25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
_-6E»<İM1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER " THMA üyesi Jlvrupalı milletvekilleri • .VMvARA (Cumhuriyet Bürasuı - Türkiye Erozryonla Vlücadele. Ağac;landırma \e Doğal -Varlıkları Koruma Vakfı ..(TEMA), Avrupa Parlamentosiı (AP) Çevre K.orms\onu üvesı bır grup parlamcnten 29 E>lül - 4 ^ k i m l"96tarihlen -ürasimda ağırladı. Parlamenterler. \akfın vöneHim kurulu üyelenyle Jstanlbul Prıncess Otel'de 3 . ekim giinü düzenledıklen basırı toplantışıyla da TEMA üyesi oldular Heyet 4 "başkanı ÂPve Hollanda' _mille»vekilı. GLOBE (Avrupa Parlamenterler "Çevre İşbırlıği Organizasvonu) Bivolojik Zenginlık Grubu Koordinatörü Eisma .-*Doeke. TEMA'nın .projeîerinden ve özellıkle Türkiye'nın maruz kaldığı «rozyon tehiıkesınden çok •etkılendığinı söyledı. Cezaevi ölümleri Jlvrııpa yolunda • Dİ YARBAK1R (A>KA) -*• Dıyarbakır Barosu geçen . eünlerde Dıvarbakır E Tipi -Cezaev ı "nde mevdana _ı>elen olav larla ılgilı olarak ^açılan soruşturmanın uzaması halınde sonucu beklemeden uluslararası başvuru mekanizmalannı <alı>tımıa\ı planlıyor Dıyarbakır Baro Ba^kanı Hüse> ın Tavfun. > aptığı aeıklamada can eüvenlıklen devletin -tiüvencesınde olan tutukkı \ e hükiimlülerın bir 'senaryo sonucunda öldürüldüğünü kaydederek boyle bırolay karşısında Dıyarbakır'dakı yetkıli \e sorumluların değıl. Adalet Bakanı'nın. hatta hükümetın derhal ıstıfa -etmesı gerekiığını dıle -getirdî Diker, bayrak Jcrizjni sopdu • A.NKARA (ANKA) - rANAP Manısa V1illet\ekıli 'Te\fık Dıker. Başbakan Vekıli Tansu Çıller'den. Başbakan Necmettin .prbakan'ın Mısırgezısı sırasında vaşanan bayrak knzının nedenını açıklamasını ıstedı. Dıker, öncekı gece TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı'ye çektıği telgrafta Çıllcr'in ılk bayrak krizınde sövlediğı "'Gece olduğu ıçın bayrak çekılmedı" iierekçesının Erbakan'ın Mısır'dan ayrıldığı saatler içın ortadan kalktığını bildırdi RP'li Yarbay'ın isteği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Ankara Mılletvekili Ersönmez Yarbay. camılenn kadmlann da ıbadet •edebilmelerine olanak sağlayan birbiçime îlönüştürülmesini istedi. Yarbay dün >aptığı yazılı açıklamada. kadınlann -sosval >aşam içinde >er aldıklannı anımsatarak jtadınlann ıbadetlerinın jzereklerinı yerine getirme îonusunda sıkınti fyaşadıklannı savundu. Tîyatpocular serbest • ŞİRAN(AA)- Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde PKK. tarafından kaçirıldıktan sonra salıverilen 4 tiyatrocu sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Mersın Şehır Tıvatrosu Oyunculanndan Hayrettın Mert, Ismail Bülent Kayıkçı. Mustafa Metın ve Ismail Tokmak ilçe landarma bölük komutanlığında ifadelerinin aiınmasından sonra bırakıldılar. 4 özel tivatrocu. daha sonra aileleri>le birlikte kendılerıne ait minıbüsle landarmaeşlığınde ıl >mırına kadar getırildıler Silahlı saldırı • BL'RSA (Cumhuri>et) - Keles Belediye Başkanı Ibrahim Türkmen. önceki akşam Almira Otel önünde uğradığı silahlı saldmda >ağ bacağından yaraiandı. Bursa Devlet Hastanesi"nde tedavi altına alınan Türkmen'ın ola> venne. Hasan Yalçın adh kişiyle buluşmak için gittiğı ogrenıldı. Güvenlik güçlen. olav sonrasında kaçan Yalçın'ı vakalamak ıçin szenış çaplı operasvon başlattı Türkmen'tn bir hesaplaşma nedenıyle \urulduSu belırtılıvor. Yeni Oluşumcular bütünlük sağlayamadı, Çağlar kimsenin arkasmdan gitmeyeceğini söyledi Istifacılamı sorunu liclerlikBULENTSARIOGLl ANKARA - DYP'den avnlan "Yeni Oluşumcular" parti kurma çalışmalarını tuzük hazırlıklan düzevine ulaştırmalanna karşm. hderlik yanşını sonuçlandıramadılar. DYP Bursa Mılletvekıli Cavit Çağlar, "Ben kimsenin arkasmdan gitmem. Ben liderim. diyene, hadi kardeşim güle güle" derken: Bartın Mılletvekıli Köksal Toptana. DYP lıderı Tansu Çiller'ın. "Geri dön" çağnsı ılettığı öğrenıldı. Önümüzdekı günlerde DYP'den venı kopmaların vaşanacağını one süren Yenı Oluşunıcular. özellıkle tzmır Milletvekılı Gencay Gürün'iin. salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında Çiller'e ağır eleştırilerde bulunduktan sonra ıstıfa etmeyı planladığını iddia ettiler. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk liderliğınde tüzük ve program çalışmalannı sürdüren Yeni Oluşumcular. Karum Iş Merkezı'nde parti ıçin bir kat kiraladılar. Yenı Oluşumcular'ın. 60ü metrekarelık parti karargâhına yann veya salı günü taşınacakları öğrenıldi. Yeni Oluşumcular'ın ilk toplantısına katılmayan Cavıt Çağlar. hareketten kopma aşamasına geldığıne ılışkin ızlenımlerı valanladı "Ayrıdeğilim. arkadaşlanmla beraberim" dıven Çağlar. şunları söv ledı u Bu harekette henüz lider yok. Lideri. hareket kendi içinden çıkarır. Ben kimsenin arkasmdan gitmem. hareketin arkasmdan giderim. Demırel'in arkasmdan gittim seve se\e, iııanarak. Şimdi inandığım şey. hareket. Bu hareket başanlı olur, o zaman liderini çıkarır. O, kimse, onun arkasında olurum. Ahmet, Mehmet Ben bu ışın lıdenytm' derse, hadi kardeşim güle güle. Benim partim \ar.. DYP. Benim partimle bir ka\gam yoktu ki.. Yönetenlerle ka^gam vardı. Ben RP ile koalisyon olmaz di>e av rıldım. Bizi partiden atnıadılar. Ben parrimi se\i\orum. Ama D\ P bugiin i>i \önetilmediği için, RP ile koalisyon vapılnıa/ dediğimiz için kırnıı/ı re> \erdim. Bu çok kolay değil. Partim güç durumda kalıııasın diye istita tttim." Çıller'ın. Cındoruk'jn lıderlığıne ıtıraz eden Koksal Toptan'a, D\ P\e dönnıesi çağnsinı ılettığı öğrenıldı. LBA"nın haberıne göre, Toptan bu nıesajı doğruladı, ancak ~şu anda" DYP'ye geenıesinın söz kunıısu olmadığını ^ovledı. DYPGenel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci de. Toptan"ı. dığer Yenı Oluşumcular'daıı avrı tuîarak. "Köksal Bey"in yeri D\ P'dir" görüşünü dıle getırdı Yenı Oluşumcular. DYP İzmir Mıilervekılı Gencay Gürün'ün. salı günü gerçekleştınlecek grup toplantısında Ciller'e ağır eleştırılerde bulunduktan sonra istita etmevı planladığını ıddıa ettiler. Lıbva gezısıne ılışkin kararnameyi ımzalamayan İçışlen Bakanı Mehmet Ağar'ı azletmevi gözea)ama>an Çiller. 8 ekınıde vurtdışına çıkacak olan Ağar'ın verıne, vekılıne karamamevi ımzalatarak sorunu asmayı planlıvor Bunalımın tırnıanması durumunda. Çıller'in. Ağar'ı azletme>e çalışmak yerine. istifa>a zorlamavı tercıh edeceğı belırtıldi. Çiller. parti yönetıcilerınden gelen uyanlar üzerıne. rejıme vönelık kavgılarla tırmanan parti ıçı muhalefetı dındırmek amacıyla. rahatsız olan mılletvekılleri>le tek tek görüşmeyı planına aldı Kesebir: Ecevit uykudan uyansın DSP'de malvarlığı tartışmasıANK.4RA (Cumhuriyet Biiro- su) -Partiden ıhraç edılen Edırne Mıl- letvekılı Erdal Ke- sebir. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'ın u id- dialarını kanıtlasın" ısteğı üzerıne. Genel Savman Ya- şar Mengi'nin son 5 >ılda edındığı malvarlığını açık- ladı 1990 yılına kadar kıra- da oturan ve emeklı aylığı dışında başka bir gelın ol- mayan Yaşan Mengi'nin bu- gün 4 daıre. 3 villa. Güm- bet'te bır apart otel. bır dük- kân ve Mengı Inşaat ve Tu- nzm Şirketı'nın sahıbı oldu- gunu söyleven Kesebir. "Bu- nu. partim için büyük bir şa- ibe. bir leke olarak görüyo- rum" dedı. Kesebır. "İyiler, Ece\itler'e kötü olarak gös- terildi. kötüler de iyi olarak y utturuldu. Genel Başkan "ın uykudan uyanmasını,ay maz- bktan dönmesinu Çile Çiçek- leri'ni dikkate almasını isti- yorum" dıve konuştu. DSP'den ıhraç edilmesi üzerıne öncekı gün >argıya başv uran Erdal Kesebir. dün düzenledığı basın toplantı- sıv la "DSP'nin .Mercümek'i" olarak nıtelendırdiğı parti saymanı Yaşar Mengi'nin malvarlığını açıkladı. Kese- bir. sıvasette dürüstlüğüne. namusluluğuna sözedıleme- yecek bır ınsan olarak tanım- ladığı Ecev it'e. "İsterdim ki çağırsın, belgeleri elden ve- rey im. Parti içinde o kişi lıak- kında gereken y apılsın. ama olmadı. Kamuoyu önünde açıklamam istendi" dıverek sitem ettı, 'Sessiz kalındr Kesebir. şunlan sövledr "Bunları genel başkanın bildiğini. duyduğunu zanne- diyorum. Nedense bu olaya karşı hep sessiz kalındı. İy i- ler hep göre\ dışı kaldılar, halkın içinesindiremediği in- sanlar görevde kaldılar. Dü- rüst parti, dürüst yönetim lafta olmamalı. Kimse duy- gu sömürüsü yapmıyor. Ece- vit bu ülkenin kıymedi bire\- ladıdır. Ama Ecev ıtler'ı se- v ivonız" diye. partinin kötü gidişine göz yumamazdık. Genel Başkan'ın uykudan uyanmasını. aymazlıktan dönmesini. Çile Çiçekleri ha- reketini dikkate almasını is- tiyoruz. Bu bir muhalif hare- keti değil, bir dostun çığlığı- dır." Kesebır. sayman Yaşar Mengı'nın 28 Şubat 1990 ta- rihine kadar kırada oturduSu- nu ve emeklı avlık- larından başka ge- lırlen olmadığını be- lırterek. malvarlığı- nın kaynağının açık- lanmasını isterken "Mengi ailesindeki zengin- leşmenin, 5 yıldaki kazanı- mın nedeni nedir" diye sor- du Kesebır'ınaçıklamasına göre Mengi aılesınin malvar- lığı şöyle: **\1esa'da 3 apartman da- iresi, Remzi Oğuz Ank \la- hallesi'nde bir daire. Çayyo- lu'nda bir \illa. Tunalı Hil- mi'df birdükkân, Bodrum'da Mutlu Sitesi'nde 2 \illa. Güm- bet'te inşaatı devam eden apartoteLoğlu Haiit.Mengi'ye ait bir BMVV \e bir Mercedes, Uuı Hülya Meltem MengTje ait bir Honda, bir BM\\, eşi Atilla Mengi'ye ait bir Suba- ru, kendisine ait bir Polo mar- ka otomobil. Mengi İnşaat Turizm İşletme \eTicaret Li- mited Şirketi." ÇİZ>IEDEN YLKARI MUSA KART Tansu Çiller, önkoşulsuz pazarlık öneren Mesut Yılmaz'ı geri çevirdi 6 Daha önce bu füıııi gördük'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-DYP Genel Başkanı veBaşba- kan Vekıli Tansu Çiller. ANA P Ge- nel Başkanı Me- sut Yılmaz'ın. önkoşulsuz koalisyon pazarlığı öneren çağrısını. ~3 ay geç kalınmışbiröneridir. Hükümetço- cuk oyuncağı değildir. Daha önce bufilmigördük"diverek. reddettı. Çiller. hakkındaki usul- süzlükler nedenıyle par- lamentoda soruşturma komisyonları açılırken. bağımsız mahkemelerde yargılanma isteğinı dıle getırdığıni anımsattı. Başbakan \ekili Çil- ler. dün düzenledıği eko- nomı toplantısının ardın- dan gazetecilenn, ANAP lideri Yılmaz'ın. yenı bır ANAYOL koaiisyonu için koşulsuz görüşme önerisınin anımsatılma- sı üzerine, ANAP lideri- ni çamur sivaseti >ap- makla suçladı. Çiller. önerinın 3 ay gecıktığı- nı. Yılmaz'ın, koalisyon kurduklan dönemde ken- disini "çamura bulan- nıakla" suçladığını be- lirterek, şunlan söyledi: "Sayın \dmaz'ın bir- takım tepkileri hep ge- cikmiş olarak geliyor. Şimdi, bu de- fa da me\ simler geçtikten sonra gel- miştir. Daha önce bu fılmi gördük. Türkiye de görmüstür. Hiç kimse de- magojiye sapmasın, istikran zede- lemesin. Savın \ ılma/'ın bize söy- lediğişeylervardı."Ben çamur ıçın- de), uzmem' demişti. Bize ifrira. ça- mur atmıştır. Şimdi, 'Bu dosyaları kapatalım. gelın beraber olalım" demek. ya o günkü samimiyetsizli- ğin veya şimdiki samimiyetsizliğin en güzel delilidir." Koalisyon protokolü devam ettı- ği sürece REFAHYOL'un devam edeceginı belırten Çıller. "Hükümet kurulmuştur. Laik ve demokratik koalisyon programı \ardır. İcraatı- na de\am etmektedir. Hiç kimse kı- sa \adeli hesap üstüne Türkiye'nın gündemine istikrarsızlığı gerirerek medet ummasın. Hiç kimse demok- rasiyi yıkmaya kalkarak alttan al- ta hiç bilinmeyen şay ialarortay a ko- ANAP Cenel Başkanı Mesut Yılmaz meydanlarda 'Yakında iktidardayız' DÜRDANE KOCAOGLU KAMAN/KIRŞEHİR- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. REFAHYOL hükümetini sıkıştırmaya devam ettiklerini ve yakında iktidara geleceklerini söyledi. ANAP lideri Yılmaz, dün Kaman 6. Ceviz Festivali'ne katıldı, Kırşehir ve ilçelerinde incelemelerde bulundu, halka hitap etti.Kınkkale'nin Keskin ilçesini ziyaret ederek kendisini karşılayan kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yapan Mesut Yılmaz, daha sonra Kırşehir'in Kaman ilçesine gitti. Kaman Belediyesi'nin ANAP'lı Belediye Başkanı Yüksel Çakır'ı ziyaret eden Yılmaz, başkana nazar boncuğu hedıye etti. Yüksel Çakır da, Yılmaz'a ilçenin altm anahtarını ve hemşerilik beratmı verdi. Yılmaz, Kaman Ceviz Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin ve besicilerin büyük zorluklar içinde olduğunu bildiğini söyledi. Yılmaz, "Bu zorfuklann aşılması için hükümeti sıkıştırmaya de>am ediyoruz. Eğer hükümet bu zoriuklan asmazsa iktidar olduğumuzda tüm bu sorunlan çözeceğiz" dedi. yarak demokrasi içerisinde yer al- mayı ummasın. Halk reddederon- lan. Kimse hayal kurmasın"dıv e ko- nuştu. ANAYOL döneminde Çiller hak- kındaaçılan soruşturma komisyon- lannı sona erdırme önerisi Bursa Milletvekıli Ca>it Çağlar dan gel- mesıne ve ANAP liden tarafından onaylanmamasına karşın. Çiller'in. Yılmaz tarafından açıklama yapıl- mış gıbi tepki göstermesı dikkat "çektı Çiller. açıklamasınındeva- mında. hakkındaki usulsüz- lük sa\ ları ıçin bağımsız yar- gıçlar tarafından yargılanmak ıstediğını belirtti. Çiller. De- mokrat Eğıtım Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu'nda >aptığı konuşmada da. yurt- taşların kafasında "Bu hükü- met Atariirk'ün çizdiği hede- fi saptırır m r sorusunun bu- lunduğunu kaydederek. "Şu- nu açıkça söv lüyorum. bizi la- ikliğin ve Atatürkçülüğün te- minab olarak görmey edev am edin. Biz yolumuza devam edi- yoruz" dedı. Çiller. REFAH- YOL'un demokrasinin sonu- cu olduğunu kay dederek. "Ge- linen noktada ülkede istikra- nn sağlanması için kurulmuş bir hükümettir. Irak krizi de dahil olmak üzere Türk dış politikasında sapma olmamış- tır" diye konuştu IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Nasıl başhk ama? Sanırım 1950 doğumlular- dan ötesi ellerine Osmanlıca sözlük almadan başlığı söke- mezler. Ne çare ki bu laf da başka türlü söylenmez. Söyle- nırse tadı olmaz. Gene de insafa gelıp genç kuşaklar için "çevirisini" vere- lim: Tesettür, dinsel amaçlı ör- tünme demek. Teessür, acı duy- ma, kederlenme, bir şeyden olumsuz anlamda etkilenme gi- bi bir anlam içeriyor. Teessüf de acı duyma anlamına geliyor ama minik bir anlam kayması ile dılimizde "Senden bunu hiç beklemezdim. Üzüntülehmi be- lirtirim" filan demek için kulla- nıhyor(du). Elbette herkes ne gıyeceği- ne, kafasına ne takıp, bedeni- ne ne saracağına kendi karar verir. Ama dikkat, "kendi" ka- rar verır. Tesettürden Teessür, Tesettüre Teessüf Özgür iradesiyle. Kendisine birileri bir kılık zorunluğu da- yattı diye değil. Peki Afgan kadınlan? Hikmetyar'lann, Rabbani le rin kurduğu şeriat düzeninin karanlığını yeterince koyu bul- mayıp iktidara kanla el koyan Taleban hareketinin, iktidarla- rının ilk gününde, hatta ilk sa- atinde koydukları yasağı nasıl açıklayacağız? Taleban cınne- ti iktidara uzanır uzanmaz Af- gan kadınlarına buyurdu: - Sokağa çıkmayacaksınız, llle de çıkacaksanız örtünecek- siniz. Peçelere, çarşaflara bü- rüneceksıniz. Yasağa karşı gelen değil. ye- terli titizlikte uymayan Afgan kadınlan sopadan geçirildiler. Anlaşılan bedenlerinin bır yer- lerinde iki parmak kadar yerle- ri açıkta kalmıştı. • • • islamiyette gerçekten de "Ör- tün" buyruğu olup olmadığını bilmiyorum. Beni çok da ilgilen- dirmiyor. Benı ilgilendiren 1400 yıl öncesınde bir çöl kavminin değerlerinin, bugünün kadını- na dayatılması. Bu buyrukta, bu dayatmada kadını aşağılayan oz, gözden kaçabilır mı? Kadını ınsan ola- rak kavramanın doğallığı yeri- ne onu bir seks objesine, bir cin- sellik nesnesine ındirgeyen sap- kın düşünceye saygı duymak mümkün mü ? Nıçin örtünmeli kadın? Çün- kü bedeninin bazı bölümleri- nin, örneğin el ve ayak bilekle- rinden yukarısının. şurasının, burasının açıkta kalması. er- keklenn cinsel iştahlarını ka- bartır. onları günaha yöneltır. Oysa onun "eti, bedeni" sahi- bine, efendisine aittir, falan fi- lan. Hangi kadın bu aşağılan- mayı hak edebilir ki ? Annele- rimız mi? Karımız mı? Kızları- mız mı? Kadın arkadaşlarımız mı ? Yeryüzünün yedi iklim dört bucağında yaşayan kadınlar- dan hangisı böylesıne bır aşa- ğılamaya layık olabilir ki? • • • Pekı bu aşağılamadan erkek- ler de nasibıni almıyor mu? Kadına "Örtüneceksin" buy- ruğunu verip, marıfet gösteren erkekleraslında kendilerini aşa- ğılamış olmuyorlar mı? Düşününüz. Bir kadının par- mak kadar yerı açıkta kalmış. açıkta kalan yerinden çıplak te- ni görünmüş ve onu gören er- keklerın cinsel istekleri kabar- mış, gözleri dönmüş, en azın- dan beyinlerinde o kadınlann ır- zına geçmışler. l-ıh, ben kendi hesabıma bu aşağılanmayı hak etmiyorum. Hiçbirarkadaşım, uzaktan ya- kından tanıdığım hiçbir erkek ar- kadaşım bu aşağılanmaya la- yık değil. Erkekleri gözü dön- müş ırz düşmanı sapıklar dü- zeyine indirgeyen bu aşağıla- mayı sahiplerine geri verelim. Kendi özgür iradelerı, tercihle- ri veseçmeleriyle, hiçbir zorlama ve dayatma olmaksızın birbirle- rine siyasal, kültürel ya dacinsel anlamda yakınlaşan kadın ve er- keğe olsa olsa şıirler düzülür. Ama "şiir duzmek" deyiminde bile "duzmek" fiilinin öteki aşa- ğılık anlamını çağnştıranların ça- resı olsa olsa tıbbi tedavıdir. POLİTİKA GUNLUGÜ HİKMET ÇETtNKAYA Delice Bir Sevda Yağmur dındi. gök maviyle buluştu... Hava gelıp giden fırtınayla doluyor. mavileşen te- pelerın üzerinde bır bıldırcın sürüsü geçiyor... Bir sıkıntı büyüyor içimde, bir başkaldırı bilinmez sevdaları topluyor... O çocukluğumdan kalan fotoğraf ansızın kapımı çalıyor... lyonya kokan kadınlar. bir fda Dağı masalı, Ak- çay'da maden taşıyan vagonlar. sardalyayı satan yaşlı balıkçı o fotoğrafın içinde saklı belkı... Gökyüzüne bakıyorum ve susuyorum... Yırtılan bır ıpek sesle sarsılan Cemal Süreya'nın 'Sevda Sözlerı 'yle kaçan sevdaların peşınde koşan sanki benim... Ya gelecek zamanlar? Diyorsun kı: "Sevgıliyabancı, bırergmlıktıraşk. Nevarkimut- luluğun kendisi değildir. Yine de en büyük kanıtı- dır onun, güneş kanıtıdır aşk..." Yağmur dindi. gök mavisıyle kucaklaştı... Güzellik tam sağımda, katı, duygusuz yollarda ko- şuyordu... Dedim ki: "Senin uyuyan yüzündür benim gelecek yaşa- mım..." Rene Char. yaban bırgüvercinin türküsünü söy- lüyor olmalıydı... Yerımden kalkıp balkona çıktım... Içimdeki sıkıntı kördüğüm olmuştu... Yüzünün inceliği benim karanlığımın sevınçle kapladığı bır rüzgâr bulutu muydu? Bak ben bunu hiç düşünmemıştim... Bir toy gökyüzü benı sevdanın derınliklerine bir batırdı bırçıkardı... Şaşkındım ve gözlerin bilinmez bir rengın çoğa- lan çığlığına çakılıp kalmıştı... Işınlar bak yine gizli bir sevinçle uyudu, uzaktan geçen bir yelkenli benı sana ulaştırdı... Bılir mısin sevıdeki yabancılık. kılıçtakı gerçek neyın habercisidir? Olümünde hiç gece olmaz senin, çünkü bağıran karanlıklarla çevnlisin... Yani iki ucu denk güneş... • • • Bır sıkıntı büyüyor içimde, bır başkaldırı bilinmez sevdaları topluyor... Yağmur dindı, gök mavinin yanına koştu... Insanlar sokakları, caddelerı, meydanları doldur- du ansızın. Ben ise tek başıma ıslık çalıyorum bal- konda... Belki saçlarını okşuyor, gözlerınle konuşuyorum. Belkı bır fırtınayla birlikte sana varmayaçalışıyorum... llya Ehrenburg'la buluşuyorum bır başka za- man dılıminde. Nagazaki'de yağmur yağıyor o sa- atte. Diyorum kı: "Dinsın bu yağmur..." Güvercınlerin karga sesi çıkarmalarını beklemı- yor, kör olmuş bır oyuncak bebeğın sessiz ölümü- ne göz yummuyorum. Ellerım tıtriyor, başım dönüyor... " Sen yanımda olsan, sana sımşıkı sarılsam, yüre- ğinin kıpırtısını dinlesem belkı sakınleşirim... Bir kahve yapsan ellerinle o bakır cezvede, an- nemin yüzyıllık menekşe çiçekli fincanıyla ıçsem inanıyorum ki yine içim sevdaları kucaklayacak... Gökyüzüne bakıyorum ve yine susuyorum... Balkondan dışarıya kuşlara, çiçeklere. insanlara, elı silahlı zorbalara seslenıyorum: "Senin ölmene göz yummayacağız Nagazakı! Ey uzak, yeşil ve tasasız kentlerin parklarındaki çocuklar Bir şeye inanmak ya da manmamak değil artık burada söz konusu olan En yalın anlamıyla ınsan yaşamıdır söz konusu olan burada. Dinsın bu yağmur, vişnelere yağmasın bir da- ha..." • • • Yağmur dindi, gök maviyle buluştu... Tutuşan güçlerin inci çiçekleri yüreğimde. Yolu- mun üstünde yıldızı, akşam yaktı mavi kandiliyle... Sergey Yesenirt, karla kaplı tarlaların çok ötesın- de bır evrendeydi. llya Selvinski, tasaya boyun eğmiş yüreğıyle paramparçaydı... Yüreğıni yatıştıran bir sessizlık, çağsal büyücü- lük yaşamının tam ortasındaydı... Çok eski bir yazgı Attilâ ilhan'ın dizelerinden ko- pupgelmışti... Bir daha bir daha okudu o şiiri... Bir toy gökyüzü onu sevdanın derinliklerinde bı- rakıp kaçtı... Mavi tepelerde bıldırcın sürüleri artık havalanmı- yordu... O şiiri bu kez yüksek sesle okudu: "Sislerbulvarından geçmediğim gün/ sislerbul- varı öksüz ben öksüzüm/ yağmurun altında yalnı- zıml ağzım elim yüzüm ıslanıyor/ tren düdükleri iç içe giriyorlar/ aklımı fıknmi celiyorlarl Aksaray'da ışık- laryanıyor/ sisler bulvarı ayaklanıyor/ artık kalbimi susturamıyorum." Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya uı Planet.com. TR HİKMET CETİNKAYA AŞIK KADINLAR SOKAĞI Once bakıştılar. Soluksuz kaldılar bır süre Erkek. kadının elıne dokundu sonra başını onuneegdı usulca.. Bır zaman tunelınden geçiyor gıbıydıler. Belkı bıraz da duş yorgunuydular Kadın ıçındekı coşkuyu dışa vuramıyordu. kaçırıyordu erkeğın gozlerınden Bırden "kırmızı mektuplara" daldı. Dedı kı: "Bır çıçeğı bıte yumuşacık dokunuşlara sahıp bır aşkla seven sana ınat. ben çığlık çığlığa bağırarak dıkenlerı sevmeyı surdureceğım.." 300.000 TL, ıKDvaanm Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesı Salkımsöğüt Sokak NG: OfB Cağaksğiu- Istanbui Tel:514 01 95/96 Postaçekino: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle