25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
«6EKİM1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER _Yargıtay, nema alacaklanna gecikme faizi de yürütülmesi gerektiğine karar verdi Çahşana Yargıtay'dan destekjs^NkARA (ANKA) - Zorunlu tasarrut Fn^ab ndakı bırıkımlerıne el konulmak ıi->tenen çalı^aniara \argıta> dan nema dl^teğı geldı \argıta> nema alacaklanna gecikme faızı de vurutıJmesi gerektiğine karar verdı RLEFAH\OL hukumetının zorunlu tasarnifiara el konulması vasasının \eto ardından tasarrut odenmedığı ıçın ısverenlerı taıratından mağduredılen vahsanlarla ıl^ılı bu sevındırıcı karar Dokıızuncu J-Iukuk Daıresı îardtındjn alındı BS<enzer ^ekılde mağdur edılen ı^çı \e rrnemurlara enisal olu^turacak kararda • İş\erenı tarafından zorunlu tasarruf kesıntılerı zamanında ılgılı banka şubesıne yatırılmayan ışçı. mahkeme>e baş\urarak ış\eren katkısı ıle tasarruf kesıntılerı toplamı uzerınden nemasının ödenmesını ıstedı. Mahkeme ıstek doğrultusunda karar vennce, ışveren tem\ız ıstemıvle Yargıtay'a başvurdu. Dokuzuncu Hukuk Daıresı'nde ele alınan davada, yerel mahkemenın nema) a yasal faız yürütülmesi eksıklık olarak görülerek bozma kararı verıldı karar sovle gerekçelendınldı "Hesaplanan nemanın odenmesi doğrudur. Otevandan nema. niteliği ihbanvla faız kapsanıına gırmediği ıçjn faiz \ urutulmesi de hatalı değildir. Gerçekten so/ konusu vasanın isminden de anlaşılacağı uzere, tasarruf kesıntılerivle işvercn kalkılannm 3417 sav ılı çah^anlann tasarrufa te^v ık edılmesı \e bu tasarruflann değerlendırılmesine ılı^kın kanunun 6 maddesı vorumlandı Isverenı taratından zorunlu tasarrut kesıntılerı zamanında ılgılı banka şubesıne vatırılmavan ısçı mahkemeve başvurarak isveren katkısı ıle tasarruf kesintılerı toplamı uzerınden nemasının ödenmesını ıstedı Mahkeme ıstek doğrultusunda karar verınee ı^veren temvız ıstemıvle Vırgıtav a ba^\urdu Dokuzuncu Hukuk Daıresi nde ele alman da\ada verel mahkemenın nemava vasal taız vurutulmesı eksiklık olarak uonılerek bozma kararı verıldı konulan kuraliar uvannca değerlendiriJmesi ve vatandaşlann tasarrufa teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bovle olunca Borçlar Kanunu"nun 104/son maddesındeki Geçmı^ gunler faızının tedıvesınde temerrut nedenıvle faız \urutulemez' temel kuralının da kapsamına girmektedir. Bu temel kural, temerrut faizi için geçeriidir. Ancak nema aJacağı için vnzde 30 oranında vasal faizın dava tarihinden hukunı altına alınması gerekirken me\duat fai/iniıı hukum altına alınması hatalıdır. Yerel mahkeme karan bu nedenle bozulmalıdır." D e m i r e l K a r a d e n i z ' d e c Türkiye büyümeye devam edecek' MEHMETF\RAÇ/\HMETŞEFİK .ARTA INATRABZON - Cumhurbaskanı Sülevman Demirel dun karadenız'de bazı fis£ \e kultur merkezlerının açılı^ını vaptı Demirel -Bu ulkenın her çocuğu bu okul- larda okuvacak. Banş ıçinde. birlik içinde Tiirkhe buvumeve devam edecek" dedı Demırel dun Karadenızdevoğunbırgun va^adı OnceTrabzonda Rehberlık Ara:;tır- rna Merkezı veOzurlulerOkulu fvaradenız Meslek Okulu \e Camlık Çok Programlı Lı-iesı'nın açılışını \apan Demirel bu tur okullann sa\ılannın Turkıvede t,ok olma- dığını sosledı Demirel "Çocuk,dunvanın oldtığu gibı, Turkhe'nin de en önemli me- selesıdir. Onlann eğitimi. daha ı>i bir gele- ceğe ha/ıriannıası onenıli. Bu okulun bir konıplcks olarak numune olacağına inanı- \orum" dedı Pemirel temel attı Demirel daha sonra Husevın Avnı Aker Stathumu'na geçtı ve stadvumun ek ın>a- atının temelını attı Trabzonspor'a \e Trab- zonlulara ovgulervağdıran Demırel Trab- zonspor'un ba>arıları ıle hem ulke hem de dunvaçapındaTurkıve nınonemlı bırpres- tıjı olduğunu bu basarıların devam edece- ğıne ınandığını belırttı Demırel Trabzon un Ot ılçesinde de Llusov aılesi tarafındjn vaptınlan Hacı \1ehmet Bahattın Llusov Anadolu Teknık ve Endustrı Meslek Lısesfnı egıtım ve oğ- refimeaçtı Turkı\ede 15 mılvon oöreneı. 550 bın ogretmen olduğunu belırten Demırel "\ma oğretmen >ine vttmiyor. Turkive bunlan aşacaktır" dedı Başarılı is adamlannı. ha- vır ı^lerı \apmava çağıran Demırel sozle- rını so\le »urdurdu - *Türki>e buvuvor. Artık her şe> dar ge- livor bize. Varın daha dar olacak. Para la- /ını. limanların ğenişletilmesi la/ım. Kaf- kas\a'da banş sağlandığında butun Orta As>a burava gelecek. Her şe\ daha dar ge- lecek. Bana para la/ını. vergı lazım. Para\ı olandan alacağım. olmavanı da zenginleş- tirmenin vıılunu aratacağım." Buradan Artvın'ın Arhavı ılçesıne gıden Demırel, Çarmıklı Egıtım ve Kultur \akfı tarafından vaptınlan Çarmıklı Kultur ve Egıtım Merkezı nıtorenlehızmeteaçtı \r- havı nın Ataturk un "Bujukmemleketler se>i>esineçıkui" sozlerını verınegetıren Ka- radenızdekı beldelerden bırı olduğunu sov - leven Demırel Turkive de vatırım vapmak istevenlerın _va da bir şevler ıçın çaba har- cavanların onunu kımsenın tıkamadığını belırttı Demırel "İşteCumhumet'in fazi- leti. Dev letimi/e. demokrasimize. rejimimı- ze gu\en içinde olmalıvız. Hur ve serbest Turkive, herkesin başının bulutlara değdi- ği Türkivc. birlik ve berabeıiik içinde ola- caktır" dı>e konuştu Demırel vuksekokul ısteven <\rha\ılıle- re de "Oğrenci bulun size viiksek okul geti- revim'vanıtını verdı Demırel daha sonra 1 mılvon 7 5 bın dolara mal olan ve 200 kı- sılık kultur amaçlı sınamasalonuve 150kı- şılık kutuphanenın de bulunduğu 7 katlı kul- tur merkezını hızmete açtı Universite öğrencileri şenlikte buluştu İstanbul l niversitesi Öğrenci kultur \lerkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Oğrenci Şenliği" dün üniversitenin Bevazıt'ta bulunan kampusunda gerçekleştirildi. Eski >eni birçok öğrencinin bulunduğu şenliğe, universite rektöriı Prof. Dr. Bulent Berkarda ile İktisat. Sivasal Bilgiier, Hukuk ve İletişim fakultelerinin dekanlan. oğretim üveleri de katıldılar. Tivatro, Halk Bilim. Ataturkçu Duşunce ve Çevre gibi oğrenci kulıiplerinin stand açüğı şenlikte İL Devlet Konservatuvan Pöp Orkestrası bir dinleti sundu. Bazı kulüplerin okulun bahçesine kurdukJan çadniar ise şenliğe farklı bir hava kattı. Grup kardeşlik Türkıileri ve Turkuaz gruplannın da konser verdiği şenlikte, gençler Moğollar'ın şarkılan ile geç saatlere kadar eğlendiler. Şenlikte aynca oğrenciler tarafından bir de tivatro ovunu sergilcndi. (Fotoâraf KAAN S^ĞANAK) - M a n i s a Eski müdür görevine \ ÜKSEL GÖRDES \IANİS\ - Manisa'nın i^taturkçu \Iiln Eğıtını Mu- iiuru Hasan Ozdemir gore- iınde kaldı Manısa D\ P ^lılletvekılı Rıza Akçalı ve jlP'lı Bakan Sabri Tekir'ın vanı sira Nurcu çevrelerm baskılanvla Ozdemir ınye- hne getirılmek ıstenen eski Celaî Ba\ar Unıversıtesı fersonel Daıre Baskanı fvup-Özcan bakanlık fak- }ı\la|iörev ınebaşlatılmadı « Ey^p Özcan'ın \laniba liılljEğıtım Mudurluğu"ne atanmasından sonra buvuk Jepkı olu^masi sonucu ba- îanlık gerı adım atmak zo- funda kaldı Oncekı ak^am Mıllı Eğıtım Bakanlı- #ı ndan NÎanısa \alılığı ne «ondenlen acıl taksta. E\ up Ozcan'la ılgılı atamanın îkıncı bir emre kadar dur- ijuruluduğu behrtılerek Ha- jan Ozdemir in gorev ıne Jevam etmesi ıstendı • Bakanlığın gerı adım at- Jnasına neden olarak Manı- 2a D\P Mılletvekıh Avseli Coksov'un \anı sıra Mıllı Eğıtım Bakan Vekılı Işılay Sa>gın"m Başbakan \ar- dımcisi TansuÇiller'e >ap- tıklan \oâun baskıiarüoste- nldı \alı Muzaffer Ecemiş ın gorev ıne başlaması ıçın on- a\ vermemesme karsin dun £ıza Akçalı \_e Sabrı Te- ırdenaldığı "İşebaşla"te- ıtonu uzenne Mıllı Eğıtım lûdûrlüğu koltuğuna otu- ın iE>up Ozcan ıkı saat onfef koltuktan kalkmak or&da kaldı Gorev ınde |alan Hasan Ozdemir ıse 6un oğle saatlennde Mıllı |gıtım Muduıluğu'negele- »ek makamında venıden go- îeve.ba^Iadı Ozdemır"ın |or^vınde kalmasi Manı- 'dB buvuk sev ınç varatır- en Ozdemir gunbovıı teb- ıklerı kabul ettı D1P II Baskanı Halim eziei atamavı vanlı^ ola- ık nıtelev ıp gerı donulme- sının sevındırıcı olduğunu belittı Sozluklerde banka "faızle para alıp veren kredı, ıskonto kambıyo ışlemlen yapan kasala-ında para değerlı belge eşya saklayan kuruluş d ye tanımlanır Bu tanımı yeteriı gorseydık 8ank Kapıtal adında bir banka herhalde olmazdı Bıze gore bankacılık kaba tanımlarının çok dışında bir uzmanlık ugraşı Ornegın bir bankanın kasasında bılgı, yetenek ve zekânın yanı sıra cesaret de saklanmalı Gerektığı yerde gerektıgı kadar kullannak ya da paylaşmak ıçın Bu nedenle Bank Kapıtal den hızmet alanlar, kalıpları 'orlayan ve tanımlara sığmayan Dır barkayla çalışmakta oldukça deneyımlıd rCesaret paradan değerlidir Bilgi için: BAN KAPİTAL Buyukdere Caddesı No 114 Esentepe 80280 Istanbul Tel (212) 211 66 61 Faks (212) 211 65 58 HAFTAYA BAKIŞ AHMET TAJVER KIŞLALI Düşmeji mi, Düşiipülmeli mi? Beklenen şuydu RP yonetımı aptal degıl Amacına ulaşmak ıçın acele etmeyecektır Once yerleşıp kendını kabul et- hrmeye tepkı çekecek sıvrılıklerden kaçınmaya ça- lışacaktır insanlara guven geldıkçe 'Canım bunların da korkulacak biryanı yokmuş" kanısı karşıdakı kesım- de de yerleştıkçe, curetını arttıracaktır Sessız ve de- rınden gıdecektır Olmadı Çunku olamadı1 Muhalefette soyledığı hemen her şeyın tersını yapmak zorunda kalınca kendı tabanından tepkı almaya başladı Ekonomık durum kotu Dış sıya- set çıkmazda Kısavadededuzeltmeumudu kalmayınca kolay- cılığa kaçtı Sonradan yapmayı duşundugunu one aldı Bir yandan "şerıatçısoylem' vegoruntuyeoncelıkver- dı Oteyandandevletıelegeçırmeplanını hıçbırkı- lıfa sokmaya gerek duymadan hızlandırdı • • • DYP sadece payandadır Bu bir RP ıktıdarıdır RP ıktıdarı duşmelı mı yoksa duşurulmelı vnp Bırıncı seçenek Refah ıktıdannın lyıce yıpranıp, kendı kendıne yıkılmasını beklemek Ikıncı seçe- nek, oylann yaklaşık yuzde 80 ını almış RP karşıtı partılerın, bırarayagelerek Refah ıktıdarınason ver- mesını sağlamak Uçuncu seçenek ulkeyı çag- dışına taşımayolunu tıkamak' gorevını orduya ıha- le etmek ANAP ve DYP nın içinde bulunduğu bir formulfe "şerıatçı kafa ıktıdardan duşurulse duşurenler son- ra ne yapacaklar? Daha once yaptıklarını mı? RP ye dogal mılıtan yetıştıren ımam okulları yur- du bir ağ gıbı sararken Mılyonlarca çocugun oku- duğu Kuran kurslannda laıklıgı yıkma ' yemınlen edılırken Anadolu'nun yenı unıversıtelerı şerıatçı rektorlere teslım edılırken Imam okulu mezunla- rınavalılık, kaymakamlık savcılık yargıçlıkyoluaçı- lırken Mıllı Eğıtım den Içışlerı ne ve Adalet Bakan- lığı'na kadar, hızlı bir şerıatçı kadrolaşmaya destek verılırken Iktıdarda Erbakan mı vardı 9 Nasıl oluyor da Özal ın -kaymakamlık kadrola- rını kadın elı sıkmayanlarla dolduran- Içışlerı Baka- nı şımdı RP de? Atatürk ısmı caddelerden sılınırken RP lı bele- dıyelere en buyuk destek ANAP ıçınden gelmedı mP Mesut Yılmaz ın kultur bakanları Erbakan m- kınden daha mı çagdaş kafalıydı^ imam okullarını sekız yıllık temel egıtım dışında tutan hukumetm başı Sayın Yılmaz değıl mıydı? • • • Kımse ne kımseyı ne de kendısını aldatmaya kalk- masın 1 ANAP ve DYP, geçmışle ılgılı gunah çıkarmadan şerıatçılara ıktıdar yolunu kendı ellerıyle hazırladık- larını kabul etmeden umut /şıgı falan olamazlar Elbette kı en sağlıklı çozum halkın RP nın ger- ^çek yuzunu "yaşayarak" gormesınden geçer Bir ya da ıkı yıl bu ıktıdara dayanılabılırse RP de bıter DYP de Ama toplumun sabrı ve rejımın de buna dayana- bılecek gucu var mı^ Rejım buna dayanabılırdı Eğer 12 Eylul -rejımın temelını oluşturan- ozerk kurumları yıkmamış olsay- dı' Hâkımler ve Savcılar Yuksek Kurulu nun yapısı bozulmasaydı dosya sahtekârlıkları ıle dahı olsa çarşaflı yargıçlar donemı açılabılır mıydı 7 Sıvas ta laık cumhurıyetı yıkmak ıçın ayaklanıp 37 ınsanımı- zı yakanların avukatı Adalet Bakanlıgı nı yangın ye- nne çevırebılır mıydı 7 Universite ozerklıgı korunmuş olsa şerıatçı rek- torler, şerıatçı unıversıteler Ataturk duşmanı Dev- rım Tarıhı" hocaları donemı açılabılır mıydı? Lısteyı uzatmaya ne gerek var' • • • Ya ordu? Meclıs'ın Istanbul'dan Ankara ya naklınm gecık- mesı uzenne çok sınırlenen Mustafa Kemal e Yu- nus Nadi sorar - Paşam, nıçın onemsıyorsunuz sız ordu ıstıyor- dunuz, ordu ışte burada' Yanıt çok kısa ve nettır - Ben herkerametı Meclıs'ten bekleyen bırınsa- nım Orduyu ancak mılletın ıradesı, yanı Meclıs oluşturabılır* Pekı geçenlerde 'Guvencemızsızsınız dıyenbı- rısıne Genelkurmay Baskanı Karadayı ne yanıt vermış - Guvence Meclıs tır1 Ama -ne yazık kı- tarıhı, onderlerın ıradesı belır- lemez, koşullar belırler insan umutsuz yaşayamaz' Sıvıllere yonelık u- mut tukendıkçe askerlere yonelık umut dogar In- sanların yarınları ıle ılgılı endışelen arttıkça demok- rası bir luks' gıbı gorunmeye başlar Uzucu amagerçek Turkıyehızlaonoktayagı- dıyor "Rap rap" seslerını duymamak ıçın ya sagır ol- mak gerekır ya da DYP mılletvekılı olmak' Adalet Bakanı9 na istifa çağrısı İstanbul Haber Servisi- Çağdaş -\\ukatlar Gru- bu'nun İstanbul Barosu Başkan ada\ı Avukat Dr Engin Unsal Adalet Baka- nı Şevket Kazan ın Sıva^ davasi sanıklarıvla ılgılı karannı açıklavan ^argıtav Ceza Daıresi nın karannı hıçbır şekılde vorumlava- ma>ahakkıolmadıgını be- lırttı AvukatLnsal "Savın Kazan, Sıvas davası sanık- lannın av ukatı gibı da\ ra- namaz. Nargı kararlarına karşı bir tarat gibi dav ra- nacaksa derhal istifa etme- si gerekir" dedı Avukat Dr Ergın Unsal. yaptığı vazılı açıklamada Adalet Bakanlıgı nın aııa- yasada belırtıldığı gıbı "Cumhurivetin ve^lemok- rasinin tenıel ilkelerini sa- v unmak ve tarafsızlığı tem- sil etmek zorunda olan bir kurum" olduüunu ıtade et- tı Bakan >cv ket kazan'ın, baroların ıı, ı^lerıne kan^- masinı da savgisizlık ola- rak değerlendıren Av Dr Lnsal sovle devam ettı "Avukatların hangi kılıkla vargının avrılmaz bir par- çası olarak gorev vapacak- lanna Adalet Bakanlıgı de- ğil. Turkhe Barolar Bırliği karar verir. Avukatlarınkı- lık kıvatetkri ile ilgili karar Adalet Bakanlığrnın değil barolann sorunudur ve ba- rolar cumhurivete. demok- rasıve ve laikliğe vurekten inanmışkuruluşlarularak, avukatlann tum uvgar dunvanın kabullendiği bir kılıkla. v uklendikleri kanıu görevine inaııçla devam edeceklen politikasını de- ğiştirmemiştır. Hukumetm sırtında kambur olıııava başlamış Adalet Baka- nı'nın bu gerçeğı bılmesi gerekir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle