \ ucel Basbakan Necmettin Erbakan ve Basbakan \ardımcısı Tansu Çiller'e gonderdığı mektupta, çok sayıda kıs,ıye ücretsız venlen \'IP hızmetının kamuoy unda eleştırılere neden olduğunu beiırttı Guvenlık açısından bakıldığında uygulamadan yararlananların kımlıklerı nedenıy le denetımlerın olanaksızlastıgını vurgulayan Bahattın Turızm Bakanı ^ ucel. personel, ıkram. telefon kolavlığı nedenıy le butçeye onemlı yuk getıren uvgulamanın. tek bır salon ve sadece bellı makam sahıplerıyle sınırlı tutulmasını ıstedı \ ucel. kısıtlama sonucu V IP salonlarında gorevlendırılen personel ın asıl gorev yenne ladelen ıle tasarrut sağlanacağını \e dığer gıderlerde azalma olacağını. guvenlık konusunda da onemlı bır sorunun çozuleceğını bıldırdı Yucel. \ IP salonlarından su kısilerın yararlanmasını onerdı "Cumhurbaskanı. TfiVÎM Başkanı, Basbakan, ana nıuhakfet parrisi genel başkanı. Genelkurmay Başkanı, parlamentoda grubu bulunan partilerin genel başkanları. karşılıklanndaki \abanci konuklar, Bakanlar Kurulu uveleri." SAK USTUNDE MÜJDATGEZEN Aziz abi Aslında tam bu gunlen gormen gerekıyordu. Bır bakan 'Laıklık dınsızlıktır" dedı Acaba Aziz Nesin olsaydı buna ne derdı dıye soranlara yanıt veremıyorum Ama senı buradakı durumlardan sık sık haberdar edeceğım. Rahat uyu Tamam Trabzon Trabzon'dan sevgıler, selamlar îstanbul - Trabzon - Bursa - îstanbul - Trabzon hattını yaparak geldım Buradan tekrar Bursa'ya geçıp Hamlet Efendı"n\n açılışmı yapıp evıme donmek ıstıyorum Ama once Trabzon da "Sersem Kocanın Kurnaz Kansı"nı açacağız Oyun bır başlasın sızı bılgılendıreceğım Ama bu ara bu yazıları bıle nasıl yazdığıma şaşıyorum Şu bızım koşe yazarlığı meslegı çok zor canım (') Melih çek çek... Sıgara' Cıgara' Cağara* Cığere' Onu ılk gorduğumde Işte o, sevebılecegım bır ınsan' dedım Yanılmamışım Melıh kısa zamanda yalnız kendısını geçen ılerı goruşlu Ankaralıların değıl tum memleketın sevgıhsı oldu Emın Çölaşan'ı takıbe almak ıçın Sony kamera fırmasıyla anlaşıp kamera sıparışınde bulunduğu dedıkoduları ruşvet dedıkoduları tarıkat dedıkoduları onun şerıat ıstedıgı dedıkodulan hep bu guzel ınsanı yıpratmak ıçın uydurulmuş şeyler Bır kere Melıh bır degıl yuz kamera getırtse yerıdır istedığı kışının peşıne kameraman takabılır Bunda kotu nıyet yok kı Beledıyenın baş ışlerınden bırıdır kamera takmak Çekebılır Melıh Çektırebılır de Bu, onun en yasal hakkı Aıle arasında satan bırçok gazetenın şey yazarları arkadaşı Sızın kaç gazetecı arkadaşınız var sorarım? Çek Melıh çek Kımse sana dıl uzatamaz sana dıl uzatanlar karşılarında bızı bulacaklardır Ya da senın yuz kameranı Şımdılık ellı tane getırtsen, fazla açılmasan bence daha lyı ama gene de sen doğrusunu bılırsın Ey Melıh duşmanlan Sız hıç mı korkmuyorsunuz? Bu adam yarın obur gun sızı pataklattırsa, vurdutsa ne yapacaksınız? Gafıller Kendınıze gelın Onun kamerası var, guzel mı guzel. Adamlan var, ozel mı ozel Ama Hamlet Efendi 'Pazar'lık ve duvarlık sözler: BILME\ EN \ E BILMEDIĞIM BILEN •ÇOCLKTLR ONAOĞRETİN BILEN \ E BILDIĞINI BILMEYEN "UVkİjDA'DIR ONLL^ANDIRIN BILME\ EN \ E BİLMEDIĞ1NI BILMEYEN •APTAL'DIR ONDAN SAKININ BILEN \ E BİLDIĞINI BILEN -LIDER"DİR ONL IZLE\ IN ÇIN ATASOZU Uyuşturucu Beni güldürenler Aklımın almadığı tek şey bu Tabıı bırçok şeyı daha aklım almıyor ama bu uyuşturucu neden kullanılır bunu gerçekten anlayamıyorum Gerçı kullananlar sık sıkTV ekranlarında boy gosterıp, kendılerıne acındınp toplumsal gerekçeler uydurmak kendılerıne bır haklılık payı çıkarmaya çalışıyorlarama bana hıç ınandırıcı gelmıyor O zaman her sıkıntısı olan, her bunalıma gıren eroınman olmalı Boyle uyduruk şey olmaz insanın ınsan gıbı davranması, onurunu her anlamda koruması gerekır Tutunlere şırıngalara, haplara teslım olmayı kafam almıyor kusura bakmayın Çocukluğumuzda Şehzadebaşı sınemalanna gıderdık Bır gun Elvvıs Presley'ın bırfılmı geldı sınemaya Elvvıs fılmın başlarında bır yerde şarkı soyluyor Fakat fılmler bızım orada Turkçe oynar Beyoğlu yakasında orıjınal geçerdı Elvvıs fılmde Turkçe konuşuyor fakat tam şarkısı gelınce Ingılızce soyluyor şarkıyı Seyırcı Ingılız şarkıya alışık değıl başlıyor yuhalamaya 11 matınesı, 13-15-17 hep "yuuuuh "lançınde geçıyor Nıhayet makınıst Huseyın bu ışe kesın çozumu buluyor Suarede gene sıra şarkıya geldığınde seyırcı tam yuhalayacakken makınıst Huso pıkaba Abdullah Yüce'nın "Hıç mı gulmeyecek benım de yuzum" şarkısını koyuyor Perdede Elwıs gıtar çalıp agzını açıyor sesı Abdullah Yuce den Bır alkış kopuyor sınemada Makınıst çareyı bulmuş artık fılm boyle oynuyor Buna gulunmez mı? W. Shakespeare bır Danımarka halk efsanesınden esınlenerek yazmış Hamlet'ı Hıkâye malumunuz Adam kral olan kardeşını oldurur ve kansıyla evlenerek tahta geçer, kral olur Danımarka halkı buna ınanamaz ve bu olayı efsaneleştınr Aynı tarıhlerde bızde ıse bu ve buna benzer olaylar vaka-ı adıyeden sayılır Kardeşını olduren padışahlar oğlunu olduren sultaniar bırbırlerını boğduran devlet erkânı, saymakla bıtmeyecek katlıam oiayları Ama hıçbırı bır fılme ya da bır buyuk yapıta konu olmamış, hep normal sayılmıştır Bu da toplumların farkı olsa gerek Hamlet, Danımarka'da geçer Shakespeare, ingılızdır Ikısının ulkesınde de bu olay ınanılmazdır Gerçekte engızısyon devrınde onlarda da az buz acayıplıkler olmadı değıl ama, ben hep Hamlet olayı ıle Osmanlı Sultanları arasında bağ kurarım. Salih Güney ve yorgun Herkül SORU ARA SIRA AÇ KALDIGINIZDA DUNYADAKI DIĞER AÇLARI DA DUŞUNUYOR MUSUNUZ'? (Duşunuyorsunuz Teşekkurler oyle olduğunu bılıyordum) HİÇ KITAP OKUMAYANLA OKUYAN BIR OLUR MIP Turkıye'den kaçırılan Herkul heykelının oykusunu basından epeyce ızledık Ama bana otuz beş yıllık arkadaşım Salıh Güney, kendı agzından anlatınca çok ılgımı çektı Özgen Acar bu konuya ılk el atan kışı Ardmdan olayı Profesor Doktor Jale Inan'la gundeme getırıyorlar Derken Salıh ışe el atıyor İzmır Ankara ve îstanbul da otuz beş bın ımza toplayarak Boston a gıdıyor Heykelın belden aşağısı bızde belden yukarısı ıse dunyanın en zengın beş kadınından bın olan Shelby VVhıte adlı hanımda Kadının yanına yaklaşmak mumkun değıl Salıh yılmıyor çalışıyor Uluslararası yasalara gore 12 yı\ ıçtnde ıspat edılen antık eser, o ulkeye lade edılıyor Şımdı kamuoyu merakla ışın sonunu beklemekte ABD acaba Herkul un ustunu bıze lade edecek mı^ Çunku altı bızde ustu onlarda Zaten altı ustu bır Herkul yanı (Ama çok değerlı haaa) Pazarın fıkrası Oğretmen derste kuçuk Temel'e sordu - Tabağına on hamsı koydum Sekızını yedın kaç hamsı kaldı7 Kuçuk Temel yanıtladı - Hıç kalmadı - Neden? - Ben hamsı gordum mu hepsını yerım da Televizyonsuz günler Sait Faik'ı Salvador Dalı'yı Mark Tvvaın'ı Aziz Nesın'ı Haldun Taner'ı Shakespeare ı ve daha bır çok koca adamı keşfettığım yıllarda televızyon yoktu Ne guzel gunlerdı onlar Ekrana bakmaz boyuna kıtap okurduk Bır yıl var kı, ekrana bakmaktan Nâzım bıle okuyamıyorum Yarından ıtıbaren aptal kutusuna paydos Ama bu sefer de "Ekran Gafları"ru kım yazacak? Hay Allah1 Kitaplar Bılgı Yayınevı'nın sahıbı Ahmet Küflu dostum, bana çok ılgınç kitaplar gondermış Onlara ılerıde değıneceğım Ozgul Yayınian da Yusırf Çotuksöken'ın ılgınç kıtaplannı postalamış "Ataturk'ten Seçme Duşunceler-Turkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sozluğu-Atasozlenmız- Deyımlenmız" Bu sayfada bunlardan çok yararlanacagımı sanıyorum Teşekkurler OKUYUN Esen Çamurdan / Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgı IZLEYIN TRT2 SANATÇILARIN SANATÇILARI SEVIN Dıyarbakır ARPACIYA BORÇ EDEN AHIRINI TEZ SATAR / BORÇ YİĞIDIN KAMÇISIDIR Haydaaaa Ikısını de atalarımız soylemış Yazar Yusuf Çotuksoken "Bırbırıyle çelışen atasozlerımız" bolumunde "Normaldır, çunku farklı konularda ve farkb koşullarda soylenmışlerdır" dıyor Bence oyle değıl Atalarımız da tıpkı bızım gıbı çıfte standarda bayılırdı, ondan Okur mektupları Nuray Şahın Gunay Demır Kubra Karaer, Fatma Telek, Muhıttın Unlu Engın Tatlıbal, H Kalyon NagıhanAvcı, Gulgun Ayral Tuba Şarlak Ahmet Yılmaz Mektuplarınızı aldım Tek tek yanıtlamak ıstedım Gazetenın bır ıkı sayfasını bana ayırmaları gerektı Ayırmadılar Sevgılerımle Burdur'da 100 adet basılan "Solfej" duşun sanat dergıcığı çok guzel Ismet Kemal Karadayı nefıs sozler gondermış ara ara yayımlayacağım Sevgılı Ahmet Küflü, mektubunu ve kıtaplannı aldım Teşekkurler Aslı Dinçman Izmır'den mektup arkadaşım Aslı, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal konusundakı fıkırlerıne hıç katılmıyorum Onlar (yanı o fıkırler) benım ıçın sadece senın fıkırlenn olarak kalacak Dortluğunu ve gonderdığın Çın atasozunu yayımlıyorum Sevgıler Bılmıyorsan sus / Susmuyorsan bıl, / Ikısını de beceremıyorsan / Ban bır mezar kaz da ıçıne gır Aslı Fikret Eser bana uzunca bır sure once bır mektup gondermış istanbul'a yenı dondugumden ancak elıme geçebıldı Sayın Eser, mektubunda "Saza Nıye Gelmedın" adlı turkunun "Dıyarbakır kına havası" olduğunu belırterek sozlerını gondermış Yarım gıder bostana gul doldurur fıstana Korkaram yagmur yağa, yarım gene ıslana Saza nıye gelmedın soze nıye gelmedın Gunduz gıt kârın eyle gece nıye gelmedın Çaldığın saza mı yanam ettığın naza mı yanam Alam yarı koynuma kış yatam yaz uyanam Saza nıye gelmedın soze nıye gelmedın Gunduz gıt karın eyle gece nıye gelmedın Goruldugu gıbı bu turkude "geçen cuma evvelkı cuma, son cuma ' gıbı sozler yok Fıkret Eser e teşekkur edıyorum
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle