05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 EKİM 1996 PAZAR HABERLERIN DEVAMI Istanbul Y 23 Sinop B 20 Edirne Y 21 Samsun B 21 Çanakkale Y 22 Trabzon B 21 Kocaelı B 24 Gıresun B 21 izmir Y 27 Ankara A 22 Manısa Y 27 Konya A 24 Aydın Y 29 Eskişehır A 23 A 22Denizli B 27 Sıvas Zonguldak B 20 Antalya A 30 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıirt Hakkârı Van A A A A A A B B 31 29 27 29 25 28 21 18 B 15 Yurdun kuzey ve Datı kesımlen parçalı bulut- lu. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege sağanak ve gokgurultulu sağanak yağışlı. dığer yerier az bulutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklığında onemlı bır değışıklık ol- mayacak. RUzgâr batı bolgelerımızde gunej ve batı. doğu bolgele- nmızde kuzey ve batı yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek Budapeşte B 18 Münıh Taşkent Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tıflıs Kahıre Şam Y B B Y B B B B 26 17 21 24 20 23 29 31 Gok gurultüKjAçık Parçaıı Du<utlu : Sıslı Bu'utlu ulutlu G U N C E L CÜNEYTARCAYİ REK • Baştarafı 1. Sayfada çeyi anımsatarak Tansu'nun yüzüne vuruyorlar. Tansu'da ne gam! O gün söylediğini ertesi günü unuttuğu sanki bi- linmiyormuş gibi. Medyada gerçekleri yansıtmaya çalışanlar bile kendilerini "birhayal-ihama" kaptırmışlar. Türkiye için artık tehlike oldukları kanıtlanan bu ikilinin, bir- birinden kopacağını varsayıyorlar. Ne kadar yanlış. Oysa, bu ikili birbirıne daha çok yaklaşıyor. Küçük bir kanıt size: Bir hafta on gün öncesinin bir iki cümlesi dıkkatli gözlerden de kaçmış. Üste- lik cümlelerın sahibi. Necmi Hoca adına her türlü eylemi yapan, her çeşit öneriyi ilgilisine doğrudan ya da dolaylı yoldan duyuran Şevket Kazan! Hükümetin iki ortağının "fevkalade uyum içinde" çalıştığını söylerken Şevket Kazan, aynen şöyle di- yor: "Bizim karşımızdaki muhalefet medyadır. Ama bu millet uyanıktır. 'RP ile DYP ittifak yapıp seçime gitse yüzde 70 oy alır.'" Siyasal yaşamındaki en büyük hatanın son se- çimlerde "birparti ile işbirliğiyapmamak" olduğu- nu ikinci vatanındaki yetkililere itiraf eden Tansu'ya, bu sözler RP'den bir olta mı acaba? Ya da, nasıl karşılanacağını, tepki görecegini an- lamak için gayet dikkatle hazırlanmış bir öneri tas- lağı mı? Hiç kuşkunuz olmasın; Tansu, şayet hâlâ siyaset- te ise önümüzdeki genel seçimlerde RP ile işbirli- ği de yapabilir. Birlikte liste hazırlayıp, laikle antila- ik kişileri "barış, hoşgörü" laflarıyla aynı ilden aday gösterebilir ve.. bu yola saparken geride ne bırak- tığını. gelecek için ne hazırladığını asla düşünmez. Çünkü Tansu'nun demeçlerınde, nutuklarında söyledıklerı, kendisi, çocukları, kocası ve gayri- menkulleri ile menkullerini korumaktan öteye bir anlam taşımıyor. Olayların ardı arkası kesilmiyor. Örneğin. Necmi Hoca'nın "seyahat kararnamesi" hâlâaskıda. içiş- leri Bakanı Ağar'ın direncini kıramayan Tansu, u- fak tefek tehditlerin de para etmediğini görünce, klasık yönteme başvuruyor. Yeni engel Ağar, önümüzdeki günlerde görev gereği Liz- bon'a gidiyor. Yerıne vekâlet edecek olan Devlet Bakanı Bekir Aksoy'dan baş üstüne efendim. imzayı çakacak- mış! Böylece kriz sona eriyor (mu?). Ermiyor. Devlet umuru gören, hâlâ da önemli gö- revde olanlara göre, bakan vekilinin, Hoca'nın ge- zisinden sonra kararnameyi imzalaması, hukuken geçerli olamıyor. Olamıyor; çünkü, bu türden kararnameler ancak gezinin başladığı gün kim bakan ise onun o gün ata- cağı imza ile kesinleşiyor. Bu sav geçerli olursa, Bekir Aksoy'un sonraki bir tarihte atacağı imzayla Hoca ile Tansu, sorunu so- nuçlandırmış olamayacaklar. Once yolculuk için devletten aldıkları harcırahla- rı geri verecekler. Hatta, THY'den kiralanan uçağın gideri askıda kalacak. "Ne oiacakHoca'nın hali?" sorusunayanıt, kısa ve özlü: "Hiçbir şey. Örtülü ödenekten öderler hepsini, olur biter." Örtülüden nasıl ödeneceğini mi soruyorsunuz? Aman efendim, örtülü ustası Hoca'nın yanı başın- da. Hoca, pek çok şeyi dikkate almaz, ancak öyle ko- nulara el atar ki, sorunlaştırır. Kimileri de kahkaha- lara neden oiacak kadar tuhaftır. Örnek mi: Kuşku yok ki, Hoca'dan aldığı buyruk- la Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mesut Kına- lı, "Başbakan'layardımcısının, haftalıkolarakikram edeceği çay miktarını 2.500 bardakla sınırlamış." Devlet bakanları ile müsteşara iki bin bardak. En düşük bardak sayısı daire başkanlarına: 200 bar- dak. Devletimiz çoook iyi yolda. Kardak'tan bardağa. Gün be gün gelişiyor. Tasarruf deyince anladık- ları bardak hesabı. Maşallah, maşallah. İstanbuTıın kurtuluşunun 73. yılı Kafı > Süu kar İstanbul Haber Servisi - İstanbul'un düşman işga- linden kurtuluşunun 73'ün- cü yıldönümü. bugün çeşit- li etkınliklerle kutlanacak. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇil- ler. İstanbul "un düşman iş- galinden kurtuluşunun 73. yıldönümünün bir bayram havası içinde kutlandığını belirtti. İlk tören saat 09.00'da Taksim Atatürk Anıtfna çelenk konulup saygı duru- şu yapılmasıyla başlaya- cak. 09.30'da İstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı RecepTayyipErdoğan, Bü- yükşehir Belediyesi Tören Salonu'ndatebrikleri kabul edecek. Akşam da İstan- bul'un kurtuluşu nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bir resepsiyon \erilecek. Çüler'den mesaj Çiller. İstanbul'un kurtu- luşu nedeniyle İstanbul Va- lisı Rıdvan Yenişen ve Er- doğan'a gönderdiği mesaj- da. "eşşiz bir tarihve kültür hazinesi olduğu kadar diin- yanının sayılı ticaret mer- kezlerinden biri olan İstan- bul'un sonsuza dek Tiirk kalacağını" belirtti. ADD İstanbul İl Merke- zi de Bakırköy. Kadıköy ve Kartal şubelen ile Cumhu- riyet okurlannm katıldığı birtörenle İstanbul'un kur- tuluşunu kutlayacak. ADD'den araç konvoyu ADD İstanbul Şube Baş- kanı Bilge Bilgiç > aptığı açıklamada. "Savaşçı değil banşçı, fetihçi değil tam ba- ğımsızlıkçr anlayışla ger- çekleştirecekleri kutlama- lar çerçevesinde araç kon- voyunu oluşturacaklarını söyledi. Bugün saat 10.30"da Dolmabahçe Sarayı önün- deki anmadan sonra oluşru- rulacak araç konvoyu. saat 11.00'den itibaren trafik düzenini aksatmayacak bi- çimde hareket ederek Tak- sim. Tarlabaşı. Aksaray. Yatan Caddesi yönünden Bakırköy'e. oradan da çev- reyolu üzerınden Kadıköy ve Kartal'a mdecek. 4 01of Palme'yi bir Türk öldürdiT• Baştarafı I. Sayfada 1987'de Stockholm'de bir Türk tarafından öldürüldüğü ve cina- yetin, zamanın Güney Afrika gü- venlik pojisince tasarlandığı ileri sürüldü. İsveçli belgesel filmci Boris Ersson'un görüştüğü ve ci- nayet sırasında G. Afnka güven- lik örgütünde üst düzeyde bulu- nan bir yetkili. yaptığı açıklama- larda. daha önce adı katil zanlısı olarak geçen ve halen KKTC'de yaşayan Isveçlı ajan Bertil VVedin ile Mozambikte oturan eski Ro- dezyalı Anthony \Vhite, "cinayet- te pay sahibi olarak" gösteriliyor v e suikastın bey ninin ise daha ön- ce başkalan tarafından dabelirtil- diği gibi yine G. Afrikalı Craig VVüiiamsonoldugu yeralıyor. Te- tikçinın bir Türk olduğunu söyle- ven kavnak, cinavet sırasında Craig VVilliamson'un da olay ye- rinde olduğunu ve eylemi yönet- tiğini de dile getiriyor. Kıbrıs'ta yaşayan Bertil Wedin"in ise Stockholm'ü tanımavan suikast- çılara rehberlik yaptığı aynı kav- nak tarafından belirtiliyor. Film- ci Boris Ersson'un bu konuda po- lise gönderdiği rapordaki bilgile- ri. Isveç'in en saygın gazetelenn- den Dagens Nyheterele geçırdi. İsveç'in en büyük gazetesi Expressen. ırkçı rejim sırasında G. Afrika polisinde yüksek mev- kide çalışmış olan ve halen göre- vini sürdünnekte olduğu için adı- nın açıklanmasını istemeyen bö- lüm şefi düzeyindeki bir komi- serle Pretoria'da görüştü. Cuma günü yayımlanan sövleşide söz konusu kaynak şu açıklamayı yaptı: -Benim yaptığım her şe>. v ukarıdan aldığım emir üzeriney- di. Sorumluluk emri verenlerde- dir. bende değil. Size tetiği kimin çektiğini ad olarak sö\ le>emeye- ceğim için iizgünüm. Ancak tetik- çinin. halen Türkive'de yaşavan ve Tiirk kökenli biri olduğunu bi- livorum. Ona \ur emrini Craig VVilliamson verdi." Polis şefi. KKTC'de vaşayan VVedin'in "belgeleri değerlendir- mekte son derece zeki bir entelek- tüel" olduğunu ve cinayetı işle- medisini de sövlüyor. Cinayetin G. Afrika'ya 68.000 randa'(130 milyon liraya) mal olduğu da yap- tığı açıklamalar arasında. Öte vandanapartheidrejimi sı- rasında Türk Milli Istihbarat Teş- kilatı ile G. Afrika güvenlik poli- si arasında iyi ilişkiler olduğu, da- ha önce basında yer almıştı. Ber- til Wedin'in Girne've MİT'ın hi- mayesinde yerleştiği v e kendisine Entbrmasyon Bakanlığı'nda iş verildiği, geçen hafta Aftonbla- det gazetesi tarafından yazılmış- tı. Bertil Wedin. KKTC'de vayın yapan Radyo Bayrak'ta neonazist görüşlerini açıkça dile getirmiş. Palme düşmanlığını hemen her programda söylemişti. VVedin'ın hâlâ "Magazine Nordh" adlı bir programın vapımcılığını vaptığı. evindeki stüdyoda kavdettiği bantlan bu programda kullandığı da biliniyor. ,\)IT'in VVedin'i. ci- nayetle ilgili araştırmaları PKK izine doğru yönlendirmek için kullandığı ve bu amaçla Hürriyet gazetesine uydurma bilgiler sız- dırdığı da Aftonbladet gazetesin- den Jan Helin'ın vazdıkları ara- sında. Cinayeti avdınlatmaklagö- rev li olan zamanın polis şefi Hans Holmer.bu vüzden Türkive've ve Kuzev Kıbns'a gelmiş. Türk po- lisivle ve NVedin'le görüşmüştü. PKK izi çıkmaza girince de isti- fa etmek zorunda kalmıştı. Öte vandan Stockholm merkezindeki Norrmalm polis karakolunda gö- rev li olan. aşın Palme düşmanlı- ğı ve ırkçılıklarıyla tanınan bir grup polisin adı. >eniden gün- demde. Söz konusu polisler. özel- likle kara tenlı göçmenleri döv- düklen için "beysbol çetesi" ola- rak adlandınlmışlardı. İsveç'in ırkçı G. Afrika rejimini her saha- da vaptırım uvguladığı yıllarda bu ülkeve giderek tepki gören po- lislenn, cinaverten hemen önce ve sonra G. Afrika da bulunduklan. cumartesi günkü İsveç gazetele- rinde manşetten verildi. Cinavet veri bu karakolun bölgesinde bu- lunuyor. Olav gecesi. "Ciinev Af- rika sempatizanr polislerden en az binnın görev de olduğu kesın- liklesaptandı. Avnı şekılde Palme ^uikastının beyni Craig VVıllıam- son'un cınayet verine 200 metre vakınlıktaki ve Ûluslararası Polis Derneği IPA'nın kullanması için İsveç polisı tarafından yönetilen mısafirhanede kalmış olduğu da kanıtlandı. VV'illiamson'la birlikte kalan bir başka G. Afrika polısı- nın İ^veç polisine vazdığı sıcak teşekkür mektubu. bir G. Afrika gazetesınde. "İs\eç polisinin kal- bi G. Afrika polisi için çarpıvor" bablığı altında yayımlanmıştı. Bövlelikle cınavette adı geçen "polis izi" ile bugünlerde ifşa ol- unan "G. Afrika izi" buluşmuş oluvor... Erbakan Iibya'yı savundu Öarelmeııler canI Baştarafı 1. Sayfada İstiklal Savaşı'nda beş yılda 5 bin kir oluruz. Bunu keşke Irak yapsa, ki ^^^f~I Baştarafı 1. Sayfada luk sebebi olmuştur. "Ortadoğu'da ba- rışı tesis edelim' diye gayretler ortaya konuldu. Biz. elbette Ortadoğu'da ba- nş ve hu/ur istiyoruz. Bunun bir an e\- vel tesisi için vardımcı olduk" dedi. İs- rail'in yeni hükümetınin. banş süreci- ne vardımcı olacağına yanlış dav ranış- lar içinde olduğunu sav unan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: ~ 1.5 mihar Müslüman âleminin kut- sal veri olan Mescid-i Aksa'nın altına tünel açmak bü\ük tahriktir. Hiçbir Müslüman, buna müsaadeetmez. Ku- düs. .Müslümanlann kutsal şehridir. Asla İsrail'in başkenti olamaz. Uıristi- vanlarda Kudüs'ü mukaddes şehir ola- rak tanımaktadır. Ama büvük bir çe- lişki \aşı\oruz. Bu tahriklere karşı, Hı- ristivan Batı ülkeleri tepkisiz kalmak- tadır. Ne Kudüs İsrail'in başkenti ola- caktır ne de bu tünel kazma işi devam edecektir. Bunun derhal durması gere- kir." k Libya, PPK'vi desteklemiyor' Türkive'de vapılan vanlış birpropa- gandanın düzeltilmesine büyük önem verdiöini söyleyen Erbakan. "'Sözde, Lib>a~De>let Başkanı Kaddafi. PKK terörünü desteklnormuş. Biz elbette bunun gerçekolmadığını biliyoruz" de- dı. Erbakan. bu propagandanın iki ül- ke arasındaki ışbirliğinin gelişmesini istemeven mihraklarca maksatlı ola- rak yapıldığını belirterek "Türkive'de söz konusu olan mesele. terör mesele- sidir. Bu terör, dış güçler tarafından desteklenmekte, beslenmekte ve Türki- ye'yi bölme\i hedeflemektedir" diye konuştu. İstiklal Savaşı'nda beş yılda 5 bin şehit verildiğini. ancak ne yazık ki. son 5 senede dışandan desteklenen terör- le 10 bin vatanevladının şehit olduğu- nu belirten Erbakan. "Biz bu PKK te- röristlerinin hangi ka> naktan beslendi- ğini çok iyi biliyoruz. Bunlar bugün Ku- zev Irak'taki boşfuktan istifade ederek sınırlanmızın karşısına karargâh kur- muşlardır"dedi. Erbakan. dışgüçlerin yıllar önce de Libya'vı bölmek için Çad'da teröristlere başvurduklannı kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ateist ve komünist ideolojileri sa- vunan PKK'vi kardeş Libva'nın koru- ması ve desteklemesi söz konusu ola- maz. Esasen.terör bir insanlık suçudur. Buna hangi sebeple olursa olsun cevaz vermek mümkün değildir. Biz, bu seya- hatimiz esnasında > apılacak açıklama- larla bu yanlış anlamanın açıklığa ka- \uşacağına inanı>oruz." 'Kuzey Irak temizlenmeir Erbakan. konuşmasında. Kuzey I- rak'ta yaşananlar v e terör sorununa da değindi. Türkive'nin. hiçbir ülkenin toprağının zerresinde gözü olmadığı- nı kaydeden Erbakan, şunlan sövledi: "Kardeşimiz \e komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne kesinlikle savgilı- vi7. Bizim Türkiye olarak üç arzumuz \ar: Birincisi, huzur ve banştır. İkincisi, Irak'a uvgulanan ambargonun kalk- ması. Türkive ile ilişkilerin gelişmesi ve petrol boru hattının açılmasıdır. Bu ne- denle Türkive'nin beş \ ıldaki ka> bı. 27 miKardolann üzerindedir. Üçüncü ar- zumuz, hudutlanmızın karşısındaver- leşen 3 bin 500 teröristin temizlenme- sidir. Bunu kim yaparsa, ona müteşek- kir oluruz. Bunu keşke Irak yapsa. ki kendi toprağıdır. Egemenlik hakkı var- dır, ama ne yazık ki bu konuda da çe- lişkiler vardır. Dünya ülkeleri. bir van- dan Irak'ın egemenliğine saygı duvar- ken, diğer vandan 36. paralelin üzeri- ne uçuş yasağı getirmektedir. Onun için bu teröristlerin temizlenmesi hizmeti- ni Irak yapamıvor. Türkive'nin neslini koruma hakkı vardır ve ûluslararası bir hak vardır ki, bu da sıcak takip hak- kıdır. Türkive, bu duruma seyirci ka- lamaz. Burası teröristlerden temizlen- mediği takdirde, Türkive burayı elbet- te teröristlerden temizlev ecektir. Bu, bi- zim komşumuz Irak'la münasebetleri- miz bakımından çelişki teşkil etmez." Erbakan. İran 'ı ziyareti sırasında. bu ülkenin teröristlerden temizlenmesi için tam bir işbirliği içinde çalışacağı- nı bildirdiğıni, Mısır'dayaptığı temas- lan sırasında da aynı görüşün benim- sendığini kaydederek "İnanıyoruz ki, I.ibya ile bütün bölgenin terörden te- mizlenmesi için beraber çalışacağız" dedi Basında Erbakan Başbakan Erbakan'ın Libya ziyare- ti. bu ülkede "Erbakan,Trablus ileya- kın ilişkiler kurmak istivor" şeklinde vorumlandı. Lıbya resmi haber ajansı JANA. Erbakan'ın. Birleşmiş Millet- ler'in (BM) Libya'ya uyguladığı yap- tırımlara karşı olduğunu tekrar ettiği- ni belirtti. Haberde. Erbakan'ın. "tüm eleştirilere rağmen" Libva'yı ziyaret ettiği kavdedildı ve bu ziyaretin. ıkı ül- ke arasındaki ticarı işbirliğinin geliş- mesi ve sağlam temellere oturması açı- sından bir başlangıç oluşturduğuna ılişkin sözlerine yer verildi. Yılmaz: Talebanları ABD getirdi ANKAR.\ (Cumhurivet Bürosu)-RP Rize Milletve- kıli Şevki \'ılmaz. Afganis- tan'da işbaşına gelen ve ön- celikle kadınlara bir dizi kı- sıtlama getiren şeriatçı Tale- banları ABD'nin işbaşına getirdiğını öne sürdü. Kanal 6'da önceki akşam yayınlanan "Ceviz Kabuğu" adlı programa telefonla katı- lan Yılmaz. Talebanlann İs- lam'ı uygulamak için değil. İslam'a karşı darbe yaparak işbaşına geldiklerini savun- du. Yılmaz. "Lygulamalan- nın, İslam ile alakası yoktur. Talebanlar, Amerika'nın oyunuyla ve desteğiyle Afga- nistan'da yönetimi ele geçir- diler" dedi. İstanbul Üniversitesi İla- hıyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. \'aşar Nuri Öztürk de. Talebaniarın uygulamaları- nın İslam'la bağdaştırılması- nın olanaksız olduğunu be- lirterek. "AfganistaıTda din yok. Putperestlerin, İslam'ın yerine koyduklan uydurma kurallar vardır" dedi. Afga- nıstan'da din adına yapılan- ların İslam'ı küçük düşürme- ye yönelik oyunıın bir parça- sı olduğunu sav unan Öztürk. "Şimdi sıra Türkiye'dedir. Hedef Türkiye'dir" dedi. Öztürk. laıkliğin din ve vic- dan özgürlüğünün güvence- BORSANINÖNCÜ SANAYIIŞIRKETl£RI OECD VE EMFNİN RAPORI Üİ İİTÜRKİYE TARİHİ ÖÖDONUM NOKTASINDı SPK YABANCI YATMMCIY1ÜRKÜTÜYI BORSAC3 BOR5ADAKİ REHBERİNİZ si olduğunu anlatarak. laik.li- ğin olmaması durumunda. ortaya Afganistan benzerı "din adına uyduruk kuralla- nn"çıkacağını ve insanların birbirini boğazlamaya başla- yacağını kaydetti. Programa ABD'den telefonla katılan İslam araştırmacısı-yazar Edip Yüksel de Afganis- tan'daki mücahitlerin müca- delesine para yardımı yap- tıklarını kaydetti. RP'H kadrolaşma ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - RP'li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ne- can'Çelik in, bakanlıkvebağ- lı bırimlerde başlattığı kadro- laşma hareketi sürüyor. Per- sonel Dairesi Başkanı NeliTa- tar'ın görevinden alındığına ılişkin kararname dünkü Res- mi Gazete'de yayımlandı. Velı Tatar. Personel Daıre- sı Başkanlığı'ndan alınarak Bakanlık Müşavırlığı'ne ata- nırken.yerineÇorum Beledi- ye Başkanlığı Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hak- kı Şirin getirildı. İş ve İşçi Bulma Kurumu Malatya Böl- ge Müdürlüğü'ne Bölge Mü- dür \ardımcısı Mustafa Köl- mek atandı. Atama kararları- na göre. Başbakanlık Perso- nel ve Prensıpler Genel Mü- dürü Bahattin Şahin. görev in- den alınarak. yenne Millı Eği- tim Bakanhğı Müşavin Nev- zat Pakdil atanırken: Ağrı Millı Eğitim Müdürü Yusuf Sadık. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Gümüşhane Bayındırlık ve İskân Müdürü Alaaddin Ansoy, Kültür Ba- kanlığı'nda Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı Be- kir Sıtkı Şenol. Güzel Sanat- lar Genel Müdür Yardımcısı Tulga Ocakçıoğlu. Halk Kül- türünü Araştırma ve Geliştir- me Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Burak ve Bakanlık Müşav iri Şahika (jnal görev- lerinden alındılar. • Baştarafı 1. Sayfada nesilah kaldıran eller kınlır" dedi. Çiller. 8 vıllık temel eğıtıme başlanacağını sövledi. llköğretimde okullaşma oranının v üzde 100 dolavında olduğunu kavdedcn Çiller. orta- öğretime bu >ıl 20 trilvon lira aktarıldığını kaydettı. Tansu Çiller. en önemli sorunlar- dan binnın de ünıversiteönündekı vığılma- lar olduğunu belirterek çocuklann varışa hazırlandıklan sistemın bırakılması gerek- tiğini söyledı. Çiller. öğretmenlerin özlük ve sos>al koşullarının iyileştırilmesine ılişkin personel vasasınınen kısazamandaçıkarıl- masına destek sözü verdi. Öğretmenlerin tepkileri Eğitım-Sen Genel Başkanı Kemal Dal. Dünya Öğretmenler Günü nedenivle vaptı- ğı açıklamada. öğretmenlere yönelik saldı- nlan lanetledi. Bu tür saldırıların kimseye varar getirmeveceğinin bilinmesi gerekti- ğini belirten Dal. öğretmenlerin çalışma ko- şullarındaki zorluklann en basında can gü- venlıği ve vaşama hakkının korunmasının geldığini kaydetti. Eğitim-Sen Manisa. Iskenderun. Tarsus. Erzurum. Yenişehir. Gemlik şube başkanla- n da yaptıklan yazılı açıklamalarda. 24 Ka- sım Öğretmenler Gününün. öğretmen ör- gütlerinin kapatıldığı. öğretmenlerin en çok kırılıp sürüldüğü, meslekten uzaklaştırılıp hapislere atıldığı. işkence gördüğü dönem- de belırlendiğıne dikkat çekerek 5 Ekim'ın gerçek öğretmenler günü olduğunu vurgu- ladılar. Ancak Diyarbakır'da öldürülen öğ- retmenlerin acısının bu üüne sölıze düşür- isliyordüğünün belırtildığı açıklamalarda "Bir vandan DünyaOğrermenlerGünü kutlanır- ken diğer taraftan öğretmenlerimiz öldürü- lüyor. Öğretmenlerimiz zor koşullarda gö- rev lerini yerine getirmey e çalışıyoriar" den i 1- di. Millı Eğıtıııı Bakanı Mehmet Sağlam. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıy- la yayımladığı mesajda öğretmenlerin top- lumda anlamlı bır üörev ü'-tlendiklerini be- lirtti. Sağlam. mesaıında. "Büyük Türk m ^ leti. 70 y ıJdan beri sürdürülen haınlelerle in- san kaynağını ha/ırlayan ve böylece kalkın- nıa bilincini. gereken teknik gücü oluşturan Türk öğretmenine şükran duvnıaktadır" dedi. Sağlam. Atatürk Türkıyesı'nde cumhuri- yet ülkülerının. Atatürkçü düşüncenin vei demokrasi inatıcının benimsetilip kökleş- ınesınde öğretmenın büyük roller üstlendi» ğini ifadeetti. Öğretmenlik mesleğinintünj sorunlarına bu bilinç ve inançla yaklaştıtr' larına dikkati çeken Sağlam. öğretmenliğin ıdealizmın en yoğun yaşandığı meslekler- den bırısı olduğunu v urguladı. Sağlam. Di- yarbakır'ın Hantepe Köyü'nde dört öğret- menın bölücü terörıstler tarafından katle- dilmesıni kınadı. CHP Genel Başkan YardımciM Onur Kumbaracıbaşı ise dün yaptığı açıklama- da. hükümetin öğretmenlerin sorunianna duyarsız kaldığını ileri sürdü. Kumbaracı- başı. "Öğretmenlerimizinsorunlarıhadsaf- hada. ancak Milli Eğitim Bakanı başka işle- rin peşinde. Tarikatların Mısır'a burslu gön- derdikleri öğrencileri öğretmen olarak ithal ermeye çalışıyor" dedi. ^Fırsat eşitliği saglanmah' İstanbul Haber Senisi-Eğitimde özelleştirme. eğitimciler tarafından eleştirildi. Eğitim-Sen Genel Sekreteri ErolSavumlu. öğrencilerden toplanan katkı paylanyla müdür odalannın döşendiğini öne sürerken. Doç. Dr. Atflla Ergür, özgür eğitim ve bilimin ancak kamu kaynaklanyla mümkün olabileceğini söyledi. ANAP Milletvekili Güneş Taner ise özelleştirmeyi savunarak, "Devlette para yoksa, okuduğumuz kadar . okuyalım. özel okul olmasın dhemezsiniz" dedi. Kadıköy Belediyesi ile Eğitim-Sen 2 No'lu Şube tarafından ortakla^a düzenlenen ''Eğitimde Özelleştirme" konulu panel. dün Caddebostan'daki Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Öğretim Elemanlan Sendikası (ÖES) Marmara Üniversitesi Şubesi Başkanı Doç. Dr. Atilla Ergür, eğitimde özelleştirme yerine. eğitimde ticarileşıirme ya da paralı eğitim ifadelerinin kullanılmasının daha doğru olduğunu belirterek başladığı konuşmasında. "Satuı alma gücüne bağü bir eğitimde fırsat eşitliğinden söz edilemez" dedi. Vakıf üniversitelerine de değinen Doç. Dr. Ergür, bu konudaki eleştirilerini şöyle sıraladı: *Vakıf üniversitesi kuracaksınız ama devletten arazi alacaksımz. İnşaat yapacaksınız. teşv ik kredisi isteyeceksiniz. Oğretinı elemanlannı devlet üniversitelerinden alacaksınız. Devlet arazisiy le. devlet parasıvla üniversite kuracaksınız. Doğu'da. Güneydoğu"da değil, İstanbul'da, Ankara'da, orman arazisindc, deniz kıvısında üniversite açacaksuıız. Üniversite yitirdiği özerkliği kazanma çabasında. Vakıf üniversiteleri, patron ya da mütevelli heyeti nedeniyle bir özerkiik kaybı daha yaşayacak.'* Eğitim-Sen Genel Sekreteri Erol Savumlu, eğitimde özelleştirtnenin, kayıt paralan, bağış adı altında toplanan paralar ve katkı paylanyla başladığını kaydetti. Savumlu. şunlan söyledi: ~Katkı pay lanııın yüzde 60"ı okula kalıyor. Öğretmen odalarında oturacak sandahe yok, çocuklann sıralan kınk ama son zamanlarda müdür odalan, genel müdür odalan kadar lüks hale geldi. Yüzde 25'i Milli Eğitim Vakfı'na gidiyor. Vüzde 15'i ilçe milli eğitim müdüriüğüne, yüzde 10'u da il milli eğitim müdürlüğüne kalıyor. İlçe milli eğitimin, il milli eğirimin bu katkı paylanna ne ihtiyaçlan var? Ders kitaplan, maliyetlerinin yüzde 10 fazlasına satılıyor. Okul müdürü ders kitabı seçiminden en az 500 milyon lira alıyor. Bazı müdürier bu parayı gerçekten öğrenciye yansıtıyor. Veliler, okul giysilerini belirfi bir mağazadan, piyasanın çok üstünde rakamlaria saün aimaya zonınlu tutuluyorlar. Bütün müdürler böy le yapıyor demiyorum. Dürüst okul müdürleri de var. Ancak yüzde 9O'ı böy le. Okuvamayan öğrenciler de gerici örgütterin, tarikatların ağına düşüyor." ANAP Milletvekili Güneş Taner ise söylenenlerin birçoğunun doğru olduğunu vurgulayarak, "Ama dünyamız matery alist bir dünya. Her şeyi bu düzen içinde yerine oturtmak zorundasınız" diye konuştu. Eğitimin insana vapılan en büyük yatınm olduğunu belirten Taner, "Kaynak para ise ve devlette para yoksa, okuduğumuz kadar okuyalım. 90 kişilik sınıflar yerine 1500 kişilik sımfiar olsun diyemezsiniz" dedi. Güneş Taner. eğitim sorunlannın çözümlenmesi için şu önerilerde bulundu: "- Çok amaçlı liseler açılmalı. - Öğretmenlere. bir ay tatil dışında yaz aylan boyunca eğitim programlan tıygulanmalı. - Yükseköğretimde araştırma şart koşulmalı. - Özel sektörün yatınm yapması teşvik edilmeli. Başarılı, yoksul öğrencilerin en iyi özel okullarda ücretsiz öğrenim görmelerine olanak sağlanmalı. - Özel ünıversitelerin kurulması serbest bırakılmalı. - Öğretmen atamalannda rotasyon kaldınlnıalı. ücret. başanya ve ile göre belirlenmeli. - Var olan üniversitelere, yaz eğitimi uy gulaması başlatılarak 300 bin yeni öğrenci alınmalı. - Yükseköğrenimdeki öğrencilere banka kredisi verilmeli."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle