05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6EKİM1996PA2AR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 JKanaiD 23 00 'Teke Tek' T\ Servisi - Fatih AJ- tajlı'nın sunduğu "Teke Tek"te "Günevdoğu so- runu" tartısılıyor Altay- lı. Van. Hakkarı \e \ ar- *o'da ya^anan faılı meçhul <cınavetlen,oJa>ların tanık- lan \ede\ letgore\ lılennın iaçıklamalany ia bırlıkte ele ^hyor Yapımın ıkıncı bo- flumunde Talebanlar var ,Altaylı, Afganıstan'da ya- -şanan son gelı^melen Af- ^anıstan Buyukelçısı Sa- %ed Zafer Shah'la değer- lendınvor Rosenberg bu filmden sonra yine hapishane yaşamını yansıtan 'Brubaker'ı çekmişti Dîze geJmeyen mahkûm Kanal D 24 00 înterstar 23.00 'Pusula' TVServisi-MithatBe- rekefın "Pusula"sı bu hafta tsraıTde Programda Ortadoğu'da barış ruzgârla- n eserken IsraıTın Mescıd- ı Aksa Camıı vakınındakı tünel kapısını açmasıyla başlayan olayların değer- lendırılmesı yapılıyor Fı- listın eskı Dışı^lerı Bakanı Ehud Barak. Yuksek Eğı- tım Bakanı Hannan Eşra- vi ıle Netanyahu'nun Baş- danışmanı DoriGold'la ya- pıJan roportajlar ekrana ge- lıvor SJum TV 14.00 'Borsa' T\ Ser\isi- 1800'ler- dekı Galata bankalarının faalıyetlerınden 1986"da- kı İNÎKB'nınaçıltşinaka- darTurkıye'dekı borsanın tanhını ınceleyen belge- sel program 'Borsa'nın ılk bolumu Shovv TV'de ekrana gelıyor 43 kı^ılık bır ekıp tarafından hazır- lanan belgeselın koordı- natoru Emin Tanrı\ar Firar - Cool Hand Luke / Yonetmen: Stuart Rosenberg / Senaryo: Donn Pearce, Frank R. Pierson (Pearce'ın romanından) / Goruntır Conrad Hall / Muzık: Lalo Schifrin / Oyuncular: Paul Nevvman, George Kennedy, Jo Van Fleet, J.D. Cannon, Lou Antonio, Robert Drivas /1967ABD yapımı, 126 dakıka. Ml'RAT ÖZER Hapishane filmlerının en unlulennden bıı ı. belkı de bı- rıncısı olan "Cool Hand Lu- ke - Firar". TV ekranlarına daha once de gelmesine kar- 5in. günun en onerniı sınema filmı olnıa>ı ba?anyor "Firar". ıkı v ıllık mafıkü- Tiıvetını sureklı kaçmayı de- neyerek uzatan bır suçlunun Tümüy le erkek oyuncuların rol aldığı yapınıda. George Kenned> kendisine Oscar ka- zandıran oyunuvla goz doldururken. Paul \ewman da bu odûleaday gosferilmişti. (\evvman)ovkusunuanlatır Bu hapislıanede yapılması gerekenlerı yapmava >ana>- ma> an mahkum. boy leee kendı kaderını de bır bıçım- de kendisı çızmı* oiur An- cak bu ba^ına buvruk tutu- mu, onu hapishane ıçınde bır efsane halıne getınr Herkes onun golgesinden bıle kor- kar. bu korku bıraz da saygı- dan kaynaktanmaktadır Onun duzene ba:?kaldınsı butun mahkıımlartarafından onaylansa. saygıyla karijilan- sa da. onun y aptığını y apmak her babayığıdın harcı deüıl- dır Stuart Rosenberg un "Firar"ı benzerlen ıçınden rahatça sivrılanbırvapıyasa- hıp "Sert" bır filın OIITUM- na karsın. mcebırmızalıı ya- nıda varfilmın Ozellıklefil- nıın kahramanı Luke'un "yumurta yeme iddi- ası"nda>a^adıklan. vapımın mızahı yanının one çıktığı, hatta bıraz da kara mızah ya- nının belırgınle^tığı sahne- lerdır Bu sahneler. fllmın an- tolojıleregeçmisgoruntülen- dır Rosenberg. bu filmden sonra da yıne hapishane ya- ijamını vansıtan bırfilm yap- mı^tır. "Brubaker" Boyle- ce Rosenberg'e bır "hapis- hane fılmleri yönetmeni" sıfatını _vakı:>tırmamızyanlış olmaz sanınz "Firar"ın Nevvman dı- ^ında muthı^ bıroy uncu kad- rosu var Tumuyle erkek oyunculann performanslan- na daşanan filmde, ozellıkle George Kennedv, kendisme Oscar kazandıran o\unu>la parlavan bırkompozısvonçı- zıvor "Firar", Kenneds'nın kazandığı Oscar dı^ında. Donn Pierce ve Frank R. Pierson ımzalı benar>o. La- lo Schifrin'ın muzığı \e Pa- ul Neuman'ın ovunuvla bu odule ada\ olmu> bır "ha- pishane başvapıtı." Bilinçlenen çoban Mücadele. mizah, etkili efektler \e kusursuz zamanlamaya sahip başarılı bir 'action' çalışması ITRT2 20.55 Sopranolar T\ Ser\isi-Vekta Ka- ra \e Cahit Şaher'ın sun- dugu "Bir Ateştir Ope- ra".2O \uzvılın uç buvuk sopranosu Maria Callas. Renata Tebaldi ve Joan Sutherland'ı ekrana getı- rıyor A\rıca Turk sopra- nolar INİeral Manizade, O>a \ta>, Nursel Öncul ve Ruhsar Ocal'la mes- leklerı uzerıne sövleşıle- cek Bombacının peşinde Başrolüniı Bruce \\iltis'in o>namasına karşın. "Zor Ölüm 3"ün ağırlık noktası usta <>\uneıılar Irons \e ./ackson'a doğru ka\ı>or. T\ Senisi - "Kahra- man" polıs dedektıtlmız /ohn MeClane (\Villis). bu bolumde ortalığı patlattığı bombalarld cehenneme ı,e\ ı- ıcn bır "bombacr"nın. Sı- nıon >a da gerı,'ek adı> İa Pe- ler Grubcr'ın (Irons) pesin- dedır \anında Harlem'de elektronık e^valar satan bır dtıkkanın sahıbı olan zencı Zeus (Jackson)olduğu halde bu jkıllı \e acımasız terorıs- tın usiesınden gelme>e çjlı- >ırfilm bovunca Onun "ko- ordinatlarını" verdığı ııok- taları takıp etnıesı gereklıdır. akM takdırde patlavacak bombalardan bır bakınıa kendiM »onımlu olacaktır Ilk ıkı "ZorÖlüm"un pe- >ınden gıden bu uçuncusu bu kez Jeremv Irons ve Samuel L Jaeksongıbı ıkı ustao\un- cunun arkasına saklanıvor ,Onların |prformanslan til- İnterstar 21 10 Zor Ölüm 3- Dıe Hard wıth a Vengeance / Yonetmen: John McTiernan / Oyuncular: Bruce VVillis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Graham Greene, Colleen Camp, Larry Bryggman, Anthony Peck, Nick VVyman, Sam Phillips / 1995 ABD yapımı rnın ba^arnında belırlevıcı bır "action" filmınınortaya roloynuvor Bruce \V ıllis'ın "amaçsızca" sağa sola ko- >uşturupdumıasının vanında bu ıkı ııstanın kompozisyon- lan adeta bıreryıldızgıbı pa- rıldıyor. kendını bellıedıyor "Action" sınemasimn tum truklerıne sahıp bır film "Zor Ölüm 3" Boka hare- ket. zekıce "eylemler" kö- tu ıle ıv ının amaıisiz nıucade- lesi. dozu jyarlanmış bır mı- zah. etkılı efektler ve en onemlısi de kusursuz bır "zamanlama" duygu.su çıkmasını sağjıyor Uçuncu bolıım "Zor Ölüm" filmle- nnın ıçınde en ıyı olanı Da- ha once "Predator-A\" (1987 ). "Die Hard-Zor Ölüm"! I988). "The Hunt for Red October-Kızıl Ekim" (!W0). "Medicine Man-Doğadaki Lmut" (I992). "Last Action Hero- Son Mutheşem Kahra- man"( 1993) gıbı turun bılı- nen orneklennın altına ımza- >ını atan yonetmen McTier- nan, bu filmde de bu turdekı T\ Ser\isi-"Sinema\e Edebi>at" ku^ağında »ıne- ma tarıhmın onemlı filmle- nnden "Asva Lzerinde Fırtına" gosterılı\or Lnlu sinema kurameisi ve yonet- men Pudo\kin'ın ba^vapıt- lanndan bın olan filmın gos- tenmınde once Rekin Tek- so>. Prof Dr Oğuz Ona- ran'la Pudovkın'ın sınema anlavışı konusunda bır sov- le^ı > apacak Pudovkın. "As>a Lze- rinde Fırtına"vı Ma_\a- kovski'nın arkada>ı Ossip Brik'ın bır senarvosunada- Vandırır Anıa filmın temel malzemesinı arkadaşlarıvla bırlıkte uzakdoğuva vaptığı bırgezı sağlar Pudo\kın"ın bır belgeselcı tıtızlıûıvle gerçekle^tırdığı film. Tngı- lızler'ın Cengiz Han ın to- runu ılan ederek tahta geçır- dıklerı bır çobanın sıvasal TRT2 13 00 Asya Üzerinde Fırtına- Ptomak Cengızhana / Yonetmen: Vsevolod Pudovkin / Senaryo Ossip Brik / Oyuncular: Valeri Inkijinoff, A. Dedintsev, L. Belinskaia / 1928 SSCB yapımı / Sıyah- Beyaz. bılınçlenme »urecını ele alır iplen somurgecılerın elınde kukla bır vonetıcı olmasi beklenen Cengiz Han ın to- runu. beklenmedık bır bı- çımde somurgecılere ba^- kaldırır •\b\a uzerınde estırdığı bu fırtına. A>\a halklarının kurtulu^ sava^larının da on- cüsuolur Vioğollan vurtlj- nnda gosteren ba^langıç bo- lıınıu somurgecılere kar^ı verılen çete savaşı. general- lekarısımn Lama'v ı zıvaret- len. kukla hukumdarın anı bas,kaldırısı ve uçsiız bucak- biz duzluklerde atlıların za- ferle sonuçlanan saldınsı til- mın en onemlı bolumlerını olu^turur Kurguva onem veren. M- nemadavaratıeılığıntemelı- nı ktırguva da>andıran. va- kın planların. hızlı \e\avas. çckımlerın filme katkisinı vurgulavan Pudovkın ıçın bır filmın ba^ansı. valın bır konuva anıa karma^ık bır anlatım surecıne ba^lıdır Kanna^ık anlatım sıırecı ta- mamlandığında. ortava tıp- kı konu gıbı valın bır film eıkar Güldüren cinseDikT\ Ser\isi-15 Lluslara- rası Ntanbul Film Festıva- lının "Şu Cinsellik Denen Gizem" bolumunde goste- rılen Fransiz filmı "Lanet- li Çimen" >ımdıdeCI\E 5 araeılığıvla kuçuk ekran- dakı vennı alı\or Laurent (Chabat) ve Lo- lı (Abril). mutlu gorunen bır evlılığı surdurmektedırier Laurent'ın ıvı bır ı^ı guzel bırkariM ıkı çocuğu ve ha- reketlı bırsosval va^amı \ar- dır Her şev ıvı gıdıvor der- ken ortava Marııo (Balas- ko) adında bır kadın çıkar Kadınlardan ho^lanan Marı- io Lolı den de ho^lanır Onun bu vakla^ımına "tep- kisiz" kalamavan Lolı. bel- kı de uzun zamandır ılk kez çekıcı olduğunun farkına vanlmasındanetkı]enmıs.tır Sonunda Laurent'la bır pa- zarlığa oturur Marıjo'nun onlarla bırlıkte kalnıasını is- ter, voksa bo^anacağı tehdı- dınde bulunur "Lanetli Çimen" geçeıı >ıl Fraıisa'dj oldukça ıvı ı^ vapniüjbırfilm \'apım. kla- Tumbunlannbıle^ımıy»eı>ı, yetkınlığını kanıtlıyor sık a^k uçgenını bıraz "ters- \üz" ederek getırıvor be- \azperdeve "Aldat- ma"nın ıkı avrı yuzunu de vapıtına vedırenovuncu-vö- netmen Josıane Balasko. fil- mı "Lanetli Çimen" ıçın ^unları sovluvor "Bö>le bir konu>u ele alışım, çif- te he\esten kavnaklandı: öncelikle bej a/perdede a/ rastlanan bir karakteri canlandırmak istedim. İkincisi. bir üçlüaşkö\kü- sü anlatmak isti\ordum, ama kuçük bir farkla... Karakterleri komik du- rumların içinde münıkün olduğunca gerçekçi çizme- vi. ama bu arada karika- türden kaçınma>ı >eğle- dim. Çünku anlatmak iste- diğim, her şe>den önce bir aşk ö>kûsü>dü". CINE5 21 15 Klasik aşk üçgenini tersvüz eden vapını. Fransa'da i rekoru kırmıştı. r j., ,. Lanetli Çimen - Gazon Maudıt / Yonetmen- Senaryo' Josiane Balasko / Oyuncular: Victoria Abril, Josiane Balasko, Alain Chabat, Ticky Holgado, Miguel Bose, Catherine Hiegel/1995 Fransa yapımı, 105 dakıka KENT HABERLERI Gazi Mahallesl'nde cinayet • İstanbul Haber Ser\isi - Ojzıosmanpaşa Gazı Mahallesf nde Nevzat Gumuş'ün (63). bıçakla öldurulmu^ halde. evının >akınındakı bırsu bırıkıntisinde bulundu 7 çocuk yaralandı • fstanbul Haber Ser%isi - Halkalı Şahın Tepesı Mahalle^ı Yajla Sokak'ta mevdana gelen trafik kazasında. 16 vasındakı Bahadır Açı^'ın kullandığı 34 PAV 53 plakalı otomobıl. volda oyun ovnamakta olan 7 çocuğa çarptı Kazada, Seher (8). Esmer (""). •\ysel (6) ve Guler Gokalp (5) kardes,ler ıle sovadları belırlenemeven A\han (7). Orhan (6) \e Lğur (6) adlı çocuklar varalandılar Teda\ı altına alınan >aralılann durumunun ı\ı olduğu bıldırıldı (stanbul'da trafik kazaları • İstanbul Haber Ser\isi - btanbıılda me\dana gelen trafik kazalannda 3 kı^ı oldu E-5 karavokı Koprualtı mevkıı \e \'enıko> Sahıl Yolu'nda meydana gelen kazalarda Muharrem Erdem (42ı. Ismaıl Boztaş (43) \e Turan Turgut Efe adlı kı^ıler oldü Balkondan atladı • İstanbul Haber Ser\isi - Güngören Fevzı Çakmak Mahaüesı Bırsel Sokak'ta saat 23 30 ^ıralarında me>dana gelen olavda. Çığdem Bala (14). iirdığı bunalım sonucu 4 kattakı e\ının balkonundan jtlavarak ağır >aralandı Bala İstanbul Lnıversıtesı Tıp Fakultesı Hastanesı "nde tedav ı altına alındı Köppüde intihar girişimi • İstanbul Haber Servisi - As,ın derecede alkollu olan Tımuçın Solmaz (17) adlı genç. Boğazıçı (Coprusu'nden atlamak ıstedı Genç. olav verıne gelen babası tarafından ıkna edılerek kurtarıldı Kennedy çîfti ABD'ye döndü • İstanbul Haber Servisi - Balavı ıçın Turkıveve telen 'KBD e^kı ba^kanlanndan John Kennedv nın oğlu John F Kennedv Jr ıle es,ı Carohn. THVve aıt hruçakla Nevv \'ork'a donduler JSKPnin temel atma töreni I İstanbul Haber Ser\isi - ISkl tarafından ^aptınlacak olan Maltepe - Kartal - Pendık - Tuzla ttıksu kanalı ınşaatının temelı torenle atıldı 50 lılometrelık Maltepe - Kartal - Pendık - Tuzla atıksu lanal ınşaatının bır >ılda tamamlanacağı ve 220 nıl>ar lıra>a mal olacağı bıldırıldı Sefıit er adına park | İstanbul Haber Servisi - Gazıos>manpaşa Beledıve Ba^kanlığı tarafından ^'ıldıztabva •'lahalle!>rnde vaptınlan \e Şınıak'ta ıkı vıl once sehıt olan er Engın Danyıldız'ın adının verıldığı park tJrenle açıldı Torende konu^an GaHiosmanpa^a Eeledıye Başkanı Recep Koral, \atanlan ıçın canlarını veren şehıtlerın adını vaşatmak ıstedıklerını MV ledı Katkılı akaryakıt operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Bır tankerden benzın tnkına boşaltılan 23 ton akarvakıt katkı maddesı ' benzol sohent" ele geçınldı Olav İa ılgılı olarak Mahmut Karadenız. Havatı Korkmaz \e \'a^ar Sıdal p z altına alındı Katkılı akarjakıt sattığı belırlenen rasan Donat'a aıt. Gurer ve Donat adlı ıkı petrol r-tasvonu da muhurlendı IstasAonlann bahıbı Hasan Eonat tum aramalara karşın bulunamazken >etkılıler kıtkılı akaryakıt konusunda vatandaşları uyardılar Uzmanlar kalça çıkığının yakın bir gelecekte sorun olmayacağını söylüyorlar Kalça çıkığı tarihe karışıyor SAADETLSLL Zanıanındd fark edılıp tedav ı>e ba^ldnmjdığı takdırde cıddı sakatlıklarla Nonuçlanjn kalça çrkıklığı tarihe karışıyor Operator Dı Mustafa Altun. daha çok kız çocuklarında gorulen kalça çıkıklarının venıdoğum donemınde fark edılmesi halınde hıç amelıyata gerek kalmadan tedav ı edıldığını --oyledı Genellıkie doğu^tan olan. fak.ıt kundak bağlanmasi nedenıvle de mevdana gelebılen kalça çıkıkları. gıinumuzde Turkıye'de bınde 3 oranında goruluyor Avnıpa ulkelerınde kalça çıkığı sorununun ortadan kaldırıldığını belırten uzmanlar. Turkıyede de tıbbın ılerlemesı sayesındeçok v akın bır gelecekte sorun olmayacağını soyluyorlar Ozellıkle Doğu Karadenız ve Iç Anadolu bolgelerınde rastlanan kalça çıkığı. kız çocuklarında yakla^ık 10 kat daha fazla gcruluyor Meyan HastJiıesi'nden Operator Dr Mustafa Altun. kalça çıkığının genellıkie sağlık hızınetlerının yetersız olmasından kaynaklandığını vurgulayarak "" I edavive zamanında başlanmazsa kalıcı sakatlıklara neden olur" dıyor Amaçlarıııın "Türkiyç'deki kalça çıkığı sorununu ortadan kaldırmak" olduğunu ıfade eden Altun. !?u bılgılerı verıyor "Hastalık 7-9 vaşından sonra fark edilirse tedav i olumlu cevap vermez. Y üzde 100 başarı sağlanamaz. Biz, yenidoğan duneminde ailelerin fark edemediği kalça çıkığını teşhis edip (edavivi çok basit yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bebek, doğduktan bir hafta sonra ortopedist denetiminde ultrasona sokulup kalça çıkığı olup olmadığı anlaşılıvor. Hastalık varsa burada kesin anla^ılıyor." Erken teşhib sayesinde hasta ve yakınlarının hem ekonomık hem de sosyal yonden yaşayacaklan rahatlığa dıkkat çeken operator Altun, tedav ının "venidoğan döneminde vapılırsa bol arabeziyle. İ yaşına kadar cihaz ve alçı vardınııvla. 1-2 vaşlar arasında kansız ve izsiz ameliyatla, 2 yaşın üzerinde ise kenıik yapıyı da elkileyecek şekilde olan operasyonla" yapıldığını belırtıyor Ozellıkle soğuk ve kırsal kesımlerde uygulanan bebeğı kundaklama ışlemı de kalça çıkığının meydana gelmesınde onemlı bır etken 8 ekimde Banş Için Bir xMilyon İmza İstanbul Haber Servi- si - "Barış İçin Bir Mil- yon İmza Girişimi" ba- rı^tan yana olan herkesı ba^latıîacak imza kam- panvasma destek verme- ye çağırdı Gırı^ım. 8 ekimde bajlatacağı imza kampanyasi ıle toplana- cakbırmılvonımzavı da- ha sonra TBMM'ye siına- cak "Barış İçin Bir Mil- yon İmza Girişimi"nden yapılanyazılı açıklamada. gın^ımınhangı sıyasalgo- ru^ten olursa olsun barı^,- tan yana tum bıreylerı ve kuruluşlaıı bır jraya getır- meyı hedefledığı belırtıl- dı Avukat Eşber Y ağ- murdereli nın sozculu- ğuııu yaptığı gırı^ım bır mılyon ımzayı TBMM'ye sıınmay ıplanlıyor Aydın Guven Gürkan Abdül- melik Fırat Algan Ha- caloğlu Atıf \ ılma/ Ay- dın Aybay Ercan Kara- kaş. Fethullah Erbaş Mihri Belli. Murat Bel- ge Müjdat Gezen L fuk Lras \ aşar Kemal gıbı •<anatçı yazar vepolıtıka- cıların destek verdığı kampanvanın tarııtım top- lantısı 8 ekimde Dedeman Otelf nde yapılacak Ramazan çetin Dağlı '25 bin öğretmen ihtiyacı var' İstanbul Haber Servisi - Mıllı Eğıtım Bakanlığı Talım ve Terbıye Kurulu Başkanı Ramazan Çetin Dağlı. tum unıversıte me- zunlarının öğretmen y apıl- masını doğru bulmadığını belırterek "Sınıf öğretme- ni yetiştiren üniversitele- rin mezunları sayıca \c- tersiz. Buna mecburuz. Ankara'nın merkezinde sınıf öğretmeni olmayan okul var" dedı İstanbul Mıllı Eğıtım Mudurlugu'nce. Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezinde ılçe mıllı eğıtım mudurlerı v e okul mudurlennın katıl- dığı bır toplantı duzenlen- dı Toplantıda konuşan Mıllı Eğıtım Bakanlığı Ta- lım ve Terbıye Kurulu Başkanı Ramazan Çetin Dağlı. kamuov unda tartışı- lan "herüniversitemezu- nuna öğretmenlik hak- kı" uygulamasiyla ılgılı ele^tırılere katıldığını be- lırterek ^unları soyledı "Sınıf öğretmenliği, öğretmenliklerin en has- sasıdır. Kimliğin oluştu- rulduğu. davranışların kalıcılığının belirlendiği okul. ilkokuldur. Fakat 5 bin sınıf öğretmenine karşılık. 25 bin öğretmen ihtiyacı var. Gerçekler bizi bunamecburediyor. Ancak formasyonsuz öğ- retmenlerin hizmete baş- lamadan mesleki formas- yon edinmeleri sağlan- malıdır. Bu\ıl. 8 bin 500 sınıf öğretmeni alınacak. Ama asıl ihtivaç bundan fazla. Kadro olsa daha fazla alınacak. Anka- ra'nın merkezinde sınıf öğretmeni olmayan okul \ar." EKTUBU Yaşamımızdan çalımyor Saray Düğün Salonu'ndaki sunnet torenine çeşitli çevrelerden birçok kişi katıldı. GaziMahallesVnde sünnetşöleni İstanbul Haber Senisi - Gazı Mahallesi sakınlerı. dun yoksul çocuklaı ıçın duzenienen "Sünnet Şöleni"nde turkulerle eo^tu. halavlar çekerek eğlendı Gazı Mahdllesı Halk Meclısı Hazırlık Komıtesrnın. yokiul aılelere yardım amacıy İa Saray Duğun Salonu'nda duzenledığı veçe^ıtlı çevrelerden voğun katılımla gerçekleNtınlen "toplu sünnet şenliği"nde karde^lık ve do«tluk mesaıları verıldı Seksen çocuğun Nunnet edıldığı >olende Hacı Bekta>-ı \ elı Kulturunu Tanıtma Demeğı Ba^kaııı \e Gazı Cemev ı dedesı Hüseyin Gulen ve Hazretı Alı Camıı ımamı tarafından okunan dualaria Alev ı-Sunnı karde^lığı bır kez daha dılegetınldı Halk ozanı Reis Palabıyık. Ozan Çiçek, -Ali Ekber Gül Gıup Ozgurluk Turkusu ve Grup > orum Korosu"nuıı seslendırdığı turkulerle co^an Gazı Mahallesi sakınlerı üun bovudavul zurna e^lığınde halay çektıler Mezopotamya Kultur Derneğı Çocuk Korosu'nun seslendırdığı Kurtçe ve Turkçe turkuler beğenıvle ızlendı ve uzun sure alkı>landı Duğun pastası halk meclısı uyelerının yaıdımıy İa sunnet çocukları tarafından kesıldı Gazı Mahallesi Toplu Sunnet Senlığı'ne CHP tl Ba^kan ^ ardımcibi Şahin Özdemir. C HP ve HADEP Gazıosmanpasa ılçe vonetıcılen, ODP temsılcılerı katıldı Ben Taksim'de çalı^ıyo- rum l^yerımden. evımın bulunduğu Gultepe'ye IETT otobusuyle 90 dakı- kada gıdıvorum Metro. yol onarım-bakım çalıs- maları derken. 20 dakıka- da gıdılebılecek bır yolda. her gun artan bır ıvmeyle olağan sayılamayacak bır zamanı yıtırıyorum Gun- de ortalama 3 saatım yol- larda geçıyor Taksim-Mecıdıyekoy. Mecıdıyekoy-Zıncırlıkuyu arasında metro çalışması nedenıvle yıtırdığım ola- ğan olmayan zamana yan- mıjorum Leveııt'ten Talatpaşa Caddesı'nı ızleyerek ^ ah- ya Kemaregelınceyedek. yaklaşık 30 dakıka yıtırı- yorum Taksım-Mecıdıye- kov-Zıncırlıkuyu hattında olduğu gıbı burada da ozel otolar yol kenarlarını. ya- yalar ıçın aynlmıs kaldı- rımları doğal park alanı olarak kullanıyorlar Ozel oto sahıplerı kendı park sorunlannı. y ay alar ıle top- lu ta^ıma araçlarıııda yol- culuk edenlenn haklarını çığııemeden çozmeleıı ge- reklılığını bır yana bıraka- rak kent ıçı trafik duzenle- melennı yurutmekle yu- kumlu beîedıyelerın ızle- y ıcı tav rını onay lamak ola- naksız. orneğın. Kâğıtha- ne Beledıvesı'nın Levent- Yahya Kemal hattında ız- ledığı tavır Bu hafta su- reklı olarak dolasan ve ne ıs,e yaradığı bellı olmayan çekıcı ıle anacaddeyı ı^gal eden otoların çekılmesı ve sahıplerınden az bır mık- tarda alınacak "işgaliye" ucretı ıle belkı debeledıye- ler onemlı bır kay nağa ka- vu^acaklardır Insan. uç saat boyunca neyapmazkı Kıtapoku- yabılır. sinemaya. tıyatro- yagıdebılır Vollaıdayıt/r- dığım olağan olmayan za- mana gelınce sanırım. ka- pıtalızm yaşamımızdan çalmayı surduruyor BİR OKL R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle